הדלגת ילד לכיתה א'

הוראת קבע מס' 0165 - חדש

תאריך פרסום: כ"א באלול תשע"ג, 27 באוגוסט 2013 | הוראה תקפה מתאריך: 27.8.2013
חוזר זה מונה את העקרונות המנחים בקבלת החלטה בדבר הדלגת ילד מהגן לכיתה א', מציג המלצות ושיקולים חינוכיים, ומפרט את השלבים השונים בתהליך קבלת ההחלטה ואת תפקידם של הגורמים השונים המעורבים בתהליך. המשנה החינוכית תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי הגן בהתאם לצורכיהם וליכולותיהם. הדלגת ילד לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים-התפתחותיים אפשריים לילד בעל יכולות גבוהות וקצב התפתחות מעל הממוצע. בנסיבות מסוימות ההדלגה לבית הספר היא המהלך ההולם, ובאחרות ההדלגה לא תגרום לשינוי המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות שליליות ארוכות-טווח, ולכן אינה המענה המתאים. קבלת ההחלטה בדבר הדלגת ילד גן לבית הספר היא תהליך ולא אירוע חד-פעמי. בתהליך זה שותפים הגננת, פסיכולוג מהשפ"ח (אם הוא קיים), הורי הילד וגורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד. התפוצה: הגננות, מנהלות הגנים, מנהלי בתי הספר ומורי החטיבה הצעירה, גורמי פיקוח של משרד החינוך והורים וכן הפסיכולוגים החינוכיים בשירותים הפסיכולוגים החינוכיים ברשויות המקומיות, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וגורמים רלוונטיים נוספים.

   03 - 6896048
   taliso@education.gov.il

   02 - 5603239
   danijo@education.gov.il
כלל גני הילדים במערכת החינוך

 

1.   הגדרות

1.1הדלגה: הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר מ-31 במרס והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.   

1.2פסיכולוג חינוכי: בעל תעודת מומחה בפסיכולוגיה חינוכית של משרד הבריאות, בהתאם לתקנות ההתמחות של הפסיכולוגים כפי שהן באות לידי ביטוי בתקנות הפסיכולוגים התשל"ט (ייחוד פעולות לפסיכולוג חינוכי), התש"ם1979.

1.3שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח): שירות הנמצא בכל רשות מקומית ומעניק שירותים פסיכולוגיים בהתאם לחוזר הוראות קבע תשע/8(א), סעיף 3.7-61, "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי".

2.   כללי

2.1בקבלת החלטה בדבר המעבר מגן הילדים לבית הספר יש להתייחס למכלול של גורמים: מאפייני הילד, המשפחה הגרעינית, הבית והקהילה, הגן שהוא לומד בו והמסגרת הבית-ספרית שהוא אמור לעבור אליה.

2.2ההחלטה לגבי הדלגת ילד גן לבית הספר תתבסס על  מסמכים המתארים אותו: חוות דעת  גננת (ראה שאלון גננת בנספח א להלן) חתומה גם על ידי המפקחת על גן הילדים, חוות דעת רופא ילדים המכיר את הילד, חוות-דעת של פסיכולוג חינוכי שביצע הערכה פסיכולוגית לילד בכלי אבחון פורמליים מקובלים (ראה פירוט ב-2.3), בקשת ההורים (ראה טופס בקשת הורים בנספח ב להלן) וכל מסמך רלוונטי אחר שיוצג בפני ועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית.

2.3בהתאם לסעיף 3.7-61 בחוזר הוראות הקבע תשע/8(א) בנושא "מתווה השירות הפסיכולוגי חינוכי" תיעשה ההערכה הפסיכולוגית באופן פרטי, במימון ההורים, על ידי פסיכולוג חינוכי. ההערכה הפסיכולוגית תתייחס להיבטים הקוגניטיביים, הרגשיים וההתנהגותיים של הילד. יש להדגיש כי הפסיכולוג הפרטי לא יהיה רשאי לצפות בילד במסגרת הגן, אך לבקשת ההורים תעביר להם הגננת את תיאור תפקודו של הילד במסגרת הגן במסמך החתום גם על ידי המפקחת על גן הילדים (ראה שאלון  גננת בנספח א). חוות דעתו של הפסיכולוג הפרטי המאבחן חייבת לכלול התייחסות לדיווח הגננת.

2.4בעקבות ההערכה הפסיכולוגית, יעבירו הורים המעוניינים בהדלגת בנם/בתם לכיתה א' את חוות הדעת של הפסיכולוג שאבחן את הילד ואת שאלון הגננת (נספח א') לפסיכולוג הגן/למנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית. ההחלטה הסופית על ההדלגה תהיה בידי ועדה שתכונס על ידי מנהל השירות הפסיכולוגי-החינוכי או על ידי בא כוחו בשירות הפסיכולוגי-החינוכי ברשות המקומית. ההחלטה תתבסס על כל הנתונים והמסמכים המובאים בפניה (ראה ב-3 להלן).

3.   שלבי קבלת ההחלטה בנוגע להדלגת ילד גן לבית הספר

3.1הורי ילד שתאריך לידתו הוא לאחר תאריך הלידה הקובע לרישום לבית הספר ולא יאוחר מ-31 במרס של אותו שנתון, השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן הילדים לבית הספר, יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מאחד בינואר באותה שנת לימודים. הגננת תיידע אותם בדבר התהליך הנדרש להדלגה לבית הספר ותמציא להם את הטופס שעליהם למלא (ראה נספח ב).

3.2ההורים יחזירו את הטופס המלא לגננת להמשך התהליך עד סוף חודש ינואר של אותה שנה.

3.3הגננת תיידע את המפקחת על גן הילדים לגבי מספר הילדים שהוריהם מילאו טופסי בקשה להדלגה.

3.4הגננת תצפה בילד ובתפקודו בתחומי העשייה בגן הילדים בחיי היום-יום. היא תדאג להתאים תכניות עבודה מאתגרות בהתאם ליכולותיו ולכישוריו הרגשיים והקוגניטיביים, תוך מעקב אחר התנהלותו בתחום החברתי, הרגשי והלימודי. בהתאם לכך היא תגבש את חוות דעתה  לגבי התאמתו לתהליך של הדלגה לבית הספר. 

3.5הגננת תזמן את הורי הילד לשיחה לפני חופשת הפסח באותה שנה. בשיחה עם ההורים תתאר להם הגננת את הערכתה המקצועית לגבי תפקוד ילדם בגן והתאמתו או אי-התאמתו להדלגה על פי שיקוליה המקצועיים. להורים יובהר כי ההחלטה הסופית על ההדלגה לכיתה א' תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי-החינוכי. הגננת תצייד את ההורים בחוות דעת כתובה על ידה (ראה שאלון גננת בנספח א) ותיידע אותם בדבר תהליך קבלת ההחלטה (ראה ב-2.3 לעיל). היא תיידע את ההורים כי המעבר המוקדם מהגן לבית הספר עלול לעתים להקשות על הסתגלותו של הילד למסגרת החינוכית.

3.6ועדה בראשות מנהל השפ"ח או נציגו תתכנס לדון בבקשת ההורים להדלגה (ראה ב-2.4 לעיל). הדיון בוועדה יתועד ויישמר במשרדי השפ"ח. החלטת הוועדה תישלח להורי הילד תוך שבועיים ממועד הדיון.

3.7עד לקבלת אישור הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי על הדלגה ההורים מחויבים לרשום את ילדם לשנת הלימודים העוקבת לגן חובה, בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל בנושא הרישום לגני ילדים ולבתי ספר יסודיים המתפרסם בחוזר "הודעות" מדי שנה.

3.8עד קבלת האישור מהשפ"ח ברשות המקומית להדלגת ילד גן לכיתה א' על ההורים לפנות למחלקה לרישום לבתי ספר ברשות המקומית ולרשום את ילדם. הרישום בבית הספר הוא  באחריות ההורים.

4.   ערעור על החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי-החינוכי

אם ההורים אינם מסכימים עם החלטת הוועדה בשירות הפסיכולוגי הם רשאים לערער על ההחלטה לפסיכולוג המחוזי (ראה את הטופס בנספח ג) לא יאוחר מ-1 ביולי באותה שנה. לפנייה יש לצרף את כל המסמכים הרלוונטיים. החלטת הפסיכולוג המחוזי היא סופית.

5.   הגורמים המאפשרים לשקול בחיוב הדלגת ילד לבית הספר

5.1.         כללי

אפשר לשקול הדלגת ילד גן לכיתה א' כאשר תפקודו בכל תחומי ההתפתחות רגשי- חברתי, קוגניטיבי, התנהגותי, מוטורי[1] ושפתי גבוה באופן בולט מהמצופה מבני גילו. מהספרות המקצועית מסתמן כי להקדמת המעבר השלכות על התפתחותו הרגשית, החברתית והלימודית של הילד הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. יש לציין כי הדלגת ילד גן לכיתה א' אינה בהכרח המענה ההולם, גם כאשר תפקודו הקוגניטיבי של הילד גבוה מהמצופה לגילו. יש להתייחס במשנה זהירות במקרים שבהם נמצא פער בין תפקודו הגבוה של הילד במישור הקוגניטיבי לעומת תפקודו בהתאם לנורמה המצופה בשאר תחומי ההתפתחות.

5.2.         היבטים הבאים לידי ביטוי בתפקוד במסגרת הגן  

א.ילד שתפקודו הכללי בגן גבוה באופן משמעותי בכל התחומים, שמגלה סקרנות ועניין בסביבה ובלמידה ואשר האתגרים שסביבת הגן מזמנת לו אינם מספקים 

ב.ילד שתפקודו בגן הילדים מתאים יותר לזה של הילדים הבוגרים העומדים לעלות לכיתה א'

ג.ילד שכישורי התקשורת והחִברות שלו תקינים והוא נוטה להעדיף את חברת הילדים הבוגרים

ד.ילד המגלה עצמאות בתפקודו והסתגלותו לשינויים טובה

ה.ילד המסוגל לווסת דחפים ורגשות בהתאם לנסיבות, המקבל סמכות והמתמודד באופן יעיל אל מול תסכול ילד בעל יכולת להתמיד במשימות המוטלות עליו לאורך זמן ולסיימן.

5.3.         היבטים נוספים שחשוב שיבואו לידי ביטוי בהערכה הפסיכולוגית

א.ילד שבאופן עקבי השיג את אבני הדרך ההתפתחותיות בזמן או אף מוקדם מהצפוי

ב.ילד שעל פי ההערכה הפסיכולוגית מתפקד באופן משמעותי גבוה מהממוצע המצופה מבני גילו בכל התחומים הנבדקים ונראה כי הוא מוכן ללמידה ולמעבר לכיתה א'

ג.ילד שאינו חשוף ללחץ משפחתי להישגיות מעבר ליכולתו.

6.   נספחים

נספח א: שאלון גננת

 

תאריך:___________

 

לכבוד הגננת _________________

 

גננת יקרה,

לפנייך שאלון על הילד שהוריו פנו בבקשה לשקול את הדלגתו לבית הספר. נבקשך למלאו בהתאם להתרשמותך מהילד, תוך התייחסות לתפקודו בהשוואה לבני גילו.

 

שם הילד: __________________  תאריך הלידה: ________________

שם הגן: _________________  גיל הילדים בגן: __________________

כתובת הגן: ________________  מספר הטל' של הגן: _____________

משך היכרותך עם הילד:  ___________________________________

 

א.תארי בהרחבה את מידת ההשתתפות והעצמאות של הילד בפעילויות האלה:

1.בפעילות חופשית בחצר ובגן (כיצד הוא משחק, אילו מתקנים הוא מעדיף, האם הוא נמנע ממשחק במתקנים מסוימים, האם הוא משחק בקבוצה או שהוא מעדיף לשחק לבד?):

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2.בפעילויות בפינת היצירה:

א)בהתייחסות למטלות (האם הוא מרבה להשתתף, האם הוא נמנע, האם הוא שבע רצון מעבודתו, האם הוא פועל באופן מאורגן?):

____________________________________________

____________________________________________

ב.בתחום המוטוריקה העדינה (מה הן יכולותיו באחיזת עיפרון, באיכות קו, בגזירה, ברמת הציור, בהדבקה, בבנייה, בהשחלה?):

____________________________________________

____________________________________________

3.בחומרים שונים (האם הוא אוהב לשחק בחומרים כגון בצק, צבעי אצבעות, חול? האם הוא נמנע ממשחק בחומרים?): ____________

_______________________________________________

_______________________________________________

4.בפעילויות מיוחדות כגון קבוצות תנועה, מוזיקה, הצגות וכו' (האם הוא משתתף? אם כן, מהי איכות הביצוע?): ____________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5.במשחקי קופסה והרכבה (מהי המוטיבציה של הילד ומהי רמת המשחק שלו?): ____________________________________

_______________________________________________

6.בהתנהלות היום-יומית בגן בזמן האוכל, במעברים השונים ועוד (האם הוא עצמאי?): _________________________________

_______________________________________________

 

ב.תארי בהרחבה את הדרך שבה הילד מתמודד עם ביצוע מטלות:

1.האם הילד מאורגן בזמן המשחק והעבודה (חיפוש החומרים, איסוף הכלים הדרושים, ארגון הכלים במרחב, החזרת הכלים למקומם, התייחסות למכשולי סביבה)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

2.האם הילד מצליח לבצע את המטלות ברצף הנכון? האם הוא מבצע אותן באופן יצירתי, יעיל והגיוני? התייחסי לדמיון וליצירתיות ולהתחלה, להמשך ולסיום של כל שלבי הפעולה הנדרשים לביצוע המשימה:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

3.כיצד הילד מתמודד עם מעבר מפעילות לפעילות (האם קיים מעבר ללא היסוס, האם הוא רציף וללא הפרעה)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4.מהי לדעתך יכולת הקשב וטווח הריכוז של הילד (כמה זמן הוא מסוגל לבצע פעולות באופן רצוף, האם הוא קם הרבה ממקומו, האם דעתו מוסחת לעתים קרובות, מה מסיח את דעתו)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

5.האם הילד זקוק להעלאת רמת הפעילות ולאתגרים מיוחדים בביצוע משימות? אם התשובה חיובית, באיזו תדירות, כמות ובאילו משימות?

_______________________________________________

_______________________________________________

 

ג.תארי בהרחבה את מידת ההשתתפות החברתית והעצמאות של הילד:

1.בשעת מפגש (כגון תפילה, שיחה): האם הוא משתתף באופן פעיל? האם הוא נמנע? האם הוא מסוגל לחכות לתורו? האם הוא מפגין ידע בולט במיוחד?

_______________________________________________

_______________________________________________

2.בפעילות בקבוצה קטנה: האם הוא משתתף באופן פעיל? האם הוא נמנע? האם הוא מפגין ידע רב יותר משאר הילדים? ___________

_______________________________________________

_______________________________________________

3.בפעילות פרטנית: האם הוא מעסיק את עצמו לאורך זמן? האם תוצרי פעילותו העצמאית בולטים במיוחד? _______________________

_______________________________________________

_______________________________________________

4.כיצד הילד מתנהג בעת הפֵרדה מההורה/מהמלווה בכניסה לגן?

_______________________________________________

_______________________________________________

5.כיצד הילד מתנהג בשעת הארוחה (האם הוא עצמאי, סבלני, פועל עפ"י הכללים המקובלים)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

6.מהו תפקודו החברתי של הילד (האם הוא משחק עם ילדי הקבוצה הבוגרת של הגן? האם הוא לוקח חלק בקבוצה או מעדיף להתבודד? האם הוא נראה מעורב בעניין מבחינה חברתית)?

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

7.האם לדעתך יש לילד בעיות התנהגות כלשהן? _______________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ד.תארי את יכולותיו של הילד בתחומי התקשורת, השפה והלמידה

1.האם הילד נוטה לדבר ולספר ביזמתו או שהוא זקוק לעידוד

א)בתקשורת עם ילדים? _____________________________

____________________________________________

ב)בתקשורת עם מבוגרים? ___________________________

____________________________________________

2.האם הוא בעל אוצר מילים עשיר ובולט במיוחד? ______________

_______________________________________________

3.האם יש לו קשיי היגוי או דיבור (גמגום)? ___________________

_______________________________________________

4.תארי את הידע החשבוני של הילד (הכרת הסְפָרות, התאמה אחד לאחד, יכולת ביצוע  תרגילים  חשבוניים פשוטים או מורכבים):

_______________________________________________

_______________________________________________

5.תארי את הידע האורייני של הילד (הכרת האותיות, מודעות פונולוגית, יכולת התאמה בין צליל לאות, התייחסות לסיפור בספר):

_______________________________________________

_______________________________________________

ה.מידע על הילד ועל סביבתו המשפחתית

1.תארי את איכות הקשר של הילד עם משפחתו (תדירות המפגשים עמם, הפתיחות, מידת שיתוף הפעולה):

_______________________________________________

_______________________________________________

2.האם ידוע לך על אירועי חיים מיוחדים שעברו על הילד או על משפחתו (אבטלה, גירושין, עלייה, אשפוז ממושך, מחלה, אבדן וכד')?

_______________________________________________

_______________________________________________

3.תארי את התרשמותך מיחסם של ההורים אל הילד (ציפיות גבוהות ותחרותיות, יחס חם ועידוד, נוקשות וכד'): ___________________

_______________________________________________

_______________________________________________

ו.המלצה

האם לדעתך הדלגת הילד לכיתה א' תספק מענה לצרכיו? פרטי והוסיפי את חוות דעתך: _______________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

 

שם הגננת וחתימתה: _____________________________________

שם המפקחת על הגן וחתימתה:______________________________


נספח ב: טופס בקשת הורים

 

תאריך: __________

 

חלק א פרטים אישיים

 

שם הילד/ה: ___________________  שם המשפחה: ______________

המין: ז/נ מס' ת"ז:________________  תאריך הלידה: ____________

שמות ההורים: ___________________  ארץ הלידה: ______________

תאריך העלייה: ___________  כתובת המגורים: __________________

_____________________________________________________

מס' הטל' בבית: _________________ מס' טלפון נוסף: ____________

שם הגן: ________________  שם הגננת: _____________________

אם ההורים גרושים או חיים בנפרד, יש לציין זאת בצירוף כתובת ההורה השני

וחתימתו:______________________________________________

השפה המדוברת בבית: _________________________

אחים במשפחה

 

השם

המין

תאריך הלידה

הכיתה/ ביה"ס/ העיסוק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנא ציינו את הסיבות לבקשתכם להדלגת ילדכם לכיתה א': ____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

תיאור הילד כיום

תארו את ילדכם כיום (תכונות אופי, נקודות חוזק וחולשה): _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

מה הן הפעילויות המועדפות עליו בשעות הפנאי ועם מי? _____________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

כיצד אתם מתארים את הקשר שלו עם אחיו? ______________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

כיצד אתם מתארים את הקשר שלו עם חבריו בגן? __________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

חלק ב' רקע התפתחותי

 

היריון ולידה

 

האם ההיריון היה מתוכנן? כן/לא      האם ההיריון היה רצוי?  כן/לא

באיזה שבוע להיריון נולד הילד? ________  סוג הלידה: רגילה/בניתוח

קיסרי/אחרת (פרטו): ______________________________________

_____________________________________________________

המשקל בלידה: ______  האם חווה מצוקה עוברית? כן/לא. פרטו:________

_____________________________________________________

האם היו אירועים חריגים במהלך ההיריון ו/או הלידה? כן/לא. (פרטו): ______

_____________________________________________________

 

ינקות

האם מהלך ההתפתחות היה תקין? כן/לא. פרטו: ___________________

_____________________________________________________

האם הילד אובחן/טופל על ידי פיזיותרפיסט או על ידי מרפא בעיסוק? כן/לא.

אם כן, באיזה גיל? _____ על ידי מי? ________ למשך כמה זמן? ______

האם הוא אובחן/טופל על ידי קלינאי תקשורת? כן/לא. אם כן, באיזה גיל? ___

על ידי מי? _______________ למשך כמה זמן? __________________

האם הוא אובחן/טופל על ידי גורם מקצועי אחר? כן/ לא. אם כן, באיזה גיל?

______________

על ידי מי? __________________ למשך כמה זמן? _______________

 

תפקוד בחיי היום-יום

 

תארו אם הילד מתארגן בעצמו או נעזר באחרים:

 

א.התלבשות והתפשטות:  ________________________________

ב.אכילה: ___________________________________________

ג.רחצה: ___________________________________________

ד.היגיינה אישית בשירותים: ______________________________

ה.שינה ומנוחה (נרדם בקלות, מרבה להתעורר, תנועתי בשינה):

________________________________________________

ו.האם הילד סובל מבעיות הרטבה או מבעיות אחרות הקשורות ביציאות

(ביום/בלילה)?______________________________________

ז.האם הילד נוטה לדבר ולספר ביזמתו או זקוק לעידוד?

________________________________________________

________________________________________________

ח.האם הילד מספר חוויות ומשתף אתכם בפעילויות מהגן?

________________________________________________

ט.האם הוא מדבר שוטף/מגמגם? ___________________________

י.האם הילד מסוגל להעסיק את עצמו לאורך זמן?

_________________________________________________

יא.האם הילד נהנה/נמנע מפעילות בגן השעשועים?

________________________________________________

יב.מהי החברה המועדפת על הילד: בני גילו/ילדים קטנים/ילדים

גדולים/חברת מבוגרים? (אפשר לסמן כמה אפשרויות.) פרטו:

_________________________________________________

יג.האם הילד מרבה לבכות ולהתלונן? ______________ כיצד הוא

נרגע?___________________________________________

יד.כיצד הילד מתמודד עם כישלון או עם הפסד ובשעת כעס?

_______________________________________________

טו.מה הן ההתנהגויות המאפיינות את הילד (רגוע, שקט, ביישן, תזזיתי,

חברותי, עצבני, נוח לרגוז)?

_______________________________________________

טז.כיצד הילד מגיב לשינויים (שינוי בסדר היום, ביקור במקום זר)? פרטו:

_______________________________________________

_______________________________________________

יז.כיצד הילד מגיב על הצבת גבולות?

_______________________________________________

_______________________________________________

יח.האם הוא תוקפני כלפי מבוגרים/ילדים? מתי?

_______________________________________________

_______________________________________________

יט.האם הוא מגלה קושי בקשב ובריכוז? מתי?

_______________________________________________

_______________________________________________

 

גורמים מקצועיים המעורבים כיום בחיי הילד: קלינאי תקשורת, מרפא בעיסוק, עו"ס, פסיכולוג

 

השם: ____________________  המקום: ______________________

התפקיד: _________________  מס' הטל': _____________________

השם: ___________________  המקום: _______________________

התפקיד: ________________    מס' הטל': _____________________

תאריך: __________________

שם האב: __________________    שם האם: ___________________

מס' ת"ז: ___________________    מס' ת"ז: ___________________

חתימה: ____________________  חתימה: ____________________


נספח ג: בקשת ערר על המלצת השירות הפסיכולוגי-החינוכי בנושא ההדלגה לכיתה א'

 

תאריך: _______________

 

לכבוד

גב'/מר ______________

הפסיכולוג/ית המחוזי/ת

מחוז _______________

 

 

הנדון: ערעור על החלטת השירות הפסיכולוגי-החינוכי

 

אנו, הורי הילד/ה _____________________ פונים אליך בבקשה לשקול מחדש את החלטת הוועדה של השירות הפסיכולוגי-החינוכי בתאריך

______________ בנושא בקשתנו להדלגת בננו/ בתנו לכיתה א' בשנת הלימודים הבאה.

להלן הנימוקים לבקשה:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

רצוף בזה המסמכים האלה:

  • חוות דעת פסיכולוגית של פסיכולוג חינוכי מומחה
  • שאלון הורים
  • שאלון גננת
  • המלצת רופא ילדים
  • כל מסמך רלוונטי אחר _____________________________

 

בברכה,

 

_______________________________________

       שם האם וחתימה         שם האב וחתימה

[1] למעט ילדים הסובלים מנכות  פיזית.