בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה

הוראת קבע מס' 0186 - החלפה

תאריך פרסום: ז' באייר תשע"ד, 07 במאי 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 7.5.2014
תמצית סעיף זה מכיל את הוראות הבטיחות המחייבות לפעילות בקייטנה שנועדו לסייע במניעת תאונות ונפגעים במהלך הפעילות בקייטנה. המשנה החינוכית פעילות בטוחה בקייטנה מחייבת בדיקה פיזית של המבנים, השטח ומתקני הספורט והמשחק, הכנת המדריכים ולימוד מעמיק של ההנחיות. הפעילות בקייטנה טומנת בחובה מגוון רב של סיכונים, והטמעת הבטיחות בקרב המדריכים והחניכים תוביל לא רק לפעילות מוצלחת יותר, אלא לעיצוב התנהגות בטוחה של החניכים. התפוצה החוזר יופץ לכל העוסקים בקייטנות: רכזי הקייטנות, מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות, מנהלי היחידות לנוער ברשויות, מנהלי מינהל החברה והנוער במחוזות, מנהלי תחום הנוער והקהילה במחוזות, המפקחים המחוזיים לנושא קייטנות במחוזות, תנועות הנוער, החברה למתנ"סים, בעלויות של קייטנות פרטיות, מוסדות ממשלתיים נוספים שיש להם מעורבות בנושא הקייטנות כמו משרד הבריאות, משרד הפנים, משטרת ישראל, נציבות שירותי הכבאות וההצלה, המוסד לבטיחות ולגיהות, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים הלאומיים והקרן הקיימת לישראל. יישום ומעקב המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות יבצעו סיור ופיקוח ויבדקו בין השאר את תנאי הבטיחות המחייבים. בקרי הטיולים ובקרי הבטיחות המופעלים על ידי אגף הביטחון במשרד יבצעו ביקורות מדגמיות בקייטנות בתיאום עם המפקחים המחוזיים על הקייטנות במחוזות. הוועדה הבין-משרדית הארצית וועדות בין-משרדיות מחוזיות תבצענה סיורים מקצועיים ותבדוקנה את נושא הבטיחות והבריאות בקייטנות. נציגי הרשויות והמועצות האזוריות והמקומיות המלווים את נושא הקייטנות יבצעו סיורים ופיקוח בשטח כדי לוודא את קיום הנחיות הרשות והוראות משרד החינוך.

   02 - 5603001
   rotemza@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

.1רקע

.2ניהול הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה

.2.1כללי

.2.2זיהוי הסיכונים בקייטנה והערכתם

.2.3חשיבה בטיחותית

.3בעלי התפקידים בקייטנה

.3.1מנהל הקייטנה

.3.2רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה

.4מבדקי בטיחות ותברואה

.5הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם

.6רפואה ועזרה ראשונה

.6.1מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת בתוך היישוב.

.6.2מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת מחוץ ליישוב

.6.3הדרישות מאנשי הרפואה

.6.4טיפול רפואי

.6.5טיפול באירועים מיוחדים

.6.6היערכות למקרה חירום

.6.7תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה

.6.8תכולת תיק חובש

.7תקינותו של הציוד בקייטנה והפעלתו

.7.1כללי

.7.2ציוד חשמלי

.8הנחיות בטיחות לפעילויות בחומרי מלאכה לעבודת יד ולאמנות

.8.1כלי עבודה למיניהם

.8.2צבעים

.8.3דבקים

.8.4חומרים לניקוי כלי העבודה, המברשות ושטח העבודה בסיום העבודה

.9כללים להפעלת הקייטנה

.9.1הנחיות כלליות

.9.2חשיפה לשמש

.9.3מי שתייה

.9.4פעילות בימי שרב

.9.5מִפקד חניכים

.9.6כניסה לחורבות, לבתים נטושים או למערות

1 .0דיווח על תאונה, בדיקה והפקת לקחים

1 .1הסעות מאורגנות אל הקייטנה וממנה

1 .1.1רקע

1 .1.2הסכנות בהסעות מאורגנות

1 .1.3הנחיות כלליות

1 .1.4חברת ההסעה

1 .1.5רכב ההסעה

1 .1.6תחנות איסוף גדולות ומרכזיות

1 .1.7הנסיעה

1 .1.8נסיעה באופניים

1 .2נספחים

נספח א: דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה

נספח ב: טופס מבדק בטיחות מקוצר למנהל הקייטנה –

נספח ג: טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה

נספח ד: דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה

נספח ה: הצהרת הורים על מצב בריאותו של ילדם

1.        רקע

חובתו העליונה של מנהל הקייטנה היא לפעול באופן מקצועי לבריאותם, לביטחונם ולשלומם של חניכי הקייטנה. עיקר הדגש בקייטנה מושם על פעילויות ספורט, חוויה ונופש. בפעילויות אלה טמונים סיכונים רבים, ומנהל הקייטנה נדרש לפעול בכל האמצעים כדי למזער את הסיכונים. כדי שהפעילות בקייטנה תהיה בטוחה יש לטפל בשני תחומים מרכזיים: א. תנאים פיזיים ובריאותיים נאותים: מתקני ספורט ומשחק מטופלים ובטוחים, שטח נקי ללא מפגעים, מתקנים סניטריים ומתקני רחצה נקיים ומתאימים למספר החניכים, טיפול נכון במזון, אספקת מים צוננים כנדרש, מבנים בטוחים ומתוחזקים וכד'; ב. כשירות מקצועית של מנהל הקייטנה ושל צוות המדריכים. עמידה בתנאים אלו תביא להצלחת הקייטנה ולהשבת החניכים הביתה בשלום.

2.        ניהול הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה

2.1.   כללי

ניהול הבטיחות, הבריאות והתברואה בקייטנה הוא חלק בלתי נפרד משגרת הניהול הכוללת של מנהל הקייטנה. תהליך ניהול זה ממוקד במניעת כשלים וטעויות העלולים לסכן את החניכים, והוא כולל שני היבטים מרכזיים: האחד הוא זיהוי הסיכונים הקיימים בקייטנה והערכתם, והאחר, העיקרי, הוא החשיבה הבטיחותית. נציג בקצרה שני היבטים אלו.

2.2.   זיהוי הסיכונים בקייטנה והערכתם

לפני תחילת הקייטנה על המנהל לקיים בדיקה מקדימה של הסיכונים והמפגעים הקיימים בשטחה. בדיקה זו תיעשה בסיועם של יועץ בטיחות ואיש תברואה שיגיעו למקום, יאתרו את המפגעים ואת הליקויים וינחו את המנהל בהתאם. להלן דוגמאות לסיכונים ולמפגעים אפשריים: קרבה לכביש ראשי, מתקני משחקים מסוכנים, דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות החניכים, מדרגות ללא מעקות, שירותים בכמות שאינה מספקת  למספר החניכים, מתקנים סניטריים שאינם נקיים ואינם ראויים לשימוש ילדים, משחקים והפעלות שיש בהם סיכון, כלים חדים ופוצעים ומזון שאינו עומד בדרישות משרד הבריאות.

2.3.   חשיבה בטיחותית

לקראת כל פעילות (רחצה בברכה, טיול וכד') וכן לקראת כל פעולה שגרתית (ארגון ההסעות, הגשת מזון וכד') יש לקיים תהליך של חשיבה מקצועית, שבמסגרתו ייבחנו הסיכונים, תילמדנה הנחיות הבטיחות והתברואה של הקייטנה ותתקיים פעילות הכנה מתאימה. כך, למשל, לקראת פעילות רחצה בברכה ילמדו המדריכים היטב את הנחיות הבטיחות המקצועיות לארגון הרחצה ויגבשו את הפעולות הארגוניות המחייבות יום לפני היציאה לברכה. דוגמה נוספת: לקראת פעילות במתקנים מתנפחים ינחה מנהל הקייטנה את המדריכים בנוהל המעודכן של מתקנים מתנפחים, ויורה להם כיצד להיערך לפעילות זו בהתאם להנחיות המקצועיות הקיימות באתר של אגף הביטחון והבטיחות של משרד החינוך ושיפורסמו ויעודכנו בחוזר המנכ"ל בנושא בטיחות. כמו כן יבהיר להם כי זו אחריותו המקצועית של כל מדריך לפעול לפי הנחיות אלו.

3.        בעלי התפקידים בקייטנה

3.1.   מנהל הקייטנה

תפקידיו של מנהל הקייטנה בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה הם כלדהלן:

3.1.1למנות רכז בטיחות, בריאות ותברואה ולהבהיר לו את תפקידו (בקייטנה קטנה, בת פחות מ-100 חניכים, אפשר שמנהל הקייטנה עצמו ישמש בתפקיד זה), ובקייטנה שיש בה מעל 100 חניכים עליו למנות גם רכז ביטחון

3.1.2להיות מעורב בכל תהליכי האישור הנדרשים בתחומי הבטיחות והתברואה

3.1.3לוודא שכל בעל תפקיד בקייטנה (מדריך, מלווה, איש רפואה ואיש מנהלה) עבר הדרכה והכשרה בכל הנושאים הנדרשים בתחומי הבטיחות, הבריאות והתברואה וכי הוא יודע את תפקידו

3.1.4לפקח על תהליך ההכנות לניהול הבטיחות בקייטנה (ראה נספח ג, "טופס בדיקת בטיחות כללי לקייטנה")

3.1.5לבדוק אירועי בטיחות חריגים ולהפיק מהם לקחים

3.1.6לדווח למינהל החברה והנוער במשרד החינוך על אירועים חריגים, ובאירועים הקשורים במים, במזון, בים ובברכות גם ללשכת הבריאות המחוזית.

3.2.   רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה

תפקידיו של רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה הם כדלהלן:

3.2.1לרכז את כלל הפעולות הנוגעות לבטיחות, לבריאות ולתברואה בקייטנה

3.2.2לרכז את כלל הבדיקות והאישורים המחייבים הקשורים למבנה, לשטח הקייטנה, למתקני המשחק, לציוד ההפעלה, למתקנים הסניטריים ולתברואה וכן את האישורים הרפואיים שההורים חתומים עליהם

3.2.3לתעד את אירועי הבטיחות, הבריאות והתברואה החריגים, לרכז את בדיקתם ולסייע למנהל הקייטנה לבדוק אותם ולהפיק מהם לקחים

3.2.4לרכז את כלל החומר המקצועי בחוזרי המנכ"ל הנוגע לפעילויות השונות (טיולים, רחצה בברכה, פעילות במתקנים מתנפחים וכד')

3.2.5להפיץ לצוות המדריכים מידע ועדכונים בנוגע לנושאים הקשורים בבטיחות, בבריאות ובתברואה בפעילויות השונות

3.2.6לפעול מול אנשי העזרה הראשונה

3.2.7לנהל את התיק שיורכזו בו האישורים הרפואיים של הורי החניכים

3.2.8לעדכן את המדריכים בנוגע למצבם של חניכים הלוקים בבעיות בריאות ייחודיות ולדאוג שהחניכים הללו ילוו בהתאם למצבם

3.2.9לרכז את שמות החניכים שאינם יודעים לשחות (על סמך ההצהרה שבאישור ההורים) ולדווח על כך למדריכים

3.2.10לסייע למנהל הקייטנה לדאוג ששטח הקייטנה יהיה נקי ושמתקני התברואה ושירותי המזון יעמדו בדרישות המחייבות.

4.        מבדקי בטיחות ותברואה

4.1לקראת פתיחת הקייטנה יקיים יועץ הבטיחות מבדק בטיחות במקום. במבדק יהיו נוכחים גם מנהל הקייטנה ורכז הבטיחות, הבריאות והתברואה. בתום המבדק יוגש למנהל הקייטנה דוח סיכום המפרט את הליקויים שיש לתקן ואת המפגעים שיש לסלק בטרם לפני פתיחת הקייטנה (ראה נספח ג בסעיף זה, "טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה" וכן נספח א 6 ו-7 בסעיף 32–7.11 בחוזר זה).

4.2לאחר שהנהלת הקייטנה תתקן את הליקויים ואת המפגעים שנרשמו בדוח היא תזמן את יועץ הבטיחות כדי שיאשר את תיקון הליקויים ויחתום על טופס אישור הבטיחות לקייטנה  (ראה נספח א בסעיף      7.11-35 בחוזר זה).

4.3אם מכינים מזון בקייטנה, יש צורך באישור לשכת הבריאות. הבדיקה תכלול את כלל הנושאים התברואתיים, ובכלל זה מתקנים סניטריים, מים וכדומה.

4.4קייטנות הפטורות מרישוי עסק מהרשות המקומית תוכלנה להציג למפקח המחוזי של הקייטנות במינהל החברה והנוער אישור בר תוקף שנתי של יועץ בטיחות למבנה שבו הקייטנה מתקיימת.

5.        הצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם

5.1כל חניך בקייטנה ימסור למנהל הקייטנה טופס הצהרה על מצב בריאותו החתום בידי הוריו (ראה נספח ה להלן). הטופס יישמר בידי מנהל הקייטנה או בידי רכז הבטיחות, הבריאות והתברואה ולא יימסר לאף גורם אחר. המידע הרפואי הרשום בטופס יימסר אך ורק לגורמים הרלוונטיים בקייטנה.

5.2הורי ילדים שיש להם מגבלות רפואיות חריגות נדרשים לצרף לטופס ההצהרה גם אישור רפואי כי ילדם יכול להשתתף בקייטנה.

5.3קבלתו של ילד בעל בעיות בריאות חריגות למסגרת הקייטנה תיעשה באישורו של מנהל הקייטנה. במידת הצורך יתייעץ המנהל כדי לאשר את קבלתו של ילד כזה וכדי לקבל הנחיות. בקייטנות מטעם הרשות המקומית יפנה המנהל לרופא הרשות או לרופא לשכת הבריאות, ובקייטנות פרטיות לרופא ילדים או לרופא משפחה.

6.        רפואה ועזרה ראשונה

6.1.   מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת בתוך היישוב.

6.1.1קייטנה שבה עד 100 ילדים פטורה מהצבת מגיש עזרה ראשונה. עם זאת, הקב"ט המחוזי או מי מטעמו רשאי להחמיר ולדרוש הצבת מגיש עזרה ראשונה.

6.1.2בקייטנה שבה מ-101 עד 300 ילדים יימצא מגיש עזרה ראשונה אחד.

6.1.3בקייטנה שבה 301 עד 500 ילדים יימצאו שני מגישי עזרה ראשונה.

6.1.4בקייטנה שבה 501 עד 600 ילדים יימצאו מגיש עזרה ראשונה אחד וחובש אחד.

6.1.5בקייטנה שבה 601 עד 800 ילדים יימצאו שני מגישי עזרה ראשונה ושני חובשים.

6.1.6רכב פינוי יהיה רק במקום שנדרש רופא.

6.1.7מנהל הקייטנה יוודא כי כל איש צוות רפואי נושא עמו תעודה בתוקף.

6.2.   מענה רפואי בקייטנה יומית הפועלת מחוץ ליישוב

בקייטנה הפועלת מחוץ ליישוב, בשטח פתוח, יש לפעול בהתאם למפורט בטבלה שלהלן:

תקן כוח אדם לחובשים ולרופאים לקייטנה מחוץ ליישוב

 

מס'

מס' החניכים בקייטנה

מספר החובשים

מספר הרופאים

1.

עד 100

1

2.

מ-101 עד 200

2

3.

מ-201 עד 300

3

4.

מ-301 עד 400

4

5.

מ-401 עד 1000

4

1

6.

מ-1001 עד 1900

5

1

7.

מ-1901 עד 2000

6

1

 

6.3.   הדרישות מאנשי הרפואה

6.3.1מגיש עזרה ראשונה (מע"ר)

בוגר קורס בן 30 שעות בעזרה ראשונה או בהחייאה המשתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן 6 שעות פעם בשנה וברשותו תעודה המעידה על כך.

6.3.2חובש

א.בוגר קורס חובשים שלב 6 בצה"ל המשתתף פעם בשנתיים בקורס רענון המועבר בידי גורם מוסמך וברשותו תעודה המעידה על כך. על קורס זה לכלול יום אחד של התנסות על אמבולנס. אם טרם עברו שנתיים מיום שחרורו של החובש משירות סדיר בצה"ל, או אם הוא משרת בשירות פעיל               מילואים ומביא אישור על כך מיחידתו הצבאית, הוא פטור מקורס הרענון.

ב.חובש/נהג שעבר קורס נהגי אמבולנס במד"א והוא פעיל במד"א כעובד או כמתנדב.

ג.בוגר קורס נהגי אמבולנס של מד"א שאינו פעיל במד"א אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס, וברשותו תעודה המעידה על כך. אם טרם עברה שנה מיום סיום קורס נהגי האמבולנס, הוא פטור מקורס הרענון.

ד.פרמדיק פעיל העובד לפחות 6 משמרות בחודש על ניידת טיפול נמרץ (נט"ן).

ה.פרמדיק שאינו פעיל אך משתתף פעם בשנתיים בקורס רענון בן שלושה ימים המועבר בידי גורם מוסמך והכולל יום התנסות על אמבולנס, וברשותו תעודה המעידה על כך.

6.3.3אחות

אחות מוסמכת העוסקת במקצוע באופן סדיר או שעסקה בו בעבר באופן סדיר, בתנאי שלא עברו מעל ל-3 שנים מיום שסיימה את תפקידה.

6.3.4פרמדיק

מי שסיים לימודי תואר ברפואת חירום. פרמדיק פעיל (העובד לפחות 6 משמרות בחודש על ניידת טיפול נמרץ – נט"ן) יכול לשמש חובש.

פרמדיק שאינו פעיל יעבור השתלמות בדומה לחובש צבאי ולחובש נהג שאינו פעיל במקצוע.

6.3.5רופא

בעל רישיון עיסוק ברפואה בישראל, מומחה ומנוסה ברפואת ילדים או ברפואת משפחה וממשיך להיות פעיל עוסק בתחום זה.

6.4.   טיפול רפואי

6.4.1במקרה שנתגלו אצל אחד החניכים סימני מחלה מידבקת יש להחזירו הביתה בהתאם לנהלים המקובלים, בליווי מדריך ובתיאום עם ההורים.

6.4.2במקרה שגילה איש רפואה בקייטנה סימני מחלה מידבקת אצל אחד החניכים, יודיע על כך מנהל הקייטנה מיד ללשכת הבריאות וכן לחדר המצב של משרד החינוך.

6.5.   טיפול באירועים מיוחדים

6.5.1הטיפול בהכשת נחש

א.יש לקבע את האיבר המוכש.

ב.יש להשכיב את הנפגע במקום מוצל ולאפשר לו מנוחה מוחלטת.

ג.יש לפנות את הנפגע מיד לבית חולים.

ד.יש להביא את הנחש – חי או מת – לבית החולים.

6.5.2הטיפול בעקיצת עקרב

א.יש לקרר את מקום הפגיעה ולאפשר לנפגע מנוחה מוחלטת.

ב.יש לפנות את הנפגע מיד לבית החולים הקרוב.

6.5.3הטיפול בנשיכת כלב או חתול

א.יש לנקות את הפצע במים ובסבון.

ב.יש להעביר את הנפגע למתקן רפואי קרוב להמשך הטיפול.

ג.יש לנסות ללכוד את הכלב או את החתול כדי שיהיה אפשר לבדוק אם הוא נגוע בכלבת.

6.6.   היערכות למקרה חירום

6.6.1בקייטנה יימצא מכשיר טלפון, ולמנהל הקייטנה ולסגל תהיה גישה אליו בכל עת פעילותה של הקייטנה.

6.6.2מנהל הקייטנה יפרסם על לוח המודעות של הקייטנה, ובכל דרך נוספת  שיראה לנכון, את מספרי הטלפון של הגורמים האלה:

א.הרופא הקרוב

ב.האחות

ג.מרפאת קופת החולים הקרובה

ד.תחנת מגן דוד אדום

ה.בית החולים הקרוב

ו.בתי החולים התורניים בסביבה

ז.שירות המוניות הקרוב

ח.לשכת הבריאות הקרובה של משרד הבריאות

ט.תחנת המשטרה הקרובה

י.קב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית

יא.לשכת המחוז של משרד החינוך והמפקח המחוזי על הקייטנות.

6.6.3רשימת מספרי הטלפון שפורטו לעיל ורשימת מספרי הטלפון של הורי החניכים במקום העבודה ובבית תהיינה בהישג ידו של מנהל הקייטנה.

6.6.4בקייטנה בתחום היישוב יהיה מכשיר טלפון ונוהל פינוי והזנקה של אמבולנס, מונית או רכב פינוי במקרה הצורך.

6.6.5בקייטנה המתקיימת מחוץ ליישוב והמונה עד 400 חניכים יימצא רכב לפינוי חולים למקרה הצורך.

6.6.6בקייטנה המתקיימת מחוץ ליישוב והמונה מעל 400 חניכים יימצאו רופא ואמבולנס.

6.7.   תכולת תיק מגיש עזרה ראשונה

 

מס'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תרמיל גב תואם לתכולה

יחידה אחת

 

2.

משולש בד

5 יחידות

 

3.

תחבושת אישית

2 יחידות

 

4.

תחבושת בינונית

יחידה אחת

 

5.

חסם עורקים

יחידה אחת

 

6.

אגד (תחבושת)

10 יחידות

גדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3 יחידות

 

8.

פלסטרים

20 יחידות

 

9.

 מספרי חובשים

יחידה אחת

 

10.

פד גזה סטרילי 7.5x7.5

20 יחידות

 

11.

סד קשיח לקיבוע

יחידה אחת

 

12.

פולידין נוזל

יחידה אחת

 

13.

פולידין משחה

יחידה אחת

 

14.

סביעור

יחידה אחת

 

15.

מסכת כיס להנשמה

יחידה אחת

 

16.

תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד)

3 יחידות

 

17.

שמיכה היפותרמית

יחידה אחת

 

18.

כפפות חד-פעמיות

10 זוגות

 

19.

פנס ראש

יחידה אחת

הסוללות תהיינה מחוץ לפנס

20.

תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס"מ

3 יחידות

 

21.

מנתבי אוויר (A.W.) בגדלים 1, 2, 3

3 יחידות

אחד מכל גודל

 

6.8.   תכולת תיק חובש

 

מס'

שם הפריט

הכמות

הערות

1.

תרמיל גב תואם לתכולה

יחידה אחת

 

2.

משולש בד

5 יחידות

 

3.

תחבושת אישית

2 יחידות

 

4.

תחבושת בינונית

יחידה אחת

 

5.

חסם עורקים

יחידה אחת

 

6.

אגד (תחבושת)

10 יחידות

גדלים שונים

7.

איספלנית (מיקרופור)

3 יחידות

 

8.

פלסטרים

20 יחידות

 

9.

מספרי חובשים

יחידה אחת

 

10.

פד גזה סטרילי

20 יחידות

 

11.

סד קשיח לקיבוע

יחידה אחת

 

12.

פולידין נוזל

יחידה אחת

 

13.

פולידין משחה

יחידה אחת

 

14.

סביעור

יחידה אחת

 

15.

תחבושת לכוויות (כדוגמת ברנשילד)

3 יחידות

 

16.

שמיכה היפותרמית

יחידה אחת

 

17.

מנתב אוויר מס' 1

יחידה אחת

 

18.

מנתב אוויר מס' 2

יחידה אחת

 

19.

מנתב אוויר מס' 3

יחידה אחת

 

20.

כפפות חד-פעמיות

10 זוגות

 

21.

צווארון מתכוונן

יחידה אחת

 

22.

מד לחץ דם

יחידה אחת

 

23.

סטטוסקופ

יחידה אחת

 

24.

ערכת עירוי CC1000 0.9% N.SL

2 יחידות

ערכה מלאה (מערכת, וונפלונים, פד, ספונג'טה...)

25.

מפוח הנשמה

יחידה אחת

 

26.

מסכות למפוח הנשמה בגדלים 2, 4, 5

יחידה אחת

אחת מכל מידה

27.

קטטר לסקשן (אדום)

5 יחידות

 

28.

סקשן

יחידה אחת

 

29.

פנס ראש

יחידה אחת

הסוללות תהיינה מחוץ לפנס

30.

תחבושות אלסטיות, רוחב 8 ס"מ

3 יחידות

 

31.

מד חום

יחידה אחת

 

32.

כדורי פראצטמול

20 טבליות

 

7.        תקינותו של הציוד בקייטנה והפעלתו

7.1.   כללי

7.1.1ציוד העזר והמתקנים להפעלת חוגים יירכשו בידי מנהל הקייטנה ויהיו באיכות טובה. במידת האפשר עליהם לעמוד בתקנים הישראליים המפורסמים והידועים.

7.1.2ציוד ספורט ומתקני ספורט קיימים, כמו אולמות ספורט, מגרשים פתוחים, סלים לכדורסל, שערים לקט-רגל ומתקנים להתעמלות קרקע, ייבדקו בידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבדיקת מתקני ספורט.

7.1.3ציוד פגום ייפסל לשימוש בתחומי הקייטנה או בפעילויותיה.

7.2.   ציוד חשמלי

7.2.1ציוד החשמל וכלל מערכות החשמל במבנה ובחצרות והמתקנים הניידים שבשימוש הקייטנה ייבדקו על ידי חשמלאי מוסמך.

7.2.2הציוד החשמלי יופעל בידי המדריכים או בהשגחתם. מסורים חשמליים בחוגים ובסדנאות לנגרות וליצירה יופעלו בידי מדריכים בוגרים בלבד ולאחר קבלת תדרוך הפעלה מאיש מקצוע מיומן.

8.        הנחיות בטיחות לפעילויות בחומרי מלאכה לעבודת יד ולאמנות

8.1.   כלי עבודה למיניהם

8.1.1כלל העבודות והפעילויות תבוצענה לאחר הדרכה מתאימה שתדגיש את הסיכונים הקיימים בכל עבודה ושתינתן על ידי מדריך המתמצא בהפעלת הכלים.

8.1.2כלי עבודה מסוכנים כגון מקדחה או מברגה אפשר להפעיל מגיל 12 ומעלה.

8.1.3כלים כמו מסור חשמלי, משחזות וכדומה יש להפעיל עם הגנת בטיחות מתאימה על המכשירים באמצעי מגן מתאימים ובהשגחה צמודה של מדריך בוגר.

8.1.4אקדח סיכות יופעל על ידי ילדים מגיל 12 ומעלה, בהשגחת מבוגר.

8.1.5השימוש בסכיני חיתוך לסוגיהם ובמספרים ייעשה בנוכחות מדריך.

8.1.6השימוש בחוטים למיניהם, כגון חוטי דיג וחוטי ברזל, ייעשה בנוכחות מדריך.

8.2.   צבעים

8.2.1מומלץ שכל עבודה עם צבעים, כגון צבעי שמן על בסיס טרפנטין, צבעי הדפס על בסיס שמן, צבעי שמן לציור וצבעי תחריט על בסיס שמן, תיעשה במקום פתוח ומאוורר.

8.2.2מומלץ מאוד לעבוד עם צבעים על בסיס מים, כמו צבעי אצבעות, צבעי גועש, צבעי מים וכדומה.

8.2.3יש להשתמש בספריי צבע על בסיס טרפנטין רק בחוץ, ובהשגחת מבוגר.

8.2.4השימוש בצבעי אקריליק אסור לפני גיל 11. יש ללבוש בגדי עבודה בשימוש בצבעי אקריליק משום שהם מתייבשים מהר ומכתימים את הבגדים.

8.2.5העבודה עם צבעים לתחריט ועם חומצות לצריבת תחריט דורשת מקום מיוחד ומאוורר כהלכה. עבודת הילדים עם חומרים אלה מחייבת אישור מיוחד מטעם ממונה הבטיחות הארצי.

8.3.   דבקים

8.3.1השימוש בדבק על בסיס של טינר או טרפנטין ייעשה במקום מאוורר בלבד.

8.3.2השימוש בדבק מגע מומלץ לעבוד עם דבק מסוג UMV בלבד.

8.3.3יש לעבוד עם דבק מהיר (5 שניות) ועם דבק חם רק בנוכחות מדריך ולאחר קבלת הדרכה מתאימה.

8.4.   חומרים לניקוי כלי העבודה, המברשות ושטח העבודה בסיום העבודה

8.4.1יש לנקות את כלי העבודה ואת המברשות בטינר, בטרפנטין או באקונומיקה. רצוי שהעבודה בחומרים אלו תתבצע על ידי המדריכים או בהשגחתם הישירה.

8.4.2מומלץ להשתמש בסבון נוזלי ככל האפשר.

9.        כללים להפעלת הקייטנה

9.1.   הנחיות כלליות

9.1.1אין להכניס בעלי חיים לשטח הקייטנה, אלא אם זו קייטנה שיש בה פעילות עם בעלי חיים ובתנאי שהם נבדקו ואושרו בידי וטרינר.

9.1.2אין ללכת יחפים בטיולים או בשטח הקייטנה.

9.1.3בקייטנה הכוללת לינה תהיה מנוחת לילה של 6 שעות רצופות לפחות ומנוחת צהריים של שעה אחת לפחות.

9.2.   חשיפה לשמש

9.2.1יש למעט ככל האפשר בשהייה בשמש.

9.2.2אין לשהות בשמש ללא חולצה וכיסוי ראש. מומלץ להרכיב משקפי שמש.

9.2.3בעת חשיפה לשמש יש למרוח על איברי הגוף החשופים תכשיר הגנה בעל מסנן קרינה מתאים.

9.2.4 בקייטנה יהיו שטחי הצללה מתוכננים, קבועים לפעילות, לשהייה ולמנוחה.

9.3.   מי שתייה

9.3.1בשטח הקייטנה יימצא בכל עת מלאי גדול של מי שתייה. יש לדאוג לאספקת מים צוננים.

9.3.2בשטח הקייטנה רצוי שיימצאו מתקני מים קרים.

9.3.3המדריכים יסבירו לחניכים את חשיבות השתייה.

9.3.4לפני יציאה לטיול יש לוודא כי החניכים צוידו בכמות הנוזלים המפורטת בחוזר המנכ"ל לטיולים המעודכן.

9.4.   פעילות בימי שרב

9.4.1בימי שרב אין לקיים טיולים הכרוכים במאמץ אל מחוץ לשטח הקייטנה.

9.4.2הפעילות בימי שרב תתקיים במקומות מוצלים בלבד ובתנאים שימנעו מאמץ פיזי מוגבר.

9.4.3כל פעילות המתנהלת דרך קבע במקום שאינו מוצל תופסק בימי שרב בין השעות 16-9.

9.4.4יש לקיים הפסקות שתייה תכופות ולוודא שהחניכים שותים.

9.5.   מִפקד חניכים

9.5.1יש לפקוד את החניכים ולספרם במהלך היום במעבר מפעילות אחת לפעילות אחרת, במהלך ההסעה ובכל עת, לפי שיקול דעתו של המדריך.

9.5.2בקייטנות הכוללות לינה יש לקיים א מפקד הערב עם כיבוי האורות.

9.5.3בכל סיור או פעילות המתקיימים במסגרת הקייטנה יש לפקוד את החניכים בתחילת הפעילות ובסופה. בפעילות הכוללת כניסה למקור מים יש לפקוד את החניכים גם בכל כניסה למים ובכל יציאה מהם.

9.5.4יש לפקוד את החניכים עם כל עלייה לרכב ההסעה ועם כל ירידה ממנו.

9.5.5כל התפקדות תיעשה לפי רשימת חניכים מסודרת.

9.6.   כניסה לחורבות, לבתים נטושים או למערות

9.6.1הכניסה למערות, לחורבות או לאתרים היסטוריים תיעשה אך ורק במסגרת טיולים שאושרו בידי הלשכה לתיאום טיולים במשרד החינוך.

9.6.2בתוך המערות, חורבות או בתים נטושים אין לשכב או לשבת על הארץ, ואין לעמוד בסמוך לדפנות או לקירות או להישען עליהם ואין לנוח או ללון במקומות כאלה.

10.  דיווח על תאונה, בדיקה והפקת לקחים

במקרה שהתרחשה תאונה בקייטנה ואחד החניכים נפגע יש לפעול כדלהלן:

10.1מנהל הקייטנה יבדוק את האירוע ואת הנסיבות ואת הגורמים שהביאו להתרחשותו. המנהל לא יסתפק בבדיקת הגורמים הישירים לתאונה, אלא יבדוק גם את הגורמים העקיפים: מיומנות המדריכים וכשירותם, תקינות הציוד והמתקנים, התאמת הפעילות לגיל החניכים ועוד.

10.2לאחר שנבדקו נסיבות האירוע ונקבעו המסקנות והלקחים, ימלא מנהל הקייטנה טופס "דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה" (ראה בנספח להלן), וישלח אותו למינהל החברה והנוער במחוז ולמחלקת החינוך של הרשות המקומית. באירועים הקשורים במזון, בתברואה, במים ובהתייבשות יש לשלוח את דוח הסיכום גם ללשכה המחוזית של משרד הבריאות.

10.3מנהל הקייטנה יאסוף את צוות המדריכים, יעדכן אותם בדבר האירוע ויתדרך אותם בדבר הפעולות שיש לנקוט בעקבות הלקחים שנלמדו.

10.4במקרה של תאונה קשה ידווח מנהל הקייטנה על האירוע לרשות המקומית ולמפקח על הקייטנות במחוז ויפעל בהתאם להנחיותיו.

11.  הסעות מאורגנות אל הקייטנה וממנה

11.1.           רקע

בקייטנות רבות ברחבי הארץ קיימות הסעות מאורגנות המובילות את החניכים לקייטנה וממנה. האחריות הישירה על ההסעות המאורגנות היא של הנהלת הקייטנה; עם זאת שיתוף של ההורים ושל הרשות המקומית בשלב של תכנון ההסעות יכול לסייע בהבטחת הבטיחות המרבית בהן.

11.2.           הסכנות בהסעות מאורגנות

הנסיעה בהסעות המאורגנות כרוכה בסכנות כגון אלו:

-תאונה בעת העלייה לרכב ההסעה או בעת הירידה ממנו

-תאונה של ילד היורד מהסעה ונדרש לחצות כביש בדרך לביתו

-אלימות והתפרעות של חניכים במהלך הנסיעה

-השארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה

-תאונת דרכים במהלך הנסיעה.

11.3.           הנחיות כלליות

11.3.1על הנהלת הקייטנה להיערך מראש, לפני פתיחת הקייטנה, להבטחת הנסיעה בהסעות המאורגנות. היערכות זו תשתלב עם ההיערכות הכללית לקראת פתיחת הקייטנה ותיעשה תוך שיתוף פעולה של צוות המדריכים, של הנהלת הקייטנה ושל ההורים.

11.3.2הנהלת הקייטנה תקבע הנחיות ברורות בנוגע לדיווח על אירועים חריגים בהסעות המאורגנות, ובכלל זה אירועי "כמעט שנפגע", ובנוגע לתחקורם ולהפקת לקחים מהם.

11.3.3משרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהקניית ידע על ההתנהגות הנכונה והבטוחה במהלך הנסיעה בהסעות המאורגנות. יש לתדרך את החניכים בכל הנחיות הבטיחות הנוגעות להסעות המאורגנות ולהקפיד על נושא זה עד לסיום הקייטנה.

11.3.4המדריכים המלווים בהסעות לקייטנה יהיו חלק מהצוות הקבוע שלה.

11.4.           חברת ההסעה

11.4.1יש לוודא שחברת ההסעה מחזיקה ברישיון תקף להסעת תלמידים מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה.

11.4.2בחברה יועסק קצין בטיחות בתעבורה אשר ברשותו מינוי תקף מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

11.4.3חברת האוטובוסים תדאג שלנהג האוטובוס יהיה אישור ממשטרת ישראל כי הוא אינו עבריין מין (לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א–2001).

11.4.4 יש לוודא שלנהג ההסעה יש הרשאה להסעת תלמידים לפי תקנות התעבורה.

11.4.5יש לוודא שלכל אוטובוס יש אישור של קצין בטיחות בתעבורה בתוקף לחודש.

11.4.6יש לשאוף כי הנהגים יהיו קבועים לכל אורך הקייטנה.

11.4.7החברה תקפיד לפעול על פי הנחיות תקנה 168 לתקנות התעבורה הנוגעת לשעות נהיגה. התקנה מפרטת את שעות הנהיגה והמנוחה של הנהג.

11.4.8החברה תבהיר לנהג ההסעה את ההנחיות האלה:

א.הנסיעה תחל רק כאשר כל החניכים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות.

ב.בכל ספסל ישבו לא יותר משני חניכים.

ג.אין להסיע חניכים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

11.5.           רכב ההסעה

11.5.1רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, מאושר על ידי קצין בטיחות בתעבורה המפקח עליו.

11.5.2ברכב תימצאנה חגורות בטיחות.

11.5.3ברכב ימצאו כל האבזרים והציוד שמשרד התחבורה דורש מכלי רכב המשמשים להסעת ילדים, לרבות פנסים מהבהבים, מזגן, ערכת מילוט, ערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

11.5.4על הרכב יימצא שלט בולט שרשום עליו "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

11.5.5כלי הרכב המיועד להסעת נכים ומוגבלים יהיה בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה שבמשרד התחבורה.

11.6.           תחנות איסוף גדולות ומרכזיות

11.6.1בתחנות איסוף גדולות ומרכזיות להסעות ילדים יימצא מדריך בוגר מסגל ההדרכה אשר יקלוט את החניכים המגיעים לתחנה. המדריך יגיע לתחנת האיסוף כמחצית השעה לפני מועד הנסיעה.

11.6.2בידי המדריך תהיה רשימה של שמות החניכים שיש לאסוף בתחנת האיסוף.

11.7.           הנסיעה

11.7.1בכל הסעה מאורגנת של הקייטנה יהיו שני מלווים, מדריך בוגר ומדריך צעיר,  שישמשו מלווים  בהסעה .  המדריכים  ישבו ליד דלתות הרכב במשך כל הנסיעה. המדריך הבוגר ישב מקדימה וינחה את הנהג בכל הנדרש לגבי עצירות, אירועים מיוחדים ועוד (ראה בנספח ד להלן, "דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה").

11.7.2המדריך המלווה הבוגר מבין השניים יחזיק ברשותו טלפון נייד זמין וכן רשימה מלאה ומעודכנת של החניכים הנוסעים בהסעה.

11.7.3המדריך האחראי על ההסעות בקייטנה יסכם עם כל הורה את סידורי האיסוף וההורדה, יקבל את מספרי הטלפון של ההורים וינחה אותם להודיע למנהל הקייטנה במקרה שהילד איננו מגיע בבוקר להסעה או בכל בעיה אחרת.

11.7.4ברכב ההסעה לא ייסעו נוסעים שאינם נמנים עם סגל הקייטנה, עם חניכיה או עם מלווי ההסעה.

11.7.5מספר החניכים הנוסעים ברכב ההסעה יהיה בהתאם למספר הנקוב ברישיון הרכב.

11.7.6אין להוציא את היד או את הראש מהחלון בזמן השהייה ברכב.

11.7.7המדריך המלווה הבוגר בהסעה המאורגנת ידאג שהנהג יקפיד על נסיעה מתונה ובטוחה.

11.7.8בשעת הנסיעה יקפידו המדריכים המלווים על משמעת ועל קיום כללי הזהירות.

11.7.9העלאת חניכים לרכב או הורדתם ממנו תיעשה אך ורק דרך הדלת הקדמית. בשטח עירוני תיעשה ההעלאה/ההורדה ליד שפת המדרכה או במפרץ חניה, ובשטח בין-עירוני – רק בשולי הכביש.

11.7.10אין לרדת מהרכב כל עוד הוא בתנועה.

11.7.11החניכים ירדו מהרכב בזהירות ובמתינות ולפי סדר ישיבתם. יש לזכור כי באוטובוס גובה המדרגות עולה על הגובה המקובל.

11.7.12אסור באיסור חמור להפריע לחניך אחר לרדת מהרכב או לדחוף אותו החוצה.

11.7.13אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שהרכב יעזוב את התחנה. אין לחצות את הכביש כל עוד רכב ההסעה נמצא בתחנה; יש להמתין עד שיעזוב את התחנה.

11.7.14המדריך הבוגר יישאר ברכב עד שאחרון החניכים ירד וישגיח שהחניכים לא ייפגעו בשעת הירידה מן הרכב או בשעה שהרכב מתמרן בשטח בנסיעה לאחור או בכל דרך אחרת.

11.7.15מעבר של חניך מצדו האחד של הכביש לצדו האחר יפוקח בידי מדריך. במקרה הצורך, בהתאם לתנועה ולגיל החניך, יעבור המדריך את הכביש יחד עם החניך כשהוא אוחז בידו.

11.7.16המדריך הבוגר האחראי לא ישחרר את רכב ההסעה לפני שיסרוק אותו ויוודא שלא נשאר בו חניך או ציוד כלשהו.

11.7.17עם הגעת ההסעה לקייטנה ייגש המדריך הבוגר המלווה למנהל הקייטנה וידווח לו על החניכים שנכחו בהסעה. מנהל הקייטנה יעבור על הרשימות ויערוך בירור עם ההורים שילדיהם לא נכחו בהסעה.

11.8.           נסיעה באופניים

ילד המגיע רכוב על אופניים לתחנת איסוף לקייטנה ימציא אישור הורים שקיבל מהם תדריך בטיחות ושידוע להם שילדם רוכב על אופניים והם פוטרים את הקייטנה ואת עובדיה מאחריות לבטיחותו של הילד עד הגיעו לתחנת האיסוף להסעה ומרגע עזיבתו את התחנה בדרך חזרה לביתו. בנוסף לכך על החניך לקבל אישור בכתב ממנהל הקייטנה.


12.  נספחים

נספח א: דוח על תאונה שנגרמה בקייטנה

 

תאריך:_____

 

לכבוד (סמן את הנמענים)

המפקח על הקייטנות במחוז

בעלות הקייטנה ____________

אחר ___________

 

פרטי הקייטנה

שם הקייטנה: ______________ כתובת הקייטנה: _______

הבעלות: _______________ שם המנהל: ______________

מס' הטלפון של המנהל: ___________ מס' הטל' הנייד: ______

תאריך האירוע: _____________

שעת האירוע:_____________

 

מקום האירוע (פרט)

_____________________________________________

_____________________________________________

 

פרטי הנפגעים

 

מס'

שם המשפחה

השם הפרטי

מעמד הנפגע

גילו

כתובתו

מס' הטלפון שלו

עיר

רחוב

מספר

מיקוד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תיאור האירוע

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

פעולות מתקנות

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

המלצות ראשוניות

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 

פרטי המדווח

________     ________    _________   _________    ________

שם המשפחה    השם הפרטי          התפקיד        מס' הטלפון          חתימה

 


נספח ב: טופס מבדק בטיחות מקוצר למנהל הקייטנה –

 

דף עזר למנהל הקייטנה לבחינת תהליך ההכנה לניהול הבטיחות בקייטנה

 

מס'

נושא הבדיקה

קיים /לא קיים
בוצע / לא בוצע

הערות

1.

בקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל המעודכן של משרד החינוך בנושא הבטיחות בקייטנות.

 

 

2.

בקייטנה קיים תיק המרכז את כלל החומרים המקצועיים הרלוונטיים.

 

 

3.

קיים אישור בטיחות לקייטנה החתום בידי יועץ בטיחות.

 

 

4.

קיים מגיש עזרה ראשונה, חובש או רופא, בהתאם לדרישות.

 

 

5.

מכשירי החשמל נבדקו בידי חשמלאי מוסמך.

 

 

6.

התקיים תדרוך לכל הסגל בנוגע לסוגי הפעילות השונים.

 

 

7.

לקראת רחצה בברכה או בים בוצעו הפעולות האלה:

תיאום מקדים עם מרכז אתר הרחצה

        הפרדת הקייטנים משאר המתרחצים

        תדריך של מנהל הקייטנה, הסגל והמצילים בדבר אופן ההשגחה על שפת הברכה ואיתור התנהגויות מסוכנות

        חלוקה לזוגות

        אישור ההורים שהחניך יודע לשחות

 

 

8.

פעילויות כמו טיול, הפעלת מתחם חבלים אתגרי, רחצה במקור מים והפעלת מתקנים מתנפחים תוכננו בהתאם להנחיות משרד החינוך ומתקיימות בהתאם להן.

 

 


נספח ג: טופס מבדק בטיחות כללי לקייטנה

 

(הסבר לטופס: טופס זה נועד לסייע ליועץ הבטיחות בבדיקת הבטיחות בשטח הקייטנה. על יועץ הבטיחות לרשום את הליקויים ואת המפגעים בצד שמאל של הטבלה בהתאם לנושאים. בתום המבדק יגיש יועץ הבטיחות את ממצאיו למנהל הקייטנה וינחה אותו באשר לתיקונים ולהסרת המפגעים הנדרשים, כל זאת כדי לקבל את אישור הבטיחות הסופי הנדרש).

 

מס'

נושא הבדיקה

קיים/חסר בוצע/לא בוצע

הערות

1.

קיים רכז בטיחות ותברואה לקייטנה. (בקייטנה קטנה אפשר שמנהל הקייטנה ישמש בתפקיד זה.)

 

 

2.

המדריכים קיבלו הדרכה בנושא הבטיחות ולמדו את ההוראות הייחודיות לכל סוגי הפעילויות המפורטות בחוזר המנכ"ל (טיולים, רחצה בברכה, רחצה בפארק מים, העלאת מתנפחים וכו').

 

 

3.

נקבעו בעלי תפקידים למקרה של שרפה והם תודרכו.

 

 

4.

בקייטנה מצוי תיק בטיחות ובו כל האישורים והוראות הבטיחות המחייבות.

 

 

5.

בקייטנה מצוי חוזר המנכ"ל המעודכן של משרד החינוך לבטיחות בקייטנות.

 

 

6.

קיים אישור של טכנאי גז למערכת הגז במטבח (אם יש מערכת גז).

 

 

7.

מתקני החשמל במבנה ובחצר נבדקו בידי חשמלאי מוסמך.

 

 

8.

כלי העבודה למלאכה ולאמנויות והחומרים שנעשה בהם שימוש בחוגים נמצאו תקינים.

 

 

9.

ציוד העזרה ראשונה תקין.

 

 

10.

ציוד כיבוי האש תקין ומתאים לסוג הפעילות.

 

 

11.

קיימים מעקות ומאחזי יד בכל המקומות הנדרשים.

 

 

12.

בדלתות המבנה קיימים אמצעים המגנים מפני פגיעה באצבעות (אמצעי הגנה בין הדלת למשקוף, גלגל להאטת הדלת ותפס בסוף מהלך הפתיחה).

 

 

13.

הרחבות, השבילים ומקומות המשחק בשטח החצר נקיים מבורות ומשקעים ואין מכשולים בקרבתם.

 

 

14.

מתקני המשחק תקינים (בדיקת המתקנים תהיה ויזואלית).

 

 

15.

מתקני הספורט והמגרשים תקינים ושלמים, ללא שקעים ובורות, עם ריפוד והגנה על הרצפה ובצדדים וכד'.

 

 


נספח ד: דף הנחיות למלווה במסלול ההסעה

 

1.הכנות מקדימות

א.עליך להכיר היטב את ציר התנועה ואת נקודות האיסוף וההורדה. אין לשנות נקודת איסוף או הורדה אלא באישורו של מנהל הקייטנה.

ב.עליך להצטייד בדף ובו פירוט מסלול הנסיעה ולוחות הזמנים המדויקים לכל תחנה.

ג.עליך להחזיק ברשותך טלפון נייד זמין.

ד.עליך לדאוג שיימצאו ברשותך כמה כובעים למקרה שילדים שכחו להביא כובע.

ה.עליך לדבר עם כל הורה ולסכם אתו במדויק מי אוסף את הילד, אם הוא חוזר לבד מתחנת ההסעה לביתו, אם הוא חוצה כביש וכד'.

ו.עליך להחזיק ברשותך את מספרי הטלפון של ההורים ולתת להם את מספר הטלפון שלך כדי שיוכלו להשיג אותך בכל עת. דאג להבהיר להם כי עליהם להקפיד לדווח לך ערב קודם במקרה שהילד אינו מגיע בהסעה.

ז.ביומה הראשון של הקייטנה עליך להיערך לסימון הילדים בסרט צבעוני על ידם השמאלית. סימון זה נועד לאפשר לצוות המארגנים לזהות לאיזה מסלול הסעה בחזרה מהקייטנה הילד שייך.

ח.אחרי שלושה ימים מתחילת הקייטנה עליך לעדכן את רשימת שמות הילדים שיש לאסוף/להוריד בכל תחנה.

ט.עליך לדאוג כי בשמשה הקדמית של רכב ההסעה, במקום בולט, יימצא שלט שרשום עליו "הסעת ילדים" ושלט נוסף שרשום עליו שם הקייטנה, שם המסלול ומספרו.

י.עליך לדאוג להימצאותו של ג'ריקן מים (5 ליטר) ברכב ההסעה.

יא.עליך לקבל את מספר הטלפון של הנהג המסיע (אם הדבר אפשרי). יש לשאוף כי הנהגים יהיו קבועים לכל אורך הקייטנה.

יב.נקודות האיסוף וההורדה תימצאנה במקום בטוח, כמו מפרץ חנייה או מקום נגיש ולא סואן.