תכנית ההזנה ברשות המקומית

הוראת קבע מס' 0179 - חדש

תאריך פרסום: א' באדר ב תשע"ד, 03 במרץ 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 3.3.2014
חוזר זה מפרט את הנהלים ואת כללי ההפעלה של תכנית ההזנה ברשות המקומית, במוסדות ובגנים שחל עליהם חוק ארוחה יומית לתלמיד. התפוצה: מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות ומנהלי מוסדות החינוך.

   02 - 5603759
   hodayaso@education.gov.il
הרשויות, מוסדות החינוך – בתי הספר והגנים שחל עליהם חוק ארוחה יומית לתלמיד

 

1.   רקע

1.1תכנית ההזנה מיושמת מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-200 .5החוק קובע כי התלמידים הזכאים לכך על פי החוק יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם.

1.2אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית כוללת תלמידים מגני חובה שמופעל בהם יום חינוך ארוך על פי צו שהוצא מכוח חוק יוח"א (יום חינוך ארוך), מגני ילדים של שתי רשתות החינוך כאמור בחוק ארוחה יומית לתלמיד ומבתי ספר שמופעל בהם יוח"א על פי צו שהוצא מכוח חוק יוח"א. אוכלוסייה זו נקבעת על ידי שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, מתוך התלמידים במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שחל בהם יום חינוך ארוך על פי צו כאמור לעיל.

1.3בחוק נקבע כי זכאותם של תלמידים לארוחה יומית תיקבע על פי תקציב שנתי שיוקצה למטרה זו בסעיף התקציב של משרד החינוך בחוק התקציב השנתי. נוסף על תקציב זה נקבע, כי כל רשות מקומית שתלמידיה ייכללו כאמור באוכלוסייה הזכאית אחראית למתן הארוחות לתלמידים בהתאם לחוק, וכן תשתתף במימון ארוחה יומית במוסדות החינוך שבתחום שיפוטה בשיעורים שייקבעו על פי החוק, ולשם כך תהיה הרשות רשאית לגבות מההורים תשלומים בשיעורים שיקבע השר הכול כאמור בחוק ארוחה יומית לתלמיד.

2.   תפקיד הרשות המקומית

2.1על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, רשות מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור.

2.2הרשות המקומית מחויבת על פי חוק להשתתף במימון ארוחה יומית במוסדות חינוך שבתחום שיפוטה.

2.3הרשות המקומית זכאית לגבות מההורים תשלום בהתאם לחוק לפי המדרגות המאושרות בוועדת החינוך של הכנסת, בהתאם לשכר המשפחה לנפש.

2.4הרשות המקומית מחויבת על פי חוק לאפשר להשתתף בתכנית ההזנה לכל התלמידים הזכאים והמעוניינים בכך, ובכלל זה לתלמידים שמצבם הכלכלי של הוריהם אינו מאפשר את התשלום עבור השתתפותם. תלמידים אלו לא ישלמו עבור ההשתתפות בתכנית. סכום הגבייה המרבי מההורים נקבע מדי שנה על ידי ועדת החינוך של הכנסת במסגרת ההחלטה על תשלומי הורים הזנה (ראה את ההנחיות בחוזר הוראות הקבע סב/3(א), סעיף 3.11-9, "תשלומי הורים", ואת ההנחיות בנושא "תשלומי הורים" המתפרסמות מדי שנה).

2.5בכל מקרה שרשות מקומית לא תאפשר השתתפות בתכנית ההזנה מסיבות כלכליות לתלמידים הזכאים לכך, ינחה משרד החינוך את הספק המפעיל את מינהל ההזנה לספק את הארוחות לתלמידים הללו בכל מוסדות החינוך שברשות.

2.6משרד החינוך יקזז את חלקה של הרשות המקומית בעלות הארוחות של כל התלמידים המוזנים, ובכלל זה התלמידים מהקבוצה המוגדרת ב-2.5 לעיל.

3.   זכות ההורים לוותר על הזנה עבור ילדיהם

כל הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית חייב למלא טופס הצהרה על כך ולמסרו להנהלת המוסד החינוכי (ראה דוגמת טופס בנספח 4 להלן). רק הצהרות שבהן יהיה ברור שהסיבה לוויתור על ההשתתפות אינה קושי כלכלי תוכרנה לצורך אי-קבלת ארוחה.

4.   נוהלי עבודה בבית הספר

4.1.         נהלים כלליים

4.1.1מנהל בית הספר יבחר איש צוות שיהיה איש הקשר מול צוות ההזנה.

4.1.2אלה תפקידי איש הקשר:

-לעדכן במערכת המחשוב של ההזנה כל שינוי זמני או קבוע במספר האוכלים

-לאשר את הזמנת המזון מדי יום במערכת הממוחשבת.

4.1.3בית הספר יקבע מקום קבוע, מקורה, נקי ומוגן שבו יניח הספק את הצידניות ומשם הן ייאספו לחלוקה לכיתות.

4.1.4באחריות איש הקשר לוודא שהצידניות לא ייפתחו אלא בסמוך לארוחה.

4.1.5אם שינוע הצידניות לכיתות נעשה על ידי תורנים, יש לוודא שכל צידנית נישאת על ידי שני תורנים מהכיתות הגבוהות (ה'-ו') בלבד.

4.1.6באחריות איש הקשר לאחסן את הצידניות הריקות, שלמות ונקיות מכל שאריות מזון ואשפה, עד לאיסופן על ידי הספק.

4.1.7במקרה של נזק לצידניות שנגרם על ידי תלמידים יישא בית הספר  באחריות הכספית.

4.1.8אם חסרות מנות יש לדווח מיד לצוות ההזנה/ לרשות.

4.1.9יש להשמיד אוכל שלא נאכל באותו יום בבית הספר.

4.1.10אין להוציא אוכל מבית הספר. אפשר להרשות לתלמיד היוצא מוקדם לאכול את מנתו לפני יציאתו הביתה. תלמיד שאינו מגיע לבית הספר אינו רשאי לקבל הזנה.

4.1.11בית הספר ייצור קשר עם נציג ההזנה או עם נציג הרשות, ויעדכנו בבעיות ובקשיים המתעוררים או במקרים של אי-שביעות רצון מהאוכל.

4.2.         התפריט

4.2.1ספק המזון מחויב להעביר למוסד תפריט חודשי מאושר בחתימת תזונאית.

4.2.2במקרה של הערות או אי-שביעות רצון מהתפריט יש לפנות אך ורק לנציג מינהלת ההזנה. אין לפנות ישירות לספק.

4.2.3צוות בית הספר יבדוק את ההתאמה בין התפריט הרשום למזון המתקבל וידווח לנציג ההזנה בו ביום במקרה של אי-התאמה.

4.2.4יש להקפיד לתלות את התפריט המאושר במקום בולט בבית הספר ובכיתות.

4.3.         הציוד הנלווה

4.3.1כל תלמיד יקבל מדי יום:

-מצעית (פלייסמט) להנחה על השולחן;

-מפית מנייר סופג דו-שכבתי (20×20 ס"מ לפחות) לניגוב הידיים;

-סכו"ם אישי חד-פעמי מפלסטיק קשיח באיכות טובה.

4.3.2כל כיתה תקבל מדי יום שתי שקיות איכותיות לפחות לפינוי אשפה, (כיתה שיש בה פחות מ-20 תלמידים תקבל שקית אחת).

4.3.3באספקה בתפזורת יסופקו, בנוסף לציוד הנלווה שצוין לעיל, צלחות חד-פעמיות איכותיות (בקוטר 20 ס"מ לפחות), צלחות קטנות לסלט וכפות הגשה.

4.4.         בקשות חריגות

4.4.1על שינויים בתפריט בגין אירועים מיוחדים או בשל יציאה לטיול יש לעדכן את מינהלת ההזנה לפחות שבוע ימים מראש ולוודא שהתקבלו אישור או דחייה לבקשה זאת.

4.4.2בימי לימוד מקוצרים (עד השעה 13:30) בגין מסיבות, ימי הורים וכו', בית הספר אינו זכאי להזנה.

4.4.3ביציאה לטיולים אפשר לספק כריכים בלבד פסטרמה/ טונה/ גבינה צהובה, ביצה קשה, לחם/לחמנייה/פיתה וסלט אישי  ופרי.

4.4.4במגזר היהודי אין אפשרות לשלב בין כריכים בשריים לכריכים חלביים.

4.4.5פעם בחודש אפשר לספק מנה "שוברת שגרה" שתכלול המבורגר/שניצל, לחמנייה וירקות או צ'יפס אפוי, מנה אישית של חומוס/טחינה  ופרי.

4.5.         אחריות מנהל ביה"ס, בשיתוף עם איש הקשר

4.5.1עם תחילת תכנית ההזנה בבית הספר על המנהל לכנס את צוות ההוראה לתכנון הפעלתה של תכנית ההזנה באופן שיתאים למסגרת הכיתתית והבית-ספרית.

4.5.2מומלץ להזמין תזונאית של מינהלת ההזנה או כל תזונאית אחרת למתן השתלמות העשרה לצוות המורים. אפשר להקים ועדת הזנה בית-ספרית ובה נציגות של בית הספר. הוועדה תלווה על ידי תזונאית של תכנית ההזנה.

4.5.3מומלץ לבחור אנשי צוות או תורנים בוגרים שיהיו אחראים על חלוקת הצידניות לכיתות.

4.5.4יש לבחור תורנים לארגון הכיתה ולניקויה לקראת הארוחה ובסיומה, גם כשמדובר באכילה בתפזורת.

4.6.         ארגון הכיתה

4.6.1בשעת הארוחה קיימת חובת נוכחות של מורה מצוות בית הספר.

4.6.2על השולחנות להיות נקיים מציוד לימודי.

4.6.3חשוב להקפיד על עריכת השולחנות באופן מכובד (עם פריטי הציוד הנלווה והמנה).

4.6.4פינוי השאריות ייעשה לתוך שקית אשפה שתפונה מהכיתה באופן מאורגן על ידי תורני הכיתה.

5.   נוהלי העבודה בגנים

5.1באחריות צוות הגן לוודא שהצידניות לא ייפתחו אלא סמוך לארוחה.

5.2באחריות צוות הגן לאחסן את הצידניות הריקות שלמות ונקיות מכל שאריות מזון ואשפה, עד לאיסופן על ידי הספק.

5.3במקרה של נזק לצידניות יישא הגן באחריות הכספית.

5.4אם חסרות מנות יש לדווח מיד למינהלת ההזנה/לרשות.

5.5אוכל שלא נאכל באותו יום בגן יש להשמיד (לבד מלחם, מפרות ומירקות שלמים).

5.6אין להוציא אוכל מהגן. תלמיד היוצא רשאי לאכול לפני יציאתו הביתה. תלמיד שאינו מגיע לגן אינו רשאי לקבל הזנה.

6.   הזנה לבעלי רגישויות

בכל מקרה של דיווח הורה על  רגישות/אלרגיה למזון יש לפעול כדלהלן:

6.1יש להפסיק את ההזנה לתלמיד הנדון  לאלתר.

6.2יש להמציא אישור רפואי של הרופא המטפל המפרט את האלרגיה/ הרגישות שהילד סובל ממנה ואת רמת חומרתה.

6.3האישור הרפואי יועבר לתזונאית מינהלת ההזנה בציון שם המוסד, סמל המוסד, שם היישוב ומספר הטלפון של ההורה ושל המחנך/הגננת.

6.4יש לדאוג לקבלת אישור עקרוני לאספקת מנות מיוחדות והנחיות מתזונאית התכנית לגבי המשך הטיפול.

6.5יש למלא טופס כדוגמת זה המובא בנספח 2 להלן ולהעבירו לידי תזונאית מינהלת ההזנה בפקס' או במייל.

6.6כדי להפסיק את אספקתה של מנה מיוחדת יש לפנות לתזונאית המחוז. אין לעשות כל שינוי במנות המיוחדות ללא אישור התזונאית (ראה טופס בנספח 5).

6.7סוגי הרגישויות שאפשר לספק עבורן מנה מיוחדת כוללות רגישות לגלוטן, לחלב, לשומשום, לסויה ולביצים. חשוב לציין כי חלה חובת דיווח גם במקרה של רגישויות/אלרגיות אחרות.

6.8כל רגישות תיבדק לגופה, על-סמך האישור הרפואי, והתזונאית תעביר הנחיות בהתאם.

6.9במקרה של דיווח על רגישות שאין אפשרות לספק עבורה מנה מיוחדת על ההורים לצייד את התלמיד במזון מהבית.

7.   הזנה בזמן שביתה ברשות

7.1במקרה שמרכז השלטון המקומי יכריז על שביתה ברשות לא תסופק הזנה לגני הילדים אלא אם תתקבל הודעה מפורשת מהרשות על קיום לימודים סדירים, ובכלל זה הפעלת יום חינוך ארוך. לבתי הספר תסופק הזנה כרגיל, אלא אם כן תתקבל הודעה מפורשת מהרשות לא לספק.

7.2רצוי שההודעה על קיום לימודים סדירים באחריות הרשות תימסר לנציג צוות ההזנה עד השעה 12:00 ביום שלפני השביתה, ובכל מקרה על ההודעה להימסר לא יאוחר מהשעה 8:00 בבוקר ביום השביתה.

7.3כמויות המזון שיסופקו יהיו הכמויות המסופקות למוסד באופן קבוע.

7.4בכל מקרה של השבתה על ידי גורמים אחרים (הרשות המקומית, ארגון עובדים, ועד הורים וכו') חלה חובה על נציגי הרשות להודיע על התנהלות מערכת החינוך על פי ההנחיות ב-7.2 לעיל.

8.   נספחים

נספח 1: חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה-2005

 

חוק ארוחה יומית לתלמיד, תשס"ה-2005*

  1. בחוק זה

"בית ספר יסודי" – מוסד חינוך שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו', כולן או מקצתן, או כיתות בדרגה א' עד ח', כולן או מקצתן;

"גן חובה" – גן ילדים לילדים מגיל 5 ומעלה;

"חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה;

"רשות חינוך מקומית" – כמשמעותה בחוק לימוד חובה;

"תלמיד" – כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

"השר" – שר החינוך התרבות והספורט.

  1. מטרתו של חוק זה לקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי על פי הוראות חוק זה.

2א.(א)בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, וכן בגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים של 41 שעות לימוד לפחות ואם מיושמת בהם התכניתשמתקיים בהם שבוע לימודים של 37 שעות לימוד לפחות, ביישובים ובשכונות שהוחל בהם יום חינוך ארוך כאמור, תינתן ארוחה יומית לתלמידים בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התכניתבימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים.

 )רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית כאמור בסעיף קטן (א), אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור, בהתאם לחוק זה.

)ג)בסעיף זה, "התכנית" – כהגדרתה בחוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.

  1. במסגרת מפעל ההזנה יקבלו תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע שר הבריאות, בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם. התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.
  2. השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע לכל שנת לימודים, את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית על פי חוק זה, במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.

5.)א)זכאותם של תלמידים במוסדות חינוך לארוחה יומית על פי חוק זה תהיה על פי תקציב שנתי שיוקצה לכך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

)ב)נוסף על התקציב האמור בסעיף קטן (א), תשתתף רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק זה, במימון מפעל ההזנה באותם מוסדות חינוך כאמור, בשיעורים שייקבעו כמפורט בסעיף 6.

)ג)בכפוף לכל דין, המדינה ורשויות החינוך המקומיות רשאיות לממן את חלקן בתקציב כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) באמצעות כספי תרומות.

)ד)רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק זה, רשאית באישור השר, לגבות מההורים תשלומים, בשיעורים שיקבע השר, למימון חלק מחלקה בתקציב כאמור בסעיף קטן (ב); התשלומים שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליות-חברתיות, ובמסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.

6.)א)השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את שיעורי ההשתתפות של רשויות חינוך מקומיות כאמור בסעיף 5(ב), בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי על פי הפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמת החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

)ב)על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לקבוע שיעורי השתתפות שונים מהשיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), לרשויות חינוך מקומיות שמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות שקבע, לרבות מצב כלכלי מיוחד (להלןשיעורי השתתפות מיוחדים.

)ג)רשות חינוך מקומית הטוענת כי מתקיימות לגביה הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), רשאית להגיש לוועדה שתוקם לפי סעיף קטן (ד), בקשה להחיל עליה את שיעורי ההשתתפות המיוחדים.

)ד)לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים, תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו, ואולם אי-מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה.

)ה)הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי סעיף קטן (ג), ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

7.השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שבענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) הוא רשאי לעשות כן לאחר התייעצות עם שר הבריאות:

(1)התנאים הפיזיים, התברואתיים ואחרים, הנדרשים במוסדות החינוך לשם מתן שירותי הזנה;

(2)התנאים לקביעת שירותי הסעדה והשירותים הנדרשים במוסדות החינוך לשם כך;

(3)פיקוח על תנאי התברואה, לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות במוסדות החינוך.

 

 

  אריאל שרון   לימור לבנת

ראש הממשלה   שרת החינוך

 

משה קצב   ראובן ריבלין

         נשיא המדינה יושב ראש הכנסת


נספח 2: מכתב למוסד שהגיש בקשה לקבלת מנות מיוחדות

 

לכבוד מנהל/ת מוסד החינוך _________________

 

מנהל/ת נכבד/ת,

 

בעקבות פנייתכם לקבלת מנה מיוחדת ולאחר מסירת האישור הרפואי הנחוץ אנו שמחים להודיעכם כי הבקשה אושרה וקיים מענה הולם לצרכים התזונתיים המיוחדים לילד/ה __________במוסדכם.

ברצוני להביא לידיעתכם כי חשוב מאוד שהילדים הרגישים יקבלו אך ורק את המנה המיוחדת ולא כל מזון מוכן אחר. תופעות הלוואי של אכילת אוכל לא מתאים עלולות להיות חמורות, והשלכותיהן על בריאותם של הילדים מרחיקות לכת.

חשוב לציין כי גם מזונות שכלל הילדים מקבלים ונראים לכאורה מתאימים עלולים להכיל אבקות ותבלינים שאינם מותאמים לצרכים המיוחדים של הילד/ה.

למנה המיוחדת יצורפו פרי וירק שלמים שאפשר להגיש לילד/ה ללא חשש.

המנה המיוחדת מיוצרת על ידי חברת תמ"מ, ועל גבי האריזה מודבקת מדבקה צבעונית גדולה המציינת את תכולת המנה. המנה מתאימה לרגישות לביצים, לשומשום, לחלב ולסויה, והיא גם נטולת גלוטן (מתאימה לחולי צליאק).         

יש ליידע את כל הצוות החינוכי הנוכח בארוחות הצהריים בתוכן מסמך זה כדי להקטין את הסיכון לטעויות.

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות לתזונאית המחוז,

דוא"ל __________________________

כדי להתחיל באספקת המנה עליכם להעביר את הטופס המצורף להלן לאחר חתימתכם.

----------------------------------------------------------------------------------------

אני מאשר/ת כי קראתי את האמור לעיל ואני מתחייב/ת להקפיד לקיים את ההנחיות הנ"ל.

השם הפרטי: ________ שם המשפחה: __________ התפקיד:________

חתימה_____________

יש לשלוח את המסמך החתום לידי תזונאית התכנית, לפקס' ____________


נספח 3: דף מידע להורים

 

הורים נכבדים,

 

כידוע לכם, בבית ספרנו מתקיימת תכנית הזנה בהתאם ל"חוק ארוחה יומית לתלמיד". להלן מידע על התכנית:

  1. תפריט הארוחה נקבע מדי חודש על ידי תזונאית התכנית, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  2. המנה המוגשת היא חמה, והרכבה כדלהלן:

         מנה עיקרית בשרית עשירה בחלבון (יש אפשרות לקבל מנה צמחונית)

         תוספת פחמימה

         ירקות מבושלים/קטניות

         ירקות טריים

         לחם

         פרי.

  1. דגש מיוחד מושם על איכות המנה העיקרית. ספק המזון מחויב להגיש לתלמידים מנות המכילות אחוז חלבון גבוה - בין 14 ל-16 גרם חלבון לכל 100 גרם בשר. כמות השומן והנתרן תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  2. הספק רשאי להשתמש רק במוצרים שנבדקו בפיקוח מעבדה ובמבחני טעימה ואושרו על ידי המשרד.
  3. איכות המנה המוגשת לתלמיד בתכנית ההזנה נבדקת בתדירות גבוהה. צוות ההזנה פוקד את מטבחי המסעידים לעתים תכופות ושם דגש על מאפייני האיכות שלהלן במטבח המסעיד:

-          ניקיון המטבח וסביבתו

-          הקפדה על תהליך עבודה נכון בהכנת המזון

-          לבוש תקני של עובדי המטבח

-          משקל וטמפרטורה תקינים של מרכיבי הארוחה

-          איכות המוצרים וטריותם.

  1. בנוסף לביקורות של מינהלת ההזנה מתקיים פיקוח של חברת בקרה חיצונית/ מעבדה לאבטחת איכות המזון ובטיחותו.

 


נספח 4: הצהרת הורים שאינם מעוניינים בהזנת ילדם

 

לכבוד:______________________

 

רכזת תכנית ההזנה בגן/בביה"ס: ________________

 

שלום רב,

 

הנדון: תכנית ההזנההצהרה

שנה"ל ________

 

בהמשך להודעתך על הפעלת תכנית ההזנה בגן/בביה"ס מכוח חוק "ארוחה יומית לתלמיד", אנו, הורי התלמיד/ה________________, מכיתה

_______________ בביה"ס/בגן מודיעים בזאת כי  איננו מעוניינים שבננו/בתנו ישתתף/תשתתף בתכנית ההזנה מהסיבות האלה:

א. _____________________

ב. _____________________

 

ב ב ר כ ה,

 

   שם הורי התלמיד/ה   חתימת הורי התלמיד/ה

________________                           ________________

________________                                  ________________

 

תאריך:___________

 


נספח 5: בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת

 

 

שם הרשות: ___________

שם המוסד (ביה"ס/הגן):____________

שם התכנית: יוח"א/מיל"ת/ציל"ה

שם הילד/ה:________________

הכיתה:_______________

 

הנדון: הפסקת אספקה של מנה מיוחדת

 

 

אני, ___________________, הורה התלמיד ___________________

מכיתה___________, מבקש להפסיק את אספקת המנה המיוחדת של בני/בתי  החל מהתאריך_________________.

הסיבה: ______________________________.

אני מודע/ת כי בני/בתי לא יוכל/תוכל  להיות מוזן/נת במסגרת תכנית ההזנה וכי האחריות לאספקת מזונו/ה ביום הלימודים  חלה עליי.

 

 

 

על החתום:________________

מס' ת"ז:__________________

תאריך:___________________

 


נספח 6: בקשת הורים לאספקת מנה צמחונית

 

 

הנדון: בקשה לאספקת מנה צמחונית

 

 

אנו ______________הורי התלמיד/ה_________________

מכיתה _________________

מבקשים לספק לבננו/בתנו מנה צמחונית יומית.

 

 

על החתום:__________________

 

מס' ת"ז: __________________

 


נספח 7: אישור בקשה למנה צמחונית

 

 

תאריך:____________

 

להורי התלמיד/ה ________________

מגן /מביה"ס ___________________

 

הנדון: בקשה  למנה צמחונית

 

לבקשתך, בנך/בתך מקבל/ת מנה צמחונית בארוחת הצהריים בגן/בביה"ס, במקום מנה בשרית, כפי שמופיע בתפריט. לפיכך עליך לחתום שאתה מודע ומסכים לכך.

 

 

                                                                                         בברכה,   

                                                                               תזונאית התכנית