תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים

הוראת קבע מס' 0148 - החלפה

תאריך פרסום: ו' בחשון תשע"ט, 15 באוקטובר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 15.10.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 27.3.2022
הוראה זו עוסקת בהנחיות לביצוע תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום בבתי הספר היסודיים, בכיתות ב', ג' ו-ה'. התוכנית מקנה לתלמידים ידע ומיומנויות להתמודדות נכונה במצבי החירום השונים ולזיהוי סכנות, ומלמדת אותם כיצד להתנהג בעת שרפה, גם כאשר היא מתרחשת בבית, כיצד להיזהר מחומרים מסוכנים הקיימים בבית וכיצד לנהוג כאשר נתקלים בחפץ חשוד. יחד עם זאת התוכנית יוצרת תרבות של מוכנות לחירום וחיזוק החוסן של הילדים. התוכנית כוללת חוברות עבודה לתלמיד ולמורה, "אני ת(ל)מיד מוכן".
במהלך שנות הלימודים התשע''ז והתשע"ח נעשתה עבודת מטה שמטרתה ליצור שיפור בתהליך הטמעת התוכנית לחירום ויישומה בכיתות ב', ג' ו-ה' בשיתוף האגף לחינוך יסודי, אגף שפ"י, המפקחים המחוזיים בחינוך העל-יסודי, פיקוד העורף ואגף הביטחון. תוצרי עבודת המטה הם: עדכון התוכנית בכיתות ב', ג' ו-ה' בבתי הספר היסודיים העברת האחריות להובלת התוכנית בבית הספר לרכז הביטחון וליועץ פירוט מהלך התוכנית, שיפור אופן הכנת המורים ופירוט תחומי האחריות של בעלי התפקידים לשם יישום מיטבי של התוכנית החל משלב התיאום ועד לשלב הדיווח עדכון שיטת ההפצה של חוברות הלימוד (הפעלת מוקד תיאום באמצעות חברת ההפצה) עדכון ההורים בתוכנית והוספת איגרת להורים.

   02 - 5603283
   etisa2@education.gov.il

   02 - 5603235
   yochisi@education.gov.il

   02 - 5602234
   shaltiram@education.gov.il
בתי הספר היסודיים בכל המגזרים.

 

1.        רקע ומטרת התוכנית

1.1התוכנית הרב-גילית "חינוך לחירום" נועדה להקנות לתלמידים ידע באשר למוכנות למצבי החירום השונים ולסכנות בטיחותיות ולספק הכנה מנטאלית וחיזוק החוסן לשם עמידה נכונה בעת מצבי חירום. התוכנית  היא תוצר של שיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין פיקוד העורף.

1.2התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות ב', ג' ו-ה', והיא כוללת תכנים המתאימים לרמתם הקוגניטיבית והרגשית של התלמידים בקבוצות הגיל השונות.

1.3התוכנית תועבר באמצעות מחנכי הכיתות המשמשים עבור התלמידים מתווכים טבעיים של הנושא, למעט בכיתות ה', שבהן תועבר התוכנית על ידי  מאלש"ח (מדריך אוכלוסייה לשעת חירום) של פיקוד העורף, בשיתוף ובליווי מחנך הכיתה.

1.4המאלש"חים עוברים הכשרה ייעודית ומקצועית בתחום ההוראה הפדגוגית על ידי גורמי מקצוע בפיקוח המשרד.

1.5התוכנית היא חלק ממכלול המשימות להיערכות בית הספר לחירום.

1.6התוכנית היא תוכנית חובה, ויש לוודא כי היא מיושמת כחלק מתוכנית הלימודים השנתית כפי שיוגדר בחוזר זה.

1.7התוכנית תשולב, ככל תוכנית פדגוגית אחרת, בתוכנית שנת הלימודים, ויפקחו עליה המפקחים הכוללים והפיקוח הייעוצי.

1.8קב''טי מוסדות החינוך ורכזי הביטחון הבית-ספריים יפקחו על יישום התוכנית.

1.9היחידה לניהול מצבי משבר וחירום באגף שפ"י תאשר את התכנים המקצועיים, את חוברות הלימוד וסרטוני ההדרכה ואת האיגרות להורים וכדומה, ותספק ייעוץ וליווי פדגוגי לתוכנית.

2.        מבנה התוכנית

 

הכיתה

שיעורי החובה

מספר השעות

עזרי הלימוד

המתווך

העיתוי המומלץ

הערות

ב'

-          2 שיעורים - מהו מצב חירום ?

-          שיעור 1 - סכנות וסיכונים

-          שיעור 1- שרפה

4

-          חוברת למורה

-          חוברת לתלמיד

-          פורטל המורים לכיתות ב'

-          פרק החירום

מחנך הכיתה

אפשרות א: סמוך/ במהלך שבוע תרגיל התגוננות מוס''ח הארצי

 

אפשרות ב:

במסגרת שבוע הדרכות לכיתות ה' שבו המאלש''ח נוכח בבית הספר

 

הרחבה בנושא החוברות ראה

בנספח ג, "התוכנית הרב-גילית חוברות חינוך לחירום"

ג'

-          שיעור 1  - מצב חירום

-          שיעור 1 - רעידת אדמה

-          שיעור 1 - חומרים מסוכנים

-          שיעור 1 - סכנות וסיכונים

4

-          חוברת למורה

-          חוברת לתלמיד

-          פורטל המורים לכיתות ג'

-          פרק החירום

מחנך הכיתה

ה'

-          מצבי חירום

-          רעידת אדמה

-          תוכנית חירום משפחתית

-          איומים ביטחוניים

-          פינוי ומרחב מוגן

-          שרפה

-          גם אני יכול

-          מידע חירום

-          הפסקה פעילה

10

שיעורים: 5 ימי לימוד של שעתיים ביום במהלך שבוע

-          למדריכי פקע"ר - מערך שיעור

-          חוברות לתלמיד

מאלש''ח, בשיתוף ובליווי צמוד של מחנך הכיתה

במועד שיתואם עם מאלש''ח פיקוד העורף

 

 

3.        אחריות מנהל בית הספר

3.1שילוב התוכנית כחלק מתוכנית הלימודים המחייבת לכיתות ב', ג' ו-ה'

3.2מינוי רכז הביטחון והיועץ כגורמים האחראים ליישום התוכנית בבית הספר

3.3קיום מפגש תכנון עם המנהל, עם היועץ, עם רכז הביטחון ועם המאלש"ח

3.4קביעת מועדי הדרכה לכיתות ב', ג' ו-ה' על פי ההנחיות בחוזר זה

3.5תיאום ביצוע התוכנית על פי המפורט בסעיף 4 להלן

3.6הכנת מחנכי כיתות ב', ג' ו-ה' להעברת התוכנית (בהנחיית רכז הביטחון והיועץ הבית-ספרי על פי המפורט בהמשך), תוך תיאום עם פיקוד העורף

3.7הפצת איגרת להורים סמוך ליישום התוכנית בבית הספר (איגרות להורים בעברית ובערבית מצויות בנספח א).

4.        תיאום ודגשים ליישום התוכנית

4.1באחריות מנהל בית הספר לקיים ישיבת תיאום בתחילת שנת הלימודים בהובלת רכז הביטחון הבית-ספרי, היועץ והמחנכים של כיתות ב', ג' ו-ה' שמטרתה להכין את הצוותים להעברת התוכנית בכפיפות להנחיות להלן.

4.2באחריות נציג פיקוד העורף/המאלש''ח ליצור קשר עם מנהל בית הספר לפני תחילת שנת הלימודים ולשלוח את טופס התיאום לשם מילוי וחתימה על ידי בית הספר (ראו טופס בנספח ב).

4.3יש ליידע את הצוות החינוכי כולו במטרותיה של תוכנית ההדרכה וכן במסגרת ובמבנה של תוכנית החירום בבית הספר.

4.4אלה הנושאים שיש להעלות בפגישת התיאום:

א.הכנת המורים: יידוע המורים במועד ההכנה, בנושאי התוכנית ובתחומי האחריות, כמפורט בהמשך

ב.חוברות הלימוד: מועד הגעת החוברות, אופן שמירתן וחלוקתן במועד ההדרכה

ג.קביעת מועדי הדרכה לכיתות ב', ג' ו-ה'

ד.דגשים לכיתות החינוך המיוחד

ה.הפסקות פעילות: מועד הביצוע ואופן ההפעלה, סוגי המשחקים ותחומי האחריות, כמפורט בסעיף 8 להלן.

4.5תדרוך המאלש''ח לפני כניסתו לכיתה

א.המחנך ויועץ בית הספר יתדרכו את המאלש"ח לפני כניסתו לכיתה לשם מניעת  עוררות יתר של הילדים

ב.יש לבצע תיאום ציפיות (מאפייני הכיתה, תוכני השיעור, בעיות ייחודיות וכו')

ג.יש לעדכן את המאלש"ח בכללי ההתנהגות הנהוגים במתחם בית הספר.

5.        הפצת חוברות הלימוד

5.1הפצת החוברות תתבצע ישירות לבתי הספר (ראו הרחבה בנספח ג).

5.2עד שבועיים לפני הגעת החוברות תיצור חברת ההפצה קשר עם בית הספר ותתאם איתו את אופן הפצת החוברות מול המזכירות ורכז הביטחון, האחראי ליישום התוכנית ולשמירת החוברות עד למועד ההדרכה.

5.3מוקד חברת ההפצה יאמת את נתוני בית הספר: הכתובת העדכנית, מספר הכיתות (ב', ג' ו-ה') ומספר התלמידים בכל כיתה. כמו כן יקבל המוקד את מספר הטלפון של המזכירה ושל רכז הביטחון.

5.4השליח של חברת ההפצה ייצור קשר עם אנשי הקשר לפני הגעת החוברות ולבסוף ירשום במסופון מקוון את מועד הגעת החוברות, את מספרן ואת סוגן. 

5.5תקופת הפצתן של החוברות לבית הספר תחול בין התאריכים 20 באוגוסט ל-30 בנובמבר מדי שנה.

5.6אספקת החוברות תתקיים בימים א'-ה', בין השעות 14:00-8:00, ובימי שישי בין השעות 12:00-8:00.

5.7מנהל בית הספר או מי מטעמו, או רכז הביטחון, יאשרו לשליח ההפצה את קבלת חוברות הלימוד באמצעות חתימה על הטופס המקוון (כמפורט בנספח ג). 

5.8יש לשמור את חוברות הלימוד עד מועד ההדרכה בכיתות, במקום נגיש לצוות בית הספר.

5.9חלוקת החוברות לתלמידי כיתות ב' ו-ג' תתבצע על ידי מחנך הכיתה בתחילת ההדרכה.

5.10חלוקת החוברות לתלמידי כיתות ה' תתבצע על ידי המחנך והמאלש''ח בשבוע ההדרכה שייקבע בפגישת התיאום לכיתות ה'.

6.        הכנת המורים להעברה מיטבית של התוכנית

6.1הכנת המורים להעברת התוכנית תבוצע על פי התדריך של אגף שפ''י ליועץ הבית-ספרי (המובא בנספח ד) במסגרת מפגש מליאה בחדר המורים שייקבע בתיאום עם פיקוד העורף. בתדריך יועברו קווים מנחים לעבודת היועץ בנושאים חינוך לחירום והיערכות לחירום.

6.2קיומה של התוכנית הרב-גילית בנושא חירום  מזמנת רענון של הנהלים לשעת חירום, והיא מרחיבה  ומעמיקה את העיסוק הפדגוגי, הרגשי והחברתי בהתמודדות עם מצבי חירום יום-יומיים. התהליך כולו יתבצע בשותפות מלאה עם פיקוד העורף.

6.3מומלץ כי המורים של כיתות ה' ייקחו חלק פעיל בהדרכת התלמידים יחד עם המאלש"ח.             

6.4מבנה מפגש המליאה

 

החלק

הפעולה

העיתוי

משך המפגש

הגורמים המעורבים

א'

הדרכת סגל מורי כיתות ב', ג' ו-ה' בחדר מורים על ידי מאלש"ח – נושאי התוכנית, חוברות הלימוד

לא יאוחר מחודש לפני ביצוע התוכנית בכיתות

45 דק'

מנהל בית הספר, רכז הביטחון, יועץ בית הספר וסגל המורים בכיתות ב', ג' ו-ה'

ב'

הדרכת סגל מורי כיתות ב', ג' ו-ה' בחדר המורים על ידי יועץ בית הספר - תיווך פסיכו-פדגוגי לתוכנית

45 דק'

 

6.5אלה הנושאים העיקרים שיועברו על ידי היועץ בחלקו השני של המפגש:

א.הצגת התוכנית הרב-גילית לחינוך לחירום ומערכי השיעור שיועברו בכיתות, תוך מתן מעטפת פסיכו-פדגוגית שתאפשר עיבוד רגשי של תוכני הלימוד

ב.התייחסות לעולם הרגשי של המורה: בירור עמדות, תפיסות, צרכים ותחושות נלוות הקשורים  לחירום באמצעות סדנה שתועבר במסגרת מליאת מורים (ראו בנספח ד).

ג.יצירת תפיסה/תרבות של הוראה ולמידה המטמיעה את נושא החינוך לחירום בתחומי הדעת הרלוונטיים השונים  באמצעות  צוות המורים הרב-מקצועי.

7.        עקרונות מנחים להעברת התוכנית בכיתות החינוך המיוחד (בכיתות ה' בלבד)

7.1לקראת קיום מפגשי הלמידה בכיתות החינוך המיוחד נדרשות התאמות של התוכנית לאוכלוסיית התלמידים. להלן מהלכים ועקרונות מנחים לפני קיום השיעורים:

א.חומרי ההוראה, הסרטונים והמצגות יישלחו מבעוד מועד למחנך הכיתה וילוו בשיח מקדים של המאלש"ח עמו.

ב.מחנך הכיתה יבחן את תוכני החוברת ואת השימוש בחומרי ההוראה-למידה ויעדכן את המאלש"ח כדי שידע לתכנן את מהלך השיעור.

ג.מנהל בית הספר יעדכן את ההורים על אודות העיסוק בנושא.

ד.בכיתות שמתאפשר בהן שימוש בחומרי התוכנית ונדרשת התאמתם לאוכלוסיית התלמידים יש לבחון התאמות אפשריות בהתייחס לסוג הלקות, לרמת התפקוד וההבנה וכן להיבטים הרגשיים.

7.2בעת העברת התוכנית אפשר לעשות שימוש באמצעים האלה:

א.מצגות

אפשר לשלב בתוכנית מצגות תוך הפשטת המושגים. חשוב להשמיט שקופיות העלולות לעורר חרדה.

בסרטונים

  1. חשוב לוודא שהמחנך צפה בסרטון לפני הצגתו לתלמידים ושהוא בחן את  נחיצות הצגתו ואת השפעתו האפשרית על התלמידים.
  2. חשוב לקיים שיח ולהכין את התלמידים לקראת התוכנית. אם יש בסרטון סיטואציות שנראה שעלולות לעורר פחד ולמרות זאת הוחלט להשתמש בו, יש לתווך זאת לתלמידים.
  3. יש להבהיר מושגים המשולבים בסרטון ולפשט את המידע במידת הצורך.
  4. מומלץ לקיים עצירה במהלך הקרנת הסרטון לצורך מתן הסבר מתווך.
  5. חשוב לעבד את חוויית הצפייה בסרטון עם התלמידים לאחר הקרנתו.
  6. מכיוון שהסרטונים אינם מדגימים התנהגות נדרשת של אנשים בעלי מוגבלות, חשוב לתווך זאת באופן רלוונטי ולהרחיב בהסבר על ההתנהגות המצופה מהתלמיד ובהדרכה כיצד עליו לפעול במגוון מצבי החירום.
  7. לבתי הספר לחינוך מיוחד יישלחו החומרים למנהל בית הספר ולרכז הביטחון בצירוף הדגשים המצוינים בסעיף זה.

8.        הפסקות פעילות 

8.1במסגרת התוכנית ישולבו בחלק מבתי הספר "הפסקות פעילות" בנושאי חינוך לחירום.

8.2תלמידים בוגרים יפעילו תלמידים צעירים, והמאלש"ח בבית הספר ירכז את הפעילות בשיתוף עם רכז הביטחון ועם רכז החינוך החברתי.

8.3במסגרת ההפסקות הפעילות יתנהלו משחקים שונים כמו "סולמות ונחשים", רביעיות, משחקי טריוויה ועוד.

8.4ההפסקות הפעילות תתקיימנה בעיקר במהלך שבוע ההדרכה של כיתות ה', בימים  ד' ו-ה'.

9.        דיווח, מעקב ובקרה

9.1מנהלי בתי הספר ידווחו למפקח הכולל על יישום התוכנית, כנהוג בכל תוכנית פדגוגית אחרת.

9.2רכז הביטחון ידווח על ביצוע התוכנית באמצעות שאלון מקוון המופץ בקרב רכזי הביטחון בפורטל "שער למנהל", בכפיפות להנחיות של אגף הביטחון.

9.3המפקחים הכוללים ישלבו את ההנחיות המפורטות בחוזר זה בתוכנית הפיקוח השוטפת מול מנהלי בתי הספר.

9.4המפקחים על הייעוץ יפקחו על יישום התוכנית על ידי היועצים.

9.5המאלש''ח ידווח על יישום התוכנית בכיתות ה' לפיקוד העורף (על פי נוהלי פקע''ר).

9.6רכז הביטחון ידווח על כל תקלה ביישום התוכנית לקצין הביטחון על מוסדות החינוך ברשות.

9.7במקרה של אי-הגעת חוברות הלימוד יש לדווח ישירות לקצינת מאלש''ח של מחוז פיקוד העורף ולקצין הביטחון האחראי על מוסדות החינוך ברשות.


10.  נספחים

נספח א: איגרת להורים תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום ולבטיחות

 

הורים יקרים, שלום רב.

 

כל הורה באשר הוא רואה בשמירה על חייו ועל שלומו של ילדו משימה ראשונית ומרכזית. אנו יודעים כי סכנות וסיכונים הם חלק משגרת חיים אוניברסאלית. פציעות, אירועים כמו  שרפות, רעידת אדמה, דליפת חומרים מסוכנים, הצפות וכדומה עלולים לקרות בסביבתנו הקרובה, כמו גם חשיפה תקשורתית למציאות ביטחונית  מתוחה בעקבות ירי טילים, והם משפיעים על הילדים בכל שלבי הגיל. מציאות זו מעוררת את עניינם ואת סקרנותם הטבעית של הילדים ומזמינה אותנו, המבוגרים, ללמד ולתווך את נושא החירום גם בזמנים של שגרה.

משרד החינוך ופיקוד העורף פיתחו תוכנית רב-גילית לחינוך לחירום ולבטיחות על בסיס לקחי האירועים השונים וכן על בסיס מודלים דומים שפותחו בעולם, בארצות כגון יפן, ארה''ב ועוד.

התוכנית, המקנה לתלמידים ידע ומיומנויות להתמודדות נכונה במצבי החירום השונים, מיועדת לתלמידי