נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים ב"תכניות המעורבות החברתית": התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית"

הוראת קבע מס' 0192 - החלפה

תאריך פרסום: ט"ו בתמוז תשע"ד, 13 ביולי 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 13.7.2014
סעיף זה מפרט את נוהל האישור וההסדרה של מקומות הפעילות לתלמידים במסגרת "תכניות המעורבות החברתית": התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית". התכנית "תעודת בגרות חברתית" תתקיים עד התשע"ו בלבד ותימשך רק בבתי הספר שהיא פועלת בהם היום. התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" היא תכנית חובה לחטיבה העליונה והיא תנאי לקבלת תעודת בגרות. החל משנת הלימודים התשע"ה תחול התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" על כל תלמידי שכבת י', ועד שנת הלימודים התשע"ז היא תחול על כלל תלמידי החטיבה העליונה. החוזר כולל את הקריטריונים לבחירת הארגון הקולט את התלמידים, את תנאי הסף שעל הארגון לעמוד בהם ואת ההנחיות לטיפול באישור ביטוחי הארגונים הקולטים בשתי התכניות. זאת כדי להבטיח את השגת המטרות והיעדים של התכניות ואת ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים. אין להפנות תלמידים לארגונים שלא עמדו בכל הקריטריונים הנדרשים, ובכלל זה ביטוח התלמידים. סעיף זה מחליף את סעיף 7.9-7 בחוזר הוראות הקבע עב/6(א) באותו נושא. זאת בשל: א. החלת התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" כחובה וכתנאי לזכאות לתעודת בגרות; ב. עדכון ההנחיות לביטוח התלמידים: יצירת סולם דיפרנציאלי לביטוח צד ג' של מקומות הקליטה שהתלמידים מתנסים בהם, ובכלל זה הרשויות המקומיות התפוצה: מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, רכזי החינוך החברתי-קהילתי בבתי הספר, רכזי "תעודת בגרות חברתית" ורכזי מעורבות חברתית. מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הנוער ברשויות המקומיות, מפקחי מינהל החברה והנוער, המפקחים הכוללים ומנהלי התנדבות רשותיים בחינוך.

   03 - 9180846
   gilida@education.gov.il
החטיבות העליונות בכל מגזרי החינוך.

 

1.   רקע

אחת ממטרות החינוך הממלכתי היא לטפח מעורבות בחיי החברה הישראלית ובכלל זה נכונות לקבל תפקידים ולמלאם מתוך מסירות ואחריות, רצון לעזרה הדדית, לתרומה לקהילה ולהתנדבות וחתירה לצדק חברתי במדינת ישראל.

התכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית" מיועדת להוביל תהליכים של למידה משמעותית, להעצים את הלומד ולקדם מעורבות חברתית ואזרחית כחלק מתפיסה חינוכית כוללת של משרד החינוך. התכנית כוללת שלושה מרכיבים: שירות קהילתי משמעותי, תהליכים מובנים של עיבוד ההתנסות ורפלקציה ולימוד עיוני. הלמידה במסגרת התכנית היא פעילה וחווייתית, מבוססת על הגישה הפדגוגית של למידה מתוך שירות (service learning), בדרך אשר מעצימה את התלמידים ומעודדת אותם לאחריות אישית כלפי הקהילה והחברה וחותרת ליצירת חברה המושתתת על עקרונות של מוסר וסולידריות.

כדי להבטיח את ביטחונם ואת בטיחותם של התלמידים, וכן להבטיח עמידה בסטנדרטים ואת השגת המטרות והיעדים של התכניות הוחלט על קביעה מחדש של נוהל האישור וההסדרה של מקומות פעילות עבור  "תכניות המעורבות החברתית".

2.   מטרות "תכניות המעורבות החברתית"

2.1לקדם את המוטיבציה של התלמידים למעורבות חברתית קהילתית ואזרחית ולמצוינות חברתית

2.2להעניק מעמד של חשיבות ציבורית למעורבות ולפעילות של בני הנוער

2.3לקדם את תפיסת המעורבות החברתית כאורח חיים.

3.   יעדי "תכניות המעורבות החברתית"

היעדים החינוכיים של "תכניות המעורבות החברתית" מנוסחים בחוזר הוראות הקבע  תשס/3(א), סעיף 7.9-2:

3.1להציג לתלמיד את צורכי החברה שאינם יכולים לבוא על סיפוקם באמצעות השירותים הממוסדים ולטפח את הכרתו בחובתו לתרום מזמנו לסיפוקם

3.2להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו האישיות, החברתיות והלאומיות

3.3לטפח אצל התלמיד מודעות לערכם של האחריות האישית, כושר ההתמדה והמסירות בעת מילוי תפקיד בכלל ובעת הגשת עזרה לזולת בפרט

3.4לסייע לתלמיד להתמודד עם קשיים ועם כישלונות, להביאו להכיר בהיותם חלק לגיטימי מעשייה ולהדריכו איך לתכנן את צעדיו הבאים לאור הלקחים שהופקו

3.5לשפר את התקשורת הבין-אישית של התלמיד עם הזולת הקרוב מתוך התחשבות בצרכיו וליצור היכרות עם הזולת הרחוק – הזר או השונה – והתייחסות נכונה אליו

3.6לסייע לתלמיד לעמוד על נטיותיו, על יכולתו ועל מגבלותיו

3.7לאפשר לתלמיד להכיר מגוון אפשרויות תעסוקתיות

3.8לחזק את הרגשת השייכות של התלמיד לקהילתו

4.   הקריטריונים לבחירת ארגון הקולט תלמידים

4.1.         כללי

על הארגון הקולט לעמוד ב-3 הדרישות המפורטות להלן:

4.1.1על הארגון לקבל את אישור הרשות המקומית באשר לעמידה של הארגון הקולט בתנאי הסף המפורטים להלן. את אישור הרשות המקומית עליו להעביר למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך, או, לחלופין, ברשות שאין בה בעל תפקיד זה, לרכז המעורבות הבית-ספרי.

4.1.2על הארגון למנות איש קשר מטעמו שיעבוד בתיאום עם מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ועם רכזי המעורבות החברתית בבתי הספר.

4.1.3על הארגון לחתום על התחייבותו לפעול על פי ההנחיות בחוזר זה.

4.2.         תנאי הסף שעל הארגון הקולט לעמוד בהם

4.2.1על הארגון הקולט להיות גוף משפטי מאוגד, הרשום ברשם רשמי בארץ, או גוף סטטוטורי.

4.2.2על הארגון הקולט להיות עוסק מורשה/מלכ"ר, בעל רישיון עסק בתוקף לגבי גופים או מקומות שבהם הדבר נדרש על פי דין. 

4.2.3אם הארגון הקולט הוא עמותה, עליו להיות בעל אישור תקף לשנה השוטפת על ניהול תקין מטעם  רשם העמותות.

4.2.4על התכנית המוצעת על ידי הארגון הקולט לעמוד בכל הקריטריונים החינוכיים והפדגוגיים שנקבעו על ידי משרד החינוך.

4.2.5על הארגון להציע תחום פעילות המתקיים לאורך כל השנה בהיקף הנדרש בכל אחת מתכניות המעורבות החברתית ("תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית")

4.2.6על הארגון להציע לבית הספר תחומי פעילות במסגרתו הדורשים אחריות ועקביות המתאימים לנוער בשלב ההתבגרות והמאפשרים חוויה של נתינה ומתן ביטוי לכישוריו השונים של התלמיד ולאישיותו. לפיכך הארגון הקולט חייב להעביר למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך את רשימת מקומות הפעילות ואת הגדרת התפקידים שיוטלו על התלמידים האמורים להיקלט בארגון

4.2.7על הארגון הקולט להעביר את כללי הבטיחות הנהוגים במקום ואת כללי הבטיחות הספציפיים אשר יחולו על התלמידים  למנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך ולרכזי  המעורבות הבית-ספריים.

4.2.8פעילות המתקיימת בבתים פרטיים ובמרחב הרשותי (ליווי קשיש, ליווי ילד) תיעשה בתיאום עם המחלקה לשירותים חברתיים או עם ארגון רלוונטי אחר. הפעילות תתקיים בזוגות.

4.2.9בפעילות עם בעלי חיים יש להציג אישור להפעלת המקום מהווטרינר העירוני.

4.2.10כלל האישורים המפורטים לעיל יועברו על ידי מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך למפקח הרשותי ממינהל החברה והנוער במחוז לאישור סופי.

4.2.11אם הארגון הקולט הוא גוף ארצי, בעל יחידות קצה המפוזרות על פני כל הארץ, יבוצע תהליך האישור, ובכלל זה הביטוח, באמצעות הנהלת המטה של הארגון הקולט מול מטה מינהל החברה והנוער (ראה את רשימת מקומות ההתנסות בתכנית ההתפתחות האישית והמעורבות החברתית-קהילתית המאושרים על ידי מינהל החברה והנוער באתר המינהל, http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Noar/TechumeiHaminhal/ChinuchChevrathi/hitnasut.htm).

4.2.12מקומות פעילות השייכים למשרדי ממשלה יעבירו למטה המשרד ולמינהל החברה והנוער את הנהלים הנהוגים במשרדם והחלים עליו, וכן את הנהלים הספציפיים שיחולו על התלמידים. איש הקשר יהיה בעל התפקיד שימונה על ידי המשרד הממשלתי לצורך זה (בנושא הביטוח ראה בס"ק 6 להלן).

4.2.13על הארגון הקולט להתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספחים 1 ו-2 להלן על כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בהם. לאחר קבלת אישור מאת המפקח הרשותי ממינהל החברה והנוער במחוז יהיה רשאי  מוסד החינוך לשלוח תלמידים לארגון הקולט.

4.2.14על הארגון להגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמידים ואת אופן הכנתו של סגל העובדים לקליטת התלמידים

4.2.15על הארגון לדאוג לחשיפת הפעילות בימים המיוחדים לכך בבית הספר.

4.2.16על הארגון לקיים מערך מובנה של הכשרה וליווי מקצועי של התלמיד לקראת קבלת התפקיד בארגון הקולט.

4.2.17על הארגון הקולט לקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד ועל פעילותו.

4.2.18על הארגון לתת לבית הספר דוח מעקב והערכה של פעילות התלמיד לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה.

4.2.19על הארגון הקולט להמציא אישורים מתאימים בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, התשס"א–200 .1

4.2.20על הארגון הקולט להיות בעל אישורים מתאימים להפעלתו על פי דרישות החוק (רישוי עסקים וכד').

4.3.         איש קשר

4.3.1מינוי איש קשר

הארגון הקולט תלמידים ימנה איש קשר בעל יכולת טובה ליצירת קשר עם בני נוער ועם בעלי התפקידים בבתי הספר וברשות, והוא ינהל קשרי עבודה שוטפים עם רכז המעורבות הבית-ספרי ועם מנהל ההתנדבות הרשותי.

4.3.2תפקידי איש הקשר

א.על איש הקשר לפעול על פי המטרות החינוכיות של התכנית.

ב.עליו להשתתף בהשתלמויות מטעם הרשות המקומית לקראת קבלת התלמידים ולעמוד בקשר עם הרכז הבית-ספרי ועם מנהל ההתנדבות הרשותי.

ג.עליו לרכז מידע על הצרכים של הארגון הקולט ולבנות לוח עיסוקים מפורט לתלמיד בהתאם לצרכים אלה.

ד.עליו לשבץ את התלמידים לתפקידי הפעילות בארגון.

ה.עליו להכשיר את התלמידים לפני תחילת הפעילות ולקיים במהלך השנה הנחיה אישית או קבוצתית לפחות פעם בחודש ולתת מענה לקשיים העולים במהלך השנה, או, לחלופין, למנות בעל מקצוע בארגון שיפעיל את תכנית ההכשרה של המתנדבים.

ו.עליו לרכז את המידע על הפעילות השוטפת של התלמידים ולדווח עליו לרכז הבית-ספרי/הרשותי.

ז.עליו להעביר חוות דעת לידי הרכז הבית-ספרי על ההתנסות המעשית של התלמיד ובה התייחסות לנקודות האלה: התמדה, אחריות ויזמה בביצוע המשימות; נוכחות ואיחורים.

ח.עליו להתאים, בשיתוף עם רכזי התכניות "תעודת בגרות חברתית" ו"התפתחות אישית ומעורבות חברתית", את ההכשרה לתלמידים.

4.4.         התחייבות הארגון הקולט כלפי בית הספר

4.4.1הארגון יקיים מערך שיקלוט את התלמידים וידריכם, כמפורט להלן:

א.איש הקשר של הארגון יכין את סגל העובדים שלו לקליטת התלמידים.

ב.איש הקשר יכין חומר הדרכה שיציג את פעילותו של הארגון לתלמידים בתחילת השנה,  ב"ימי המוקד".

ג.איש הקשר יגדיר באופן ברור את המשימות המוטלות על התלמיד במסגרת הפעילות בארגון.

4.4.2הארגון יקיים קשר רציף עם בית הספר, כמפורט להלן:

א.הארגון יקיים פיקוח רצוף על נוכחותו של התלמיד.

ב.הארגון יאפשר לצוות בית הספר, לנציגי הרשות המקומית ולמפקח מינהל החברה והנוער ביקורים במקום הפעילות של התלמידים.

ג.הארגון יעריך את התלמידים הפועלים במסגרתו לפחות פעמיים בשנה, לקראת ערבי הורים וקבלת תעודה

5.   אישור עמידה בנוהל

5.1על הארגונים הקולטים המקבלים תלמידים לפעילות להיות רשומים ומאושרים על ידי מינהל החברה והנוער במחוזות. ארגונים המבקשים אישור להפעלת תלמידים יפנו עד חודש מרס למנהל ההתנדבות הרשותי ולמפקח הרשותי של מינהל החברה והנוער במחוז. האישור יינתן עד חודש מאי כדי לאפשר את התארגנות בתי הספר לשנת הלימודים הבאה. יש לחדש את האישור כל שנה.

5.2משרד החינוך יפרסם מדי שנה מודעה בערוצי התקשורת בדבר הנוהל להגשת הבקשות לאישור, כמקובל.

5.3על מנהל ההתנדבות הרשותי בחינוך לעדכן ולאשר מחדש מדי שנה את רשימת הארגונים המאושרים לפעול ולפרסם אותה באמצעי הפרסום המקובלים ברשות ו/או באתר אינטרנט רלוונטי.

6.   הנחיות לטיפול באישורי קיום ביטוחים מהארגונים הקולטים

6.1על פי תנאי הסף ב-4.2.13, יידרשו הארגונים המעוניינים לקלוט תלמידים לתכנית להחתים את חברת הביטוח שלהם בטופס המובא בנספח 1 או 2, "אישור עריכת ביטוחים", על כל הכיסויים והתנאים הנדרשים בו.

6.2הארגונים הקולטים נחלקים ל-3 סוגי גופים:

6.2.1הגופים הממשלתיים

הגופים המפורטים להלן מכוסים על ידי הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה בהנהלת "ענבל", חברה לביטוח בע"מ, ואין צורך לדרוש מהם אישור עריכת ביטוח:

 • משרד הרווחה: המוסדות צופיה, מסילה, נווה חורש, גיל עם, אחווה, נוף הרים, בית הנער, יסמין, מצפה ים, אל בוסתן, נעורים, טללים, כפר נחמן, שקמה, לבצלר, נווה חורש, נופים, עתידות, רוחמה, מפתן בית ליד, מפתן טבריה, מפתן מגדל העמק, מפתן קריית ים, מפתן ראש העין, מעון נכים סן סימון ומעון נכים נתניה.
 • משרד הבריאות: בתי החולים שיבא, וולפסון, אסף הרופא, רמב"ם, בני ציון, איכילוב, נהריה, פורייה, צפת, הלל יפה, ברזילי, כפר שאול, איתנים, באר יעקב, פרדסיה, שוהם, מזרע, נס ציונה, ראשון לציון, שער מנשה, שמואל הרופא, אברבנאל, פסיכיאטרי טירת הכרמל, פסיכיאטרי באר שבע וגריאטרי נתניה וכל לשכות הבריאות של משרד הבריאות והמעבדות המופעלות על ידו.
 • המשרד לביטחון-פנים: המשמר האזרחי והרשות הארצית לכבאות והצלה.

6.2.2הגופים הרשותיים

הרשויות והמועצות המקומיות יידרשו להחתים את חברות הביטוח המבטחות אותן בטופס המובא בנספח 2, "אישור עריכת ביטוחים הרשות המקומית".

6.2.3הגופים הארציים והמקומיים

גופים ארציים כגון מד"א, עמותות, אגודות, רשתות, תנועות נוער וכד', וכן גופים מקומיים כגון בעלויות עמותות וארגונים פרטיים, יידרשו להחתים את חברות הביטוח המבטחות אותם בטופס המובא בנספח 1, "אישור עריכת ביטוחים גופים ארציים ומקומיים".

כדי להתאים את דרישות הביטוח של הגוף הקולט בסעיף "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" שבנספח 1 ולקבוע את רמת הסיכון בכל סוג של משימות המוטלות על התלמידים בגופים הארציים הקולטים נדרש ממטה מינהל החברה והנוער לפעול כמפורט להלן, בשיתוף המטה של הגוף הארצי, ובגופים המקומיים הקולטים נדרש מהרכז הבית-ספרי/מהמנהל הרשותי לפעול כמפורט להלן, בשיתוף איש הקשר של הגוף:

א.עליהם לאפיין את סוג הפעילות הנדרש מהתלמידים, בהתאם להגדרת המשימות המוטלות על התלמידים, כפי שנדרש מהגוף הקולט בתנאי הסף.

ב.עליהם לרשום במקום המיועד בנספח את פרטי הגוף הקולט ואת סכום גבול האחריות בסעיף "ביטוח אחריות כלפי צד שלישי" על פי ההגדרות המפורטות בהמשך.

ג.עליהם לדרוש מהגוף הקולט להחתים את חברת הביטוח שלו ולהחזירו למנהל ההתנדבות הרשותי/לרכז הבית-ספרי.

סכום גבול אחריותו החוקית של הגוף הקולט ייקבע על פי רמת הסיכון בכל סוג של משימות המוטלות על התלמידים, כמפורט להלן:

-10 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי מבצעי, כגון מד"א 

-5 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי של פעילות גופנית בשטח, כגון פעילות בתנועות נוער, פעילות מד"צים, הדרכה באגודות ספורט, חלוקת מזון למשפחות, הפעלת בית קפה לנוער, סיירת תיקונים בבתי קשישים, בנייה וטיפול בגינה קהילתית

-3 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי של הדרכה וחונכות הפועלים בתוך מבנים כגון חונכות אישית ופעילות בצהרונים

-2 מיליון ש"ח: גופים שהפעולה בהם היא בעלת אופי משרדי, כגון קו סיוע טלפוני, ספרייה, ארכיון עירוני וחנות יד שנייה עירונית.

6.3אין להפנות תלמידים לארגון ללא אישור עריכת ביטוחים חתום על ידי המבטח.


7.   נספחים

נספח 1: אישור עריכת ביטוחים - גופים ארציים ומקומיים

 

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך,

 

אג"נ,

הנדון:  אישור עריכת ביטוחים

 

אנו מאשרים בזה כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן למבוטחנו _______________________________ (להלן "הארגון הקולט")

 

לתקופת הביטוח מיום _____________ עד יום ________________ בקשר לקבלת תלמידים לתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית"

ביטוח חבות המעבידים (מספר פוליסה ____________________)

 1. חבות המעבידים חלה כלפי עובדיהם בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 2. גבולות האחריות לא יפחתו מ-5,000,000 דולר ארה"ב לעובד לכל מקרה, לתקופת הביטוח.
 3. הביטוח יורחב לְשַפּוֹת את מדינת ישראל – משרד החינוך – ואת רשות החינוך המקומית או בעלות אחרת על בית הספר  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעבידים כלשהם כלפי מי מעובדי המוסד.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (מספר פוליסה _________________)

 1. אחריותו החוקית של הארגון הקולט בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזקי גוף ורכוש היא בגבולות אחריות שלא יפחתו מ- ____________ ש"ח למקרה לתקופת הביטוח, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 2. בפוליסה ייכללו הרחבות:

-          כל חריג /סייג לגבי הרעלה ו/או חומר זר במאכל או במשקה מבוטל.

-          ייכלל סעיף אחריות צולבת – Cross Liability

-          המשתתפים בפעילויות  ייחשבו גם הם כצד שלישי.

 1. הביטוח מורחב לְשַפּוֹת את מדינת ישראל –  משרד החינוך ואת הארגון הקולט ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או למחדלי הארגון הקולט והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח ייכללו התנאים האלה:

 1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים מדינת ישראל – משרד החינוך – והארגון הקולט.
 2. בכל מקרה של צמצום או ביטול של הביטוח  על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך ולחשב הארגון הקולט.
 3. אנו מוותרים  על כל זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך עובדיהם והמשתתפים בפעילויות, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 4. הארגון הקולט יהיה אחראי בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הארגון הקולט.
 6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך – והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני, המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים, כמפורט לעיל

 

כל האמור לעיל הוא בכפוף לתנאים  ולסייגים של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.                                

 

 

בכבוד רב,               

תאריך _______________

        ___________________________

שם המבטח _____________ חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח


נספח 2: אישור עריכת ביטוחים - הרשות המקומית

 

לכבוד

מדינת ישראל – משרד החינוך,

 

אג"נ,

 

הנדון: אישור עריכת ביטוחים

 

הננו מאשרים בזה כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן למבוטחנו ____________________בכל הקשור לעיסוקו

 

כ-בעלים, מפעילים, מחזיקים, מנהלים ו/או אחראים על רכוש קבוע ונייד מכל תיאור, ועוסקים בכל פעילות הקשורה לעירייה ו/או למי מטעמה (להלן "הרשות").

לתקופת הביטוח מיום _____________ עד יום ________________ בקשר לתכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית" לפעילות התנדבותית בתחומי הרשות.

ביטוח חבות המעבידים (מספר פוליסה ____________________)

 1. חבות המעבידים חלה כלפי עובדיהם בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 2. גבולות האחריות הם עד 17,500,000 ש"ח לעובד למקרה, לתקופת הביטוח.
 3. הביטוח יורחב לְשַפּוֹת את מדינת ישראל – משרד החינוך – היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע כלשהי כי הם נושאים בחבות מעבידים כלשהם כלפי מי מעובדי  הרשות.

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי (מספר פוליסה _________________)

 1. אחריותה החוקית של הרשות בביטוח אחריות כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזקי גוף ורכוש היא בגבולות אחריות עד 5,000,000 ש"ח למקרה לתקופת הביטוח, בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.
 2. בפוליסה ייכללו הרחבות:

-          כל חריג /סייג לגבי הרעלה ו/או חומר זר במאכל או במשקה מבוטל.

-          ייכלל סעיף אחריות צולבת - Cross Liability.

-          המשתתפים בפעילויות  ייחשבו גם הם כצד שלישי.

 1. הביטוח מורחב לְשַפּוֹת  את מדינת ישראל – משרד החינוך – ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או למחדלי הרשות והפועלים מטעמו.

כללי

בפוליסות הביטוח ייכללו התנאים האלה:

 1. לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים מדינת ישראל – משרד החינוך.
 2. בכל מקרה של צמצום או ביטול של הביטוח  על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף אלא  אם ניתנה על כך הודעה מוקדמת של 30 יום לפחות במכתב רשום לחשב משרד החינוך ולחשב הרשות בכתובת זו: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים.
 3. אנו מוותרים  על כל זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך – עובדיהם והמשתתפים בפעילויות, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם  שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 4. הרשות תהיה אחראית בלעדית כלפינו לתשלום דמי הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות.
 5. ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הרשות.
 6. כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי מדינת ישראל – משרד החינוך –  והביטוח הוא בחזקת ביטוח ראשוני, המזכה במלוא הזכויות על פי הביטוח.
 7. תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט", בכפוף להרחבת הכיסויים, כמפורט לעיל.

 

כל האמור לעיל הוא בכפוף לתנאים ולסייגים של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על פי האמור באישור זה.                                

 

                                                              בכבוד רב,                      

תאריך _______________      ___________________________

 

שם המבטח ______________חתימת מורשה המבטח וחותמת המבטח


נספח 3: בקשת ארגון קולט לאישור הפעלת תלמידים

 

שנת הלימודים: _______

 

 1. פרטי הארגון המבקש

שם הארגון :________________________מס' הטלפון:______

הכתובת:_________________________________________

הדוא"ל:__________________________________________

מס' האישור של רשם העמותות:_________ מס' רישיון העסק: _______

 1. איש הקשר

התפקיד: ________________________

השם הפרטי ושם המשפחה: _______ הכתובת הפרטית: _______

מס' הטלפון בעבודה:_________ מס' הטלפון בבית:___________

הדוא"ל: _________________________________________

מהות מקום ההתנדבות:_______________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 1. תחומי הפעילות המוצעת של מקום הפעילות/הגדרת הפעילות (יש לפרט ככל האפשר):

_______________________________________________

_______________________________________________

 1. מצ"ב המסמכים הרלוונטיים לארגון הנדרשים על ידי המשרד:

     תצלום של רישום המוסד ברשם רשמי בארץ/ברשם העמותות (מחק את המיותר)

     אישור עוסק מורשה מלכ"ר

     רישיון עסק

     אישור ניהול ספרי חשבונות כחוק

     תקנון הארגון

     התכנית המוצעת לפעילות התלמידים (ראה סעיפים קטנים 4.2.10-4.2.6 בחוזר הוראות הקבע עד/11(א), סעיף 7.9-8)

     אישור עריכת ביטוח (על פי נספח 1 או 2 בחוזר הוראות הקבע עד/11(א), סעיף 7.9-8)

     אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של  עברייני מין

     אישור ממונה הבטיחות

התחייבות הארגון

קראתי את סעיף 7.9-8 בחוזר המנכ"ל הוראות קבע עד/11(א), ואני מתחייב לנהוג על פיו.

מנהל/ת הארגון ____________________ חתימה ____________

חותמת הארגון______________________ תאריך __________

 

אישור מנהל ההתנדבות הרשותי/הבית-ספרי

 

אני מאשר/ת כי קיבלתי את כל המסמכים הנדרשים לפעילות הארגון.

תוקף האישור לשנה"ל _______________________

שם וחתימת מנהל ההתנדבות הרשותי/ הבית ספרי_______________

חותמת הרשות / בית הספר_______________________

תאריך _____________________

אישור המפקח הרשותי

אני מאשר/ת כי קיבלתי את כל המסמכים הנדרשים לפעילות הארגון.

תוקף האישור לשנה"ל _______________________

שם וחתימת המפקח הרשותי_______________

תאריך _____________________