נוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי

הוראת קבע מס' 0020 - החלפה

תאריך פרסום: ד' בטבת תשע"ז, 02 בינואר 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 2.1.2017
החוזר מפרט את הנוהל ואת התנאים לפתיחה ולסגירה של מגמות טכנולוגיות ולתוספת כיתות במגמות/בהתמחויות מאושרות.
בחוזר נוספו הנחיות לפתיחה/להוספה של כיתות מקבילות ולסגירת מגמות בחינוך הטכנולוגי, וכך צורף בנספח טופס בקשה לפתיחת מגמה טכנולוגית.

   03 - 6896809
   ahronsh@education.gov.il
החל משנה"ל התשע"ז

 

1.   פתיחת מגמה/התמחות חדשה

1.1פתיחת מגמה/התמחות במסגרת החינוך הטכנולוגי מותנית באישור בכתב ומראש של הגורמים המוסמכים, כמפורט להלן.

1.2מנהל בית ספר המבקש לפתוח מגמה/התמחות חדשה לקראת שנת הלימודים העוקבת יפנה בבקשה בכתב למנהל אגף הטכנולוגיה.

1.3הבקשה תוגש בצירוף אישור בכתב של הבעלות על בית הספר לעצם הבקשה, וכן  תכלול מידע ופרטים לגבי הנתונים המפורטים בס"ק 2 להלן.

1.4בקשות שיוגשו לאחר חודש דצמבר מדי שנה לא יידונו ולא יאושרו לשנת הלימודים העוקבת, ולכל היותר יידונו לגבי שנת הלימודים שאחריה.  

1.5מנהל אגף הטכנולוגיה יבחן את הבקשה ויוודא שמתקיימים התנאים המקצועיים, הפיזיים והפדגוגיים, ובכלל זה עמידת הבקשה בתנאים המפורטים בס"ק 2 להלן כדי לאשר את פתיחת המגמה/ההתמחות.

2.   התנאים למתן אישור למגמה/להתמחות חדשה

2.1במסגרת בחינת הבקשה תיבחן, בין היתר, העמידה בתנאים האלה:

2.1.1קיומם של מבנים מתאימים לפי התקן לכיתה, למעבדה ולסדנה, המפורסם באתר של מינהל הפיתוח במשרד החינוך

2.1.2קיומו של ציוד מקצועי לפי התקן המפורסם באתר המינהל לתקשוב ולמערכות מידע וטכנולוגיה במשרד החינוך, או, לחלופין, התחייבות של הבעלות להעמיד מקורות כספיים לרכישת ציוד מקצועי כנדרש

2.1.4קיומם של כוחות הוראה וסגל מתאימים (מרכז, מורים, מדריכים, לבורנט, טכנאי וכיוצ"ב) או התחייבות להעמיד כוחות הוראה וסגל מתאימים

2.1.4קיום מספר תלמידים מזערי לקבוצת עבודה על פי מגמה ומסלול, כמוגדר במערכת שכר הלימוד לבתי הספר העיונים והטכנולוגיים המפורסמת באתר המינהל לכלכלה ולתקציבים והמגדירה גודל קבוצת עבודה  במגמה/בהתמחות.

2.2כמו כן יש לבדוק את רמת ההישגים של התלמידים הפוטנציאליים.

2.3יש לבדוק גם איזו השפעה תהיה לפתיחתה של  מגמה/התמחות על מגמה קיימת או על מגמה חדשה במוסד החינוך עצמו או במוסדות חינוך אחרים במחוז הגיאוגרפי של משרד החינוך שבתחומו מבוקש לפתוח את המגמה/ההתמחות החדשה.

3.   אופן בחינת הבקשה לפתיחת מגמה/התמחות

3.1בקשה שהוגשה למנהל אגף הטכנולוגיה תועבר לבחינת הגורמים הבאים לפני מתן ההחלטה בבקשה:

-המפמ"ר הרלוונטי או המפקח המקצועי המאושר לכך מטעם המפמ"ר (חוות דעת המפמ"ר תועבר למנהל אגף הטכנולוגיה)

-הוועדה לתכנון ולאיזון בחטיבה העליונה.

3.2לאחר קבלת חוות הדעת של גורמים אלה תינתן הודעה בכתב על החלטת מנהל אגף הטכנולוגיה בבקשה.

4.   תוספת כיתות במגמה/בהתמחות מאושרת למוסד ואופן בחינת הבקשה

4.1פתיחת כיתות במגמה/בהתמחות במסגרת החינוך הטכנולוגי מותנית באישור בכתב ומראש של הגורמים המוסמכים, כמפורט להלן.

4.2מנהל בית הספר המבקש להוסיף כיתות במגמה/בהתמחות לקראת שנת הלימודים העוקבת, יפנה בבקשה בכתב למנהל אגף הטכנולוגיה. הבקשה תוגש בצירוף אישור בכתב של הבעלות על בית הספר לעצם הבקשה, ותכלול מידע על היקף הלימודים המתוכנן לכיתה הנוספת בשנים העוקבות.

4.3בקשות שיוגשו לאחר חודש דצמבר מדי שנה לא יידונו ולא יאושרו לשנת הלימודים העוקבת, ולכל היותר יידונו לגבי שנת הלימודים שאחריה.  

4.4מנהל אגף הטכנולוגיה יבחן את הבקשה ובין היתר את ההיבטים האלה:

-ההשפעה של תוספת הכיתות על מגמה קיימת או על מגמה חדשה במוסד החינוך עצמו או במוסדות חינוך אחרים במחוז הגיאוגרפי של משרד החינוך שבתחומו מבוקש לפתוח את הכיתות הנוספות

-ההיבטים התקציביים של תוספת כיתה למגמה/להתמחות מאושרת.

4.5לפני שתינתן ההחלטה בבקשה היא תועבר לדיון בוועדה לתכנון ולאיזון בחטיבה העליונה לצורך קבלת חוות דעתה.

4.6לאחר קבלת חוות הדעת של הוועדה תינתן הודעה בכתב על החלטת מנהל אגף הטכנולוגיה בבקשה.

5.   סגירת מגמה/התמחות

5.1במקרה של אי-הפעלת כיתה י' במגמה/בהתמחות כלשהי במוסד במהלך שתי שנות לימוד רצופות יפקע האישור למגמה/להתמחות.

5.2במקרה שבו מנהל המוסד מבקש לסגור מגמה/התמחות במוסד על מנהל המוסד להודיע למנהל אגף הטכנולוגיה על הבקשה לא יאוחר מסוף חודש דצמבר בכל שנה ולקבל את הנחיותיו למהלך הסגירה.

5.3סגירת מגמה בשל אי-קיום תנאים

5.3.1מצא מנהל אגף הטכנולוגיה שלא מתקיימים התנאים שבגינם אושרה פתיחתה והפעלתה של המגמה/ההתמחות במוסד, ובכלל זה התנאים בס"ק 2 לעיל, יהיה המנהל רשאי לשקול להורות על סגירת המגמה/ההתמחות.

5.3.2לפני שמנהל אגף הטכנולוגיה ייתן את החלטתו בדבר סגירת מגמה/התמחות, הוא יתריע על כך בכתב למנהל מוסד החינוך ולבעלות על מוסד החינוך ויאפשר להם לטעון את טענותיהם נגד הסגירה בכתב.

6.   בקשת להסבת מגמה/התמחות

על בקשה להסבת מגמה או התמחות יחולו התנאים בס"ק 1 ו-  .2

7.   כללי

אין במתן אישור לפתיחת מגמה/התמחות/לתוספת כיתות למגמה בהתמחות מאושרת משום התחייבות של המשרד לתוספת בינוי או להתאמת מבנה/ים לצורכי המגמה.

8.   נספח: בקשת מוסד לפתיחת מגמה טכנולוגית

 

קישור להורדת הטופס

 

א.כללי

  1. הבקשה לפתיחת מגמה טכנולוגית תצא מטעם מנהל בית הספר ובאישור הבעלות, ביחד עם הנספח לבקשה.
  2. הנספח יוגש מודפס. יש למחוק בתאים את הבחירות הלא רלוונטיות למוסד .
  3. נדרשת חתימת מנהל בית הספר המאשרת את נכונות הפרטים.
  4. את הבקשה (עם הנספח שנסרק) יש לשלוח בדוא"ל אל ahronsh@education.gov.il.

ב.פרטי בית הספר

 

 

 

 

 

סמל המוסד

שם המוסד

היישוב

מס' הטלפון

הבעלות

ג.המגמה הטכנולוגית המבוקשת

 

 

 

הכיתה

סמל המגמה

שם המגמה וההתמחות

ההסמכה (בגרות/טו"ב/ל"ב טכנולוגי/ל"ב טכנולוגי/מרכז חינוך/חינוך מיוחד/מפתן/אחר)

ד.תעודת בגרות/תעודת הסמכה טכנולוגית

הרכב תעודת הבגרות המתוכנן

 

הרכב תעודת ההסמכה המתוכנן

 

מספר המועמדים ללמוד במגמה מתלמידי שכבת הגיל בבית הספר _________

שמות בתי הספר המזינים: ____________________________________

מאפיינים נוספים רלוונטיים: ____________________________________

ה.פרטי איש הקשר בבית הספר

 

 

 

 

 

השם הפרטי ושם המשפחה

התואר

תחום הדעת

מקצועות ההוראה

הניסיון המקצועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' הטלפון

מס' הטלפון הנייד

כתובת הדוא"ל

ו.צוות ההוראה במקצועות הטכנולוגיים (אם ידוע)

 

השם הפרטי ושם המשפחה

התואר

תחום הדעת

מקצועות ההוראה

הניסיון המקצועי

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

ז.עיקרי הציוד ההתנסותי במעבדות ובסדנאות המרכזיות במגמה (אם ידוע)

 

המעבדה /הסדנה

 

עיקרי הציוד (והכמות)

מצב הציוד

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

ח.היערכות בית הספר לפתיחת המגמה הטכנולוגית (כגון לוח הזמנים, גיוס מועמדים וצוות הוראה, רכישת ציוד)

 

 

ט.הערות

 

 

י.פרטי המנהל/ת

 

 

 

 

 

השם הפרטי ושם המשפחה

מס' הטלפון הנייד

כתובת הדוא"ל

התאריך

חתימה

יא.פרטי הבעלות

 

 

 

 

 

שם הבעלות

מס' הטלפון של הבעלות

כתובת הדוא"ל

התאריך

מורשה חתימה