הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים

הוראת קבע מס' 0153 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ה בכסלו תשע"ט, 03 בדצמבר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 3.12.2018 | תקף ההוראה עד לתאריך: 21.8.2022
הוראה זו מפרטת את הנהלים המעודכנים להשתתפות המשרד במימון הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים. סעיף זה מחליף את סעיף 3.3-6 בחוזר הוראות הקבע עד/1(ב), "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים".
בהוראה זו נוספו הנחיות לעניין הסעות תלמידים בני הלאום הארמי.

   02 - 5603359
   dudule@education.gov.il
כל מערכת החינוך הרגיל הרשמי ומערכת החינוך המיוחד הרשמי והמוכר שאינו רשמי

 

1.   רקע

הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מביתם. ההסעות מתבצעות על-פי אמות מידה שנקבעו לצורך זה. הבסיס להפעלת מערכת ההיסעים מושתת על קביעת מיפוי ואזורי רישום, תוך הקפדה על ויסות נכון של תלמידים בין מוסדות החינוך השונים ושמירה על שילוב חברתיאינטגרציה.

מערכת ההיסעים היא פתרון חלופי לבניית בתי ספר, בעיקר ביישובים קטנים, שמספר התלמידים בהם קטן ואינו מצדיק הקמת מוסד חינוכי במקום בשל היבטים פדגוגיים וכלכליים. המערכת מאפשרת השגת אינטגרציה בחינוך בין תלמידים בעלי רקע חברתי שונה באמצעות הקמת חטיבות ביניים שהתלמידים מגיעים אליהן בדרך כלל מאזורים שונים. מערכת ההיסעים גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחד בכך שהיא מתחשבת בסוגי הלקויות השונים הקיימים בחינוך המיוחד ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד ללמוד בבתי ספר העונים על צורכיהם הייחודיים.

2.   הסעות תלמידים

2.1.         כללי - קנה המידה לזכאות

ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם, כדי לאפשר מסגרת לימודים רגילה לתלמידי חינוך חובה שהמוסד החינוכי שהם לומדים בו נמצא במרחק רב מביתם. למען הסר ספק, המשרד אינו משתתף במימון הסעות של תלמידים מהפנימייה לבית ובחזרה.

כמו כן, ההסעות מתבצעות בהתאם לשעת פתיחת הלימודים הרשמית שהיא 8 בבוקר, אלא אם ועדת ההסעות המרכזית אישרה שעת פתיחת לימודים אחרת, ובתנאי שהשעה האחרת היא שעת פתיחת הלימודים של כל תלמידי אותו מוסד חינוך.

להלן מפורטים הנהלים וקני המידה המזכים השתתפות בהסעה.

2.2.         סוג היישוב/המוסד

הסעות תלמידים מאושרות רק אם הם מתגוררים ביישוב שתושביו יושבים בו כחוק והם מוסעים למוסדות חינוך הפועלים ביישובים שהוקמו כחוק. כמו כן, ההסעות מאושרות רק למוסדות חינוך בעלי רישיון בתוקף מטעם משרד החינוך.

2.3.         אוכלוסיות התלמידים הזכאים להשתתפות המשרד בהסעה

א.תלמידים בגיל חובה בחינוך הרגיל

1)בית המשפט העליון קבע (בערעור עע"ם 1761/12) כי "הזכות לחינוך חינם אינה כוללת את הזכות למימון הסעה לבית הספר". עם זאת, המשרד משתתף בהוצאות הסעה לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד, מכיתה א' עד כיתה י' ועד בכלל.

2)למרות הרחבת חוק חינוך חובה לגילאי 4-3 אין השתתפות במימון הסעות לילדים אלה עקב בעיות בטיחות הכרוכות בהסעתם. כמו כן, למרות הרחבת חוק חינוך חובה עד כיתה י"ב אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי כיתות י"א-י"ב בתוך יישוב המגורים.

3)במקרה של צורך בהסעת תלמידים מרשות מקומית אחת לרשות מקומית אחרת, הנובע מהיעדר בית ספר מתאים ברשות שבה התלמידים מתגוררים, לא תהיה גבייה מן ההורים בעבור ההסעה. זאת גם אם מדובר בשני יישובים שונים השייכים מוניציפלית לאותה רשות מקומית. במקרה כזה, וכאשר הרשות מבקשת את השתתפות המשרד, תתחלק עלות ההסעה בין הרשות המקומית ובין משרד החינוך בהתאם לשיעורי ההשתתפות המקובלים.

ב.תלמידי כיתות י"א-י"ב בחינוך הרגיל

1)במועצות אזוריות לא תיערך כל הפרדה בין התלמידים על פי הגילים, וכל התלמידים המוסעים, בכל רמות הכיתה, זכאים להסעה.

2)ברשויות מקומיות שאין בהן בית ספר על-יסודי כלשהו תאושרנה הסעות ליישוב הקרוב ביותר גם לתלמידי כיתות י"א-י"ב. ביישוב שיש בו בית ספר על-יסודי מקיף תאושרנה הסעות לכיתות "אתגר" (בעבר "הכוון") בלבד ליישוב הקרוב ביותר. למען הסר ספק, אין השתתפות במימון הסעות לתלמידי י"א-י"ב בכיתות "אתגר" בתוך היישוב.

הערה: ההסעות למוסדות החינוך המפורטים לעיל בסעיפים 1 ו-2 תטופלנה ותאושרנה על-ידי אגף א' – הסעות והצטיידות בתנאי שהתלמידים לומדים במוסדות חינוך על-יסודיים בפיקוח האגף לחינוך על-יסודי במשרד החינוך.

ג.תלמידי החינוך המיוחד

1)המשרד משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי 21-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטת ועדת השמה/ערר וועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.

המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-כן, המשרד אינו משתתף בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיוצא בזה ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מפיגור שכלי, בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה, ולפיו המשרד משתתף בעלויות הסעת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצעות על-ידי הרשות המקומית.

2)הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה. לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד להסעה ו/או לליווי תשתמש הרשות בטופס ועדת השמה ממוחשב מתוך מערכת ועדות ההשמה האינטרנטית.

3)הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.

4)תלמידי החינוך המיוחד, הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, זכאים להסעה גם ללא ועדת השמה. זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף 7 בחוק החינוך המיוחד, המקנות להורים את הזכות לרשום את ילדם בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך מיוחד גם ללא ועדת השמה, בתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר על-ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם לפירוט בתקנות החינוך המיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס"ו-2005: 

א)כל סוגי הפיגור, למעט פיגור קל

ב)אוטיזם / PDD

ג)הפרעות נפשיות

ד)שיתוק מוחין או נכות פיזית, בתנאי שמתווספת אליהם לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות כאן

ה)חירשות או כבדות שמיעה, בתנאי שמתווספת אליהן לקות נוספת מבין הלקויות המוזכרות<