קייטנות – כללי

הוראת קבע מס' 0185 - החלפה

תאריך פרסום: ז' באייר תשע"ד, 07 במאי 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 7.5.2014
תמצית חוזר זה עוסק בהנחיות כלליות לניהול קייטנה. הוא מגדיר את המושגים הקשורים לנושא ומסביר במפורט את חובותיו של מנהל הקייטנה ואת תהליך הכשרתו טרם כניסתו לתהליך ההכנות לפעילות. בחוזר הסבר מפורט של תהליכי הרישוי של הקייטנה והגדרת תפקידים. מטרתו של חוזר זה היא לסייע למנהל הקייטנה לבנות את סגל ההדרכה ולהכשיר אותו וללמוד את תהליכי הרישוי של הקייטנה והפיקוח של המשרד ורשויות החוק עליה. התפוצה החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: מנהלי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ"סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות, כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי כבאות והצלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים והקרן הקיימת לישראל. יישום ומעקב המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יפעלו בהתאם להוראות הרלוונטיות לתפקידם בחוזר זה, לרבות בחינת בקשות לאישור קייטנה. כמו כן יבצעו המפקחים פיקוח מדגמי. מומלץ שפעילות זו תתואם בין כלל הגורמים ברשות החינוך המקומית ובמחוז. בקרי הטיולים ובקרי הבטיחות מטעם אגף הביטחון במשרד, יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות. יועצי הבטיחות מטעם אגף הביטחון במשרד יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות. הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תערוכנה דיונים ותקיימנה סיורים מקצועיים ללימוד ולעדכון. בהתאם לחוק הקייטנות ולחוק רישוי עסקים יוודאו נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות את קיום הוראות חוק הקייטנות וחוק רישוי עסקים.
החוזר מדגיש שגננת מוסמכת בלבד יכולה לנהל קייטנה. כמו כן מפורטים בחוזר נוהלי סריקת הבוקר המתבצעים בידי מאבטחי מוסדות חינוך, וכן מובאת הנחיה לגבי קיום תרגילי עירנות למאבטחי מוסדות חינוך.
  • קייטנות – כללי  מספר : 7.11-32  פורסמה בחוזר : עג/9(ב) בתאריך : י"א בסיון תשע"ג ( 20 במאי 2013)   

   02 - 5603795
   minhal_hevra_noar@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

.1רקע

.2הגדרות

.3הנחיות כלליות

.4תהליך רישוי קייטנה

.5הגשת בקשה לפטור מרישוי עסקים

.6סוגי הקייטנות

6.1  אנו מבחינים בין ארבע מסגרות עיקריות של קייטנות:

6.2  קייטנות למוסדות חינוך ממלכתיים וממלכתיים-דתיים

.7התכנית החינוכית הערכית-החברתית של הקייטנות

7.1  כללי

7.2  כדי שהקייטנה תאפשר למשתתפיה את כל אלה על מארגניה לתת את הדעת לנושאים המפורטים להלן:

7.3  סיכום

7.4  אישור התכנית

.8בעלי התפקידים בקייטנה

8.1  מנהל הקייטנה או המדריך הראשי

8.2  מדריך

8.3  מדריך מקצועי

8.4  מנהלת הקייטנה בגן ילדים ברשויות המקומיות והאזוריות

8.5  מנהלת קייטנה בגן ילדים בבעלות פרטית

.9הכשרת בעלי התפקידים בקייטנה

9.1  מנהל הקייטנה והמדריך הראשי

9.2  מדריכים בקייטנה

1 .0איסור העסקת עברייני מין בקייטנה

1 .1חישוב מספר המדריכים בקייטנה

11.1   מספר אנשי ההדרכה בקייטנה יחושב על פי הכללים האלה:

11.2   בקייטנות של גני הילדים אפשר למנות מנהל אחד לכמה קייטנות, על פי הכללים האלה:

1 .2תיק מנהל הקייטנה

1 .3נספחים

נספח א: טופס בקשה ממשרד החינוך לאישור קיום קייטנה

נספח ב: דוח ביקור מפקח בקייטנה

נספח ג: רשימת מנהלי מִינהל החברה והנוער במחוזות והמפקחים המחוזיים

נספח ד: חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן–1990

נספח ה: המקרים המחייבים אישור של משרד הבריאות לקייטנה

 

1.        רקע

מאז ראשיתו של החינוך העברי החדש בא"י הרשויות המקומיות והממלכתיות ותנועות הנוער נוהגות לקיים במהלך החופשות מסגרות נופש וקיט לילדים ולבני נוער, באווירה חינוכית-תרבותית הולמת.

זה כמה שנים שלצד קייטנות עירוניות, ציבוריות ומוסדיות נערכות קייטנות פרטיות על בסיס עסקי. משרד החינוך מקדם בברכה את הרחבת מגוון התחומים ומעגל המשתתפים, אך עם זאת רואה צורך דחוף להזכיר ולהדגיש את המטרות החינוכיות-החברתיות של הקייטנה.

הקייטנות ומפעלי הנופש למיניהם הם השלמה למפעל החינוך שבמוסדות החינוך. הדגש בהם מושם על חיי חברה, על משחק, על בידור, על מלאכה יוצרת ועל פעולות תרבות, אמנות וספורט. במפעלים אלה הילדים ובני הנוער אף מוצאים פורקן לאחר שנת לימודים ארוכה ומייגעת ומחליפים כוח לקראת מאמץ רוחני חדש. בעולם גוברת ההכרה שהקייטנות והמחנות הם מכשיר חינוכי שתרומתו חשובה לעיצוב אישיותם והתנהגותם החברתית של ילדים ובני נוער.

מאחר שהפעילויות המתקיימות בחופשות הקיץ והחגים נערכות במשך תקופה קצרה מאוד ומוגבלות בדרך כלל לפעילות חברתית ומחנאית של ספורט וחוויה, הן מאופיינות בכמה נקודות תורפה: סגל הדרכה צעיר ולא מנוסה שאינו מכיר את הילדים היכרות מעמיקה ופעילויות כמו רחצה בברכה, טיולים ופעילויות ספורט הטומנות בחובן סיכונים רבים. בשנת 1990 חוקקה הכנסת את חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-199 .0חוק זה קובע כי קייטנה היא עסק הטעון רישוי עסקים לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 וכי לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן לה אישור ממי שהוסמך על ידי שר החינוך. החוק והתקנות שהותקנו מכוחו קובעים אמות מידה מקצועיות להפעלתן ולניהולן של פעילויות המתקיימות בחופשת הקיץ ובחופשות החגים. הוראות אלה מתייחסות בין היתר לתחומי כוח האדם, החינוך, הביטחון, התברואה והבטיחות.

על פי חוק הקייטנות משרד החינוך הוא הממונה על ביצוע חוק זה. לפיכך קבע שר החינוך בתקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד–1994 הוראות המתייחסות לבטיחות, לתברואה, לביטחון ולפעילות הפדגוגית בקייטנה. ההנחיות שלהלן באות להוסיף על ההוראות הקבועות בתקנות הקייטנות, תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו–1975, והוראות והנחיות משרד הבריאות, ובאות לפרט הוראות המתייחסות לבטיחות, לתברואה ולביטחון וכן את התכנים הנדרשים לפעילות החינוכית. כמו כן מפרטות ההנחיות את תהליך ההדרכה והפיקוח הפדגוגי ואת תהליך קבלת האישור לקייטנה לקראת הפעלתה.

2.        הגדרות

2.1קייטנה: מקום שמתנהלת בו פעילות יום-יומית מאורגנת של נופש וחברה לקבוצה המונה 11 ילדים לפחות, במבני קבע או במבנים קלים שהוקמו למטרה זו לתקופה זמנית או בשטח פתוח, במשך תקופה קצובה ורצופה של מעל ליומיים, בתקופה של חופשת לימודים מבית הספר ומגן הילדים. בקייטנה יהיו ילדים בגיל 17-3 (ועד בכלל). בקייטנה של גן ילדים לא יעלה מספר הילדים על 35, וצוות העובדות בה חייב לכלול מנהלת וסייעת. צהרונים המעבירים את פעילותם משעות אחר הצהריים לבוקר ייחשבו כקייטנה בגן ילדים.

2.2חודש לימודים נוסף: מסגרת לימודית במוסד חינוך שהלימודים נמשכים בה כסדרם גם בחודש הראשון או השני של חופשת הקיץ (בחודשים יולי ואוגוסט), באישורם של הרשות המקומית והמנהל הכללי במשרד החינוך או מי מטעמו. חשוב להדגיש כי חודש לימודים נוסף אינו נכלל בהגדרת קייטנה.

2.3קייטנת המשך במוסד חינוך: קייטנה הפועלת בתחום של מוסד חינוך (לעניין חוזר זה מוסד חינוך הוא בית ספר או גן ילדים שהוא מוסד חינוך מוכר ורשמי או מוסד חינוך שפועל ברישיון על פי חוק הפיקוח על בתי-הספר, התשכ"ט-1969) בשיתופו של סגל המוסד החינוכי ומיועדת לתלמידי אותו המוסד. מאפייני הפעילות במסגרת זו זהים לאלו של קייטנה רגילה.

2.4הורים: לרבות אפוטרופוס על פי דין של הילד וכל אדם שהילד נמצא ברשותו, בפיקוחו או בהשגחתו.

2.5מדריך: אדם המופקד על קבוצת חניכים בקייטנה ונלווה אליהם במהלך כל שעות הפעילות.

2.6מדריך בוגר: מדריך בן 18 ומעלה.

2.7מדריך מקצועי: אדם המלמד נושא מסוים בקייטנה (ריתמוזיקה, ציור, אמנות, מחול, דרמה, שחייה, רכיבה על סוסים וכד'). המדריך המקצועי פועל בפרקי זמן קצובים ואינו חייב להימצא בקייטנה במשך כל שעות הפעילות.

2.8מנהל קייטנה: אדם שעל שמו הוצא הרישיון והאישור החינוכי לניהול הקייטנה. מנהל הקייטנה אחראי על הקייטנה ועל הפעלתה בהתאם להוראות כל דין ולאמור בחוזר זה. מתוקף אחריותו על מנהל הקייטנה להיות נוכח במקום במשך כל זמן הפעילות. אם עליו להתלוות לפעילות מחוץ לתחום הקייטנה עליו למנות לעצמו מחליף מצוות המדריכים הבוגרים.

2.9מדריך ראשי: מדריך אחראי על נושא ההדרכה בקייטנה ועוזר למנהל בקייטנה המונה 150 חניכים ומעלה או בפנימייה המונה 100 חניכים ומעלה.

2.10מדריך צעיר: בוגר כיתות י'-י"ב שהשתתף בקורס הדרכה של מִינהל החברה והנוער במשרד החינוך או בקורס הדרכה של תנועת נוער כלשהי והוא בעל ניסיון בעבודה עם נוער (להלן – מד"ץ; חניכים בקורס מד"צים שטרם סיימו את הקורס לא יועסקו כמדריכים מן המניין בשכר או בהתנדבות).

2.11רכז בטיחות, בריאות ותברואה: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה לרכז את הפעילות להבטחת הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה. בקייטנה שבה מעל ל-100 חניכים יהיה רכז בריאות ותברואה בנפרד מרכז הבטיחות.

2.12רכז ביטחון: אדם שמונה בידי מנהל הקייטנה ואושר בידי קב"ט הרשות המקומית או קב"ט המחוז לרכז את הפעילות להבטחת הביטחון בקייטנה המונה מעל 100 חניכים.

2.13יועץ בטיחות: יועץ בטיחות מקצועי, המוזמן לבדוק את הבטיחות הסביבתית במקום הקייטנה.

2.14נותן האישור החינוכי: מנהל מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, סגנו או מנהל המינהל במחוז או המפקח על הקייטנות במחוז

2.15רישוי עסקים לקייטנה: אישור שמפעיל הקייטנה מקבל ממחלקת רישוי העסקים ברשות המקומית כדי להפעיל את הקייטנה על פי חוק.

2.16תקנות התברואה: התקנות המפורטות בפרק "בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה" בחוזר זה, סעיף 7.11-36, ובתקנות רישוי עסקים.

3.        הנחיות כלליות

3.1ההוראות וההנחיות בסעיף זה באות להוסיף על ההוראות המפורטות שפורסמו בידי משרדי הבריאות, הפנים והחינוך, כמפורט להלן:

3.1.1חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990 (להלן – חוק הקייטנות)

3.1.2תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן – תקנות הקייטנות)

3.1.3חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים)

3.1.4תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואתיים לקייטנות ומחנות נופש), התשל"ו-1975 (להלן – תקנות רישוי עסקים)

3.1.5החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001 (להלן – החוק למניעת העסקה של עברייני מין)

3.1.6התקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור משטרה), התשס"ג-2003

3.1.7הוראות הבטיחות בחוזר זה, סעיף 7.11-36

3.1.8הוראות הביטחון בחוזר זה, סעיף 7.11-37

3.2קייטנה היא לפי הגדרתה החוקית עסק טעון רישוי, ולכן על כל מפעיל קייטנה לקבל את אישור הרשות המקומית לפי חוק רישוי עסקים 196 .8חובה זו חלה רק על קייטנות שמשך פעילותן הוא מעל ליומיים.

3.3קייטנת המשך במוסד חינוך פטורה מרישוי עסקים, לפי חוק רישוי עסקים, אך מחויבת באישור מינהל החברה והנוער במשרד החינוך.

3.4אסור להשתמש באישורים שהתקבלו לקיומו של חודש לימודים נוסף כדי ליצור מסגרת של קייטנה. כמו כן, אם במסגרת חודש הלימודים הנוסף מתקיימת פעילות חוץ, כגון טיול, יש לדאוג לכל האישורים כנדרש לכל טיול מהלשכה לתיאום טיולים ובהתאם להנחיות חוזר המנכ"ל

3.5קייטנה המתקיימת בתחום בית ספר שמתקיים בו חודש לימודים נוסף, דינה כדין כל קייטנה במסגרת חוק הפיקוח על הקייטנות, התש"ן–199 .0עליה לקיים פעילות נפרדת מלימודי "חודש לימודים נוסף". כמו כן, מספר התלמידים המשתתפים בקייטנה זו חייב להיכלל בסך כל מספר התלמידים שיש אישור לגביו ללימודים בבית הספר במהלך שנת הלימודים.

3.6במקרה של פיצול הפעילות של הקייטנה לשניים יהיה המדריך הראשי אחראי על החלק האחד וישמש גם כמנהלו על כל המשתמע מתפקיד זה, ועל החלק השני יהיה אחראי מנהל הקייטנה.

3.7אין בכוונתו של משרד החינוך להתערב באמות המידה לקביעת מחירי הקייטנות או לפקח עליהם. המשרד ממליץ לרשויות המקומיות ולגופים השונים לפתח מערכת פעילות קיט שתגביר את ההיצע, תמנע האמרת מחירים ותאפשר לכל תלמיד להשתתף בעת הפגרה בתכנית נופש ההולמת את צרכיו ואת יכולתו. כמו כן המשרד ממליץ כי במפעלי הקיט תפעל ועדה שתקבע את שיעור ההשתתפות של ההורים בהתאם למצבם הכלכלי.

4.        תהליך רישוי קייטנה

להלן תרשים זרימה המפרט את תהליך הרישוי של שני סוגי קייטנות:

  • קייטנות המחויבות ברישוי הכולל רישוי עסקים
  • קייטנות הפטורות מרישוי עסקים מהרשות המקומית בהתאם לצו רישוי עסקים (פטור מחובת רישוי לקייטנות), התשנ"ח–1998.

 

5.        הגשת בקשה לפטור מרישוי עסקים

5.1על פי חוק רישוי עסקים, ארגון או גוף (להלן הגוף) המבקש לקבל פטור מרישוי עסקים נדרש לעמוד בתנאים שלהלן:

5.1.1הגוף מפעיל קייטנות במשך 3 שנים באופן המשביע את רצונם של הרשות המקומית ושל הגורם הממשלתי המפקח על הגוף. יש לצרף מכתבים מהרשות המקומית ומהגורם הממשלתי המפקח על הגוף המאמתים את העניין.

5.1.2לגוף תשתית חינוכית וארגונית של כוח אדם מיומן בעל השכלה ומיומנות מקצועית בחינוך הבלתי-פורמאלי ובתחומי הביטחון, הבריאות והגיהות. הגוף יציין את הפרטים האלה:

א.פריסת האתרים והמוסדות שבניהולו

ב.הוותק של פעילותו החינוכית

ג.האפיון של הפעילות בקייטנות שהוא מפעיל.

5.1.3הגוף אושר בידי הוועדה הבין-משרדית של משרד הפנים ומשרד החינוך (להלן – הוועדה הבין-משרדית).

5.1.4הגוף חתם על התחייבות לאפשר למפקחים מטעם משרד החינוך וכן מטעם גופים מפקחים אחרים (לרבות משרד הבריאות, משרד התמ"ת והרשות המקומית) לבקר בפעילותו ולהנחותו ולהישמע להנחיות המפקחים. התחייבות זו תימסר למשרד הפנים, והעתקיה יישלחו למינהל החברה והנוער במשרד החינוך.

5.2גוף המעוניין לפנות לוועדה הבין-משרדית לצורך קבלת אישור כאמור מתבקש לשלוח את פרטיו לממונה על רישוי עסקים במשרד הפנים. הגוף יפרט בפנייתו כיצד הוא עומד בתנאים דלעיל. הוועדה הבין-משרדית תשיב לגוף המבקש על פנייתו לאחר שתשקול ותחליט בעניינו.

6.        סוגי הקייטנות

6.1אנו מבחינים בין ארבע מסגרות עיקריות של קייטנות:

6.1.1קייטנות יום במבנה: קייטנות יום המתקיימות בתוך מוסד חינוך או בתוך מבנה ציבורי או פרטי בתחום היישוב ובסמוך לאזור מגורים או בסמוך למתקנים ציבוריים פעילים. בקייטנות אלה המבנה משמש בסיס לפעילות הקייטנה אך אפשר בהחלט לשלב יציאות לפעילות מחוץ למבנה, כמו טיול או רחצה בברכה.

6.1.2קייטנות יום בשטח פתוח בתחום היישוב: קייטנות המתקיימות במחנה, בחורשה או במגרש פתוח בתחום היישוב.

6.1.3קייטנות יום בשטח פתוח מחוץ לת