רישיונות להוראת מתמטיקה

הוראת קבע מס' 0021 - החלפה

תאריך פרסום: ד' בטבת תשע"ז, 02 בינואר 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2016
בחוזר זה מפורטים התנאים לקבלת זכאות להוראת מתמטיקה בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. ההנחיות מתייחסות להשכלתם המתמטית של המועמדים ומצוינים בהן התבחינים להכרה בלימודיהם של בוגרי תכניות ההסבה להוראת המתמטיקה.
עד סוף שנת הלימודים התשע"ו אושר רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראת המתמטיקה לכיתות ז' – י' לבעלי תואר אקדמי ראשון בהנדסה או לבעלי תואר אקדמי ראשון במתמטיקה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה. למהנדסים בעלי תואר אקדמי שני או שלישי או לבעלי תואר אקדמי שני או שלישי במתמטיקה אושר רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראת המתמטיקה לכיתות ז'- י"ב. החל משנת הלימודים התשע"ז יאושר רישיון לעיסוק בהוראת  מקצוע המתמטיקה לכיתות ז'- י"ב, לבעלי תואר B.A או B.Sc כמפורט בסעיפים 2.1 ו-2.2 וכן למי שסיימו בהצלחה  לימודים בתכנית של משרד החינוך להרחבת הסמכה במתמטיקה ל-5 יחידות לימוד כמפורט בסעיף 2.3. לבעלי תואר  B.A או  B.Sc כמפורט בסעיף 2.4 יאושר רישיון להוראת מתמטיקה בכיתות ז'- י'. לבעלי תוארB.Ed  ותעודת הוראה בהתמחות מתמטיקה יאושר רישיון הוראה קבוע/רישיון עיסוק בהוראת המתמטיקה בהתאם לנהלים הקיימים.

    הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: פסקה י"ד בסעיף 5 בפרק ב' בחוזר מיוחד ה' התשנ"ז, "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי".


   02 - 5604744
   arielaba@education.gov.il
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בכל המגזרים

 

1.   תארים אקדמיים התקפים לשם קבלת רישיון להוראת מתמטיקה

החל משנת הלימודים התשע"ז יינתן רישיון להוראת מתמטיקה בכיתות ז'-י"ב לבעל תואר B.Sc או B.A לפחות, המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או לבעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה כמפורט בהמשך, ובתנאי שהוא גם בעל השכלה פדגוגית בעברית כמפורט בחוזר מנכ"ל מיוחד ה', כסלו (התשנ"ז) דצמבר (1996).

לבעלי תואר B.Sc או B.Aאו למורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם בתכנית "הרחבת הסמכה במתמטיקה" של משרד החינוך, כמפורט בסעיפים 2.1, 2.2 ו-2.3, יינתן רישיון להוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י"ב.

לבעלי תואר B.Sc או B.A כמפורט בסעיף 2.4 יינתן רישיון להוראת המתמטיקה בכיתות ז'-י'.

2.   השכלתו המתמטית של המועמד

2.1מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, במתמטיקה או פיזיקה או מחשבים או הנדסת חשמל ואלקטרוניקה או הנדסת מחשבים או הנדסת אווירונאוטיקה.

2.2מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה ואשר למד ונבחן במסגרת לימודיו האוניברסיטאיים את הקורסים האלה:

-חשבון אינפיטיסימלי - 8 שעות סמסטריאליות

-אלגברה לינארית - 6 שעות סמסטריאליות

-מתמטיקה בדידה (דיסקרטית) או תורת הקבוצות - 4 שעות סמסטריאליות

-פונקציות מרוכבות או משוואות דיפרנציאליות - 4 שעות סמסטריאליות

-הסתברות וסטטיסטיקה - 4 שעות סמסטריאליות

-מבנים אלגבריים או קורס בגיאומטריה או כל קורס מתמטי אחר ממגוון הקורסים הקיימים במחלקה למתמטיקה - 4 שעות סמסטריאליות.

בסך הכול 30 שעות סמסטריאליות.

2.3מורה שסיים בהצלחה את לימודיו בתכנית "הרחבת הסמכה במתמטיקה ל-5 יחידות" של משרד החינוך הנלמדת באוניברסיטאות

2.4מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc או B.A המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בישראל או בעל תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי מתמטיקה שאינם מצוינים בסעיף 2.1 אך למד ונבחן במסגרת לימודיו לפחות 20 שעות בקורסים המצוינים בסעיף 2.2.

מהמועמד תידרש השלמה של 10 שעות במתמטיקה במוסד אקדמי המוכר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה.

3.   דרישות נוספות לשם קבלת רישיון הוראה

3.1כל בוגרי התכניות שנמנו לעיל מחויבים בתעודת הוראה למקצוע המתמטיקה בחינוך העל-יסודי ובשנת התמחות (סטאז') לאחר סיום לימודיהם.

3.2נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך ולמדו לתעודת הוראה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

3.3הטיפול במורים עולים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה על-פי הנהלים העוסקים במורים עולים.