היתר עבודה פרטית/נוספת לעובדי הוראה

הוראת קבע מס' 0128 - החלפה

תאריך פרסום: י"ז באלול תשע"ה, 01 בספטמבר 2015 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2015
בעקבות עתירות לבג"ץ של מורים שביקשו לעסוק בעבודה פרטית/נוספת עלה הצורך לרענן ולחדד את הנהלים לקבלת היתר לעבודה זו. כמו כן הרפורמות במערכת החינוך ("אופק חדש" ו"עוז לתמורה") כוללות הגבלות נוספות על מתן היתרים לעבודה פרטית/נוספת. חוזר זה מפרט את הנהלים וההנחיות לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת של עובדי הוראה שהם עובדי מדינה. החוזר יוצר כללים אחידים החלים על עובדי ההוראה בכל מערכת החינוך. ההוראות במהותן נלקחו מהתקשי"ר והותאמו לאופייה הייחודי של עבודת ההוראה. הנחיות אלה חלות גם על עובדי ההוראה במוסדות חינוך שמצויים בפיקוח המשרד והפועלים מכוח רישיון ממשרד החינוך בהתאם לחוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח).

   02 - 5604750
   Tnai_Sherut@education.gov.il
כלל עובדי ההוראה בחינוך הרשמי ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים הפועלים מכוח רישיון הפעלה ממשרד החינוך

 

1.   הגדרות

1.1עובד הוראה: כל עובד הוראה במערכת החינוך בכל רובד חינוכי, לרבות מנהל בית ספר, סגן מנהל בית ספר, מורה, מדריך של"ח, מדריך מקצועי, מורה בתפקיד הדרכה, מנהל מוסד חינוכי אחר שלא במסגרת בית-ספרית (לדוגמה: מנהל מרכז פסג"ה).

1.2מוסד חינוך: מוסד רשמי לפי חוק לימוד חובה (להלן: מוסד רשמי) ומוסד מוכר שאינו רשמי או בפיקוח לפי חוק לימוד חובה וחוק הפיקוח על בתי ספר (להלן: מוסד חינוך מוכר/בפיקוח).

1.3בעלות על מוסד חינוך: הגוף המפעיל והמנהל את המוסד החינוכי על-פי רישיון ממשרד החינוך לפי חוק הפיקוח על בתי ספר.

1.4עבודה פרטית/נוספת: כל עבודה עבור שכר או עיסוק בעסק שמטרתו היא קבלת הכנסה או רווחים מחוץ למסגרת עבודתו של העובד בהוראה במוסדות חינוך, לרבות כל עבודה או עיסוק כאמור, בין אם הם נעשים דרך קבע, בין אם הם נעשים באופן זמני ובין אם הם נעשים באופן חד-פעמי.

2.   זכאות לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

2.1עבודה פרטית/נוספת של מנהל או סגן ראשון באופק חדש בחינוך הרשמי עבודה נוספת של מנהלים או סגניהם אינה מאושרת על פי ההסכמים הקיבוציים, אלא אם מדובר בהעסקה זמנית על בסיס שעות מרצה בודדות.

2.2מנהלים שאינם מועסקים ברפורמת עוז לתמורה בקשתם לעבודה נוספת תיבחן בהתאם לנוהל הישן, קרי העסקה עד 150% משרה ושעות מעטות במקרים חריגים.

2.3סגני מנהלים שהם עובדי בעלות, בין אם הם מועסקים ברפורמת עוז לתמורה ובין אם לאו, יחול עליהם אותו הסדר שחל על מורים, והם רשאים להגיש בקשה לעבודה נוספת בשעות מעטות.

2.4עובד הוראה בחל"ת או בהשעיה רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת על-פי הנהלים.

2.5לעבודה ללא שכר בפעולה התנדבותית במוסד ציבורי או ביטחוני, כגון שמירה במשמר האזרחי, עבודה במגן דוד אדום וכדומה אין צורך בקבלת היתר, בכפיפות להיקף המשרה המקסימלי המותר.

2.6עבודה פרטית/נוספת אשר אינה עומדת בתנאים שפורטו לעיל תיחשב כעברת משמעת ונגד העובד יינקט הליך משמעתי.

3.   נוהל הגשת הבקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

3.1עובד הוראה (למעט מנהל בית ספר וסגן ראשון המועסקים במסגרת "אופק חדש") שהוא עובד מדינה, המבקש לעבוד בעבודה פרטית/נוספת יגיש בקשה מראש לתחום כוח אדם בהוראה במחוז שאליו הוא שייך. עובד הוראה בבעלות יגיש בקשה לממונה על משאבי אנוש בבעלות בטופס הבקשה להיתר עבודה פרטית המובא בנספח להלן. יש לצרף לבקשה אישור המעסיק ממקום העבודה הנוסף של העובד שבו יפורטו מהות תפקידו בעבודה הנוספת, היקף העסקתו, שכרו ופריסת שעות עבודתו. 

3.2עובד הוראה המבקש היתר לעבודה פרטית/נוספת בכל תחום (בהוראה או שלא בהוראה) יחתים את מנהל בית הספר וכן את המפקח על בית הספר. הבקשה החתומה תועבר לתחום כוח אדם בהוראה במחוז שבו הוא מועסק בצירוף אישור המעסיק הנוסף.

החלטת המשרד בעניין הבקשה תועבר למורה באמצעות תחום כוח אדם בהוראה במחוז.

3.3מנהלי מוסדות חינוך שהם עובדי בעלות המועסקים במסגרת הסכם "עוז לתמורה"  המבקשים היתר לעבודה פרטית/נוספת יחול עליהם ההסדר האמור לגבי מנהלים במוסדות רשמיים. הבקשה תועבר לטיפול הבעלות אשר  תיוועץ עם המפקח על בית הספר מטעם משרד החינוך וגורמי המשרד הרלוונטיים.

4.   התנאים לקבלת היתר לעבודה פרטית/נוספת

4.1העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת בניגוד או בסתירה לחוק או להסכמים קיבוציים או להוראות בחוזרי המנכובחוזרי האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או בפרסום רשמי אחר של המשרד.             

4.2אין ניגוד עניינים בין העבודה הפרטית ובין עבודתו של עובד ההוראה. עובד אינו רשאי לעבוד בכל עבודה, גם אם אינה נעשית עבור שכר, ואין הוא רשאי לעסוק בכל צורה שהיא בשום עסק, אם יש בכך משום ניגוד עניינים עם תפקידו או עם עבודתו במוסד החינוך הרשמי או המוכר/בפיקוח. לדוגמה, עובד הוראה המלמד תלמידים בבית הספר אינו רשאי ללמדם באופן פרטי אחר הצהריים. מנהל בית ספר אינו יכול להיות חבר בגוף המחליט החלטות לגבי בתי ספר, ובכלל זה לגבי בית ספרו (למשל, מחזיק תיק החינוך ברשות מקומית).

4.3העבודה הפרטית/הנוספת אינה קושרת את עובד ההוראה עם יחיד, עם תאגיד או עם מוסד שיש להם קשרים כספיים, מסחריים או ענייניים עם מוסד החינוך שבו הוא מועסק או עם כל מוסד חינוך אחר שאתו הוא בקשר כספי או ענייני לרגל עבודתו.

4.4העבודה הפרטית/הנוספת אינה עומדת במצב של ניגוד עניינים בכל מובן, ובכלל זה מבחינת שעות העבודה והיקפה, ביחס לעבודה בהוראה (או במוסד החינוכי). כלומר, עובד הוראה אינו רשאי לעבוד בעבודה פרטית/נוספת שעלולה לפגוע ביכולתו למלא באופן מלא את עבודתו במוסד החינוכי, הן מבחינת הפעילות אחר הצהריים (השתתפות בישיבות, באספות, במסיבות וכיוצ"ב), והן מבחינת מידת עירנותו ויכולתו להקדיש את מלוא מרצו לעבודתו בהוראה. כך, למשל, אם העבודה הנוספת היא בשעות הלילה, העובד אינו יכול לתפקד באופן מלא במהלך יום הלימודים.

הוראה זו אינה נוגעת למי שקיבל חלמלא מהמשרד.

4.5היקף עבודתו של עובד ההוראה במשרד והיקף העבודה הפרטית/הנוספת אינם עולים על ההיקפים הבאים כדלקמן:

אופי ההעסקה

היקף המשרה המקסימלי המותר

העסקה ללא רפורמות

עד 140%

אופק חדש

 

עד 100%

אופק חדש + העסקה ללא  רפורמה

עד 117%

אופק חדש + עוז לתמורה

עד 117%

עוז לתמורה

עד 125%

עוז לתמורה + העסקה ללא רפורמה

עד 125%

 

4.6העבודה הפרטית/הנוספת אינה פוגעת במעמדו של עובד ההוראה כעובד מדינה או כעובד הוראה במערכת החינוך המוכרת/בפיקוח.

4.7העבודה הפרטית/הנוספת אינה בתחום הגדרת תפקידו של עובד ההוראה במסגרת עבודתו בהוראה במשרד החינוך או בבעלות על מוסד חינוך מוכר/בפיקוח. כלומר, עובד ההוראה המחויב למטלות מסוימות אינו רשאי לקבל שכר במסגרת עבודה פרטית/נוספת עבור ביצוע מטלות אלו.

4.8עובד ההוראה אינו רשאי להשתמש בציוד או ברכוש של המדינה או של הבעלות על מוסד החינוך לצורך ביצוע עבודה פרטית/נוספת.

4.9עובד ההוראה אינו רשאי להתקשר עם מעסיק אחר מעבר לתקופה שלגביה ניתן ההיתר ולא לקבל קביעות אצלו.

4.10אם העבודה הנוספת היא בהוראה, בין אם במוסד חינוך רשמי, בין אם במוסד מוכר בפיקוח של המשרד, הרי שהיקף העבודה יאושר בהתאם להיקפי המשרה המאושרים במסגרת ההסכמים הקיבוציים ובהתאם לחוזרים המתפרסמים מעת לעת.

5.   תחומי עיסוק שבגינם לא יינתן היתר לעבודה נוספת

לא יינתן היתר לעבודה נוספת בתחומים שלהלן:

א.עיסוק בכל תחום מתחומי עיסוקו של עורך דין פרטי בעריכת דין

ב.עיסוק בחקירות פרטיות, בין כשכיר ובין כחוקר פרטי עצמאי

ג.עיסוק בעסקי ביטוח/או כסוכן ביטוח

ד.עיסוק  בעסקי תיווך למיניהם

ה.עיסוק בראיית חשבון, בין כשכיר ובין כרואה חשבון

ו.עיסוק בהוראת נהיגה.

6.   ערעורים על דחיית בקשה להיתר עבודה נוספת

6.1מורים שהם עובדי מדינה בלבד, אשר בקשתם להיתר עבודה נוספת נדחתה, יוכלו להגיש ערר לוועדה ארצית. בוועדה יהיו חברים נציג מטה כוח אדם בהוראה, נציג הלשכה המשפטית ונציג המינהל הפדגוגי.

6.2ועדת הערר לא תדון בבקשה באופן רטרואקטיבי.

6.3על כלל הבעלויות של מוסדות החינוך לוודא הקמת ועדה אשר תדון בעררים של עובדי ההוראה המועסקים אצלם. בוועדה ייקחו חלק, בין היתר, נציג של מחלקת משאבי אנוש ונציג הלשכה המשפטית של הבעלות.


נספח: הצהרה לשם בקשה להיתר עבודה פרטית נוספת

 


הצהרה

 

להלן עיקרי התנאים למתן היתר לעבודה פרטית/נוספת (התנאים, הסייגים והמגבלות):

 

א.העבודה הפרטית/הנוספת אינה קשורה במישרין או בעקיפין לתפקידי במשרד החינוך או בבעלות.

ב.העבודה הפרטית/הנוספת אינה קשורה באופן כלשהו, כספית, מסחרית ו/או עניינית לעבודתי במוסד החינוכי ________________.

ג.העבודה הפרטית/הנוספת אינה פוגעת ביכולתי לבצע את תפקידי כעובד הוראה במשרד או בבעלות ואינה פוגעת בטיב עבודתי זו.

ד.העבודה הפרטית/הנוספת אינה פוגעת בעינייניהם של שירות המדינה או של הציבור הרחב בהיותי עובד במערכת החינוך.

ה.אין בעבודה הפרטית/הנוספת משום סתירה או ניגוד לחוק או להוראה כלשהם.

ו.העבודה הפרטית/הנוספת אינה פוגעת במעמדי כעובדמדינה וכנושאתפקיד מטעם המדינה או  בהיותי עובד הוראה במערכת החינוך.

ז.העבודה הפרטית/הנוספת כולה תתבצע לאחר שעות העבודה שלי כעובדהוראה.

ח.ידוע לי כי חל איסור להשתמש לשם ביצוע העבודה הפרטית/הנוספת בציוד וברכוש שהועמדו לרשותי כעובד/ת המדינה או כעובד בעלות לצורך מילוי תפקידי כעובדהוראה במשרד החינוך או בבעלות.

ט.אני מתחייבשלא להתקשר למעביד פרטי לתקופה ארוכה מתוקף ההיתר (עד שנה) ולא לקבל אצלו קביעות (סעיף זה נוגע לעובד בשירות המדינה במשרה מלאה או לעובד הוראה בבעלות - לגבי עובד בבעלות).

י.שעות העבודה הפרטית הנוספת, ובכלל זה העבודה בשעות הנוספות במסגרת תפקידי כעובדהוראה במשרד או בבעלות, לא יעלו על האחוז ממכסת שעות העבודה השבועיות המתפרסם מעת לעת בהוראות חוזר המנכ"ל.

יא.ההכנסה מהעבודה הפרטית/הנוספת לא תעלה על שיעור האחוזים ממשכורתי החודשית הכוללת במשרד או בבעלות (במשרה מלאה) בהתאם לשיעור האחוזים המתפרסם מעת לעת בהוראות חוזר המנכ"ל.

יב.ידוע לי כי בהיותי מועסק/ת בעבודה חלקית, יחולו עלי (כעובד מדינה - בתחולה ישירה/כעובד בעלות - מכוח הוראות משרד החינוך) הוראות פסקה 42.441 בתקשי עובדי מדינה.

יג.ידוע לי כי ההיתר בתוקף רק בין התאריכים הנקובים באישור וכל עוד אני ממשיךלכהן בתפקיד הנוכחי. שינוי בתפקידי כעובד הוראה או שינוי בחלקיות משרתי מחייב הגשת בקשה להיתר חדש.