העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך

הוראת קבע מס' 0219 - החלפה

תאריך פרסום: א' בסיון תשע"ט, 04 ביוני 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 4.6.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 12.8.2019
סעיף זה דן באיסור של העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך ובהיתרים לחריגה מהנחיות אלה במקרים האלה: א. חינוך רשמי קרבת משפחה בין עובדי הוראה במוסד החינוך קרבת משפחה בין דרג ניהולי לבין עובדי הוראה במוסד החינוך קרבת משפחה בין עובדי ההוראה לבין עובדים מנהליים במוסד החינוך קרבת משפחה בין הדרג הניהולי במוסד החינוך לנושאי תפקידים ברשות המקומית בו נמצא מוסד החינוך (מנהל בית ספר מול מנהל אגף החינוך ברשות המקומית וראש הרשות או מחזיקי תיק חינוך) קרבת משפחה בין עובד ההוראה לבין עובד המשרד ב. חינוך מוכר שאינו רשמי קרבת משפחה בין עובדי הוראה במוסד החינוכי קרבת משפחה בין דרג ניהולי לבין עובדי הוראה במוסד החינוך קרבת משפחה בין עובדי ההוראה לבין עובדים מנהליים במוסד החינוך / קרבת משפחה בין עובדי ההוראה לבין ראשי העמותה / בעלי מוסד החינוך קרבת משפחה בין הדרג הניהולי במוסד החינוך לנושאי תפקידים ברשות המקומית בו נמצא מוסד החינוך (מנהל בית ספר מול מנהל אגף החינוך ברשות המקומית וראש הרשות או מחזיקי תיק חינוך

  
   ptzibur_ka@education.gov.il
כלל מערכת החינוך, מנהלי המחוזות, המפקחים על בתי הספר, מנהלי כוח אדם במחוזות, מנהלי בתי הספר, בעלויות על בתי הספר, רשויות מקומיות, עובדי הוראה

 

1.   הגדרות

1.1"קרוב משפחה" - בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג] או מאומץ לרבות בני זוגם.

הערה: אין באמור כדי לגרוע מהגדרת קרוב משפחה החלה על עובדי הרשויות המקומיות ככל שאלה מרחיבות הגדרה זו.

1.2דרג ניהולי מנהל המוסד החינוך, וסגן מנהל המוסד החינוכי.

1.3"עובד מנהלי" עובד שאיננו עובד הוראה המועסק בבית הספר, כגון: מזכירה, אב בית וכדומה.

1.4"עובד רשות מקומית" עובד (שאיננו עובד הוראה) המועסק על ידי הרשות המקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תש"ט 1949, אשר בשטחה נמצא המוסד החינוכי.

1.5"עובד משרד החינוך"  עובד (שאיננו עובד הוראה) המועסק על ידי משרד החינוך ואשר חלות עליו הוראות התקשי"ר.

2.   האיסורים בדבר קרבת משפחה

2.1אין להעסיק אדם בהוראה, בניהול, או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה של האדם או מכהן כבעלים של אותו מוסד חינוך.

2.2אין לאשר העברת עובד הוראה למוסד שיש בו קרוב משפחה. במוסד חינוך שעובדים בו קרובי משפחה יש להעביר אחד מהם (או יותר, אם יש יותר מקרוב משפחה אחד), באופן שלא יעבדו באותו מוסד.

2.3במקרים שבהם קיימת קרבת משפחה בין מועמד לניהול בית ספר לבין אדם המכהן כעובד הוראה, לרבות כסגן מנהל של אותו בית ספר, לא יוכל המועמד להיכנס לתפקידו כל עוד מכהן בתפקיד קרוב משפחתו, למעט מקרים אשר יפורטו בסעיף 3.2.

2.4במקרים שבהם קיימת קרבת משפחה בין המועמד לניהול בית ספר לבין מנהל אגף החינוך ברשות המקומית בו נמצא המוסד החינוכי, לא יוכל המועמד להיכנס לתפקידו כל עוד מכהן בתפקיד קרוב משפחתו. תחום כוח אדם בהוראה במחוז יודיע למועמד בטרם הזמנתו להמשך הליכי הבחירה (ועדת יועצים) כי  לא יוכל להיכנס לתפקיד המנהל ובחירתו תבוטל.

2.5במקרים של קרבת משפחה בין המועמד לניהול בית ספר ובין בעלי תפקידים אחרים ברשות המקומית בה נמצא המוסד החינוכי, תיבחן האפשרות להסדר למניעת ניגוד עניינים. ככל שלא תימצא אפשרות להסדר למניעת ניגוד עניינים, לא יוכל המועמד להיכנס לתפקידו כל עוד מכהן בתפקיד קרוב משפחתו.

2.6במקרים של קרבת משפחה בין עובד הוראה לבין עובד משרד החינוך תיבחן האפשרות להסדר למניעת ניגוד עניינים. ככל שלא תמצא אפשרות להסדר למניעת ניגוד עניינים לא יוכל עובד ההוראה להיכנס לתפקידו כל עוד מכהן בתפקיד קרוב משפחתו.

3.   התנאים למתן אישור חריג

הגורם בעל הסמכות למתן היתר להעסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך הוא מנהל המחוז, בתיאום עם מנהל אגף בכיר כוח אדם בהוראה.

במקרים בהם קרבת המשפחה היא בין עובד הוראה המועסק על ידי משרד החינוך ובין עובד הוראה/עובד מינהלי המועסק על ידי הבעלות באותו מוסד חינוכי, בעל הסמכות למתן היתר להעסקת קרובי המשפחה הוא מנהל המחוז בשיתוף הנציג המוסמך בבעלות.

3.1מנהל מחוז רשאי להתיר העסקת קרובי משפחה כאשר לא מתקיימים יחסי כפיפות, במוסד רשמי בדרך של שיבוץ או העברה, אם מתקיימים אחד מהתנאים הבאים:

א.המוסד החינוכי נמצא ביישוב שיש בו מוסד אחד מסוגו בלבד.

ב.במוסד החינוך מועסק רק קרוב משפחה אחד של האדם, כאשר כל אחד מלמד תחום דעת אחר ואין ביניהם יחסי כפיפות.

ג.שירותו של האדם חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד אחר המתאים למילוי המשרה.

ההיתר יינתן כל פעם לשנה אחת בלבד וכל עוד התנאים המפורטים לעיל יתקיימו.

3.2על אף האמור בס"ק 2.3 לעיל מנהל אגף בכיר כוח אדם בהוראה  יחד עם מנהל המחוז רשאים לתת היתר להעסקת קרובים על אף קיומם של יחסי כפיפות, לרבות בעלי תפקיד ריכוז. היתר זה יינתן לשנת לימודים אחת, ובמקרים חריגים לשנת לימודים נוספת, תוך קביעת  תנאים להעסקתם, לרבות הצגת הסדר למניעת ניגוד עניינים.

השיקולים שישקלו מנהל אגף בכיר כוח אדם בהוראה ומנהל המחוז לעניין זה יהיו:

א.דרגת קרבת המשפחה

ב.חיוניות המועמד לתפקיד (לרבות במצב של מחסור בעובדי הוראה)

ג.מספר מוסדות החינוך מאותה שכבת גיל (קדם יסודי, יסודי, חטיבת ביניים) ביישוב

ד.מספר קרובי המשפחה המועסקים באותו מוסד חינוכי

ה.האפשרות למנוע יחסי כפיפות וקשרי עבודה בין קרובי המשפחה.

4.   השיקולים להעברת עובד הוראה קרוב משפחה

4.1אם החליט מנהל המחוז לא לקבל את הבקשה למתן היתר חריג, הוא יידרש להחליט מי מבין קרובי המשפחה יועבר, למעט מנהל או סגן מנהל. לעניין זה הוא ישקול, בין היתר, את השיקולים הבאים, כולם או מקצתם:

א.הוותק של עובד ההוראה במערכת החינוך הרשמית

ב.הוותק של עובד ההוראה במוסד החינוכי

ג.חיוניותו של עובד ההוראה למוסד החינוכי

ד.המועד הצפוי לפרישה של עובד ההוראה.

ה.בעיות אישיות חריגות במיוחד של עובד ההוראה, המקשות עליו להתרחק ממקום מגוריו.

במקרה שבו קיימים יחסי כפיפות בין קרובי המשפחה (מנהל-מורה או סגן מנהל-מורה) יועבר המורה ללא קשר לוותק של המנהל או הסגן בבית הספר או במערכת החינוך הרשמית.

4.2הליך ההעברה בשל קרבת משפחה בחינוך הרשמי ייעשה עד סוף חודש יוני. לפני ביצוע ההעברה על המפקח על מוסד החינוך לפנות אל העובד ולהזמינו לשיחת שימוע, שבמהלכה יודיע לו על הכוונה להעבירו למוסד אחר בשל קרבת המשפחה, ויאפשר לו להשמיע את טיעוניו בטרם קבלת ההחלטה.

תגובת העובד והנימוקים להחלטת המפקח יפורטו בפרוטוקול. המפקח יעביר החלטתו, בצירוף כל המסמכים הרלוונטים, לאחר קיום השימוע, למנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז לצורך משלוח ההודעה אל העובד.

עובד הוראה רשאי לערער על ההעברה תוך חמישה עשר ימים מיום משלוח ההודעה על העברתו. העובד יגיש את הערעור בכתב למנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז.

השימוע בגין הערר יתקיים בפני מנהל המחוז, אשר יקבל החלטתו בעניין זה.

5.   מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי

ההוראות לעיל חלות על בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, המפוקחים על ידי המשרד על פי חוק  הפיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969 בשינויים המחוייבים.

חוזר זה אינו בא לגרוע מהאמור בכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007.