החינוך הגופני במוסדות החינוך - היערכות להוראתו והנחיות כלליות

הוראת קבע מס' 0214 - החלפה

תאריך פרסום: א' באייר תשע"ט, 06 במאי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 6.5.2019
הוראה זו עוסקת בתכנון הוראת החינוך הגופני והתאמתה לאוכלוסיית בית הספר. בהוראה מועלות המסגרות השונות שמתקיימת בהן הוראת חינוך גופני – בגן הילדים, בשיעורים רגילים, במועדוני ספורט, בכיתות ספורט, במקצוע בחירה מורחב ועוד-ומפורטות הנחיות לניצול מיטבי של שעות השהייה והשעות הפרטניות המוקדשות לחינוך גופני ולהתנהלות באירועי הספורט המוסדיים, בלימודי השחייה וביוזמות חינוכיות שונות בתחום החינוך הגופני.
הוראה זו מאגדת בתוכה שלוש הוראות קבע ומוסיפה מידע על כיתות ספורט בחטיבת הביניים, על לימודי החינוך הגופני במסגרת לימודי השכלה כללית וכמקצוע מוגבר בחטיבה העליונה.

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il
כלל מוסדות החינוך.

 

1.        מבוא

החינוך הגופני הוא מקצוע ליבה במערכת החינוך הנלמד מכיתה א' עד כיתה י"ב. למקצוע כמה מטרות: רכישת מיומנויות מוטוריות והתנסות בענפי ספורט שונים, הגברת הפעילות הגופנית וקידום בריאות התלמידים יחד עם חינוך להתנהגות ערכית-חברתית. לצד המטרות הללו יש משמעות להנאה שבפעילות ולאתגרים שהיא מציבה. הוראה זו עוסקת בחינוך הגופני על מטרותיו המגוונות במוסדות החינוך בשעות הלימודים, במועדוני הספורט הבית-ספרים וביוזמות ובתוכניות נוספות בכל שלבי הגיל.

2.        הנחיות כלליות

2.1הוראת החינוך הגופני בבתי הספר תושתת על תכנון הוראה הכולל את כל השיעורים והאירועים במהלך שנת הלימודים. תכנון זה יתבסס על תוכניות הלימודים בחינוך הגופני המפורסמות על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים.

2.2בכל בית ספר ימונה אחראי או מרכז מקצועי שירכז את התכנון המוסדי שיכלול מטרות, יעדים והישגים מצופים בחינוך הגופני וכן יגדיר את דרכי המדידה וההערכה של מידת השגתם. תוכנית ההוראה של בית הספר תימצא בידי מנהל בית הספר.

2.3לקראת פתיחתה של כל שנת לימודים יגישו המורים לחינוך גופני למנהל הצעה לתכנון ההוראה המותאמת לאוכלוסיית בית-הספר ולתנאיו. התכנון יכלול מטרות ותכנים לשנת הלימודים כולה ותכנון תקופתי לכל כיתה.

2.4אירועי החינוך הגופני ייערכו לפי "תקנון אירועי החינוך הגופני" המעודכן המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe. מורים המעוניינים במידע בנוגע לאירועים יפנו אל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

2.5הוראות הביטחון והבטיחות בשיעורי החינוך הגופני מובאות בהוראת הקבע מס' 0213 בחוזר עט/9 "הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך".

2.6המורים לחינוך גופני יקפידו שהתלמידים ינעלו נעלי התעמלות רכות, המתאימות לשיעורי החינוך הגופני. אין לאשר השתתפות בשיעור לתלמידים הנועלים נעלי קומנדו, נעלי הרים ודומותיהן, המגבילות את התנועה החופשית ועלולות לגרום נזקים.

3.        שיעורי החינוך הגופני

3.1.   שיעורי חינוך גופני המתקיימים בעונת הקיץ

הסכנות העיקריות בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בקיץ הן מכות חום והתייבשות. כדי להימנע מפגיעות אלו יתקיימו שיעורי החינוך הגופני בתקופת הקיץ, ובפרט בימי הקיץ החמים במיוחד (30 מעלות ומעלה), בכפיפות להגבלות המפורטות להלן:

א.יש לקיים את השיעורים במקומות מוצלים, שיש בקרבתם ברזיות או סידורי שתייה אחרים.

ב.יש להתאים את דרגת הקושי של התרגילים למגבלות מזג האוויר.

ג.יש לעודד את התלמידים לשתייה מוגברת וללבישת לבוש מתאים, ובכלל זה כיסוי ראש וחולצת "טי", ולמריחת חלקי גוף חשופים במשחות מסננות קרינה.

ד.רצוי לקיים את שיעורי החינוך הגופני המתקיימים אחרי השעה 12 באולם ספורט או במקום מוצל אחר (בעיקר בחודשים מאי, יוני וספטמבר).

3.2.   שיעורי חינוך גופני המתקיימים בעונת החורף

הסכנות העיקריות בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בחורף הן מכות קור (היפותרמיה, העלולה להתפתח משילוב של טמפרטורות נמוכות, רטיבות ורוח) וחשיפה לגורמי מחלה כתוצאה מהיחלשות מנגנוני ההגנה של הגוף. כדי להימנע מפגיעות אלה יתקיימו שיעורי החינוך הגופני בתקופת החורף, ובפרט בימים גשומים וקרים, בכפיפות להגבלות המפורטות להלן:

א.יש לקיים את השיעורים במקומות יבשים ומוגנים מרוח.

ב.יש להתאים את דרגת הקושי של התרגילים למגבלות מזג האוויר.

ג.יש להתאים את לבוש התלמידים לתנאי מזג האוויר.

3.3.   החינוך הגופני בגן הילדים

א.החינוך הגופני בגן הילדים הוא חלק מהפעילות החינוכית. הפעילות הגופנית משולבת בתוכנית הלימודים כאמצעי ללימוד מושגים בחינוך הגופני ולרכישת מיומנויות תנועתיות.

ב.בכל יום תתבצע הפעילות המוטורית בתוך הגן ובחצר, תוך התאמתה ליכולתם של הילדים ולרמת העניין שלהם. יש לבנות את תוכניות הפעילות בתיאום עם מינהלת האגף לחינוך קדם-יסודי. משך הפעילות המומלץ הוא 25 דקות לפחות בכל יום, והיא תכלול תנועה חופשית, ניצול מתקני החצר ושיעורי תנועה (שיעורי ריתמוזיקה, שהם בתחום החינוך המוזיקלי, אינם כלולים במכסה זו).

ג.בגנים שמתקיימות בהם תוכניות ייחודיות בנושא החינוך הגופני תוכשרנה הגננות להעביר את הפעילויות.

ד.למפקחות על גני הילדים מוצע לכלול את נושא החינוך הגופני בתוכניות ההשתלמויות של הגננות. ההשתלמויות בחינוך הגופני יתואמו בין הפיקוח על גני הילדים לבין הפיקוח על החינוך הגופני.

ה.תוכניות העוסקות בחינוך הגופני בגן תותאמנה לדרישות תוכנית הלימודים לגן הילדים שפורסמה בשנת הלימודים התשס"ח-2007.

3.4.   החינוך הגופני בבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

א.יש ללמד חינוך גופני בהיקף של שעתיים שבועיות לכיתה. כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות. יחד עם זאת מומלץ להקדיש להוראת החינוך הגופני שעה שבועית אחת נוספת במערכת.

ב.שיעורי החינוך הגופני יינתנו על-ידי מורה מומחה לחינוך גופני. אין לשבץ שני שיעורים ביום אחד, ורצוי לאפשר הפסקה של שניים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור.

3.5.   החינוך הגופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

א.יש ללמד חינוך גופני לתלמידי כיתות ז'-ח' ולתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה בהיקף של שעתיים שבועיות לכיתה. כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות. יחד עם זאת, מומלץ להקדיש להוראת החינוך הגופני שעה שבועית אחת נוספת במערכת, במיוחד בכיתות י"א-י"ב שתלמידיהן עומדים לפני הגיוס לצה"ל.

ב.שיעורי החינוך הגופני יתקיימו פעמיים בשבוע, שעה שבועית אחת בכל פעם (ברווח של יומיים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור).

ג.יש לארגן את קבוצות הלימוד תוך שמירה על קבוצות לא גדולות במסגרת תקן השעות הנתון של בית הספר. המצב הרצוי הוא 15 תלמידים לפחות בקבוצה ולכל היותר 26 תלמידים בקבוצה.

ד.הציון בחינוך גופני יינתן על פי ההנחיות בהוראה מס' 25 בחוזר הוראות הקבע עז/9(א), "הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב".

ה.כדי לעודד את התלמידים בכיתות י"א-י"ב לטפח את כושרם הגופני לקראת גיוסם לצה"ל מומלץ למנהלי בתי-הספר ולמורים לחינוך הגופני לנקוט את הצעדים האלה:

1)בניית תוכנית לימודים שבמרכזה הדגשת חשיבותו של הכושר הגופני

2)שמירה על רצף שיעורי החינוך הגופני עד לסיומה של שנת הלימודים, גם במהלכה של תקופת הבחינות

3)הקניית המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית ומתן כלים לתלמידים להמשך השמירה על הכושר הגופני באופן עצמאי.

ו.כיתות ספורט בחטיבות הביניים

בחטיבות הביניים קיימת אפשרות לפתוח כיתות ספורט בענפי ספורט שונים. להקמת הכיתה, להפעלתה ולהצלחתה שותפים, נוסף על בית הספר ועל משרד החינוך, גם הרשות המקומית, אגודה/מועדון ספורט בית-ספרי וההורים.

תוכנית ההוראה של כיתות הספורט בשעות הלימודים הפורמאליות כוללת לפחות 4 ש"ש מעשיות בחינוך גופני להעשרה גופנית ללא התמחות ספציפית ושעה שבועית אחת בחינוך גופני עיוני. לצד הפעילות הגופנית בשעות הלימודים ישולבו אימונים ותחרויות מעבר לשעות הלימודים.

ז.השכלה כללית בחינוך הגופני

תוכנית הלימודים לתעודת הבגרות בחטיבה העליונה מחייבת שני מקצועות להשכלה כללית בהיקף של 30 שעות כל אחת. בחינוך הגופני נכתבו שתי תוכנית לימודים להעשרה ולהשכלה כללית הנמצאות באתר המפמ"ר לחינוך גופני.

ח.בחירה בחינוך הגופני כמקצוע המוגבר לבגרות (5 יח"ל)

תוכנית הלימודים לתעודת הבגרות בחטיבה העליונה מחייבת בחירה של מקצוע מוגבר אחד לפחות ברמה של 5 יח"ל. אחת האפשרויות המוצעות לבחירה במסגרת זו היא המקצוע "חינוך גופני". הרחבת המקצוע חינוך גופני משלבת נושאים מעשיים ועיוניים הכוללים את מדעי החינוך הגופני שמטרתו פיתוח הידע וההבנה של גוף האדם, עקרונות התנועה ומקומה של הפעילות הגופנית בקידום הבריאות. תוכנית הלימודים לחינוך גופני כמקצוע בחירה בהיקף של 5 יח"ל מכוונת לכלל התלמידים, בכל המגזרים.

3.6.   הפרדה בין בנים לבנות בשיעורי החינוך הגופני בכיתות ז'-י"ב

בהתאם לנוהל הקיים מזה שנים רבות במערכת החינוך, החל מכיתה ז' תופרדנה כיתות הלימוד בשיעורי החינוך הגופני לבנים לחוד ולבנות לחוד. את הבנים ילמדו מורים לחינוך גופני ואת הבנות תלמדנה מורות לחינוך גופני. בחינוך הממלכתי-דתי החינוך הגופני הוא בקבוצות נפרדות החל מכיתה ה'.

4.        ניצול שעות השהייה והשעות הפרטניות המוקדשות לחינוך הגופני

מוצע כי מערכת השיעורים של בתי הספר תיבנה באופן שתאפשר את ניצול שעות השהייה והשעות הפרטניות למטרות האלה:

א.מתן מענה ייחודי לילדים מתקשים או מצטיינים בחינוך גופני

ב.עבודה עם קבוצת תלמידים מצומצמת לשם אימון נבחרות או להכנת מופעים

ג.הפעלת ועדות הספורט

ד.הפעלת התלמידים בכתיבת עיתון הספורט של בית הספר וכתבות בנושאי ספורט באתר הבית-ספרי

ה.ארגון הפסקה לשם פעילות ספורטיבית

ו.קיום ישיבות צוות של המורים לחינוך גופני לשם בניית תוכניות הוראה וחיבור מבחנים למעקב אחר הישגים.

5.        אירועי ספורט מוסדיים

5.1בכל בית ספר ייערכו אירועי חינוך גופני וספורט פנימיים בהשתתפות כל תלמידי בית הספר. מסגרת הפעילות תעובד על ידי המורה לחינוך גופני בשיתוף מועצת התלמידים וועדות הספורט ותאושר על ידי הנהלת בית הספר. הפיקוח על החינוך הגופני ממליץ לקיים את אירועי החינוך הגופני בראשי החודשים או בסמיכות להם, כמפורט להלן:

-בראש חודש כסלו: יום כושר גופני

-בראש חודש טבת: יום אתלטיקה קלה

-בראש חודש ניסן: יום ריקודי עם

-בראש חודש אייר: יום "בריאות לכול" במוסד.

מומלץ לשלב את הורי התלמידים באחד או בשניים מימי האירועים, כמשתתפים פעילים או כשופטים מארגנים.

5.2מומלץ כי ההפסקות בבית הספר (במיוחד ההפסקה הגדולה) תנוצלנה לפעילויות ספורטיביות, כגון הפסקה פעילה, ריקודי עם, ליגה בין-כיתתית, משחקים וכיו"ב.

6.        לימודי שחייה

6.1שיעורי שחייה יינתנו בכיתות ה' (בכיתות אחרות – לפי אישור המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני), ויהיו שיעורי חובה בכל המקומות שמצויות בהם ברכות שחייה העונות על הדרישות של הוראות הבטיחות כפי שפורסמו בפרק ג', ס"ק 6, בהוראה מס' 108 בחוזר הוראות הקבע עה/4 (ב), "פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים".

6.2לימודי השחייה יכללו 12-10 שיעורים, שיעור אחד בכל יום (אין לצרף שעות) באחד המסלולים המפורטים להלן, שייקבע על ידי הפיקוח על החינוך הגופני בהתאם למכסת השעות שהוקצבו על-ידי המחוז: אפשר לקיים את שיעורי השחייה יום אחר יום בצורה מרוכזת במשך שבועיים במהלך שנת הלימודים או פעמיים או שלוש פעמים בשבוע במהלך ארבעה עד שישה שבועות.

6.3המפקח על החינוך הגופני במחוז, בעזרת הרכזים הארגוניים והרשויות המקומיות, יתאם עם מנהלי בתי הספר את מערכת השיעורים, את סדרי ההסעה ואת יתר הסידורים הקשורים בלימוד השחייה.

6.4הרשות המקומית והנהלת בית הספר אחראיות לגביית החזר ההוצאות מהורי התלמידים בשיעור של 100% עבור דמי כניסה ו/או 100% עבור הוצאות הנסיעה בתחבורה מאורגנת לברכת השחייה.

7.        מועדוני הספורט הבית-ספרים

7.1מועדוני הספורט הבית-ספרים הם חלק בלתי נפרד מבתי הספר ונמצאים באחריותם של מנהלי בתי הספר. הפעילות הספורטיבית במועדונים הבית-ספריים היא חלק מפעילות בית הספר, הגם שהיא מתקיימת בשעות אחר הצהריים, בהמשך ליום הלימודים, ומנהל בית הספר אחראי גם לפעילות זו. לכן כל ההוראות המפורסמות כאן ובחוזרי המנכ"ל האחרים הקשורות לפעילות ספורטיבית, כולל הוראות הבטיחות, חלות גם על פעילות המועדונים הבית-ספרים.

7.2תחרויות הספורט בין בתי הספר ובין מועדוני הספורט הבית-ספרים הם באחריות משרדנו, באמצעות הפיקוח על החינוך הגופני, ועל ניהולן חלות הוראות התקנון לאירועי החינוך הגופני.

8.        מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים

8.1תחרויות ספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך, בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני" ועל פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. ה"תקנון לאירועי החינוך הגופני" מפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, בכתובת www.education.gov.il/pe.

8.2מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות ספורט בין בתי ספר שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני. במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

8.3פרטי התחרויות ותאריכי האירועים יפורטו בחוזר הודעות שיפורסם בתחילת כל שנת הלימודים.

9.        מאמני/מדריכי נבחרות בתי ספר

9.1רשאים לאמן/להדריך את נבחרות בתי הספר המאמנים/המדריכים האלה:

-          בעל תעודת הוראה בחינוך גופני

-          בעל תעודת "מאמן"/"מדריך" על-פי חוק הספורט, שעבר הכשרה לאימון/להדרכה במסגרת מערכת החינוך בהיקף של 60 שעות לפחות.

לעניין זה מאמן/מדריך שיירשם לקורס ההכשרה במערכת החינוך יקבל אישור אימון/הדרכה לשנה אחת.

9.2חוק הספורט אינו חל על מורה לחינוך גופני המדריך ומאמן את תלמידיו במסגרת תחרויות הספורט של בית הספר. להלן הניסוח כפי שפורסם ברשומות: "חוק הספורט (תיקון מס' 4), התשס"ג 2002

"תיקון סעיף 16-סעיף 16 לחוק העיקרי יסומן (א) ואחריו יבוא: (ב) הוראות סעיפים 2, 3 ו-8 לא יחולו על מורה לחינוך גופני במוסד חינוך כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, בעת מילוי תפקידו עם תלמידי המוסד במסגרת פעילות ספורט הנערכת במוסד החינוך או מטעמו או במסגרת פעילות ספורט הנערכת בפיקוח משרד החינוך ולפי הנחיותיו."

10.  אות החינוך הגופני

בדיקת הישגי התלמידים בשיעורים תבוצע על ידי המורים לחינוך גופני כחלק מההוראה, מהלמידה ומההערכה. מומלץ להשתמש בספר "אות החינוך הגופני" המופיע באתר המפמ"ר.

11.  פעילות גופנית בשעות הפנאי

11.1במסגרת עבודתם יאתרו המורים לחינוך גופני תלמידים בעלי יכולות מתאימות ויעודדו אותם לקחת חלק בחוגי הספורט ובפעילויות הספורט העממיות והתחרותיות, המאורגנות והעצמאיות, המתקיימות במסגרת בית הספר או מחוצה לו בשעות אחר הצהריים וכן במסגרות לטיפוח מצטיינים בענפי הספורט השונים.

11.2מומלץ שהרשויות המקומיות תפתחנה חוגים יישוביים להתעמלות מתקנת ולכושר גופני, ושמנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני יפנו תלמידים הזקוקים לכך לחוגים אלה.

12.  יוזמות חינוכיות

המורים לחינוך גופני ייזמו תוכניות ופעילויות בתחום ויפרסמו אותן בכל המסגרות האפשריות. מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני מתבקשים להעביר בכתב למפקחים על החינוך הגופני במחוזות הצעות לביצוע יוזמות במהלך שנת הלימודים.

דוגמאות ליוזמות: שבוע החינוך הגופני, כיתות ספורט, ימי ספורט, תוכניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא, ימי שיא, ימי גיבוש כיתתי שבמרכזם פעילות ספורטיבית ותוכניות מעברים הקשורות לחינוך גופני.