שחרור תלמידים מלימודים לייצוג לאומי בספורט

הוראת קבע מס' 0211 - חדש

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
הוראה זו מפרטת את התהליך לקבלת אישור להיעדרות מלימודים עבור תלמיד המבקש לצאת למחנה אימונים או לתחרות לייצוג ישראל בעולם.

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il
החינוך העל-יסודי.

 

1.   התהליך לקבלת אישור להיעדרות מלימודים עבור תלמיד המבקש לייצג את ישראל בספורט

1.1תלמיד המבקש לקבל שחרור מלימודים לצורך ייצוג לאומי (מחנה אימונים או תחרות) יקבל מהאגודה או מהאיגוד או מההתאחדות הנוגעים בדבר " טופס שחרור תלמיד/ה מהלימודים בבית הספר לייצוג לאומי " (ראה את הטופס בנספח להלן).

טופס זה, עם כל פרטי התלמיד, באישור ובחתימת הוריו ובחתימה ובחותמת של גוף הספורט המבקש, יועבר על ידי התלמיד לחוות דעת מנהל בית הספר, והוא יעבירו אחר כך לחוות דעת המפקח על החינוך הגופני במחוז, להמלצת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני ולהחלטת מנהל המחוז.

בעיקרון לא ישוחררו תלמידים למטרות ספורט אחרות, שלא לצורך ייצוג לאומי, אלא אם קיבלו מראש את אישור מנהל המחוז .

1.2הטפסים חייבים להגיע לאישור מנהל המחוז לא יאוחר משלושה שבועות לפני האירוע.

1.3במקרה של חוות דעת שלילית או הערות הקשורות להיעדרותו של התלמיד מלימודים, על המנהל לציין את הערותיו בטופס, לחתום עליו, להחתימו בחותמת בית הספר ולהעבירו למפקח על החינוך הגופני במחוז שימשיך את הטיפול כמפורט לעיל. התנגדות מנהל בית הספר לשחרור התלמיד תמנע את המלצת המפקח על החינוך הגופני לשחרור התלמיד לנסיעה זאת ותחייב את האחראי לנבחרת/למשלחת להיערך בהתאם.

1.4במקרה של החלטה חיובית בהנהלת המחוז ייחתם הטופס ויישלח למנהל בית הספר שהתלמיד לומד בו. במקרה כזה יתחשב  בית הספר בתלמיד ויבוא לקראתו בקביעת מועדי מבחנים וכדומה.

1.5אין תלמיד רשאי להשתחרר מלימודים למחנה או לצורך ייצוג לאומי ללא ביצוע התהליך הזה לפני המועד שנקבע ליציאתו וללא אישור מנהל המחוז.


2.   נספח: טופס שחרור תלמיד/ה מהלימודים בבית הספר לייצוג לאומי בספורט

(בנבחרת לאומית או בקבוצה מייצגת בגביע אירופה)

 

 

 

  1. פניית התלמיד/ה (נא לכתוב באותיות דפוס/בכתב ברור)

אבקש לאפשר את שחרורי לשם השתתפות בתחרות ספורט/במחנה אימונים בחו"ל / בארץ.*

השם הפרטי:_____________ שם המשפחה:_______________

אני לומד/ת בבית הספר /במכללה: ________________________

שכתובתו: רחוב ומס' _____________ בעיר _______________

המיקוד _______ מס' הטלפון _______מס' הפקס' ___________

תאריך __________________ חתימה __________________

אישור ההורים לפנייה: אני מאשר/ת את הסכמתי לפניית בני/בתי.

השם: _________התאריך _________ חתימת ההורה ________

  1. פניית האיגוד / ההתאחדות לספורט / אגודת הספורט

נבקשכם לאפשר את שחרורו של הנ"ל לשם השתתפות בתחרויות

ספורט/במחנה אימונים בחו"ל/ בארץ* בענף ________________

במסגרת המפעל ________________ (יש לצרף הזמנה רשמית)

הנבחרת/הקבוצה תכונס ביום __________________________

ותתחיל את התחרויות/האימונים ביום _____________________

הנבחרת/הקבוצה תסיים את התחרויות/האימונים ביום

_____________ ותפוזר ביום ________________________

בסה"כ ישהה/תשהה הנ"ל עם הנבחרת/הקבוצה ______________

ימים וייעדר/תיעדר מבית הספר _________________ ימים (נטו)

הארצות הנכללות בסיור זה הן: _________________________

ההנמקה לצורך ההשתתפות של הנ"ל במיוחד: ______________

______________________________________________

שם המזכיר הכללי / היו"ר:* ___________________________

שם הגוף השולח:__________________________________

חתימת המזכיר הכללי / היו"ר:* ___________ תאריך ________

חותמת ההתאחדות/האיגוד/אגודת הספורט _________________

  1. חוות דעת מנהל בית הספר/המכללה: אני ממליץ/צה /אינני ממליץ/צה*

הערות: _________________________________________

תאריך ____________ שם המנהל :_____________________

חתימת המנהל _____________ חותמת בית הספר __________

_______________________________________________

  1. חוות דעת המפקח על החינוך הגופני במחוז: אני ממליץ /צה /אינני ממליץ/צה*

הערות: _________________________________________

תאריך ___________ השם: __________ חתימה __________

  1. המלצת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני: אני ממליץ /צה /אינני ממליץ/צה

הערות :_________________________________________

תאריך ___________ השם :___________ חתימה _________

  1. החלטת מנהל המחוז: אני מאשר/ת / אינני מאשר את שחרור התלמיד.*

הערות :_________________________________________

תאריך ____________ השם: ___________ חתימה ________

העתק ההחלטה (יישלח על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני)

לאיגוד / להתאחדות / לאגודה __________________________

למפקח/ת על החינוך הגופני במחוז ______________________

למנהל/ת בית הספר ________________________________

*- למחוק את המיותר