לימודי הביולוגיה בחינוך העל-יסודי

הוראת קבע מס' 0130 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו בתמוז תשע"ח, 09 ביולי 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 9.7.2018
הוראה זו עוסקת בלימודי הביולוגיה בחינוך העל-יסודי ומציגה את נושאי הלימוד של תחום הדעת, את אופן הלימוד ואת התנאים הנדרשים להוראת התחום. בנוסף ההוראה מנחה את מנהלי החטיבות העליונות כיצד לשלב את התחום כמבוא למדעים, כמקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל, כעבודת גמר אישית לתלמיד, או כמקצוע להעשרה כללית בתוכנית הלימודים הבית ספרית.
הוראה זו מאגדת הנחיות קודמות ומעדכנת אותן.

   050 - 6280234
   iritsa@education.gov.il
החינוך העל-יסודי.

 

1.   רקע

הביולוגיה היא תחום מדעי העוסק בעולם החי על היבטיו המגוונים, במקור החיים של כל צורות החיים, החל מיצורים חד-תאיים הנסתרים מהעין ועד ליצורים הגדולים ביותר, בהתפתחותם, בהתנהגותם ובקשרי הגומלין ביניהם ובינם לבין סביבתם. כשאר ענפי המדע, הביולוגיה מבוססת על תצפיות ועל ניסויים שבעזרתם מתפתחות תיאוריות מורכבות ותחזיות לתופעות שלא נצפו עדיין. הביולוגיה חולשת על תת-תחומים רבים, כגון גנטיקה, פיזיולוגיה, אנטומיה, בוטניקה, זואולוגיה, אקולוגיה, מיקרוביולוגיה ועוד. ענפים נוספים שהתפתחו בביולוגיה הם, לדוגמה: גנומיקה, הנדסה גנטית, חקר המוח, רפואה מותאמת אישית והמחקר על תאי גזע.

לימוד הביולוגיה מקנה ללומד ידע על עצמו כאדם ועל היצורים האחרים שבסביבתו. לימוד זה כרוך בהבנת יחסי הגומלין שבין היצורים לבין עצמם ובינם לבין סביבתם ובהבנת מקומו של האדם במערכת יחסים זו.

ההתקדמות וההישגים הגדולים בביולוגיה במחצית השנייה של המאה ה-20 ובתחילת המאה ה-21, כגון חקר המוח, חקר הגנום האנושי והגנומים של יצורים אחרים, היכולת לבצע התערבות בתהליכים ביולוגיים (כגון שיבוט ועריכה גנטית), וגם הבנת ההשפעה של האדם על מגוון המינים בטבע כל אלה מעוררים שאלות מוסריות, התנהגותיות וחברתיות נכבדות שאזרח המאה ה-21 ייחשף אליהן.

מרכיב חשוב בידע בביולוגיה הוא הכרת תהליכי החקר והבנתם. ידע והתנסות בחקר תורמים ללמידה מעמיקה ולפיתוח מיומנויות המאה ה-21 . התלמידים מפתחים ידע והבנה של רעיונות מדעיים, ובכלל זה הבנה של הדרך שבה מדענים חוקרים את עולם הטבע ומתקרבים אל גבולות הלא-נודע במדע בכלל ובביולוגיה בפרט.

2.   תחום הדעת ביולוגיה

מקצוע הביולוגיה הוא מקצוע בחירה מדעי הנלמד בחטיבה העליונה בעיקר במסגרת לימודי ה"מבוא לביולוגיה" ובמסגרת לימודי הבחירה.

בלימודי הביולוגיה באות לידי ביטוי דרכים רבות של למידה משמעותית, כגון עבודת צוות, למידה בדרך החקר, עבודה במעבדה, למידה שיתופית, הערכה מגוונת, ניתוח אירועים רלוונטיים לתלמיד, פיתוח אחריות הלומד, שימוש באמצעי תקשוב וטכנולוגיה, שיח עמיתים והתנסות בשיטות הוראה חדשות.

מקצוע הביולוגיה משקף את הדינאמיות של התקדמות מדע הביולוגיה ומשלב ערכים ופיתוח חשיבה.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

3.   התנאים ההכרחיים להוראת הביולוגיה בחטיבה העליונה

הביולוגיה היא תחום דעת העוסק בעולם החי. בתי הספר שהמקצוע נלמד בהם מחויבים לנהוג על פי סולם ערכים השומר על עולם החי ומסדיר את ההתנהגות עמו. נוסף לכך, תחום מדעי זה מחייב עיסוק בתהליכי חקר הלכה למעשה, ולכן על בתי הספר שלומדים בהם ביולוגיה להקפיד על התנאים האלה:

3.1בבית הספר יהיה מורה מוסמך להוראת התחום.

3.2המורה המלמד יקפיד על התפתחותו המקצועית בתחום הדעת וייקח חלק בכנסים למורים ובהשתלמויות מטעם הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

3.3המורה המלמד ביולוגיה כמקצוע בחירה בהיקף של 5 יח"ל ינחה את תלמידיו בעבודת החקר ויהיה האחראי לה. אין להפנות את התלמידים לקבל שירותי הדרכה חיצוניים תמורת תשלום.

3.4על הנחיית עבודת החקר יתוגמל המורה בשעות שבועיות בהתאם למספר התלמידים בכיתה, כמפורט להלן:

  • 1 - 5 תלמידים: 0.3 ש"ש
  • 6 - 9 תלמידים: 0.75 ש"ש
  • 10 תלמידים ומעלה: 1.50 ש"ש.

3.5בית הספר יעמיד לרשות המורים והתלמידים מעבדת חקר מצוידת בהתאם לדרישות ולהנחיות הבטיחות העולות מתוכנית הלימודים.

3.6אם הוחלט בבית הספר לרכוש פוחלצים, יש לרכוש אותם אך ורק ממקורות שקיבלו היתר מרשות הטבע והגנים.

4.   שילוב לימודי הביולוגיה בתוכנית הלימודים הבית-ספרית

קיימות דרכים אחדות לשילוב לימודי הביולוגיה בתוכניות הלימודים בחטיבה העליונה. הדרכים שונות זו מזו בהיקף הלמידה, בקהל היעד ובמבנה הארגוני. בתי הספר יכולים לבחור לתלמידיהם אחת מן הדרכים או לשלב יחד כמה דרכים.

אלה האפשרויות העומדות בפני החטיבות העליונות:

4.1כמבוא לביולוגיה: הזכאות לתעודת בגרות מותנית בלימוד "מבוא למדעים", מבוא של אחד המקצועות מאשכול המדעים, בהיקף של 3 ש"ש במשך שנה אחת. מקצוע הביולוגיה מוכר כאחד המקצועות הנלמדים במסגרת "מבוא למדעים". תוכניות הלימודים המוצעות במסגרת זו מופיעות באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

4.2כמקצוע בחירה מורחב: במסגרת תעודת הבגרות כל תלמיד מחויב ללמוד לפחות מקצוע מורחב אחד ברמה של 5 יח"ל. אחד המקצועות המוצעים לבחירה במסגרת זו הוא הביולוגיה. פרטים נוספים על תוכנית הלימודים ברמה של 5 יח"ל מובאים בהמשך.

4.3כקורס במסגרת לימודי השכלה כללית: תוכנית הלימודים לתעודת בגרות מחייבת לימוד שני מקצועות להשכלה כללית בהיקף של 30 שעות בסך הכול בכל אחד מהם. בביולוגיה קיימות תוכניות לימודים להשכלה כללית לבחירת בתי הספר. בתי הספר מוזמנים להתאים את התכנים לאופיים ולאופי התלמידים והקהילה. האפשרויות הקיימות מופיעות באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

4.4כתחום לעבודת גמר אישית: ביצוע עבודת גמר הוא זכות לתלמידים סקרנים בעלי מוטיבציה. עבודת הגמר היא אישית, והיא מלווה בסיוע של יועץ אקדמי ונרשמת בתעודת הבגרות כאחד ממקצועות הבחירה או בנוסף להם. 

עבודת הגמר בביולוגיה כוללת מרכיב ניסויי המתבצע במוסד אקדמי או מחקרי (באוניברסיטה/במכון מחקר/במעבדה בבית חולים) המאפשר תנאים מתאימים לביצוע הניסויים, בהנחייתו של מנחה אקדמי שהוא מומחה לנושא.

תלמידים יכולים להגיש עבודת גמר בביולוגיה בין אם הם לומדים ביולוגיה בבית הספר ובין אם לא. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה, במדור עבודת גמר.

5.   תוכנית הלימודים ודרכי ההערכה בביולוגיה כמקצוע בחירה מורחב

5.1תוכנית הלימודים נכתבה על ידי ועדת המקצוע בשנת 2015, והיא מותאמת ללמידה משמעותית ומבוססת על שלושה צירים מרכזיים השלובים זה בזה - ציר התוכן, ציר אסטרטגיות חשיבה ולמידה וציר ערכים כמפורט להלן:

-ציר התוכן: בתוכנית נכללים נושאים הקשורים לחיי היום-יום והרלוונטיים לתלמידים, וכן נושאים מחזית מדע הביולוגיה. התוכנית כוללת 3 נושאי ליבה מחייבים ו-3 נושאי העמקה שיש לבחור מביניהם נושא אחד.

-ציר אסטרטגיות החשיבה והלמידה לשם הבנה: בכל מרכיבי התוכנית מיושמים עקרונות כלליים של פיתוח אסטרטגיות חשיבה ולמידה לשם הבנה שחלקם ייחודיים לתחומי התוכן בביולוגיה. בתוכנית משולבת למידה בדרך החקר המחייבת חשיבה מעמיקה, ביצוע ניסויים במעבדה והסקת מסקנות, הכנת עבודת חקר על כל המיומנויות הנדרשות ממנה וקריאת מאמרי מחקר וניתוחם.

-ציר הערכים: תוכנית הלימודים מדגישה היבטים ערכיים. עיסוק בהיבטים אלה, בשילוב דרישה לידע רלוונטי, תורם לחינוכו של בוגר מעורב ובקי בסוגיות  שעל סדר היום הציבורי הקשורות לחיי הפרט והחברה, ומקדם חשיבה רציונלית, אובייקטיביות וספקנות.

5.2בחינת הבגרות בביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל מורכבת מבחינת בגרות עיונית בהערכה חיצונית (55%), מבחינת מעבדה בהערכה חיצונית (15%) ומעבודת חקר (30%) הכוללת סיור ומוערכת בהערכה בית-ספרית, כמפורט להלן:

-בחינת הבגרות העיונית כוללת 3 נושאי ליבה המייצגים רמות ארגון שונות כתשתית הידע להבנת הנושאים האחרים וכן נושא העמקה אחד לבחירתו של המורה. המורה יכול לבחור אם להגיש את תלמידיו לבחינת בגרות "בגרסת הנייר" או לבחינת בגרות מתוקשבת.

-בחינת הבגרות במעבדה מעריכה את הפעילות המעבדתית, שהיא אבן יסוד בהוראת הביולוגיה ומשולבת בכל רמות ההוראה, לאורך כל תקופת הלימודים.

-ביצוע עבודת חקר בנושא ביולוגי הוא חלק מההערכה הבית-ספרית. בחלק זה המורה יכול להצטרף למיזם "ביוחקר ברשת" המתבסס על שיתופיות ברשת בין תלמידים מכיתות שונות בעת ביצוע החקר, בהנחיה משותפת של שני מורים.

6.   אולימפיאדה, תחרויות ופרסים

הפיקוח על לימודי הביולוגיה מאפשר לתלמידי הביולוגיה להשתלב בפעילויות להעשרה בתחום, כמו, למשל, האולימפיאדה לביולוגיה המתקיימת מדי שנה בחסות אוניברסיטת בר אילן והמיועדת לתלמידי י"ב הלומדים את המקצוע. באולימפיאדה משתתפים תלמידים מכל הארץ ומכל המגזרים. התחרות כוללת כמה שלבים, ומיושמות בה דרכי הערכה מגוונות: מבחן מתוקשב הבוחן ידע ומיומנויות חקר, מבחן בכתב הדורש הבנה של קטע מחקרי, הצגת עבודת החקר העצמאית באמצעות כרזה וריאיון, וכן מבחן מעבדה ומבחן בעל-פה על עבודת החקר המוצגת בכרזה.

לקראת האולימפיאדה נערכת תחרות צילומי טבע "ביולוגיה מבעד לעדשה" ובה יכולים לקחת חלק כל תלמידי הביולוגיה בחטיבה העליונה, והתמונות הזוכות מודפסות ומוצגות בגמר האולימפיאדה.

פרטים על האולימפיאדה ועל תחרויות נוספות מתפרסמים מדי שנה באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.

7.   תהליכי התפתחות מקצועית

7.1.         פיתוח מקצועי

הפיתוח המקצועי נועד לשפר את עבודת המורים, לקדם את המוטיבציה שלהם ללמידה ואת הישגי תלמידיהם ולעדכן את הידע המדעי והפדגוגי שלהם. השתלמויות, מעורבות פעילה בקהילת המורים, למידה המבוססת על נתונים במסגרת קהילות המורים והערכת בחינות בגרות כל אלה תורמים לשיפור ההוראה ולהתפתחות המקצועית של המורים כלומדים במשך החיים (lifelong learners). כמו כן, השתתפות בהשתלמויות היא אחד מתנאי הסף להצטרפותו של מורה כמעריך בחינות בגרות ולקבלת תפקידים במסגרת צוות ההדרכה והפיקוח. מורי הביולוגיה יכולים להיעזר במרכז המורים הארצי לביולוגיה, מרכז אקדמי המחבר בין מדענים, חוקרי הוראת המדעים והמורים, ופועל למען הקידום המקצועי של  כלל המורים ושל אוכלוסיות מורים ייחודיות, כמו מורים חדשים ומורים המלמדים תוכניות ייחודיות. כמו כן, במרכז לפיתוח ותמיכה במעבדות הביולוגיה בבתי ספר באוניברסיטת בר אילן ניתנים ייעוץ, הדרכה והכוונה למורים לביולוגיה וללבורנטים בבתי הספר בנושאי ההוראה במעבדה ועבודות חקר.

7.2.         השתלמויות וקהילות מורים

בביולוגיה קיים מגוון גדול של השתלמויות, חלקן מתוקשבות ובחלקן משולבים חלקים מתוקשבים, במטרה להתאימן לצורכי המורים השונים. היצע ההשתלמויות  מפורסם בתחילת השנה ובמהלכה באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה ובאתר מרכז המורים לביולוגיה. המורים מוזמנים להתייעץ עם המנחים לביולוגיה לבחירת ההשתלמויות המתאימות להם.

7.3.         הערכת בחינות בגרות

מורים יכולים ללמוד רבות מבדיקת בחינות בגרות של תלמידים מבתי ספר אחרים. התובנות בעקבות הבדיקה משפרות את היכולת לזהות תפיסות שגויות בקרב התלמידים ולטפל בהן. למתאימים מומלץ להצטרף למאגר המעריכים של בחינות הבגרות. תנאי הסף ופרטים לגבי ההצטרפות למאגר המעריכים אפשר למצוא באתר הפיקוח על הוראת הביולוגיה.