כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – "האמנה החינוכית"

הוראת קבע מס' 0212 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
החל משנת הלימודים התשנ"ח כל בתי-הספר העל-יסודיים (חטיבות הביניים והחטיבות העליונות) הנוטלים חלק בתחרויות הספורט המאורגנות על ידי הפיקוח על החינוך הגופני או על ידי התאחדות הספורט לבתי הספר מחויבים ל"כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית" המובאים להלן. אלה מטרות הכללים: להשריש ערכי חינוך בקרב המשתתפים; ליצור תנאים הוגנים ודומים לתלמידים ולנבחרות בבתי הספר השונים; להבטיח כי הטיפול החינוכי הספורטיבי ארוך-הטווח של בתי הספר, מוריו ומאמניו ימנע עומס יתר על התלמיד הספורטאי ויאפשר את התפתחותו החינוכית והספורטיבית.
הוראת הקבע מס' 90 בחוזר עח/9 "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על-יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית'" (https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=104&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F13&UTM_CAMPAIGN=MNK) נשארה כלשונה, מלבד סעיף המנחה את מוסדות החינוך להשתמש בשם הרשמי של בית הספר בתחרויות ואירועים.

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il
כלל מערכת החינוך, בכל המגזרים.

 

1.        כללי

הוראה זו מביאה את כללי ההתנהגות החינוכית החברתית והספורטיבית המצופה מבתי הספר העל-יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט. למטרה זו תהיה ההתייחסות לשמו של בית הספר בכל  הפרסומים הקשורים לאירועי החינוך הגופני ותחרויות בתי הספר (ובכלל זה מועדוני הספורט הבית-ספריים) אך ורק בהתאם לאופן שבו הוא מופיע ברשומות משרד החינוך.

בתי הספר אינם רשאים לשנות את שם הנבחרות או לכנותם בשם שאינו השם הרשמי של בית הספר.

2.        פעולות חינוכיות בבתי הספר

בתי הספר נדרשים לקיים פעולות הסברה וחינוך שיושם בהן דגש על הנושאים האלה:

-          כללי תקנון התחרויות

-          ההגינות הספורטיבית

-          כיבוד ההמנון וסמל המדינה בתחרויות ובטקסים

-          מניעת ביטויי אלימות מילולית וגופנית

-          שמירה על הרכוש ועל איכות הסביבה

-          עידוד התלמידים הספורטאים

-          מניעת סיסמאות או הערות פוגעות הנוגעות למשתתפי התחרויות.

3.        אישור רפואי

בהתבסס על עמדת משרד הבריאות בנוגע להמצאת אישורים רפואיים, השתתפות התלמיד בנבחרת בית הספר מותנית בהצהרת ההורים על בריאות ילדם שנמסרה למוסד החינוכי (ראו הוראת קבע מס' 0081 בחוזר עח/6, "אישורים רפואיים").

במקרה שהצהרת ההורה מציינת מצב של מחלה (אחד הסעיפים בטופס ההצהרה מסומן), יש צורך באישור מרופא לביצוע פעילות ספורט תחרותית.

ההנחיות הרפואיות במצבים אלו תהיינה תקפות למשך שנה או עד עדכונן על ידי ההורים במקרה של המלצות רפואיות חדשות. ההורים נדרשים להצהיר מדי שנה על בריאות ילדם.

4.        הרשאים להשתתף בתחרויות בתי הספר

4.1במסגרת נבחרות בתי הספר בענפים השונים יתחרו תלמידים ותלמידות בקבוצות נפרדות.

4.2כל חברי נבחרת בית הספר יהיו תלמידים מן המניין שנרשמו לאותו בית ספר והחלו את לימודיהם בו ביום פתיחת שנת הלימודים הרשמית שנקבעה על ידי משרד החינוך באותה שנת לימודים.

4.3      א.בנבחרת בית הספר רשאים להשתתף תלמידים מאותה חטיבת גיל בלבד (ז'-ח' או ט' או י'-י"ב).

ב.בחטיבות הגיל ז'-ח' ו-ט'

1)הגדרת "חריג גיל": תלמיד שנשאר כיתה והוא יליד שנתון אחד מעל בני כיתתו.

2)תלמידים אשר החלו ללמוד בכיתה א' בשנתון נמוך מגילם בלא יותר משנה אחת (בגלל בשלות מאוחרת או מכל סיבה אחרת) לא ייחשבו חריגי גיל. מנהל הרוצה לשלב תלמיד כזה באליפויות השונות ימציא אישור שהתלמיד החל ללמוד בכיתה א' בשנתון הנמוך מגילו ולכן הוא איננו חריג גיל.

3)קבוצה רשאית לשתף באליפויות בתי הספר תלמיד אחד בלבד שהוא חריג גיל (שנשאר כיתה). לעומת זאת, הקבוצה רשאית לשתף ללא הגבלה את כל התלמידים שלא נשארו כיתה מאז כיתה א', בהתאם לנאמר בס"ק 2 לעיל.

4)כללים אלה אינם חלים על תלמידי כיתות י'-י"ב.

ג.בחטיבת הגיל י'-י"ב

1)בשנה שבה מתקיימת אליפות בין-לאומית בענף מסוים לא יוכל להשתתף תלמיד ספורטאי ששנת לידתו קודמת לשנה הקובעת באליפות בענף זה.

2)בשנה שלא מתקיימת במהלכה אליפות בין-לאומית באותו ענף

א.        הקבוצה רשאית לרשום בטופס המשחק אך ורק שני תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל אחד בלבד.

ב.        באליפות מתמשכת (אליפות במסגרת ליגה של בתי ספר המתקיימת במשך תקופה במהלך שנת הלימודים) כל קבוצה או נבחרת של בית ספר רשאית לרשום בטופס הרישום הקבוצתי למשתתפים כמה חריגי גיל כהגדרתם בתקנון ללא הגבלה. זאת מתוך רשימה של עד 20 שחקנים, כמפורט להלן:

(1)  במשחקי כדור

-          הקבוצה רשאית לרשום בטופס המשחק אך ורק שני תלמידים חריגי גיל כהגדרתם בתקנון. במהלך כל המשחק יוכל להיות על המגרש תלמיד חריג גיל אחד בלבד.

-          מדי משחק אפשר לשנות את רשימת השחקנים בטופס המשחק, לרבות את חריגי הגיל (מתוך הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי).

(2)  בענפי ספורט אחרים

-          הקבוצה רשאית לרשום בטופס ההשתתפות אך ורק תלמיד חריג גיל אחד כהגדרתו בתקנון אשר יהיה רשאי להשתתף בתחרות.

-          בכל תחרות אפשר לשנות את רשימת המשתתפים בטופס ההשתתפות, לרבות את חריג הגיל (מתוך הרשימה שהוגשה בטופס הרישום הקבוצתי).

-          באליפות קצרה (אליפות הנמשכת עד שלושה ימים ברצף): בשלבים הארציים ישותפו השחקנים שיירשמו בטופס המשחק למשחק הראשון על פי התקנון, ללא כל אפשרות של שינוי או תוספת של שחקנים עד למשחק הגמר. בין האליפות הקצרה למשחק הגמר אפשר לערוך שינוי בסגל השחקנים. זאת מתוך רשימה של עד 20 שחקנים, כולל חריגי הגיל.

ד.      לקראת כל שנת לימודים יפורסמו בחוזר המנכ"ל התאריכים הקובעים לגבי השתתפות התלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר באותה שנה.

5.        מעבר תלמידים בין בתי ספר

5.1.   כללי

א.הפעלת לחץ על תלמיד בכל דרך שהיא לעבור מבית ספר לבית ספר, או לעבור מאגודה לאגודה, אסורה לחלוטין.

ב.בכל בקשה למעבר של תלמיד הקשור לתחרויות הספורט מבית ספר אחד לבית ספר אחר (ראה טופס 1 בנספח) יוזמנו ההורים ומורה אחראי מבית הספר הקולט לשיחה עם המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני. רק לאחר פגישה זו יינתן האישור הסופי להשתתפותו של התלמיד בתחרויות בתי הספר.

ג.שיתוף תלמיד שעבר בין בתי ספר המשתתפים בליגת על ו/או במשחקי הגמר הארצי בנבחרת בית הספר שאליו עבר במסגרת אותו ענף ספורט יאושר אך ורק לאחר מילוי טופס הבקשה לאישור השתתפותו של התלמיד החדש בנבחרת בית ספר, הכולל את המלצת מנהל בית הספר המשחרר ואת הסכמת מנהל בית הספר הקולט. החלטה סופית לגבי השתתפותו של התלמיד תינתן על ידי המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני לאחר שיקבל את טופס הבקשה המלא על כל פרטיו.

ד.תלמיד הלומד במוסד חינוך פנימייתי נחשב לצורך התקנון תלמיד בית הספר שבו הוא לומד בפועל. אם הוא למד בשנה הקודמת במוסד חינוך אחר, הוא נחשב כמי שעבר ממוסד חינוך אחד למשנהו, וחלות על שיבוצו בתחרויות בתי הספר כל ההוראות הדנות בתלמידים שעברו ממוסד אחד למשנהו. הוא הדין לגבי תלמיד שעבר ממוסד פנימייתי למוסד חינוך אחר.

ה.  1)תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי מחוץ לתחום הרשות המקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, וזאת אם ברשות המקומית שהוא לומד בה קיים בית ספר שנבחרתו משתתפת באותה ליגה.

2)במקרה שבית הספר שקיימת בו נבחרת המשתתפת באותה ליגה לא יקבל את התלמיד, יהיה התלמיד רשאי לעבור לבית ספר אחר על-פי כללי המעבר המפורטים בפרק זה.

3)תלמיד אינו רשאי לעבור מבית ספר אחד לבית ספר אחר המצוי באותה רשות מקומית שבה הוא לומד כדי לשחק בנבחרתו, אם שני בתי הספר משחקים במסגרת ליגת-העל של בתי הספר או היו שותפים בשנה האחרונה במסגרת ליגת-העל ו/או במסגרת האליפות הארצית באותו ענף.

4)בית ספר שישתף תלמיד/ים בניגוד להנחיות הללו יורחק אוטומטית מהמשך התחרויות ויועמד בפני ועדת המשמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני.

5.2.   מעבר תלמידים על-פי שכבות גיל

א.לנבחרת בית ספר לכיתות ח' יכול להירשם מדי שנה בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה ח') מבית ספר אחר המצוי מחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל או תלמיד שהוא עולה חדש.

ב.לנבחרת בית ספר לכיתות ט' יכול להירשם מדי שנה בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד  שהגיע באותה שנה (לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה ט') מבית ספר אחר המצוי מחוץ לאזור הרישום או מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל או תלמיד שהוא עולה חדש.

ג.לנבחרת בית ספר לכיתות י' יכול להירשם מדי שנה בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד  שהגיע באותה שנה (לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה י') מבית ספר אחר המצוי מחוץ לאותה רשות מקומית או מבית ספר מחו"ל או תלמיד שהוא עולה חדש. לעניין זה "בית ספר אחר" למעט מוסד חינוך שנקבע על ידי המשרד או באישורו כמוסד שבו ימשיכו את לימודיהם בוגרי כיתה ט' של בית ספר פלוני.

ד.לנבחרת בית ספר לכיתות י"א יכול להירשם מדי שנה בטופס רשימת השחקנים ולהשתתף באותו ענף ספורט רק תלמיד אחד שהגיע באותה שנה (לפני פתיחת שנת הלימודים הרשמית של כיתה י"א) מבית ספר אחר, מאותה רשות מקומית או מרשות אחרת או מבית ספר מחו"ל או תלמיד שהוא עולה חדש.

ה.לא תאושר השתתפותו של תלמיד בנבחרת בית הספר בעת מעבר מכיתה י"א לכיתה י"ב.

ו.למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ח' באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל -

אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י').

אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שלוש שנים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים הרביעית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים הרביעית כאמור (לכיתה י"א).

בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.

ז.למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה ט' באותו ענף יכול להצטרף אך ורק

תלמיד אחד.

למרות האמור לעיל -

אחד מן התלמידים שלא אושרה השתתפותם במשך שנתיים באותו בית ספר יהיה רשאי להשתתף במשחקים באותו בית ספר החל מיום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית כאמור (לכיתה י"א).

בכל מקרה לא תותר השתתפותו של תלמיד כאמור בכיתה י"ב.

ח.למען הסר כל ספק, לנבחרת בית ספר בכיתה י' באותו ענף יכול להצטרף תלמיד אחד העולה לכיתה י'. תלמידים נוספים שהצטרפו לבית הספר לכיתה י', ולא אושר להם לשחק בנבחרת בית הספר, לא יוכלו לייצג את אותו בית ספר גם בשנים שלאחר מכן, עד לסיום לימודיהם בבית הספר.

למרות האמור לעיל תותר השתתפותו של אחד מן התלמידים הנ"ל בכיתה י"ב, וזאת בתנאי שבית הספר הקולט יעביר למשרדנו עוד במעבר לכיתה י' "טופס מיוחד, בקשה לאישור השתתפות בכיתה י"ב" (ראו טופס 2 בנספח להלן), חתום על ידי התלמיד, הורי התלמיד ומנהלי בתי הספר, שבו הם מצהירים שידוע להם שהתלמיד הנ"ל יוכל להשתתף אך ורק בשנה השלישית (בכיתה י"ב). ללא חתימות אלה מראש לא יורשה התלמיד להשתתף בתחרויות אף בכיתה י"ב.

ט.לנבחרת בית ספר בכיתה י"א באותו ענף ובכל אחד משני המינים יכול להצטרף אך ורק תלמיד אחד. תלמיד נוסף שהצטרף לכיתה זו לא יוכל להשתתף בתחרויות גם בכיתה  י"ב.

י.תלמיד ספורטאי שנרשם לפי אחד מהסעיפים א'-ד' לעיל לא יוכל להירשם שוב כתלמיד ספורטאי במוסד חינוך אחר, כל עוד הוא לומד באותה חטיבת גיל (חטיבת ביניים או חטיבה עליונה).

5.3.   מעבר תלמידים במהלך שנת הלימודים

א.תלמיד מכיתה ז' עד כיתה ט' (ועד בכלל), שעבר מבית ספר אחד למשנהו בארץ, או תלמיד שהגיע מחו"ל בתקופה שמיום תחילת שנת הלימודים הרשמית ועד יום סיום שנת הלימודים הרשמית, לא ישותף במשחקים במסגרת אליפויות בתי הספר באותה שנת לימודים ובשנת הלימודים שאחריה. התלמיד יהיה רשאי להשתתף במשחקים החל ביום פתיחת שנת הלימודים הרשמית של שנת הלימודים השלישית שלאחר מועד העברתו, אם הוא ייחשב כשחקן המועבר היחיד לאותה כיתה בשנת הלימודים השלישית.

אם השנה השלישית היא כיתה י"ב שאין אליה העברות, לא יורשה התלמיד להשתתף בתחרויות (למעט האפשרות המופיעה בס"ק 4.2–ח).

ב.תלמיד כיתה י' או י"א שעבר אחרי יום פתיחת שנת הלימודים הרשמית לבית ספר אחר לא יוכל לשחק גם בכיתה י"ב.

6.        משך ההשתתפות בתחרויות בתי הספר

תלמיד שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר לא יוכל לשחק יותר משלוש שנים בסך הכול באותה חטיבת גיל: חטיבת הביניים או החטיבה העליונה. תלמיד באותו בית ספר שהחל את פעילותו בנבחרת בית הספר בכיתה י"א לא יוכל לשחק יותר משנתיים.

7.        חובות התלמידים המשתתפים בתחרויות בתי הספר

כל תלמיד שהוא חבר בנבחרת חייב להשתתף בכל השיעורים של כיתתו שנקבעו במערכת השיעורים, לעמוד במטלות הלימודיות ככל התלמידים ולהגיע להישגים לימודיים סבירים.

8.        הכשרת תלמידים לשופטים צעירים בתחרויות ספורט של בתי הספר

8.1הפיקוח על החינוך הגופני, בשיתוף עם התאחדות הספורט לבתי-הספר, יפעל להכשיר תלמידים ותלמידות לשמש שופטים צעירים בתחרויות ספורט בבתי-הספר בענפי הספורט השונים.

8.2הקורסים ייערכו בתיאום עם איגודי השופטים הרלוונטיים, ואורכם יהיה בהתאם לענף הספורט ולדרישות של איגודי השופטים.

8.3תלמידים שיעברו בהצלחה את הקורס יחויבו בהליך התמחות של שיפוט, וישפטו במסגרת זו ב-3 אירועי ספורט בבתי-הספר. ההתמחות תהיה חלק בלתי נפרד מקורס השופטים.

8.4תלמידים ותלמידות שיסיימו את הליך ההתמחות בהצלחה יוכלו לשפוט במסגרת תחרויות בתי-הספר וליהנות מתשלום מהתאחדות הספורט לבתי-הספר עבור השיפוט.

8.5מועדי הקורסים יפורסמו באתר התאחדות הספורט לבתי-הספר בכתובת זו: http://schoolsport.co.il.

9.        אימוני נבחרות בתי הספר

9.1ההנהלה והצוות המקצועי של בית הספר יקבעו את מספר האימונים השבועיים שיתאמן בהם כל תלמיד בנבחרת בית הספר בתקופות השונות של השנה, כדי שיימנע עומס יתר על התלמיד. בכל מקרה לא תהיינה לתלמיד יותר משתי יחידות אימון באותו יום (שלוש שעות לכל היותר ליום, ובכלל זה פעולותיו הספורטיביות שמחוץ לבית הספר).

קבוצות המשתתפות באליפות בתי הספר התיכוניים במשחקי הכדור תקיימנה, בתקופות שבהן מתקיימים משחקי ליגה באגודות הספורט, עד שני אימונים בשבוע, ובתקופות שאין מתקיימים בהן משחקי ליגה באגודות  עד שלושה אימונים בשבוע.

9.2אימוני נבחרת בית הספר יהיו מעבר לשעות הלימודים הפורמאליות, ובכל מקרה לא יפגעו במערכת הלימודים של שחקני הנבחרת.

10.  תפקידיו ואחריותו של מנהל בית הספר

10.1על מנהל בית הספר להכיר את הוראות "האמנה החינוכית" ו"התקנון לאירועי החינוך הגופני" העדכניים ולפעול אך ורק על פיהן.

10.2בבתי הספר המשתתפים באליפות התיכוניים ובשאר תחרויות בתי הספר יהיה מנהל בית הספר חבר בהנהלת הקבוצה ויהיה מעורב בקבלת ההחלטות המתקבלות בה.

10.3מנהל בית ספר המעוניין לשתף בנבחרת בית ספרו תלמיד המתעתד לעזוב בית ספר אחר חייב להודיע על הכוונה לעשות זאת בכתב למנהל בית הספר שבו התלמיד לומד, וכל זאת עוד לפני שבוצע המעבר.

10.4מנהל בית הספר יאשר באופן אישי ובכתב פנייה של נציג בית ספרו לכל תלמיד מבית ספר אחר. ללא אישור מראש אין לפנות לתלמידים. פנייה כזאת תיעשה רק לאחר גמר משחקי בתי הספר באותו ענף, באותה קבוצת גיל ומין ובאותה שנה.

10.5מנהל בית הספר יידע כל תלמיד העובר לבית ספרו וכן את הוריו באשר לכללי האמנה

החינוכית ויסבירם להם.

11.  עזרה לתלמידים ואיסור טובות הנאה

11.1מומלץ כי בית הספר יעזור לספורטאי בתחום הלימודים (שיעורי עזר, תיאום לוח המבחנים, התחשבות בעומס שבו התלמיד נתון וכיו"ב), אך אין להעלות לו ציונים או לתת לו בונוסים בשל הפעילות הספורטיבית. אסור בהחלט לשחרר תלמיד נבחרת משיעורי החינוך הגופני הסדירים בבית הספר.

11.2תלמיד ספורטאי אינו רשאי לקבל ממוסד החינוך, מהבעלות או מכל גוף אחר תשלומים, אוכל או הטבה של ויתור על תשלומי חובה או טובות הנאה אחרות, בצורה ישירה או עקיפה, למעט טובות הנאה הניתנות באופן שוויוני לכל התלמידים באותו מוסד חינוך ולמעט באמור בס"ק 9.3 להלן.

11.3בית הספר רשאי להחזיר לתלמיד הוצאות נסיעה לבית הספר ובחזרה בגובה עלות הנסיעה בתחבורה הציבורית . כמו כן אפשר להסיע תלמידים שמקום מגוריהם מרוחק מבית הספר, על פי נוהלי הסעת תלמידים שפורסמו בסעיף 0153 בחוזר הוראות הקבע עט/, "הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים". אין לאפשר בשום מקרה הסעה במוניות על חשבון בית הספר או הבעלות או כל גוף אחר.

12.  ועדת חריגים

מנהל בית ספר אשר תלמיד שאינו רשאי להשתתף בנבחרת בית הספר על פי ההנחיות בהוראת הקבע מס' 90 בחוזר הוראת הקבע עח/9, "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – "האמנה החינוכית" עבר אליו רשאי לפנות בבקשה לוועדת החריגים של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני לאשר לתלמיד לשחק בנבחרת בית ספרו.

לבקשה, שבה תנומקנה הסיבות להעברה, יצורף מסמך שימולא על ידי ההורים (ראו טופס 3 בנספח להלן), והמנהל יאשר בחתימתו את נכונות העובדות שתפורטנה במסמך. מסמך זה יוגש למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני עד 25 ביולי באותה שנה ויידון בחודש אוגוסט. בקשות שתגענה לאחר מועד זה ועד 25 בספטמבר באותה השנה תידונה בחודש אוקטובר. בקשות שתגענה לאחר מועד זה ועד 25 בדצמבר באותה שנה תידונה בחודש ינואר. לא תתקיימנה ישיבות נוספות של הוועדה לבד מבשלושת המועדים האלה.

13.  עברה על התקנון

תלמיד או בית ספר שנמצאו נוהגים בניגוד לסעיף מסעיפי הוראות אלו יובאו לפני ועדת משמעת של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני. הוועדה רשאית להחליט על ענישה, על פי התקנון לאירועי החינוך הגופני בבתי הספר.


14.  נספח: טפסים

טופס 1: טופס בקשה לאישור השתתפות תלמיד/ה חדש/ה בנבחרת ביה"ס

 

(חובה להגיש טופס זה עד 15 באוגוסט)

 

חלק I – התלמיד/ה

 

אני התלמיד/ה _____________  ______________  __________

               שם פרטי ושם משפחה      תאריך לידה           מס' ת"ז

כתובת: __________________________________________

לומד/ת בשנה"ל ________ בבית-הספר________ בכיתה _______

מעוניין/ת להשתתף בנבחרת בית-הספר_________ החל משנת הלימודים_______

בענף ________________ בכיתה _______________________

           ____________                   _______________

         חתימת התלמיד/ה                             תאריך

 

חלק II – ההורים

  1. אנו מאשרים כי העובדות המפורטות בחלק I נכונות.
  2. אנו מודעים לעובדה שרק תלמידים שתאושר העברתם לאותה שנת לימודים יוכלו ליטול חלק בתחרויות ספורט של נבחרות בתי הספר המאורגנות על ידי משרד החינוך (להלן התחרויות).
  3. אנו מודעים לכל כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי הספר כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע עח/9, "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית' ", ומתחייבים לפעול על פיהם.

_____________  _________________  ______________

  שם ההורה/ים           חתימת ההורה/ים                 תאריך

 

חלק III – ביה"ס א'– המלצת מנהל/ת ביה"ס המשחרר (ימולא רק במעבר לאזור רישום אחר ו/או במעבר לכיתה י"א)

אני ממליץ/ה לא ממליץ/ה* להעביר את התלמיד/ה_____________ ת"ז________________ תאריך לידה _____________ הלומד/ת

בכיתה__________ בבית הספר______________ אל בית-

הספר__________ לכיתה ____________ לענף_____________ החל משנת הלימודים____________________

* נימוקים לאי המלצה:__________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________   ___________   __________   _____________

שם המנהל/ת  חותמת ביה"ס        תאריך         חתימת מנהל/ת ביה"ס

 

חלק IV – ביה"ס ב'– הסכמת מנהל/ת ביה"ס הקולט (ימולא בכל מעבר בין בתי-ספר)

ברצוננו לרשום את התלמיד/ה_____________

ת"ז______________ תאריך לידה ____________ לבית ספרנו

____________ לכיתה_____________ בענף______________

זוהי ההעברה היחידה לכיתה________ לשנת הלימודים _________

לנבחרת בית-ספרנו בענף זה.

__________  ___________  ___________  ______________

שם המנהל/ת    חותמת ביה"ס        תאריך       חתימת מנהל/ת ביה"ס

................................................................................................

לשימוש משרדי בלבד!

 

חלק V – החלטת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

מאושרת/לא מאושרת העברתו של התלמיד/ה  _________________

                                                                שם פרטי + שם משפחה

העברה זו היא ההעברה היחידה לכיתה ________ לשנת הלימודים

 ___________ לבית-הספר _____________ בענף ___________

_____________________         ___________    ______________

המפקח המרכז והממונה על החינה"ג              תאריך                    חתימה


טופס 2: בקשה לאישור השתתפות תלמיד/ה חדש/ה בנבחרת ביה"ס בכיתה י"ב

 

(חובה להגיש טופס זה עד 15 באוגוסט בעת המעבר לכיתה י')

 

חלק I – התלמיד/ה

 

אני התלמיד/ה ____________  _____________  ____________

               שם פרטי ושם משפחה     תאריך לידה             מס' ת"ז

כתובת:____________________________________________

לומד בשנה"ל _________ בבית הספר:___________ בכיתה: ____

מעוניין/ת להשתתף בנבחרת בית-הספר:________ בכיתה י"ב בשנת

הלימודים: _______________ בענף: _____________________

            ________________           _______________

               חתימת התלמיד/ה                         תאריך

 

חלק II – ההורים

  1. אנו מאשרים כי העובדות המפורטות בחלק I נכונות.
  2. אנו מודעים לעובדה שבננו/בתנו יוכל/תוכל להשתתף בתחרויות ספורט של נבחרות בתי הספר המאורגנות על ידי משרד החינוך (להלן התחרויות), רק בהיותו/ה תלמיד/ה בכיתה י"ב (בהתאם ל"אמנה החינוכית").
  3. אנו מודעים לכל כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי-הספר כפי שפורסמו בחוזר המנכ"ל עח/9, "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – "האמנה החינוכית"", ומתחייבים לפעול על פיהן.

______________ ___________________ _______________

    שם ההורה/ים            חתימת ההורה/ים                 תאריך

 

חלק III – המלצת מנהל/ת ביה"ס א' – ביה"ס המשחרר

אני ממליץ/ה לא ממליץ/ה* להעביר את התלמיד/ה:_______

ת"ז:_____________ תאריך לידה:________ הלומד/ת

בכיתה:_________ בבית הספר:______________ אל בית

הספר:_____________ לכיתה: ____________

לענף:_____________ החל משנת הלימודים:________________

* נימוקים לאי המלצה:

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________ ___________ __________ _______________

שם המנהל/ת     חותמת ביה"ס         תאריך      חתימת מנהל/ת ביה"ס

מאושרת / לא מאושרת השתתפותו של התלמיד/ה שם

פרטי:__________________  שם משפחה:_________________

במסגרת התחרויות _____________  של בית הספר____________

בשנת הלימודים________________.

___________________      _____________  ____________

        המפקח המרכז                            תאריך             חתימה

והממונה על החינוך הגופני  

 

חלק IV – הסכמת מנהל/ת ביה"ס ב' – ביה"ס הקולט

ברצוננו לרשום את התלמיד/ה_______________ ת"ז__________

תאריך לידה _________ לבית-ספרנו ____________ לכיתה י'.

ידוע לי כי הנ"ל יהיה/תהיה רשאי/ת להשתתף בתחרויות בתי הספר בענף _________ אך ורק בהיותו/ה תלמיד/ה בכיתה י"ב.

________   ___________   ________   _________________

שם המנהל/ת  חותמת ביה"ס      תאריך          חתימת מנהל/ת ביה"ס

 

לשימוש משרדי בלבד!

חלק IV החלטת המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

מאושרת / לא מאושרת השתתפותו של התלמיד/ה שם פרטי:___________

שם משפחה:______________ במסגרת התחרויות ________________

של בית הספר________________ בשנת הלימודים_______________.

 

_______________________    _____________   _____________

      המפקח המרכז והממונה                  תאריך                     חתימה

          על החינוך הגופני


טופס 3: טופס פנייה לוועדת חריגים

 

לכבוד

ועדת החריגים

משרד החינוך

הפיקוח הארצי על החינוך הגופני

רח' השלושה 2, תל-אביב 61092

פקס' 03-6896759

 

פנייה לוועדת חריגים

(בקשה לאישור לשחק בנבחרת בית הספר לתלמיד/ה שעבר/ה מבית ספר אחר)

 

הטופס ימולא וייחתם על ידי הורי התלמיד/ה ויועבר לאישור, להארות/להערות ולחתימה למנהל/ת בית הספר. המנהל/ת יעביר/תעביר אותו למפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך. המנהל/ת אחראי/ת לוודא את נכונות העובדות שצוינו בטופס.

 

למילוי ולחתימה של ההורה/ים

 

אני/אנו_________________ החתום/ים מטה מתגורר/ים באורח קבע

ברחוב ______________ מספר_______ ביישוב__________

מיקוד________ טלפון __________ מצהיר/ים כי:

1)בני/בתי_________ מספר ת' זהות _____________________

שתאריך לידתו/ה_______ למד/ה השנה בביה"ס____________

ביישוב______________ בכיתה___________________

2)בני/בתי מבקש/ת לשחק בשנה הבאה בנבחרת בי"ס___________

ביישוב_______ בכיתה_________________

בענף_____________________

3)בני/בתי גר/ה כיום עמי.

בני/בתי גר/ה כיום בכתובת נפרדת,* ברח'_________________

ביישוב____________

מיקוד_________________ טלפון___________________

4)בני/בתי שיחק/ה עד היום בענף הספורט______________ של האגודה_____________

5)בני/בתי נשאר/ה לשחק באגודה/יעבור/תעבור לאגודה אחרת*__________________

___________

* מחק את המיותר.

 

6)אני/אנו פונה/ים לוועדת החריגים בבקשה לאשר לבני/לבתי לשחק בנבחרת בית הספר שהוא/היא מבקש/ת לעבור אליו מהסיבות האלה (אפשר לצרף מכתב):

______________________________________________

7)מצ"ב אישור משרד הפנים לשינוי כתובת של כל בני המשפחה (למקרה שהסיבה היא שינוי כתובת).

ידועים לי/לנו כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית של תחרויות בתי הספר כפי שפורסמו בחוזר הוראות הקבע "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי ספר על יסודיים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט 'האמנה החינוכית' ", ואני/אנו מצהיר/ים כי כל הפרטים שמילאתי/מילאנו לעיל מדויקים.

אני/אנו מייפה/ים את כוחו/ה של מנהל/ת בית הספר_____________ לפנות לוועדת החריגים לדון בענייננו.

 

ידוע לי/לנו כי החלטת ועדת החריגים תהיה סופית ולא יהיה לגביה ערעור.

 

בברכה,

________________   ________________   ______________

שם פרטי ושם משפחה             חתימה                          תאריך

הורה/י התלמיד/ה

 

פניית מנהל/ת בית-הספר

אני____________________ מאשר/ת בזאת, לאחר שבדקתי ווידאתי

           שם מנהל/ת בית ספר

כי כל הפרטים הנ"ל נכונים, את הגשת הבקשה לוועדת החריגים וממליץ/ה על שיתוף התלמיד/ה בנבחרת בית ספרי

__________________   ______________________  

          שם ביה"ס                               היישוב

 

בברכה,

_______________   ______________   _________________

         חתימה                       תאריך                   חותמת ביה"ס