תהליך האיתור והקבלה למסגרות הלימוד הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים

הוראת קבע מס' 0207 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו באדר ב תשע"ט, 02 באפריל 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 2.4.2019
שוויון הזדמנויות בחינוך פירושו מתן חינוך התואם את הצרכים, את היכולות ואת המאפיינים של כל תלמיד, ובכללם גם של התלמידים המחוננים והמצטיינים ובעלי היכולות הגבוהות במיוחד. חוזר זה בא להסדיר ולפרט את תהליך האיתור והקבלה הנדרש לאיתורם של התלמידים המחוננים והמצטיינים במערכת החינוך, וכן את ההנחיות הקשורות לנושא ואת שלבי האיתור האפשריים בכל שלבי הגיל – בחינוך היסודי ובחינוך העל־יסודי. החוזר מתייחס לכל המגדרים. החוזר אינו עוסק באיתור תלמידים מצטיינים לתוכניות הפועלות בבתי הספר או לתוכניות הפועלות ביישוב.
בחוזר זה נוספו הגדרות, הבהרות ועדכונים כמפורט להלן: הגדרות של מונחים כגון "גוף בוחן", "מבחני איתור", ובכלל זה בקרה מקצועית מתמדת ומקיפה של ועדת מומחים בתחום הפסיכומטריקה בשיתוף הראמ"ה; הבהרות בנושא תהליכי הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים - הגדרת בתי הספר שתלמידיהם רשאים לקחת חלק בתהליך האיתור וכן נהלים להצטרפותם של מוסדות מוכרים שאינם רשמיים למערך האיתור – וכן הנחיה בדבר איסור על מנהלי מוסדות החינוך ועובדי ההוראה להפנות או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום ולבצע הכנה, בין אם באופן יזום ובין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר ובמרכזי ההעשרה; פירוט התבחינים לקבלה לתוכניות הייחודיות, אופן הגשת בקשה למבחן קבלה ומועד וטווחי הכיתות שבהם אפשר להגיש ערעור ובקשה למבחן חוזר; עדכון של אופן הביצוע של מבחן שלב א' ומועדו, של אופן הדיווח על התלמידים המופנים לשלב ב' באמצעות המנב"סנט ושל אופן הערעור על תוצאות מבחן שלב א'; עדכונים בנושא תלמידים הנבחנים במבחן שלב ב' (איתור) בחינוך היסודי: תהליך מבחן איתור שלב ב' והנהלים לגבי אופן המבחן; עדכון המידע והנהלים באופן הטיפול בבקשה למבחני קבלה של אוכלוסיות מיוחדות והתבחינים הנדרשים להגשת בקשה למבחן קבלה בתנאים מותאמים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי; עדכון התבחינים הנדרשים להגשת בקשה למבחן קבלה בשפה מותאמת לתלמידים עולים חדשים, לתלמידים תושבים חוזרים ולתלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי; הגדרת אחוז התלמידים המומלצים לתוכניות למחוננים ולמצטיינים ומועד שליחת התשובות להורים, למנהלי בתי הספר ולמנהלי מרכזי תוכניות העשרה למחוננים ולמצטיינים בחינוך היסודי; עדכונים בנהלים ובמדיניות של האגף בנושא התקן בכיתות בחינוך היסודי והעל-יסודי, פתיחת כיתות מחוננים, אופן בחירת התלמידים כשמספר המומלצים לכיתות המחוננים הוא מעל לתקן ותנאי הקבלה של תלמידים בוגרי מסגרות מחוננים ביסודי המבקשים לעבור לכיתות מחוננים בעל-יסודי; הריאיון האישי ומשמעותו בתהליך הקבלה בחינוך היסודי ובחינוך העל-יסודי; עדכון הנהלים בנושא הסעות תלמידים.

  
   mehunanim@education.gov.il
מוסדות חינוך רשמיים בחינוך היסודי ובחינוך העל־יסודי או מוסדות חינוך במעמד המוכר שאינו רשמי, הפועלים ברישיון לפי חוק הפיקוח על בתי הספר, המחויבים בתוכניות הליבה של המשרד ומבקשים מפורשות להיכלל בתוכניות אלה, בכפיפות לאישור מפקח כולל של המוסד החינוכי (אישור זה נדרש במוסדות מוכש"ר בלבד).

.1הגדרות

.2תהליכי הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים

.2.1בתי הספר שתלמידיהם רשאים לקחת חלק בתהליך האיתור

.2.2תהליכי הקבלה לתוכניות הייחודיות בשלב החינוך היסודי

.2.3ההשתתפות במבחני שלב א' ושלב ב' מידע כללי

.2.4מבחן סינון - מבחן שלב א'

.2.5מבחן איתור מבחן שלב ב'

.2.6תוצאות תהליך האיתור

.2.7ריאיון קבוצתי או אישי

.2.8קיומו של מקום פנוי בתוכנית הרלוונטית

.2.9תהליך האיתור לכיתות מחוננים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (בחינוך העל־יסודי)

2.1 .0תנאי הקבלה עבור תלמידים בוגרי מסגרות מחוננים ביסודי המבקשים לעבור לכיתות המחוננים בבית ספר על־יסודי

2.1 .1מבחן האיתור בבית ספר על־יסודי

2.1 .2תוצאות תהליך האיתור

.3הצלחה בריאיון אישי או קבוצתי

.4קיומו של מקום פנוי בכיתת המחוננים

.5היבחנות במבחנים חוזרים (בכל שלבי החינוך)

.5.1כללי

.5.2זכאות לבחינה עקב היעדרות

.5.3היבחנות תלמידים השוהים בחו"ל תקופה ממושכת

.6הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות

.6.1תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היבחנות בתנאים מותאמים (לכל שלבי הגיל)

.6.2תלמידים עולים או תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית (לכל שלבי הגיל)

 

1.   הגדרות

1.1האגף: האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

1.2גוף בוחן: גוף חיצוני שזכה במכרז מטעם משרד החינוך על פי נהלים המקובלים בחוק המכרזים ובתקנותיו לצורך ביצוע מבחני איתור לתלמידים מחוננים ומצטיינים בהתאם להנחיות ובפיקוח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך.

1.3מבחני האיתור: מבחנים הכוללים היבטים של כשרים אינטלקטואליים וקוגניטיביים כלליים, מיומנויות חשיבה ויכולת לימודית כללית, הנערכים באמצעות הגוף הבוחן ונמצאים תחת נוהלי בקרה מקצועית מתמדת ומקיפה של ועדת מומחים בתחום הפסיכו־מטריקה, בשיתוף עם ראמ"ה.

1.4מבחן שלב א': מבחן סינון ראשוני המתקיים בבתי הספר היסודיים המשתתפים בתהליך הקבלה. המבחן מועבר ונבדק על ידי סגל ההוראה בבית הספר, על פי הנחיות הגוף הבוחן. המבחן בודק בעיקר את הבנת הנקרא של התלמידים ואת יכולתם בתחום החשבון והשפה. הנבחנים הם כלל תלמידי שכבת הגיל. הבחינה היא חשאית, והתוצאות שהשיג כל תלמיד במבחן שלב א' אינן מתפרסמות, אלא רק מתקבלת תשובה להורים במכתב אם התלמיד מופנה על ידי בית הספר לשלב ב' או לא.

1.5מבחן שלב ב':  מבחן איתור שנבחנים בו כ-15% מכלל התלמידים שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר במבחן שלב א' או תלמידים שהופנו על ידי בית הספר לגוף הבוחן על סמך חוות דעת של הצוות החינוכי, וכן תלמידים שאושרה בקשתם לגשת למבחן שלב ב' על ידי הרפרנט המחוזי לטיפול במבחני קבלה ולפניות הורים. המבחן מתקיים ונבדק על ידי הגוף הבוחן, במרכזי בחינה אזוריים, במתכונת של מבחן פסיכומטרי קבוצתי. המבחן הוא אחיד וחשאי, ותוצאותיו נקבעות על פי נורמות ארציות ביחס לשנתון הנבחן. התוצאות שכל תלמיד הגיע אליהן במבחן שלב ב' אינן נמסרות לאף  גורם חיצוני, אלא נמסרת תשובה המיידעת את הורי התלמיד אם ילדם הגיע לסף הקבלה הנדרש לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים.

1.6ריאיון קבלה קבוצתי או אישי: ריאיון המתקיים במסגרת החינוכית, לאחר שהישגיו של התלמיד במבחן שלב ב' הגיעו לסף הקבלה שנקבע לתוכניות הייחודיות למחוננים או למצטיינים. הריאיון הוא שלב חשוב בהליך המיון והקבלה לכיתות המחוננים ולמרכזי ההעשרה. מטרתו היכרות אישית עם התלמיד כדי לבחון את התאמתו לתוכנית וכן את המוטיבציה שלו לקחת בה חלק. כמו כן נבדקת במהלך הריאיון יכולתו של התלמיד להשתלב בתוכנית ולהפיק ממנה תועלת. לתלמידים המאותרים לתוכניות למצטיינים  שלב ההיכרות מבוצע במפגש קבוצתי המוקדש להיכרות ולהצגת התוכנית.

1.7תלמידים עולים חדשים  ותלמידים אזרחים עולים (לצורך ההנחיות בחוזר זה בלבד).

א.בחינוך היסודי

1)תלמידים עולים חדשים  ותלמידים אזרחים עולים: תלמידים שנולדו בחו"ל, עלו ארצה והחלו ללמוד במערכת החינוך בישראל בגיל טרום חובה לפחות.

2)תלמידים תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל ארבע שנים רצופות לפחות, וכן תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית.

ב.בחינוך העל-יסודי

1)תלמידים עולים חדשים: תלמידים שנולדו בחו"ל ועלו לארץ מכיתה ג' ואילך.

2)תלמידים תושבים חוזרים: תלמידים ששהו בחו"ל ארבע שנים רצופות לפחות, וכן תלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית.

1.8תלמיד הזכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים: תלמיד הלומד במוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי, בעל רישיון לפי חוק הפיקוח (מוסד המלמד את תוכנית הליבה וקיבל את אישור המפקח הכולל), שהישגיו במבחן שלב ב', כהגדרתו לעיל, הגיעו לאחוזון ארצי ממוצע של כ־97% מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון שהוא נבחן בו, בתנאי שהוא והוריו מעוניינים בכך. תהליך האיתור מתחיל כשנה לפני ההמלצה על התלמיד למסגרות הטיפוח הייחודיות למחוננים ולמצטיינים. הלימודים בתוכניות הם לפי דרגת הכיתה  שבה התלמיד לומד ובהתאמה לשנתון שהוא נבחן בו. אין אפשרות להתקבל לתוכניות למחוננים על בסיס תעודות, המלצות וחוות דעת שונות, מבחני אינטליגנציה אינדיבידואליים, מבחני איתור שנעשו במדינות אחרות או על ידי גורמים אחרים, או על פי כל מידע אחר שיומצא לאגף. הקבלה לתוכניות הללו תיעשה אך ורק בהתבסס על הישגי התלמיד בתהליך הקבלה שהתקיים על ידי הגוף הבוחן, וכן בתנאי שהתלמיד עבר בהצלחה את ריאיון הקבלה על ידי הצוות החינוכי.

1.9תלמיד שאינו זכאי להיבחן או ללמוד בתוכניות הייחודיות למחוננים או למצטיינים: תלמיד הפטור מחוק חינוך חובה (הנמצא ב"חינוך ביתי") או תלמיד שאינו לומד במוסד חינוך רשמי או מוכר, אם התוכניות הן מטעם המשרד או ממומנות (גם באופן חלקי) על ידי המשרד וכאשר הן מתקיימות במהלך שעות הלימודים או בהמשך ליום הלימודים. במקרה שהתלמיד חזר למערכת החינוך והוא תלמיד מן המניין, הוא יוכל לחזור ולבקש להשתתף בתהליך האיתור לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים.

1.10תלמיד הזכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למצטייני אגף: תלמיד הלומד במוסד חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי ובעל רישיון לפי חוק הפיקוח (המלמד את תוכנית הליבה וקיבל את אישור המפקח הכולל), שהישגיו במבחן שלב ב', כהגדרתו לעיל, הגיעו לאחוזון ארצי של כ-92% עד כ-97% מכלל אוכלוסיית התלמידים בשנתון שבו נבחן, בתנאי שהוא והוריו מעוניינים בכך. אין אפשרות להתקבל לתוכניות הייחודיות למצטיינים על בסיס תעודות, המלצות וחוות דעת שונות, מבחנים אינדיבידואליים או כל מידע אחר שיומצא לאגף. הקבלה לתוכניות הייחודיות מתבססת על הישגי התלמיד במבחן שלב ב' שהתקיים על ידי הגוף הבוחן, וכן בתנאי שהתלמיד עבר בהצלחה את ריאיון הקבלה על ידי הצוות החינוכי.

1.11תלמיד הזכאי ללמוד בתוכניות הייחודיות למצטייני יישוב או למומלצי בית ספר הפועלים במרכזי יום העשרה או בתוכניות למצטיינים במסגרת בתי הספר: תלמיד שהומלץ על ידי צוות בית הספר או על ידי הרשות המקומית להשתתף במסגרת תוכניות העשרה למצטיינים המתקיימות במרכז העשרה יישובי או אזורי, באותם מקומות שבהם תוכניות אלו מתקיימות. תלמידים אלו אינם נדרשים להיבחן במבחן איתור לצורך שיבוץ בתוכניות למצטייני יישוב או למצטייני בתי ספר. שיבוץ התלמידים לתוכניות אלו הוא על סמך תבחינים של הישגים, מוטיבציה והתנהגות, כפי שנקבע בכל מרכז או בכל בית ספר, בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי ולהנחיות האגף למחוננים ולמצטיינים.

1.12כיתות מחוננים: מסלול כיתות ייחודיות עבור תלמידים שאותרו כמחוננים. הכיתות הללו פועלות בכל ימות השבוע במסגרת בתי הספר. פירוט בתי הספר המפעילים מסלול כיתות מחוננים מופיע באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

1.13מרכזי יום העשרה: מוסדות חינוך רשמיים על־אזוריים המפעילים תוכניות "יום העשרה שבועי" עבור תלמידים מחוננים ומצטיינים מכיתות ג' ומעלה במגזר דוברי העברית ועבור תלמידים מחוננים ומצטיינים מכיתות ד' ומעלה במגזר דוברי הערבית. ביתר ימות השבוע התלמידים הללו לומדים בבית ספר רגיל. המרכזים פרוסים בכל רחבי הארץ ומקיפים את כלל המגזרים. פירוט המרכזים מופיע באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

2.   תהליכי הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים

2.1.         בתי הספר שתלמידיהם רשאים לקחת חלק בתהליך האיתור

א.בתי הספר הרשמיים

1)חובה על כל בית ספר רשמי לקחת חלק בתהליך האיתור כדי לאפשר שוויון הזדמנויות לתלמידיו להשתתף בתוכניות הטיפוח הייחודיות המופעלות על ידי האגף.

2)חובה על מנהל בית הספר לנהל ולקיים את תהליך האיתור וכן את הדיווח על התוצאות של מבחן שלב א' בשיתוף הצוות החינוכי והמינהלי בבית הספר, בהתאם להוראות חוזר זה וכן בהתאם לנהלים בנושא תהליך האיתור המפורסמים בתחילת כל שנת לימודים (ראו הודעה מס' 0124 בחחוזר עט/1, "ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשנת התשע"ט"). חובה על מנהלי בתי הספר ליידע ולעדכן את הורי כלל התלמידים על מבחני הקבלה בבית הספר במכתב להורים הנמצא במידעון המתפרסם באתר המינהלת ליישומים מתוקשבים, וכן באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בתחילת השנה, ובו מידע על מבחני הקבלה ועל אופן הגשת בקשה למבחן האיתור.

3)מוסד חינוך רשמי המבקש לא לקיים את הליכי האיתור נדרש לקבל את אישור מנהל המחוז לכך ולהציג אישור זה בפני הרפרנט לתוכניות מחוננים ומצטיינים מחוזי שבועיים לפני המועד של מבחן שלב א'. 

ב.מוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים

1)על מוסדות אלו שהם בעלי רישיון לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969, המחויבים בלימודי ליבה ומבקשים לקחת חלק בתהליך האיתור, להגיש בקשה מפורשת להיכלל בתהליך האיתור.

2)את הבקשות להיכלל בתהליך יש להגיש לרפרנט המחוזי למחוננים ולמצטיינים עד חודש לפני מועד מבחן הסינון (מבחן שלב א') ובכפיפות להצגת אישור מפקח כולל של המוסד החינוכי המעיד על הוראת תוכנית הליבה בבית הספר וכן הצהרה של מנהל בית הספר על מחויבותו של בית הספר לקיים את נוהלי האיתור כסדרם ולאפשר לתלמידים המאותרים כמחוננים להשתתף בתוכנית הייחודית בסביבת מקום מגוריהם ועל כך שהצוות החינוכי יסייע לתלמידים המאותרים לתוכניות המחוננים בהשלמת החומר הנלמד בצאתם ל"יום שליפה" (יום לימודים המתקיים פעם בשבוע בתוכניות למחוננים במרכזי העשרה).

3)הבקשה תובא לאישורו של מנהל האגף למחוננים ולמצטיינים.

4)עם אישור הבקשה יעודכנו פרטי בתי הספר ברשימת המוסדות המשתתפים בתהליך האיתור באגף למחוננים ולמצטיינים ובמינהלת ליישומים מתוקשבים, ובית הספר ישתלב בפעולות הנדרשות בתהליך האיתור.

ג.חל איסור על מנהלי מוסדות החינוך, וכן על עובדי ההוראה, להפנות או להמליץ או לשווק מכונים או תוכניות פרטיות המכינות תלמידים לקראת מבחני איתור בתשלום או בכלל. כמו כן, אין לבצע הכנה כאמור, בין אם באופן יזום ובין אם בהנחיית הרשות המקומית, בתוך בתי הספר או במרכזי ההעשרה.

2.2.         תהליכי הקבלה לתוכניות הייחודיות בשלב החינוך היסודי

קבלתם של תלמידים לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים בחינוך היסודי מותנית בעמידה בכל אחד מהתנאים האלה (תנאים מצטברים):

א.עמידה בסף הקבלה לתוכניות למחוננים על פי התוצאות של שלב ב' מבחני הקבלה

ב.הצלחה בריאיון קבלה עם הצוות החינוכי של המסגרת הייחודית (כיתות מחוננים/מרכזי העשרה למחוננים)

ג.קיומו של מקום פנוי במסגרת הייחודית הרלוונטית הקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד מתגורר (כיתת מחוננים או מרכז העשרה). ייתכן שההרכב המגדרי של הקבוצה יילקח בחשבון בבחינת המקומות הפנויים בקבלה לכיתות המחוננים.

2.3.         ההשתתפות במבחני שלב א' ושלב ב' מידע כללי

א.ההשתתפות במבחני שלב א' ושלב ב' כחלק מהליך האיתור לתוכניות אלו היא זכות ולא חובה. הורה שאינו מעוניין שילדו ייבחן יודיע על כך במפורש ובכתב למנהל בית הספר.

ב.אין לשלוח ילד חולה להיבחן בבחינות האיתור. במקרה של מחלה ההורים אחראים להודיע על כך לפני המבחן (במבחן שלב א' יש להודיע לבית הספר, ובמבחן שלב ב' יש להודיע לגוף הבוחן באמצעות הדואר האלקטרוני, על פי פרטי הקשר המופיעים בזימון למבחן ולתאם עם הגוף הבוחן מועד מבחן חדש לא יאוחר משבוע אחרי מועד המבחן שהתלמיד הוזמן אליו). על ההורים לוודא כי ההודעה התקבלה. למען הסר ספק, אין אפשרות לשנות את תוצאות הבחינה של תלמיד בשל מחלה בבחינה, בין אם היה ידוע על המחלה בזמן הבחינה או אחריה.

ג.לעניין ההיבחנות של אוכלוסיות מיוחדות במבחני האיתור ראו בסעיף 6 להלן.

ד.במקרה של תלמיד שהוריו חיים בנפרד על מנהל בית הספר לעדכן את שני ההורים לגבי התהליך ולשלוח כל הודעה או דבר דואר לשני ההורים, וכן לקבל את הסכמת שניהם, בהתאם להנחיות בהוראת הקבע 0178 בחוזר הוראות הקבע עד/7(א), "הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים".

2.4.         מבחן סינון - מבחן שלב א'

א.מועד המבחן ואוכלוסיית היעד הנבחנת: המבחן מתקיים בבית הספר, ברבע הראשון של שנת הלימודים, לכלל תלמידי השכבה הנבחנת: כיתה ב' או ג' במגזר דובר העברית וכיתה ג' במגזר דובר הערבית.

ב.אופי המבחן: המבחן כולל בדיקת מיומנויות בסיסיות בתחום השפה והחשיבה המתמטית ומתאים בתוכנו לחומר הלימוד הנלמד בשכבת הגיל הנבחנת. המבחן נועד לסייע לסגל החינוכי לבחור את התלמידים שיופנו למבחן שלב ב', והוא מועבר ונבדק על ידי סגל בתי הספר על פי ההנחיות של הגוף הבוחן.

ג.תוצאות המבחן: לאחר בדיקת כלל המבחנים בבית הספר על בית הספר לדווח לשלב ב' את שמותיהם של כ־15% מהתלמידים בכל כיתה או בשכבת הגיל אשר הגיעו במבחן זה להישגים הגבוהים ביותר או המופנים על סמך חוות דעת של הצוות החינוכי ב"פעולת אישור מנהל". הדיווח הבית-ספרי ייעשה באמצעות מערכת המנב"סנט בלבד ובכפיפות ללוח הזמנים שיוגדר בתחילת שנת הלימודים.

ד.לא יימסרו התוצאות שאליהן הגיע התלמיד במבחן שלב א', אלא רק תשובה להורים במכתב אם התלמיד מופנה על ידי בית הספר למבחן שלב ב' או אינו מופנה  לבחינה.

ה.ערעור על תוצאות מבחן שלב א', או בקשה להיבחן במבחן שלב ב', ייעשו באמצעות פנייה מקוונת בלבד, לרפרנט המחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים, בהתאם להנחיות ולמועדים שיפורסמו בפורטל ההורים החל מחודש ספטמבר בכל שנת לימודים ועד 31 בדצמבר בכל שנה.

2.5.         מבחן איתור מבחן שלב ב'

א.מועד המבחן ואוכלוסיית היעד הנבחנת: במבחן שלב ב' ישתתפו כ־15% מכלל תלמידי בית הספר שהגיעו להישגים הגבוהים ביותר במבחן שלב א' והופנו באמצעות מערכת המנב"סנט על ידי בית הספר לגוף הבוחן, וכן תלמידים שאושרה בקשתם למבחן שלב ב' על ידי הרפרנט המחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים.

מבחן שלב ב' מתקיים לתלמידי כיתות ב'-ד' באוכלוסייה הדוברת עברית ולתלמידי כיתות ג'-ה' באוכלוסייה הדוברת ערבית. המבחן מתקיים מדי שנה בחודשים ינואר-מרס, באמצעות הגוף הבוחן מחוץ לבית הספר, במרכזי בחינה אזוריים, בשעות אחר הצוהריים.

ב.אופי המבחן: המבחן ייערך במתכונת של מבחן פסיכומטרי קבוצתי, והוא נועד לבדוק את היכולת הקוגניטיבית הכללית של התלמידים. הבחינה בשלב ב' היא ברמת קושי גבוהה, שכן מטרתה לאתר את הילדים המוכשרים ביותר מכלל התלמידים. המבחן בנוי מכמה שאלונים בתחומי החשיבה המתמטית, כישורי השפה והחשיבה המופשטת (הצורנית), ודורש התמודדות אינטלקטואלית בלחץ זמן. המבחן אחיד וחשאי, ותוצאותיו נקבעות על פי נורמות ארציות ביחס לשנתון הנבחן.

ג.תלמיד שהתנהגותו פוגעת בהתנהלות התקינה של הבחינה או מפריעה ליתר הנבחנים, ואשר הוזהר כי אם לא יקפיד על נוהלי ההיבחנות התקינים לא יוכל להמשיך במבחן, יוצא מהבחינה, גם אם לא סיים את ביצועה. במקרה כזה הוא לא יוכל לבצע את המבחן פעם נוספת באותה שנה, אלא בכפיפות לנוהלי בחינה חוזרת, כמפורט בסעיף 5 להלן.

ד.זימון למבחן: פרטים מלאים על מועד הבחינה, על מיקומה ועל סוג הבחינה יישלחו בזימונים אישיים לתלמידים המוזמנים למבחן. הזימונים האישיים למבחני שלב ב' לשנתון הנבחן לראשונה נשלחים על ידי הגוף הבוחן לבתי הספר. באחריות בתי הספר לאשר בפני המכון את קבלת ההזמנות, להעבירן להורי התלמידים ולוודא כי ההורים קיבלו את הזימון לבחינה. אם הורי התלמיד חיים בנפרד, על בית הספר לשלוח את ההזמנה לכתובתו של כל אחד מההורים כפי שמופיע בפרטי הרישום של התלמיד בבית הספר. על בית הספר לעקוב אחר קבלת הזימונים בהתאם למועדים המפורסמים בחוזר המנכ"ל בנושא ביצוע מבחני קבלה לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים ובמידעון המתפרסם באתר המינהלת ליישומים מתוקשבים בתחילת השנה. 

זימונים למבחני שלב ב' לתלמידים שנבחנו בעבר (הנבחנים פעם שנייה בגין בקשה למבחן חוזר או בעקבות הליך ערעור) נשלחים על ידי הגוף הבוחן להורים באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד. באחריות ההורים לעקוב אחר קבלת הזימון בהתאם להנחיות הרפרנט למבחני קבלה ולפניות הורים ולמידע בפורטל ההורים.

2.6.         תוצאות תהליך האיתור

א.על סמך מבחני שלב ב' בהליך האיתור ייבחרו לתוכניות למחוננים הנבחנים שהישגיהם נמצאים באחוזון הארצי בממוצע של כ־97, ולתוכניות למצטיינים ייבחרו נבחנים שהישגיהם באחוזון הארצי הוא מעל 92, בכפיפות להצלחה בריאיון האישי ואם נותר מקום פנוי בתוכנית.

ב.במהלך החודשים מאי ויוני, בכל שנת לימודים, יישלחו על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, באמצעות הגוף הבוחן, הודעות לכלל ההורים לגבי התוצאות של הליך האיתור (עמידה בסף הקבלה והפניה לאחת התוכניות או אי־עמידה בסף הקבלה).

ג.בתי הספר יקבלו את רשימות התלמידים המומלצים לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים בהתאם להישגיהם מהמכון הבוחן. כמו כן יוכלו בתי הספר להתעדכן ברשימות המומלצים באמצעות הפורטל "שער למנהל" באתר משרד החינוך.

ד.באחריות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים לשלוח למנהלי התוכניות את רשימות התלמידים הזכאים להשתתף במסגרות הייחודיות.

ה.יובהר כי בשל החשאיות והסודיות של מבחני האיתור אין אפשרות לקבל את טופס המבחנים, את ציוני התלמידים, או כל פרט מזהה אחר לגבי תהליך האיתור, מתוך המבחן או מחלקיו. המידע היחיד שאפשר למסור להורים לגבי המבחנים הוא אם אפשר לקבל את התלמיד שנבחן לתוכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע לה או לא.

מדיניות זו נקבעה בעקבות הפעלת שיקול דעת מקצועי חינוכי הלוקח בחשבון את טובת הילד ואת הצורך לשמור על השוויון בין כל הנבחנים ועל חשאיותו של כלי האיתור. יש למסור מידע זה להורים בעוד מועד, באמצעות מכתב שמנהל בית הספר מעביר לכלל הורי השכבה הנבחנת. ההשתתפות בפועל של ילדם במבחני האיתור משמשת אישור של  הסכמתם להשתתפותו במסגרות הייחודיות לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

2.7.         ריאיון קבוצתי או אישי

א.הריאיון הוא השלב השני הנדרש בתהליך הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים, והוא מתקיים רק לאחר שהתלמיד נבחן במבחן שלב ב' ונמצא כי הישגיו בו הגיעו לסף הקבלה שנקבע לתוכניות הייחודיות למחוננים.

ב.תלמיד אינו יכול להתקבל לתוכניות הייחודיות רק על סמך הישגיו במבחן שלב ב', והוא נדרש לעבור בהצלחה את שלב הריאיון.

ג.מטרת הריאיון היא היכרות עם התלמיד כדי לבחון את התאמתו, ובכלל זה את המוטיבציה שלו, להשתתף בתוכנית, וכן את יכולתו להשתלב בה ולהפיק ממנה תועלת מרבית.

ד.בראיונות אישיים, כאשר מדובר בקבלה לתוכניות בשלב בית הספר היסודי, על הריאיון להתקיים בהשתתפות ההורים, בשל גילו הצעיר של התלמיד.

ה.הראיונות יכולים להיערך במתכונת קבוצתית או אישית.

ו.במקרה הצורך, כגון במקרה של תלמידים שעלו ספקות לגביהם בעקבות ריאיון קבוצתי או אישי, אפשר להזמינם לראיונות אישיים נוספים. במקרה כזה על הצוות לשקף לתלמיד ולהוריו את הספקות שעלו לגבי המוטיבציה והיכולת של התלמיד להפיק תועלת מהתוכנית ולבקש את אישורם להעברת מידע לגורם חינוכי רלוונטי נוסף לשם היוועצות עמו. במקרה כזה תהיה מעורבות של מדריך פדגוגי או של יועץ חינוכי מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים.

ז.במקרה שהתלמיד עבר את מבחני הקבלה (שלב ב') בהצלחה, אולם קבלתו לתוכנית איננה מקובלת על דעת הצוות החינוכי, אם התלמיד והוריו יבחרו ללמוד בתוכנית למרות המלצות הצוות, ינסח בית הספר תנאים, דרכי התערבות ולוח זמנים למעקב אחר השתלבות התלמיד בתוכנית.

2.8.         קיומו של מקום פנוי בתוכנית הרלוונטית

א.תקן קבוצות הלימוד בתוכניות הייחודיות למחוננים נקבע על ידי האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, והוא מפורט בהוראה מס' 0206 בחוזר עט/8, "מסגרות הלימוד הייחודיות לתלמידים מחוננים":

1)בכיתות המחוננים בבית הספר היסודי נקבע התקן ל־26 תלמידים בכיתה לכל היותר.

2)בתוכניות יום העשרה למחוננים נקבע התקן ל־18 תלמידים בקבוצת לימוד לכל היותר.

ב.כל התלמידים שהגיעו במבחן שלב ב' לסף הקבלה שנקבע לתוכניות הייחודיות למחוננים זכאים ללימודים במרכז יום העשרה הנמצא ביישוב או באזור מגוריהם, ללא צורך בפנייה נוספת לאגף.

ג.הנחיות בנוגע ליישובים שקיימות בהם כיתות מחוננים בשלב הגיל היסודי:

1)לא תיפתחנה יותר משתי כיתות מחוננים באותה רשות מקומית. עדיפות תינתן לפתיחה של הכיתות בבתי ספר נפרדים ברשות.

2)אם שתי הכיתות מרוכזות בבית ספר אחד ברשות המקומית, מספר כיתות המחוננים שיאושר לא יעלה על 50% ממספר הכיתות הכולל בשכבה.

3)אם הכיתות קיימות בשני בתי ספר נפרדים באותה רשות מקומית, ישויכו התלמידים לכיתות על פי מדיניות השיבוץ ואזורי הרישום של הרשות המקומית.

4)מסלול כיתות המחוננים בחינוך היסודי מיועד בראש ובראשונה לתלמידים המתגוררים ברשות המקומית שבה הכיתה פועלת. בקשות להשתלבות תלמידים מרשויות סמוכות יידונו בכפיפות למקום פנוי, החל משנת הלימודים השנייה למסלול בלבד. במקרה שהאגף יפנה תלמידים העומדים בסף הקבלה למסלול, הם יצטרכו לעמוד בשלב הקבלה השני, שהוא הצלחה בשלב הריאיון, ולקבל אישור מהרשות השולחת ומהרשות הקולטת.

ד.הנחיות בנוגע לרשויות מקומיות שפועל בהן גם מסלול כיתת מחוננים בשלב הגיל היסודי וגם מרכז יום העשרה

1)הורי תלמידים שקיבלו הודעה על עמידת ילדם בסף הקבלה הנדרש לתוכניות למחוננים, ואשר מבקשים שילדם ילמד במסלול הכיתות בשלב החינוך היסודי, יתבקשו להודיע על כך לבית הספר תוך שבוע מיום פרסום התשובות.

2)מקרב כלל המבקשים להשתלב בכיתות הייחודיות למחוננים יופנו לריאיון אישי בבית הספר התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן האיתור (מבחן שלב ב') ברשימה נפרדת לבנים ולבנות, כדי לאפשר ייצוג הולם לבני שני המינים.

3)תלמידים שהגיעו לסף הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים, אולם אינם מעוניינים בשיבוץ לכיתה, או לא שובצו בכיתה, לאחר ההליך המתואר, יופנו ללימודים בתוכנית המחוננים במרכז יום העשרה לתלמידים המחוננים הפועל באזורם.

2.9.         תהליך האיתור לכיתות מחוננים בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות (בחינוך העל־יסודי)

בשלב החינוך העל־יסודי (בחטיבת הביניים ובתיכון) פועלות בחלק מבתי הספר בארץ כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים. הכיתות פועלות באישור האגף למחוננים ולמצטיינים ובפיקוחו. כיתות המחוננים הן על־אזוריות, והן קולטות תלמידים שאותרו כמחוננים גם מיישובים סמוכים. רשימת הכיתות הייחודיות למחוננים בחטיבות הביניים ובתיכון מפורסמת באתר האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים. קבלתם של תלמידים לתוכניות ייחודיות לתלמידים מחוננים בחינוך העל־יסודי מותנית בעמידה בכל אחד מהתנאים האלה (תנאים מצטברים):

א.עמידה בסף הקבלה לתוכניות למחוננים שנקבע לשנתון על פי תוצאות מבחני הקבלה המבוצעים על ידי המכון הבוחן מטעם האגף (המבחנים מבוצעים בשכבות הגיל ו'-י' בלבד)

ב.הצלחה בריאיון הקבלה הקבוצתי או האישי המתקיים על ידי הצוות החינוכי בבית הספר

ג.קיומו של מקום פנוי בכיתת הלימוד. לא ישובצו יותר מ־30 תלמידים בכיתת מחוננים בשלב החינוך העל־יסודי. בכפיפות לנתוני האיתור והשיבוץ לכיתה יוקצו מקומות ייעודיים החותרים לייצוג הולם של בנים ובנות בכיתה.

2.10.   תנאי הקבלה עבור תלמידים בוגרי מסגרות מחוננים ביסודי המבקשים לעבור לכיתות המחוננים בבית ספר על־יסודי

א.כלל התלמידים המעוניינים ללמוד בכיתות מחוננים בבית ספר על־יסודי (ז'-י"א) יידרשו לעבור מבחן קבלה וכן ריאיון אישי/קבוצתי, בין אם הם נבחנו בעבר במבחני האיתור ובין אם לאו, בלי תלות בשאלה אם בהמשך להיבחנותם הקודמת (אם הם נבחנו) הם לקחו חלק באחת מהתוכניות לתלמידים מחוננים ומצטיינים. יוצאים מכלל זה תלמידים שאותרו כמחוננים לפני שנת הלימודים התשע"ז והלומדים בפועל בכיתות המחוננים ביסודי לפחות שנתיים רצופות בכיתות ה'-ו'. החל משנת הלימודים התשפ"ב יידרשו להיבחן במבחן הקבלה לכיתות מחוננים בעל־יסודי כל תלמידי כיתות ו' שסיימו את לימודיהם בכיתות מחוננים ביסודי.

ב.תלמידים בוגרי התוכניות הייחודיות למחוננים (במרכזי יום העשרה למחוננים ובכיתות מחוננים), שאותרו ולמדו בפועל באחת התוכניות לפחות במשך השנתיים האחרונות שלפני הגשת הבקשה לשיבוץ בכיתת מחוננים בבית ספר על־יסודי, ואשר הישגיהם בבחינת הקבלה למסלול כיתות המחוננים בעל־יסודי לא יגיעו לאחוזון הנדרש לקבלה, תישקל קבלתם לכיתת המחוננים אך ורק בכפיפות למקום פנוי ולשקלול ציון חוות הדעת של הצוות החינוכי בכיתת המחוננים ביסודי או במרכז ההעשרה עם ציון מבחן הקבלה על פי הנוהל הזה:

1)האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים יפנה לקבלת חוות דעת של הצוות החינוכי במרכז יום העשרה למחוננים או בכיתת המחוננים.

2)חוות הדעת תינתן על בסיס מחוון אחיד המתייחס לתפקודיו של התלמיד בהיבטים לימודיים, התנהגותיים וחברתיים. ציון חוות הדעת ישוקלל עם ציון הבחינה, ועל סמך תוצאות השקלול יוחלט אם התלמיד יוזמן לריאיון קבלה.

הודעות עדכון ותשובות סופיות בכתב תישלחנה לבית הספר מהאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים בשיתוף הגוף הבוחן.

ג.תלמיד שאותר ולמד במרכז יום העשרה למחוננים בבית הספר היסודי והמעוניין בהמשך לימודים במרכז יום העשרה בחטיבה לא יחויב לעבור מבחן קבלה נוסף או ריאיון אישי עם עלייתו לבית ספר על־יסודי.

2.11.   מבחן האיתור בבית ספר על־יסודי  

א.אופי המבחן: מבחן הקבלה לכיתות המחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה נערך מטעם האגף על ידי הגוף הבוחן. זהו מבחן הבוחן כשרים קוגניטיביים כלליים המבוצע בהליך בחינה אחד בלבד (בשונה משני המבחנים המבוצעים בבית הספר היסודי). המבחן מתקיים במרכזי בחינה ברחבי הארץ בכמה מועדים, בתיאום מראש בלבד.

ב.אוכלוסיית היעד הנבחנת: על תלמידים המעוניינים ללמוד בכיתות הייחודיות למחוננים בחינוך העל־יסודי או להשתתף בתוכנית יום העשרה בחינוך העל־יסודי או בתוכניות הארציות למחוננים להירשם באופן עצמאי למבחן על פי הנהלים שיופיעו בפורטל ההורים, בדף שנושאו "קבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים בחינוך העל־יסודי", וכן באתר הגוף הבוחן.

ג.מועד הבחינה: המבחנים מתקיימים במחצית הראשונה של שנת הלימודים בלבד, לקראת השיבוץ בכיתות המחוננים ובתוכניות הייחודיות למחוננים בעל־יסודי בשנת הלימודים העוקבת. מידע על תהליך הקבלה ועל מועד הרישום למבחני הקבלה לכיתות המחוננים בעל־יסודי המתקיימים מדי שנה יפורסם בפורטל ההורים ובאתר המכון הבוחן בתחילת שנת הלימודים.

ד.הגוף הבוחן, בשיתוף עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, יעדכן את התלמידים במידע על מועד הבחינה ועל מיקומה.

ה.אין לשלוח ילד חולה למבחן. במקרה של מחלה יש להודיע על כך לגוף הבוחן לפני ביצוע המבחן ולתאם עימו, תוך שבוע ימים ממועד המבחן שנקבע, מועד חלופי לביצוע הבחינה, בכפיפות למועדי הבחינות שנקבעו לאותה שנה.

ו.תלמיד שהתנהגותו פוגעת בהתנהלות התקינה של הבחינה או מפריעה ליתר הנבחנים, ואשר הוזהר כי אם לא יקפיד על נוהלי ההיבחנות התקינים לא יוכל להמשיך במבחן, יוצא מהבחינה, גם אם לא סיים את ביצועה. במקרה כזה הוא לא יוכל לבצע את המבחן פעם נוספת באותה שנה, אלא בכפיפות לנוהלי בחינה חוזרת, כמפורט בסעיף 5 להלן.

ז.הנהלים הנוגעים להיבחנות של אוכלוסיות מיוחדות מפורטים בסעיף 6 להלן.

2.12.   תוצאות תהליך האיתור

א.בתום תהליך האיתור, במהלך החודשים מרס ואפריל בכל שנת לימודים, ישלח האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, בשיתוף עם הגוף הבוחן, הודעות בכתב לכל ההורים לגבי תוצאות הליך האיתור של ילדם (עמידה בסף הקבלה והפניה לאחת התוכניות או אי־עמידה בסף הקבלה).

ב.באחריות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, באמצעות הגוף הבוחן, לשלוח למנהלי בתי הספר שהכיתות הייחודיות למחוננים פועלות בהם את רשימות התלמידים הזכאים להשתתף בכיתת המחוננים, אם מסלול כיתות כזה קיים בבית הספר.

ג.בשל החשאיות והסודיות של מבחני האיתור אין אפשרות לקבל את טופס המבחן, את ציוני התלמידים או כל פרט מזהה אחר לגבי תהליך האיתור, מתוך המבחן או מחלקיו. המידע היחיד שאפשר יהיה למסור להורים לגבי המבחנים לאחר ביצועם הוא אם אפשר לקבל את התלמיד שנבחן לתוכנית מסוימת על פי סף הקבלה שנקבע לה או לא. מדיניות זו נקבעה מתוך שיקולי דעת מקצועיים וחינוכיים הלוקחים בחשבון את טובת הילד  ואת הצורך לשמור על השוויון בין כלל הנבחנים ועל  חשאיותו של כלי האיתור.  

ד.תלמידים המתגוררים ברשויות המקומיות שהכיתות למחוננים פועלות בהן יופנו (ללא אפשרות בחירה) לכיתה הפועלת ביישובם, בכפיפות להצלחה בריאיון ועל בסיס מקום פנוי, למעט במקרים שבהם השיבוץ המבוקש הוא בפנימייה שמופעל בה מסלול כיתות מחוננים על-אזורי.

ה.תלמידים המתגוררים ברשויות מקומיות שלא פועלות בהן כיתות מחוננים יופנו לכיתה הפועלת בסמוך לאזור מגוריהם, אם הם מעוניינים בכך, בכפיפות להצלחה בריאיון ועל בסיס מקום פנוי. תלמידים אלה צריכים לציין בעת הרישום המקוון באתר המכון הבוחן את שם בית הספר שהם מבקשים להיות מופנים אליו (מתוך הרשימה המוצגת בעת הרישום). 

ו.הסעות לכיתות המחוננים

ככלל, הסעות לכיתות מחוננים מתוקצבות על ידי המשרד, בהשתתפות הרשות המקומית ובתעריף "פר תלמיד" בלבד, בהתאם לכללי האגף להסעות ולהצטיידות ובכפיפות לשיבוץ בכיתת המחוננים הקרובה ביותר לאזור המגורים. יוצאים מכלל זה יישובים פריפריאליים בלבד, שקיימים בהם תבחינים נוספים המאפשרים תקצוב להסעות התלמידים המחוננים מיישובם לכיתת המחוננים העל־אזורית בתעריף "פר מסלול". מידע נוסף על הנושא של תקצוב הסעות לכיתות המחוננים אפשר למצוא בהוראת הקבע מס' 0153 בחוזר עט/4, "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים".

3.   הצלחה בריאיון אישי או קבוצתי

3.1הריאיון הוא השלב השני הנדרש כחלק מתהליך הקבלה לכיתות הייחודיות למחוננים הפועלות בבתי ספר על־יסודיים.

3.2הריאיון מתקיים רק לאחר שהתלמיד נבחן במבחן שהעביר הגוף הבוחן והישגיו במבחן האיתור הגיעו לסף הקבלה שנקבע לתוכנית.

3.3מטרת הריאיון היא היכרות אישית עם התלמיד כדי לבחון את התאמתו למסלול הייחודי למחוננים, ובכלל זה את המוטיבציה שלו לקחת חלק במסלול וכן את יכולתו להפיק ממנו תועלת. התלמיד עשוי להידרש להציג עבודה ייחודית שביצע או מיזם שלקח בו חלק.

3.4הראיונות יכולים להתבצע במתכונת קבוצתית או אישית, בהתאם להחלטת הצוות הבית-ספרי.

3.5במקרה הצורך, כגון במקרה של תלמידים שעלו לגביהם ספקות אחרי ריאיון קבוצתי או אישי, אפשר להזמין את התלמידים לראיונות אישיים נוספים. במקרה כזה על הצוות לשקף לתלמיד ולהוריו את הספקות שעלו לגבי המוטיבציה והיכולת של התלמיד להפיק תועלת מהתוכנית ולבקש את אישורם להעברת מידע לגורם חינוכי רלוונטי נוסף ולהיוועצות עמו.

3.6במקרים של התלבטות של הצוות החינוכי בעניין קבלתו של תלמיד לכיתת המחוננים יעורבו בנושא ובקבלת ההחלטה מדריך פדגוגי או יועץ חינוכי מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

3.7במקרה שתלמיד עבר את מבחן הקבלה, אולם קבלתו לתוכנית איננה על דעת הצוות החינוכי, והתלמיד והוריו יבחרו ללמוד בתוכנית למרות המלצות אחרות של הצוות, יש מקום לנסח תנאים, דרכי התערבות ולוח זמנים למעקב אחרי השתלבותו של התלמיד בתוכנית.

4.   קיומו של מקום פנוי בכיתת המחוננים

4.1מספר התלמידים בכיתת מחוננים בשלב החינוך העל־יסודי לא יעלה על 30 תלמידים (ראו הוראת קבע מס' 0206 בחוזר עט/8 בנושא "מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים" בנוגע למספר התלמידים בקבוצות הלימוד).

4.2ככלל, בשנה הראשונה של המסלול, אם מספר התלמידים המתאימים יעלה על 30, על בית הספר, בשיתוף הרשות המקומית והאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, להיערך לפתיחה של שתי כיתות מחוננים מקבילות באותה שכבת גיל.

4.3לא תיפתחנה  יותר משתי כיתות ייחודיות למחוננים באותה שכבת גיל בבית ספר. תינתן עדיפות לפתיחה של מסלול נוסף בבית ספר אחר ברשות, בכפיפות לעמידה בתבחינים ובלוחות הזמנים הנדרשים להיערכות לפתיחת מסלול זה ולצפי בגידול האוכלוסייה ומספר המחוננים המאותרים

(ראו בהוראת הקבע מס' 0206 בחוזר עט/8,"מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים").

4.4עד לפתיחת מסלול כיתות מחוננים נוסף, אם מספר המועמדים המבקשים ללמוד בכיתות הקיימות ביישוב גדול מ־60 תלמידים בשנה הראשונה למסלול, יופנו התלמידים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן הקבלה לריאיון אישי בבית הספר, ברשימה נפרדת לבנים ולבנות, כדי לאפשר ייצוג הולם לבני שני המינים.

4.5ברשויות מקומיות שקיימים בהן שני מסלולי כיתות מחוננים בשני בתי ספר נפרדים ישובצו התלמידים לכיתות על ידי הרשות המקומית בכפיפות למקום פנוי ולמדיניות השיבוץ ולאזורי הרישום של הרשות המקומית.

4.6לאחר השנה הראשונה של המסלול ישובצו תלמידים חדשים (בין היתר תלמידים המתגוררים ברשויות מקומיות אחרות) לכיתות בכפיפות להצלחה בריאיון, לקיומו של מקום פנוי ולצורך באיזון מגדרי של הכיתה. במקרה שבו מספר המקומות בכיתה קטן ממספר המועמדים המבקשים להצטרף אליה באותה שנה, יופנו לשלב הריאיון בעלי ההישגים הגבוהים ביותר במבחן הקבלה, בד בבד עם התייחסות לאיזון מגדרי בכיתה הקיימת (ראו בהוראת הקבע "מסגרות לימוד ייחודיות לתלמידים מחוננים" בנוגע למספר התלמידים בקבוצת הלימוד).

5.   היבחנות במבחנים חוזרים (בכל שלבי החינוך)

5.1.         כללי

א.כל תלמיד זכאי להגיש בקשה למבחן חוזר פעם אחת בלבד בכל אחד משלבי החינוך: פעם אחת בשלב החינוך היסודי ופעם אחת בשלב החינוך העל־יסודי.

ב.אי אפשר להיבחן פעמיים באותה שנת לימודים, אלא כעבור עשרה חודשים לפחות ממבחן הקבלה הקודם.

ג.בשלב החינוך היסודי אפשר לבצע מבחן חוזר בכיתות ג' או ד' בלבד במגזר דובר העברית ובכיתות ד' או ה' בלבד במגזר דובר הערבית.

ד.בשלב החינוך העל־יסודי אפשר לבצע מבחן חוזר בכיתות ז'-י' בלבד.

ה.תלמיד שהשתתפותו באחת התוכניות (למחוננים או למצטיינים) הומלצה, ואשר ביצע מבחן חוזר לצורך קבלה לתוכנית ייחודית אחרת מטעם האגף ולא עמד בסף הקבלה הנדרש, יוכל להמשיך את לימודיו בתוכנית שלמד בה קודם, אם תוכנית זו ממשיכה להתקיים בשלבי החינוך שהוא לומד בהם.

ו.הזכאות למבחן חוזר נקבעת על ידי צוות מקצועי באגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים על סמך בחינת הישגיו של התלמיד במבחן האיתור מסף הקבלה, וכן אם קיימות נסיבות אישיות חריגות; למשל: מצב בריאותי או מחלה שמנעו מהתלמיד להיבחן, נסיבות משפחתיות מיוחדות, מקרה שבו המבקש הוא אח תאום של תלמיד שהתקבל לתוכנית, או שהוא בעל לקות למידה או מוגבלות פיזית שהתגלו בתקופה שאחרי המבחן הקודם שביצע התלמיד.

ז.המבחנים החוזרים יתקיימו בתוך טווח תקופת הבחינות הרגילה המתקיימת מדי שנה.

ח.תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן החוזר ויימצא זכאי להשתתף בתוכנית יצטרף לתוכניות הייחודיות למחוננים בשנת הלימודים העוקבת על בסיס הצלחה בריאיון האישי, בתנאי שקיים מקום פנוי בתוכנית ובכפיפות לאיזון מגדרי.

ט.את הבקשות למבחנים חוזרים יש לבצע באמצעות פנייה מקוונת בלבד, בהתאם להנחיות ולמועדים שיפורסמו מדי שנה  בפורטל ההורים, החל מחודש ספטמבר. הפנייה תגיע באופן אוטומטי לגורם המטפל: רפרנט מחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים בשלב החינוך היסודי ומרכז פניות ההורים והטיפול בפרט באגף למחוננים ולמצטיינים בשלב החינוך העל־יסודי. המועד האחרון להגשת הבקשה הוא 31 בדצמבר בכל שנה.

5.2.         זכאות לבחינה עקב היעדרות

א.תלמידים שלא הגיעו עקב מחלה למועד הבחינה שנקבע להם (שלב ב' ביסודי או מבחן האיתור הכללי בחינוך העל־יסודי), והודיעו על כך עד שבוע לאחר מועד הבחינה לגוף הבוחן ולרפרנט המחוזי לטיפול בתהליך הקבלה ולפניות הורים, זכאים לתיאום מועד בחינה נוסף בתוך תקופת המבחנים של אותה השנה, כמפורסם מדי שנה בפורטל ההורים.

ב.בקשות שתתקבלנה לאחר המועד האחרון המפורסם בפורטל ההורים כמועד הסופי לרישום לבחינות באותה שנה לא תטופלנה אלא במחזור הבחינות של שנת הלימודים העוקבת בכפיפות להגשת בקשה חדשה למבחן.

5.3.         היבחנות תלמידים השוהים בחו"ל תקופה ממושכת

תלמידים השוהים בחו"ל תקופה ממושכת ומעוניינים לבדוק את התאמתם לתוכניות הייחודיות למחוננים בשלב החינוך היסודי או בשלב החינוך העל־יסודי לקראת שנת הלימודים העוקבת ייצרו קשר עם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים באמצעות פנייה מקוונת בלבד, בהתאם להנחיות ולמועדים שיפורסמו מדי שנה בפורטל ההורים, החל מחודש ספטמבר עד 31 בחודש דצמבר בכל שנה, ויתעדכנו במועדי הבחינות. אם מדובר על בדיקת התאמה לתוכניות הייחודיות למחוננים בשלב החינוך היסודי, אפשר יהיה לשבץ את התלמיד למבחן איתור המתקיים רק בטווח מועדי הבחינה הנערכים באותה שנה. אם מדובר בבדיקת התאמה לתוכניות המחוננים בחינוך העל־יסודי, אפשר יהיה לשבץ את התלמיד למבחן איתור עד 31 ביולי, על בסיס מקום פנוי בתוכנית בלבד.

 

6.   הטיפול בתלמידים הנמנים על אוכלוסיות מיוחדות

6.1.         תלמידים בעלי צרכים מיוחדים היבחנות בתנאים מותאמים (לכל שלבי הגיל) 

א.תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם תלמידים שאובחנו באחת מהקטגוריות האלה: לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיזית או מצב בריאותי מיוחד המצריך תנאי בחינה מותאמים. תלמידים אלה זכאים להגיש בקשה למבחן קבלה (שלב ב') בתנאים מותאמים.

ב.האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים, באמצעות ועדת התאמות בראשות פסיכולוג חינוכי, יבחן את זכאותו של התלמיד למבחן בתנאים מותאמים.

ג.ועדת ההתאמות מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים היא הגורם הסמכותי הבלעדי לקביעת ההתאמות במבחן הקבלה לתוכניות הייחודיות למחוננים ולמצטיינים. ההמלצות שתינתנה על ידי הגורמים המאבחנים או על ידי בית הספר אינן מחייבות את הוועדה.

ד.המבחנים המותאמים נערכים במספר מקומות מצומצם בארץ, ואפשר שבחינה לא תתקיים בעיר מגוריו של התלמיד.

ה.אופן הגשת בקשה למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים

על ההורים לשלוח את הבקשה לקיום מבחן קבלה או איתור בתנאים מותאמים באמצעות פנייה מקוונת בלבד, עד 31 בדצמבר בכל שנה, בהתאם להנחיות ולמועדים שיפורסמו בתחילת השנה בפורטל ההורים באתר משרד החינוך, בצירוף המסמכים האלה:

-          מכתב בקשה של ההורים

-          דוח אבחון של התלמיד שנעשה על ידי איש מקצוע פסיכולוג חינוכי מומחה/רופא מומחה בתחום (נוירולוג, פסיכיאטר, אחר)/מאבחן דידקטי ובמקרים של לקות מוטורית אצל תלמיד עד כיתה ג' אפשר להגיש דוח של מרפא בעיסוק; על הדוח לכלול התייחסות מפורשת לתפקוד הלימודי

-          טופס חוות דעתו של המורה או של יועץ בית הספר, מעודכן לאותה שנה, הנמצא בפורטל ההורים באתר משרד החינוך

-          טופס אישור העברת מידע, חתום על ידי ההורים, הנמצא בפורטל ההורים באתר משרד החינוך.

ו.הוועדה תדון בפנייה ותבסס את החלטותיה בהסתמך על כל המסמכים: דוחות אבחון מלאים או חווֹת דעת מקצועיות וטופס חוות דעתו של המורה או של יועץ בית הספר. בקשה שתגיע חסרה במסמכים לא תטופל כלל ותוחזר לפונה.

ז.בקשות ומסמכים שיגיעו לרפרנט המחוזי לאחר 31 בדצמבר יטופלו רק לקראת מחזור המבחנים של שנת הלימודים העוקבת, בכפיפות להגשת בקשה חדשה למבחן בשנת הלימודים העוקבת.

ח.אם החליטה הוועדה שהתלמיד זכאי למבחן בתנאים מותאמים, היא תנחה את הגוף הבוחן באשר להתאמה הנדרשת, והתלמיד יוזמן למבחן שלב ב' בתנאים מותאמים.

ט.אם החליטה הוועדה שלא לאשר לתלמיד להיבחן בתנאים מותאמים, הוא יופנה למבחן רגיל.

י.החלטת ועדת ההתאמות תימסר להורי התלמיד בכתב.

יא.אפשר להגיש ערעור על החלטת ועדת התאמות בתוך שבועיים בלבד מיום קבלת תשובתה באמצעות פנייה מקוונת בפורטל ההורים שבאתר משרד החינוך לרפרנט המחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים בחינוך היסודי או לרכז הטיפול בפרט ולמבחני קבלה בחינוך העל־יסודי.

יב.הרפרנט המחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים בחינוך היסודי, או רכז הטיפול בפרט ולמבחני קבלה בחינוך העל־יסודי, יעביר את הערעור, את המסמכים הרלוונטיים ואת תשובת ועדת ההתאמות ליושב ראש ועדת ההתאמות ולאגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.

יג.בקשת הערעור תידון בוועדת התאמות מורחבת, ותשובה סופית תישלח לרפרנט המחוזי למבחני קבלה ולפניות הורים, להורים ולמכון הבוחן.

יד.הנחיות לביצוע מבחן בתנאים מותאמים

1)המבחן המותאם יבוצע בקבוצות קטנות של עד חמישה תלמידים.

2)יש לשים לב שמדובר בהיבחנות באותו מבחן איתור (מבחינת תוכן המבחן והפרקים שבו), אלא שתנאי ההיבחנות מותאמים לצורכי התלמיד הנבחן על פי החלטות הוועדה (למשל: הארכת משך הזמן, מתן הפסקות בין חלקי המבחן, הגדלת טופס הבחינה, נוכחות סייעת וכדומה, בהתאם לצורך ועל פי המדיניות המותווית על ידי האגף ללקויי למידה במשרד החינוך).

3)הגוף הבוחן ייערך לביצוע המבחן ולמתן ההתאמות על פי המלצות הוועדה.

4)ההורים אחראים לעדכן את ילדם מראש לגבי ההתאמות שאושרו לו במהלך הבחינה ולגבי העובדה  שהמבחן מוגבל בזמן.

5)במקרה שהתלמיד הנבחן יסרב להשתמש בהתאמות שאושרו והוכנו בעבורו בזמן הבחינה, כולן או חלקן, ייעתר הגוף הבוחן לבקשתו של התלמיד ויתעד זאת. יודגש כי לא יתאפשר  לבצע את המבחן שוב, על פי ההתאמות שאושרו מראש, אלא בכפיפות לנוהלי בחינה חוזרת, כמפורט בסעיף 5 לעיל.

6)השתתפות במבחן מותאם בשלב החינוך היסודי אינה כרוכה בתשלום כלשהו. בשלב החינוך העל־יסודי ההשתתפות במבחן כרוכה בתשלום לגוף הבוחן. עלות הביצוע של מבחן מותאם זהה לעלות ביצועו של מבחן רגיל. 

6.2.         תלמידים עולים או תושבים חוזרים ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית (לכל שלבי הגיל)

א.תלמידים המוגדרים כעולים חדשים או כתושבים חוזרים, ותלמידים שלמדו באחת מהשנתיים שקדמו למועד המבחן במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית או ערבית, זכאים לביצוע מבחן האיתור בעברית קלה או למבחן המתורגם בהתאמה לשפות זרות באנגלית, בצרפתית או ברוסית בלבד.

ב.הבקשה למבחן בשפה מותאמת תיעשה באמצעות פנייה מקוונת בלבד, בהתאם להנחיות ולמועדים שיפורסמו בפורטל ההורים מדי שנה, בתחילת שנת הלימודים.

ג.יש לצרף אישור רשמי המציג את מועד העלייה או את מועד החזרה לארץ (דוח יציאות וכניסות ממשרד הפנים) או אישור לימודים מהמסגרת החינוכית שבה למד התלמיד בחו"ל.