מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים

הוראת קבע מס' 0206 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 2.4.2019
שוויון הזדמנויות בחינוך פירושו מתן חינוך התואם את הצרכים, את היכולות ואת המאפיינים של כל תלמיד ותלמידה, ובכלל זה גם של התלמידים המחוננים ובעלי היכולות הגבוהות במיוחד. טיפוחם של התלמידים המחוננים נועד לא רק למענם אלא גם למען החברה כולה, שכן בבגרותם מצופה מהם לתרום לחברה ולסביבה בהתאם לכישוריהם הייחודיים, בכל תחומי החיים והדעת, לצד מימוש כישרונם האישי וטיפוח זהותם והשתלבותם. בחוזר זה מפורטות מסגרות הלימוד הייחודיות עבור תלמידים מחוננים במערכת החינוך: מרכזי יום העשרה למחוננים וכיתות מחוננים. החוזר מתאר את מאפייני המסגרות ואת בעלי התפקידים בהם, וכן מפרט נושאי מיסוד, תקצוב ותקינה. חוזר זה עוסק במסגרות הטיפוח למחוננים בלבד; התוכניות לתלמידים מצטיינים אינן כלולות בו. חוזר נפרד עוסק בהליך האיתור והקבלה למסגרות הייחודיות הללו.
להלן השינויים המרכזיים בחוזר זה: הרחבת ההגדרה של טווח האיתור לתלמידים מחוננים התייחסות למתווה הליבה החדש לכיתות המחוננים עדכון מספר התלמידים בקבוצה במרכז העשרה ובכיתת מחוננים עדכון תנאי הסף למשרת ניהול במרכז העשרה עדכון הגדרות התפקידים של בעלי התפקידים במרכז העשרה עדכון הדרישות מאיש המערך המסייע במרכז העשרה עדכון בנושא של כיתות מחוננים: - התנאים לפתיחת כיתות מחוננים - הגבלת המספר של כיתות המחוננים בשכבה - שינויים ומגבלות חדשות בנוהלי שיבוץ תלמידים בכיתות המחוננים - קריטריונים ונהלים מעודכנים להקצאת משאבים בכיתות המחוננים - הקצאת תקציב תוספתי בכיתות המחוננים.

  
   mehunanim@education.gov.il
מוסדות חינוך רשמיים בחינוך היסודי ובחינוך העל־יסודי או מוסדות חינוך במעמד המוכר שאינו רשמי, הפועלים ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, המחויבים בתוכניות הליבה של המשרד ומבקשים מפורשות להיכלל בתוכניות אלה, בכפיפות לאישור מפקח כולל של המוסד החינוכי (אישור זה נדרש במוסדות מוכש"ר בלבד).

.1התוכניות הייחודיות למחוננים – חזון האגף ודמות הבוגר

.1.1כללי

.1.2דמות הבוגר של התוכניות הייחודיות למחוננים

.2הגדרות

.2.1תלמיד הזכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים

.2.2תלמיד שאינו זכאי להיבחן או ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים

.2.3גוף בוחן

.2.4מבחן האיתור

.3המסגרות הייחודיות לתלמידים מחוננים

.3.1כללי

.3.2מרכזי יום העשרה למחוננים

.3.3מבנה ההוראה

.3.4דרישות הביצוע

.3.5הערכת התלמידים

.3.6נוהלי ההפעלה של מרכזי מחוננים – תקינה ומיסוד

.3.7שכר לימוד

.3.8בעלי תפקידים במרכזי מחוננים

.4מחויבות בתי הספר המזינים

.5הפסקת השתתפות של תלמיד בפעילות מרכז העשרה למחוננים

.6כיתות מחוננים בבתי ספר רגילים

.6.1כללי

.6.2בעלי התפקידים במסלול כיתות המחוננים

.7מתווה ליבה פדגוגי להפעלת כיתות המחוננים

.8הנהלים להפעלת התוכניות בכיתות מחוננים – מיסוד תקינה

.8.1כללי

.8.2הנוהל לפתיחת כיתת מחוננים

.8.3תקן מספר התלמידים בכיתת מחוננים

.9ריאיון למועמדים לכיתות מחוננים

1 .0הפסקת השתתפותו של תלמיד בכיתת מחוננים

1 .1הקצאת שעות ייחודיות להעשרה בכיתות המחוננים

1 .2הגדרת כיתת מחוננים ככיתה נורמטיבית/לא נורמטיבית

1 .3הקצאת תקציב תוספתי להעשרה בכיתות המחוננים

1 .4נספח: מסמך עקרונות והנחיות להקמת מסלול כיתות מחוננים בחינוך העל-יסודי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה)

 

1.        התוכניות הייחודיות למחוננים – חזון האגף ודמות הבוגר

1.1.         כללי

התוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים נועדו להנחיל ולהוביל תרבות שבה המצוינות היא ערך מרכזי ואשר מוטמעים בה הן ערכים של מצוינות אישית ואנושית והן ערכים של מחויבות ורגישות לחברה. טיפוח המחוננים כולל יצירת סביבות למידה תומכות ומותאמות להם, הן מבחינה אינטלקטואלית, הן מבחינה רגשית וחברתית. על הסביבות הללו להיות גמישות ודינמיות ולאפשר לתלמידים המחוננים את טיפוח האינטליגנציה שלהם, לצד הרחבת מעגלי השייכות שלהם, באמצעות פדגוגיות המותאמות לאוכלוסייה זו, וכן באמצעות שיח מאתגר ויצירת ידע חדש.

עקרונות אלה מתורגמים למדיניות ולתוכניות עבודה, ומימושם מכוון את העשייה החינוכית בתוכניות ומזמן כר נרחב ליוזמות חינוכיות המיועדות לתלמידים המחוננים וקוראות לשיח שונה בין המורה לתלמיד, שיח שבו המורים והתלמידים לומדים יחדיו הקשרים חדשים בידע קיים ויוצרים יחד ידע חדש.

1.2.         דמות הבוגר של התוכניות הייחודיות למחוננים

הציפיות העיקריות מבוגרי התוכניות הייחודיות הן שכמבוגרים הם יצטיינו בתחומי התמחותם – בהגות, במדע, בטכנולוגיה, באומנות, בספרות, במשפט, בעסקים וכדומה. מעבר להיבט ההישגי, קיימות ציפיות נוספות מאותם בוגרים: נחישות והתמדה, יצירתיות ומקוריות, סקרנות, אומץ לב ויושר אינטלקטואלי, יכולת ורצון ללמוד ולהתפתח באופן מתמיד, יכולת חשיבה בתנאי אי-ודאות, יכולת חשיבה רב-כיוונית, צריכת מידע יעילה וביקורתית, ראייה רחבה ומודעות למשמעויות ערכיות וחברתיות (מתוך דוח ועדת ההיגוי נבו, 2004).

2.        הגדרות

2.1.         תלמיד הזכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים

תלמיד הלומד במוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי בעל רישיון לפי חוק הפיקוח (מוסד חינוכי המלמד את תוכנית הליבה וקיבל את אישור המפקח הכולל), שהישגיו במבחן האיתור של האגף בלבד הגיעו לאחוזון ארצי ממוצע של כ-97% מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון שבו נבחן, זכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים, בתנאי שהוא והוריו מעוניינים בכך.

2.2.         תלמיד שאינו זכאי להיבחן או ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים 

תלמיד הפטור מחוק חינוך חובה (הנמצא ב"חינוך ביתי"), או תלמיד שאינו לומד במוסד חינוך רשמי או מוכר, אינו זכאי להשתתף או להיבחן במבחני קבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים ומצטיינים המופעלות מטעם האגף, אם התוכניות הן מטעם המשרד או ממומנות (גם באופן חלקי) על ידי המשרד וכאשר הן מתקיימות במהלך שעות הלימודים או בהמשך ליום הלימודים. במקרה   שהתלמיד חזר למערכת החינוך, והוא תלמיד מן המניין, הוא יוכל לחזור ולבקש להשתתף בתהליך האיתור לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים.

2.3.         גוף בוחן

גוף חיצוני המשמש זכיין של האגף למחוננים ולמצטיינים לצורך ביצוע מבחני איתור לתלמידים אלו, בהתאם להנחיות ובפיקוח האגף במשרד החינוך, לאחר שזכה במכרז מטעם משרד החינוך על פי הנהלים המקובלים בחוק המכרזים ובתקנותיו.

2.4.         מבחן האיתור

המבחן כולל היבטים של כשרים אינטלקטואליים וקוגניטיביים כלליים, מיומנויות חשיבה ויכולת לימודית כללית, ומתקיים אך ורק מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים, באמצעות הגוף הבוחן. מבחן האיתור המאושר נמצא תחת בקרה פסיכומטריקאית מקצועית וקבועה, בשיתוף עם ראמ"ה.

3.        המסגרות הייחודיות לתלמידים מחוננים

3.1.         כללי

במערכת החינוך פועלים שני מודלים של מסגרות ייחודיות למחוננים: מרכזי יום העשרה למחוננים וכיתות מחוננים הפועלות בתוך בתי ספר רגילים.

במסגרות ייחודיות אלה התלמידים לומדים באמצעות פדגוגיות המותאמות להוראת מחוננים. הם לומדים נושאים מתחומי הדעת השונים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הרגילה (לימודי העשרה).

מסגרות אלה מזמנות לתלמידים מפגש עם קבוצת עמיתים הדומים להם בצרכים, במאפיינים,  באופן החשיבה וביכולות. מפגש זה מאפשר העצמה והתפתחות של התלמידים בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים, חברתיים וערכיים כאחד.

3.2.         מרכזי יום העשרה למחוננים

3.2.1כללי

מרכז יום העשרה למחוננים הוא מוסד חינוכי רשמי על-אזורי. תלמיד שאותר כמחונן מגיע למרכז ליום העשרה שבועי, וביתר ימות השבוע הוא לומד בבית ספר רגיל. תוכנית הלימודים היא בהתאם לעקרונות מתווה הליבה שפותחו על ידי ועדת היגוי הצמודה לאגף למחוננים ולמצטיינים. מתווה הליבה כולל הן את תחומי הידע והן את האסטרטגיות הפדגוגיות ההולמות את אוכלוסיית התלמידים המחוננים.

הוראת תלמידים מחוננים מדגישה  למידה רב-תחומית, פיתוח יצירתיות ופיתוח חשיבה. תשומת לב מיוחדת ניתנת להיבט הערכי, הרגשי והחברתי. במרכזי המחוננים מלמדים מומחי ידע מתחומי תוכן מגוונים, לצד מורים מהמערכת. כמו כן מתקיימים במרכזים הללו תוכניות חוץ-כיתתיות רבות, יוזמות ייחודיות וכן סיורים לימודיים המשלבים למידה בסביבות מעשירות (במוזיאונים, במעבדות מחקר וכדומה). המרכזים פזורים בכל רחבי הארץ ונותנים מענה לתלמידים מחוננים המתגוררים באזורים מגוונים (רשימה מעודכנת של מרכזי ההעשרה נמצאת באתר האגף למחוננים ולמצטיינים).

3.2.2מבנה הלימודים במרכז יום העשרה ומתווה הליבה – רציונל לתוכניות הלימוד במרכזי ההעשרה למחוננים

מרכזי ההעשרה למחוננים מחויבים ביישום מתווה הליבה. המתווה מציג עקרונות יסוד שתוכנית הלימודים  מתוכננת ומבוצעת  על פיהם במרכז.
אלה העקרונות המרכזיים לבניית תוכנית הלימודים במרכז העשרה:

א.עיסוק בנושאים ממגוון תחומי הדעת והיצירה אשר אינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית הרגילה

ב.שילוב קורסי בחירה, בהתאם לגיל הלומד ולרמה הנדרשת, במתווה של חשיפה והעמקה

ג.בניית יחידות הלימוד על בסיס פיתוח של "נושא פורה" ויחידות רלוונטיות לתלמיד המחונן. (יחידות הלימוד משלבות למידת חקר ולמידת עמיתים)

ד.שימת דגש מיוחד על תוכניות ועל פעולות חינוכיות המתייחסות להיבטים הרגשיים, החברתיים והערכיים השזורים בתהליך הלמידה (להיבטים הללו מוקדש זמן איכות נוסף במהלך יום הלימודים)

ה.לימוד התכנים באמצעות דרכי הוראה ואסטרטגיות המותאמות לאוכלוסיות היעד, תוך הקפדה על רצף ועל המשכיות של חלק מהנושאים הנלמדים במהלך השנים.

מתווה הליבה למרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים מובא באתר מחוננט.

3.3.         מבנה ההוראה

תוכנית הלימודים במרכזי העשרה למחוננים מחולקת לשני סמסטרים. בהתאם לשיקולי מנהל המרכז וצוות ההוראה, חלק מהקורסים הם שנתיים וחלקם סמסטריאליים. כל תלמיד ילמד במרכז 30 ימי לימוד לפחות במהלך כל שנת לימודים (במתכונת של יום למידה שבועי).

3.4.         דרישות הביצוע

על פי מתווה הליבה כל תלמיד נדרש לבצע עבודת חקר אחת לפחות במהלך חטיבת הגיל, עבודה שתוצאותיה יוצגו בכתב או בכל דרך יצירתית אחרת, לפי הנושא והתחום הנלמד. העבודה יכולה להיות קבוצתית או פרטנית.

3.5.         הערכת התלמידים

הערכת התלמידים נעשית במהלך שנת הלימודים על ידי צוות ההוראה במרכז ועל סמך מרכיבים איכותניים ולא כמותיים (ציונים). משובי הערכה יינתנו לתלמיד ולהוריו בכתב, בסיום כל שנת לימודים או בסיום סמסטר, על פי מודל ההערכה הנהוג במרכז.

3.6.         נוהלי ההפעלה של מרכזי מחוננים – תקינה ומיסוד

3.6.1הקמת מרכז יום העשרה למחוננים

א.ההחלטה על הקמת המרכז מתקבלת על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים בשיתוף המחוז והרשות המקומית ובכפיפות לאישור תקציבי של משרד החינוך.

ב.הקמת מרכז יום העשרה למחוננים מותנית בגודל היישוב ובמספר התלמידים בשנתון. המספר המזערי הנדרש להקמת מרכז הוא 2,000 תלמידים לפחות בשנתון, הלומדים במערכת החינוך הרשמית ביישוב. במקרים שבהם מספר התלמידים קטן מהמספר המזערי הנדרש יוגדר המרכז כמרכז על-אזורי ויאגד בתוכו תלמידים מיישובים סמוכים.

ג.פתיחת המרכז מותנית בהימצאות תשתית מתאימה הכוללת

-מבנה נפרד או אגף נפרד בבית הספר או מבנה חינוך רשותי אחר אשר יועמד במלואו לרשות המרכז בימי ההפעלה שיקבעו;

-מבנה הכולל, בתלות במספר התלמידים המגיעים ביום, בין ארבעה לעשרה חדרי לימוד (כיתות מצוידות), מעבדה מדעית (העומדת בתקני הבטיחות של  משרד החינוך בנושא זה), חדר מחשבים, חדר מנהל, חדר מורים/צוות וחדרי ספח נוספים על פי הצורך. חדרים אלו יעמדו לרשות המרכז בכל יום פעילות, לפחות יומיים מלאים בשבוע לפעילות המחוננים, וכן בשעות שלאחר פעילות בית הספר, לצורך קיומן של תוכניות העשרה למצטיינים. חישוב מספר כיתות הלימוד ייעשה לפי מפתח של שמונה עשר תלמידים בכיתה (חד-גילית או דו-גילית).

ד.הבעלים של המוסד החינוכי (הרשות המקומית או הבעלות המפעילה את המוסד החינוכי ברישיון) מחויבים לעמוד בכל דרישות המשרד המפורסמות בחוזרי המנכ"ל (ובכלל זה ציוד, תחזוקה, בטיחות, ביטחון, העסקת אנשי מינהלה ותקורות תפעול).

ה.במקום שבו מרכז יום ההעשרה למחוננים מופעל בתוך מוסד אקדמי (מכללה, אוניברסיטה) ייקבעו נושאי החדרים, השימוש בתשתיות וההצטיידות בתיאום בין המכללה לרשות המקומית ולנציגי האגף בתקורה שלא תעלה על 20% מסך הכנסות המרכז.

ו.סמל מוסד יוענק למרכז אך ורק באישור האגף למחוננים ולמצטיינים ובכפיפות להנחיות של אגף התקן/האגף לארגון מוסדות חינוך.

3.6.2תקן מספר התלמידים בכיתת לימוד במרכז העשרה למחוננים

התלמידים ילמדו בקבוצות לימוד מגוונות שיכולות להיות גם דו-גיליות. גודל כל קבוצה לא יעלה על 18 תלמידים ולא יפחת מ-10 תלמידים בקבוצה.

3.6.3הקצאת שעות תקן

היקף הקצאת השעות נקבע לפי מפתח של 0.37 שעות שבועיות לתלמיד (לתלמידים מחוננים בלבד, המדווחים במצבת התלמידים של המוסד החינוכי ומגיעים באופן שוטף לפעילות השנתית המתוכננת), אך הוא יכול להשתנות בכל שנה בהתאם לתקציב ולמספר התלמידים. האגף למחוננים ולמצטיינים יבהיר מדי שנה במכתב לכל מנהלי המרכזים מהו מספר השעות העומדות לרשות המרכז להפעלת התוכניות באותה שנה.

3.7.         שכר לימוד

השתתפות תלמידים מחוננים שעמדו ברף הנדרש לשם קבלה לתוכנית ההעשרה ועמדו בהצלחה בריאיון הקבלה מותנית בתשלום שכר לימוד עבור שנת פעילות מלאה (את פירוט תהליך הקבלה ראו בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר עט/8, "תהליך האיתור והקבלה למסגרות הלימוד הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים".

התשלום ייגבה על ידי מרכז ההעשרה בתחילת כל שנת פעילות וישמש לביצוע פעילויות חינוכיות, סיורים, העסקת מרצים, מומחים ואומנים שאינם עובדי הוראה וכדומה.
האגף למחוננים ולמצטיינים מפעיל מערך מלגות סיוע לתלמידים שהוריהם אינם יכולים לשלם את שכר הלימוד במלואו.

תבחינים לקבלת הסיוע נמצאים בידי מנהלי מרכזי ההעשרה ובאתר האגף למחוננים ולמצטיינים.

3.8.         בעלי תפקידים במרכזי מחוננים

3.8.1מנהל המרכז

בראש כל מרכז עומד מנהל הנבחר במסגרת מכרז ניהול מוסד חינוכי, כמקובל במערכת. דרישות התפקיד ממנהל המרכז מפורטות ומעודכנות בהוראת הקבע מס' 0202 בחוזר עט/7, "נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים".

אלה תנאי הסף למשרת ניהול במרכז "יום העשרה שבועי" לתלמידים מחוננים ומצטיינים:

א.השכלה אקדמיתתואר אקדמי שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל.

ב.השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעיסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית ממוסד אקדמי בארץ. תעודת בוגר בית הספר למנהיגות חינוכית (מנדל) תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה. תעודת התמחות למורי מורים אינה עונה על הדרישה.

ג.ניסיון בהוראה – ניסיון מוכר בהוראה בפועל של חמש שנים לפחות (בכיתות א'-י"ב ועד בכלל) בהיקף המזכה בוותק בהוראה במוסדות חינוך יסודיים או על-יסודיים בארץ, מתוכן לפחות שנתיים בעבודה עם תלמידים מחוננים בכיתות המיועדות למחוננים או במרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים המופעלים מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהיקף של שש שעות שבועיות לפחות בכל אחת משתי השנים. לעניין זה לא יוכר ניסיון בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיוצא באלה.

ד.אישור התמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים – תעודת סיום לימודי התמקצעות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים (או אישור זכאות לתעודה), כמפורט באתר האינטרנט של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

לחלופין, עמידה בדרישה זו תיחשב גם למי שסיים השתלמות בת 120 שעות בהתמחות בייעוץ למחוננים מטעם האגף למחוננים ומצטיינים בלבד.

מנהל ששימש מורה או מנהל במרכז העשרה למחוננים ומצטיינים, או מורה/רכז מסלול כיתות מחוננים במשך למעלה מעשר שנים עד שנת התשע"ה, פטור מחובת התמקצעות זו.

ה.הכישורים הרצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

*בוגר תוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ

*יכולת הנהגה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה

*יכולת לעצב וליישם תמונה עתידית של בית הספר

*יכולת להנהיג את צוות בית הספר

*יכולת להתמקד ביחיד כפרט וליצור סביבה אנושית ואישית, בטוחה ונעימה

*יכולת לנהל קשרים חיוביים ופוריים בין בית הספר לקהילה

*יכולת הבעה טובה בכתב ובעל-פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם יכולת הבעה טובה באותה שפה

*היכרות עם מערכות החינוך הרגילות בשלבי החינוך הרלוונטיים, היכרות עם העקרונות הלימודיים והחינוכיים המקובלים במערכת החינוך בישראל ועם הוראות המשרד בכל הנוגע לתחומי הפעילות של מנהל בית הספר וכן היכרות עם מדיניות האגף למחוננים ולמצטיינים וניסיון בתחום תלמידים מחוננים.

במרכז מחוננים לתחום ייחודי, כגון מרכז מחוננים למוזיקה, יועדף מועמד שיש לו הכשרה אקדמית או פדגוגית בתחום הדעת הרלוונטי.

רצוי גם כי המועמד יהיה בעל תעודת סיום של התוכנית להכשרת מנהלים לבתי ספר בארץ.

3.8.2צוות ההוראה

א.צוות המורים במרכז המחוננים יורכב ממורים בעלי רישיון או תעודת הוראה וממורים מן החוץ שהם מומחים בתחומי הדעת והיצירה.

ב.המורים נדרשים לעבור הכשרה לתפקיד באמצעות התוכניות להתמקצעות בהוראת מחוננים וכן לקחת חלק בתוכניות פיתוח מקצועי המופעלות מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

ג.החל משנת הלימודים התשע"ה מורשים ללמד את התלמידים המחוננים במסגרות הייחודיות אך ורק מורים שסיימו בהצלחה את לימודיהם באחת מהתוכניות להתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים הנמצאות בפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. יוצאים מכלל זה הם מורים המלמדים במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל עשר שנים וכן מורים חדשים הנקלטים להוראה במרכזים השונים, ושזו שנת ההתנסות הראשונה שלהם בהוראת מחוננים. מורים אלו יחויבו ליציאה ללימודי התמקצעות להוראת מחוננים ומצטיינים לא יאוחר מבשנתם השנייה להעסקתם במרכז.

ד.מורים שהם מומחים בתחומי הדעת והיצירה, אשר אינם עובדי משרד החינוך אך מלמדים במרכזי המחוננים, נדרשים להשתתף בתוכניות הפיתוח המקצועי שמארגן האגף למחוננים ולמצטיינים מדי שנה וכן בפיתוח מקצועי המתקיים מטעם מרכז ההעשרה שהם עובדים בו.

3.8.3היועץ החינוכי/איש המערך המסייע במרכז

א.איש המערך המסייע/היועץ החינוכי יהיה בעל תואר שני באחד ממקצועות הטיפול (ייעוץ חינוכי, פסיכולוגיה, טיפול באומנויות או עובד סוציאלי) ובעל רישיון כמקובל בתחומו. הוא יידרש להתחיל,  תוך שנתיים מתחילת עבודתו במרכז ההעשרה, קורס התמחות בייעוץ למחוננים במסגרת הפיתוח המקצועי של האגף למחוננים ולמצטיינים.

ב.איש המערך המסייע/היועץ החינוכי ייבחר על ידי מנהל המרכז ובאישור האגף למחוננים ולמצטיינים.

ג.העסקתו המומלצת של היועץ החינוכי/איש המערך המסייע היא בהיקף של 6-4 שעות לכל יום פעילות במרכז.

ד.היועץ החינוכי/איש המערך המסייע עובד עם התלמידים, עם ההורים ועם המורים כאחד. 

ה.תפקיד היועץ/איש המערך המסייע

ליועץ החינוכי/לאיש המערך המסייע בעל תפקיד מפרופסיות אחרות שאינן ייעוץ חינוכי, כגון פסיכולוג או מטפל באומנויות) תפקיד חשוב בהתפתחותו הרגשית-חברתית של הילד המחונן ובמימוש הפוטנציאל שלו. תפקידו ללוות את הילד המחונן ואת בני משפחתו בהתמודדות עם צרכיו הייחודיים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של הילד המחונן ובמפגש שלו עם מערכת החינוך, כמפורט להלן:

        עליו להשתתף בראיונות הקבלה של התלמידים למסגרות הייחודיות.

        עליו לסייע לתלמידים באופן פרטני ובהתאם לצורכיהם, כמו גם במצבי לחץ ומשבר.

        עליו לסייע בחיזוק ההבנה, הרגישות והקשר של המורים לצרכיו הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של הילד המחונן ובהרחבת התנאים הדרושים ללמידה כוללת וללמידה רגשית, באמצעות הפעלת תוכניות מתאימות.

        עליו לקיים סדנאות להורים לשם תמיכה בהם ולפיתוח  המודעות לצרכים הקוגניטיביים והרגשיים של ילדיהם.

        עליו לנהל קשר שוטף והדוק עם היועצים ועם רכזי ההשתלבות בבתי הספר המזינים ולייעץ לצוותי ההוראה שלהם.

        עליו לבנות תוכנית עבודה ייעוצית שנתית לכל שכבת גיל בהתאם למתווה הליבה, ליעדי המוסד ולצרכיו.

3.8.4הסגל המינהלי במרכז החינוכי (מזכירה/אב/אם-בית, שרתים) 

הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה  מחויבת במתן שירותים באמצעות סגל מינהלי (מזכירה, אב או אם-בית וכיוצא באלה) למרכזים החינוכיים. היקפי המשרה יחושבו כמקובל במערכת החינוך לעניין זה.

4.        מחויבות בתי הספר המזינים

התלמידים המחוננים הלומדים במרכזים הייחודיים נעדרים באופן קבוע מיום לימודים אחד בשבוע בבית ספרם, ולכן מוטלות על בית ספרם החובות המפורטות להלן:

א.תכנון מערכת שעות המקילה על התלמיד המחונן ביום היעדרותו מבית הספר

ב.תיאום תאריכים ואירועים מיוחדים (חלוקת תעודות, טיולים וכדומה) עם תוכנית הפעילות של מרכז המחוננים

ג.השתתפות במפגשים עם מרכזי העשרה לשם העמקת הידע בנושא המחוננות, להיכרות עם המאפיינים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים של התלמידים המחוננים ולסיוע במציאת פתרונות פרטניים ומערכתיים עבורם

ד.שיתוף פעולה עם מרכז ההעשרה למחוננים בתיאום ביקורים של הצוות החינוכי (מנהל, יועץ, מחנך, רכז השתלבות בית-ספרי, מורים מקצועיים וכדומה) במרכז המחוננים, לשם היכרות עם סביבת הלימודים של התלמיד המחונן מקרוב

ה.קיום קשר שוטף של בית הספר עם מנהל/יועץ/רכז ההשתלבות במרכז המחוננים לצורך ליבון בעיות הנוצרות מפעילות תלמיד בשתי מסגרות חינוכיות ומציאת פתרונות משותפים

ו.יצירת מסגרת מתואמת ויציבה שתאפשר לתלמיד המחונן להתעדכן ולהשלים את החומר הנלמד ואת המטלות שהחסיר עקב יציאתו ליום העשרה שבועי.

5.        הפסקת השתתפות של תלמיד בפעילות מרכז העשרה למחוננים

ככלל, ההשתתפות של תלמידים מחוננים בתוכניות הייחודיות למחוננים היא רשות ולא חובה. המשך ההשתתפות בתוכנית הייחודית ייבחן משנה לשנה על ידי הצוות החינוכי בתוכנית על בסיס התבחינים האלה:

-          מוטיבציה להשתתפות בתוכנית

-          יכולתו של התלמיד להפיק תועלת מהתוכנית המוצעת ועמידתו באתגרים הלימודיים והחברתיים

-          נוכחות קבועה בתוכנית

-          התנהגות מתאימה

-          תפקוד לימודי כללי תקין.

לגבי תלמידים שקיימות עדויות על חוסר התאמתם לתוכנית על בסיס בעיה באחד או ביותר מהתבחינים שהוזכרו, יידע צוות המרכז את ההורים, ותיבנה תוכנית התערבות לשם פתרון הבעיות, תוך עדכון שוטף של ההורים ושל בית הספר השולח. כמו כן תתקיימנה שיחות משותפות עם הצוות החינוכי בבית הספר ועם והגורמים הנוספים המטפלים במשפחה או בתלמיד.

דיון בהחלטה על הפסקת השתתפותו של תלמיד במרכז העשרה למחוננים יבוצע אם תוכנית ההתערבות לא השיגה את מטרותיה ולאחר קיום היוועצות רב-מערכתית של הגורמים החינוכיים והייעוציים המטפלים בתלמיד בשיתוף נציגות האגף למחוננים, תוך יידוע ההורים על המהלך.

6.        כיתות מחוננים בבתי ספר רגילים

6.1.         כללי

כיתות המחוננים הן כיתות ייחודיות שמטרתן לאפשר לתלמידים שאותרו כמחוננים ללמוד במערכת חינוך המספקת מענה לצורכיהם המיוחדים - הקוגניטיביים, האינטלקטואליים, החברתיים והרגשיים כאשר הם נמצאים במשך כל השבוע בקבוצת השווים להם מבחינת היכולות הקוגניטיביות. בכיתות אלו הלמידה מתבצעת באמצעות פדגוגיות המותאמות לצורכיהם ולמאפייני התלמידים המחוננים. מבנה הלימודים כולל העשרה בתחומים מגוונים, לצד העמקה והאצה מתוכננות ומבוקרות.
קיימות מסגרות של כיתות מחוננים הפועלות בבתי הספר היסודיים: מסלול המתחיל בכיתות ג' או ד' ומיועד לתושבי היישוב שבו הכיתה נמצאת בלבד ומסגרות הפועלות בבתי הספר העל-יסודיים בכיתות ז'-ט', י'-י"ב, שהן כיתות על-אזוריות.

החל משנת הלימודים התש"ף תחויבנה כל כיתות המחוננים לפעול על פי מסמך מתווה הליבה מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים.

6.2.         בעלי התפקידים במסלול כיתות המחוננים

6.2.1רכז מסלול המחוננים

א.בתי ספר שמשולבות בהם כיתות מחוננים ימנו רכז למסלול. הרכז הוא מורה בכיר בבית הספר, בעל תואר אקדמי, רצוי תואר שני, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בהוראה ובעל תעודת סיום של תוכנית התמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים, תעודה המוכרת על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים. עליו להורות בפועל בכיתות המחוננים או לחנך את אחת הכיתות במסלול במקביל להיותו רכז. על הרכז להיות בקיא בתוכניות לימוד והעשרה המתאימות לאוכלוסיית המחוננים ובפדגוגיות הייחודיות להוראת תוכניות אלו עבורם.

ב.תפקידי הרכז

הרכז ממונה על ההיבטים הפדגוגיים והארגוניים של המסלול בהתאם למתווה הליבה להפעלת הכיתות, כמפורט להלן:

1)היבטים פדגוגיים

א)בנייה והפעלה של תוכניות ההעשרה בכיתות המחוננים  

ב)הנחיה פדגוגית של צוות מורי המסלול

ג)ייזום והובלה של יוזמות המקדמות את הוראת המחוננים ואת העשרתם בבית הספר ומחוצה לו ואת שילובם בשכבת הגיל ובחברת התלמידים

ד)שותפות ומעורבות בהחלטות המועצות הפדגוגיות של המסלול ופיקוח על ביצוען.

2)היבטים ארגוניים

א)אחריות על יישום מדיניות האגף בנושא מסלול הכיתות בבית הספר

ב)שותפות בקביעת צוות מורי המסלול

ג)שותפות בפורום הרכזים הארצי ולקיחת חלק פעיל בהשתלמויות, בימי עיון, בקהילת מורים ברשת ובלמידה השוטפת מטעם האגף.

6.2.2המורים בכיתות המחוננים

א.המורים בכיתות מחוננים נדרשים להתמקצע בהוראת מחוננים ומצטיינים באחת מהתוכניות שבפיקוח האגף, על פי הפירוט הזה:

-כל מחנכי הכיתות למחוננים יהיו בוגרי תוכנית ההתמקצעות להוראת מחוננים ומצטיינים המתקיימת מטעם האגף במוסדות אקדמיים נבחרים (בהיקף של 150 שעות לפחות).

-כל המורים המקצועיים המלמדים בפועל בכיתות המחוננים, בכל היקף שעות שהוא, יסיימו לפחות 30 שעות השתלמות (מוסדית או אחרת) העוסקת בנושא המאפיינים הייחודיים של תלמידים מחוננים ובפדגוגיות מותאמות בהוראת מחוננים.

יוצאים מכלל זה מורים שלימדו במסגרות מחוננים בפיקוח האגף מעל עשר שנים עד שנת הלימודים התשע"ה, בהיקף של שש שעות שבועיות לפחות, מורים הנמצאים בפועל בתהליך ההתמקצעות (שנה ראשונה או שנייה), מורים במסלולים חדשים של כיתות מחוננים בשלוש שנות ההקמה הראשונות בלבד (ראו נוהל הקמת כיתות בס"ק 8.2 להלן) ומורים שאושרו להוראה בכיתות הייחודיות בוועדת חריגים המתקיימת פעם בשנה באגף למחוננים ולמצטיינים.

ב.המורים למחוננים חייבים להתעדכן באופן קבוע ולהתמקצע באופן שוטף בתחום הוראתם, וזאת באמצעות התוכניות להתפתחות מקצועית הכלולות במתווה של "אופק חדש"/"עוז לתמורה" ובמסגרת השתלמויות מקצועיות בתחום המזכות בגמולי השתלמות מטעם האגף.

ג.המורים נדרשים לבקיאות במאפייני התלמידים המחוננים ובפדגוגיות המותאמות להוראתם. עליהם להיות בעלי יכולת להתאים את חומרי הלימוד הנלמדים בתוכנית הרגילה לתלמידים המחוננים באופן המאפשר העמקה בתחום הדעת, יצירת הקשרים בין-תחומיים, העשרה, הרחבה והאצה, כדי לתת מענה ליכולותיהם הייחודיות של תלמידים אלה.

ד.המורים למחוננים זכאים לגמול הוראת מחוננים בעבור שעות הוראתם בכיתות אלו כמפורט בהוראות האגף לכוח אדם בכיר בהוראה.

6.2.3היועץ החינוכי במסלול המחוננים

א.היועץ החינוכי במסלול כיתות מחוננים אחראי על יישום מדיניות האגף בתחום הרגשי. מנהל בית הספר יקצה שעתיים שבועיות ליועץ המחוננים בעבור כל אחת מכיתות המחוננים הפועלות במסלול. אפשר להקצות לצורך התפקיד שעה שבועית אחת מתוך סל שעות ההעשרה הניתן לכיתה (פירוט על סל ההעשרה מובא בסעיף 10 של חוזר זה).

ב.אלה תפקידי היועץ במסלול המחוננים:

-השתתפות בתהליכי שיבוץ התלמידים לכיתות (ריאיון אישי או קבוצתי, שיח עם הורים, שיח עם גורמים טיפוליים וכדומה)

-ליווי הצוות החינוכי ברמת הכיתה, הקשר עם ההורים והייעוץ הנדרש לתלמיד היחיד.

ג.כל יועץ מחויב בהשתלמות ייעודית הפועלת מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים ובשיתוף אגף שפ"י.

7.        מתווה ליבה פדגוגי להפעלת כיתות המחוננים

מתווה הליבה נועד להתוות את העקרונות שעל פיהם כיתות המחוננים מחויבות לפעול כדי ליצור סביבה לימודית שתסייע בידי התלמידים לממש את יכולותיהם ולהגיע למצוינות אישית ואנושית. המתווה נועד לאנשי חינוך המלווים והמלמדים בכיתות המחוננים, והוא עוסק בהיבטים הפדגוגיים של ההוראה בכיתת המחוננים, בהיבטים הנוגעים לתחום החברתי, הרגשי והערכי בטיפוח התלמידים המחוננים, בעקרונות המרכזיים לבניית תוכניות לימודים לכיתה ולתלמיד ובהיבטים הנוגעים להכשרת צוות המורים המלמדים בכיתות המחוננים.

המתווה נמצא באתר האגף.

8.        הנהלים להפעלת התוכניות בכיתות מחוננים – מיסוד תקינה

8.1.         כללי

ככלל, מדיניות האגף היא שלא להרחיב את מספר כיתות המחוננים בשלב גיל החינוך היסודי ואת מספר היישובים שהמסגרת הייחודית פועלת בהם. מדיניות זו נסמכת על חוות דעת מקצועיות, שעל פיהן השילוב המתאים ביותר לילדים מחוננים בגילים הצעירים (גיל בית הספר היסודי) הוא יציאה ליום העשרה שבועי במקביל למענים בית-ספריים לצורכיהם ולמאפיינים הלימודיים (תוכנית "המחונן בכיתה הרגילה"). הרחבת בתי הספר המפעילים מסלול כיתות מחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה נבחנת מדי שנה בהתאם לבקשות מהרשויות ומהמחוזות ובכפיפות לתקצוב ולתוכנית החומש של האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

8.2.         הנוהל לפתיחת כיתת מחוננים

8.2.1אופן איתור התלמידים לכיתת המחוננים וקליטתם מפורט בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר מנכ"ל עט/8 "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הלימוד הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים". פתיחת מסלול כיתת מחוננים מותנית בגודל היישוב ובמספר התלמידים בשנתון. המספר המזערי הנדרש לפתיחת כיתה הוא לפחות 2,000 תלמידים בשנתון, באחד מהמגזרים. לעניין זה יש לבדוק גם את שכבות הגיל הצעירות יותר, כדי לוודא שאין מדובר בשכבת גיל אחת בלבד העונה על תבחין זה.

8.2.2אוכלוסיית התלמידים המיועדת לכיתות מחוננים בבתי הספר היסודיים מורכבת אך ורק מתלמידים המתגוררים בעיר שבה הכיתה מתקיימת. כיתות מחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה מוגדרות ככיתות אזוריות או ככיתות על-אזוריות. לכן יקלטו כיתות אלו תלמידים שאותרו כמחוננים באזור הגיאוגרפי שיוגדר על ידי האגף למחוננים ולמצטיינים ועל ידי המחוז.

8.2.3ההחלטה באיזה בית ספר תפעל הכיתה תתקבל בשיתוף עם המחוז ועם הרשות המקומית, לאחר ביצוע הליך "קול קורא" יישובי או מחוזי מטעם האגף למחוננים ומצטיינים ובכפיפות לאישור תקציבי לקיום המסלול ממשרד החינוך (ראו בנספח לחוזר זה בעניין נוהל פתיחת כיתה בחינוך העל-יסודי).

8.3.         תקן מספר התלמידים בכיתת מחוננים

8.3.1התקן בכיתות הפועלות בבתי הספר היסודיים

א.מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 26 תלמידים ולא יפחת מ-13 תלמידים בכיתה.

ב.יובהר כי ייתכנו מקרים חריגים, שבהם תקבע ועדה מקצועית (המורכבת מנציגי האגף, המחוז, הרשות המקומית והנהלת בית הספר) בהחלטה מקצועית מנומקת שיש להגביל את מספר התלמידים בכיתת המחוננים למספר הנמוך מ-2 .6

ג.בשנה הראשונה של המסלול בלבד (בכיתה ג'), אם יאותרו לכיתה מעל 26 תלמידים,  תחולק הכיתה לשתי כיתות מקבילות באותה שכבה.

למספר כיתות המחוננים המרבי בשכבת גיל אחת ראו הנחיות בהוראה מס' 0207 בחוזר עט/8, "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים".

יוצאים מכלל זה יישובים שיש בהם שני מסלולי כיתות מחוננים בבתי ספר יסודיים נפרדים. במקרה כזה תבצע הרשות את שיוך התלמידים המאותרים (המעוניינים ללמוד בכיתות המחוננים ואשר סיימו את הליך הקבלה) על פי מדיניות שיבוץ התלמידים במוסדות החינוך בעיר.

ד.מסלול כיתות המחוננים בבית ספר היסודי מיועד בראש ובראשונה לתלמידי הרשות המקומית שבה הכיתה פועלת. בקשות להשתלבות תלמידים מרשויות סמוכות, העומדים בסף הקבלה לכיתה ואשר עברו ריאיון קבלה, יידונו בכפיפות למקום פנוי (ובכלל זה תוך התחשבות באיזון המגדרי), החל משנת הלימודים השנייה במסלול בלבד (החל מכיתה ד'). אין אפשרות להצטרף לכיתת מחוננים בכיתה ו' (השנה האחרונה במסלול).

ה.אם מספר התלמידים המאותרים שהודיעו לרשות על רצונם ללמוד בכיתה בשנה הראשונה במסלול גדול ממספר המקומות הפנויים בכיתה אחת, יופנו לריאיון אישי בבית הספר התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן האיתור – מבחן שלב ב', ברשימה נפרדת לבנים ולבנות, כדי לאפשר ייצוג הולם לבני שני המינים.

אם ייוותרו מקומות פנויים לאחר קבלת האיזון הרצוי, ימשיך האגף להפנות תלמידים מהרשות המקומית לשלב הריאיון על בסיס הישגיהם במבחן האיתור. יובהר כי בכל מקרה לא ישובצו לכיתה מעל 26 תלמידים.

תלמידים שלא תאושר בקשתם ללמוד בכיתת המחוננים יופנו למרכז יום העשרה ביישובם או ביישוב סמוך, וכן תישמר זכאותם להתמודד שוב לשיבוץ בכיתה בשנים הבאות של המסלול, בכפיפות לדירוג הישגיהם במבחן ולמקום פנוי בכיתה.

ו.בשנים הבאות, אם הכיתה לא הגיעה לגודלה המרבי המותר, ואם מספר המועמדים גדול ממספר התלמידים היכולים להיקלט בה, יבוצע הליך דירוג נוסף על פי ההישגים ותוך שמירה על איזון בין המגדרים במספר המועמדים המתאימים.

8.3.2התקן בכיתות מחוננים בחטיבת הביניים

א.אופן האיתור של התלמידים המחוננים וקליטתם בכיתות המחוננים בחינוך העל-יסודי מפורט בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר מנכ"ל עט/8: "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים".

ב.ככלל לא יעלה מספר התלמידים בכיתת מחוננים  על 30 תלמידים ולא יפחת מ-15 תלמידים בכיתה. לא תאושר ולא תתוקצב פתיחת כיתה (ז' או י') כאשר איתור התלמידים המחוננים המעוניינים ללמוד בה ואשר עברו את כל תהליך הקבלה קטן מ-15 תלמידים.

ג.פתיחת כיתה מקבילה בבית הספר תתאפשר רק בכיתה ז', כאשר יש מעל 30 תלמידים מועמדים מתאימים לכיתה.

ד.לגבי מספר כיתות המחוננים המרבי בשכבת גיל אחת בחטיבת הביניים, ראו הנחיות בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר מנכ"ל עט/8: "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים".

8.3.3התקן בכיתות מחוננים בחטיבה העליונה

א.תהליך קבלת תלמידים שאותרו כמחוננים לכיתות המחוננים בחטיבה העליונה מפורט בחוזר הנ"ל.

מספר התלמידים בכיתה לא יעלה על 30 תלמידים ולא יפחת מ-15 תלמידים בכיתה.

פתיחת כיתה מקבילה בבית הספר תתאפשר רק בכיתה י' ובמצב שבו יש מעל  30 תלמידים מועמדים מתאימים לכיתה.

לא תתבצע קליטת תלמידים חדשים לשנה האחרונה במסלול בבית הספר (בכיתה י"ב).

לגבי מספר כיתות המחוננים המרבי בשכבת גיל אחת בחטיבה העליונה, ראו הנחיות בחוזר הנ"ל.

9.        ריאיון למועמדים לכיתות מחוננים

ראו בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר עט/8, "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים"

10.  הפסקת השתתפותו של תלמיד בכיתת מחוננים

10.1ההשתתפות של תלמידים מחוננים בכיתות הייחודיות למחוננים תיבחן מדי שנה על ידי

הצוות החינוכי של בית הספר על בסיס התבחינים האלה:

-          המוטיבציה להשתתפות בתוכנית

-          יכולת התלמיד להפיק תועלת מהתוכנית המוצעת ועמידה באתגרים הלימודיים והחברתיים

-          נוכחות קבועה

-          התנהגות מתאימה

-          תפקוד לימודי כללי תקין.

10.2לגבי תלמידים שיש חשש של אי-התאמה שלהם לכיתה על בסיס בעיה באחד או ביותר מהתבחינים שהוזכרו, יידע הצוות החינוכי/ייעוצי את ההורים, ותיבנה תוכנית התערבות לפתרון הבעיות תוך עדכון שוטף של ההורים וקיום שיחות משותפות עם הצוות החינוכי בבית הספר ועם הגורמים הנוספים המטפלים במשפחה או בתלמיד. כינוס מועצה פדגוגית לדיון בהחלטה על הפסקת השתתפות של תלמיד בכיתת מחוננים יבוצע אם תוכנית ההתערבות לא השיגה את מטרותיה ולאחר קיום היוועצות רב-מערכתית של הגורמים החינוכיים והייעוציים המטפלים בתלמיד ובשיתוף עם נציגות פדגוגית/ייעוצית מהאגף למחוננים ותוך יידועם של ההורים.

11.  הקצאת שעות ייחודיות להעשרה בכיתות המחוננים

האגף למחוננים ולמצטיינים מקצה מדי שנה תוספת של שעות תקן לכל כיתת מחוננים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. שעות אלו ניתנות לצורך ביצוע העשרה, בהתאם לתוכנית העשרה המוגשת על ידי בית הספר לאישור מדריך פדגוגי של האגף למחוננים ולמצטיינים לפני כל תחילת שנת לימודים. כמו כן, האגף מקצה, בכפיפות  לבקשה מנומקת של מנהלי בתי הספר בלבד, שעות לפיצול כיתות המחוננים. בקשות אלו יידונו מדי שנה, והשעות תינתנה בכפיפות ליתרת השעות התוספתיות באגף ולא יותר משש שעות שבועיות לפיצול כיתה. לכיתות בחינוך העל-יסודי (בחטיבה העליונה) התוספת התקציבית הניתנת היא  באמצעות שכר לימוד, כמפורט בחוברת "תקצוב מוניציפלי" המופקת על ידי המינהל לכלכלה ולתקציבים בכל שנה.

שעות אלה מיועדות לתוכניות העשרה בלבד; כלומר: לתוכניות בנושאים נוספים שאינם כלולים בתוכנית הלימודים הפורמלית, להוראת נושאים מתחומי דעת ויצירה, להוראת נושאים בין-תחומיים ורב-תחומיים או לשיעורים ולפעילויות שנועדו לפתח היבטים ערכיים, רגשיים וחברתיים.

גובה התקצוב להעשרה בכיתות המחוננים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים הוא עד שמונה שעות שבועיות לכיתה, בכפיפות לתוכנית המוגשת על ידי בית הספר והמאושרת על ידי המדריך הפדגוגי, ועד ארבע שעות שבועיות לכיתה שתלמידיה משתתפים באופן קבוע ביום העשרה שבועי במרכז העשרה למחוננים. התקצוב להעשרה בכיתות המחוננים בחטיבה העליונה נכלל בשכר הלימוד במסגרת מודל התקצוב לכיתות בחינוך העל-יסודי.

12.  הגדרת כיתת מחוננים ככיתה נורמטיבית/לא נורמטיבית

הגדרת כיתת מחוננים ככיתה נורמטיבית או ככיתה שאינה נורמטיבית מבחינת התקן היא בהתאם להגדרות, להנחיות ולכללים של אגף אמח"י במינהל הפדגוגי.

13.  הקצאת תקציב תוספתי להעשרה בכיתות המחוננים

החל משנת הלימודים התשע"ז כיתות המחוננים מתוקצבות בתוספת כספית להעשרת התלמידים בכיתות הייחודיות בכפיפות לתקציב הקיים לצורך זה באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ולתוכנית העשרה כיתתית המוגשת לאגף ומאושרת בוועדת ההקצבות.

התקצוב הנוסף מאפשר פעילות חוץ-כיתתית/בית-ספרית נוספת לתלמידים אלו, כגון ביקור במוסדות תרבות כמו מוזיאונים ותיאטראות והשתתפות בהרצאות של מומחי תחום ובימי למידה וסמינרים המבוצעים במוסדות האקדמיים. התקצוב מותנה בעמידה בנהלים ובמדיניות של האגף, ומטרתו לאפשר לבתי הספר שמסלול כיתות מחוננים פועל בהם לקיים את פעילות ההעשרה בלי לחרוג מהסכום המותר לגבייה מההורים.

יש לעקוב אחר הקול הקורא המתפרסם בתחילת כל שנת לימודים, המתבסס על מסמך התבחינים שגובש על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בנושא זה.

14.  נספח: מסמך עקרונות והנחיות להקמת מסלול כיתות מחוננים בחינוך העל-יסודי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות (חטיבת ביניים וחטיבה עליונה)

ההיערכות הנדרשת ברמת העיר, המחוז ובית הספר  לצורך קליטה מוצלחת של מסלול כיתות מחוננים

 1. כדי לפתוח כיתת מחוננים אשר תאכלס בין 15 ל-30 תלמידים בכיתה יש לבחון  את הנתונים בשכבת ו' לפחות שלוש שנים אחורה (במועצה המקומית, בעיר או באזור הרישום שבהם תיפתח הכיתה המיועדת) ולברר אם  לומדים בשכבת הגיל כ-2000 ילדים בממוצע.
 2. יש לבדוק את מספר התלמידים המחוננים הלומדים במרכז המחוננים האזורי (אם קיים) בשנים האחרונות כמדד למספר המחוננים בשכבות הגיל המתאימות.
 3. מאחר שכיתות המחוננים הן כיתות על-אזוריות, יש לקחת בחשבון לצורך מיפוי המועמדים (בוגרי ו') גם יישובים סמוכים ליישוב שיש בו בקשה לפתוח מסלול כיתות ייחודיות למחוננים, עד רדיוס של כ- 3/4 שעה נסיעה ממיקום בית הספר המיועד.
 4. על הרשות המקומית לפנות בכתב אל מנהל המחוז ואל מנהל האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ולבקש פתיחת כיתה ייחודית בכפיפות למשמעויות התקציביות והתפעוליות של מסלול זה, כמפורט להלן:

א.התחייבות לקיום תשתיות זמינות למסלול בבית הספר: כיתות-אם וספח לכל שכבות הגיל שיאושרו במסלול, אמצעי הקרנה בכיתות המסלול, עמדות מחשבים בכיתות ונגישות לכיתת מחשבים

ב.סיוע בתקצוב ובארגון של הסעות (מעבר לתקצוב הניתן על ידי משרד החינוך  פר תלמיד; בכיתות פריפריאליות בלבד יאושרו לתלמידים המגיעים לכיתה מחוץ ליישוב הסעות פר מסלול).

ג.התחייבות לתקצוב רשותי נוסף, לשם קיום המסלול ולשם הצלחתו.

 1. יש לקיים "קול קורא" רשותי/מחוזי, המציע לבתי הספר ברשות להגיש מועמדות לפתיחת המסלול. בתי הספר המציעים את עצמם לקיום התוכנית הייחודית יידרשו-

-לבצע הכשרה מוקדמת של חלק מצוות ההוראה בתוכנית ההסמכה להוראת  מחוננים ומצטיינים (התוכנית מתבצעת בכמה מוסדות אקדמיים נבחרים ברחבי הארץ);

-להגיש מסמך בית-ספרי המפרט את חזון בית הספר, את מגמות הלימוד (בבתי ספר תיכוניים) ואת יעדי בית הספר ולהסביר כיצד מסלול כיתת המחוננים משרת התקדמות לשם השגת יעדים אלו;

-להציג יכולת להגמיש את מערכת הלימוד הרגילה לצורך שילוב תוכנית העשרה לתלמידי הכיתה;

-לפרט את כישוריהם המקצועיים של אנשי הצוות המיועדים לעבוד עם כיתות המחוננים (יועצים, מחנכים ומורים מקצועיים);

-להתחייב להשתתפות צוות מורי הכיתה בהשתלמויות ובמפגשי עבודה מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים

-להתחייב לביצוע ימי עיון ייחודיים לתלמידים המחוננים (ימי עיון מתקיימים באוניברסיטת תל אביב פעמיים בשנה לפחות);

-להתחייב למנות רכז בית-ספרי לתוכנית הייחודית;

-להתחייב לתוספת שעות ייעודיות ליועץ בית הספר לשם טיפול בכיתה/בכיתות הייחודיות ולביצוע השתלמות של היועץ בתחום הטיפול הרגשי/חברתי בתלמידים המחוננים (השתלמות זאת מתקיימת מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים);

-לבחון ולהכין תשתיות פיזיות מתאימות לקליטת הכיתה ולהתחייב לצמיחה לתוכנית מלאה המתפרסת על כל שכבות הגיל (כיתות ז'-ט' בחטיבת הביניים וכיתות ז'-י"ב בבתי הספר השש- שנתיים), ובכלל זה כיתות-אם, כיתות ספח, שיבוץ במעבדות וכדומה על פי עקומת הצמיחה היישובית/אזורית, ובכפיפות לנתונים שיש באגף, יש לקחת בחשבון גם מצב שבו תיפתחנה עד שתי כיתות מחוננים מקבילות בכל שכבת גיל. מדיניות המטה היא לתת עדיפות לפתיחת כיתה ייחודית אחת למחוננים בכל שכבה. במקרה שנתוני האיתור מצביעים באופן שיטתי על הצורך בשתי כיתות מקבילות, יועדף פתרון של  פתיחת מסלול כיתות נוסף בבית ספר אחר ביישוב.

 1. יש להקים ועדה מקצועית, בשיתוף נציגי המחוז (רפרנט מחוזי למחוננים ולמצטיינים/הפיקוח הכולל) ואגף החינוך בעיר ונציגי האגף למחוננים ולמצטיינים, לבחירת היישוב או בית הספר המתאים ביותר לקיום מסלול של כיתת מחוננים.
 2. לאחר בחירת בית הספר וקבלת האישור לכך על ידי הרשות והמחוז (הנהלת המחוז, הרפרנט למחוננים/למצטיינים המחוזי, הפיקוח הכולל) ימונה לבית הספר הנבחר מדריך פדגוגי מלווה מטעם האגף לתלמידים מצטיינים ומחוננים שתפקידו לסייע בבניית הצוות ובהכנת תוכניות לימודים מותאמות, תוכניות העשרה ותוכניות חברתיות. שלב זה מקדים את שלב האיתור של התלמידים.

הערות

א.פתיחת כל כיתת מחוננים או מרכז העשרה למחוננים  תלויה באישור תקציבי לכך (שעות לתקן הכיתה, שעות העשרה, תקציב תוספתי להעשרה ולהדרכה פדגוגית). האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מגיש בכל שנה צפי גידול/פתיחה של תוכניות למחוננים ולמצטיינים לאגף התקציבים של המשרד, בהתאם לצורכי המחוזות והרשויות. התקציב המאושר בפועל מאפשר בדרך כלל פתיחת חלק מהתוכניות המתוכננות מדי שנה בלבד.

ב.עדיפות בהקמת מסלול כיתות מחוננים תינתן לאזור שאין בו כל מענה לתלמידים מחוננים באותם גילים (כיתות אזוריות אחרות, מרכזי העשרה למחוננים ולמצטיינים).

ג.יש לקחת בחשבון כי עלות ההפעלה השוטפת של כיתת מחוננים גבוהה (שעות העשרה, כנסים, הסעות, פיצול כיתה וכדומה), ועל בית הספר או על הרשות להיות מסוגלים לממן עלויות אלו במהלך כל מחזור הלימודים השלם בבית הספר. אין לתכנן מימון פעילויות תוספתיות אלו מכספי ההורים (בכפיפות להחלטות ועדת החינוך של הכנסת המתפרסמות מדי שנה במערכת "אפיק" ולסכומים המותרים לגבייה).

ד.פתיחת מסלול לכיתות מחוננים מחייבת את הרשות בהתארגנות רב-שנתית לשם תקצוב שוטף של הכיתה מעבר לתשלומי ההורים ולתקצוב ההעשרה (הניתן מהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים).

התקצוב מיועד למטרות האלה:

-השלמת תקן חסר: נדרשת במצב של חוסר שעות הוראה לכיתה (כאשר כיתה מוגדרת כלא  תקנית על פי מדידת סך התלמידים בשכבה).

-תקצוב תוספתי מומלץ: נדרש כתוספת לפעילויות העשרה ותגבור חברתי או רגשי (ביקור במוזאונים והשתתפות באירועי תרבות, בסדנאות חשיבה יצירתית ובימי העשרה באוניברסיטה וכדומה).

מומלץ כי גובה תקציב זה יהיה כמחצית מהתקציב השנתי הניתן לבית הספר לצורכי העשרה על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

ה.בשנתון שמאותרים בו פחות מ-15 תלמידים מחוננים לא תאושר פתיחת כיתה (גם במחיר של שבירת רצף הכיתות במסלול). בשנתון הראשון של המסלול בלבד (בכיתה ז' בחטיבת הביניים או בכיתה י' בחטיבה העליונה), אם קיימים מעל 30 תלמידים מחוננים המיועדים ללמוד בכיתה,  תידרש הקמת כיתה נוספת (מקבילה) באותה שכבה או יידרש מיון התלמידים על פי הישגיהם במבחן האיתור, כמפורט בהוראת הקבע מס' 0207 בחוזר מנכ"ל עט/8 "תהליך האיתור והקבלה לתוכניות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים".

קבלת תלמידים מחוננים שאותרו בשלבי הגיל שאינם שנת הלימודים הראשונה במסלול תתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד בכיתה הקיימת.

 

קול קורא רשותי להקמת מסלול כיתות מחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

(מסמך למנהלי בתי ספר המגישים הצעות לפתיחת כיתה במסגרת "קול קורא" רשותי)

 

בתי הספר המעוניינים בפתיחת כיתה ייחודית למחוננים נדרשים להציג לוועדת המקצועית הדנה בכך מסמכים המעידים על מוכנותם ועל היערכותם לנושא בכמה היבטים:

היבטים פדגוגיים

 1. המוסד יציג את "תעודת הזהות" שלו שתכלול פרטים אלו: מספר התלמידים הכולל  בבית הספר, פירוט על פי שכבות, פרופיל המנהל והצוות המוביל, אפיונים כלליים של אוכלוסיית בית הספר ותחומי הדעת הנוספים על לימודי הליבה הנלמדים בבית הספר.
 2. המוסד יגיש את החזון הבית-ספרי לחינוך מחוננים באופן ייחודי, המתאים לתלמידי בית הספר, ובהתאם לחזון הכולל. בנוסף יוצג מתווה לשילוב המסלול בתוך כלל בתי הספר בהיבט החברתי והאקדמי.
 3. המוסד יציג תוכניות תוספתיות הנערכות בבית הספר כבסיס לפיתוח תוכניות ייחודיות המתאימות למחוננים.
 4. המוסד יציג דוגמאות למיזמים ייחודיים שפותחו בבית הספר על ידי צוות המורים והמתקיימים בו  בשנתיים האחרונות.
 5. המוסד יציג מתווה עקרוני לתוכנית העשרה לתלמידי כיתות המחוננים ברצף תלת-שנתי ובהיקף הכולל 8 שעות שבועיות ותקציב שקלי של עד 20 אלף ש"ח לכל כיתת מחוננים לשנה. יש להסביר את עקרונות התוכנית ואת מטרותיה ולציין כיצד היא משולבת בנוסף לתוכנית הלימודים הרגילה. אין להישען בתכנון תוכנית ההעשרה על גביית שכר לימוד מההורים (אלא רק בכפיפות לשכר הלימוד המאושר לאותה שנת לימודים). תמהיל ההעשרה חייב להתבסס גם על צוות ההוראה הבית-ספרי ולא רק על מרצי חוץ.

היבטים פרסונליים – צוות המורים

 1. בית הספר יצביע על המורים המתעתדים ללמד במסלול: מורים מומחים בתחומם בכל אחד ממקצועות הליבה, שהם בעלי אופק תרבותי רחב, אנשי אשכולות, בעלי פתיחות וגמישות לעבודה עם אוכלוסיית התלמידים הייחודית. תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בהוראת מחוננים או למורים שנרשמו ללימודים או הלומדים במסלול ההסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים.
 2. בית הספר ימנה מועמד לריכוז מסלול המחוננים (מורה מהצוות הוותיק בבית הספר) שהוא בעל תעודת הסמכה להוראת מחוננים ומצטיינים. במקרים מסוימים תישקל אפשרות למועמד הנמצא בתהליך ההכשרה להסמכה זו.
 3. בית הספר ימנה יועץ חינוכי ותיק שילווה את הכיתה. על היועץ להשתתף בהשתלמות ייעודית מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים.
 4. בית הספר יבחר מתוך הצוות מגוון מורים בתחומי דעת נוספים למקצועות הליבה הנכונים והמתאימים ללמד בכיתות המחוננים, כגון אומנויות (מוזיקה, קולנוע, תיאטרון  וכיו"ב), אסטרופיזיקה, פילוסופיה ועוד.

היבטים ארגוניים

 1. על בית הספר המגיש מועמדות לקיים תשתיות ארגוניות ופיזיות מתאימות, לרבות הקצאה של עד שתי כיתות רגילות  תקניות לכל מחזור (2 כיתות מחוננים מקבילות באותה שכבת גיל).
 2. על בית הספר לדאוג לקיומן של מעבדות הכוללות ציוד ייעודי לתחומים מדעיים וטכנולוגיים, וכן לקיומם של חדרים ייעודיים נוספים: חדרי מחשבים וכיתות לשם קיומם של שיעורי אומנות, מוזיקה וכדומה.
 3. על בית הספר לדאוג לגישה לספרייה עדכנית ומגוונת ולמאגרי מידע ממוחשבים חיצוניים.