גיוס עובדי הוראה בשעת חירום

הוראת קבע מס' 0158 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ט בטבת תשע"ט, 06 בינואר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.1.2019
הוראה זו עוסקת בקריאה לשירות עבודה במפעלים חיוניים ובמפעלים למתן שירותים קיומיים בשעת חירום, בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967 (להלן "החוק"). כל עובדי המשרד, על כל יחידותיו, יחידות הסמך וכן עובדי הוראה בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי, עשויים להיות מחויבים להתייצב לשירות עבודה באחד או ביותר מהמצבים המתוארים בנוהל שלהלן. הזימון להתייצבות מותנה בהפעלת צו קריאה. הפעלת הצו תתאפשר רק במקום שבו הוכרז על "מצב מיוחד בעורף" או על "אירוע חירום אזרחי" (בעבר נקרא "אירוע אסון המוני"). הנוהל מפרט את היערכות האגף הבכיר, לכוח אדם בהוראה ותחומי כוח האדם בהוראה במחוזות בעת גיוס עובדי הוראה בשעת חירום, וכן את תפקידם המרכזי של מנהלי בתי ספר והמפקחות על גני הילדים בהיערכות המוקדמת. ההיערכות המתוארת מתואמת עם מספר רב של גורמים, לרבות הרשויות המקומיות, רשות החירום הלאומית (רח"ל) ורשות כוח האדם לשעת חירום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן "רשות כוח אדם לשעת חירום").
הוראה זו משלימה חלקים מהנחיות הפעולה המובאות בנהלים 2 ו-13 בהוראת הקבע מס' 0155, " HYPERLINK "http://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=218" נוהלי שעת חירום במערכת החינוך". ההוראה הנוכחית מפרטת את עקרונות הפעולה של גיוס עובדי הוראה בשיטה מערכתית חדשה, ומחדדת את נושא תנאי העבודה של עובדי ההוראה בשעת חירום. בנוסף, ההוראה מבטלת את נספח 2 בנוהל 2 בחוזר עט/3, "צו קריאה לעובדי הוראה".

   02 - 5604750
   sonyape@education.gov.il
עובדי כוח האדם בהוראה, המפקחים כוללים, המפקחות על גני הילדים ומנהלי בתי הספר בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

 

1.   אתרים או מוסדות שעשויים להינתן בהם שירותי חינוך כללי

1.1שירותי חינוך בחירום יינתנו בעת הכרזה על "מצב מיוחד בעורף" או על "אירוע חירום אזרחי"[1] כמפורט להלן:

א.במוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים של מערכת החינוך, לצורך המשך הספקת שירותי חינוך בשעת חירום

ב.במפעלים חיוניים או במפעלים למתן שירותים קיומיים לצורך הפעלת ילדי העובדים

ג.בבתי ספר ובפנימיות שהוגדרו כמתקני קליטת אוכלוסייה ברשויות מקומיות, על פי החלטת הממשלה "מלון אורחים".

1.2לשם הוצאת צווי קריאה עבור עובדי הוראה בחינוך הרשמי בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת חירום יפנה משרד החינוך לרשות לכוח אדם לשעת חירום במשרד העבודה. הרשויות המקומיות יפנו לאותה רשות לשם הוצאת צווי קריאה עבור עובדי ההוראה בחינוך הלא רשמי.

1.3בעת הכרזה על "מצב מיוחד בעורף" או על "אירוע חירום אזרחי" תתואם הפעילות של אספקת שירותי חינוך או הפעלת ילדי עובדים (במפעלים חיוניים או במפעלים למתן שירותים קיומיים) או הפעלת עובדי הוראה במתקני קליטת אוכלוסיה עם חדר המצב של משרד החינוך, באמצעות נציג אגף בכיר כ"א בהוראה. חדר המצב במטה המשרד יתכלל את הפעולות לגיוס עובדים מול חדרי המצב המחוזיים על פי הצרכים העולים מהשטח.

2.   מתקני קליטה

2.1על פי החלטת הממשלה מספר 4877 מיום 2012, "מלון אורחים" יתבצעו פינוי והקליטה של אוכלוסייה במצבי חירום, המחייבים את הפעלת בתי הספר כמתקני קליטה, לאחר שתתקבל ההחלטה על הפסקת הלימודים בבתי הספר הרלוונטיים על ידי הרשויות המוסמכות לכך, בתיאום עם משרד החינוך.

2.2קביעת מוסדות החינוך שישמשו "מתקני קליטה", ובכלל זה מוסדות חינוך פרטיים עצמאיים (בעלויות שעובדיהן אינם עובדי משרד החינוך), תתבצע תוך תיאום בין הרשות המקומית לבין אגף פס"ח במשרד הפנים.

2.3הוסכם בין אגף פס"ח לבין משרד החינוך כי אגף פס"ח יעביר את רשימת מתקני הקליטה בכל הארץ לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לפחות פעם בשנה. הרשימה תכלול את שם המוסד, את סמלו סמל של משרד החינוך) ואת כתובתו.

2.4אגף פס"ח אחראי על הכשרת סגל בית הספר לקליטת אוכלוסייה מפונה. בתהליך ההכשרה משתתף כל הצוות הבית-ספרי. תהליך התיאום והזימון להכשרה מבוצע באמצעות מחלקות החינוך הרשותיות.

3.   הפעלת ילדי עובדים במתקנים חיוניים ובמפעלים למתן שירותים קיומיים

3.1המשך פעילותם של מפעלים חיוניים ומפעלים למתן שירותים קיומיים במצבי חירום, מחד גיסא, ואי-קיום לימודים סדירים במוסדות החינוך, מאידך גיסא, מחייבים את הפעלתם של ילדי העובדים בתוך המפעלים האמורים (במקומות העבודה של הוריהם).

3.2בשעת חירום, ועל פי הצורך, תפנה הרשות המקומית שהמפעל החיוני נמצא בתחומה לחדר המצב של משרד החינוך לצורך קבלת שירותי חינוך במפעלים האמורים עבור ילדי העובדים.

4.   היערכות משרד החינוך ובתי הספר

4.1על מנהלי בתי הספר לעדכן את סגל ההוראה באמור בנוהל זה. ככלל, כל עובד הוראה העונה על דרישות החוק עשוי לקבל צו קריאה לשירות עבודה (גיוס) בשעת הצורך ובהתאם לחוק. כל מנהל ימסור עותק של נספח 1 שבנוהל זה לכל אחד מעובדי ההוראה בצוות בית הספר.

4.2על המפקחות על גני הילדים ליידע את הגננות שתחת פיקוחן בנהלים הללו ולמסור לכל אחת מהן עותק של נספח 1 שבנוהל זה.

4.3משרד החינוך תיאם עם הרשות לכוח אדם לשעת חירום את האפשרות להוצאת צווי גיוס קולקטיביים בשעת חירום או צווי גיוס פרטניים, על פי הצורך שיעלה באותה שעה.

4.4בעת הצורך יתקיימו מגעים בין חדר המצב במחוז או ברשות המקומית לבין חדר המצב במטה משרד החינוך לצורך גיוס עובדי הוראה המועסקים בחינוך הרשמי. בהתאם לצרכים העולים מהמחוזות, ובהתאם לבקשותיהם להוצאת צווי גיוס, יפנה נציג האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה לרשות לכוח אדם לשעת חירום בבקשה להנפיק צווי גיוס. בצמוד לצו הקולקטיבי תצורף רשימת עובדי ההוראה שנקראו לשירות עבודה. הצו יועבר למחוז שהמוסד משתייך אליו או לגורמים שהוסמכו לכך על ידי מנהלי המחוזות. בעקבות זאת נציגי כוח האדם בהוראה במחוזות רשאים לפנות לכל אחד מעובדי ההוראה שברשימה ולפעול לזימונם להתייצב לשירות עבודה בזמן ובמקום שייקבעו, בתיאום עם הרשויות המקומיות. יתבצע רישום מדויק של מועדי גיוסו של עובד הוראה, שעות עבודתו ופרטים נוספים, כנדרש בנספח 2 של נוהל זה. עובדים שלא יידרשו להתייצב מיידית במצב חירום יהיו בכוננות מתמדת ובזמינות מיידית להתייצבות לשירות עבודה במידת הצורך.

4.5שכרו של מגויס בהתאם לחוק ייקבע בהתאם לאמור בסעיף 23 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז-1967 . בשעת חירום ייעשה הדיווח על שעות העבודה על גבי הטופס המובא בנספח 2.

4.6על מנהלי מוסדות החינוך לדווח למפקח על בית הספר על אופן היערכותם לשעת חירום, בהתאם להוראות בנוהל זה.

5.   היערכות כוח האדם בהוראה במחוזות

5.1על מנהלי המחוזות לשלוח מכתב לכל אחד ממנהלי בתי הספר בתחומם וליידע אותם ואת צוות בית הספר על האפשרות של גיוס כל אחד מאנשי הצוות בשעת חירום.

5.2על מנהל תחום כוח האדם בהוראה או על נציגו להיות נוכחים בחדר המצב המחוזי בעת הפעלתו.

5.3על נציג כוח האדם בהוראה במחוז להיות בקיא באופן הנפקת נתוני המורים הפוטנציאליים לשם גיוסם בשעת חירום.


6.   נספחים

נספח 1: נוסח מכתב לעובד ההוראה

 

הנדון: היערכות משרד החינוך לשעת חירום

 

משרד החינוך נערך מזה כמה שנים להתנהלות כל יחידותיו במטה ובמחוזות לקראת שעת חירום. ההיערכות מתואמת עם מספר רב של גורמים, לרבות הרשויות המקומיות, רשות החירום הלאומית (רח"ל) ורשות כוח האדם לשעת חירום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

בהתאם לחוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967 (להלן "החוק"), כל עובד הוראה (שהחוק חל עליו) עשוי להיקרא לשירות עבודה בשעת חירום.

החייבים בשירות עבודה על פי סעיף 3 בחוק: "תושב קבוע, למעט חייל, שוטר, וכן אישה הרה או לפני תום שנה אחת אחרי לידתה, חייב בשירות עבודה אם מלאו לו 16 שנים וטרם הגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004".

עוד נקבע בחוק כי כאשר הוכרז מצב מיוחד בעורף או "אירוע חירום אזרחי", על פי התנאים הקבועים בחוק, השר רשאי לקרוא במסגרת צו את כל העובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים החייבים בשירות עבודה, או חלק מעובדים אלה, לשירות עבודה באותו מפעל.

סעיף 19 לחוק קובע: "מי שנקרא לשירות עבודה, בין כמגויס פנים ובין כמגויס חוץ, חייב להתייצב בזמן, במקום ולפני הרשות שנקבעו לכך בצו ולבצע כל עבודה שתוטל עליו מזמן לזמן על ידי מי שנקבע לכך בצו או מטעמו ולהמשיך באופן סדיר בעבודה זו כל עוד הצו בתוקפו; לא התייצב כאמור, רשאי המפקח הכללי על כוח האדם או המפקח המרחבי להורות לשוטר להביא את האדם לפניו או לפני מי שיורה."

כחלק מן ההיערכות הכין משרד החינוך רשימה של עובדי הוראה פוטנציאליים לגיוס בשעת חירום. הקובץ מכיל את רשימת עובדי ההוראה במערכת החינוך הרשמית, למעט הקבוצות האלה:

  1. "מורות-אם" לילדים עד גיל 14
  2. מורים חולים
  3. מורים מושעים.

משרד החינוך פנה לרשות לכוח אדם לשעת חירום  כדי להסדיר הוצאת  צווי גיוס קולקטיביים בשעת חירום או צווי גיוס פרטניים, על פי הצורך שיעלה באותה עת לשתי מטרות:

-          להמשך מתן שירותי חינוך

-          לצורך הפעלה של מתקני קליטת אוכלוסייה.

צו גיוס קולקטיבי מכיל רשימות של עובדי הוראה פוטנציאליים לשעת חירום על פי המאפיינים שצוינו לעיל. הצו מועבר למחוז שהמוסד משתייך אליו.

נציגי כוח האדם במחוז יהיו הגורמים אשר יפנו לעובדי ההוראה שברשימה ויזמנו אותם להתייצב לעבודה בזמן ובמקום שייקבעו.

צו גיוס פרטני מכיל את שמו של העובד שמגייסים, והוא מועבר על ידי המחוז לרשות העובד או לרשות המוסד שהעובד מלמד בו. עובד הוראה שקיבל צו כאמור חייב למלא אחר הוראת הצו.

עובד הוראה העובד במסגרת צו גיוס יקבל שכר על עבודתו, כפי שנקבע בחוק.

מידע זה מובא לידיעתך כחלק מההיערכות לשעת חירום.

אנו מקווים שלא נידרש להתנהלות בחירום, אך בשל החשיבות שיש להיערכות מוקדמת אנו מבקשים את תשומת לבך לנושא ואת שיתוף פעולתך.

 

בברכה

מנהל המחוז


נספח 2: טופס רישום עבודת מגויס בשעת חירום

 

השם

מספר הזהות

היחידה/מחוז

מוסד/מפעל חיוני / מתקן קליטה

סמל המוסד

התפקיד

הממונה/המפקח האחראי

תאריך העבודה

היום בשבוע

שעת תחילת העבודה

שעת סיום העבודה

מס' הטלפון של העובד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] הוגדר בעבר "אסון המוני"