הנחיות ונהלים למוסדות החינוך בנושא הנגשות לתלמידים שיש להם לקות בראייה (עיוורים/כבדי ראייה)

הוראת קבע מס' 0194 - החלפה

תאריך פרסום: ו' באלול תשע"ד, 01 בספטמבר 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2014
חוזר זה מציג את ההנחיות ואת הנהלים בנושא התאמות והנגשות לתלמיד שיש לו לקות בראייה (כבד ראייה, עיוור) במטרה ליידע את כלל חברי צוות בית הספר אודות מחויבויותיהם. הנחיות ונהלים אלה הם חלק בלתי נפרד ממערך התמיכה החינוכית הניתן לתלמיד בגין מצב ראייתו. סעיף זה מבטל את סעיף 1.2-43 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א) באותו נושא ומחליף אותו. זאת בשל עדכונים שנעשו על ידי משרד החינוך בשיתוף עמותת "בזכות". התפוצה: מנהלי בתי הספר, מנהלי המחוזות, בעלי התפקידים במחלקות החינוך ברשויות, מנהלי השירותים הפסיכולוגיים, כלל מפקחי משרד החינוך.

   03 - 6896109
   special_education@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.   כללי

משרד החינוך מחויב למתן הזדמנות שווה ללמידה לכלל התלמידים הלומדים במערכת החינוך, ובכלל זה גם לתלמידים שיש להם לקות בראייה. מתן ההתאמות לתלמידים אלה מממש את  זכותם לשוויון ולחינוך ומאפשר להם השתתפות שוויונית ופעילה בבית הספר באופן עצמאי, בפרטיות ובכבוד ותוך מיצוי מלוא יכולתם.

תלמידים שיש להם לקות בראייה זקוקים להנגשות בשלושה תחומים כדי ללמוד ולהביא לידי ביטוי את יכולתם באופן מיטבי:

א.חומרי למידה, ובכלל זה דפי מידע, דפי עבודה, מבחנים ועוד

ב.פעילויות בית-ספריות, ובכלל זה גם פעילויות חוץ-בית-ספריות

ג.סביבה פיזית, ובכלל זה כל שטח בית הספר, כולל מבני-הפנים ומתקני החצר.

מטרת חוזר זה היא להגדיר באופן ברור ומדויק את הפעולות המתחייבות בנושא ההנגשה לתלמיד שיש לו לקות בראייה ואת אחריות מנהל המוסד החינוכי, מחנך הכיתה והמורה התומך. כמו כן יש חשיבות רבה לתזמון ההנגשה, ולכן חוזר זה מגדיר את לוח הזמנים המחייב לכל פעולה ופעולה.

קביעת ההתאמות מתבצעת על ידי המורה התומך מיד לאחר הערכת תפקודי הראייה הרב-ממדית של התלמיד (משך זמן ההערכה הוא כחודש ימים).

ההנחיות והנהלים יימסרו למנהל המוסד החינוכי, לצוות החינוכי הרלוונטי, לתלמיד ולהוריו עם קביעת ההתאמות.

מנהל המוסד החינוכי הוא האחראי הראשי והמרכזי על ביצוע ההנחיות והנהלים המופיעים בחוזר זה.

2.   פעולות ההנגשה בתחום של חומרי למידה

2.1.         הנגשת חומרי הלמידה בכלל מסגרות החינוך

במקרים רבים הלקות בראייה אינה מאפשרת שימוש בחומרי למידה חזותיים. כדי שתלמיד שיש לו לקות בראייה יוכל ללמוד ככל התלמידים הוא חייב ללמוד באמצעות  חומרי למידה מונגשים.

להלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות להנגשת חומרי הלמידה, בהתאם להחלטה המקצועית המתייחסת לערוץ הלמידה שנקבע לתלמיד על ידי המורה התומך:

 

 

הנושא

הפעולה

האחראי

הלו"ז

משאבים מיוחדים

חומר המודפס והמופץ בביה"ס לכלל התלמידים (דפי מידע, דפי עבודה, שירונים, בחנים,  מבחנים וכו')

הגדלת הטקסט או העברת קובץ דיגיטאלי

המורה המפיץ את החומר

החומר המונגש יהיה מוכן לפחות יום לפני השיעור שבו הוא יופץ.

מכונת צילום עם אפשרות הגדלה מגוונת

הקראה ע"י מורה ביה"ס

המרה לברייל ע"י סייעת או ע"י מורה תומך

 

המורה המפיץ, שימסור למורה תומך

החומר להנגשה יימסר לפחות שבוע מראש, ויהיה מוכן לתלמיד לפחות יום לפני השיעור.

מדפסת ברייל

חוברות/ספרי לימוד פנימיים

הפקת הקובץ בפורמט  word

ביה"ס

הקובץ יימסר עם סיום כתיבת החוברת. (ההמרה לברייל תתבצע בספרייה המרכזית לעיוורים עד שבועיים ימים מיום המסירה.

ההגדלה תתבצע בביה"ס.)

 

מגוון חומרי לימוד

הפקת קובץ בפורמט word והעברתו לתלמיד

ביה"ס

הקובץ יימסר לתלמיד יחד עם יתר התלמידים.

מחשב, דוא"ל, דיסקים

מבחנים פנימיים

איתור כוח אדם לביצוע ההתאמה: הקראה, הכתבה, שעתוק וכו'

ביה"ס

איתור כוח האדם ייעשה עד יום לפני הבחינה.

 

יידוע התלמיד בפרטי ההתארגנות

המורה שמטעמו המבחן

היידוע ייעשה יום לפני המבחן.

אמצעי למידה בסיסיים רלוונטיים לתלמיד

המרת המבחן לברייל (ע"י סייעת/מורה תומך)

המורה שמטעמו המבחן

המבחן יהיה מוכן יום לפני השיעור. המורה שמטעמו המבחן ימסור אותו למורה התומכת לפחות שבוע לפני מועד המבחן.

מדפסת ברייל

מבחנים חיצוניים

קביעת התאמות לבחינות הבגרות בהשתתפות התלמיד, היועץ והמורים הרלוונטיים

היועץ, המורים הרלוונטיים ומורה תומך

ספטמבר-אוקטובר

 

 

מילוי טופס התאמות לקראת מועד החורף של בחינות הבגרות

מורה תומך

אוקטובר

טופס התאמות (ראה נספח)

 

מילוי טופס התאמות לקראת מועד הקיץ של בחינות הבגרות

מורה תומך

פברואר

 

העברת הבקשה להתאמות בחינות הבגרות של מועד החורף  למפקח הארצי על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים לאישור ולחתימה

מורה תומך

עד אמצע  אוקטובר

 

העברת הבקשה להתאמות בחינות הבגרות של מועד הקיץ למפקח הארצי על חינוך תלמידים בעלי לקויות חושים לאישור ולחתימה

מורה תומך

עד אמצע פברואר

 

מסירת טופס חתום של התאמות לבחינות הבגרות של מועד החורף  למורה התומך

מפקח ארצי על חינוך תלמידים בעלי לקות חושים

מיד עם קבלת הטפסים

 

מסירת טופס חתום של התאמות לבחינות הבגרות של מועד הקיץ למורה התומך

המפקח הארצי על חינוך תלמידים בעלי לקות חושים

מיד עם קבלת הטפסים

 

 

העברת טופס ההתאמות החתום לבחינות הבגרות של מועד החורף להנהלת בית הספר

מורה תומך

עד אמצע נובמבר

 

 

העברת טופס ההתאמות החתום לבחינות הבגרות של מועד הקיץ להנהלת בית הספר

מורה תומך

עד אמצע מארס

 

 

היערכות ליישום ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות

ביה"ס

לפני מועד  המבחן

 

 

יישום וביצוע של ההתאמות הרלוונטיות לבחינות הבגרות

ביה"ס

במועד המבחן

 

פינות ומרכזי למידה

עיצוב מותאם: אותיות גדולות, צבעים בקונטרסט, מסגרות בולטות, הימנעות מעומס גירויים חזותיים

להנחיה: המורה התומך
לביצוע: הצוות החינוכי

 

 

הדגמות/ התנסות במעבדות

העברת תכנית ההדגמות למורה התומך

מורה מקצועי

לפחות חודש מראש  

 

מפגש משותף של המורה המקצועי והמורה התומך למתן הסבר על ההדגמות

מורה מקצועי 

שבוע לפני מועד המדגם

 

מסירת ההתאמות הרלוונטיות לצורך הנגשת תהליך ההדגמה

מורה תומך

שלושה ימים לפחות לפני מועד ההדגמה

מלווה לתיווך מילולי לניסוי, עזרים אופטיים (טמ"ס, זכוכית מגדלת ...), עזרים חלופיים

שימוש בהנגשה

מורה מקצועי/ מחנך

במועד ההדגמה

 

 

2.2.         דגשים בהנגשת חומרי הלמידה בחטיבה העליונה

מנהל בית הספר יוודא שהתלמידים שיש להם לקות בראייה בחטיבה העליונה כבר רכשו את המיומנויות ואת הכלים כדי להתנהל באופן עצמאי בפן הלימודי ובפן החברתי. בתחילת השנה ימנה מנהל בית הספר אחראי מטעמו על הנגשת החומר הלימודי לתלמידים אלה

עם כניסת התלמיד לחטיבה העליונה מבצע המורה – מומחה תחום בחטיבה העליונה – הערכה של ההתאמות הנדרשות לתלמיד בתחומים השונים בשיתוף הצוות החינוכי.

חשוב לציין שבכל מתי"א מתמחה יש מורה תומך לחטיבה העליונה הנמצא בקשר מתמיד עם החטיבות העליונות שבהן לומדים תלמידים שיש להם לקות בראייה. המורה התומך יבצע הערכה להתאמות לתלמיד שיש לו לקות בראייה. בכל חטיבה עליונה שאין בה מורה תומך לתלמידים שיש להם לקות בראייה האחריות להנגשת החומר מוטלת על מנהל בית הספר.

3.   פעולות הנגשה בתחום של פעילויות בית-ספריות

תלמיד שיש לו לקות בראייה זכאי וצריך להשתתף בכל פעילות הנעשית בבית הספר ומטעמו. פעילויות אלה מחייבות התייחסות לקשיים ולאתגרים העלולים להיווצר כתוצאה מהלקות בראייה של התלמיד. הנגשת הפעילויות תאפשר לתלמיד להיות חלק מחברת התלמידים ולזכות להיות אדם יוזם ותורם לקהילתו.

להלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות להנגשת הפעילויות הבית-ספריות:

 

הנושא

הפעולה

האחראי

הלו"ז

אירועים המתקיימים בביה"ס

יידוע המורה התומך על אירועים העתידים להתקיים

המחנך

שבוע לפני האירוע

מתן הסברה והטרמה למחנך הכיתה ולתלמיד

המורה התומך

שבוע לפני האירוע ובמהלכו

ליווי התלמיד על פי הצורך

המחנך והסייעת (אם קיימת)

בעת האירוע ובסיומו

הסדרת מקום מותאם על פי צורכי התלמיד ובהתאם להמלצת המורה התומך

המחנך

במהלך תכנון האירוע

המללת הנעשה במהלך האירוע  על פי הצורך

המחנך או מי מטעמו

לאורך כל האירוע

פעילות בנושא זהירות בדרכים: משמרות הזה"ב, רכיבה על אופניים וכו'

הצמדת חבר רואה בפעילות

המחנך

בזמן מילוי התפקיד

תרגילים של פיקוד העורף, מד"א, ירידה למקלט, רעידת אדמה, כיבוי אש וכו'

היכרות פיזית עם מיקום הפעילות

המחנך

שבוע לפני הפעילות

ליווי ותמלול במידת הצורך

המחנך והסייעת (אם קיימת)

בעת הפעילות

טיול/יציאה מביה"ס

הבהרת חשיבות ההשתתפות של התלמיד כחלק משוויון ההזדמנויות והבהרת נוהלי היציאה לצוות ביה"ס

המורה התומך

תחילת שנת הלימודים

מסירת תכנית הטיולים/ היציאות מביה"ס למורה התומך

המחנך

תחילת שנת הלימודים

4.   הפעולות הנדרשות בתחום של הנגשת הסביבה הפיזית

הנגשת הסביבה הפיזית נותנת מענה לצרכים הייחודיים של תלמידים שיש להם לקות בראייה בתחומי הבטיחות, ההתמצאות וההתארגנות. באחריות מנהל המוסד החינוכי לדאוג להנגשת הסביבה הפיזית כדי לאפשר לתלמיד מוגנות ומימוש תפקוד מיטבי. הפעולות כוללות מרכיבים אלו: סימון ושילוט.

להלן טבלה המפרטת את הפעולות הנדרשות:

 

הנושא

המרכיב

הפעולה

בטיחות

סימון

סימון בצבעים בולטים מנוגדים של הסביבה הפיזית: מדרגות חיצוניות ופנימיות, מעקים, ברזיות, ידיות, דלתות, מתקני חצר

סימון מיוחד לתלמידים עיוורים לפני המדרגות ובכניסה לחדרים (פסי אזהרה)

סימון בצבע זוהר, גידור והסרת מכשולים של עמודים, ארון מכבי האש, עצים ואדניות

התמצאות

שילוט

שילוט בגובה העיניים בפונט מתאים ובצבעים מנוגדים

לתלמידים עיוורים שילוט ברייל של חדרי הלימוד, המעבדות, אולם הספורט, המזכירות, השירותים, הספרייה, מגרת התלמיד ועוד

התארגנות

מניעת סנוור

התקנת וילונות אטומים בחללים שונים, כגון חדרי הלימוד, אולם הספורט, המסדרונות ועוד


5.   נספח