נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות החינוך

הוראת קבע מס' 0205 - החלפה

תאריך פרסום: י"ט באדר ב תשע"ט, 26 במרץ 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 20.3.2019
בשנים האחרונות הובהרה וחודדה חובתן של הרשויות המקומיות לערוך התקשרויות לניהול והפעלה של מוסדות חינוך בדרך של מכרז פומבי. מכרזים פומביים אלה הם מורכבים ונדרשת התייחסות מיוחדת של הרשות המקומית לאופן עריכתו של המכרז ובחירת הזוכים בו. נוהל מעודכן זה הוא תוצר של תהליך היוועצות והפקת לקחים של משרד הפנים ומשרד החינוך שמטרתו להבטיח הליך פומבי, שוויוני ומקצועי, שיביא לבחירה בגורם חינוכי מקצועי באופן שיעניק את מרב היתרונות לרשות המקומית ולתלמידים, תוך הקפדה על זכויותיהם של התלמידים ועובדי המוסד בתהליך המעבר. נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם (חוזר מנכ"ל 9/2016) בנושא זה. ראו פירוט בהמשך הנוהל. התפוצה: מנהלי המחוזות במשרד הפנים, ראשי הרשויות המקומיות, מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות, היועצים המשפטיים ברשויות המקומיות, הבעלויות, הנהלת משרד החינוך, מנהלי המחוזות במשרד החינוך, המנהל הפדגוגי במשרד החינוך, מינהל רישוי, בקרה ואכיפה במשרד החינוך ומינהל הפיתוח במשרד החינוך.

   073 - 3931813
   dasibe@education.gov.il
בכל הרשויות המקומיות.

 

 

בשנים האחרונות הובהרה וחודדה חובתן של הרשויות המקומיות לערוך התקשרויות לניהול והפעלה של מוסדות חינוך בדרך של מכרז פומבי. מכרזים פומביים אלה הם מורכבים ונדרשת התייחסות מיוחדת של הרשות המקומית לאופן עריכתו של המכרז ובחירת הזוכים בו. על כן, פעלו משרד הפנים ומשרד החינוך לגבש נוהל שינחה את הרשויות המקומיות בדבר דרך בחירתו של הגורם המפעיל מוסד חינוך או העברת הבעלות על מוסד חינוך. נוהל זה פורסם במסגרת חוזר מנכ"ל מספר 9/2016 והרשויות מקומיות נדרשו לפעול על פיו.

נוהל מעודכן זה הוא תוצר של תהליך היוועצות והפקת לקחים, שמטרתו להבטיח הליך פומבי, שוויוני ומקצועי, שיביא לבחירה בגורם חינוכי מקצועי באופן שיעניק את מרב היתרונות לרשות המקומית ולתלמידים, תוך הקפדה על זכויותיהם של התלמידים ועובדי המוסד בתהליך המעבר.

נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם (חוזר מנכ"ל 9/2016) בנושא זה.

על הרשויות המקומיות להקפיד לפעול על פי הנוהל שלהלן.

 

 

 

1.   מבוא

רשויות מקומיות יכולות לבחור למסור את ניהול החטיבות העליונות בתחומן או חלק מהן לגופים המתמחים בניהול מוסדות חינוך. בחירה מושכלת של גוף שיקבל עליו ניהול של מוסד חינוך, או שתועבר אליו הבעלות על מוסד חינוך, יכולה להיות בעלת פוטנציאל לשיפור מערכת החינוך. לצורך מימושו של פוטנציאל זה, יש להבטיח כי הבחירה בגוף שיקבל עליו את הפעלת בית הספר תיעשה על סמך שיקולים רלוונטיים של איכות ומקצועיות. חוזר מנכזה כולל הוראות בדבר הפרמטרים שיש לעשות בהם שימוש לקביעת ציון האיכות במסגרת מכרז לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד חינוך. למותר לציין, כי כאשר רשות מקומית מבקשת לבחור גורם שינהל עבורה מוסד חינוך, עליה לערוך מכרז לפי כל דין.

בעלות תוכל לקבל זכות הפעלה אך ורק על חטיבה עליונה, בין אם היא חטיבה עליונה עצמאית ובין אם היא חלק מתוך בית ספר שש שנתי. בית ספר ארבע שנתי יוכר לצורך עניין זה בלבד כחטיבה עליונה. בכל מקרה, חטיבת הביניים נשארת בבעלות המדינה והרשות.

רק כאשר גוף זוכה במסגרת מכרז בהפעלת בעלות על החטיבה העליונה, הוא יקבל זכות של "מפעיל" בחטיבת הביניים שהיא חלק מאותו מוסד. למען הסר ספק, המשמעות של "גוף מפעיל" בהקשר זה, היא העסקת עובדי המינהל והוצאות סל תלמיד בחטיבת הביניים ובכל מקרה לא העסקת עובדי הוראה בחטיבת הביניים. אין לקחת תקורות כלשהן מתקציבים המועברים על ידי משרד החינוך עבור חטיבות הביניים. מבלי לפגוע בכלליות האמור בחוזר זה לגבי חובת השתתפותה של הרשות בעלויות מוסדות חינוך בחטיבה העליונה, מודגשת חובתה של הרשות המקומית להשתתף בעלויות הקיום של מוסדות החינוך בחטיבת הביניים, בהיותה הבעלות על חטיבת הביניים.

לא תתאפשר הכרה בבעלות כגוף מפעיל בחטיבת ביניים עצמאית וכן לא תתאפשר ההכרה בבעלות כגוף מפעיל לפני שאותה בעלות זכתה במכרז רשמי להפעלת החטיבה העליונה. מובהר בזאת, כי ככל שבמקרה מסוים מופעלת חטיבת ביניים עצמאית על ידי גוף מפעיל, אזי על הרשות לקבל על עצמה את הבעלות על חטיבת הביניים לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשפ"א. אם תבקש לחרוג ממועד זה, יהיה עליה להגיש בקשה מתאימה למשרד מבעוד מועד ולא יאוחר מסוף שנת הלימודים תשע"ט.

התוקף: לגבי בתי ספר שהרשות המקומית מחויבת בהתאם לדין לפרסם מכרז להפעלתם לאחר יום פרסומו של חוזר זה - הרשות תבצע הליך מכרזי בהתאם לתנאי חוזר זה.

  • על הרשות לפעול לכך שההתקשרויות שלה תהיינה על פי מכרז כאמור בחוזר זה לכל המאוחר משנת הלימודים תשפ"א.
  • לגבי בתי ספר, שניהולם נעשה בהתאם למכרז שפורסם כדין החל משנת הלימודים תשע"ב ואילך - הרשויות המקומיות נדרשות לפרסם מכרז בהתאם לתנאי חוזר זה לקראת מועד סיומה של תקופת הניהול על פי החוזה, או לקראת שנת הלימודים תשפ"א, המוקדם מביניהם, וזאת בהתאם ובכפוף לכל דין. הוראה זו לא תחול על רשות שפרסמה מכרז בהתאם לתנאי החוזר מיום 29.12.2016, לפני יום פרסומו של חוזר זה.

הבהרות:

  1. יובהר, כי אין בנוהל זה כדי לפגוע בחוזים שנחתמו כדין והיו קיימים ותקפים לפני פרסומו של נוהל זה. יחד עם זאת, אם יש לרשות מקומית הסכם עם גוף מפעיל והסכם זה סותר  הנחיות בנושא הקצאת תקציבים לבית הספר, תקורה וניוד משאבים, כאמור בחוזר זה להלן, הרי שעל הרשות המקומית להחיל, ככל הניתן, על ההתקשרות הקיימת את הוראותיו של חוזר זה בנושאים הללו החל משנת הלימודים תש"פ. הוראה זו לא תחול על רשות שפרסמה מכרז בהתאם לתנאי החוזר מיום 29.12.2016, לפני יום פרסומו של חוזר זה.
  2. ככל שהופעלה, מופעלת ו/או תופעל חטיבה עליונה על ידי בעלות כלשהי עבור רשות מקומית והרשות ומשרד החינוך ביקשו להצמיח חטיבת ביניים שתהיה צמודה לחטיבה עליונה - מחייבת הפעלת בית הספר במתכונת של מוסד שש שנתי פרסום מכרז להפעלת המוסד השש שנתי כולו (בדגש על תפעול חטיבת הביניים והעברת בעלות של החטיבה העליונה). הוראה זו חלה על כלל מוסדות החינוך ולא רק לגבי התקשרויות חדשות.

1.1"בעלות או בעלות אחרת": מי שקיבל רישיון על בית ספר במשמעותו על פי חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

1.2"בעל שליטה": כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א–1981.

1.3גורם מפעיל (מפעילה, גם "בעלות חדשה" בהתאם לנהלי הרישוי במשרד החינוך): גוף שאינו רשות מקומית ומונה לניהול חטיבה עליונה והבעלות על בית הספר תועבר אליו, ו/או מונה לניהול בית ספר שש שנתי והבעלות על החטיבה העליונה תועבר אליו. בכל מקרה, תישאר חטיבת הביניים בבעלות המדינה והרשות המקומית.

1.4חוק חינוך ממלכתי: חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953.

1.5חוק לימוד חובה: חוק לימוד חובה, תש"ט-1949.

1.6חוק פיקוח על בתי ספר: חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969.

1.7בית ספר: מוסד חינוך על-יסודי בשכבות הגיל ז'–י"ב (להלן - "בית ספר שש-שנתי"), ט'–י"ב או י'-י"ב (להלן - "חטיבה עליונה") .

1.8חטיבת ביניים: בית ספר שבו קיימות כיתות ז'', כולן או מקצתן, שעובדי ההוראה בו הם עובדי מדינה ומקוים  על ידי המדינה והרשות המקומית שלא במסגרת בית ספר יסודי.

1.9רשות חינוך מקומית: כמשמעה בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949.

2.   כללי

2.1רשות מקומית המפרסמת מכרז לבחירת גורם אשר יקבל עליו את הבעלות על חטיבה עליונה, או בעלות על חטיבה עליונה עם זכות של "מפעיל" בחטיבת ביניים שהיא חלק מאותו מוסד כשהוא שש שנתי, תכלול בפרמטרים למכרז סעיפים הבוחנים את איכותם של המציעים. כמו כן, בשל החשיבות שיש ליצירת יציבות ואפשרות להשקעה ארוכת טווח מצד מפעילים, יש לתת לכך מענה בעת הקביעה של תקופת ההתקשרות במכרז, כך שתהיה חמש שנים לפחות, כאשר לרשות נתונה אופציה להאריך את ההתקשרות בחמש שנים נוספות.

2.2הפרמטרים שתשקול הרשות במסגרת ההחלטה על הפעלה של תקופת אופציה ייקבעו מראש במסגרת המכרז ויהיו בהתאם לרכיבי האיכות הכלולים בחוזר זה.

2.3הרשות המקומית תוכל להגדיר במכרז אפשרויות לקיצור תקופת ההתקשרות, על בסיס אבני דרך, בנסיבות ברורות שיוגדרו מראש ועל פי קריטריונים ברורים. 

2.4למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהרשות המקומית לא תחדש את ההתקשרות בתום תקופת ההפעלה של  המפעיל ו/או לא תפעל לפרסום מכרז חדש, הרי בתום תקופת ההתקשרות תחזור הבעלות על בית הספר לידיה של הרשות המקומית. 

2.5מומלץ שהרשות המקומית תתארגן לפרסום מכרז להפעלת בית הספר לפחות שנה מראש, כדי לאפשר התארגנות נכונה וחפיפה סדורה אם יוחלף המפעיל של בית הספר.

2.6רשות מקומית המפרסמת מכרז כאמור, תתחייב להעביר לבעלות שתזכה במכרז את השתתפותה בעלויות הקיום של מוסדות החינוך, בהיקפי השתתפותה בבתי ספר דומים

בבעלותה ובכל מקרה, בסכומים שלא יפחתו מהשתתפותה של הרשות המקומית במימון השירותים הבסיסיים החיוניים להפעלת בית ספר, לו היה מופעל על ידה, בדגש על הנושאים הבאים:  1) השלמת תקצוב נורמטיבית ל-100% של עלות עובדי המינהל, השירותים והסיוע  (מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות). 2) השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד החינוך (לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה). 3) תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבית הספר (יש לקחת בחשבון היבטים כגון בתי ספר בצמיחה, שמספר התלמידים בהם צפוי לגדול באופן משמעותי בשנים הקרובות). כאשר מדובר בבתי ספר חדשים, יש להתבסס על צפי המבוסס על הוצאות של בתי ספר בהיקף דומה במהלך שעות הלימודים הפורמאליות.  4) מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות. 5) תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים. 6) הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך.

2.7למען הסר ספק יובהר, כי עלות התחזוקה השוטפת של המבנה שאיננה חלק מהכתוב בסעיף 2.6 איננה נמצאת באחריות ישירה של הרשות המקומית. זאת ועוד, הבעלות תהיה אחראית על נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי סביר במבנה ו/או כתוצאה מאי שמירה על הציוד והמבנה (כגון ונדליזם).

2.8למען הסר ספק יובהר, כי הרשות אחראית לתקצב את השתתפותה גם עבור חטיבת הביניים בבית ספר שש-שנתי, שכן חטיבת הביניים היא בבעלותה.

2.9משרד החינוך לא יאשר העברת בעלות  במקום שבו לא  יצוין מפורשות במכרז כי הרשות המקומית מתחייבת לתת את השתתפותה  כמפורט לעיל.

2.10על הרשות המקומית להציג נתונים מלאים על הוצאות והכנסות בנושא כ"א (מורים ועובדי מינהלה) לגבי בית הספר נשוא המכרז לתקופה של שלוש שנות הלימוד האחרונות, וכן מידע לגבי קיומם של האישורים והרישיונות הנדרשים להפעלתו. הרשות תצרף לפירוט העלויות דברי הסבר, לרבות התייחסות לפערים בעלויות מדי שנה, ככל שישנם. בנוסף לכך, ככל שיש בעיות ופגמים ידועים, שתיקונם חיוני לתפקודו של בית הספר ומשפיעים על הליך הרישוי, על הרשות לפרטם ולהתחייב לתקן אותם.

2.11מרכיב האיכות בציון הכולל לצורך בחירת הגוף שיקבל על עצמו את ניהול בית הספר יהיה 85% מהציון הכולל.

2.12מכרז לבחירת גוף שאליו תועבר הבעלות על בית ספר יתנהל במהלך דו-שלבי:

2.12.1הצעות המחיר יוגשו במעטפה סגורה ונפרדת. הצעת המחיר תיפתח ותירשם בפרוטוקול עם פתיחת ההצעות, אך הוועדה לא תבחן את הצעת המחיר בשלב זה.

2.12.2לאחר בחינה של עמידה בדרישות הסף, ייבחנו ההצעות בהיבט של האיכות. תנאי מעבר לבחינת הצעת המחיר במכרז הוא קבלת ציון איכות  משוקלל של כל מרכיבי האיכות יחדיו שלא יפחת מ-80 וציון של 75 לפחות בכל אחד מהרכיבים של ציון האיכות בפרמטרים שהוגדרו כחובה (מרכיבי התמונה החינוכית), להוציא סעיפים 3.1, 3.5.

2.12.3לאחר מכן, תבחן הוועדה את הצעות המחיר של המציעים שקיבלו את ציון האיכות המינימאלי כמפורט בסעיף 2.12.2, לצורך השוואה של הציון הכולל במכרז.

2.13יש לכלול במכרז דרישה מכל המציעים להגיש במסגרת ההצעה את כל האישורים והמסמכים המעידים על עמידה בדרישות כל דין. מדובר באישורים כגון אישור ניהול ספרים כחוק, תעודות התאגדות וכדומה. למען הסר ספק, רישיון לניהול בית הספר אינו תנאי סף במכרז להעברת בעלות על מוסד חינוך וייתכן כי רישיון כזה יוענק רק בעקבות המכרז והגשת בקשה למשרד החינוך להעברת בעלות על מוסד החינוך, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הפיקוח). עם זאת, מובהר בזאת כי קבלת רישיון לפי חוק הפיקוח מהווה תנאי להפעלת בית הספר.

2.14כמו כן, יש לכלול במכרז את דרישות הסף הבאות:

2.14.1הזוכה במכרז מתחייב בהצעתו להפעיל את בית הספר בהתאם לדרישות הסטטוטוריות להפעלת מוסד חינוך כמפורט בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949 והתקנות מכוחו, חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג–1953 והתקנות מכוחו, חוק הפיקוח והתקנות מכוחו, ובהתאם להוראות כל דין החל על מוסד חינוך או בעלות על מוסד חינוך, תוך מחויבות לתנאי העסקה ותנאי שכר (לעניין שכר - אף עדכונו כפי שיעשה מזמן לזמן), על פי כל דין ובכלל זה הסכמים קיבוציים והסדרים קיבוציים כפי שנקבעו עם הארגונים היציגים והנחיות משרד החינוך, התקפים והחלים וכפי שיעודכנו או ישונו מזמן לזמן.

2.14.2המציע הוא גוף מאוגד על פי דין, הפועל באמצעות אורגנים בהתאם לדרישות הדין לגבי גוף מסוגו.

2.14.3אם המציע הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור, ניתן לו אישור ניהול תקין תקף עהגורם המתאים ברשות התאגידים.

2.14.4המציע הגיש דוחות כספיים תקינים בהתאם לנדרש מתאגיד מסוגו ולא נכללה בהם הערת "עסק חי", או כל הסתייגות של עורך הדו"ח ביחס ליכולתו של הגוף לעמוד בהתחייבויותיו, או סיכונים להמשך פעילותו התקינה בעתיד הנראה לעין.

2.14.5במכרז להפעלת 3 מוסדות חינוך ומעלה ברשות - המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות 3 מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבכולם יחד התחנכו בממוצע מדי שנת לימודים לפחות מספר התלמידים שידוע במועד פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד בבתי הספר נשואי המכרז.

2.14.6במכרז להפעלת מוסד חינוך אחד או שניים ברשות – המציע הפעיל בשתי שנות הלימודים האחרונות לפחות שני מוסדות חינוך בחטיבה העליונה בעלי רישיון כדין במדינת ישראל, שבשניהם יחד התחנכו מדי שנת לימודים לפחות מספר התלמידים שידוע במועד פרסום המכרז כי הם צפויים ללמוד בבתי הספר נשואי המכרז. לחילופין, המציע הפעיל בחמש שנות הלימודים האחרונות מוסד חינוך בחטיבה העליונה בעל רישיון כדין במדינת ישראל, שבו התחנכו בממוצע מספר תלמידים דומה לזה שצפוי ללמוד בבתי הספר נשואי המכרז.

2.14.7תצהיר בכתב של המציע ושל בעלי השליטה בו (ככל שישנם כאלה), בדבר קיום חובותיו של המציע לעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת העבודה או השירותים.

2.15במסגרת המכרז להעברת בעלות על בית ספר והחוזה שייחתם מכוחו, יש לכלול הוראות בדבר ההליכים של העברת הבעלות על בית הספר ובכלל זה:

2.15.1העברת כוח אדם פדגוגי ומנהלי להעסקה עהבעלות החדשה בהתאם ובכפוף לכל דין ובהתאם להוראות בנוהל הרישוי של משרד החינוך, כפי שיהיו מזמן לזמן, לעניין הוראות שיש לכלול בהסכם העברת בעלות. נוהל רישוי של משרד החינוך נמצא באתר האינטרנט של אגף הרישוי:

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/rcr/hp.htm

2.15.2ככל שהרשות תבקש מהבעלות להמשיך העסקה של כוח אדם מנהלי שהעסיקה בעצמה עד לאותו מועד, היא תכלול במסגרת המכרז והחוזה הוראות מתאימות בעניין זה. במקרה זה, עליה לקחת  בחשבון את אחריותה לגבי העובדים הללו, על כל הכרוך בכך, וכן את אחריותה לוודא כי הבעלות קיבלה רישיון, בהיותה המעסיקה של כוח האדם המנהלי במוסד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אפשרות זאת קיימת עבור הרשות אך ורק כאשר מדובר בעובדים מנהליים ותיקים, שהועסקו עהרשות כאשר ניהלה את מוסד החינוך, עובר להעברתו של מוסד החינוך לניהולה של הבעלות החדשה ובכפוף לאמור לעיל. הדבר לא יתאפשר לגבי עובדים חדשים, או עובדים מנהליים של הבעלות החדשה.

2.15.3הסדרים לעניין שימוש של הבעלות החדשה במבנה בית הספר, כגון מתן זכות שימוש במבנה או השכרת המבנה: למען הסר ספק, ככל שהעברת הבעלות על מוסד חינוך נעשית במכרז והעמדת השימוש במבנה היא חלק מההתקשרות הכלולה במכרז, אין צורך לבצע במקביל לכך נוהל הקצאה בגין העמדת המבנה של מוסד החינוך לשימושו של  הזוכה במכרז.

2.15.4הסדרים לעניין העברת המיטלטלין של בית הספר לשימושה של הבעלות החדשה: בעניין זה יובהר, כי יש לכלול במסמכי המכרז והחוזה תנאי שכל מיטלטלין ובכלל זה כל ציוד שיגיע למוסד במהלך ניהולו ע"י הבעלות, יישארו בבית הספר בתום תקופת

2.15.3ההתקשרות בין הרשות לבעלות. למען הסר ספק, במסגרת זו כלול כל ציוד שנרכש מכל מקור כספי שהוא, בין אם מדובר בכספי מדינה, כספי רשות, כספי הבעלות וכיוצ"ב. לעניין סעיף זה, "רכוש" לרבות ציוד תשתיתי וציוד שאינו תשתיתי, הן המחובר למבנה והן כזה שאינו מחובר למבנה, למעט ציוד להנגשה פרטנית שאינו מחובר למבנה.

2.15.4חריג לעניין זה הוא רכוש שנרכש מכספי תרומות בלבד, שיילקח על ידי הבעלות אם תופסק עבודתה, ובלבד שהתרומה אינה מחוברת בחיבור של קבע למבנה או למקרקעין ולא ניתנה לתלמידי בית הספר הספציפי ו/או לרשות המקומית הספציפית. אם מדובר בתרומה לבעלות, שאיננה מיועדת ו"צבועה" כאמור, שהרשות ו/או הבעלות החדשה מעוניינות להשאיר בבית הספר, יוסדר הנושא בין הצדדים.

התחייבות של הזוכה להפעיל את בית הספר בהתאם להוראות כל דין, ההנחיות המנהליות והפדגוגיות של משרד החינוך וההוראות המנהליות של הרשות המקומית עורכת המכרז, ככל שהנחיות הרשות אינן סותרות את הנחיות המשרד ו/או כל דין, שכן במצב כזה  גוברות הנחיות המשרד והדין.

2.15.5התחייבות של הזוכה לשלם שכר לעובדיו בהתאם לכל דין ובכלל זה בהתאם להסכמים הקיבוציים  הרלוונטיים, שנקבעו עם הארגונים היציגים, בהתאם להנחיות משרד החינוך ובהתאם לנוסח בנספח א'.

2.15.6התחייבות של הזוכה במכרז למנות את מנהל המוסד בהתאם לכללי הכשירות (תנאי הסף המחייבים מועמד לניהול בית ספר על-יסודי), כמתחייב בהוראות משרד החינוך וכפי שהם מתעדכנים מזמן לזמן עמשרד החינוך, וכן בהתאם להוראת כל דין. הליך הבחירה של מנהל המוסד יהיה בהליך מכרזי. הרכב ועדת הבחינה  (ועדת המכרזים) ייקבע בתיאום עם מנהל המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. ההרכב יכלול שני נציגים מטעם משרד  החינוך, שימונו על ידי מנהל/ת המחוז הרלוונטי במשרד החינוך. מובהר בזאת, כי לא ימונה מנהל שלא נמצא ראוי ומתאים לתפקיד ע"י  משרד החינוך.

2.15.7במכרז יובהר האמור להלן בעניין התקציבים המועברים לבעלות ותידרש התחייבות כתובה ומפורשת של המציע להקפיד על קיומן של ההוראות האמורות להלן:

2.15.8התקציבים שיועברו אליו ממשרד החינוך או מהרשות המקומית יושקעו במלואם לקידום תלמידי בית הספר. על המציע להתחייב להקצות את התקציבים שתוקצבו על ידי משרד  החינוך בהתאם לייעודם ולאותו מוסד בלבד, בהתאם להנחיות משרד החינוך. עם זאת, המשרד יאפשר לבעלות תקורה וזאת באמצעות גמישות תקציבית בהיקף של עד 6%  מתקציב החטיבה העליונה, בהתאם להנחיות משרד החינוך. התקורה תיתן מענה לסוגיות תפעוליות ופדגוגיות, תוך מענה לצרכים שונים בבית הספר או מחוצה לו הקשורים להפעלת בית הספר  על פי החלטת הבעלות. למען הסר ספק יובהר, כי לא תתאפשר  גביית תקורה מתשלומי הורים בכל מוסד החינוך, מתקציב חטיבת הביניים ומפעולות הקשורות להפעלת חטיבת הביניים. כמו כן, בכל הנוגע לתוספות תקציביות שאינן בבסיס התקן או בבסיס ההפעלה של החטיבה העליונה, לא תתאפשר גביית תקורה מתקציבים אלה, אלא אם כן ניתן לכך אישור במסגרת מתן התוספת הספציפית ובהתאם לאישור שיינתן.

  • יודגש, כי הבעלות תידרש להקצות את שעות ההוראה בהתאם להנחיות המשרד.
  • בעלויות יוכלו לנייד תקציבים בין בתי ספר בבעלותן, ובלבד שלכל בית ספר יגיעו ישירות לפחות 94% מהתקציבים ומשעות ההוראה שהעמיד המשרד עבור בית הספר. זאת להוציא מקרים חריגים, שיאושרו בכפוף לעמידה בנוהל שיפרסם משרד החינוך ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, בכל הנוגע לתמהיל הביצוע של שעות ההוראה, מבלי לשנות את היקף התקורה המירבי.
  • יובהר, כי הבעלות על בית הספר תידרש להגיש למשרד החינוך דיווח מלא אודות כלל ההכנסות וההוצאות ברמת המוסד וברמת המטה. הדיווח יכלול הכנסות שהתקבלו ממשרד החינוך (תקציב שוטף והכנסות שלא במסגרת התקצוב השוטף), תקציבים ממשרדי ממשלה אחרים, מהרשות המקומית, הכנסות מגבייה מהורים ומתרומות ועוד. כן ידווח למשרד החינוך פירוט ההוצאות, הן ברמת המוסד והן ברמת המטה וזאת בהתאם להנחיות שיפרסם המשרד.
  • יובהר, כי על הבעלות לעמוד במחויבויות העסקה כלפי עובדי ההוראה בהתאם להסכמי השכר ולהנחיות משרד החינוך.
  • יובהר, כי הוועד המנהל של בית הספר יקבל דיווח מפורט בנוגע לייעוד של כלל משאבי בית הספר, מכל המקורות.

2.15.9התחייבות ספציפית של הזוכה שלא לגבות תשלומי הורים מעבר לסכומים המאושרים מדי שנה על ידי משרד החינוך ובהתאם לעקרונות שנקבעו בחוזרי מנכשל משרד החינוך ובהוראות הדין לגבי ניהול של חשבון בנק ייעודי לתשלומי הורים.

2.15.10התחייבות של המציע שלא למנוע או להגביל בכל דרך הרשמה לבית הספר של ילדים עם מוגבלות וכן ילדים הזכאים לתמיכה במסגרת תוכנית השילוב כמשמעותה בחוק חינוך מיוחד, תשמ"ח–1988, בכפוף לכל דין.

2.15.11התחייבות של המציע, כי הנחות בתשלומי הורים יינתנו על פי הוראות חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך וכי בוועדת ההנחות של בית הספר יהיה נוכח נציג של הרשות המקומית.

2.15.12במסגרת רכיבי האיכות ניתן לתת ביטוי לשירותי מטה שמציעה הבעלות לבתי הספר (כגון מערך תקשוב, מערך השתלמויות וכו'), ככל שהללו משפיעים בפועל על איכותו של בית הספר הספציפי. אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בפרמטרים נוספים של איכות שהרשות המקומית רשאית להגדיר. למען הסר ספק, התשומות והשירותים הללו לא יהוו חלק מהצעת המחיר, אלא יכולים להיכלל כרכיב משלים בפרמטרים של האיכות, בהתאם לשיקול הדעת של הרשות המקומית והכל בשים לב לאמור בסעיף 4.16 בחוזר זה.

2.16במסגרת מכרז להעברת בעלות על בית ספר ו/או מכרזים לבחירת גוף מפעיל וכן בחוזה שייחתם מכוחו, יש לכלול הוראות בדבר מנגנונים לניהול השוטף של בית הספר:

2.16.1הוראות לגבי מנגנון קבלת החלטות ביחס לניהול בית הספר, כגון הקמת ועד מנהל, קביעת הרכבו, סמכויותיו, מנגנון קבלת ההחלטות במסגרתו ואופן הקבלה של החלטות מכריעות במקרה של שוויון קולות במסגרת הוועד המנהל.

2.16.2היקף המשאבים שיושקעו בבית הספר מדי שנה בתקופת ההתקשרות מכוח המכרז עהרשות המקומית והגורם המפעיל / הבעלות, מעבר לתקציב של משרד החינוך.

3.   פרמטרים של ציון מחיר: ניקוד במסגרת הצעת המחיר יהיה בהיקף של 15% מהציון הכולל ויכול לבוא לידי ביטוי באמצעות שתי חלופות שניתן לשלב ביניהן:

3.1אחוז התקורה שתגבה הבעלות מהחטיבה העליונה (קרי, ככל שהבעלות תגבה פחות תקורה עבור פעילויות מטה רוחביות של הבעלות, כך היא תקבל ניקוד גבוה יותר). בכל מקרה, לכל הפחות 94% מהתקציב הכולל ומשעות ההוראה של החטיבה העליונה יושקעו בבית הספר, כאמור לעיל בחוזר זה ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

3.2השקעות נוספות של הבעלות בבית הספר הספציפי נשוא המכרז, מכספי התקורה המותרת על ידי המשרד לבעלות (עד 6%) או ממקורות פרטיים חיצוניים לחלוטין, שלא מכספי משרד החינוך או כספי משתתפים (תשלומי הורים). יודגש, שמדובר על השקעות פרטניות בבית הספר ולא זקיפה של הוצאות מטה לטובת בית הספר. למען הסר ספק, תקציבים שהבעלות על בית הספר מניידת בין מוסדות חינוך אינם יכולים להיכלל בניקוד העודף שלה לעניין זה. המציע יצרף אסמכתאות בנוגע לכוונותיו להשקעות ישירות אלה בבית הספר.

4.   פרמטרים של ציון איכות - 85% מהציון הכולל

4.1.         ניסיון – 10% מהציון הכולל

4.1.1ניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך (לפחות שנת ניסיון אחת ועד 10 שנות ניסיון, על פי הקבוצות הבאות: 3-1 שנות ניסיון, 6-4 שנות ניסיון ו-10-7 שנות ניסיון). יש אפשרות להעניק יתרון בסעיף זה לגוף שניהל מספר רב יותר של מוסדות חינוך בכל אחת מהשנים, עד לרף של 20 מוסדות חינוך.

4.1.2במכרז לבחירת גוף לצורך העברת בעלות על מוסד לחינוך מיוחד, הניסיון של המציע בניהול מוסדות חינוך לחינוך מיוחד.

4.1.3ניסיון של המציע בהפעלת בתי ספר במגמות  או התמחויות רלוונטיות (בהתאם למאפייניו של בית הספר הקיים או המתוכנן), כגון מגמות טכנולוגיות, מגמות בתחום האמנויות, מגמות לתלמידים בסיכון, מגמות תורניות, בית ספר מאתגר לתלמידים נושרים וכדומה.

4.2.         תמונה חינוכית – 50% מהציון הכולל בהתאם למחוון שמפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך

בעת קביעתם ובדיקתם של הפרמטרים האיכותיים, על הרשות לבחון את הבעלויות בפריזמה של הישגי בתי הספר שבבעלותן או ניהולן, תוך בחינת התוצאות והישגיה של הבעלות ביחס להישגים הממוצעים של בתי הספר דומים. זאת, בהתאם למידע שיפורסם על ידי משרד החינוך מדי שנה ובהתאם להנחיות שיינתנו לרשויות המקומיות באשר להתחשבות, על בסיס התמונה החינוכית ברמת הבעלויות במסגרת המכרזים.

מכל מקום, תהיה לרשות המקומית אפשרות לתעדף את המדדים המופיעים בתמונה החינוכית ומתעדכנים מזמן לזמן וליצור מחוון שהולם את מטרותיה של הרשות ואת תכלית המכרז שבכוונתה לפרסם, בהתאם להנחיות שיפרסם משרד החינוך בעניין זה. יודגש, כי אין להוסיף בסעיף זה מדדי איכות אחרים, שאינם מחושבים במסגרת המחוון.

4.3.         עדיפות למוסדות ללא כוונת רווח – 5% מהציון הכולל.

תינתן עדיפות בשקלול הציון הסופי למוסדות ללא כוונת רווח (מלכ"רים).

4.4.         פרמטרים בשיקול דעת של הרשות המקומית לקביעה של ציון איכות במכרז - 20% מהציון הכולל:

ככלל, יש לבחור מדדי איכות מתוך הרשימה המצ"ב בלבד.  עם זאת, הרשות רשאית לבחור בפרמטרים נוספים של איכות בהתאם לייחוד של הרשות ו/או של בית הספר, ובלבד שאלה לא יהוו יותר מ- 10% מציון האיכות הכולל במכרז. בכל מקרה, לא יעלו הפרמטרים בשיקול הדעת של הרשות המקומית על 20%.

4.4.1ניסיון מוכח של המציע בניהול של בתי ספר שונים זה מזה ובתי ספר שבהם מתחנכים תלמידים בעלי יכולות וצרכים שונים ובכלל זה תלמידים הנזקקים  לטיפוח. הציון בסעיף זה יהיה השונות של מדד הטיפוח בבתי הספר שבבעלותו ובניהולו של המציע.

4.4.2ניסיון ומומחיות של המציע בשיפור תהליכי למידה והוראה, תוך גילוי של יכולת הנחיה והדרכה.

4.4.3ניסיון של המציע בהפעלת מגמות ומקצועות ייעודיים הרלוונטיים לבית הספר נשוא המכרז.

4.4.5ניסיון של המציע בהפעלת בתי ספר בסוג הפיקוח הרלוונטי (ממלכתי מגזר יהודי/מגזר דוברי ערבית, ממלכתי דתי, חרדי).

4.4.6השכלתם, הכשרתם וניסיונם של בעלי תפקידים שונים במסגרת הבעלות שאינם בעלי תפקידים במוסד החינוך עצמו (כגון מנכ"ל, אנשי מו"פ, מדריכים פדגוגיים, אנשי מנהל וכיוצ"ב).

4.4.7השכלה, הכשרה וניסיון של עובדי מטה של המציע בתחום הפדגוגי, בתחום התפעולי ובתחום הפיננסי, לפי העניין .

4.4.8המציע מפעיל תוכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי של תלמידים מתקשים.

4.4.9המציע מפעיל תוכניות חינוכיות ויש לו מנגנון לליווי של תלמידים מצטיינים.

4.4.10השתתפות של תלמידים ובתי ספר של המציע בתחרויות בתחום החינוך, כגון: חידון תנ"ך, אולימפיאדות בתחומי המדעים, תחרויות של בניית ציוד טכנולוגי ופרויקטים טכנולוגיים.

4.4.11אמצעי מחשוב ותקשוב המופעלים על ידי המציע, כגון: מערכת מידע של הבעלות בתחום הפדגוגי והמנהלי, אתרי אינטרנט של הבעלות, אתרי אינטרנט של בית הספר ואתרים לצרכים לימודיים.

4.4.11פיתוח ויישום קוריקולרי ע"י המציע, לרבות אמצעי למידה וחומרי למידה ייחודיים לצרכים של בתי ספר שונים.

4.4.12פיתוח ויישום של דרכי הוראה, למידה והערכה חדשניות ע"י המציע.

4.4.13השתתפות של בתי הספר בבעלותו ובניהולו של המציע בתוכניות למצוינות של משרד החינוך.

4.4.14שקיפות מידע ותהליכי ניהול מול מנהלי בתי הספר, הרשויות, משרד החינוך וגורמי החוץ.

4.4.15ניסיון של המציע בניהול בתי ספר בעלי מספר תלמידים דומה.

4.4.16הרשות המקומית רשאית להוסיף במכרז פרמטרים נוספים של איכות בהתאם לייחוד של  הרשות או של בית הספר ובלבד שאלה לא יהוו יותר מ-10% מציון האיכות הכולל במכרז.