תכנית סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן)

הוראת קבע מס' 0169 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ח בחשון תשע"ד, 01 בנובמבר 2013 | הוראה תקפה מתאריך: 1.11.2013
חוזר זה מכיל מידע והנחיות למנהלי בתי הספר ביוח"א המעוניינים לשבץ בבית ספרם סטודנטים במסגרת תכנית סחל"ב. כמו כן מובא מידע המתייחס למחויבויות הסטודנט במסגרת התכנית כדי שיוכל לזכות במלגה. ההנחיות מתייחסות לנושאים האלה: תהליך הגשת הבקשה של המוסד החינוכי, שיבוץ הסטודנט וקבלתו במוסד החינוכי, אופי הפעילות במוסד החינוכי, מחויבות הסטודנט ומלגת הלימודים שהסטודנט מקבל. התפוצה: מנהלי מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, ומנהלי המוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על ידי המל"ג. יישום ומעקב מנהל בית הספר/מנהלת הגן הם האחראים להפעלת התכנית. הפיקוח הכולל במחוזות יעקוב אחר הביצוע. יתקיימו מפגשים שוטפים של המטה עם הגוף המפעיל את התכנית (הזכיין). הגוף המפעיל את התכנית עבור המשרד יעסיק מנחים אזוריים שיגיעו למוסדות החינוך לצורך מעקב אחר יישום התכנית. בכל בית ספר ייערכו לפחות 2 מפגשים בשנה, ובגן הילדים ייערך מפגש אחד לפחות. במהלך הביקור של המנחה האזורי במוסד החינוכי הוא ייפגש עם מנהל המוסד, יבדוק את יומן הנוכחות של הסטודנט, יפגוש את הסטודנטים הפועלים באותו המועד, יצפה בפעילותם עם התלמידים, וייפגש עם המורים שהתכנית מופעלת בכיתותיהם, ובגנים עם מנהלת הגן.

   02 - 5603511
   shoshanaah@education.gov.il
מוסדות החינוך שפועל בהם יום חינוך ארוך מתוקף חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997 . המוסדות נבחרו בהתאם לקריטריונים שגובשו במינהל הפדגוגי

 

1.   רקע

סחל"ב (סטודנטים חוברים לבית הספר ולגן) היא תכנית הבאה ליישם את חוק עידוד המעורבות של הסטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000 והתקנות שהותקנו מכוחו. לפי חוק זה, כל סטודנט שהוא תושב ישראל או אזרח ישראלי הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (כמפורט בחוק) זכאי להשתתף בתכנית. סטודנט הלומד תכנית לימודים מלאה לקראת קבלת תואר ראשון במוסד להשכלה גבוהה שישתתף בתכנית ישולב בפעילות חינוכית בהיקף של 4 שעות שבועיות במהלך שעות הלימודים, לאורך כל שנת הלימודים, בסך 100 שעות לפחות, בפעילות ישירה עם התלמידים במסגרת הכיתה/הגן. בנוסף יחויב הסטודנט ב-13 שעות הדרכה (מדווחות בדוח החודשי) בשנת פעילות. בתמורה לפעילות זאת (113 שעות) יהיה הסטודנט זכאי  למלגת הלימודים שתהיה בשיעור של שישים אחוזים משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת אותן.

פעילות הסטודנטים בבתי הספר ובגנים תהיה הדרכה/הנחיה בנושאי העשרה והרחבה של תכניות הלימודים על פי צורכי התלמידים בבית הספר/הגן.

התכנית מופעלת בסיוע מפעיל (זכיין) שנבחר בתהליך של מכרז פומבי. תפקידו לפרסם את התכנית, למיין את הסטודנטים, להנחות אותם ולשלם את המלגות. כל זאת בהתאם להנחיות משרד החינוך וכפי שנכתב במכרז.

2.   תהליך הגשת הבקשה של המוסד החינוכי

2.1במהלך חודש יוני ימלאו מנהלי המוסדות החינוכיים את טופס הבקשה באמצעות שאלון אינטרנטי שיועבר על ידי המטה לכל בתי הספר וגני הילדים ביוח"א, באמצעות "יונת הדואר".

2.2הבקשות הממוחשבות תועברנה אוטומטית לאחראי על התכנית במשרד החינוך.

3.   שיבוץ הסטודנט וקבלתו במוסד החינוכי

3.1המפקחים האחראים על התכנית באגף א' בחינוך היסודי ובחינוך הקדם-יסודי במטה משרד החינוך ייפגשו עם המנחים הפדגוגיים מטעם הגוף המפעיל לצורך ביצוע השיבוץ של הסטודנטים במוסדות החינוך. שיבוץ הסטודנטים למוסדות החינוך יתבצע סמוך לתחילת שנת הלימודים האקדמית במוסד להשכלה גבוהה שבו הסטודנט לומד.

3.2בגן הילדים ישובצו 2-1 סטודנטים. בבית הספר ישובצו לפחות 2 סטודנטים ולא יותר מ-6, תוך התייחסות לגודל בית הספר ולמספר המלגות באותה שנה. בכל מקרה היחידה האחראית במשרד החינוך רשאית לשנות את האמור לעיל על פי שיקול דעתה.

3.3מנהל המוסד החינוכי יקלוט את הסטודנט וידאג לשיבוצו בזמן קבוע, בהתאמה למערכת הלימודים של הסטודנט.

3.4מנהל המוסד החינוכי, בשיתוף עם צוות המורים ותוך התייחסות למיפוי הצרכים שנערך בבית הספר/בגן הילדים לגבי כל תלמיד, יתאים את קבוצות התלמידים שייפגשו עם הסטודנט בכל אחת משעות פעילותו במוסד. 

3.5מנהל המוסד החינוכי ישבץ את הסטודנט לפעילות בכיתות/בגן מיד עם הפנייתו למוסד על ידי המנחה האזורי.

3.6בית הספר יצמיד לכל סטודנט מורה שילווה וינחה אותו ויתמוך בו, לפי הצורך. בגני הילדים יהיה זה תפקידה של הגננת מנהלת הגן.

3.7במפגש ההנחיה והשיבוץ יקבל כל סטודנט יומן נוכחות. הסטודנט יחתים את המורה האחראי בהגיעו למוסד החינוכי ובצאתו ממנו. בסיום כל חודש יאשר המנהל בחתימתו את הדיווחים, והיומן יוגש למנחה האזורי של תכנית סחל"ב.

4.   אופי הפעילות במוסד החינוכי

4.1הסטודנט יעסוק בהדרכה/בהנחיה בנושאי העשרה והרחבה של תכניות הלימודים על פי צורכי תלמידי בית הספר/הגן.

4.2הסטודנטים יפעלו עם קבוצות קטנות וקבועות של תלמידים. הקבוצה תכלול 10-6 תלמידים בבית הספר (מצטיינים או מאתגרים בתחום שנבחר) ו-6-4 תלמידים בגן הילדים.

4.3בחירת תחומי הפעילות של הסטודנטים בביה"ס/בגן הילדים תתבצע תוך התאמה לצורכי התלמידים.

4.4במסגרת תכנית סחל"ב לא יחליף הסטודנט את המורה בכיתה או את הגננת, גם לא כממלא מקום.

4.5פעילות הסטודנט במוסד החינוכי תתנהל אך ורק עם התלמידים באופן ישיר. לא תותר פעילות הקשורה לשיפור חזות המוסד או עזרה מסוג זה למורה או לגננת או לסייעת הגן.

4.6פעילות הסטודנט תתבצע  יחד עם המורה בתוך הכיתה. הסטודנט אינו מורשה להוציא קבוצת תלמידים לעבודה מחוץ לכיתה, אלא בנוכחות מורה.

4.7קבוצת התלמידים תהיה קבועה למשך כל יחידת הפעילות. משך היחידה תלוי בגיל התלמידים, במאפייני הקבוצה ובנושא הפעילות ובטיבה. יחידת הפעילות תארך 6 שבועות ברציפות לפחות ולא יותר מ-12 שבועות.

4.8יש לוודא שהשתתפות התלמידים בפעילות עם הסטודנטים תגרום לקידום ההישגים הלימודיים/החברתיים.

5.   מחויבות הסטודנט

5.1הסטודנט מחויב לסך של 4 שעות פעילות בשבוע. אפשר לממש זאת ביום אחד או לחלק את הפעילות ליומיים.

5.2פעילות הסטודנטים תחל לכל המוקדם עם פתיחת שנת הלימודים האוניברסיטאית ותימשך עד 30 ביוני. הפעילות תתקיים אך ורק בימי הלימודים של מוסדות החינוך, בהלימה ללוח החופשות של משרד החינוך.

5.3היקף הפעילות של הסטודנט עם תלמידים באופן ישיר בכל חודש לא יפחת מ-10 שעות ולא יעלה על 20 שעות, ולאורך כל השנה לא יפחת מ-100 שעות.

5.4הסטודנט חייב ב-13 שעות הדרכה (מדווחות בדוח החודשי) בשנת פעילות; זאת בנוסף לפעילות החינוכית בכיתה/בגן, כמפורט להלן:

א.6 שעות הנחיה ומשוב עם המורה המלווה/מנהל בית הספר/הגננת מנהלת הגן לאורך השנה

ב.שלושה מפגשים בשנה עם המנחה האזורי

-מפגש שיבוצים, חתימת חוזה והכרת הנהלים 3 שעות;

-שני מפגשי הנחיה שעתיים כל אחד.

5.5הסטודנט מחויב להגיע למוסד החינוכי באופן סדיר, תוך תיאום מראש של היעדרויות בתקופת בחינות או כל היעדרות אחרת. 

5.6על כל בעיה בתפקוד הסטודנט על מנהל בית הספר/גן הילדים לפנות למנחה האזורי.

6.   מלגת הלימודים

6.1מלגת הלימודים תהיה בשיעור של שישים אחוזים משכר הלימוד הנהוג באותה שנת לימודים באוניברסיטאות שהמדינה מתקצבת (להלן "המלגה").

6.2סטודנט שישתתף בתכנית יקבל את המלגה בשנת הלימודים שבה שולב בתכנית בשלושה חלקים, במועדים המפורטים להלן, בשיעור יחסי התואם את מספר המפגשים שהוא ביצע עד תום החודש שקדם לחלוקת המלגה ואשר אושרו בחתימת ידו של מנהל מוסד החינוך שהסטודנט שולב בו:

א.עד סוף חודש פברואר בשיעור שלא יעלה על 33% מהסכום הכולל של המלגה

ב.עד סוף חודש מאי בשיעור שלא יעלה על 66% מהסכום הכולל של המלגה

ג.עד סוף חודש אוגוסט בשיעור שלא יעלה על 100% מהסכום הכולל של המלגה.

7.   מניעת העסקה של עברייני מין

הזכיין המפעיל את התכנית יבדוק שכל אחד מהסטודנטים שישתתפו בתכנית הוא בעל אישור מהמשטרה כי אין מניעה להעסקתו במסגרת תכנית סחל"ב, וזאת בהתאם להוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א-2001 ועל פי התקנות למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור משטרה), התשס"ג-200 .3