נוהל אישור היעדרות של תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מלימודים לצורך בחינת מסגרות המשך ולצורך מיונים לשירות צבאי ולשירות לאומי-אזרחי

הוראת קבע מס' 0159 - חדש.

תאריך פרסום: כ"ט בטבת תשע"ט, 06 בינואר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.1.2019
במהלך שנת הלימודים תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מקבלים זימונים מהצבא להתייצבות לצו ראשון, למיונים שונים, לגיבושים ליחידות שונות בצבא, לבדיקת מסגרות המשך כגון מכינות ושבו"ש (שבוע ישיבות), סיירות, שירות לאומי, מדרשות וכדומה, לקראת  גיוסם העתידי לצבא ולשירות לאומי-אזרחי. נוהל  זה מסדיר את אופן אישור ההיעדרות של תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מלימודים לצורך בחינת מסגרות ההמשך ולצורך מיונים לשירות צבאי ולשירות לאומי-אזרחי. הנוהל גם מסדיר את נושא ספירת הימים בנוהל היעדרות מוצדקת.

   073 - 3931814
   dasibe@education.gov.il

   073 - 3934958
   chagaigr@education.gov.il

   073 - 3934934
   galay@education.gov.il

   03 - 6896428
   shoshishp@education.gov.il
מנהלי בתי הספר העל יסודיים

 

1.   רקע

במהלך שנת הלימודים תלמידי כיתות י"א ו-י"ב מקבלים זימונים מהצבא להתייצבות לצו ראשון, למיונים שונים (כולל "יום המאה"), לגיבושים ליחידות שונות בצבא ועוד, לקראת  גיוסם העתידי לצבא ולשירות לאומי-אזרחי. בנוסף מתקיימים תהליכי חשיפה ומיונים של תלמידים למסלולים קדם-צבאיים, כגון מכינות קדם-צבאיות מוכרות, מכינות אופק, שנת שירות, מדרשות לבנות, ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ועוד, וכן למסלול שירות לאומי או אזרחי ולמסלולים אקדמיים כגון עתודה ללימודים טכנולוגיים בכיתות י"ג ו-י"ד ועוד.

2.   ההנחיות

2.1באחריות בית הספר ליידע את ההורים שעליהם להגיש למחנך הכיתה בקשה להיעדרות מוצדקת לשם השתתפות ילדם באחת המסגרות המפורטות לעיל. בבקשה יצוין כי ידוע להם כי אין מדובר בפעילות בית-ספרית וכי האחריות ליציאת ילדם מבית הספר, להגעתו ליעדו, להשתתפותו במסגרת ולחזרתו ממנה מוטלת עליהם. על הבקשה לכלול את פרטי המסגרת שבה ילדם מבקש לבקר והבהרה שהאחריות לבדיקת המסגרת מוטלת עליהם (ראה בנספח להלן דוגמה לטופס אישור הורים).

2.2על בית הספר מוטלת החובה ליידע את התלמיד בנוגע לפעילויות שהיעדרות מלימודים לשם השתתפות בהן מאושרת, במסגרת שיטת המנות (ראה סעיף קטן 2.3 להלן). יצוין כי הפעילות שבגינה התלמיד מבקש להיעדר מבית הספר אינה בשליטה או בפיקוח של בית הספר ואינה במסגרת פעילות בית-ספרית או מטעם בית הספר וכי האחריות על התלמיד הנעדר מבית הספר לשם הפעילות מוטלת על  הורי התלמיד.

2.3בהתאם לשיטת המנות יבהיר מנהל בית הספר את מעמדה של פעילות ההכנה לשירות, ובכלל זה את מעמד בחינתן של מסגרות ההמשך לעניין ספירת ימי ההיעדרות, כמפורט בסעיף קטן  3.3 בסעיף 6.6-2 בחוזר הוראות הקבע סח/8(א), "הנוכחות בבית הספר כמרכיב בהערכת ההישגים בחינוך העל- יסודי". מומלץ לפרסם מראש את מספר המנות שמנהל בית הספר מקציב לעניין זה.

2.4מנהל בית הספר יידע את הורי התלמידים בכתב על תאריכים בלוח השנה שבהם המוסד החינוכי  מתכוון לאפשר לתלמידים לצאת לבדיקת מסגרות המשך (כגון שבוע ישיבה, שבוע היכרות לקראת יציאה למכינות) בצורה מרוכזת; זאת במקרה שבית הספר מבקש לאפשר מסגרת זמן מרוכזת לצורך זה.

2.5בהתאם לסוג הפעילות ולאופייה תקיים הנהלת המוסד תדריך לתלמידים לפני תקופת יציאתם לבחינת מוסדות ההמשך. במסגרת תדריך זה יש להדגיש בפני התלמידים את הנהלים בתחום הבטיחות וההתנהגות האישית, כגון הימנעות מנסיעה בטרמפים ומיציאה לא מאושרת ולא מתואמת ממקום הביקור. יודגש כי על התלמיד לשמור על קשר עם הוריו בדרך אל הפעילות, במהלכה, עם סיומה ובדרכו הביתה.

2.6על מנהל המוסד החינוכי לאפשר שגרת לימודים לתלמידים שאינם מעוניינים להיעדר מהמוסד החינוכי לשם בחינת מסגרות המשך.

2.7מנהל המוסד החינוכי ייתן מענה ומידע על אודות מסגרות ההכוון להורים החפצים בכך באמצעות הצוות החינוכי.


3.   נספח: טופס אישור הורים להיעדרות ילדם מהלימודים למטרת בדיקה של מסגרות המשך

 

 

לכבוד 

המוסד החינוכי

 

הנדון: אישור היעדרות למטרת בדיקה של מסגרות המשך 

 

אנו פונים אליכם בבקשה לשחרר את בננו/בתנו לשם בדיקת מסגרת המשך לשנת הלימודים ____________, בין התאריכים ____________ עד ____________.

 

ידוע לנו כי אין מדובר בפעילות בית-ספרית וכי האחריות על התלמיד מרגע יציאתו לפעילות ובמהלך הפעילות מוטלת עלינו.

 

פרטי התלמיד

שם המשפחה: ___________________

השם הפרטי: ___________________

מספר תעודת הזהות: _____________________

שם מסגרת ההמשך (צה"ל, ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, מדרשה, סיירת שירות לאומי, מכינה קדם-צבאית, מכוני מנהיגות בחברה הערבית, סיירת שירות לאומי, שנת שירות, מכינות אופק): ______________________________

 

פרטי ההורים

שם האב: ___________________

שם האם: ___________________

מס' הטלפון להתקשרות: ____________________

חתימת ההורה: ___________________

התאריך: ___________________

 

 

לפרטים נוספים:

דסי בארי, מנהלת אגף א' חינוך על יסודי, dasibe@education.gov.il, 073-3931814

חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער, chagaigr@education.gov.il, 073-3934958

גל איובי, מ"מ ממונה הכנה לצה"ל, אגף חח"ק, galay@education.gov.il

שושי שפיגל, מקחת ארצית חח"ק ח"ן חמ"ד, shoshishp@education.gov.il, 03-6896428

דוד פלבר, מנהל אגף שירות לאומי, davidfe@education.gov.il , 073-3931529