נוהלי ההיערכות לשעת חירום / למצבי חירום בגן הילדים

הוראת קבע מס' 0006 - החלפה

תאריך פרסום: ז' בחשון תשע"ז, 08 בנובמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 8.11.2016
1. חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של ההיערכות למצבי חירום במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית בתוך גן הילדים, בהסעות, בטיולים ובפעילות מחוץ לגן. על מנהלת הגן לפעול לביצוען של כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית על פי משטרת ישראל / צה"ל / פיקוד העורף ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזי. חוזר זה מחליף את סעיף 5.4-7 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב) באותו נושא. 2. על פי החלטת הממשלה 267 מיום ב' בטבת התשל"ד והחלטה ב/146 של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מישיבתה ביום ד', כ' בתמוז התשנ"ד, 29 ביוני 1994, תפעל מערכת החינוך ותקיים את הלימודים בשעת חירום בכל מוסדות החינוך בהתאם לאפשרויות ולתנאים המשתנים כתוצאה ממצבי חירום שונים. רק בעלי התפקידים הקבועים בחוק ההתגוננות האזרחית התש"א-1951 רשאים להורות על איסור או על הגבלה של לימודים במוסדות החינוך בשעת התקפה או במצב מיוחד בעורף, אולם כל הוראה והנחיה המתפרסמות בעת חירום באופן רשמי באמצעי התקשורת מטעם דובר צה"ל או מטעם מפקדת פיקוד העורף חלות מיידית גם על מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת החינוך. נוסף לאמור לעיל, מפקד הפיקוד, או מי שהוסמך על ידו, מוסמך להורות – על פי שיקולים צבאיים-ביטחוניים – על אי-קיום הלימודים במרחב פיקודו או בחלק מהמרחב. במקרים אלו תימסרנה ההוראות למוסדות החינוך על הפסקת הלימודים או על חידושם על ידי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ו/או על ידי הלשכות המחוזיות של משרד החינוך. כל אחד ממצבי החירום עשוי להתקיים בכל רחבי המדינה, באזור אחד או באזורים אחדים, ולחול על כל התלמידים או על שכבות גיל מסוימות. מצב זה ייקרא "מצב מיוחד בעורף" או "שעת התקפה". 3. חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מגדיר מהי "התקפה": "כל אחד מאלה: (1) הפצצה אווירית, הפגזה ארטילרית או רקטית וכל סוג אחר של ירי ארוך טווח מצד אויב (2) ניסיון פגיעה מצד צבא של מדינת אויב...". מבחינתו של פיקוד העורף המשמעות העיקרית של אירוע "התקפה" כמשמעותו בחוק היא אירוע שבו התרחש ירי תלול מסלול, ללא תלות בסוג הירי, ובתנאי שבוצע על ידי "אויב". החוק קובע מהי "שעת התקפה": "הזמן שבו מתנהלת בשטח מסוים התקפה, מתחילתה או ממתן אות אזעקה, לפי המוקדם, ועד מתן אות ארגעה או עד תום עשרים וארבע שעות מתחילת ההתקפה, לפי המוקדם. אירעו כמה התקפות בפרק זמן של עשרים וארבע שעות, יחל מניין עשרים וארבע השעות האמורות מההתקפה הראשונה." החוק קובע גם מהו "מצב מיוחד בעורף": "שוכנעה הממשלה כי קיימת סבירות גבוהה שתתרחש התקפה על האוכלוסייה האזרחית, רשאית היא להכריז, במדינה כולה או בשטח מסוים, על מצב מיוחד בעורף." 4. סעיף 9ג(ב) לחוק האמור קובע: (1) "שוכנע שר הביטחון כי קיימות נסיבות המצדיקות הכרזה על מצב מיוחד בעורף, והממשלה טרם הכריזה על כך, רשאי הוא להכריז על מצב מיוחד בעורף. (2) תוקפה של ההכרזה לפי סעיף קטן זה יפקע בתום 48 שעות משעה שניתנה, זולת אם בוטלה לפני כן בידי הממשלה או בידי שר הביטחון." בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח משולב], תשל"א-1971 הוגדרו אירועי חירום אלה: - "אירוע אסון המוני": "אירוע הגורם לפגיעה חמורה בשלום הציבור, בביטחון הנפש או ברכוש המתייחס לציבור גדול או לשטח גדול, או אירוע שיש בו חשש לפגיעה כאמור, לרבות מחמת פגע טבע, מפגע סביבתי, אירוע חומרים מסוכנים, אירוע כימי או ביולוגי, אירוע קרינה רדיולוגי, תאונה או פעילות חבלנית עוינת". - "אירוע חומרים מסוכנים", "חומר מסוכן": "כהגדרתם בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993". - "אירוע כימי או ביולוגי": :אירוע שנגרם כתוצאה מפעילות חבלנית עוינת, שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לחומרים כימיים או ביולוגיים שעלולים לגרום לפגיעה בשלום הציבור או בבריאותו". - "אירוע קרינה רדיולוגי": אירוע שבעקבותיו נחשף או עלול הציבור להיחשף לקרינה מייננת במנה החורגת מרמת ההתערבות הנמוכה ביותר שנקבעה לאוכלוסיה בלוח V של המהדורה האחרונה של התקן הבין-לאומי להגנה מפני קרינה (International Baיsic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources – IAEA" סעיף 90ב(א) לפקודה האמורה קובע: "שוכנע השר כי קיימת סבירות גבוהה שיתרחש אירוע אסון המוני או כי מתרחש אירוע אסון המוני, רשאי הוא להכריז במדינה כולה או בשטח מסוים על אירוע אסון המוני." 5. משטרת ישראל ו/או צה"ל/פיקוד העורף הם הגורמים המוסמכים להנחות את מנהלת הגן בכל הקשור לתכנית ההיערכות למצבי חירום על פרטיה וסדריה ולהוצאתה לפועל באמצעות קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך, ובהיעדרו באמצעות מנכ"ל/מזכיר הרשות או מי מטעמו.
בעקבות איומי מעשי הטרור בשנים האחרונות נוצר צורך לעדכן בחוזר זה את הנחיות ההיערכות לחירום ובעיקר את סדר הפעולות שיש לנקוט בכל אחד ממצבי החירום. כמו כן יושמו בחוזר זה לקחים ממלחמת לבנון השנייה וממבצעי "עופרת יצוקה", "עמוד ענן" ו"צוק איתן".

   02 - 5603324
   shaltiram@education.gov.il
כל גני הילדים, בכל המגזרים

.1כללי

.2ההיערכות לחירום

.2.1כללי

.2.2קיום הלימודים בגני הילדים בשעת חירום

.2.3תגבור גני הילדים על ידי מבוגרים

.2.4תכנון העברתו של גן ילדים ממבנה לא מוגן בשעת חירום למבנה חלופי מוגן

.2.5ההכנות שתיעשינה בזמן רגיעה להפעלת הגן בשעת חירום

.2.6הפעולות בעת כוננות ובשעת חירום להגברת המוכנות בעקבות שינויים ביטחוניים המוגדרים על ידי גורמי הביטחון

.2.7תקן הציוד למקלט/למרחב מוגן בגודל של עד 20 מ"ר – גן ילדים – על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים), התשמ"א–1981

.2.8ציוד כיבוי אש

.3סדר הפעולות באירועי שעת חירום

.3.1ירי טילים

.3.2חפץ חשוד / מכונית חשודה

.3.3ירי מנשק ו/או שמיעת פיצוץ

.3.4ירי או פיגוע לעבר אוטובוס

.3.5רעידת אדמה

.3.6שיטפונות והצפות

.3.7שלג כבד

.3.8שרפה

.3.9דליפת חומרים מסוכנים

.4הכשרות עזרה ראשונה למנהלות הגן במסגרת ההיערכות למצבי חירום

.4.1כללי

.4.2השיטה

.4.3שלבי הביצוע

.4.4הנחיות כלליות

.5נספחים

נספח א  טבלת עזר לבדיקת המרכיבים של ציוד החירום  בגן הילדים

נספח ב  תרשימי זרימה לפעולות צוות הגן באירוע חירום

נספח ג  תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה

 

1.   כללי

היערכותם למצבי חירום של תלמידי מערכת החינוך בכלל ובתוך גן הילדים בפרט תתבצע על פי ההנחיות כפי שהן מוכתבות במלואן על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך, ואין סמכות לשום גורם בגן הילדים או ברשות המקומית לשנותן או להקל בהן ללא אישור בכתב של מנהל אגף החירום הארצי במשרד החינוך, באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, על דעת מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזי.

2.   ההיערכות לחירום

2.1.         כללי

2.1.1מצב חירום הוא תוצאה של אירוע חריג המשבש את מהלך החיים השגרתי והכולל כמה אירועים אפשריים שיש להיערך לקראתם ולתרגלם על פי סדר הפעולות המפורט ב-3 להלן.

מצב חירום מקומי, אזורי או ארצי מוכרז כאשר אירועי טבע שונים או תקלות תברואתיות חמורות עלולים לשבש בצורה חמורה את סדרי החיים בכלל ואת פעילותם של מוסדות החינוך בפרט.

2.1.2מערכת החינוך תקיים את הלימודים במצבי חירום, אלא אם כן הורתה הנהלת משרד החינוך אחרת.

2.1.3מנהלת הגן תעביר לידיעתן של הסייעות ושל ממלאות המקום את הוראות חוזר זה והן תכרנה את הנוהל ואת תכנית ההיערכות למצבי חירום ותדענה לפעול לפיהם.

2.2.         קיום הלימודים בגני הילדים בשעת חירום

2.2.1הלימודים בגני הילדים בשעת חירום ובמצבי חירום יתקיימו בתנאים האלה:

א.קיים מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן במבנה הגן.

ב.יש אפשרות לאטימת המבנה כולו ו/או המקלט/חדר הביטחון/המרחב המוגן בפני חומרי לחימה כימיים.

ג.קיום הלימודים הוא על פי החלטת קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

מומלץ שמספר המבוגרים בגן (הכוללים את מנהלת הגן ואת

הסייעת) יהיה מבוגר אחד לכל 5 ילדים.

2.2.2תפקידם של המבוגרים המאושרים על ידי מנהלת הגן הוא לסייע לה בכל הקשור לארגון הגן במצב חירום, ובכלל זה סיוע בהעברת הילדים לאזור המוגן, בחבישת ברדסים (אם יהיה צורך בכך), בהרגעת הילדים, בהשגחה עליהם ובהקניית תחושת ביטחון לילדים.

2.2.3למרות האמור לעיל לא מן הנמנע שכתוצאה ממצב נתון בעת חירום יחול שינוי בתנאים הנדרשים להפעלת גני הילדים על פי הנחיות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.2.4בכל גן ילדים חדש ייבנה מקלט/מרחב מוגן עם מערכת סינון מרכזית בעלת תו תקן.

2.3.         תגבור גני הילדים על ידי מבוגרים

2.3.1תגבור גני הילדים לקיום הלימודים כמפורט לעיל ייעשה

על ידי –

א.הורים;

ב.תלמידים מבתי ספר על-יסודיים (כיתות י'-י"ב; בכפוף לאישור הוריהם);

ג.מתנדבים מטעם הרשות המקומית.

2.3.2היחס בין מספר ההורים למספר התלמידים שיתגברו את הגנים ייקבע על ידי הרשות המקומית (היחס המומלץ הוא 50%).

2.3.3בתחילת שנת הלימודים תערוך מנהלת הגן רשימת הורים שיביעו את נכונותם להתנדב לתגבור הגן בשעת חירום.

2.3.4מחלקת החינוך ברשות המקומית תשבץ לקראת שנת הלימודים את התלמידים מבתי הספר שיסייעו לגן ותודיע למנהלת הגן את שם בית הספר שממנו יישלחו התלמידים.

2.3.5לאחר שיבוץ התלמידים לגן תתאם מנהלת הגן עם מנהל בית הספר ביקור של התלמידים בגן לשם הכרת הגן, המקלט והסידורים לשעת חירום, ותקבע עם בית הספר את הנהלים לקריאת התלמידים בעת חירום, תקבל מהמנהל את פרטי התלמידים ותרשום אותם בתיק ההיערכות לשעת חירום של הגן.

2.3.6פעולות שיבוץ התלמידים לגן, ביקורם בגן וסדרי התיאום לקראת מצב חירום ייעשו מדי שנה בתחילת שנת הלימודים באחריות מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית.

2.3.7יש לקיים בתחילת כל שנת לימודים, בחודש ספטמבר, תרגיל כניסה למקלט/למרחב המוגן.

2.4.         תכנון העברתו של גן ילדים ממבנה לא מוגן בשעת חירום למבנה חלופי מוגן

2.4.1הקביעה על שמישותו או על אי-שמישותו של גן ילדים בעת חירום היא באחריות הרשות המקומית. קביעה זו תיעשה על ידי מהנדס הרשות המקומית או על ידי מי שהסמיכה הרשות בעת רגיעה, ותעודכן במידת הצורך ומדי שנה  לקראת פתיחת שנת הלימודים.

2.4.2אם הגן נפסל מלמלא את ייעודו בשעת חירום (אין בו מקלט או חדר ביטחון או מרחב מוגן), תקבע הרשות המקומית מבנה חלופי שהגן יועבר אליו בשעת חירום (בית ספר סמוך, מבנה ציבורי אחר או כל מבנה שהוא).

2.4.3המבנה החלופי חייב להיבדק על ידי מהנדס הרשות ולקבל את אישורו.

2.4.4הרשות המקומית תתאם עם הבעלות או עם האחראי על המבנה החלופי או עם המוסד המיועד את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן במצב חירום. הרשות תודיע למנהלת הגן מהו המקום שמתוכנן להעביר אליו את הגן וכן מה הם סדרי ההעברה המתוכננים.

2.4.5לאחר שמנהלת הגן תקבל מהרשות המקומית הודעה על המקום המיועד להעברת הגן במצב חירום ועל סדרי ההעברה, עליה לסייר במקום המיועד לקליטת הגן, כדי להכיר אותו, ולסכם עם מנהל המקום (בית ספר, מועדון, מבנה ציבורי וכד') את כל הפרטים הנוגעים לקליטת הגן.

2.4.6על מנהלת הגן לקבוע מהו הציוד שיילקח מהגן למקום המיועד לו בשעת חירום, ציוד שיאפשר את המשך פעילותו של הגן.

2.4.7מנהלת הגן תשתף את כל צוות הגן בכל ההכנות ובכל הפעולות הקשורות בהפעלת הגן בשעת חירום ובמצבי חירום.

2.4.8העברת הגן תבוצע רק לפי הוראת מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית. ההודעה על העברת הגן, שתימסר למנהלת הגן, תכלול פרטים על מועד ההעברה ועל הסידורים הכרוכים בפעולה זו.

2.4.9מנהלת הגן תודיע להורים, בכתב או בטלפון, מהי הכתובת של המבנה החלופי.

2.5.         ההכנות שתיעשינה בזמן רגיעה להפעלת הגן בשעת חירום

2.5.1בתחילת שנת הלימודים תמלא מנהלת הגן ותעדכן את פרטי המידע והתכנון של הגן בתיק הביטחון של הגן ותעביר את הדיווח הנדרש למנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית ולקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.5.2מנהלת הגן תתכנן את סדרי העברת הילדים לאזור המוגן, את סדרי הישיבה בו ואת אופן ההפעלה הפדגוגית של הילדים בעת השהייה בו, ותתרגל פעולה זו במועדים שייקבעו לכך על ידי אגף הביטחון במשרד החינוך או על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.5.3מנהלת הגן תכין מראש כרטיס זיהוי עבור כל ילד (כרטיס שיוצמד בעת חירום לדש בגדו). בכרטיס יירשמו פרטי הילד: השם הפרטי ושם המשפחה, הכתובת ומספר הטלפון בבית התלמיד וכן מספר הטלפון הנייד של הוריו.

2.5.4בתחילת שנת הלימודים, ולא יאוחר מסוף חודש ספטמבר, וביום שבו נערך תרגיל ההתגוננות הארצי למוסדות החינוך יתורגלו הילדים והוריהם בכניסה לאזור המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו. פעולות אלו תבוצענה בהתאם להנחיות משרדנו.

2.5.5בתיק הביטחון של הגן תהיה רשימה מעודכנת של הורי התלמידים, כתובתם ומספרי הטלפון הניידים כדי שבשעת הצורך אפשר יהיה לבקש מהם להתנדב ולמלא תורנות תגבור בגן.

2.5.6מנהלת הגן תבצע את תרגילי ההיערכות לשעת חירום הבאים כמפורט בתכנית העבודה השנתית:

א.תרגיל כניסה למרחב מוגן עד 15 בספטמבר

ב.תרגיל רעידת אדמה עד 30 בספטמבר

ג.תרגיל פינוי בעקבות שרפה

ד.תרגיל חפץ חשוד

ה.תרגיל כניסה למרחב המוגן מהחצר

ו.תרגיל מוסדות חינוך ארצי.

2.5.7בסמכותו של קב"ט מוסדות החינוך הרשותי להנחות את מנהלת הגן לבצע גם תרגיל חומרים מסוכנים.

2.5.8יש לבצע פעמיים בשנה תרגיל יציאה משער החירום עד לשטח כינוס.

2.5.9כל תרגיל ראשון של מנהלת גן חדשה המתבצע בגן מומלץ שיהיה בנוכחות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

2.6.         הפעולות בעת כוננות ובשעת חירום להגברת המוכנות בעקבות שינויים ביטחוניים המוגדרים על ידי גורמי הביטחון

2.6.1הודעה על מצב כוננות או חירום תימסר למנהלת הגן על ידי הרשות המקומית.

2.6.2להלן הפעולות שעל מנהלת הגן לבצע עם קבלת הנחיה על מצב כוננות או חירום:

א.במצב כוננות

1)יש לבדוק את המקלט/המרחב המוגן ולפנות את כל הפריטים המיותרים הנמצאים בו כדי להכשירו לייעודו תוך 4 שעות ממתן ההנחיה.

2)יש לבדוק את פתחי החירום (בגנים שקיימים בהם פתחי חירום) ולוודא שהדלתות נפתחות ונסגרות בקלות.

3)בכיתת גן שקיימים בה עדיין סורגים ננעלים יש לתרגל את פתיחתם ואת סגירתם.

4) יש לבדוק את שלמות ציוד החירום וציוד העזרה הראשונה ואת כשירותם ולהשלים במידת הצורך פריטים חסרים, בהתאם לתקנים, תוך 4 שעות ממתן ההנחיה.

5)יש לתרגל את הילדים בכניסה למקלט/למרחב המוגן, בשהייה בו וביציאה ממנו.

6)יש ליצור קשר עם ההורים  ועם בית הספר שתלמידיו משובצים לתגבור הגן ולתת התראה באשר לאפשרות שהתלמידים וההורים ייקראו לתגבור הגן.

7)יש לעדכן את כרטיסי הזיהוי של הילדים ולהיערך לחלוקתם.

8)יש להקפיד לרשום ביומן מדי בוקר את נוכחות הילדים בגן.

9)יש לבדוק אם פתחי החירום במקלט/במרחב המוגן אטומים כנדרש, וזאת על ידי בדיקת התקינות של רצועות הגומי שבדלתות פתחי החירום. אם הרצועות פגומות או חסרות, יש להדביק על משקופי הפתחים סרטי איטום.

10)יש להודיע להורים על שינוי כתובת הגן ועל דרכי התקשורת עמו במקרה שהוא עובר למבנה חלופי.

ב.במצב חירום

1)יש לזמן הורים ותלמידי תיכון בהתאם לתכנון המוקדם.

2)יש לענוד לילדי הגן את תגי הזיהוי שהוכנו מראש.

3)יש להקפיד מדי בוקר על רישום נוכחות של הילדים.

4)יש לרשום מדי יום את פרטי ההורים והתלמידים המתגברים את הגן.

5)בגן ילדים העובר למבנה אחר יש לפעול במקום החדש לפי נוהלי הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום הקבועים באותו מקום, ומנהלת הגן תתדרך ותתרגל את ילדי הגן בהתאם.

6)לקראת שעת חירום ובמהלכה תפורסמנה בכל מקרה הוראות והנחיות למוסדות החינוך על ידי הרשות המקומית, ובתוכן לגני הילדים, כיצד לנהוג ואיך לפעול.

ג.דיווח

במצבי כוננות וחירום על מנהלת הגן לדווח, לפי דרישה, לרשות המקומית או לפיקוח, על היערכות הגן לקראת שעת חירום ועל פעולת הגן בעת חירום, וכן על כל פרט נוסף שיידרש.

2.7.         תקן הציוד למקלט/למרחב מוגן בגודל של עד 20 מ"ר – גן ילדים – על פי תקנות ההתגוננות האזרחית (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים), התשמ"א–1981

מס' סיד'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

בית שימוש כימי

1

או בית שימוש רגיל מחובר למערכת הביוב

2.

מכל מים בן 100 ליטר עשוי מחומר p.v.c

1

במקום מכל מים גדול אפשר לשים 5 מכלי מים של 20 ליטר כל אחד (המכל יכול להיות גם מפלסטיק)

3.

תאורת חירום

2

 

4.

נוזל לחיטוי

2 ליטר

 

5.

שקיות ניילון לאשפה

50

 

6.

ארון פח

1

 

7.

כוסות חד-פעמיות

80

 

8.

נייר טואלט

3 גלילים

 

9.

רדיו טרנזיסטור

1

עם סוללות

10.

נקודת התחברות לטלפון ולאנטנת טלוויזיה

1

 

11.

פנס רנאור

1

 

12.

תיק עזרה ראשונה

1

תכולת התיק כמפורט בנספח ג להלן

13.

אלונקה מתקפלת מאלומיניום

1

 

14.

סרט דביק לאיטום

2 גלילים

 

15.

סחבה

1

 

16.

עמדת כיבוי אש הכוללת-

– מחבט כיבוי

את חפירה

 

1

1

 

 

הערות

א.את כל הציוד המפורט לעיל אפשר לאחסן במחסן מרכזי ברשות המקומית/ בבעלות, בתנאי שבמצב כוננות ב' אפשר יהיה להכניס את כל הציוד למקלט תוך 4 שעות ממתן ההנחיה. יש להכין תכנית היסעים מפורטת לפיזור הציוד, ובכלל זה פרטי האחראי לחלוקתו.

ב.ארגון הציוד ורכישתו הם באחריות הרשות המקומית/הבעלות.

2.8.         ציוד כיבוי אש

א.ברז שרפה "2 – 1

ב.גלגלון "3/4 באורך 25 מ' – 1

ג.זרנוק "2 – 2

ד.מזנק רב שימושי – 1

ה.2 מטפי כיבוי מסוג אבקה בני 6 ק"ג או 4 מטפים בני 3 ק"ג כל אחד

ו.ארון לתכולת הציוד עם סידורי נעילה.

3.   סדר הפעולות באירועי שעת חירום

3.1.         ירי טילים

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-          עם שמיעת האזעקה – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת לכל הילדים להיכנס למקלט/למרחב המוגן/לחדר הביטחון ולשבת על הרצפה

-          התארגנות המנהלת/הסייעת כמובילה בראש, עם יומן נוכחות בידה

-          בדיקת הנוכחות של כל הילדים על פי רשימה שמית

-          דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות להמשך

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לפעילות או יציאה הביתה, בהתאם להנחיות הביטחון של הרשות המקומית.

כשהתלמידים בחצר

-          עם שמיעת האזעקה – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת לכל הילדים להיכנס לתוך הגן למקלט/למרחב המוגן ולשבת על הרצפה

-          התארגנות מנהלת הגן/הסייעת כמובילה בראש ויומן נוכחות בידה

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-          דיווח למוקד הרשותי וקבלת הנחיות להמשך

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לפעילות או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

בגן שנבנה כולו כמרחב מוגן ייעודי והמצוי באזור שמופעלת בו מערכת "צבע אדום"

-          מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן להישאר במרחב המוגן

-          לאחר 5 דקות ו/או על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית – המשך הפעילות.

3.2.         חפץ חשוד / מכונית חשודה

-          עם זיהוי החפץ החשוד – הרחקת כל האנשים מקרבת החפץ החשוד (המזהה יישאר בתצפית מאחורי מחסה בקרבתו וישלח אדם נוסף שיודיע למנהלת הגן / לסייעת)

-          המשך צפייה בחפץ כדי לוודא שלא יתקרבו אליו ילדים או עוברי אורח והחלטה על מקום הפינוי

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          מתן הנחיה לכל התלמידים להתרכז במקום המרוחק מהחפץ החשוד ומאחורי מחסה

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-          דיווח למשטרת ישראל ולמוקד הרשות

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          הגעת חבלן משטרה וטיפול בחפץ החשוד

-          חזרה לפעילות על פי הנחיות משטרת ישראל/צה"ל וגורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.3.         ירי מנשק ו/או שמיעת פיצוץ

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-          עם הישמע קול פיצוץ או ירי – מתן הנחיה של מנהלת הגן/הסייעת לכל התלמידים  להכנס למרחב המוגן

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          בירור נסיבות הירי ו/או הפיצוץ על ידי מנהלת הגן/הסייעת עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ו/או עם המוקד הרשותי

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-          ביצוע פעילות הפגה פדגוגית

-          המשך הפעילות על פי הנחיית גורמי הביטחון ברשות המקומית.

כשהתלמידים בחצר

-          עם הישמע קול פיצוץ ו/או ירי – מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/ הסייעת להיכנס למרחב המוגן

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          בירור נסיבות הירי / הפיצוץ עם קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ו/או עם המוקד הרשותי

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לפעילות בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.4.         ירי או פיגוע לעבר אוטובוס

-          מתן הנחיה על ידי מלווה האוטובוס/נהג האוטובוס לכל הנוסעים לשכב על הרצפה ולגונן על הראש באמצעות הידיים

-          מתן הנחיה לנהג על ידי מלווה האוטובוס להמשיך בנסיעה מחוץ לטווח הירי עד לקבלת הנחיות מגורמי הביטחון

-          ביצוע סריקה באוטובוס ובדיקת מצבם של הילדים

-          דיווח באמצעי הקשר לגורמי הביטחון ו/או למוקד הרשותי ומסירת פרטי האירוע ומיקומו המדויק

-          טיפול בנפגעים, אם יש כאלה

-          המתנה לכוחות החילוץ

-          המשך הנסיעה או העברת התלמידים לאוטובוס אחר, על פי הנחיות גורמי הביטחון

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית.

3.5.         רעידת אדמה

כשהתלמידים בתוך מבנה הגן

-          מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת ליציאה מהגן לשטח כינוס הרחוק ממבנים, מעצים ומכבלי חשמל             

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-          הפעלת לחצן מצוקה

-          דיווח למוקד הרשותי

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לפעילות בגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים בחזרה לגן.

כשהתלמידים בחצר

-          עם התרחשות הרעידה - מתן הנחיה על ידי מנהלת הגן/הסייעת ליציאה לשטח כינוס רחוק ממבנים, מעצים ומכבלי חשמל

-          בדיקת הנוכחות של כל התלמידים על פי רשימה שמית

-          דיווח למוקד הרשותי

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לגן או יציאה הביתה, בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית ולאחר בדיקה שאין סדקים במבנה הגן

-          בדיקת הנוכחות בחזרה לגן.

3.6.         שיטפונות והצפות

-          הפסקת כל פעילות בחצר

-          דיווח למוקד הרשותי

-          במקרה של שיטפון או הצפה בגן – הוצאת כל הילדים מיד אל מחוץ לאזור המוצף.

-          המשך הפעילות על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות המקומית.

3.7.         שלג כבד

-          הישארות בתוך מבנה הגן

-          הבטחת הימצאותם של אמצעי חימום בגן

-          ביצוע תרגילי ספורט לחימום הגוף.

3.8.         שרפה

במקרה של התפרצות אש שאפשר לכבותה באמצעי הכיבוי של הגן

-          הרחקת התלמידים מאזור האש

-          ניתוק זרם החשמל וברז הגז

-          הפעלת מטפי הכיבוי על ידי מנהלת הגן / הסייעת

-          הפעלת לחצן המצוקה ודיווח למוקד הרשותי

-          השתלטות על מוקד האש

-          חזרה לפעילות.

במקרה של התפרצות אש שצוות הגן אינו יכול לכבות

-          הרחקת הילדים מאזור האש מחוץ לגן

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          ניתוק זרם החשמל והגז

-          דיווח לתחנת כיבוי אש מקומית

-          הוצאת התלמידים מהגן בשני טורים ומנהלת הגן/הסייעת בראש ויומן נוכחות בידה

-          תנועה לשטח כינוס בציר שאינו מסכן את התלמידים

-          בדיקת הנוכחות של התלמידים על פי רשימה שמית

-          דיווח למוקד הרשותי

-          הפעלת התכנית "הפגה פדגוגית"

-          חזרה לגן או יציאה הביתה על פי הנחיות גורמי הביטחון ברשות.

3.9.         דליפת חומרים מסוכנים

-          מתן הנחיה לכל התלמידים להיכנס לגן ולשבת על הרצפה

-          סגירת החלונות והדלתות

-          כיבוי המזגנים

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          בירור נסיבות הדליפה במוקד הרשותי

-          המשך הפעילות על פי ההנחיות של גורמי הביטחון.

4.   הכשרות עזרה ראשונה למנהלות הגן במסגרת ההיערכות למצבי חירום

4.1.         כללי

אגף הביטחון במשרד החינוך מעודד ומאפשר לכל מנהלת גן לעבור הכשרה של מגישת עזרה ראשונה. הכשרה זו אינה מיועדת לסייעות בגן.

4.2.         השיטה

4.2.1כל מכללה וסמינר למורים חייבים להכשיר כל מנהלת גן בקורס מגישי עזרה ראשונה שמשכו 30 שעות.

4.2.2כל מנהלת גן המעוניינת לבצע את הקורס ולהכלילו במסגרת שעות לגמול השתלמות חייבת לבצע קורס שמשכו 30 שעות.

4.2.3כל בוגר קורס מגישי עזרה ראשונה מחויב, בצמוד ולפני תום שנה ממועד תום ביצוע ההכשרה הבסיסית, לבצע רענון שמשכו 6 שעות פעם בשנה. אם הוא לא יבצע רענון בתום השנה, תישלל ממנו התעודה ולא יהיה כשיר לשמש מגיש עזרה ראשונה.

4.2.4השתלמות החייאה בהיקף של 4 שעות מיועדת לסגלי הוראה/לגננות ולסייעות שאין באפשרותם לבצע את הקורס במלואו.

4.3.         שלבי הביצוע

4.3.1כל מנהלת גן המעוניינת לבצע את הקורס או רענון תגיש בקשה למפקחת או לקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית.

4.3.2קב"ט הרשות המקומית או המפקחת הכוללת ירכזו את הדרישות ויגישו אותן למנהל תחום הביטחון המחוזי במשרד החינוך ברשימה מפורטת שתכלול פרטים אלו:

א.כמות המועמדים (לא יותר מ-25 ולא פחות מ-16 לקבוצה)

ב.הכתובת המדויקת לביצוע הקורס/הרענון

ג.מועדי ביצוע הקורס/הרענון

ד.שעות ביצוע הקורס/הרענון

ה.פרטי האחראי לקורס/לרענון

ו.הגדרת סוג הקורס (בסיסי, רענון, החייאה).

4.3.3הממונה על ההכשרות במחוז יגיש את הבקשה למנהל אגף ההכשרות באגף הביטחון של משרד החינוך.

4.3.4מנהל אגף ההכשרות יאשר את הקורס/הרענון ויוציא אישור בכתב לממונה על ההכשרות במחוז, עם העתק לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי ולחברה המקצה את המדריכים.

4.3.5לאחר קבלת האישור ייערך תיאום טלפוני בין הקב"ט האחראי ברשות לבין החברה.

4.3.6ביום פתיחת הקורס/הרענון יכין קב"ט הרשות רשימת שמות מודפסת עם מספרי תעודת הזהות של כל משתתפי הקורס ויעביר אותה למדריך.

4.3.7האחריות לפתיחת סמל קורס היא על החברה המכשירה.

4.3.8ביום פתיחת הקורס/הרענון יתייצב המדריך מהחברה עם הציוד הזה:

-          ציוד עזרה ראשונה להדגמה

-          יומן השתלמויות

-          דף ריכוז נוכחות יומית.

4.3.9בסיום הקורס תעביר החברה למנהל תחום ההכשרות במשרד את המסמכים האלה:

-          דף רישום נוכחות וציונים סופיים

-          תעודות מודפסות ומנוילנות על שם המשתלמים שסיימו בהצלחה את הקורס או את הרענון.

4.3.10מנהל תחום ההכשרות במשרד יקבל את תעודות המסיימים ויעבירן למחוז.

4.3.11הממונה במחוז יעביר את התעודות של סיום הקורס לקב"ט הרשות ואת יומן ההשתלמות למחלקת ההשתלמות המחוזית, כדי שהמשתלמים יקבלו גמול השתלמות.

4.3.12יומן ההשתלמות ימולא כנדרש על ידי המדריך ויימסר לרכז הקורס/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי, והוא יעביר אותו לקב"ט המחוזי.

4.4.         הנחיות כלליות

4.4.1את הקורס הבסיסי של 30 שעות אפשר לבצע בדרכים האלה:

-          4 ימי אימון רצופים, בין השעות 15:30-8:30

-          6 מפגשים בני 4 שעות כל מפגש ועוד 2 מפגשים בני 3 שעות כל מפגש, פעם בשבוע, בין השעות-20:00-16:00.

4.4.2את הרענון שמשכו 6 שעות יש לבצע במפגש אחד.

4.4.3אפשר לבצע השתלמות החייאה שמשכה 4 שעות.

4.4.4משתתף שייעדר מיותר מ-4 שעות מהקורס לא יוסמך.

4.4.5יש לתכנן את ההשתלמויות –

-          לימי חופשה במהלך שנת הלימודים ובחופשת הקיץ;

-          לשעות אחר הצהריים והערב, החל מהשעה 16:00;

-          לימים חופשיים של עובדי ההוראה.


5.   נספחים

 

נספח אטבלת עזר לבדיקת המרכיבים של ציוד החירום  בגן הילדים

 

קישור להורדת הטופס

 

מס'

הנושא

מהות הבדיקה

תקין

לא תקין

הערות

1.

תיק המע"ר (מגיש עזרה ראשונה)

הימצאות תיק מע"ר – 1

 

 

תכולת התיק על פי התקנים ותוקף הפריטים

2.

המקלט/
המרחב המוגן

מקלט/מרחב מוגן בגודל 12 מ"ר

 

 

 

ציוד חירום בתוך ארון על פי חוק הג"א

 

 

על פי התכולה המפורטת בחוזר זה

3.

ציוד החירום לגן

ציוד חירום על פי חוק הג"א

 

 

על פי התכולה המפורטת בחוזר זה

רשימה שמית

 

תכנית הפגה פדגוגית

משחקים שונים

4.

ציוד הכיבוי

ברז שרפה – 1

 

 

 

גלגלון באורך 25 מ' – 1

 

 

 

זרנוק – 2

 

 

 

מזנק רב שימושי – 1

 

 

 

2 מטפי כיבוי מסוג אבקה של 6 ק"ג או 4 מטפים של 3 ק"ג

 

 

 

5.

ציוד ייעודי לגני חינוך מיוחד

תרופות בעלות תוקף שימוש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח בתרשימי זרימה לפעולות צוות הגן באירוע חירום

 

קישור להורדת הטופס

 

1.סדר הפעולות בעת שרפה

השלב

מנהלת הגן

הסייעת

1.

השמעת אות מוסכם (במשרוקית) לריכוז הילדים

-          פתיחת כל דלתות הגן

-          הורדת מפסק החשמל

-          סגירת ברז הגז

-          ניסיון לכבות את האש

2.

הובלת כל ילדי הגן לשטח כינוס - שטח פתוח

סריקת כל מבנה הגן כדי לוודא שלא נשאר ילד בתוכו

3.

בדיקת נוכחות לפי שמות מתוך רשימה

-          לקיחת תיק חירום - רשימת הילדים ורשימת מס' הטלפונים של ההורים

-          לקיחת תיק ע"ר וטלפון נייד

4.

 

הרגעת הילדים והפעלתם

5.

 

המשך הפעלה על פי הנחיות גורמי הביטחון

6.

בסיום האירוע - בדיקת נוכחות ודיווח לקב"ט

 


2.סדר הפעולות בעת אירוע של חפץ חשוד

השלב

מנהלת הגן

הסייעת

1.

השמעת אות מוסכם (במשרוקית)

 

2.

ריכוז הילדים ליד המנהלת

-          סגירת הדלת המובילה לאזור החפץ החשוד

-          פתיחת המרחב המוגן

3.

הובלת כל ילדי הגן לשטח כינוס או למרחב מוגן

סריקת כל מבנה הגן כדי לוודא שלא נשאר ילד בתוכו

4.

בדיקת נוכחות מתוך רשימה שמית

לקיחת תיק ע"ר + טלפון נייד

5.

הרגעת הילדים והפעלתם

 

6.

המשך הפעלת הילדים

 

7.

בסיום האירוע - בדיקת נוכחות ודיווח לקב"ט

 

 

3.סדר הפעולות בעת אירוע רעידת אדמה

השלב

מנהלת הגן

הסייעת

1.

 

הוצאת הילדים לשטח פתוח

2.

מתן הנחיה לילדים לצאת ממבנה הגן

 

3.

 

-          הפעלת לחצן מצוקה

-          הודעה למוקד הרשותי/לקב"ט

4.

הובלת כל ילדי הגן לשטח כינוס - לשטח פתוח

 

5.

בדיקת הנוכחות לפי שמות מתוך רשימה

 

6.

הרגעת הילדים והפעלתם

הרגעת הילדים והפעלתם

7.

בסיום האירוע - בדיקת נוכחות ודיווח לקב"ט

 

 

4.סדר הפעולות בעת אירוע בריחת ילד מהגן

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          דיווח למוקד הרשותי/לקב"ט

-          העברת פרטי הילד לקב"ט, ובכלל זה תיאור הלבוש

-          יידוע ההורים על ידי מנהלת הגן

-          איתור הילד בכל האמצעים בסיוע המשטרה.

5.סדר פעולות לטיפול בילד שנפגע

-          הפעלת לחצן המצוקה

-          הזעקת המוקד הרפואי

-          טיפול ראשוני על ידי צוות הגן

-          פינוי הילד בליווי איש צוות מהגן או אחד ההורים  

-          עדכון טלפוני לקב"ט

-          הוצאת דוח אירוע בכתב.


נספח גתכולת תיק מגיש עזרה ראשונה

 

קישור להורדת הטופס

 

 

מס'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תרמיל גב תואם לתכולה

1

 

2.

משולש בד

5

 

3.

תחבושת אישית

2

 

4.

תחבושת בינונית

1

 

4.

חסם עורקים

1

מומלץ מדגם C-A-T

6.

אגד (תחבושת)

10

מגדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3

 

8.

פלסטר

20

 

9.

מלע"ק (מספריים)

1

 

10.

פד גזה סטרילי

20

 

11.

סד קשיח לקיבוע

1

מומלץ מדגם SAM SPLINT

12.

מזרק אפיפן לילד[1]

1

 

13.

סביעור

1

 

14.

מסכת כיס להנשמה

1

 

15.

תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד)

3

 

16.

שמיכה היפוטרמית

1

 

17.

כפפות חד-פעמיות

10

זוגות

18.

פנס ראש

1

סוללות מחוץ לפנס

19.

תחבושות אלסטיות ברוחב 8 ס"מ

3

 


 בגנים שיש בהם סייעת שנייה באחריות הרשות המקומית להגדיר לכל סייעת את תפקידיה.

 

 

[1] תכשיר אפינפרין אחד לפחות יוחזק בכל מוסד חינוכי: * כיתה ב' ומטה – מזרק במינון 15.0 מ"ג * בכיתה ג' ומעלהמזרק במינון 3.0 מ"ג במרבית בתי הספר היסודיים – יש להחזיק 2 תכשירים, בשני מינונים שונים.