מניעת אלימות במשפחה – חובת היידוע – הנחיות לעובדי מערכת החינוך בדבר יישום תיקון מס' 7 לחוק למניעת אלימות

הוראת קבע מס' 0188 - החלפה

תאריך פרסום: י"ב בסיון תשע"ד, 10 ביוני 2014 | הוראה תקפה מתאריך: 10.6.2014
בחוזר זה מפורטות ההנחיות לעובדים במערכת החינוך בדבר יישום תיקון מס' 7 לחוק למניעת אלימות במשפחה שהתקבל בכנסת בתאריך 19.12.01 . החוק מטיל על כל עובד חינוך (לרבות עובדי הוראה, מחנכים, מורים, מפקחים, מנהלים, יועצים, פסיכולוגים וכיו"ב) ליידע אדם על אפשרותו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, אם מתעורר בהם חשד סביר כי נעברה באדם לאחרונה עברת אלימות, לרבות עברת מין, על ידי בן זוגו או מי שהיה בן זוגו בעבר. מדובר בחשד המתעורר במהלך מפגש ייעוץ או טיפול, בין במסגרת פורמאלית (כמו באספת הורים) ובין במסגרת בלתי-פורמאלית (כמו במפגש מקרי ברחוב). חוזר זה מבטל את סעיף 2.1-11 בחוזר הוראות הקבע סט/3(ב) ומסיר את ההנחיה לדווח למטה המשרד על ביצוע חובת היידוע. המשנה החינוכית מקרים של אלימות במשפחה, ובכלל זה אלימות בין בני זוג, עטופים בקשר של שתיקה, הפחדה והכחשה. לילדים שהם עדים לאלימות בין הוריהם אותם מאפיינים של קרבנות גם אם האלימות אינה מופנית כלפיהם ישירות, ורבים המקרים שבהם האלימות מופנית גם כלפיהם. הקשר של אנשי החינוך עם התלמידים ועם משפחותיהם הוא חלק אינטגרלי מהעשייה החינוכית. במפגש עם המבוגר האחראי על הילד איש החינוך מתרשם לעתים שמבוגר זה חשוף לאלימות מצד בן זוגו, ורבים המקרים שבהם המבוגר האחראי על הילד משתף את איש החינוך במה שעובר עליו. התפוצה מנהלי בתי-ספר, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות, המפקחים, המפקחים על הייעוץ ומנהלי השירותים הפסיכולוגים ברשויות המקומיות, המחנכים, הגננות, כלל המורים, היועצים החינוכיים, הפסיכולוגים החינוכיים ומדריכי שפ"י. יישום ומעקב מנהלי בתי ספר יוודאו שהוראות החוזר יגיעו לכלל צוותי החינוך. נושא החוזר נכלל בהוראה שעל מנהל בית הספר לקיים פעם בשנה לפחות פגישה עם צוות המורים בנושא "מצוקה רגשית של תלמידים ופיתוח חוסן" (ראה בסעיף 2.9-2 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "התמודדות רגשית של תלמידים ופיתוח חוסן", בס"ק ה').

   02 - 5603234
   hilase@education.gov.il
כל חטיבות הגיל, בכל המגזרים והזרמים

 

1.   חוק חובת היידוע

1.1.         תקנות לביצוע החוק

א.שרת החינוך לשעבר, הגב' לימור לבנת, פרסמה תקנות לביצוע חוק חובת היידוע. להלן עיקרי הדברים (את התקנות במלואן ראה בנספח 2 לחוזר זה):

ב.עובד חינוך שחלה עליו חובת יידוע ינהג כדלקמן: 

1)יידע את מי שנפגש עמו בתוקף תפקידו והתרשם שנפגע או נודע לו על כך, שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול לקבלת סיוע;

2)ייתן לאותו אדם את הכתובות ואת מספרי הטלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו, לפי רשימות שהמשרד יפיץ ויעדכן מדי פעם (פרטים ראה בנספח 3 המכיל הפניה לתחנות המשטרה ולמחלקות הרווחה ברשויות ורשימה של המרכזים לטיפול באלימות במשפחה). 

1.2.         תיעוד

א.עובד החינוך יתעד בכתב את פעולת היידוע. 

ב.התיעוד ייעשה בטופס כדוגמת זה המופיע בנספח 4 להלן ויישמר בתיק מיוחד שיקצה לכך מנהל המוסד החינוכי.  

ג.הטופס יישמר בתיק, בידי מנהל המוסד החינוכי, במקום נעול, באופן שאינו מאפשר גישה לשום אדם חוץ ממנו.

ד.עובד חינוך שאינו מועסק במוסד חינוכי (מפקח, מדריך וכד'), ואשר ביצע את חובת היידוע על פי חוק זה, ישמור את הטופס המתועד בתיק שיוקצה לכך על ידי הפקיד במשרד הראשי שהוסמך על ידי שר החינוך במיוחד לעניין זה. לתיק זה תהיה נגישות לפקיד בלבד.

1.3.         הדרכת צוותים

היועצים החינוכיים והפסיכולוגיים החינוכיים ידריכו את הצוותים במוסדות החינוך כיצד ליישם את הוראות החוק הזה.


2.   נספחים

נספח 1: החוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 7), התשס"ב-2001* הוספת סעיף 11א

 

" .1בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991,[1] אחרי סעיף 11, יבוא:

11.א.חובת יידוע  

(א)בסעיף זה –

'מחלקה לשירותים חברתיים' – לשכת סעד כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958;[2]

'עברה' – עברה לפי סעיפים 329, 333 עד 335, 345 עד 348, 377, 380 ו-382(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.[3]

(ב)רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג קליני, עוסק במקצוע פרה-רפואי, עורך דין, איש דת או טוען רבני, שעקב טיפול או ייעוץ שנתן לאדם במסגרת עיסוקו במקצועו או בתפקידו היה לו יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עברה באותו אדם (בסעיף זה – המטופל) על ידי בן זוגו או על ידי מי שהיה בן זוגו בעבר, יידע את המטופל על כך שבאפשרותו לפנות לתחנת משטרה, למחלקה לשירותים חברתיים או למרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים, וייתן לו כתובת ומספר טלפון של המקומות האמורים הקרובים למקום מגוריו של המטופל.  

(ג)השר האחראי, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, יקבע הוראות לביצוע סעיף קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו;

 

בסעיף קטן זה 'השר האחראי' 

(1)לעניין רופאים, אחיות, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים במערכת הבריאות, קרימינולוגים קליניים ועוסקים במקצועות פרה-רפואיים – שר הבריאות;  

(2)לעניין עובדי חינוך – שר החינוך; 

(3)לעניין עובדים סוציאליים, למעט עובדים סוציאליים במערכת הבריאות – שר העבודה והרווחה;

(4)לעניין שוטרים – השר לביטחון הפנים 

(5)לעניין אנשי דת וטוענים רבניים – השר לענייני דתות. 

(ד)המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, באישור שר המשפטים והוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, תתקין כללים לביצוע סעיף קטן (ב) ולתיעוד פעולות שנעשו לביצועו לעניין עורכי דין.

תחילה

2.תחילתו של חוק זה ב-1 בחודש שלאחר תום שלושה חודשים מיום פרסומו."


נספח 2: תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובדי חינוך), התשס"ב-2002

 

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 11א(ג) לחוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א-1991[4] (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור הוועדה לקידום מעמד האישה של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

 

הגדרות

1.בתקנות אלה –

'השר' – שר החינוך

'גורמי טיפול' – תחנת משטרה, מחלקה לשירותים חברתיים, מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים;

'מוסד חינוך' – כמשמעותו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה התש"ט-1949.

 

יידוע על אפשרות לפנות לגורמי טיפול

2.א (ב)עובד חינוך, שחלה עליו חובת יידוע של אדם לפי הוראות סעיף 11לחוק –  

1)     יידע את האדם על כך שבאפשרותו לפנות לגורמי טיפול, לקבלת סיוע.  

2)     ייתן לאדם כתובות ומספרי טלפון של גורמי הטיפול הקרובים למקום מגוריו, לפי רשימות שיפיץ משרד החינוך מזמן לזמן.

 

תיעוד פעולת היידוע

3.(א)עובד חינוך יתעד בכתב את הפעולות כאמור בתקנה 2 שעשה לביצוע סעיף 11א(ב) לחוק.  

(ב)התיעוד לפי תקנת משנה (א) יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת, ויישמר בתיק מיוחד (להלן – "התיק") שיקצה לעניין זה מנהל מוסד החינוך שבו מועסק עובד החינוך שיידע את האדם (להלן - "מנהל המוסד"), ואם אינו מועסק במוסד חינוך – פקיד במשרד החינוך שהשר הסמיך לכך במיוחד (להלן – "הפקיד").  

(ג)הטופס יישמר בתיק, בידי מנהל המוסד או הפקיד, במקום נעול, באופן שאינו מאפשר גישה לשום אדם זולת מנהל מוסד החינוך או הפקיד."


נספח 3: כתובות ומספרי טלפון של הגופים שאפשר לפנות אליהם במקרה של חשד

 

א.פרטי תחנות המשטרה

אפשר למצוא את פרטי תחנות המשטרה בקישור הזה:

http://www.police.gov.il/contacts.aspx

ב.פרטי מחלקות הרווחה ברשויות

אפשר למצוא את פרטי מחלקות הרווחה ברשויות בקישור הזה: http://www.molsa.gov.il

ג.רשימת המרכזים לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

אשדוד

רח' שבט בנימין 6, רובע י"ב, אשדוד 77313

08-8676646

08-8676742

08-8676698

אשקלון

רח' שיבת ציון 10, גבעת ציון, אשקלון 84000

08-6754950

08-6754981

בית שמש

רח' אבא נעמת,

ת"ד 5, בית-שמש 99000

02-9909845

02-9909829

02-9909891

02-9909706

ירושלים ויצ"ו

רח' החלוץ,

בית הכרם, ת"ד 3130, ירושלים 91035

02-6551145

02-6551150

 

ירושלים – דתי וחרדי

שד' הרצל 124 (יד שרה), ירושלים 96228

02-6444566

02-6444517

02-6444567

ירושלים המזרחית

המרכז לשלום המשפחה,

ת"ד 20088, ירושלים 91200

02-5815194

02-5815094

02-5815094

 

מבשרת ציון

(שלוחה של ויצו י-ם)

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 3556, מבשרת ציון 90805

02-5349782

 

02-5352306

מטה בנימין

המחלקה לשירותים חברתיים, מ"א מטה בנימין, ד"נ 90624

02-9700673

02-9977102/0

02-9977102/0

מעלה אדומים

אגף הרווחה, ת"ד 20, עיריית מעלה אדומים 98300

02-5352523

02-5356197

02-5352306

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

קרית מלאכי

רח' זבוטינסקי 8, קרית מלאכי

08-8608757

08-8608717

אילת

אגף הרווחה, ת"ד 14 , אילת 88000

08-6367138

08-6367041

08-6367002

באר שבע

הרצל 57, ת"ד 5843

באר שבע 84157

 

08-6206566

08-6206580/1

08-6239478

ירוחם

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 1, ירוחם

08-6580697  (שלוחה 118)

טלפקס

08-6580697

המגזר הבדואי בנגב

עמותת "אל ווחא בנגב", רח' וולפסון 22/17, ת"ד 5995, באר שבע 84157

08-6655362

08-6655959

08-6655272

ערד

ת"ד 100, עיריית ערד 89100, רח' מחנה הקדמי

08-9951614

08-9951669

קרית גת

רח' הזית 42, קרית גת 82000

08-6810595

08-6874660

08-6603639

רהט

מחלקת הרווחה,

רהט, שכונה 17

08-9914875

 

שער הנגב

מ"א שער הנגב,

חוף אשקלון 79200

 

08-6802755

08-6802706

08-6893836

 

דימונה

ת"ד 1, דימונה 86000

רח' הנשיא (מעל בנק לאומי)

08-6563165

08-6572136

(טלפקס)

אור יהודה

אגף הרווחה,

רח' אליהו סעדון 30,

אור יהודה 60373

03-6345105

03-6345097

03-5337390

אזור

המחלקה לשירותים חברתיים,

רח' יצחק שדה 18,

מ"מ אזור 58010

03-5566518

03-5582265

אלעד

המחלקה לשירותים חברתיים,

רח' חוני המעגל 32,

מ"מ אלעד 48900

03-9080671

03-9078114

03-9078180

אריאל

עיריית אריאל, מחלקת הרווחה, ת"ד 25

44837, רח' יהודה 5

03-9061666

03-9061660

03-9061653

03-9061843

בני ברק

המרכז לטיפול באלימות, שט"י, רח' הירדן 31, ז'בוטינסקי 160,

בני ברק

03-6198813/4

-5776572/41003

03-7707426

03-5704389

בת ים

אגף הרווחה, רח' נגבה 13, ת"ד 10, בת ים

59342

03-5069563

03-5071566

הוד השרון

המחלקה לשירותים חברתיים, כיכר מגדיאל, הוד השרון, ת"ד 536, 45100

09-7759273

09-7759695

09-7759677

09-7759676

הרצליה

רח' ההסתדרות 4, הרצליה 46420

09-9554151

09-9551915

חולון

אגף הרווחה,

רח' פנחס לבון 26,
חולון 58520

03-5025700

03-5025701

03-5041556

03-5025702

כפר קאסם

מחלקת הרווחה, כפר קאסם 48810

03-9754930

03-9071233

קלנסווה

 

09-8783023

03-8783560

 

טירה והמשולש

ת"ד 801, רח' טארק עבד אלחי, טירה והמשולש 44915

09-7931011

09-7931055

כפר יונה

רח' שרת 1, כפר יונה

09-8971154

09-8971154/04

 

כפר סבא

אגף הרווחה, ת"ד 25, רח' משעול השיר 3,

כפר-סבא 44100

09-7640320

09-7640322

09-7669216

לוד

רח' מודיעין 4,

לוד 71334

08-9279037

08-9279035

08/9145004

 

מ"א שומרון

ת"ד 137, ברקן ד"נ אפרים 44820

9061100- 03

(שלוחה 134)

057-7613387

(מירס)

03-9061133

מודיעין

רח' התלתן 1, עיריית מודיעין 71700

073-2326405/7

08-9700646

נס ציונה

המחלקה לשירותים חברתיים, רח'  הבנים 9,    נס ציונה 74071

089383828

08-9400178

נתניה

רח' יהודה הנשיא 21, נתניה 42444

09-8648700

09-8320060

עמק חפר

מחלקת הרווחה, מ"א עמק חפר, דואר כפר מונש, ליד מדרשת רופין 40250 (לידי לוריין)

09-8981614

09-8973302

 

09-8947697

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

פתח תקוה

רח' העלייה השנייה 1, פ"ת, 49100

03-9052536

03-9052537

03-9052968

 

קדימה- צורן

המחלקה לשירותים חברתיים, רח' הגפן 56/1, קדימה-צורן 60920

09-8970101/5

09-8970127

קרית אונו

רח' הנשיא 54,

קרית אונו

03-9408813

03-9408800

03-9408844

ראש העין

לשכת הרווחה,

רח' שבזי 64 (פינת ספיר), עיריית ראש-העין 40800

03-9380146

(שלוחה 519)

03-9382467

03-9388737

03-9387113

ראשון לציון

רח' ירושלים 2,

ראשל"צ 75313

03-9689807

03-9689804

03-9689838

03-9689890

רחובות

מרכז דולב, רח' הנביאים 8, רחובות

08-9493331

08-9493211

08-9493182

רמלה

רח' הרצל 59,

בניין "בית רוחם",

רמלה 72402

08-9771494

08-9771629

052-3823143

08-9771494

08-9771629

רמת גן

אגף הרווחה, המרכז למניעת אלימות במשפחה, רח' האצ"ל 2, עיריית רמת-גן  52364

03-6741833

 

03-6744041

רמת השרון

המחלקה לשירותים חברתיים, רח' אוסישקין 71, רמת השרון 47206

03-7602429

03-7602407

03-5408384

רעננה

רח' סולד 2, ת"ד 24, עיריית רעננה 43100

09-7610390

09-7610404

09-7610426

09-7610750

תל אביב

מרכז גליקמן,

ת"ד 53031, ת"א 61530

6492468/9/70-03

03-6492472

אום-אל פאחם

עיריית אום אל פאחם, שכונת אגבריה, אום אלפאחם 30010

04-6314939

04-6110168

0502040782

04-6310225

אור עקיבא

רח' שדרות הנשיא, פינת היבורים, אור עקיבא 30600

04-6362758

052-3727985

04-6261997

איכסאל

ת"ד 1043, איכסאל 16920

04-6463572/3

04-6464881

באקה אל גרבייה-גת

עיריית באקה אל גרבייה 30100

04-6280480

04-6383715

בועיינה נוג'ידאת

המחלקה לשירותים חברתיים, מ"מ בועיינה נוג'ידאת 16924

04-6730522/1

04-6730301

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

בית שאן

רח' שאול המלך 1, ת"ד 42,  בית שאן 99100

04-6586245

04-6480182

04-6480182

טלפקס

דלית אל כרמל

אגף הרווחה, ת"ד 13,

דלית אל כרמל 30056

04-8393473

04-8395923

04-8396456

04-8395007

זבולון

מ"א זבולון,  כפר המכבי 30030, מחלקת הרווחה

04-8475775

04-8478115

04-8448237

חדרה

רח' הגיבורים 67, חדרה 38380

04-6303306

04-6303773

04-6344450

חוף הכרמל

המחלקה לשירותים חברתיים, ד"נ חוף הכרמל, מ"א  חוף הכרמל 30860

04-8136242

04-8136249

חיפה

רח' יל"ג 7, חיפה 33214

04-8677707

04-8662214

טבריה

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 508,

עיריית טבריה 14105

04-6739142

04-6739141

04-6739111

טירת הכרמל

ת"ד 49,  רח' ויצמן 71, עיריית טירת הכרמל 30200

04-8573232

 

04-8573235

טמרה

המח' לשירותים חברתיים, ת"ד 186, עיריית טמרה 24930

04-9948226/7

04-9946526

04-9944474

יפיע

מחלקת הרווחה, מועצת יפיע

04-6557523

04-6557539

04-6011671

יקנעם

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 1, רח' הצהלים 1, יקנעם

04-9592668

04-9892886

ירכא

ת"ד 1, ירכא 24967

04-9568111/7/5

04-9562639

04-9568109

כפר כנא

מ"מ כפר כנא 16930

046516181 046519221

04-6412504

כפר מנדא

ת"ד 1161, כפר מנדא 16965

04-9864168

04-9863003

04-9508359

כפר קרע

מ"מ כפר קרע 30075

04-6356606

04-6356152

0542869071

כרמיאל

רח' מירון 35, ת"ד 660,

כרמיאל

04-9088123

04-9088127

04-9088159

מגדל העמק

רח' הזית 1, ת"ד 388

מגדל העמק 10500

04-6540158

04-6507811

04-6440623

 

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

מטה אשר

מ"א מטה אשר, ד"נ גליל מערבי 25206

04-9879711

04-9879701

מכר

ג'ידיידה

ת"ד 879, מכר 25105

04-9561262

04-9961931

04-9563687

04-9561262

 

 

מעלות

המחלקה לשירותים חברתיים, רח' בן גוריון 1, עיריית מעלות-תרשיחא 24952

04-9578915

04-9578814

מרום הגליל

המחלקה לשירותים חברתיים, מ"א מרום הגליל 13110

04-6919858

04-6919858

נהריה

רח' דרך יחיעם 6, נהריה 22100

04-9825957

04-9825950

נצרת

המח' לשירותים חברתיים, רח' גלבוע 16, עיריית נצרת 17000

04-6406400

04-6013998

04-6013965

04-6406420

04-6013998

 

נצרת עלית

האגף לשירותים חברתיים, רח' גלבוע 16, עיריית נצרת עלית 17000

04-6011580

04-6014183

 

 

סכנין

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 66, סכנין 20173

046745082

046746235

עכו

המחלקה לשירותים חברתיים, רח' ויצמן 35,

עיריית עכו

04-9956030

 

04-9956147

עפולה

המרכז לילד ולמשפחה, שד' יצחק רבין, עפולה 18100

04-6524102

04-6524120

04-6524103

04-6528156

 

 

עראבה

המחלקה לשירותים חברתיים, מ"מ עראבה 30812

04-6740476

04-6744208

04-6742681

פקיעין

 

 

 

 

פרדס חנה-כרכור

ת"ד 1022, רח' שביל התלמיד, פרדס חנה-כרכור 37000

04-6377494/420

04-6270319

צפת

המחלקה לשירותים חברתיים, רח' ירושלים 50, עירית צפת

04-6927498

04-6927495

04-6927477

04-6973366

 

הרשות

הכתובת למשלוח דואר

מס' הטלפון

מס' הפקס

קרית אתא

המח' לש"ח, רח' פינסקר 11, עיריית קרית אתא 28213

04-8437729

04-8478901

קרית שמונה

רח' ביאליק 27, ת"ד 1001, עירית קרית שמונה,11019

04-6905301

04-6908479

04-6940383

ריינה

מ"מ ריינה 16940

04-6010706

04-6461350

04-6563031

עילוט

מחלקת הרווחה, מיקוד 16970, מ"מ עילוט, ת"ד 1356

04-656115

04-6564224

אעבלין

מ"מ אעבלין, ת"ד 172, כפר אעבלין 30012

04-9501848

04-9501847

דיר אל אסד

מועצה מקומית דיר אל אסד

04-9888294

04-9989591

קרית ביאליק

רח' השקדים 5/א, קרית ביאליק

04-8746984/5

04-8746553

מ"א עמק יזרעאל

המחלקה לשירותים חברתיים, ת"ד 90000, עפולה 18120

04-6520066/7

04-46520068

שפרעם

המחלקה לשירותים חברתיים, שפרעם

04-9059122

04-9059123

מעלות

מועצה מקומית

04-9578914

04-9578814

מטה אשר

מ"א מטה אשר, ד"נ גליל מערבי 25206

04-9879711

 

מג'דל שאמס

ת"ד 4201, מג'דל שאמס 12438

04-6985221

 


נספח 4: טופס יידוע על אפשרויות לקבלת סיוע בנושא האלימות במשפחה

 

 

ביום___________ יידעתי את מר/גב'____________ שבאפשרותו/ה לפנות לתחנת המשטרה, למחלקה לשירותים חברתיים ולמרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה, ונתתי לו/לה כתובות ומספרי טלפון ליצירת קשר עם גורמי הטיפול האמורים.

 

 

     _______________   _______________    ______________

     חתימת עובד החינוך         שם עובד החינוך                  תאריך

٭      [1]נתקבל בכנסת ביום ד' בטבת התשס"ב (19 בדצמבר 2001); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק 3023, מיום כ"ה בתמוז התשס"א (16 ביולי 2001), עמ' 747.

 ס"ח התשנ"א, עמ' 138; התשס"ב, עמ' 10.

[2] ס"ח התשי"ח, עמ' 103.

[3] ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

 

 

[4] ס"ח התשנ"א, עמ' 138, התשס"ב, עמ' 46.