נוהל הטיפול במשלחות היוצאות לחו"ל

הוראת קבע מס' 0027 - החלפה

תאריך פרסום: י"א באייר תשע"ז, 07 במאי 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 7.5.2017 | תקף ההוראה עד לתאריך: 11.6.2022
יציאת משלחת לחו"ל היא חלק מתהליך חינוכי, ותפקיד הנסיעה להעניק לחברי המשלחת התנסות משמעותית וחוויה מיוחדת שאין אפשרות לחוות אותן באופן אחר. במהלך השהייה בחו"ל המשלחת משמשת שגרירה של מערכת החינוך הישראלית בפרט ושגרירה של מדינת ישראל בכלל. יציאת משלחות נוער לחו"ל כרוכה באבדן ימי לימוד ושעות הוראה, הן לתלמידים והן לצוות המחנכים והמלווים, ומחייבת את בחינת הצורך החינוכי מול אבדן ימי הלימוד ושעות ההוראה. לפיכך יש להקפיד ולצמצם ככל האפשר את הפגיעה בלימודים ולאפשר את קיומה של שנת לימודים סדירה. לשם הוצאת משלחות לחו"ל הוגדר תהליך שמטרתו להסדיר את מעמדה הרשמי של המשלחת מול המדינה ומשרד החינוך. על ראשי המשלחת לפנות למשרד החינוך שיבחן את הערך החינוכי, את הערך הערכי ואת הערך הייצוגי של המשלחת, את הצורך החינוכי שיש במסע וכן את ההיבטים הארגוניים של המשלחת ואת ההיבטים הביטחוניים הכרוכים בנסיעה. הפן הערכי והחינוכי נבחן על ידי אנשי מקצוע מתחום החינוך והפדגוגיה, הפן הארגוני נבחן על ידי המפקחים והנהלת המחוז ואילו הפן הביטחוני נבחן על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך ומחוצה לו. החלטת הממשלה על אבטחת משלחות רשמיות היוצאות לחו"ל מקורה ברצח הספורטאים הישראלים במשחקים האולימפיים במינכן בשנת 1972, והיא מתוקפת בהחלטת הממשלה שב"כ 32, ממאי 2012. חוזר זה מגדיר את הנוהל הכרוך בשיגור משלחת לחו"ל לאור החלטת הממשלה ולאור החלטת המנהל הכללי במשרד החינוך.
בהגדרות נוספו פרטים אלה: המשמעות של מתן חסות למשלחות ממלכתיות ולמשלחות ייצוגיות. פירוט הגופים המאושרים להוצאת משלחות מטעם משרד החינוך. פירוט סוגי המשלחות שאינן מאושרות על ידי משרד החינוך. בתחום המינהלי-ארגוני נוספו ההנחיות האלה: - על יציאת משלחת לחו"ל מטעם בית ספר להיות חלק מתכנית הפעילות השנתית המאושרת על ידי מנהל המחוז ומומלצת על-ידי המפקח המחוזי. - על משלחת מבית ספר יסודי לקבל אישור חריג ממנהל המחוז. - מספר הימים המאושרים להיעדרות מלימודים עודכן ל-5 ימי לימוד, חוץ ממשלחות ספורט (ימי האליפויות נקבעים על ידי ההתאחדות העולמית לספורט בתי הספר ולעתים הם עולים על חמישה ימים). - יש לקבל ייעוץ מהקב"ט הרשותי בנושא הוצאת משלחת. - על ראש המשלחת להיות בגיר מעל גיל 21. - הגורם המשגר, שמטעמו יוצאת המשלחת לחו"ל, אחראי להכנת תיק משלחת (פרטים אישיים, טלפונים וכד'). ההנחייה מפרטת את אופן הטיפול של הגורם נותן החסות בבקשת הגוף המשגר להוצאת המשלחת. בנושאי ההדרכה וההכשרה נוספו הפרטים האלה: - אופן הכשרתם של מנהלי המשלחות לפני יציאתם לחו"ל (בתחום ההדרכה, ההסברה והפן הביטחוני). את ההכשרה מוביל מינהל החברה והנוער. - נושאי החובה בתחום ההסברה וקשרי החוץ שנכללים בהכנתם של חברי המשלחת ומספר שעות ההכשרה המחייב.

   02 - 5602858
   limorco@education.gov.il

   02 - 5602544
   sagitsh@education.gov.il

   02 - 5603193
   eitanti@education.gov.il

   02 - 5604750
   sonyape@education.gov.il
כלל מערכת החינוך, תנועות הנוער, מחלקות החינוך ברשויות המקומיות וברשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

1.  מטרות הנוהל

2.  הגדרות

3.  הנחיות פדגוגיות לארגון המשלחת

3.1.  כללי

3.2.  התנאים הנדרשים למתן חסות למשלחת ולאישורה

3.3.  הכנת המשלחת ליציאה

3.4.  סוגי המשלחות המאושרות

3.5.  סוגי המשלחות שאינן מאושרות

3.6.  היעדרות מלימודים

3.7.  חילופי נוער עם גרמניה

4.  הגוף המשגר

4.1.  תפקידי הגוף המשגר

4.2.  הנחיות להגשת בקשה ליציאת משלחת לחו"ל

5.  תפקידי נותן החסות

6.  אופן הטיפול במשלחת

7.  הנחיות לעובדי הוראה

8.  ראש המשלחת

8.1.  מינוי ראש המשלחת

8.2.  תפקידי ראש המשלחת בתהליך ההכנה ליציאה

8.3.  שינויים בתכנית המשלחת

8.4.  תדרוך ביטחוני

8.5.  בעת השהייה בחו"ל

9.  קביעת רמת האבטחה

10. התדרוך הביטחוני

11. רפואה וביטוח

12. הנחיות כלליות

12.1. כללי

12.2. שדה התעופה והטיסה

12.3. בתי המלון

12.4. הביקור בחו"ל

12.5. ביקור באתרים יהודיים

12.6. נסיעה באוטובוס

12.7. הליכה רגלית

12.8. נסיעה ברכבות

12.9. פיצול משלחת

12.10.    פיצול יחיד ממשלחת

12.11.    זמן חופשי למשלחות מאובטחות

13. הפעולות שיש לנקוט באירוע חירום, ביטחוני או אחר

13.1. במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בינונית

13.2. במשלחת ממלכתית ברמת אבטחה בסיסית

13.3. משלחת חינוכית/ייצוגית

14. נספחים

נספח א' - נותני החסות למשלחות לחו"ל במשרד החינוך

נספח ב' - רשימת הטלפונים של אגף הביטחון

נספח ג' - טופס אישור להיפרדות יחיד ממשלחת ממלכתית בחו"ל

נספח ד' - טופס בקשה לאישור הוצאת משלחת לחו"ל

נספח ה' - טופס משוב בנושא ביטחון למשלחת לחו"ל

נספח ו'- אישור ביצוע הכנה והכשרה ליציאת משלחת לחו"ל

נספח ז'  - אישור ההורים ליציאת ילדם למשלחת לחו"ל

נספח ח' - הצהרת סידורי אבטחה למשלחת חינוכית/ייצוגית

נספח ט' - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת לפולין

נספח י' - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת ממלכתית

נספח י"א - אישור קב"ט מוסמך על ביצוע תדרוך ביטחון למשלחת חינוכית/ייצוגית

 

1.        מטרות הנוהל

1.1לקבוע את נוהלי היציאה של כלל המשלחות היוצאות לחו"ל (למעט משלחות נוער לפולין במסגרת המסע "את אחיי אנוכי מבקש")

1.2להגדיר את נוהל מתן האישור לתהליך החינוכי הכרוך ביציאת משלחות לחו"ל

1.3להסדיר את נוהלי אבטחת המשלחות בחו"ל באמצעות קביעת תחומי אחריות ותפקידים בתחום זה, לרבות אופן הסמכת הגורמים האחראים להגדרת המשלחת

1.4להסדיר את נוהלי היציאה של עובדי הוראה במסגרת משלחות הנוער לחו"ל

1.5להגדיר את תהליך הטיפול במשלחת, החל משלב ההכנות ליציאתה ועד לחזרתה ארצה

1.6להגדיר את נוהלי הטיפול הביטחוני במשלחת, החל משלב קבלת האישור החינוכי ועד ליציאת המשלחת לחו"ל

1.7להגדיר את נוהלי הביטחון במהלך שהיית המשלחת בחו"ל.

2.        הגדרות

2.1המשרד: משרד החינוך.

2.2הגוף המשגר: מוסדות חינוך רשמיים וכן מוסדות בפיקוח משרד החינוך, תנועות הנוער המוכרות, מחלקות החינוך ומחלקות הנוער ברשויות המקומיות והמתנ"סים באישור משרד החינוך שמטעמם יוצאת משלחת לחו"ל.

מועצות מקומיות, רשויות חינוך מקומיות ועיריות יכולות לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם תלמידים  במערכת החינוך (בוגרי י"ב אינם נמנים  עם תלמידי מערכת החינוך) וכאשר המשלחת מטופלת על ידי מחלקת החינוך ברשות, במועצה או בעירייה בלבד. הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים יכולה לשמש גוף משגר רק כאשר חברי המשלחת הם חברים באחת מהעמותות המוכרות על ידי משרד החינוך להוצאת משלחות לחו"ל והם תלמידי מערכת החינוך עד כיתה י"ב.

2.3משלחת: שני אנשים או יותר, אזרחי המדינה או תושביה, היוצאים לחו"ל לתקופה שאינה עולה על 90 יום. לא ייראו כמשלחת עובדי מדינה בנסיעותיהם לחו"ל לצורך מילוי תפקידם, אלא אם זו משלחת עובדים רשמית מטעם המשרד.

קיימים שני סוגים של משלחות:

א.משלחת ממלכתית רשמית: משלחת אשר נסיעתה לחו"ל נועדה לייצג את מדינת ישראל באירוע בין-מדינתי רשמי בהשתתפות שלוש מדינות לפחות. האירוע כולל שימוש בסממנים ייצוגיים, כגון הנפת דגל, השמעת המנון ושימוש בלבוש ייצוגי הנדרש על ידי מארגני הטקס, ויש בנסיעה היבט ממלכתי בהתאם לקביעת האחראי מטעם הגוף המשגר. משלחת שקיבלה את אישור המשרד כמשלחת ממלכתית רשמית, באמצעות  המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהסמיך לכך, תהיה תחת האחריות הביטחונית של מדינת ישראל באמצעות משרד ראש הממשלה.

ב.משלחת חינוכית/ייצוגית: