הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים לשלם עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות

הוראת קבע מס' 0222 - החלפה

תאריך פרסום: ה' בתמוז תשע"ט, 08 ביולי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 8.7.2019
סעיף זה מפרט את התהליך של הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים לשלם עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות. הוראות הסעיף מבטלות כל הוראה אחרת בנושא הסיוע במלגות.
חוזר זה מחליף את סעיף 3.7-68 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אביזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". ראו בכתובת הזאת: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HodaotVmeyda/H-2008-1-3-7-1.htm בחוזר זה בוטלה הדרישה לאישור המלגות על ידי לשכת הרווחה וחלו שינויים בהתאם לטבלת המשקלות (מספר הנקודות הניתנות על פי הטבלה המצורפת לכל דרגה על פי ההכנסה לנפש).

   02 - 5603544
   davidf@education.gov.il
מוסדות בפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן רשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, בתי הספר היסודיים, חטיבות הביניים והחטיבות העליונות במגזר היהודי, הערבי, הדרוזי והבדואי; מנהלי בתי הספר, היועצים החינוכיים, רכזי השכבות והמחנכים בכל שכבות הגיל.

 

1.   רקע

משרד החינוך מקצה תקציב למלגות שמטרתן לסייע לתלמידים שיד הוריהם אינה משגת לממן רכישת ספרים, אביזרי לימוד ופעולות העשרה לימודיות, חינוכיות וחברתיות. המלגות מיועדות לתלמידים בבתי הספר שבפיקוח ממלכתי וממלכתי-דתי וכן לרשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני המלמדים את תוכנית הליבה.

יובהר כי המלגות נועדו לסייע במימון תשלומי ההורים ולכן לא תוענק מלגה שאיננה לכיסוי הוצאות לצורכי חינוך באמצעות בית הספר.

ההקצאה לבתי הספר נעשית על פי תבחינים סוציו־אקונומיים. גודל התקציב לכל מוסד נקבע על פי שכבת הגיל והעשירון שבו בית הספר נמצא על מדד הטיפוח, והוא יחסי למספר התלמידים. כדי לרכז את המאמץ התקציבי בעשירונים הנמוכים, בתי הספר בעשירונים 1 ו־2 אינם מקבלים כלל הקצאה למלגות.

גובה המלגה לתלמיד יהיה 250500 ש"ח בחינוך היסודי ו־400–800 ש"ח בחינוך העל־יסודי. במקרים חריגים שבהם לא יימצא פתרון במסגרת ההקצאה של בית הספר, יוכל מנהל בית הספר להעביר המלצה מנומקת לוועדת חריגים במשרד לקבלת תקציב נוסף.

התהליך מתבצע באמצעות קבלן חיצוני, ובאחריותו להעביר לבתי הספר את ההודעה על סכום ההקצאה למלגות, לקלוט מבתי הספר את הדיווח על התלמידים שנמצאו זכאים, להעביר את התשלום למוסדות ולבצע בקרה על העברת התשלומים להורי התלמידים.

על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע יהיו מודעים לקיומו של תקציב המלגות. הפרסום ייעשה במצורף למכתב הבקשה לתשלומי הורים וכן על לוחות המודעות במשרדי בית הספר.

על הנהלת בית הספר לקבוע תבחינים ומשקלות לחלוקת המלגות (מספר הנקודות הניתנות על פי הטבלה לכל דרגה על פי ההכנסה לנפש), מועדים להגשת הטפסים וכן מועדים לדיון בהשגות על החלטות הוועדה ולפרסמם להורים.

2.   הנחיות לביצוע חלוקת המלגות

2.1.         מילוי פרוטוקול על אישור מתן מלגה לתלמיד

עם קבלת ההודעה על אישור תקציב המלגות למוסד, יכנס בית הספר ועדת מלגות פנימית שתמנה שלושה אנשים לפחות, אחד מהם מנהל בית הספר או נציג מטעמו. ועדה זו תקבע על פי תבחינים מוסכמים מי מהתלמידים זכאי למלגה ומהו גובה המלגה הניתן לכל תלמיד, בהתאם למכתב ההקצאה.

נציג ועד ההורים לא ישתתף בדיונים פרטניים של הוועדה ולא ייחשף למידע אישי על אודות מצב התלמיד והוריו.

יש למלא פרוטוקול לאישור מתן מלגה עבור כל תלמיד, וכן לצרף מסמכים להוכחת זכאות, כגון תלושי שכר, אישורי נכות והוצאות רפואיות וכיוצא באלה. בסיום עבודת הוועדה יש לתייק את הפרוטוקול בתיק התלמיד במזכירות בית הספר. המשרד יבצע ביקורות מדגמיות שוטפות בבתי הספר, ובמהלכן ייבדקו הפרוטוקולים ויאומתו פרטיהם.

2.2.         מילוי טופס של פרטי בית הספר

בית הספר ימלא באופן מדויק ובהיר טופס של פרטיו שיועבר אליו עם הודעת הזכאות, ובכלל זה גם פרטי חשבון הבנק ויצרף תצלום של המחאה לאימות פרטי החשבון.

2.3.         מילוי טופס של רשימת התלמידים הזכאים למלגות בשנת הלימודים

רשימת התלמידים הזכאים למלגות תישלח למערך הסיוע במלגות בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מהתאריך הנקוב בהודעה על אישור המלגות למוסד. מערך הסיוע יקלוט את רשימות התלמידים, יאמת את הנתונים, ואם יימצא הדיווח תקין, יעביר את ההקצבה לחשבון המוסד. חשבון בית הספר יזוכה רק לאחר שתועברנה רשימות התלמידים הזכאים למשרד.

2.4.         הפעולות שיש לבצע עם קבלת ההודעה ממערך הסיוע על ביצוע ההפקדה לחשבון הבנק של המוסד

2.4.1אם יש להורי התלמיד חוב בגין תשלומי הורים, יש לזכות את חשבון התלמיד בסכום המלגה. אם שולמו תשלומי הורים במלואם, יש להעביר להורים המחאה על סכום המלגה. במקום שבו אין גבייה של תשלומי הורים, אין להעביר המחאה להורים.

2.4.2יש להחתים את הורי התלמיד על מסמך המאשר את קבלת המלגה עם הודעת ההפקדה. המסמך יצורף לתיק התלמיד במזכירות המוסד וייבדק במסגרת הביקורת.

3.   הנחיות לוועדת המלגות

3.1מאחר שאין אפשרות לסייע באמצעות המלגות שהמשרד מעמיד לכלל התלמידים המתקשים בתשלום, מטרת ועדת המלגות לאתר את הנצרכים ביותר ולסייע להם, ולו באופן חלקי. שיקול הדעת בדבר התלמידים הזכאים וגובה המלגה נמסר לוועדת המלגות של בית הספר בהנחה שהצוות החינוכי במקום מכיר היטב את הצרכים ויבצע את חלוקת התקציב באופן מושכל והוגן.

על הוועדה לקבוע תבחינים ומשקלות לקביעת הזכאות למלגה ומועדים להגשת הבקשות וכן לדיון בהשגות על החלטותיה.

הפרוטוקולים של דיוני ועדת המלגות חסויים, והם יישמרו בבית הספר. פניות ישירות של הורים למשרד החינוך בבקשות למלגה תועברנה לטיפולו של מנהל בית הספר והוא יפנה אותן לוועדה.

3.2על הוועדה לפעול על פי התבחינים והמשקלות לקביעת הזכאות למלגה המפורטים להלן וכן על פי המועדים להגשת הבקשות וכן לדון בהשגות על החלטותיה.

נוסף על תבחין ההכנסה לנפש, ניתן לוועדה שיקול דעת להוסיף עד 15 נקודות עבור נתונים שאינם באים לידי ביטוי בהכנסה לנפש, כגון הוצאות רפואיות חריגות עבור התלמיד או בני משפחתו, נסיבות משפחתיות מורכבות וכדומה. על הוועדה לפרט את הנימוקים למתן ניקוד נוסף.

להלן דוגמה למדרגות הכנסה חודשית לנפש. אפשר לקבוע מדרגות אחרות של ההכנסה לנפש ואולם אין לחרוג משני המדדים הקבועים בטבלה ומהמשקולות המצוינים לצידם.

 

 

 

משקל הכנסה לנפש - 85%

משקל ניקוד פרטני - 15%

 

מספר סידורי

ההכנסה החודשית לנפש בש"ח

הדירוג

הניקוד לפי ההכנסה לנפש

תוספת ניקוד פרטני

סה"כ

1

1299-0

1

85

5

90

2

1430-1300

0.9

76.5

15

91.5

3

1570-1431

0.8

68

10

78

4

1730-1571

0.7

59.5

5

64.5

5

1900-1731

0.6

51

0

51

6

2090-1901

0.5

42.5

 

 

7

2300-2091

0.4

34

 

 

8

2530-2301

0.3

25.5

 

 

9

2780-2531

0.2

17

 

 

10

2781 ומעלה

0.1

8.5

 

 

 

הבהרות

א.הכנסה לנפש: סך כל ההכנסות ברוטו של שני ההורים מעבודה או מעסק לחלק במספר הנפשות בבית, ובכלל זה ילדים עד גיל 18 .

ב.בטבלה ניתן ניקוד עבור כל מדרגת הכנסה.

ג.ניקוד פרטני לפי שיקול דעת מנומק של ועדת המלגות מזכה ב־15 נקודות לכל היותר.

ד.יש לדרג את כל התלמידים שהגישו בקשות לפי סדר יורד של מספר הנקודות.

ה.את הקצאת המלגות שקיבל בית הספר יש לחלק בין התלמידים הזכאים לפי טווח גובה המלגה, כמפורט במכתב ההקצאה.

4.   לוח הזמנים

4.1המידע על אישור תקציב למוסד יימסר עד תחילת שנת הלימודים.

4.2הגשת בקשות על ידי ההורים (בית הספר רשאי לתת ארכה מטעמים מיוחדים) – עד לאחר חגי תשרי.

4.3קבלת החלטות בוועדת המלגות ומתן הודעה למבקשים – בתוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת הבקשות.

4.4הגשת ערעורים לוועדת המלגות – שבוע מיום מתן התשובות; קבלת החלטות סופיות ודיווח למשרד החינוך – שבועיים נוספים.

4.5התהליך כולו אמור להסתיים לא יאוחר מאמצע חודש נובמבר כדי שהמלגות תגענה אל התלמידים סמוך ככל האפשר לפתיחת שנת הלימודים.