התנהלות מוסדות החינוך ביחס לתלמידים המוכרים כספורטאים מייצגים

הוראת קבע מס' 0146 - חדש

תאריך פרסום: ג' בתשרי תשע"ט, 12 בספטמבר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 12.9.2018
תלמידים המייצגים את מדינת ישראל בנבחרות ספורט לאומיות מחסירים לעיתים ימי לימוד, דבר אשר יכול לפגוע בתהליך הלמידה שלהם, ביכולתם להגיש את המטלות והעבודות, וכן באפשרותם להגיע מוכנים למבחנים ולעמוד בהם בהצלחה. מטרת סעיף זה להסדיר את הזכויות ואת החובות של תלמידים אלה, כדי לאפשר להם לעמוד בדרישות הלימודיות ועם זאת לממש את יכולותיהם בתחומי הספורט ברמה הגבוהה ביותר ולייצג את מדינת ישראל בכבוד.

   02 - 5603259
   dasibe@education.gov.il

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il

   02 - 5603101
   davidgal@education.gov.il
כלל מערכת החינוך, לרבות מוסד חינוך רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי הפועל מכוח "חוק פיקוח על בתי ספר התשכ"ט-1969", או מוסד פטור הפועל מכוח "חוק לימוד חובה, התש"ט-1949", או מוסד תרבותי ייחודי מכוח "חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, תשס"ח-2008", שלומדים ומתחנכים בו תלמידים ושניתן בו חינוך יסודי או חינוך על־יסודי, בכל המגזרים, הזרמים ושלבי הגיל.

 

1.   כללי

משרד החינוך מעודד הישגיות ומצוינות של התלמידים בכל התחומים, לרבות בתחום הספורט. תלמידי מערכת החינוך המוכרים כספורטאים מצטיינים מייצגים (ראו הגדרה להלן), מקדישים זמן רב מדי יום לאימונים ספורטיביים, והם העתודה הספורטיבית הייצוגית של מדינת ישראל.

תלמיד/ספורטאי מייצג הוא תלמיד המייצג את מדינת ישראל בסגלים ספורטיביים לאומיים, על פי הגדרת ארגוני הגג של הספורט במדינת ישראל.

תלמידים המייצגים את מדינת ישראל בנבחרות ספורט לאומיות מחסירים לעיתים ימי לימוד, דבר אשר יכול לפגוע בתהליך הלמידה שלהם, ביכולתם להגיש את המטלות והעבודות, וכן באפשרותם להגיע מוכנים למבחנים ולעמוד בהם בהצלחה.

מטרת סעיף זה בחוזר מנכ"ל היא להסדיר את הזכויות ואת החובות של תלמידים אלה, כדי לאפשר להם לעמוד בדרישות הלימודיות ועם זאת לממש את יכולותיהם בתחומי הספורט ברמה הגבוהה ביותר ולייצג בכבוד את מדינת ישראל.

2.   הגדרות

2.1ארגוני הגג של הספורט בישראל: אחד מהארגונים האלה בלבד: הוועד האולימפי, הוועד הפראלימפי, "אילת" (התאחדות הספורט לענפים שאינם אולימפיים).

2.2'תלמיד/ספורטאי מייצג' הוא תלמיד המשתתף בענף ספורט המוכר על ידי אחד מארגוני הגג של הספורט בישראל, ומשתייך לאחת הקבוצות האלה:

ספורט קבוצתי – תלמיד המשתייך לסגל נבחרת ספורט לאומית של אחד מארגוני הגג

ספורט אישי – תלמיד המשתייך לאחד מהסגלים האלה:

הוועד האולימפי הישראלי – בסגל; עתודה או הישגי או צעירים או בחמישייה הראשונה בארץ

הוועד הפראלימפי הישראלי - סגל ארד, כסף, זהב, עתודה, בכיר ולאומי

"אילת" - סגל א', סגל ב', סגל ג', סגל דור המשך

3.   הכרה במעמד של תלמיד שהוא ספורטאי מייצג

כדי לקבל הכרה של תלמיד במעמד ספורטאי מייצג, יש להגיש למנהל מוסד החינוך בתחילת כל שנת לימודים בקשה הכוללת את המסמכים האלה:

א.טופס בקשה לאישור מעמד של 'תלמיד/ספורטאי – מייצג' (ראו נספח 1) בחתימת מנכ"ל אחד מארגוני הגג שבו התלמיד מתאמן ואשר עליו חתום המפקח על החינוך הגופני של בית הספר וכן הורי התלמיד.

ב.פירוט תוכנית האימונים והתחרויות השנתיות, מחנות האימון ופעילויות נוספות המחייבות היעדרות של 'תלמיד/ספורטאי מייצג' בחתימת מאמן התלמיד (ראו נספח 2). באחריות ארגון הספורט שבו מתאמן 'הספורטאי המייצג' להגיש פירוט זה בתחילת השנה, או לכל היותר תוך חודש מרגע הכרת התלמיד כזכאי למעמד 'ספורטאי מייצג'.

ג.בעת אירועים חריגים שאינם נכללים בתוכנית השנתית, תוגש למנהל מוסד החינוך בקשה חתומה על ידי מנכ"ל ארגון הספורט, סמוך ליום שבו נודע על אודות האירוע החריג (ראו נספח 3). בעקבות כך יינתנו לתלמיד ההקלות הניתנות לספורטאי מייצג והוא יזכה לסיוע המגיע לו.

4.   מחויבות התלמיד/הספורטאי המייצג

4.1התלמיד ישמש מופת ודוגמה להתנהגות ערכית, חינוכית וספורטיבית, בבית הספר ומחוצה לו ובייחוד בשיעורי החינוך הגופני.

4.2התלמיד יעשה כל מאמץ להצליח בלימודים ולעמוד בדרישות בית הספר.

4.3התלמיד ייצג את בית ספרו בנבחרות בית הספר.

5.   מחויבות מוסד החינוך כלפי הספורטאי המייצג

5.1.         היעדרויות משיעורים

היעדרויות (או חיסורים) בשל התוכנית השנתית לא ייספרו לתלמיד שהוכר כספורטאי מייצג כהיעדרויות אשר בגינן מופעלת סנקציה או נמנעת הטבה והן ייחשבו מוצדקות.

מנהל בית הספר ידאג לבניית תוכנית לימודים אישית בשיתוף התלמיד, הוריו והמחנך לשם השלמת החומר הלימודי במסגרת שעות פרטניות, שיעורי תגבור או שיעורי עזר.

5.2.         מבחנים והגשת עבודות

מנהל בית הספר יאפשר תוכנית מבחנים והגשת עבודות גמישה בהתאם לתוכנית האימונים והתחרויות השנתית, תוך מתן זמן סביר לתלמיד להתכונן למבחנים ולהגיש עבודות.

6.   היבחנות בשאלוני בגרות

6.1בתחילת כל שנת לימודים או לאחר שהתלמיד הוכר כ'תלמיד/ספורטאי מייצג', יבנה מנהל בית הספר לתלמיד תוכנית אישית הכוללת את המידע לגבי היבחנותו בבחינות הבגרות, באופן שיתחשב במסלול הלימוד של התלמיד ובתוכנית התחרויות המתוכננת עבורו.

6.2אם לבית הספר ישנה מדיניות ייחודית הנוגעת לבגרויות, כגון חובה לגשת לשני מקצועות מורחבים, תותאם מדיניות זו למסלול הלימודים ולתוכנית האימונים והתחרויות שאושרו לתלמיד ותעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות.

6.3תלמידים אשר מנועים מלהיבחן במבחן בגרות בשל ייצוג לאומי בתחרות שמועדה אינו ניתן לשינוי – יגיש מנהל בית הספר באישור הפיקוח על החינוך הגופני לאגף הבחינות, ומוקדם ככל הניתן, בקשה לספק להם פתרון הולם.

7.   שיעורי החינוך הגופני

המורה לחינוך גופני יתחשב בתוכנית האימונים והתחרויות השנתית של 'התלמיד/הספורטאי המייצג' ויתאים לו את העומסים בשיעורי החינוך הגופני.


8.   נספחים

נספח 1 – טופס בקשה להכרה במעמד של 'תלמיד/ספורטאי – מייצג'

 

 

      לשנת הלימודים:___________________

 

לכבוד

 

המפקח על החינוך הגופני של בית הספר

 

 

חלק 1 – ימולא על ידי התלמיד והוריו

 

 

אני (שם ושם משפחה) ____________________ ת"ז:_____________

 

מבקש לקבל מעמד של 'תלמיד ספורטאי מייצג'.

 

פרטים כלליים:

 

תאריך לידה: ______________ שם בית הספר: __________________

סמל המוסד: __________________

כתובת מקום מגורים:______________________________

ארגון הספורט (אולימפי, פראלימפי, אילת): _______________

האיגוד/התאחדות הספורט: _______________________

ענף הספורט: _______________ השתייכות לסגל:________________

דירוג בארץ בספורט המבוקש (רק לאולימפי – במקרה שאינו חבר סגל):_____________________

 

פרטי ההתקשרות:

 

 

טלפון

כתובת דואר אלקטרוני

התלמיד

 

 

אחד מהורי התלמיד

 

 

המאמן

 

 

 

אני מתחייב בזאת להודיע באופן מיידי למנהל בית הספר אם וכאשר בני/בתי יפסיקו לעמוד בתבחינים של 'תלמיד/ספורטאי מייצג'.

שם אחד ההורים: ____________ חתימת אחד ההורים: _____________

 

חתימת התלמיד: _________________    תאריך: _______________

 

חלק 2 – ימולא על ידי מנכ"ל ארגון הספורט שאליו משתייך התלמיד

 

אני: __________________ מנכ"ל ארגון: ______________________

מאשר כי התלמיד: ________________________

משתייך/כת לסגל: __________________________

וזכאי להכרה במעמד של 'תלמיד ספורטאי מייצג', בהתאם לחוזר המנכ"ל.

כמו כן אני מתחייב בזה להודיע באופן מיידי למנהל בית הספר אם וכאשר התלמיד יפסיקו לעמוד בתבחינים של 'תלמיד ספורטאי מייצג'.

 

חתימת מנכ"ל הארגון: ____________ חותמת הארגון: ______________

                    תאריך: ___________________

 

חלק 3 – ימולא על ידי המפקח על החינוך הגופני של בית הספר

 

לכבוד

מנהל בית הספר

 

אני: _____________ המפקח על החינוך הגופני במחוז: _____________

 

מאשר בזה כי התלמיד ________________ זכאי למעמד 'תלמיד/ספורטאי מייצג' לפי חוזר המנכ"ל.

 

חתימה:_____________________ תאריך:_____________________

 

 

העתקים:

        אגודת הספורט

        מאמן התלמיד

        הורי התלמיד


נספח 2 - תוכנית תחרויות ואימונים שנתית לשנת הלימודים

 

לכבוד

מנהל בית הספר

 

הנדון: תוכנית תחרויות ואימונים שנתית לשנת הלימודים: _________

תוכנית שנתית עבור התלמיד:____________________________

 

תוכנית אימונים שבועית (יש למלא רק את האימונים המתנגשים עם שעות הלימוד בבית הספר)

 

יום

אימון 1 משעה עד שעה

אימון 2 משעה עד שעה

אימון 3 משעה עד שעה

ראשון

 

 

 

שני

 

 

 

שלישי

 

 

 

רביעי

 

 

 

חמישי

 

 

 

שישי

 

 

 

 

הריני מאשר את תוכנית האימונים. חתימת המאמן: ________________

הריני מאשר את תוכנית האימונים. חתימת מנכ"ל האיגוד:___________

 

תוכנית תחרויות ומחנות אימונים בארץ – יש לצרף מסמך רשמי של איגוד הספורט ובו התאריכים ושם הפעילות.

תוכנית תחרויות ומחנות אימונים בחו"ל – יש לצרף מסמך רשמי של איגוד הספורט ובו התאריכים, שם הפעילות ומיקום.


נספח 3 – בקשה לשינוי תוכנית תחרויות ואימונים שנתית

 

לכבוד

מנהל בית הספר

 

 

הנדון: בקשה לשינוי תוכנית תחרויות ואימונים שנתית

     לשנת הלימודים:__________________

 

תאריך הגשת הבקשה:________________

 

בקשה לשינוי תוכנית התחרויות והאימונים השנתית של התלמיד:_______________

 

אופי השינוי (שינוי מועד, הוספת מועד):

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

הסיבה לשינוי:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

כל שינוי פרט לתוכנית האימונים בארץ מחייב מכתב רשמי מארגון הספורט.

 

חתימת המאמן: ___________________________

חתימת מנכ"ל איגוד הספורט: ________________________