התוכנית להשאלת ספרי לימוד

הוראת קבע מס' 0209 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
מטרתה של התוכנית להשאלת ספרי הלימוד היא הקלת נטל התשלומים על ההורים. החל משנת הלימודים התשע"ט, בתי הספר מחויבים להצטרף למהלך, פרט למקרים מיוחדים שאינם עומדים בתבחינים המפורטים להלן בסעיף קטן 5.2 א' ו־ב'. התוכנית מבוצעת בעיקר באמצעות הרשויות המקומיות וכן באמצעות בעלויות המפעילות לפחות עשרה בתי ספר (להלן – "הבעלויות") ובסיוע המִנהלת להשאלת ספרי לימוד. תפקיד המִנהלת לספק סיוע לוגיסטי ותמיכה מקצועית לבתי הספר. על בית הספר מוטלת האחריות הכוללת על המהלך. הוראה זו מגדירה את מטרות המהלך ואת התפיסה החינוכית העומדת בבסיסו. ההוראה גם עוסקת בפעולות הנדרשות לשם מימוש תוכנית ההשאלה, הן ברשויות ובבעלויות והן בבתי הספר.
- ההוראה מעדכנת את התקציב הייעודי של המשרד להפעלת התוכנית בשנת הלימודים התש"פ ומציגה את השינויים הנדרשים לשם ביצוע התהליך. - במהלך חודש מאי יפורסם קול קורא אחד לבקשות לתקציב זכאות ולתקציב נוסף. - התקציב כולו המיועד לבית הספר יעבור לרשות בפעימה אחת בלבד בחודש נובמבר, לאחר בדיקת דוחות הביצוע, (במקום המקדמות שניתנו בשנים הקודמות לבתי הספר הלוקחים חלק בתוכנית). - בתי הספר יגישו דו"ח ביצוע באמצעות הרשויות עד 19.9.2019 . - לוחות הזמנים הוקדמו כדי לאפשר את הקדמת התשלומים לבתי הספר (ראו ס"ק 11). משרד החינוך יקצה תקציב נוסף לבתי ספר אשר מקיימים את הוראות החוזר - גביית תשלומי הורים מְרבית, איסוף ספרים משומשים ורכישת ספרים מאושרים בלבד - אך עדיין אינם מצליחים להצטייד בכל ספרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם. זאת בכפיפות לתקציב קיים. לשם השוואה עם ההנחיות שניתנו בשנה שעברה, ניתן להיכנס להוראת קבע מס' 97 בחוזר עח/11 באמצעות HYPERLINK "https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=123&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2018%2F15&UTM_CAMPAIGN=MNK" הקישור הזה.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   02 - 5604033
   seferzol@education.gov.il
בתי הספר הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים, בכל דרגות הגיל ובכל המגזרים, בהתאם למפורט בסעיף קטן 5.2 א ו־ב.

 

1.        כללי

התוכנית להשאלת ספרי לימוד פועלת בבתי הספר מכוח חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ומכוח התקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010 . לקראת שנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון מספר 7 לחוק העוסק בחובת השאלת ספרי לימוד ומפרט את השינויים בתוכנית ההשאלה. החל משנת הלימודים התשע"ט, תוכנית ההשאלה מחייבת את כלל בתי הספר שיש להם היתכנות כלכלית להפעלתה.

התוכנית היא פרויקט חברתי-קהילתי המאפשר הזדמנות להטמיע ערכים של שוויון, שמירה על הרכוש ותרומה לקהילה.

מנהל בית ספר שעדיין אינו מפעיל את התוכנית, יודיע להורים עוד במהלך שנת הלימודים הנוכחית (התשע"ט) על כוונתו להפעילה בשנת הלימודים הבאה בהתאם ללוח הזמנים המוצג בס"ק 11 להלן.

הורה המתנגד להשתתף בתוכנית יוכל לבחור שלא להשתתף בה. אם יותר מ־40% מההורים מתנגדים להשתתף בתוכנית, המנהל רשאי לפנות לפיקוח ולבקש דחייה בשנה נוספת. בידי מנהל המחוז הסמכות לאשר את הדחייה.

2.        האמצעים למימון התוכנית

2.1התלמידים משאירים את ספרי הלימוד בבית הספר בסיום כל שנת לימודים לשימוש התלמידים הצעירים מהם.

2.2הורי התלמידים משלמים תשלום שנתי המאושר במסגרת "תשלומי הורים".

2.3המשרד מעניק תקצוב ראשוני לבתי הספר המצטרפים לתוכנית לראשונה, בהתאם למדד הטיפוח הבית ספרי.

על מוסדות החינוך להתעדכן באמצעות ההודעות המתפרסמות בחוזר המנכ"ל מדי שנת לימודים בנוגע לתעריפי הסיוע, למועדי הגשת הבקשות לתקציבים ולאופן הדיווחים וכן להתעדכן בהנחיות העוסקות בתוכנית השאלת הספרים.

2.5נוסף על כך יקבל בית הספר – באמצעות הרשות או הבעלות – סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמִנהלית בהתאם לגודלו (כמפורט בסעיף 9.10) ובהתאם להוצאות הלוגיסטיות בפועל ולמאזן הכספי של בית הספר בתוכנית.

2.6משרד החינוך יקצה תקציב נוסף לבתי ספר המקיימים את הוראות החוזר, דהיינו גביית תשלומי הורים מרבית ואיסוף ספרים משומשים, אך עדיין אינם מצליחים להצטייד בכל

ספרי הלימוד הנדרשים במסגרת המשאבים העומדים לרשותם. יובהר כי התקציב יינתן עבור הצרכים המפורטים להלן:

 1. רכישת ספרים חדשים שהמשרד מחייב.
 2. צמיחה במספר התלמידים המשתתפים בפרויקט.
 3. חידוש מלאי והחלפת מהדורות.
 4. הוצאות לוגיסטיות.

בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה בפועל בניכוי השתתפות ההורים.

יודגש כי על מנהל בית הספר שעדיין לא הצטרף לתוכנית, לבחון לפני ההצטרפות את ההיתכנות הכלכלית של בית הספר. אם יתברר כי אין היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית במסגרת המשאבים הקיימים באותה השנה, יהיה עליו לבקש את דחייתה בשנה.

3.        מטרות התוכנית

3.1הקלת נטל התשלומים על ההורים באמצעות הוזלת ההוצאה על ספרי הלימוד (על פי החלטה מס' 4088 של ממשלת ישראל מיום י"ג בטבת התשע"ב, 8.1.2012)

3.2מתן הזדמנות שווה לכל התלמידים להצטייד ב"סל ספרים" מלא.

3.3חינוך הילדים למתן יחס של כבוד לספר ופיתוח תחושת האחריות האישית שלהם לרכוש.

3.4שיפור הליך הבקרה על מילוי הנחיות המשרד בנושא ספרי לימוד (לדוגמה: הקפדה על שימוש בספרי לימוד מאושרים על ידי משרד החינוך ועל ההוראה לרכוש אך ורק ספרים שייעשה בהם שימוש פעיל).

3.5שמירה על איכות הסביבה.

4.        פעולות המשרד ליישום המהלך

4.1מתן תקציב להפעלת התוכנית בהתאם למדד הטיפוח של בית הספר, למועד ההצטרפות לתוכנית ולמאזן הכספי בתוכנית.

4.2קביעת התהליכים להפעלת התוכנית באמצעות חוזר המנכ"ל כמפורט להלן.

4.3פרסום קול קורא שמטרתו להרחיב את תוכנית ההשאלה ולתמוך בבתי הספר המפעילים אותה באמצעות מתן תקציב לצורך הפעלתה. התקציב יועבר באמצעות הרשויות המקומיות והבעלויות לכלל בתי הספר שבתחומן או בהפעלתן.

4.4פיקוח על המהלך כולו באמצעות המחוזות והמפקחים הכוללים ובאמצעות הממונה על השאלת ספרי לימוד במִנהל הפדגוגי.

4.5מתן סיוע מקצועי באמצעות מִנהלת השאלת ספרי לימוד, סיוע הניתן בפעולות כגון אלה: הדרכה ראשונית, הפעלת מוקד שירות המספק מענה טלפוני ואינטרנטי, מסירת מידע תקציבי לבתי הספר, לרשויות ולבעלויות, הדרכה בשימוש בממשק האינטרנטי לשם העברת דיווחים, מתן הנחיות לעבודה מול ספקי הספרים ולהתארגנות בית ספרית לקראת פתיחת שנת הלימודים ולחלוקת הספרים, ליווי הרשויות המקומיות והבעלויות בהליך בקשת התקציב מהמשרד וקבלתו ובהגשת דוחות הביצוע וכן בקרה על תהליך הרכש עד לסיומו.

5.        כללים, עקרונות ותנאים מוקדמים להפעלת התוכנית

5.1הפעלת התוכנית היא באחריות בית הספר והרשויות המקומיות/הבעלויות.

5.2התוכנית מיועדת לכיתות א'-י"ב בכפיפות לתנאים האלה:

א.בית הספר קיים שנה אחת לפחות

ב.בית ספר יסודי חייב להיות לפחות בן חמש שכבות גיל, מכיתה א' עד כיתה ה'.

ג.קיימת היתכנות כלכלית להפעלת התוכנית בבית הספר. כלומר, תקציב המשרד, תשלומי ההורים בהתאם לסכומים המאושרים לגבייה והספרים שנאספו מהתלמידים, מאפשרים איזון תקציבי לשם הפעלתה.

התקציב יקבע כדלקמן:

        תקציב רכש מיועד לבתי ספר המצטרפים לראשונה לתוכנית לצורך רכישת ספרי לימוד המאושרים על ידי משרד החינוך ויחושב לפי מדד טיפוח לתלמיד.

        תקציב צמיחה מיועד לבתי ספר הממשיכים בפרויקט ויש בהם גידול במספר התלמידים המשתתפים; יחושב לפי מדד טיפוח לכל התלמידים הצומחים.

        תקציב התחדשות מיועד לחידוש מלאי לשנת פעילות שישית להשאלת ספרי לימוד; סכום הסיוע שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לחידוש המלאי יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתוכנית לראשונה.

        ספרים חדשים שהמשרד מחייב.

        תקציב לוגיסטי כמפורט בסעיף 2.4.

כלל התקציבים מותנים בתקציב פנוי בתקנה הייעודית.

5.3דמי השאילה ייגבו במסגרת "תשלומי רשות" הקיימים היום ובהתאם לנהלים שנקבעו לגביית תשלומי הרשות המובאים בסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), תשלומי הורים, ובסעיפים המעדכנים אותו: סעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א), סעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(ב), וסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א). בסכומים שייוותרו מדמי השאילה אפשר להשתמש גם למימון המערך הלוגיסטי הדרוש להפעלת תוכנית ההשאלה.

5.4המשאבים להפעלת תוכנית ההשאלה הם: א. מלאי הספרים שישאירו התלמידים בבית הספר בסיום השנה שלפני ההצטרפות; ב. גביית תשלומי ההורים שנקבעו להשאלת ספרי לימוד; ג. סיוע של המשרד בהתאם לדוחות הביצוע בפועל.

5.5תנאי הכרחי לכניסה לתוכנית וליצירת תשתית להפעלתה הוא שלקראת שנת ההצטרפות הראשונה, ישאירו התלמידים בבית הספר את הספרים המשומשים שרכשו מכספם והשתמשו בהם במהלך השנה. לשם כך יש להציג מראש את התוכנית ואת מטרותיה הכלכליות והחברתיות בפני התלמידים וההורים ולהדגיש את הצורך בשמירה על הספרים במצב תקין.

5.6עם סיום כל שנת לימודים יחזירו התלמידים את ספרי הלימוד המושאלים לבית הספר. ככלל, בית הספר אחראי לתיקון הספרים הבלויים, אולם הוא רשאי להטיל את עלות תיקונם של ספרים בלויים בצורה שאינה סבירה על הורי התלמידים שהחזירו אותם במצב זה, החל מהשנה השנייה בתוכנית. תלמיד שלא יחזיר ספר, יתבקש לרכוש ספר אחר במקומו, או, לחלופין, לשלם לקופת בית הספר את מחירו.

5.7לאחר שיפוץ הספרים, ועם קבלת ספרים חסרים או חדשים, יוכן "סל ספרים" לכל תלמיד המשתתף בתוכנית ההשאלה בהתאם לרשימת הספרים המאושרים על ידי משרד החינוך כפי שנקבעה לכל כיתה על ידי המועצה הפדגוגית של בית הספר. רשימת הספרים המאושרים מתפרסמת באתר של האגף להשאלת ספרי לימוד.

5.8בתום שנת הלימודים יודיע בית הספר על התאריכים שבהם על התלמידים או על הוריהם להגיע לבית הספר כדי לקבל את סל הספרים שלהם. מומלץ שחלוקת הספרים תתבצע בתחילת חופשת הקיץ או בימים האחרונים שלה, או בכל מועד המתאים לבית הספר, בתיאום עם ההורים, כדי לאפשר את התחלת הלימודים באופן מיטבי החל מהשיעור הראשון של שנת הלימודים.

5.9מומלץ כי לכל תלמיד יהיה כרטיס שואל ובו פרטיו, שמות הספרים שהושאלו לו ומצבם, וכן תאריך קבלת הספרים, תאריך החזרתם והתחייבות חתומה על ידו לשמור עליהם ולהחזירם שלמים ונקיים.

5.10בתי ספר המפעילים את התוכנית להשאלת ספרי לימוד מעל חמש שנים יוכלו לפנות אל המשרד באמצעות הרשות/הבעלות בבקשה לקבל סיוע כספי לחידוש מאגר ספרי הלימוד. הסיוע יינתן אם יישאר תקציב והוא מותנה במאזן הכספי בהתאם לדוחות הביצוע בפועל, בכפיפות לתבחינים לתקצוב רשויות המפורסמים בקול הקורא להצטרפות לתוכנית ובהתאם למפורט בסעיף 5(ב) לתקנות השאלת ספרי לימוד (התש"ע-2010): "הממונה יחליט, בהתאם לסוג בית הספר, מיקומו במדד הטיפוח, מספר התלמידים בו, מספר השנים שבית הספר נכלל בתוכנית ורמת הבלאי של הספרים, אילו בתי ספר מבין בתי הספר העומדים בתנאים לפי תקנה 3 זכאים לסכום סיוע נוסף בשנת הלימודים שלגביה הוגשה הבקשה. סכום הסיוע הנוסף שיינתן לבית ספר שאושרה בקשתו לסכום סיוע נוסף כאמור יעמוד על שליש מסכום הסיוע הראשוני שהיה אמור להיות משולם לבית הספר אילו היה מצורף לתוכנית לראשונה".

5.11רכישת ספרים דיגיטליים תיחשב שוות ערך לרכישת ספרים מודפסים לצורך תוכנית ההשאלה. תקצוב ספרים דיגיטליים הוא באחריות אגף תקשוב.

5.12מומלץ להעסיק רכז לתוכנית ההשאלה בבית הספר. אפשר לתגמל את הרכז במסגרת התקצוב הניתן לסיוע לוגיסטי או מהכנסות התוכנית (תשלומי הורים).

6.        ליווי, הדרכה ובקרה

6.1נציגי המִנהלת ונציגי משרד החינוך יעמדו לרשות בתי הספר והרשויות המקומיות בכל הנוגע להדרכה ולהסברה על הארגון ועל הניהול של התוכנית להשאלת ספרים.

6.2נציגי המִנהלת ידריכו את בתי הספר המעוניינים בכך באופן השימוש בממשק האינטרנטי המשמש לדיווח דוחות ביצוע. אפשר לפנות אל המִנהלת בטלפון 08-6312020 או בפקס 08-6858805 או בדואר האלקטרוני לכתובת sfarim@system-labs.co.il.

7.        תפקידי מנהל בית הספר

7.1מנחה את המורים בבחירת הספרים ומפקח על העברת רשימות הספרים במועד (ראו ס"ק 10).

7.2מקיים במועד מפגשים עם ועדי ההורים או עם כלל ההורים למימוש זכאותם להצטרף לתוכנית ההשאלה; מסביר להורים את המהלך ואת יתרונותיו; מפיץ חוזר המפרט את תנאי ההצטרפות ואת מחויבות ההורים במסגרת התוכנית, את העלויות המושתות עליהם וכדומה (ראו בנספח להלן דוגמה למכתב הסבר להורים על תוכנית ההשאלה); גובה מן ההורים את התשלום עבור התוכנית להשאלת הספרים.

7.3מדווח למפקח הכולל של בית הספר על החלטת ההורים ועל התהליך שבאמצעותו הגיעו להחלטה.

7.4אחראי לניהול הכספי של תוכנית ההשאלה, לרבות הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית ובכפיפות ללוחות הזמנים המעודכנים שיתפרסמו מעת לעת בחוזר המנכ"ל.

7.5נרשם לתוכנית באמצעות המערכת האינטרנטית של המִנהלת להשאלת ספרי לימוד בכתובתhttp://minhelet.hashala.org . הכניסה למערכת תבוצע באמצעות דפדפן אקספלורר בלבד.

7.6עומד בקשר עם הגורם שבאמצעותו התקציב מועבר – הרשות המקומית או הבעלות על בית הספר – ומעביר אליו כל דיווח/מסמך כנדרש לצורך בקשת התקציב וקבלתו (כמו מספר התלמידים הלוקחים חלק בתוכנית ההשאלה וסך כל עלויות הרכש של הספרים והלוגיסטיקה), בכפיפות ללוחות הזמנים המתעדכנים בחוזר המנכ"ל. 

7.7מקיים הליך של רכישת הספרים עבור התלמידים כמפורט בס"ק 10.

7.8מנהל מעקב אחר כספי ההורים שנאספו לתוכנית ההשאלה בחשבון הבנק הייעודי, כמפורט בסעיף 3.7-50 בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד 2004".

7.9מפקח על המהלך כולו, ובכלל זה על רכישת הספרים ועל חלוקת הערכות לתלמידים, מוודא את הפעלתו התקינה ובהתאם לצורך, פונה לגורמים האחראים במשרד.

7.10דואג לשמירת הספרים על ידי התלמידים במהלך השנה לצורך איסופם ושימוש חוזר בהם בשנה הבאה.

7.11מומלץ שהמנהל ימנה רכז אשר ינהל את הפעילות התפעולית של בית הספר במסגרת התוכנית. לשם תשלום לרכז על מנהל בית הספר לסכם מראש עם הרכז את גובה התמורה, את אופן העברתה ואת מועד ההעברה. על המנהל לעשות כן בתיאום עם הבעלות או עם הרשות שהיא המעסיק.

8.        תפקידי הרשות המקומית/הבעלות

8.1על הרשות/הבעלות לענות לקול קורא "השאלת ספרי לימוד" שיתפרסם בחודש ספטמבר עבור בתי הספר הכלולים בתוכנית ולהגיש בקשות מנומקות לתקציב לפי הצורך. מִנהלת השאלת ספרי לימוד תפיק עבור הרשות את פירוט התקציבים המאושרים לבתי הספר בהתאם לדוחות הביצוע שיוגשו על ידי בתי הספר.

8.2על הרשות/הבעלות להעביר את התקציב למוסדות לאחר קבלתו מהמשרד, בהתאם לסכומים שאושרו עבור כל בית ספר.

8.3על הרשות/הבעלות לבדוק את דיווחי בתי הספר ולהגיש דוח ביצוע בסיום הפעילות.

8.4הרשות/הבעלות יכולה לבצע פעולות נוספות עבור המוסדות שבבעלותה, כגון רכש מרוכז של ספרי הלימוד, גביית תשלומי ההורים, העסקת רכזי התוכנית בבית הספר וכיוצא באלה.

9.        סיוע כספי

9.1בשנת הלימודים הראשונה להצטרפותו של בית הספר לתוכנית ההשאלה יסייע משרד החינוך לבתי הספר על פי מדד הטיפוח שנקבע בתקנות להשאלת ספרי לימוד, התש"ע-2010 (ובשנת התשע"ט על פי הסכומים המפורטים בס"ק 9.9 להלן). סיוע זה נועד לאפשר מאגר מלא ושלם של כל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה בשנת ההצטרפות לתוכנית. 

9.2מומלץ לבצע רכישה מדורגת של הספרים במהלך שנת הלימודים בהתאם להתקדמות ההוראה בכיתות כדי להימנע מרכישת ספרים שלא ייעשה בהם שימוש.

9.3נוסף על כך יקבל בית הספר באמצעות הרשות או הבעלות סיוע כספי לפעילות הלוגיסטית והמִנהלית בהתאם לגודלו ובהתאם להוצאות הלוגיסטיות בפועל (כמפורט בסעיף 9.10).

9.4בכל מקרה לא יאושר תקציב העולה על סכום ההוצאה בפועל בניכוי השתתפות הורים ותקציבי הרכש והסיוע של המשרד.

9.5בית ספר שיפסיק את השתתפותו בתוכנית ההשאלה ללא אישור המשרד, יידרש להחזיר את התקציב שהועבר לו על ידי המשרד למטרת ביצועה.

9.6הורי התלמידים המשתתפים בתוכנית ישלמו לבית הספר דמי שאילה בגין תוכנית ההשאלה. תמורת התשלום הם יקבלו את סל ספרי הלימוד וחומרי הלמידה שייבחרו מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים.

9.7גובה התשלום במסגרת תשלומי ההורים יכול להשתנות משנה לשנה בהתאם להחלטת ועדת החינוך של הכנסת.

9.8התקציב במלואו מיועד אך ורק לצורך קיום התוכנית. הרשות/הבעלות אינן זכאיות לחלק כספים מתקציב זה. רשות/בעלות המשתתפת בתפעול התוכנית עבור בתי הספר תוכל לפנות לממונה על השאלת ספרי הלימוד בבקשה לקבל חלק מתקציב הסיוע הלוגיסטי המיועד למוסדות בהתאמה.

9.9סכומי הסיוע בשנת הלימודים התש"פ יהיו כדלקמן:

 

מדדי הטיפוח

תקציב הרכש - הסכום לתלמיד (עבור התלמידים המשתתפים בפועל בתוכנית)

11.99

100 ש"ח

22.99

100 ש"ח

33.99

100 ש"ח

44.99

100 ש"ח

55.99

110 ש"ח

66.99

120 ש"ח

77.99

130 ש"ח

88.99

140 ש"ח

910

150 ש"ח

 

תלמידי המפתנים, מרכזי החינוך ומוסדות החינוך המיוחד, יקבלו את הסיוע על פי מדד הטיפוח הגבוה, והוא יעמוד על סך של 150 ש"ח לתלמיד.

9.10תקציב סיוע לוגיסטי

 

שנה א' – 100% סיוע

28 ש"ח

שנה ב' – 80% סיוע

22.4 ש"ח

שנה ג' – 60% סיוע

16.8 ש"ח

שנה ד' – 40% סיוע

11.2 ש"ח

 

9.11התשלום בגין ההשתתפות בפרויקט השאלת הספרים עמד בשנת הלימודים התשע"ט על סך עד 280 ש"ח לבית ספר יסודי ולחטיבת ביניים ועד 320 ש"ח לחטיבה עליונה. טרם הושלמו ההליכים לגבי שנת הלימודים התש"פ. בית הספר רשאי לגבות סכומים נמוכים מהסכומים המצוינים לעיל, ובתנאי שלא יבקש תקציב נוסף מהמשרד.

9.12תקציב הרכש מיועד בראש ובראשונה לבתי הספר המצטרפים לתוכנית לראשונה (כלומר לרכישת ספרים בשנה הראשונה שבה התוכנית מופעלת).

9.13סכום הסיוע הכספי עשוי להשתנות משנה לשנה. שינויים יתפרסמו בהודעות בחוזרי המנכ"ל. מומלץ לבדוק את היקף הסיוע הכספי השנתי לקראת כל שנת לימודים. בכל מקרה לא יאושר תקציב הגבוה מסכום ההוצאה בפועל, בניכוי השתתפות הורים ותקציבי הרכש והסיוע של המשרד. אם בית הספר זכאי לתקציב סיוע לוגיסטי בהתאם למפורט לעיל, אך מדיווחיו עולה כי ההכנסות בתוכנית עולות על ההוצאות, המשרד רשאי שלא להעביר את תקציב הסיוע הלוגיסטי בחלקו או במלואו.

10.  תהליך הביצוע של תוכנית ההשאלה

10.1התהליך יתחיל בו בזמן ברשויות/בבעלויות ובבתי הספר, תוך תיאום ועדכון הדדי.

10.2בית הספר ינהל תהליך פנימי של עדכון הצוות החינוכי, ובהמשך גם עדכון של הורי התלמידים לגבי הצטרפותו לתוכנית ההשאלה ולגבי מהלך ביצועה. תובהר להורים אחריותם של התלמידים לשמירה על תקינות הספרים.

10.3בית הספר יקבל את התשלום מההורים שיצטרפו לתוכנית.

10.4בית הספר יאסוף את הספרים המשומשים מהתלמידים, ימיין אותם ויתקנם. מומלץ לעטוף את הספרים המיועדים לשימוש חוזר באופן מיטבי כדי שיישמרו לאורך זמן.

10.5לאחר קבלת החלטה על ספרי הלימוד שיילמדו, יזמין בית הספר את הספרים המבוקשים מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים התשע"ט.

יש לציין בהזמנה את המספר הקטלוגי של כל ספר ואת כמות הספרים הנדרשת. בית הספר יבצע את רכישת הספרים על פי כל דין.

10.6בית הספר יקבל את הספרים שהוזמנו מהספקים, יבדוק אותם ובהמשך יכין את ערכות הספרים ויחלק אותן לתלמידים.

כדי לסייע לרשויות ולבתי הספר בתהליך ההצטרפות לתוכנית ההשאלה, יידע אותם המשרד בדבר היקף הזכאות הפוטנציאלית שכל בית ספר זכאי לה. המידע יועבר באמצעות מחוזות המשרד החל מאמצע חודש אפריל. יובהר כי אין במידע שיינתן משום התחייבות המשרד לתקצוב בהיקפים האמורים, וכי האישור התקציבי הרלוונטי יינתן על ידי ועדת ההקצבות לאחר פרסום ה'קול קורא' ובהתאם לתקציב הייעודי לנושא.

10.7רשות מקומית אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים ברמה היישובית, או בעלות שיש לה לפחות עשרה בתי ספר על־יסודיים אשר תחליט לנהל את השאלת הספרים, תפנה לממונה על השאלת ספרי לימוד בבקשה להצטרף לתוכנית ותונחה על ידו בתהליך ההצטרפות.

11.  שלבי הביצוע של תוכנית ההשאלה ומועדיהם

 

השלב

תיאור המהלך

האחראים לביצוע

מועד הביצוע

 

1.

קיום ישיבת מורים עם הצוות החינוכי כדי לעדכנם במהלך ולהנחותם לבחור את ספרי הלימוד מתוך רשימת ספרי הלימוד המאושרים

המנהל והמורים

מתחילת שנת הלימודים ועד לפני חופשת הפסח

 

2.

קיום ישיבה עם ועד ההורים של בית הספר להצגת תוכנית ההשאלה, יתרונותיה והמשמעויות של ההצטרפות אליה וכן לתכנון דרכי הפעולה מול כלל ההורים

המנהל וועד ההורים

 

3.

הפצת מכתב להורים המסביר את עקרונותיה של התוכנית ואת יתרונותיה

מנהל בית הספר

 

4.

בחירת ספרי הלימוד

המנהל והצוות הפדגוגי

עם פרסום רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים הבאה

 

5.

קליטת התשלום מהורי התלמידים בהתאם לחוזר "תשלומי הורים"

בית הספר

מייד לאחר חופשת הפסח ועד כחודש לפני סיום שנת הלימודים הנוכחית (אפשר להאריך את תקופת הגבייה אך לא לקצרה)

 

6.

דיווח בממשק האינטרנטי של המִנהלת על הפעלת התוכנית (דוח פעולות)

בית הספר

בהתאם לפניית המִנהלת להשאלת ספרי לימוד

 

7.

איסוף הספרים המשומשים מהתלמידים ומילוי טופס החזרת ספרים

בית הספר

בשבוע האחרון של שנת הלימודים

 

8.

מיון הספרים המשומשים והזמנת ספרים חדשים מהספק

בית הספר

בשבוע הראשון של החופש הגדול

 

9.

קבלת הספרים מהספק ובדיקתם

בית הספר

עד אמצע החופש הגדול

 

10.

הכנת ערכות ספרים לחלוקה

בית הספר

יולי-אוגוסט

 

11.

חלוקת הספרים לתלמידים

בית הספר

לפני תחילת שנת הלימודים

 

12.

הגשת בקשה לתקציב זכאות ותקציב נוסף עבור בתי הספר

רשות/בעלות

בחודש יוני (בהתאם לקול קורא שמתפרסם)

 

13.

הגשת דוחות ביצוע באמצעות המערכת האינטרנטית

בית הספר

בחודש ספטמבר

 

14.

הגשת דוחות ביצוע של הרשות המקומית

הרשות/בעלות

בחודש אוקטובר

 

15.

קיום קשר עם הרשות/בעלות כדי לוודא את קבלת התקציב שאושר לבית הספר

בית הספר/הרשות/הבעלות

החל מחודש דצמבר ועד סיום התהליך

 

 

מועדי הביצוע בסעיפים 11.12, 11.13 ו-11.14 הינם קשיחים ולא ניתנים לדחייה. הגשת מסמכים רלוונטיים או השלמתם לא תתאפשר לאחר המועדים שצוינו בסעיפים הללו.


12.  נספח: דוגמה למכתב הסבר להורים על תוכנית ההשאלה

 

התוכנית להשאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התש__________

 

הורים יקרים, שלום רב.

 

הנדון: התוכנית להשאלת ספרי לימוד בבית הספר בשנת הלימודים התש________

 

רכישת ספרי הלימוד כרוכה בהוצאה גדולה ומשמעותית לכל משפחה. אנו מציעים לכם להשתלב בתוכנית להשאלת ספרי הלימוד שתופעל בבית ספרנו על פי הנחיות משרד החינוך. משמעות התוכנית היא כי במקום רכישה אישית של ספרי הלימוד על ידי כל משפחה, יתבצע הליך של השאלת הספרים במסגרת הבית ספרית והחזרתם בסוף השנה.

התוכנית נועדה להקל על ההורים ברכישת ספרי הלימוד ולאפשר לכל תלמיד להצטייד בסל מלא ועדכני של ספרי לימוד תקינים בעלות נמוכה.

לתוכנית ההשאלה יתרונות משמעותיים נוספים:

 • יציבות בתוכנית הלימודים
 • שוויון בין התלמידים
 • פיתוח תחושת אחריות לרכוש ולסביבה
 • הקטנת הפגיעה בסביבה
 • גיבוש חברתי-קהילתי.

התוכנית מבוססת על חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000, ועיקריה מפורטים בחוזר המנכ"ל שנושאו "התוכנית להשאלת ספרי לימוד". המשרד משקיע משאבים רבים בקידום התוכנית ובהטמעתה בבתי הספר, בהדרכה, בליווי ובתקצוב.

תנאי ההצטרפות לתוכנית:

 • מסירת ספרי הלימוד משנת הלימודים הנוכחית במצב תקין לבית הספר
 • תשלום אגרת השאלה בסך _______ ש"ח לתלמידי כיתות א'-ט', ו־_______ ש"ח לתלמידי כיתות י'-י"ב
 • החזרת ספרי הלימוד בסוף כל שנת לימודים לבית הספר כשהם במצב תקין ושמיש.

פרטים נוספים אפשר למצוא באתר השאלת ספרי לימוד של משרד החינוך.

סל הספרים כולל ערכות אביזרים וחוברות עבודה שבהן מותר לכתוב, בהתאם להנחיות בחוזר מנכ"ל, אולם הוא אינו כולל מילון, אטלס וספר תנ"ך.

גביית אגרת ההשאלה תחל בתאריך ___________ ותסתיים בתאריך ______________.

לתשומת ליבכם: לא תתאפשר הרשמה לאחר התאריך הזה. פרטים נוספים יימסרו בהמשך.

 

        בברכה,

מנהל בית הספר

 

 

*למכתב זה מצורפת רשימת הספרים בציון מחירם הקטלוגי.