נוהלי הביטחון בגני ילדים

הוראת קבע מס' 0014 - החלפה

תאריך פרסום: ז' בחשון תשע"ז, 08 בנובמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 8.11.2016
1. חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בתוך גן הילדים. החוזר מחליף את סעיף 51–5.3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב), "נוהלי הביטחון בגני הילדים". 2. הגדרת גן ילדים גן ילדים הוא מוסד חינוכי המוכר על ידי משרד החינוך והנושא סמל מוסד של משרד החינוך ומתחנכים בו ילדים בגיל 6-3 שנים. הגדרה זו כוללת – - גן רשמי – ממלכתי וממלכתי דתי; - גן מוכר שאינו רשמי. 3. בהחלטת הממשלה מס' 5719 מתאריך 25 ביוני 1995 נקבע: א. על משטרת ישראל במסגרת אחריותה הכוללת לביטחון הפנים חלה גם האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך. ב. אבטחת מוסדות החינוך, ובכללם גני הילדים, תתבצע באחריות משטרת ישראל בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים של המשטרה ועל פי הקריטריונים שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית. 4. משטרת ישראל היא הגורם המוסמך להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנון האבטחה על פרטיה, על סדריה ועל הוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/ קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או באמצעות מנהל שהוסמך על ידי ראש הרשות.
בעקבות התגברות איומי מעשי הטרור בשנים האחרונות עודכנו הנחיות הביטחון ופורטו תפקידי בעלי התפקידים בגן בתחום הביטחון וכן נוהלי האבטחה בגן שלא מוצב בו מאבטח.

   02 - 5602536
   shmuelko@education.gov.il
כל גני הילדים, בכל המגזרים

 

1.   כללי

פעילותו של גן הילדים מונחית  על פי ההנחיות הביטחוניות המוכתבות על ידי גורמי הביטחון השונים (המשטרה, צה"ל והשב"כ) באמצעות האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, מנהלי תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזיים וקב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות.

יש לבצע את ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן. אין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל תחום ביטחון מוסדות חינוך הארצי במשרד החינוך, באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על דעת מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי.

2.   בעלי התפקידים בגן ותפקידיהם בתחום הביטחון

2.1.         מנהלת הגן

2.1.1על מנהלת הגן לבצע את כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה לכל גן נושא סמל מוסד של המשרד על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על פי ההנחיות של משטרת ישראל והגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך, באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי וקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.1.2על מנהלת הגן הקבועה לתדרך את בעלי התפקידים בגן - גננת משלימה, גננת מחליפה, סייעת, סייעת משלימה, סייעת מחליפה וכל איש צוות נוסף שיתווסף לסגל הגן, לרבות מאבטח הגן (אם קיים כזה) - ועליהם להיות בקיאים בכל ההנחיות המפורטות בחוזר וערוכים לפעול ולהפעיל את הילדים בכל אחד מהאירועים המתרחשים בגן בשגרה, באירועי חירום ובמצבי חירום גם בהיעדרות מנהלת הגן הקבועה.

2.1.3בגן שלא מוצב בו מאבטח על מנהלת הגן לבצע - או לוודא שאחד מצוות הגן יבצע - סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בחלקו החיצוני ולאחר מכן בצדו הפנימי - בשטח חצר הגן ובתוך מבני הגן ולוודא שלא הונח חפץ בלתי מזוהה.

2.1.4על מנהלת הגן לוודא, מרגע הגעתה לגן וכל זמן שיש בו ילדים, ששער הגן נעול וכל כניסה אליו מבוקרת.

2.1.5על מנהלת הגן לדווח מיידית לרשות המקומית/לבעלות על כל תקלה שהיא במרכיבי הביטחון המפורטים בהמשך.

2.1.6על המנהלת לתדרך ולתרגל את כל ילדי הגן וצוותו באופן ההתנהגות בכל אחד ממצבי החירום

2.2.         סייעת הגן

2.2.1בגן שלא מוצב בו מאבטח על סייעת הגן, המגיעה לפני הגננת, לבצע סריקת בוקר מסביב לגדר הגן - בצדו החיצוני, בצדו הפנימי ובתוך מבני הגן - לאיתור חפצים חשודים.

2.2.2על הסייעת לקלוט את ילדי הגן בתוך מבנה הגן ולוודא שדלת המבנה נעולה וכל כניסה לגן מבוקרת.

2.2.3על הסייעת לסייע למנהלת הגן ביישום כל הנחיות הביטחון, הבטיחות והחירום.

2.2.4בגן שיש בו שתי סייעות ויותר באחריות מנהלת הגן לפרט לכל סייעת את המשימות הקבועות שהיא אחראית עליהן.

3.   פעולות האבטחה

3.1.         סריקות

3.1.1כללי

א.בשעות שבהן הגן אינו מאויש אפשר בנקל להניח מטען חבלה בחצר או סמוך לגן; משום כך הסריקה היא חובה. מטרתה לבדוק אם הונחו גורמי סיכון לילדים ואם נמצא בגן אדם זר וכן לבדוק בין היתר אם הונח בחצר הגן ציוד שאינו שייך לו, כגון מזרקים וכלי עישון אחרים.

ב.יום  הלימודים  בגן  הילדים  מתחיל  בשעה 7:55 ומסתיים בשעה 14:00, וביום שישי בשעה 12:4 .5בהתאם לכך יקלטו גני הילדים את התלמידים בשעה שנקבעה, ושערי הגנים ייסגרו  לא  יאוחר מהשעה 08:15, אלא אם מנהלת מדור גני הילדים ברשות הנחתה אחרת.

3.1.2סריקת הבוקר

א.סריקת הבוקר תבוצע על ידי מבוגר בלבד. אם הוצבה אבטחה  צמודה לגן, תבוצע הסריקה על ידי המאבטח, ובגן שאין בו מאבטח תבוצע על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן. הסריקה תסתיים לפני כניסת ראשון הילדים לגן (יש לנעול את השער ולמנוע כניסת ילדים לגן לפני סיום הסריקה).

ב.במהלך הסריקה החיצונית יש לתת את הדעת לרכב החונה בחנייה בקרבת שער הכניסה. אם נתקלים בסימנים מחשידים או במרכיבי סיכון, לרבות רכב חשוד, יש להרחיק את הילדים ולהתקשר למוקד הרשותי ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי. במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו ולפעול לפי הנאמר ב-4 להלן, "הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי".

ג.הסריקה תחל מהשטח החיצוני הסמוך לגדר ותסתיים בסריקת המבנה על כל חדריו. לפני הכניסה למבנה הגן יש לבדוק אם קיימים סימני פריצה לתוך המבנה (חלון שבור, דלת פרוצה וכד').

ד.בביצוע סריקה בחצר הגן יש להקדיש תשומת לב מיוחדת למקומות שאפשר להסתיר בהם מטענים, כגון צמחייה, מתקני משחקים, חצר גרוטאות, בלוני גז, פחי אשפה, ארגז חול, מנועי מזגנים וכד'.

ה.הסריקות תתועדנה ביומן רישום סריקות (ראה נספח א להלן) על ידי המאבטח על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, ובגן שאין בו מאבטח על ידי מנהלת הגן.

3.1.3סריקה שוטפת

סריקה שוטפת תבוצע במהלך פעילות הגן על ידי הסייעת/ מנהלת הגן.

3.1.4סריקה בסיום הלימודים

סריקה בסיום הלימודים תבוצע לאחר יציאת אחרון הילדים על ידי הסייעת או על ידי מנהלת הגן כדי לוודא שלא נשאר ילד בגן ולא נשארו חפצים שנשכחו.

3.1.5סריקות נוספות

א.בכל מקרה של יציאה מהגן לפעילות בחצר תבוצע סריקה במתכונת של סריקת הבוקר לפני שוב הילדים לגן.

ב.כמו כן תבוצע סריקה כזו בכל מקרה של יציאה מהגן לסיור או לטיול.

3.1.6במקרה של גילוי חפץ חשוד אין לגעת בו, אלא יש להתרחק ממנו ולפעול לפי הנאמר ב-4.1 וב-4.2 להלן על הפעולות הנדרשות במקרה של מציאת חפץ חשוד.

3.1.7סדר הפעולות בכניסה לגן במקום שלא מוצב בו מאבטח

א.עם הגעת הסייעת לגן תבוצע על ידה סריקה (כמפורט בסעיף קטן 3.1.2) לאורך הגדר, בצדה החיצוני, ולאחר מכן בצדה הפנימי, בתוך חצר הגן. לאחר מכן תפתח הסייעת את מבנה הגן ותבצע סריקה פנימית.

ב.לאחר ביצוע הסריקה תפתח הסייעת את מבנה הגן ותאפשר כניסה של הילדים לתוכו. שער החצר יהיה פתוח, והסייעת תקלוט את הילדים בדלת הכניסה למבנה. אם יש אינטרקום לפתיחת השער החיצוני, כולל טלוויזיה במעגל סגור ופעמון, יהיה השער סגור וייפתח בעת הפעלת האינטרקום. גם במקרה כזה ילוו ההורים את הילדים עד שהסייעת תראה אותם בפתח מבנה הגן.

ג.עם הגעת מנהלת הגן תבוצע סריקה ביטחונית ובטיחותית  נוספת, כמפורט לעיל, על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת, ואז יינעל שער הכניסה לחצר. כל כניסה וקליטה של ילד מהשלב הזה תתבצע על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת בשער החצר, ואחת מהן תימצא בגן עם הילדים.

ד.אין להשאיר ילדים ללא השגחה בתוך הגן ובחצר. אם כל ילדי הגן שוהים בחצר, תימצאנה מנהלת הגן והסייעת יחד אתם. במקרה שחלק מילדי הגן שוהים בחצר וחלק אחר בתוך הגן, יש לדאוג להשגחה הן בתוך הגן והן בחצר.

ה.עם רישום הילדים לגן יודגש להורים בכתב כי האחריות על הילדים היא רק מרגע שנכנסו לשער הגן ונמסרו לצוות מיד ליד, למשך שעות הפעילות והלימודים בלבד.

3.2.         אבטחת הגן

3.2.1לאחר סריקת הבוקר וכניסת הילדים לגן יינעל שער הכניסה.

3.2.2גני ילדים ללא אבטחה צמודה

א.בגני ילדים ללא אבטחה צמודה יצלצלו מבקרים הרוצים להיכנס לגן בפעמון שבשער או באינטרקום, ולאחר זיהוים על ידי מנהלת הגן או על ידי הסייעת הם יורשו להיכנס לגן.

ב.פעולות ניידת הסיור בגן הילדים

1)מערך אבטחת מוסדות החינוך נקבע על ידי משטרת ישראל וכולל ניידות סיור משטרתיות/אזרחיות.

2)אלה תפקידי צוות ניידת הסיור באבטחת גן הילדים:

א)לבצע ביקורים וביקורות בגני הילדים

ב)לשמש כוח תגובה מיידי אם וכאשר הוא יוזעק לגן שאירע בו אירוע ביטחוני.

3)סדרי הביקור של צוות ניידת הסיור בגן

א)תדירות הביקור היא על פי החלטת המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

ב)המאבטח/השוטר ייצור קשר עם מנהלת הגן/ הסייעת, לפני הגעתו לגן; עם כניסתו לגן הוא יזדהה, ימסור לה מה הפעילות שהוא מתכוון לעשות בגן (סריקת אזור הגן, ביקורת טלפון, לחצן מצוקה וציוד ביטחון אחר וכו'), ויבצע את הנחיות המשטרה ו/או קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

ג)לאחר סיום הביקור/הביקורת יבקש המאבטח/ השוטר ממנהלת הגן לחתום על טופס רישום ביקורת וסריקה, ירשום את הערותיו, ויחתום את שמו בנוכחות מנהלת הגן וישאיר את הטופס בגן.

ד)במקרים של אירוע ביטחוני בגן תפעל מנהלת הגן להזעקת כוחות הביטחון (הכוללים גם את ניידת הסיור). סדרי הזעקת כוחות הביטחון ייקבעו מראש על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית, יימסרו למנהלת הגן על ידו, ויירשמו בתיק הגן.

3.2.3גני ילדים עם אבטחה צמודה

א.ככלל אין אבטחה צמודה בגני ילדים, להוציא גני ילדים ואשכולות גני ילדים שאושר להם מאבטח על ידי משטרת ישראל ועל פי החלטתה.

ב.אם וכאשר תתקבל החלטה של גורמי הביטחון להציב אבטחה צמודה בגן או בגני ילדים, או שההחלטה תהיה של הרשות המקומית, יש לנהוג כדלהלן:

1)האחריות לסדרי האבטחה וההפעלה בגן שמוצב בו מאבטח מוטלת על קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית המתודרך על ידי קצין האבטחה של משטרת ישראל.

2)המאבטח הוא מאבטח מוסדות חינוך שהוכשר כנדרש, הנושא תיעוד וחימוש ושנבדק לגביו  העדר קיום עברות מין ושרואיין ואושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על פי הנחיות משטרת ישראל.

3)לפני כניסתו לתפקיד יתודרך המאבטח בעל-פה על ידי קב"ט מוסדות החינוך של הרשות. התדרוך ייעשה בנוכחות מנהלת הגן שתתדרך את צוות הגן, את בעלי התפקידים, את ממלאות המקום ואת מנהלות הגן והסייעות המשלימות.

4)מנהלת הגן תנהל רישום שוטף של פעילות המאבטח, כפי שיורה לה קב"ט מוסדות החינוך.

ג.המאבטח יפעל על פי הכללים לאבטחת מוסדות חינוך המפורטים בחוזרי המנכ"ל השונים ועל פי ההוראות בכתב שניתנו לו על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי המונחה על ידי המשטרה.

ד.אסור להעסיק מאבטח, גם לא מאבטח מוסדות חינוך, במימון ההורים.

4.   הפעולות בעת אירוע חבלני/פלילי

4.1.         הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד בסריקת הבוקר

4.1.1אין לגעת בחפץ החשוד.

4.1.2ילדים ומלוויהם הנמצאים בקרבת הכניסה לגן יורחקו מאותו מקום ולא תתאפשר כניסה של ילדים והורים נוספים עד לסיום הטיפול בחפץ החשוד.

4.1.3אחד ההורים יתבקש למנוע התקרבות ילדים ומבוגרים לגן.

4.1.4יש להזעיק את כוחות הביטחון בהתאם לנהלים שנקבעו וליידע את קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.1.5כאשר יגיעו כוחות הביטחון (חבלן משטרה, ניידת משטרה וכו'), יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

4.1.6לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להכניס את הילדים לגן.

4.2.         הפעולות הנדרשות בעת מציאת חפץ חשוד, כאשר הילדים נמצאים בגן

4.2.1אין לגעת בחפץ החשוד.

4.2.2יש להרחיק בשלב ראשון את הילדים ולמקמם מאחורי מחסה  (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות) או בכל מקום שהוא "שטח מת" לגבי החפץ החשוד.

4.2.3יש להזעיק את כוחות הביטחון באמצעות לחצן המצוקה ובהתאם להנחיות.

4.2.4יש לפנות את הילדים אל מחוץ לשטח הגן, למקום שאושר על ידי הקב"ט ושנקבע וגם תורגל מראש.

4.2.5במקרים שבהם אין אפשרות יציאה משער הגן או משער המילוט יש להשאיר את הילדים במקום מחסה (מאחורי הגן, או בתוך הגן בתוך ממ"ד, מאחורי קיר ללא חלונות).

4.2.6יש למנוע התקרבות לחפץ החשוד על ידי הצבת מבוגר (רצוי הסייעת) בקרבת מקום ומאחורי מחסה, רצוי מחוץ לתחום הגן.

4.2.7כאשר יגיעו כוחות הביטחון יש להראות להם את מקום החפץ החשוד ולהישמע להוראותיהם.

4.2.8לאחר אישור כוחות הביטחון שהכול כשורה אפשר להחזיר את הילדים לפעילות השוטפת.

4.3.         הפעולות בעת ירי לתוך הגן

4.3.1הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי

4.3.2הכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון

4.3.3נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט

4.3.4ביצוע מפקד של כלל הילדים

4.3.5המתנה לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון.

4.4.         הפעולות בעת חדירת אדם זר לגן

4.4.1הפעלת לחצן מצוקה ודיווח למוקד הרשותי

4.4.2הכנסת כלל הילדים לתוך המקלט/חדר הביטחון

4.4.3נעילת דלתות הכניסה ודלת המקלט

4.4.4ביצוע מפקד של כלל הילדים

4.4.5המתנה להנחיות גורמי הביטחון.

5.   מרכיבי ביטחון

5.1בכל גן ילדים חובה להתקין את מרכיבי הביטחון האלו:

5.1.1גדר תקנית תקינה על פי מפרט משטרת ישראל הקיים ברשות המקומית

5.1.2שער המאפשר נעילה מבפנים

5.1.3שער ליציאת חירום

5.1.4טלפון

5.1.5לחצן מצוקה למוקד עירוני או למוקד של חברת האבטחה

5.1.6פעמון הצמוד לשער הכניסה הראשי.

 

5.2בגן ילדים שתותקן בו מצלמת טלוויזיה במעגל סגור לשליטה על שער הכניסה חובה להתקין אינטרקום הכולל לחצן קריאה ודיבור.

5.3האחריות להתקנת מרכיבי הביטחון ולאחזקתם היא של הרשות המקומית/הבעלות.

5.4יש חשיבות רבה לשמירה על תקינותם, על שלמותם ועל כשירותם של מרכיבי הביטחון בגן.

5.5נעילת שער חשמלית תתאפשר רק אם קיימים בגן טלוויזיה במעגל סגור וצופר המתריע על שער פתוח.

5.6מפרטים טכניים לכל אחד ממרכיבי הביטחון אפשר לקבל מקב"ט הרשות/מקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

6.   תיק הביטחון לגן הילדים

6.1.         כללי

6.1.1פרק זה עוסק בריכוז המידע הנדרש לתכנון של סדרי הביטחון השוטף והבטיחות בגן הילדים וסדרי הכנת גן הילדים לקראת שעת חירום והפעלתו במצבי חירום.

6.1.2הנתונים בתיק זה יעודכנו מדי שנה במהלך חודש ספטמבר על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ויועברו אליו עד 15 בספטמבר.

6.1.3התיק יימצא בגן הילדים, ועותק ממנו יימצא במשרד הקב"ט.

6.2.         נתוני המוסד

6.2.1נתוני היסוד של המוסד

שם הגן

סמל הגן

כתובת הגן

מס' הטלפון

כתובת הדוא"ל

 

 

 

 

 

הבעלות

מספר התלמידים

קבוצת הגיל

שעות הפעילות

(משעה עד שעה)

אישור בטיחותי

 

 

 

 

 

יש

אין


6.2.2ממלאי התפקידים

מס'

התפקיד

השם

הכתובת הפרטית

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהלת הגן

 

 

 

 

 

2.

סייעת

 

 

 

 

 

3

סייעת

 

 

 

 

 

4.

גננת משלימה

 

 

 

 

 

5.

סייעת משלימה

 

 

 

 

 

6.

גננת מחליפה

 

 

 

 

 

7.

סייעת מחליפה

 

 

 

 

 

8.

גננת יוח"א

 

 

 

 

 

9.

מאבטח

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3ממלאי התפקידים ברשות המקומית ובמחוז החינוך

מס'

התפקיד

השם

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

מנהל/ת מחלקת חינוך

 

 

 

 

2.

מנהל/ת מחלקת גני ילדים

 

 

 

 

3.

קב"ט מוס"ח

 

 

 

 

4.

מפקח/ת

 

 

 

 

5.

מפקח/ת חברת האבטחה

 

 

 

 


6.2.4שירותים חיוניים

מס'

השירות

השם

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הדוא"ל

1.

המוקד העירוני

 

 

 

 

2.

סיירת הביטחון

 

 

 

 

3.

המשטרה

 

 

 

 

4.

מד"א

 

 

 

 

5.

כיבוי אש

 

 

 

 

6.

חברת החשמל

 

 

 

 

 

6.2.5חברי ועד ההורים

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון הנייד

מס' הטלפון בעבודה

הדוא"ל

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6רשימת התלמידים בגן

מס'

שם התלמיד

הגיל

 

הכתובת

מס' הטלפון בבית

מס' הטלפון של ההורים (+שם)

מס' טלפון נוסף

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

6.2.7תגבור הורים

בטבלה זו יש לרשום את פרטיהם של 7 הורים לפחות

שיביעו את נכונותם להתייצב בגן בהתראה קצרה יחסית.

מס'

השם

הכתובת

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

הערות

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

הערה: כל הורה חייב למלא טופס התנדבות לצורך ביטוחו

בביטוח הלאומי (ראה את הטופס בנספח של סעיף 6.2-34

בחוזר הוראות הקבע עז/3(ג).

 

6.2.8פרטי התלמידים המסייעים

א.פרטי מוסד החינוך שהתלמידים (מכיתות י"א ו-י"ב בלבד) מגיעים ממנו

שם בית הספר: ______ מספר הטלפון: _________

כתובת בית הספר: _______ שם המנהל: _______

ב.פרטי התלמידים

מס'

שם התלמיד

כתובתו

מס' הטלפון בביתו

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

הערה: יש לקבל אישור בכתב של ההורים ומנהל בית הספר.

 

6.2.9מתחם הגן והמבנה

א.תיאור הצד החיצוני של הגדרות: בניין מגורים, גן שכן, רחוב, שטח פתוח וכדומה

בגדר הצפונית: __________________________

בגדר הדרומית: _________________________

בגדר המזרחית: _________________________

בגדר המערבית: _________________________

ב.השערים בגדר החיצונית

מקום השערים

שער הכניסה הראשי: _____________________

יציאת החירום: _________________________

ג.תיאור המבנה

שטח המבנה: __________ מ"ר

סוג המבנה: בלוקים / בנייה טרומית / קרוואן (הקף

במעגל)

מס' החדרים במבנה: __________ מ"ר

סוג הדלת: זכוכית / פלדלת / עץ / פלסטיק (הקף

במעגל)

החלונות: זכוכית / פלסטיק (הקף במעגל)

סוג החלונות: כנפיים / הזזה (הקף במעגל)

6.2.10תכנון האבטחה

סריקה

שם מבצע סריקת הבוקר ותפקידו: ________________

שעת התחלתה של הסריקה: ______________

נקודות התורפה בביצוע הסריקה (צמחייה סבוכה, חדר גרוטאות, שטח נסתר וכדומה):__________________

_______________________________________

מועד קיומן של סריקות נוספות במשך היום: _________

_______________________________________

6.2.11אבטחה

שעת פתיחתם של השערים לאחר הסריקה: ________

אמצעי קשר מהשער לגן: פעמון, אינטרקום עם טלוויזיה במעגל סגור ופעמון, טלפון: יש / אין (הקף במעגל)

אמצעי קשר מהגן לגורמי חוץ: טלפון, נקודת קצה למוקד, מכשיר קשר, לחצן מצוקה: יש / אין (הקף במעגל)

השעה שנקבעה לנעילת שער הגן: ______________

הגדר: תקינה / לא תקינה (הקף במעגל)

השער שאפשר לנעלו: תקין / לא תקין (הקף במעגל)

שער יציאת חירום: יש / אין (הקף במעגל)

פרטי גורמי הביטחון שיוזעקו בעת אירוע ביטחוני (הפרטים יימסרו למנהלת הגן על ידי קב"ט מוסדות החינוך ברשות)

שם הגורם: ______אמצעי ההזעקה: טלפון מס' ______

לחצן מצוקה: יש / איןאחר: ________________

שם הקב"ט: ______ מספר הטלפון של הקב"ט: ______

6.2.12 שטח כינוס לפינוי ילדי הגן

בעת אירוע ביטחוני או בטיחותי יפונה הגן לשטח הכינוס שלהלן בתוך חצר הגן (במקרה שאי אפשר לצאת מהשער): ________________________________

שטח הכינוס מחוץ לגן (במקרה שמתאפשרת יציאה מהשער):_________________________________

פירוט ציר התנועה לשטח הכינוס: ________________

_______________________________________

6.2.13תאורה וחשמל

תאורה חיצונית: יש/אין (הקף במעגל)

מיקום המתג להדלקת התאורה החיצונית: __________

מיקום ארון החשמל הראשי: ____________________

ארון החשמל: נעול/לא נעול (הקף במעגל)

אם הוא נעול, היכן יימצא המפתח? _______________

6.2.14כיבוי אש

מיקום הצינור לכיבוי אש: ______________________

מיקום המטפים לכיבוי אש: _____________________

_______________________________________

6.2.15מיגון ומקלט

גודל המקלט: _________ מ"ר.

אוויר: מאווררים / מזגן (הקף במעגל)

המקלט משמש: שירותים / מטבח / מקלט בלבד (הקף במעגל)

שקע לאנטנת טלוויזיה: יש / אין (הקף במעגל)

שקע לטלפון: יש / אין (הקף במעגל)

ארון חירום: יש / אין (הקף במעגל)

מערכת סינון מרכזית:יש/אין (הקף במעגל)

6.2.16עזרה ראשונה

פרטי מגיש העזרה הראשונה המוסמך

השם הפרטי: ______________________________

שם המשפחה: _____________________________

התפקיד בגן: ______________________________

תוקף התעודה: ____________________________

מיקום ערכת העזרה הראשונה: __________________

6.2.17תכנון הלימודים בגן בשעת חירום

א.הלימודים יתקיימו בגן הקבוע, במקום זה: ________

ב.הלימודים יתקיימו במוסד חלופי. שם המוסד החלופי:  ____________________________________

הכתובת: ____________ מס' הטלפון: _________

ג.סדר הכניסה למרחב המוגן והיציאה ממנו

____________________________________

____________________________________

ד.תגבור הגן על ידי מבוגרים

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _________________

6.2.18סרטוט סכמתי של שטח המוסד

גדרות חיצוניות + מיקום השערים, מיקום המבנה וצורתו + הכניסה למבנה (במידת האפשר יש לציין נקודות חשובות, כגון חצר משחקים, סככה, גינה וכדומה)

 

 

7.   תכנית העבודה השנתית בנושאי ביטחון, בטיחות ושעת חירום

 

7.1תכנית העבודה השנתית של מנהלת הגן נגזרת מתוך כלל המשימות והתפקידים המוגדרים בחוזר זה בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות לשעת חירום בתוך הגן ובפעילות שמחוץ לגן.

 

7.2התכנית תוכן במהלך ימי ההיערכות בחודש אוגוסט, לפני פתיחת שנת הלימודים, ותועבר לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

 

7.3להלן פירוט הנושאים בחתך חודשי

7.3.1ספטמבר

א.עדכון נתוני הגן בתיק הביטחון של הגן כמפורט ב-6 לעיל

ב.בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

ג.אם קיים מאבטח – תדרוכו בנוהלי הכניסה לגן

ד.בדיקת הימצאותו של חוזר מנכ"ל מעודכן בגן

ה.ביצוע סקר מרכיבי הביטחון בגן – הגדר, השערים ולחצן המצוקה             

ו.בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (הדלת, החלון, הסולם ליציאת חירום)

ז.ביצוע תרגיל כניסה למקלט / לחדר הביטחון

ח.ביצוע תרגיל רעידת אדמה ופינוי לשטח כינוס.

7.3.2אוקטובר

א.ביצוע תרגיל חפץ חשוד כולל פינוי מחוץ לגן

ב.הכנת תכנית פדגוגית להפעלת הילדים בחירום

ג.תחקור אירועים חריגים והפקת לקחים מהם

ד.העברת תכנית טיולים שנתית לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לאחר אישורה על ידי המפקחת על הגן.

7.3.3נובמבר

א.בדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

ב.בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין

ג.ביצוע תרגיל שרפה ויציאה משער החירום לשטח כינוס, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ד.תדרוך הילדים לקראת אירועי חנוכה

ה.בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

7.3.4דצמבר

א.בדיקת תקינותו וכשירותו של ציוד החירום, בשיתוף קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ב.אם קיים מאבטח – תדרוכו בנוהלי הכניסה לגן

ג.השתתפות בכנס מנהלות גן רשותי לקראת תרגיל מוסדות חינוך ארצי.

7.3.5ינואר

א.בדיקה חזותית  של תקינותם של מרכיבי הביטחון הגדר, השערים ולחצן               המצוקה

ב. בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין.

7.3.6פברואר

א.בדיקה חזותית של תקינות המקלט/חדר הביטחון (הדלת, החלון, הסולם ליציאת חירום)

ב.תדרוך הילדים לקראת אירועי ט"ו בשבט, על פי הנחיות שתופצנה בצמוד לאירוע

ג.תדרוך הילדים לקראת אירועי פורים

ד.תדרוך ותרגול של הילדים לקראת תרגיל מוסדות החינוך הארצי

ה.ביצוע תרגיל מוסדות החינוך הארצי.

7.3.7מרס

א.בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון

ב.הפקת לקחים מאירועים חריגים, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

7.3.8אפריל

א.ביצוע בדיקה של פערי מרכיבי הביטחון והעברתה לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

ב.ביצוע תרגיל חפץ חשוד, ובכלל זה פינוי לשטח כינוס דרך שער יציאת החירום, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

ג.ביצוע בדיקה לאיתור מפגעי בטיחות הנראים לעין והעברתה לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי לקראת שיפוצי הקיץ

ד.ביצוע תרגיל רעידת אדמה.

7.3.9מאי

תדרוך הילדים לקראת אירועי ל"ג בעומר.

7.3.10יוני

א.בדיקה חזותית של מפגעי בטיחות – מגני דלתות, מדרגות שבורות, מרצפות שקועות

ב.בדיקה חזותית של תקינותם של מרכיבי הביטחון – הגדר, השערים ולחצן המצוקה

ג.בדיקת לחצן המצוקה וזמן התגובה של גורמי הביטחון, בתיאום עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

7.3.11יולי

בדיקה מול קב"ט מוסדות החינוך הרשותי כי בוצע מבדקצ בטיחות על ידי יועץ בטיחות מוסמך באחריות הרשות/הבעלות, כמתחייב מההנחיות המוטלות על הרשות המקומית/הבעלות.

7.3.12אוגוסט

א.השתתפות בהשתלמות של הרשות או הבעלות לקראת פתיחת שנת הלימודים

ב.הכנת תכנית עבודה שנתית

ג.קבלת אישור בטיחות שנתי עד 15 באוגוסט מהרשות המקומית/ מהבעלות  בהתאם לאמור בכל דין ו/או בנוהלי הרישוי

ד.הכנת תכנית הפגה פדגוגית לשנת הלימודים הבאה.

8.   היערכות לפתיחת שנת הלימודים הנושאים להיערכות

8.1.         בהיבט הביטחוני

8.1.1בדיקה חזותית של תקינות מרכיבי הביטחון - הגדר, השערים, לחצן המצוקה

8.1.2עדכון נתוני תיק הביטחון של הגן והעברתו לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי

8.1.3בדיקת התקינות ומצאי ציוד החירום על פי המפורט בחוזר זה

8.1.4בדיקת הימצאותו של חוזר המנכ"ל המעודכן בגן

8.1.5רענון נוהלי היציאה לטיולים

8.2.         בהיבט הבטיחותי

8.2.1קבלת אישור בטיחות  מהרשות המקומית/מהבעלות

8.2.2בדיקה חזותית של תקינות מתקני המשחקים בחצר

8.3.         בהיבט של ההיערכות למצבי חירום

8.3.1תרגול סדר הפעולות בעת רעידת אדמה

8.3.2תרגול סדר הפעולות בעת ירי טילים

8.4.         נושאים כלליים

קיום אספת הורים ומתן הסבר להורים על נוהלי הכניסה לגן ועל

התרגילים שיתבצעו במהלך השנה, וכן גיוס הורים מתנדבים לצורך

סיוע בתגבור הגן במצבי חירום.

9.   נספחים

נספח אדוח סריקות יומי

קישור להורדת הטופס

 

שם המאבטח/הסורק: _______________ התאריך: ______________

סריקות בוקר (יש לסמן ליד כל אתר שנסרק)

הגדר החיצוניתבשעה ____________________

הגדר הפנימיתבשעה ____________________

השעריםבשעה ____________________

פחי האשפה מחוץ לגןבשעה ____________________

המכוניות ומגרשי החנייה מחוץ לגן בשעה ____________________

המבניםבשעה ____________________

החצרות בתוך הגןבשעה ____________________

פחי האשפה בתוך הגןבשעה ____________________

 

סריקות שוטפות במהלך היום

מס'

שעת התחלת הסריקה

המקומות שנסרקו

שעת סיום הסריקה

הערות

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


נספח בנוהל הדיווח על אירוע חירום חריג

 

קישור להורדת הטופס

 

1.הגדרת אירוע חירום חריג

אירוע חירום חריג הוא פעולה / תאונה / תקלה ביטחונית / תקלה בטיחותית / אירוע חבלני שאירעו בגן הילדים, הן בפעילות בגן והן בפעילות מטעם הגן כגון פעילות חוץ כמו טיולים, וכן כל מקרה של פציעת תלמיד/עובד מוסד חינוכי  בגן אשר בגינו פונה לבית חולים או שאושפז בבית חולים, לרבות תאונת דרכים  שאירעה שלא בשעות הפעילות של הגן.

 

2.דוח ראשוני-מיידי בטלפון

2.1מיד עם היוודע דבר האירוע  יועבר על ידי מנהלת הגן טלפונית

דוח לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי ולמפקחת על הגן.

2.2המפקחת תוודא מיד שהדיווח הועבר למפקחת הממונה במחוז

ולמנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי.

 

3.דוח משלים בכתב

3.1.מנהלת הגן תעביר דוח משלים על גבי הטופס המובא להלן עד

24 שעות לאחר האירוע.

3.2.דיווחים בכתב ממנהלת הגן (אם יהיו כאלו) יועברו על ידי קב"ט

מוסדות החינוך הרשותי למחוז וכן לממונה על ביטוח תלמידים

במשרד החינוך.

3.3.הדוח המשלים יכיל גם את כל הדיווחים שהועברו טלפונית.             

3.4.אלה הפרטים שייכללו בדוח על אירועים ביטחוניים שמעורבים בהם ילדים:

-          שם פרטי ושם משפחה של הנפגע

-          גילו

-          מצבו הרפואי

-          שם הגן

-          כתובת הגן

-          בית החולים שהוא מאושפז בו

-          פרטי ההורים (שמות, מס' טלפון וכו').

 

4.כל האמור בנוהל זה חל גם על הודעה ראשונה על תלמיד נעדר/חסר.

 

5.דוגמת טופס דיווח על אירוע חירום חריג

מדינת ישראל

משרד החינוך

תאריך__________

שעה ___________

לכבוד

מנהל תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזי

מאת:קב"ט מוסדות החינוך הרשותי

 

פרטי הילד הנפגע

 

השם הפרטי: ______ שם המשפחה: _______ שם הגן: _______

שם הרשות: _________________  מס' הטל' במשרד: _____________

הנדון: דוח אירוע חירום חריג

מקום האירוע: _______________הזמן המדויק: __________________

גורם/סיבת האירוע

   אלימות      מפגע בטיחותי      תאונה עצמית      פיגוע      אחר

 

שם הורי הנפגע: ____________ מס' הטל' בבית: ________________

מס' הטל' הנייד: _____________

האם בוצע פינוי ולאן (שם ביה"ח)? _______________

מצבו הרפואי של הנפגע: ______________________

תיאור האירוע - קצר ותמציתי: ________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

פעולות ראשונות שננקטו: ___________________________________

_____________________________________________________מסקנות ראשונות:________________________________________

_____________________________________________________

המשך טיפול (אם יש, נא לפרט!):______________________________

 

פרטי הקב"ט

שם פרטי ושם משפחה ____________חתימה ____________

נספח גטבלת עזר לבדיקת מרכיבי הביטחון בגן הילדים

 

קישור להורדת הטופס

 

מס'

הנושא

מהות הבדיקה

תקין

לא תקין

הערות

1.

הגדר

גדר רשת מולחמת / גדר פרופילים בגובה 2 מ' ממשטח הדריכה התחתון

 

 

 

2.

השערים

שער כניסה להולכי רגל

 

 

 

שער יציאת חירום נעול, מיקום המפתח ובדיקת פתיחה/נעילה

 

 

 

3.

לחצן המצוקה

לחצן מצוקה מחובר למוקד ביטחוני

 

 

 

4.

הטלפון

הימצאות קו טלפון פעיל

 

 

 

5.

פעמון/אינטרקום

 

הימצאות פעמון או אינטרקום בין השער לעמדה נגישה בתוך הגן (בגן שלא מותקנת בו טלוויזיה במעגל סגור אין לאשר התקנת נעילה חשמלית)