ביטול או שינוי החלטה בעניין שיבוץ או השלמת משרה או העברה מסויגת של עובד הוראה

הוראת קבע מס' 0200 - חדש

תאריך פרסום: כ"ד באב תשע"ד, 20 באוגוסט 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 20.8.2014
הוראה זו עוסקת בנהלים ובמועדים הנוגעים לשיבוץ מורה (שטרם הגיע לקביעות), להשלמת משרה (למורה קבוע) וכן לבקשת העברה מסויגת (למורה קבוע), ונוגעת לכלל עובדי ההוראה המועסקים על ידי משרד החינוך ואשר התקבלה החלטה בעניינם. התפוצה: מנהלי בית הספר הרשמיים, המפקחים ומנהלי המחוזות.

   02 - 5604750
   meitalch@education.gov.il
כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך

 

1.   רקע

הוראה זו בדבר ביטול או שינוי של החלטות הנוגעות לשיבוץ, להשלמת משרה או להעברה מסויגת של עובד הוראה (העברה מרצון העובד) נועדה לעגן במקום אחד, בחוזר המנכ"ל, הוראות הקיימות מזה שנים במקורות שונים.

2.   הנהלים

2.1במקרה של טעות כלשהי בהחלטה הנוגעת לשיבוץ, להעברה מסויגת או להשלמת משרה, לרבות טעות שנגרמה מאי-מילוי מחויבות כלפי עובד הוראה קבוע, או במקרה של צמצום תקן המשרד שומר לעצמו את הזכות לבטל או לשנות את ההחלטה בתוך התקופה שתפורט להלן.

2.2החלטה על ביטול או על שינוי שיבוץ של עובד הוראה (לא קבוע), וכן החלטה על השלמת משרה (לעובד קבוע) תוכל להתבצע לא יאוחר מ-1.10, אם ההחלטה התקבלה עד לפתיחת שנת הלימודים. החלטה שהתקבלה לאחר פתיחת שנת הלימודים אפשר לבטל או לשנות תוך 30 יום ממועד קבלתה.

2.3החלטה על ביטול או על שינוי העברה מסויגת (לעובד קבוע) אפשר לבטל או לשנות עד 31.8 (ועד בכלל), דהיינו עד מועד פתיחת שנת הלימודים.

2.4ההחלטה בדבר ביטול או שינוי, כאמור לעיל, תבוצע לאחר מתן הודעה לעובד.