טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים

הוראת קבע מס' 0017 - החלפה

תאריך פרסום: ז' בחשון תשע"ז, 08 בנובמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 8.11.2016
1. חוזר זה מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי חירום במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בטיולים ובכל פעילות מאורגנת מחוץ לגן. החוזר מבטל את סעיף 6.2-29 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב) באותו נושא ובא במקומו. 2. הנחיות הביטחון לטיולים ולפעילות מחוץ לגן מוכתבות על ידי הגורמים הביטחוניים (המשטרה, צה"ל), כל אחד בתחום אחריותו הגזרתית, על פי החלוקה המופיעה במפת תיאום הטיולים. האגף הבכיר לביטחון הוא הגורם המוסמך המונחה מטעם משטרת ישראל וצה"ל בתחום הטיולים של מערכת החינוך והמנחה את מנהלי תחום הביטחון, הבטיחות והחירום המחוזיים, קב"טי מוסדות החינוך ברשויות המקומיות ופקחי הטיולים. 3. על מנהלת הגן לדאוג לביצוע הנחיות הבטיחות בטיולים ובפעילות מחוץ לגן, וכן כל הנחיות הביטחון כפי שהן תועברנה על ידי קב"ט הרשות המקומית על פי משטרת ישראל ו/או הגופים המוסמכים מטעם האגף הבכיר לביטחון, לשעת חירום ולבטיחות סביבתית במשרד החינוך באמצעות מנהל תחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות לחירום המחוזי.
בעקבות התגברות מעשי הטרור בשנים האחרונות פורסמו הנחיות חדשות של גורמי הביטחון. כמו כן עודכנו הנחיות המשטרה וצה"ל ליציאה לפעילות מחוץ לגן בשל אירועים שונים שבהם נפגעו ילדים.

   02 - 5603002
   shaulya@education.gov.il
כל גני הילדים, בכל המגזרים

 

 

1.   המשנה החינוכית

הטיול הוא מרכיב מרכזי בתהליך עיצוב הילד והקניית ערכים הקשורים ביחסים שבין הילד לארצו. משרד החינוך רואה חשיבות רבה ביציאה לטיולים המשתלבים בתכנית הלימודים.

2.   כללי

2.1.         מילון מונחים הקשורים בטיול

2.1.1טיול מאורגן: קבוצה מאורגנת של מטיילים ברגל וברכב המונה 8 ילדים לפחות.

2.1.2מפת תכנון ותיאום טיולים: מפה הכוללת את חלוקת האזורים ותחומי האחריות הביטחונית של משטרת ישראל וצה"ל.

2.1.3אזור 1: האזור הנמצא בצמוד לגבולות המדינה ובשטחי יו"ש, ובו האחריות הביטחונית היא על צה"ל.

2.1.4אזור 1א': אזור שהוא חלק מאזור 1 אך אינו צמוד לגבולות המדינה, ובו האחריות הביטחונית היא על צה"ל.

2.1.5אזור 2: אזור שאין בו רצף התיישבותי, והוא באחריות ביטחונית של משטרת ישראל.

2.1.6אזור 3: אזור מרכז המדינה, מאזור החולה בצפון דרך הגלבוע, רצועת החוף, פרוזדור ירושלים ודרומה עד אשקלון בדרום מערב וכביש באר שבע-דימונה בדרום, שיש בו רצף התיישבותי, והוא באחריות הביטחונית של משטרת ישראל.

2.1.7הלשכה הארצית לתיאום טיולים: גוף המופעל באמצעות זכיין, ומנפיק את האישור לטיול בהתאם לאזורים המחייבים.

2.1.8חדר מצב טיולים: גוף המופעל על ידי אגף הביטחון של משרד החינוך ופועל במשך 24 שעות ביממה, ותפקידו לסייע לגוף המטייל בעת ביצוע הטיול.

2.1.9פקח טיולים: בעל תפקיד המופעל באמצעות זכיין ותפקידו לפקח על ביצוע הטיול על פי ההנחיות ולסייע לגוף המטייל בעת הצורך.

2.1.10תיק הטיול: תיק המרכז בתוכו את כל הפעילות המתוכננת של הגן המטייל, ומכיל בתוכו רשימות של הילדים, המאבטחים החמושים, המלווים הרפואיים וההורים המלווים, אישורי ההורים, בעיות רפואיות שיש לילדים, פרטי חברת ההסעה ופירוט האתרים המתוכננים לטיול, ובכלל זה מספרי טלפון, אישור מפקחת פדגוגית ואישור הלשכה לתיאום טיולים.

2.1.11רחצה: כל פעילות שחייה בברכה או בים שאינה כוללת שיעורי שחייה.

2.1.12מאגר מים: כל מקום המכיל מים שלא אושר כברכת שחייה או כחוף רחצה מוכרז.

2.1.13גב מים: גומה, שקע מלא במים באורך וברוחב משתנים ממקום למקום הנמצא בדרך כלל באפיק זרימה של נחל.

2.1.14מקווה מים: מקום טבעי או מלאכותי לאיסוף מים.

2.1.15מים רדודים: גב או מקווה מים שגובה המים בו אינו מגיע לגובה הברכיים של הילד הנמוך בקבוצה.

2.1.16אישור טיול: אישור בכתב הניתן על ידי הלשכה לתיאום טיולים/חדר מצב, לקיום הטיול על פי הנחיות הביטחון והבטיחות.

2.1.17טיול קצר: יציאה של ילדי הגן לטיול רגלי של קילומטר אחד לכל היותר בתוך היישוב.

2.1.18טיול ארוך: יציאה של ילדי הגן לטיול רגלי או רכוב בתוך היישוב או מחוצה לו.

2.1.19 רכב להסעת ילדים: רכב שאושר על ידי משרד התחבורה, שרשיונו כולל אישור להסעת תלמידים, וגילו אינו מעל 10 שנים על הכביש אם הוא רכב רגיל, אינו מעל 14 שנה אם הוא רכב של המועצות האזוריות ואינו מעל 15 שנה אם הוא רכב מוגן ירי.

2.2.         בעלי תפקידים בטיול

2.2.1מנהלת הגן: אחראית על ביצוע כל ההנחיות המפורטות בחוזר זה.

2.2.2סייעת הגן: עובדת רשות מקומית/בעלות המסייעת למנהלת הגן בקיום הטיול.

2.2.3הורה מלווה: הורה של אחד מילדי הגן המסייע למנהלת הגן בקיום הטיול מההיבט הבטיחותי.

2.2.4מאבטח חמוש: בעל תפקיד הנושא נשק שאושר לשמש מאבטח חמוש בטיול (ראה ב-4.2 להלן).

2.2.5מלווה רפואי: בעל תפקיד שעבר הכשרה מתאימה לסוג המלווה ומשמש מלווה רפואי בטיול.

2.2.6מדריך: בעל תפקיד שעבר הכשרה של מדריך טיולים למערכת החינוך ונושא תעודה  בת תוקף בהתאם.

2.3.         קשר עם ההורים

2.3.1הודעה להורים: יש לשלוח להורים חוזר בתחילת שנת הלימודים ובו פירוט של תכנית הטיולים של הגן.

2.3.2אישור הורים: על ההורים לשלוח לגננת הודעה בכתב שהם מאשרים את יציאתו של הילד לכל טיול בנפרד, ובה עליהם לציין אם לילד יש בעיות רפואיות חריגות ולפרטן.

2.3.3כינוס התלמידים ופיזורם: כינוס התלמידים ופיזורם יבוצע אך רק בגן הילדים.

2.3.4ביטוח הורים מתנדבים: ראו בנספח להלן.

3.   היבטים בטיחותיים בטיול

3.1.         הקדמה

פרק זה הוא תקציר של ס"ק 4, "הבטחת הבטיחות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות", בתוך סעיף 6.2-33, "טיולים ופעילויות חוץ-בית-ספריות במערכת החינוך היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים". הפרק מרכז את הוראות הבטיחות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולביצוע של טיולים ופעילות חוץ-כיתתית במערכת החינוך בדגש על גן הילדים. פרק זה נכתב לנוחות מנהלת הגן, אך אינו בא במקום הסעיף האמור לעיל ואינו מבטל אותו.

3.2.         המקומות שיש להימנע מסיורים בהם בשני סוגי הלמידה מחוץ לגן

3.2.1אזורים ושבילים שאינם מותאמים להליכה של ילדים (יש בהם בורות, פסולת מסוכנת, גרוטאות ומתקנים מסוכנים וכד')

3.2.2שטחי בור שיש בהם צמחייה גבוהה, קוצים, רמשים ונחשים וכד'.

3.3.         תכנית טיולים חודשית

כל מנהלת גן תכין תכנית טיולים חודשית, תביא אותה לאישור המפקחת על הגן, ולאחר קבלת האישור תעביר אותה לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

3.4.         שלבי התכנון לטיול

3.4.1על מנהלת הגן לשקול את הערך החינוכי של המקום והאתר הנבחרים לטיול. יש לקחת בחשבון את התקופה שמטיילים בה, את מזג האוויר ומשמעויות נוספות. למשל, במהלך האביב, כשיש פריחה יפה בשדות, יש גם זוחלים ורמשים מסוכנים העלולים לפגוע בילד ההולך בשדה.

3.4.2מנהלת הגן תערוך סיור מקדים לאיתור האתרים/המסלולים של הטיול כמוכרים, בטוחים ומתאימים לגיל הילדים.

3.4.3יש לדאוג להתאמת מסלול הטיול ליכולתם של הילדים ולשילוב פעילות מעניינת עבור הילדים בטיול.

3.4.4בכל מצב על מנהלת הגן לעדכן את קב"ט מוסדות החינוך הרשותי על כל יציאה של ילדי הגן מהגן לפעילות מחוץ לגן.

3.5.         ארגון הטיול

3.5.1מנהלת הגן אחראית על ארגון הטיולים על כל מרכיביהם בהתאם להנחיות חוזר זה.

מנהלת הגן רשאית להיעזר במדריכים ובאנשי מקצוע בתחום הטיול וההדרכה, במהלך הטיול ובביקורים באתרים. אפשר גם להסתייע בהורים שהשתתפותם בטיול עשויה לתרום תרומה מקצועית לטיול. עם זאת יש לזכור כי המדריך אינו משחרר את מנהלת הגן מקיום כלל הוראות חוזר זה.

3.5.2בכל טיול תשתתף כיתת גן אחת, עם מנהלת הגן והסייעת ומלווים בהתאם לנדרש. בטיול שנעזרים בו ברכב אפשר לצרף כיתות מספר, אולם זאת אך רק בעת הנסיעה. בעת ביצוע הטיול תפעל כל גננת עם  תלמידיה היא.

3.5.3הודעה להורים: ההורים יקבלו, בפגישתם הראשונה עם הגננת, מידע כולל על הטיולים המתוכננים. לפני כל יציאה לפעילות מחוץ לגן על מנהלת הגן לשלוח להורים הודעה על הפעילות שתכלול פירוט של הציוד האישי שעל הילדים להביא לטיול, ובכלל זה לבוש מתאים, כובע, מים ואוכל. על מנהלת הגן לקבל אישור בכתב מההורים לפני היציאה לפעילות.

3.5.4ההכנות לטיול: מנהלת הגן תכין תיאור מפורט של הטיול, ובכלל זה המסלול, לוח הזמנים, המלווים וכל דבר נוסף שתראה לנכון, ותעביר זאת לאישור המפקחת  על הגן ולידיעת קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

3.6.         המלווים בטיול ותדרוכם

3.6.1בטיול ארוך מחוץ ליישוב או בתוכו נדרש מלווה בוגר אחד על כל 5 ילדים.

3.6.2הבוגרים המלווים המשתתפים בטיול יהיו כפופים להוראות מנהלת הגן. יודגש כי להורים אין סמכות להתערב בהחלטות של מנהלת הגן  בנוגע לטיול. אפשר להיוועץ בהם כמו בשאר המלווים. המלווים יכירו היטב את הוראות הבטיחות ויסייעו בכל הקשור לארגון ולשליטה במהלך הטיול.

3.6.3על המלווים להכיר היטב את כלל ההנחיות לנושאי התפקידים בטיול ואת ההוראות הנוגעות לטיול המסוים. המלווים לא יעזבו את הטיול אלא בהוראת מנהלת הגן ולצורכי הטיול בלבד.

3.6.4מספר המלווים יהיה גדול יותר מן האמור לעיל אם יידרש הדבר על ידי גורמי הביטחון  והבטיחות ברשות ועל ידי המפקחת על הגן.

3.6.5בשלב  הנסיעה באוטובוס מנקודה לנקודה אפשר להסתפק בשני מבוגרים מלווים (בתוכם מנהלת הגן ו/או הסייעת)

3.6.6במקומות שקיימות בהם בעיות בטיחות (חציית כבישים סואנים, ואדיות וכו') תצרף מנהלת הגן מלווים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה.

3.6.7בכל טיול ארוך מחוץ ליישוב או בתוכו אפשר שמנהלת הגן או הסייעת תהיינה מגישות עזרה ראשונה. בטיול קצר תצטייד מנהלת הגן בתיק עזרה ראשונה.

3.6.8מנהלת הגן תתדרך את המלווים, תפרט לפניהם את המסלול ותקבע בעלי תפקידים מביניהם, כגון האחראי על המזון, מגיש העזרה הראשונה, המאסף וכדומה.

3.6.9בכל סיור קצר בתחום היישוב רשאית מנהלת הגן, בתיאום עם המפקחת על הגן ובאישורה, לקיים את הסיור רק עם צוות הגן (מנהלת+סייעת).

3.6.10על מנהלת הגן לבחון ולבדוק את ההיבטים המקצועיים הבאים לפני היציאה לסיור:

-הכרת מסלול הסיור והסיכונים הקיימים בו (חציית כביש, מעבר באזור בנייה)

-אופי הפעילות המתוכננת

-היבטים התנהגותיים של הילדים ויכולת צוות הגן להשגיח עליהם.

3.7.         ביצוע הטיול

3.7.1מנהלת הגן תבצע רישום מסודר של כלל הילדים והמלווים הבוגרים, ובכלל זה תלמידים בעלי בעיות רפואיות מיוחדות.

3.7.2טרם היציאה לטיול תוודא מנהלת הגן שכל הילדים נמצאים ושתלבושתו וציודו של כל אחד מהם לא יקשו עליו בטיול.

3.7.3טרם היציאה לטיול ובחזרה ממנו תדווח מנהלת הגן למוקד הרשותי/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

3.7.4מנהלת הגן תצעד בראש הטור ותמנה מלווה שילך כמאסף.

3.7.5בהליכה במדרכה, בצד הכביש, ימונה מלווה נוסף שילך בצד הסמוך לכביש.

3.7.6בעצירת רכב להורדת הילדים ירדו המלווים ראשונים. אחד מהם יתרחק מהרכב, והשאר יעמדו ליד פתחי הרכב ויפנו את הילדים היורדים למלווה המרוחק, שלידו יתכנסו.

3.7.7הליכה בצדי דרכים וחציית כבישים

א.ככלל יש להימנע מהליכה באזור תנועה ללא מדרכה.

ב.יש לנוע על המדרכות, בקצה המרוחק מהכביש.

ג.חציית כביש תיעשה אך ורק במעבר חצייה, וגם זאת לאחר ששני מלווים יישלחו לשני צדי הכביש, למרחק של 30 מ', ויסמנו לנהגים לעצור. אם יש הכרח לחצות כביש שלא במעבר חצייה, ייבחר מקום שיש ממנו תצפית טובה למרחק של 100 מ' לפחות. בעת החצייה יישלחו מלווים לשני צדי הכביש, למרחק של כ-50 מ', כדי להזהיר את הנהגים. החצייה תיעשה בכביש שאין בו תנועה כלל או לאחר שהמכוניות נעצרו. מומלץ להשתמש בהליכה באפודות או באלמנטים שיש בהם מחזיר אור.

3.7.8תנועה ברכב

א.בכל רכב, ובכלל זה באוטובוס, ישבו הילדים חגורים בחגורות בטיחות.

ב.אין להסיע תלמידים מעבר למספר המותר והמצוין ברישיון הרכב.

ג.המלווים ישבו תמיד ליד פתחי היציאה מהרכב. עליהם להקפיד ולהשגיח שהילדים לא ישחררו את חגורות הבטיחות בטרם עצר הרכב עצירה מלאה. כמו כן יקפידו המלווים שלא יצא ילד אל מחוץ לרכב כל עוד לא ניתנו הוראות מפורשות לכך.

ד.בשעת הירידה מהרכב ירדו המלווים ראשונים ויסייעו לילדים לרדת ולהתרכז בצד הרכב באופן שלא יסכן את בטיחותם. בעלייה לרכב יעמדו המלווים ליד פתח הרכב ויסייעו לילדים לעלות. בכל ירידה או עלייה תספור מנהלת הגן את הילדים ותוודא כי כולם נמצאים.

ה.בזמן הנסיעה יש להקפיד שהילדים ישבו במקומותיהם ולא יוציאו את הראש, את הידיים או חלקי גוף אחרים אל מחוץ לרכב.

ו.ילדי הגן יוסעו אך ורק בכלי רכב המאושר על ידי משרד התחבורה להסעת תלמידים. ההסעה תתבצע על ידי נהג בעל ותק בנהיגה באותו סוג רכב במשך שנתיים לפחות.

3.7.9בשעת החנייה יימצאו כל המלווים עם הילדים וישגיחו עליהם, והילדים לא יתפזרו בשטח. יש לקבוע מקומות למנוחה ולישיבה בהתאם למזג האוויר ולוודא שאין בהם סיכונים כמו מתקנים מסוכנים שהילדים עלולים לטפס עליהם, רמשים ונחשים או מצוק מסוכן, וכן שהמקומות אינם בצמוד למים זורמים מסוכנים.

3.7.10ביקורים בתוך מפעלים

א.ביקורים במפעלים ייעשו אך ורק במקומות שיש בהם מרכז מבקרים מסודר שתוכנן ומיועד לביקורים מסוג זה.

ב.בסיור במפעל תלווה הקבוצה על ידי נציג מהמפעל. נציג זה יסביר לתלמידים כיצד להתנהג. כמו כן הוא ילך עם התלמידים וישגיח שלא ייקלעו למצבי סכנה.

ג.התלמידים ילכו במסלול מוגדר ובטוח שיועד לקבוצות מבקרים במפעל. בכל מקרה לא תתבצע הליכה באזור תפעול בין מכונות.

3.7.11שיט וכניסה למים

א.פעילות רחצה אסורה במסגרת טיול. מותר לקיים פעילות רחצה כפעילות נפרדת ויחידה.

ב.אישור הורים: כל פעילות מחוץ לגן, ובוודאי פעילות שיש בה כניסה למים, מחייבת אישור הורים.

ג.רחצה בברכה לילדי גיל 5 בלבד: ילדים בגיל 5 בלבד יהיו רשאים לרחוץ בברכה המיועדת לפעוטות בלבד, בגובה מים עד 30 ס"מ בלבד. הכניסה לברכה מחייבת תיאום עם המצילים.

ד.מלווים לרחצה בברכה: בפעילות רחצה בברכה יהיו לכל קבוצה של 10 ילדים 2 מלווים. המלווים יהיו צמודים לילדים בזמן הרחצה וישגיחו עליהם בתשומת לב רבה.

ה.שיט באגמים בספינות: אפשר להשיט את ילדי הגן בספינות שיט גדולות המיועדות לתיירים בים ובאגמים, בתנאי שיש למשיט רישיון-שייט ממשרד התחבורה. יוקפד כי מספר הילדים לא יעלה על המספר המצוין ברישיון השיט של הספינה. לפני העלייה לספינה יוזהרו הילדים על התנהגות שקטה וזהירה ועל ישיבה במקומות. לספינה יעלו כל המלווים של הטיול וישהו במהלך השיט עם הילדים.

3.7.12הבערת אש במהלך טיול אסורה, אלא אם כן היא נעשית על ידי המבוגרים בלבד לצורך הדגמה ופעילות למידה. זאת בהתאם להוראות הקיימות לעניין הדלקת אש וההנחיות המחייבות בעניין זה ברשויות המקומיות. על מנהלת הגן לפנות בכל שאלה בעניין זה לקב"ט הרשות המקומית. במקרה של הבערת אש על המלווים להשגיח שהילדים לא יתקרבו אל מקור האש ויהיו בידם אמצעי כיבוי אש נדרשים.

3.8.         ציוד אישי לילד

הציוד הרגיל הוא נעליים נוחות, תיק אוכל, לבוש הולם בהתאם לעונת השנה, בקבוק מים, כובע/כיסוי ראש וכד'.

3.9.         בריאות והיגיינה

3.9.1בידי מגיש העזרה הראשונה יהיה תיק עזרה ראשונה תקני.

3.9.2בימים חמים יש לעודד את הילדים לשתות ולהביאם לברזים או להשקותם מבקבוקים שהוכנו מראש.

3.9.3בתנאי מזג אוויר קשים, בשרב או בגשם, יש לדחות את הטיול, ואם אי אפשר לדחותו יש להתאימו למצב: בימים חמים יש להימצא במבנים ממוזגים, בצל ובקרבת מים, ובימי גשם וקור יש להימצא במבנים מקורים ורצוי מחוממים.

3.9.4יש לברר מראש את מציאותם של שירותים מסודרים ולהביא אליהם ילדים הזקוקים לכך. אם אין שירותים, יש לקבוע מקומות לעשיית צרכים.

3.9.5יש לרחוץ ידיים לאחר עשיית הצרכים.

3.9.6יש לרחוץ ידיים לפני ארוחה.

3.10.   פיקוח על התלמידים ופיזורם

3.10.1במהלך הטיול תבדוק מנהלת הגן לעתים מזומנות את נוכחות כל הילדים. בדיקות כאלה תיעשינה במיוחד לפני ואחרי כניסה למבנה, לפני ואחרי חציית כביש, בגמר הפסקה, כשמסיימים את הטיול בשטח, וכן כשעולים אל רכב ההסעה ויורדים ממנו וכששבים לגן.

3.10.2מנהלת הגן תחזיר את התלמידים לגן עד לשעת הסיום הרגילה או עד לשעה שעליה קיבלו ההורים הודעה לבוא לאסוף את ילדיהם.

3.10.3מנהלת הגן תוודא כי כל ילד פגש את הוריו או שליח מטעמם. אם הורים לא הגיעו, ימתינו מנהלת הגן או אחד המלווים עד בואם, ולאחר פרק זמן סביר הם ידאגו להביאם לביתם ולמסרם לידי הוריהם.

4.   היבטים ביטחוניים בטיול

4.1.         אישור הלשכה לתיאום טיולים לביצוע הטיול

4.1.1הבקשה לאישור הלשכה לתיאום טיולים תמולא על ידי מנהלת הגן ותישלח ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ-14 יום לפני מועד ביצוע הטיול. הודעה על כך תימסר לקב"ט הרשות/לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.1.2יש להגיש בקשה לטיול רק לאזורים המחייבים זאת.

4.1.3הטיול יאושר רק לאחר קבלת אישור בכתב מהלשכה לתיאום טיולים.

4.1.4על כל ביטול טיול יש לעדכן מיידית את הלשכה לתיאום טיולים ואת קב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.2.         מאבטח חמוש בטיול

4.2.1כמאבטח חמוש בטיול יכול לשמש מי שעונה על אחד מהקריטריונים האלה:

א. מאבטח מטעם חברת אבטחה שעבר הכשרה של מאבטח טיולים ונושא תעודה בתוקף בחתימת המשטרה.

ב.כל מורה/עובד הוראה הנושא נשק מהמפעל הראוי הרשותי ושעבר הכשרה כמאבטח טיולים ונושא תעודת הסמכה  בתוקף.

4.2.2כל הורה או אדם אחר הנושא נשק פרטי אינו רשאי לשמש מאבטח חמוש בטיול.

4.3.         מלווה רפואי בטיול

4.3.1כמלווה רפואי בטיול יכול לשמש מי  שעונה על התנאים האלה:

א.מגיש עזרה ראשונה (מע"ר) שביצע הכשרה כמגיש עזרה ראשונה שמשכה לפחות 30 שעות והנושא תעודה בתוקף לשנתיים מיום ביצוע ההכשרה / הרענון

ב.חובש שעבר קורס חובשים בצה"ל ועדיין משרת במילואים או אדם שהוכשר במד"א או אדם שהוכשר בכל חברת הכשרה אחרת שאושרה בכתב על ידי משרד הבריאות.

4.3.2מספר המלווים הרפואיים יהיה על פי ההנחיות המפורטות באישור הלשכה לתיאום טיולים

4.4.         חלוקה לאזורי ביטחון

4.4.1כל טיול ברגל בתוך היישוב, באזורים 1, 1א', 2 ו-3, פטור מתיאום ומאבטחה חמושה, אך מחייב דיווח לקב"ט הרשות/קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.4.2כל נסיעה מיישוב ליישוב באזורים 1א', 2 ו-3 פטורה מתיאום ומאבטחה חמושה, ומחייבת מגיש עזרה ראשונה ודיווח לקב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

4.4.3כל טיול בשטח הפתוח באזור 3 מחייב תיאום, ואינו מחייב מאבטח חמוש.

4.4.4כל טיול בשטח הפתוח באזורים 1, 1א', ו-2 מחייב תיאום ואבטחה חמושה על פי ההנחיות של הלשכה לתיאום טיולים.

5.   נספח:ביטוח הורים מתנדבים

 

קישור להורדת הטופס

 

בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), התשל"ח-1978, אפשר להפנות הורים מתנדבים למוסדות החינוך למטרת ליווי טיולים.

 

להלן טופס להורה המתנדב:

 

הריני לאשר בזה כי המתנדב/ת:_________ מס' ת"ז: ____________

 

שכתובתו/ה: _________________________________________

 

התנדב/ה לעבוד בתפקיד: ________________________________

 

__________________________________________________

 

למען (יש לציין את זהות הגוף או האדם שהפעולה נעשית למענו, וכן את מקום הפעולה): _______________________________________

 

__________________________________________________

 

החל ביום: ______________ לתקופה של: ___________________

 

 

 

______________    _____________    ___________________

         תאריך                 חותמת הגן           שם וחתימה של מנהלת הגן

 

 

-----------------     -------------------------------------       --------------------

       תאריך       שם פרטי ושם משפחה של המתנדב    חתימת המתנדב

 

 לפי פרק ט2, "זכויות מתנדבים", לחוק ביטוח הלאומי [נוסח  משולב], התשכ"ח-1968.