לימודי תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי

הוראת קבע מס' 0216 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
הוראה זו עוסקת בתחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית בחינוך הממלכתי ומרכזת את המידע על המקצוע. תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית הוא מקצוע חובה ששולב במתכונתו הנוכחית החל משנת הלימודים התשע"ז בכל בתי הספר הממלכתיים, החל ביסודי וכלה בחטיבת הביניים. הוראה זו מציגה את חשיבות המקצוע לגיבוש זהותו של התלמיד בהתאם לחוק החינוך הממלכתי, את מבנה הלימודים ואת אופן השילוב של התחום בהתנהלות השוטפת של בתי הספר, את נושאי הלימוד ואת התפיסה העומדת מאחורי תוכנית הלימודים. ההוראה גם מציגה למנהלי בתי הספר הממלכתיים ולמורים את הפיתוח המקצועי המחייב כל מורה העוסק בתחום.
הוראה זו היא הוראת קבע ראשונה המתייחסת למתכונתו החדשה של תחום הדעת המטפח את לימודי היהדות בבתי הספר הממלכתיים ולתוכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית.

   052 - 3517091
   yuvals@education.gov.il
בתי הספר הממלכתיים

 

1.   כללי

תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית נלמד במערכת החינוך הממלכתית, בכיתות א'-ט'. תחום דעת זה נועד לחזק ולהעמיק את הזהות היהודית-ציונית-ישראלית של תלמידי מערכת החינוך הממלכתית, את הידע שלהם ואת תחושת השייכות שלהם וכן את אחריותם ואת מחויבותם לעם, למורשת ולתרבות היהודית-ישראלית.

המקצוע מבקש להפגיש את התלמידים עם היצירה היהודית לדורותיה, עם הערכים היסודיים המגולמים בה ועם ביטויים חווייתיים ומעשיים של ערכים אלה באורח החיים היהודי והישראלי.

בבסיס הוראת המקצוע עומד הרצון לחשוף את הלומדים ליהדות משמעותית, רבת-פנים ורלוונטית לחייהם כאן ועכשיו בתוך הקשר ישראלי רחב, וכן לתת בידיהם ידע נרחב ומעמיק, חוויות מעשירות וכלים מגוונים וחדשניים לשם פיתוח אישיותם וזהותם כיהודים, כישראלים וכבני-אדם.

המשנה החינוכית העומדת בתשתית המקצוע "תרבות יהודית-ישראלית" נכתבה ברוח דוח ועדת שנהר והוועדות שפעלו בעקבותיה. אימוץ של עקרונות מכוננים מדוח זה מופיע בהוראת הקבע מס' 0215 "אמות מידה לבחינת תוכניות חינוכיות ביהדות בחינוך הממלכתי במסגרת תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית " בחוזר עט/9, הקובעת את אמות המידה המחייבות הנובעות מהדוח.

פרטים נוספים על המקצוע, על מטרותיו ועל עקרונותיו מפורסמים באתר המקצוע תרבות יהודית-ישראלית.

2.   תוכנית הלימודים ומבנה הלמידה

2.1.         תוכנית הלימודים - רציונל, מבנה וערכים

2.2.1תוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית כוללת היכרות עם ארון הספרים היהודי בכמה מעגלים, על פי ערכים מובילים מרכזיים שהוחלט להדגיש בכל שנה. הערכים מתייחסים למעגלים השונים:

-          מעגל היחיד: ערך כבוד האדם והחיים כערך עליון וסוגיות קיומיות הנוגעות לעולמו של היחיד

-          מעגל המשפחה: חשיבותו של התא המשפחתי וחשיבות הקשר בין הילד להוריו

-          מעגל הקהילה: תשתית לטיפוח של ערכים שבהם הדאגה לכלל, נתינה וערבות הדדית

-          מעגל מדינת ישראל: היכרות עם היצירה ועם ההגות הציונית והעמקה בתוכניהן, חיזוק וטיפוח של הקשר והשייכות למדינת ישראל ולארץ ישראל והכרה בכבודן ובזכויותיהן של קהילות שונות

-          מעגל העם היהודי בתפוצות: טיפוח עמיות יהודית, שימור הקשר עם יהודי העולם וחיזוק הזיקה לתרבות היהודית במהלך ההיסטוריה

-          מעגל האנושות: ערכי האדם באשר הוא והיחס הראוי שיש להעניק לזולת תוך שימת דגש על האחר ועל השונה.

2.1.2בבסיס תוכנית הלימודים בכל שכבת גיל עומדים ערכים מובילים, והיא מאורגנת סביב שלושת מוקדי התוכן המפורטים להלן והחוזרים מדי שנה בצורה ספיראלית, תוך יצירת רצף פדגוגי מכיתה א' ועד כיתה ט':

א.יוצרים ויצירות בארון הספרים היהודי-ישראלי

ב.סוגיות רלוונטיות מעולמם של התלמידים במעגלי החיים והחברה

ג.לוח השנה היהודי-ישראלי.

2.2.         שעות ההוראה

תרבות יהודית-ישראלית הוא מקצוע חובה. המקצוע יילמד על ידי מורים מצוות בית הספר בלבד. יש להקדיש לו את שעות ההוראה על פי הפירוט הזה:

-          בבית הספר היסודי: 5 ש"ש לפחות במהלך ארבע שכבות גיל, בכיתות ג'-ו'. כדי לשמור על רצף חינוכי רצוי לפזר את שעות ההוראה על פני שכבות הגיל השונות.

-          בחטיבות הביניים: 5 ש"ש לפחות במהלך שלוש שכבות גיל, בכיתות ז'-ט'.

אפשר להתעדכן לגבי שעות תוספתיות ושעות עידוד ולגבי הדרך לזכות בהן באתר המקצוע תרבות יהודית-ישראלית.

2.3.         דרכי ההערכה

במקצועות מעצבי זהות יש חשיבות רבה להיבטים רגשיים וחווייתיים. כיוון שיש קשר ישיר בין דרכי ההוראה לדרכי ההערכה, קיימת העדפה שהערכת המקצוע תהיה גם היא חווייתית ותכלול דיונים, משימות ביצוע, חשיבה מעמיקה ומעורבות פעילה של הלומד. חשוב להקפיד שההערכה תיתן מקום לעיסוק בשלושת הצירים המרכזיים של התוכנית ובזיקה ביניהם. מידע נוסף ודרכי הערכה מוצעות ניתן למצוא באתר המקצוע.

3.   הכשרת מורים להוראת המקצוע

כדי לאפשר התמקצעות והעצמה של המורים המלמדים תרבות יהודית-ישראלית נפתחו ברחבי הארץ שלל מסלולים להרחבת ההסמכה ולתואר שני המותאמים לתחום הדעת. לאור החשיבות שיהיה בכל בית ספר לפחות מורה אחד שיוביל את תחום הדעת, המנהלים מתבקשים להפנות מורים להשתתף באחד ממסלולי ההכשרה. המשרד מעודד את המורים המשתתפים בהכשרה בדרכים מגוונות, הכוללות החזר שכ"ל (על פי זכאותו של כל מורה), מלגות וגמול השתלמות. מידע על מסלולי ההכשרה מצוי באתר המקצוע.

נוסף לכך, במהלך כל שנת לימודים מתקיימות ברחבי הארץ השתלמויות הנותנות מענה למורים המלמדים את המקצוע וכן הדרכה של צוות מקצועי ותמיכה פדגוגית על פי דרישה. פרטים על ההשתלמויות, על ההדרכות ועל הצוות מצויים באתר המקצוע.

4.   חומרי למידה והוראה

4.1באתר המפמ"ר, תחת הלשונית "חומרי למידה והעשרה", אפשר למצוא את כל הטקסטים המצויים בתוכנית הלימודים, את מתווי ההוראה ואת מערכי השיעור המומלצים לשכבות הגיל השונות. כמו כן אפשר למצוא פריסה שנתית מומלצת בקישור "תכנית הלימודים והצעה לפריסה שנתית" באתר "תרבות יהודית-ישראלית"

4.2באתר "תרבות יהודית-ישראלית" המלווה את המקצוע אפשר למצוא יחידות לימוד מתוקשבות על טקסטים נבחרים מתוכנית הלימודים, הכוללות עזרים למורה להוראת התכנים בתרבות יהודית-ישראלית.

4.3תיק תוכניות לימודים לעובדי הוראה  הוא כלי מקוון המציג את כלל תוכניות הלימודים בכל תחומי הדעת, בכל שכבות הגיל ובכל המגזרים. התיק מאפשר לתכנן את התהליך הלימודי והחינוכי ביעילות מרבית תוך יצירת קשרים בין ידע, מיומנויות וערכים ובין תחומי דעת הנושקים זה לזה. בתוכנית הלימודים בתרבות יהודית-ישראלית המופיעה בתיק תוכניות הלימודים לשכבות הגיל השונות אפשר למצוא מגוון חומרי למידה, יחידות הוראה, סרטונים וכלי הערכה בתחום.

4.4מידע על ספרי הלימוד החדשים המאושרים להוראת המקצוע והנחיות ברורות לשימוש בהם מצויים באתר המקצוע.

5.   פעילויות העשרה

תוכנית הלימודים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית כוללת היבט תיאורטי והיבט רגשי-חווייתי, ומדגישה את חשיבותן של חוויות להתבוננות מלאה על התחום. משום כך משרד החינוך מסייע לבתי הספר בסבסוד סל פעילויות חווייתיות, הכולל מגוון תוכניות שנועדו לאפשר לכל בית-ספר להעשיר את הלמידה בכיתה ולבחור את אלו המתאימות לאופיו. הסבסוד בא לידי ביטוי במתן סכום כסף לתלמיד לשם השתתפות בשתי פעילויות בכל שנת לימודים בהתאם לתבחינים המתפרסמים באתר" תרבות יהודית-ישראלית" המשתנים מעת לעת.

6.   עידוד יוזמות פדגוגיות

משרד החינוך מעוניין לעודד את בתי הספר לעסוק בתרבות יהודית-ישראלית כחלק מאורח חייו ולא רק כתחום דעת, ולכן בתי הספר יכולים לקבל תקציב להובלת יוזמה פדגוגית רחבה וחדשנית בתחום. מידע נוסף על התבחינים לתקצוב היוזמות אפשר למצוא באתר "תרבות יהודית-ישראלית".

7.   עמיות יהודית "Peoplehood"

עמיות יהודית(Jewish Peoplehood) היא מציאות של יחסי גומלין בעולם היהודי. מאפיינים אותה מפגשי יהודים ממעגלים שונים המקיימים שיח ער ומחשבה יוצרת, וכן הזדמנויות לשיתוף פעולה חוצה יבשות בכל תחומי החיים. בשנים האחרונות עודד משרד החינוך שיחות של מורים מישראל ומן התפוצות, אשר הולידו חזון משותף:

"ישראל, העומדת בלבו של העולם היהודי, תקדם תודעת עמיות יהודית בשדה החינוכי. מטרה זו תושג באמצעות בירור דילמות מוסריות, טיפוח תרבות המחלוקת, הרחבת הזיכרון ההיסטורי, העמקה במקורות ופיתוח קשרים משמעותיים בעולם היהודי."

בהמשך לחזון שגובש הולך וגובר המאמץ לעסוק בעמיות יהודית כחלק מסדר היום החינוכי-ממלכתי, לבחון את מקומם של מורי ישראל בעולם היהודי וליטול אחריות על טיפוח פעולות המקדמות את גישת כלל-ישראל. בתוך כך ניתן ביטוי לכלל הזיקות המתקיימות בעולם היהודי ולאינספור הנתיבים בין ישראל לתפוצות. אלה כוללים את הלשון העברית, את נכסי הרוח שהתעצבו במשך אלפי שנים - בארץ ישראל ומחוצה לה - את ההבחנה בין זיכרון יהודי לבין היסטוריה יהודית ואת גבולות הזמן היהודי במרחב הזמן הכללי.

תחום הדעת תרבות יהודית-ישראלית - השואף להשמיע את מגוון הקולות, עוסק בזהויות הרבות והמגוונות בעם היהודי, ופועל להעמקת הקשר בין היהודים בישראל לבין יהודי התפוצות - מוביל את נושא העמיות במערכת החינוך הממלכתית, בכיתות א''. יחידות לימוד שפותחו בנושא ומידע נוסף נמצאים בקישור "העולם היהודי" בתוך האתר "תרבות יהודית-ישראלית".

8.   התוכנית "שיר של יום"

התוכנית "שיר של יום" היא תולדה של שיתוף פעולה בין אגף מורשת והפיקוח על המוזיקה במזכירות הפדגוגית לבין האגף לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי, והיא מציעה לבתי הספר היסודיים לפתוח את יום הלימודים בשירה. בחירת השירים נעשתה מתוך פס הקול היהודי-ישראלי ובהתאם לערכים המובילים במקצוע תרבות יהודית-ישראלית.

לצד מילות השיר נכתבו הצעות למורים לעיסוק בתוכני השירים, בערכים העומדים מאחוריהם ובשפתם.

התוכנית תורמת לאווירה נעימה ולשילוב חוויה בלמידה, תוך הבניית נכס תרבותי משותף לכלל תלמידי בית הספר.

9.   חינוך לשוני ותרבות יהודית-ישראלית

דרך הלימוד בתרבות יהודית-ישראלית נשענת על מיומנויות של קריאה, כתיבה והבעה בעל-פה ועל עולם טקסטים עשיר. לכן יש נקודות השקה בין המקצוע תרבות יהודית ישראלית לבין לימודי השפה העברית בבתי הספר היסודיים. בשני תחומי הדעת פותחו יחידות לימוד אינטראקטיביות משותפות המשמשות את מטרות שתי תוכניות הלימודים ומאפשרות למורה לעבות ולהעשיר כל אחת מהתוכניות באמצעות התוכנית האחרת. היחידות מפורסמות באתר המקצוע.