התאמות לתלמידים במבחני המיצ"ב

הוראת קבע מס' 0152 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ה בכסלו תשע"ט, 03 בדצמבר 2018 | הוראה תקפה מתאריך: 3.12.2018
המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני נערכים בכיתות ה' (במקצועות שפת-אם, מתמטיקה ואנגלית) ובכיתות ח' (במקצועות שפת-אם, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה) בכל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. ההשתתפות במבחני המיצ"ב החיצוניים היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד. בבתי הספר המשתתפים במיצ"ב חלה חובת היבחנות על כל התלמידים, למעט תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד המשולבות בבתי ספר רגילים ותלמידים שהם עולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה. הוראה זו מעדכנת את ההתאמות הניתנות במסגרת מבחני המיצ"ב ומחליפה בזאת את סעיף 4.1-7 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במבחנים ארציים (המיצ"ב/'מאה מושגים'/מבחני החמ"ד) בבתי-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". במסגרת הוראה זו מוגדרים תלמידים שמותאמים בעבורם תנאי היבחנות מיוחדים. החוזר מפרט את מדיניות ההיבחנות עבור אותם תלמידים ואת תנאי ההיבחנות שיינתנו להם במבחני המיצ"ב. מטרת ההתאמות היא לאפשר לתלמידים אלה לבטא את ידיעותיהם ואת מיומנויותיהם באופן המיטבי. התנאים המוגדרים בחוזר זה מתאימים למבחני המיצ"ב החיצוניים בלבד. תנאי היבחנות אלו אינם זהים בהכרח לתנאים הניתנים במבחנים אחרים של ראמ"ה בפרט ובמערכת החינוך בכלל.
ראמ"ה מאפשרת לתלמידים עם צרכים מיוחדים להיבחן במבחני המיצ"ב בתנאי היבחנות מותאמים במטרה לאפשר להם לבטא את ידיעותיהם באופן הטוב ביותר, בלי לפגוע בתקפות הנתונים המתקבלים. במהלך השנים חלה עלייה דרמטית בשיעור התלמידים שדווחו כתלמידים עם צרכים מיוחדים ונבחנו בכיתה מותאמת במיצ"ב. בשנת הלימודים התשע"ח נבחנו למעלה מרבע מהתלמידים בכיתות מותאמות. נתון זה אינו סביר ואינו תואם את שיעור התלמידים עם צרכים מיוחדים לפי נתוני משרד החינוך ולפי נתונים המוכרים מהעולם. הספרות המקצועית והמחקרית מצביעה על שכיחות נמוכה בלבד של תלמידים האמורים להזדקק להתאמות בדרכי היבחנות המבוקשות בבחינות המיצ"ב. לפיכך נדרש דיוק באיתור התלמידים שיזדקקו להתאמות אלה על פי מיפוי ובדיקה מקיפה של רמות התפקוד והביצוע שיובילו לשינוי בנוהל ההיבחנות. החל משנת הלימודים הנוכחית יהיו זכאים להיבחן בכיתה מותאמת רק תלמידים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב (להלן "תלמידי שילוב"), וציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי. יתר התלמידים ייבחנו בכיתות-האם, וציוניהם ייכללו בחישוב הממוצעים. עולים חדשים (המצויים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים) יוכלו להמשיך להיבחן בכיתה מותאמת בהתאם לצורך, וציוניהם לא ייכללו בחישוב הממוצע. תלמידים עם לקויות למידה שאינם תלמידי שילוב לא יהיו זכאים להיבחן בכיתה מותאמת. מדיניות זו נמצאת בהלימה למדיניות המשרד (המינהל הפדגוגי, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי והאגף ללקויות למידה ולהפרעות קשב) המדגישה כי על הטיפול בתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב בגילאים אלה להתמקד במתן התאמות בדרכי ההוראה והלמידה תוך מתן כלים לצוות החינוכי, כדי שילמד להכיר את הקושי של תלמידים עם לקות למידה, לזהות את הכוחות שלהם, לאתר מענים חלופיים לדרך הלמידה ולצייד אותם בכלים ובאסטרטגיות למידה שיסייעו בידם להתמודד עם הקושי שלקות הלמידה מעמידה בפניהם. לפרטים נוספים אפשר לעיין במדיניות משרד החינוך בנושא שפורסמה במסמך " HYPERLINK "http://meyda.education.gov.il/files/Shefi/pdf/tfisa.pdf" התאמות על רצף הלמידה וההיבחנות".

   03 - 5205505
   rama@education.gov.il
כלל בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

 

1.   הזכאות להתאמות במבחני המיצ"ב

1.1. הזכאות להתאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים הזכאים לתמיכה מתוכנית השילוב (להלן "תלמידי שילוב")

תלמידים אלו הם תלמידים שוועדה שהוקמה על פי חוק החינוך המיוחד, התשמ"ח-1988 (להלן "חוק החינוך המיוחד"), קרי ועדת השמה או ועדת שילוב או ועדת זכאות ואפיון או צוות רב-מקצועי כהגדרתם בחוק החינוך המיוחד, החליטה על זכאותם להיכלל בתוכנית השילוב לפי חוק החינוך המיוחד והנחיות משרד החינוך.

תלמידים אלה נדרשים להיבחן במיצ"ב וזכאים להיבחן בכיתה מותאמת לאחר אישור מנהל בית הספר. ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי.

1.2. הזכאות להתאמות לתלמידים עולים חדשים (משנה אחת ועד שלוש שנים בארץ)

תלמידים עולים חדשים, לצורך הוראה זו, הם תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשלוש שנים באחד בינואר של שנת המבחן.

תלמידים אלה נדרשים להיבחן במיצ"ב וזכאים להיבחן בכיתה מותאמת לאחר אישור מנהל בית הספר. ציוניהם לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי.

1.3. תינתן תוספת זמן בהיקף של עד 20 דקות לכל התלמידים בכיתות האם ובכיתות המותאמות שיזדקקו לכך ללא כל צורך בתיאום מראש.

1.4. החלטה על היבחנות בכיתה מותאמת לתלמידים עולים ולתלמידי שילוב

ההיבחנות בכיתה מותאמת לתלמידים עולים חדשים ולתלמידי שילוב תאושר רק לאחר שמנהל בית הספר יאשר את זכאותו של התלמיד; זאת לאחר שייוועץ בגורמי מקצוע המכירים את תפקודו של התלמיד בבית הספר או בשפ"ח או במתי"א או במתי"א המתמחה בהקלות לעיוורים או במרכז טיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים, ויקבל המלצות שעל התלמיד להיבחן בכיתה מותאמת.

1.5. הזכאות להתאמות נוספות בגין מאפייני המוגבלויות

א.ההתאמות לתלמיד כבד שמיעה או חירש

1)מתן פטור מפרקי שמע במבחן, כגון הבנת הנשמע במבחן באנגלית (הפטור יינתן בהתאם לרמת הירידה בשמיעה של התלמיד, על פי ההנחיות המקצועיות של המרכז הטיפולי לתלמידים כבדי שמיעה וחירשים)

2)כתיבה על הלוח של הוראות הניתנות בעל-פה

3)היבחנות בכיתה אקוסטית או שימוש במערכת הגברה, אם מערכת מסוג זה מצויה בבית הספר (הכיתה האקוסטית יכולה לשמש כיתה מותאמת או כיתה רגילה).

ב.ההתאמות לתלמיד בעל מוגבלות בראייה או לתלמיד עיוור

מחברות מבחן בעלות אותיות מוגדלות (במקרה של תלמיד עיוור על בית הספר לפנות ישירות לראמ"ה לשם קבלת מענה אישי מותאם).

ג.ההתאמות לתלמיד הנעזר בסייעת צמודה במהלך יום הלימודים בבית הספר

תלמיד הנעזר בסייעת צמודה במהלך יום הלימודים בבית הספר רשאי להיבחן כאשר הסייעת לצדו. במקרים חריגים, שבהם התלמיד אינו נעזר בסייעת צמודה אך הוא זקוק לנוכחות של מורה/סייעת המוכרים לו במהלך הבחינה, על בית הספר לפנות לראמ"ה לשם קבלת מענה אישי מותאם.

1.6. הנחיות נוספות

א.לא תינתנה התאמות נוספות במבחני המיצ"ב, מעבר להתאמות הכלולות בהוראה זו.

ב.ציוניהם של תלמידי שילוב ושל תלמידים עולים חדשים כמוגדר בהוראה זו לא ייכללו בממוצע הכיתתי והבית-ספרי בכל המבחנים, בין אם הם נבחנו בכיתה מותאמת או  בכיתה רגילה.

ג.בית הספר רשאי להפנות תלמיד להיבחנות בכיתה מותאמת בכל המבחנים או בחלקם.

2.   כיתות מותאמות במבחני המיצ"ב

2.1כיתות מותאמות במבחני המיצ"ב הן כיתות נפרדות מכיתת-האם שיש בהן תנאי היבחנות המותאמים במידת האפשר לצורכיהם של התלמידים בקבוצות 1.1 ו-1.2 כמפורט לעיל. בכיתות המותאמות ייבחנו מעט תלמידים ותתאפשר הקראת שאלות המבחן על ידי מורה. המורה יקריא את שאלות המבחן ואת הטקסטים לפי בקשת התלמידים בקבוצה כלשונן, לאט ובאופן ברור, בלי לתת הסברים, דגשים, תוספות, תרגום או פרשנויות. המורה ישתדל להקריא את המבחן בשקט, כדי לא להפריע לתלמידים האחרים בכיתה. התלמיד רשאי לבקש הקראה חוזרת של שאלון הבחינה או חלקים ממנו. במידת הצורך, תלמיד רשאי לבצע הפסקות לפרקי זמן בתוך הכיתה, תוך שמירה על מסגרת הזמן של המבחן.

2.2כיתות מותאמות תיפתחנה רק במקצועות האלה: מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. במבחני המיצ"ב בשפת-אם (עברית או ערבית) לא תיפתחנה כיתות מותאמות, וכל התלמידים ייבחנו בכיתות-האם. זאת משום שמבחני שפת-האם מיועדים במהותם לבדוק את שליטתם של התלמידים בפענוח טקסט כתוב ובהבנתו, ללא כל סיוע חיצוני וללא שימוש בעזרים אחרים.

2.3כיתה מותאמת תכלול עשרים תלמידים לכל היותר, ולכל חמישה תלמידים יוקצה מורה נפרד לשם ההקראה. במבחנים במתמטיקה ובמדע וטכנולוגיה לא יהיה המורה המקריא מורה המקצוע. המורה המקריא במבחן באנגלית יהיה המורה לאנגלית. בית הספר יקצה כיתות/חדרים שישמשו כיתות מותאמות ומספר מתאים של מורים מקריאים, בהתאם למספר התלמידים שיופנו מטעמו לכיתות המותאמות.

3.   דיווח בית הספר על תלמידים הזכאים להתאמות במבחני המיצ"ב

על בית הספר לדווח על התלמידים הזכאים להתאמות כמפורט בסעיף 1 לעיל ולציין אילו תנאי היבחנות נדרשים עבורם בהתאם להנחיות בהוראה זו. ראמ"ה תפרסם בכל שנה את מועדי הדיווח, ובכלל זה את המועד האחרון. לא יתקבלו כל עדכונים בדיווח לאחר מועדים אלו, גם אם חל שינוי בסטטוס התלמיד לאחר המועד האחרון הקובע.

דיווח בית הספר משמש לשם היערכות להעברת המבחנים (הדפסה, אריזה, הקצאת משגיחים וכיו"ב), ולכן יש להקפיד על מילוי מדויק של הנתונים, ובכלל זה על רישום של השמות ומספרי תעודות הזהות של התלמידים. תלמידים שלא ידווחו, או שפרטיהם יהיו שגויים, לא יוכלו לקבל את ההתאמות הנדרשות. לא תהיה אפשרות להפנות תלמידים שלא דווח עליהם מראש לכיתה המותאמת ביום המבחן.

ראמ"ה תבצע בקרה על דיווחי בתי הספר לגבי התלמידים הזכאים להתאמות, והיא רשאית לבקש הסבר פרטני ומסמכים רלוונטיים.