הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב

הוראת קבע מס' 0025 - החלפה

תאריך פרסום: י"א באייר תשע"ז, 07 במאי 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 7.5.2017
בסעיף זה מפורטות דרכי ההערכה של תלמידי כיתות ג'-י"ב בחינוך הגופני. דרכי ההערכה של תלמידי כיתות א'-ב' בחינוך הגופני מופיעות בתכנית הלימודים לחינוך גופני לכיתות א'-ב'.
בסעיף זה שונה ניסוח ההערה בתעודת הבגרות בעקבות פטור מהשתתפות בשיעורי חינוך גופני, חודדו ההנחיות בנושא אופן הערכת התלמידים ונוספה הנחיה שלפיה על התלמיד לקבל ציון עובר בחינוך גופני במסגרת ההערכה הפנימית של בית הספר כדי לעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות.

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il
כלל מערכת החינוך בכל המגזרים

 

1.   הנחיות כלליות

1.1הנחיות ההערכה לתלמידים ולתלמידות תהיינה זהות.

1.2עם פתיחת כל שנת לימודים יקבלו התלמידים מידע בכתב על דרכי ההערכה בתחום החינוך הגופני, על המבחנים המחייבים ועל הכללים במתן הציונים.

1.3התלמידים ידעו מראש את התבחינים שעל פיהם יוערכו.

1.4תכנית ההוראה של המורה לחינוך גופני תיבנה מתוך תכנית הלימודים של משרד החינוך.

1.5המורים יעריכו את התלמידים בהתאם להתקדמותם ולא ביחס לתלמידים אחרים בכיתה. ההערכה תתבצע על נושאים שנלמדו בבית הספר בלבד ותהיה הערכה מסכמת או הערכה מעצבת איכותנית.

1.6ההערכה תתייחס לתחום המוטורי, לתחום החברתי (כיבוד הזולת, הגינות, שיתוף פעולה וכד') ולתחום הקוגניטיבי (ידע והבנה).

1.7המורה לחינוך גופני רשאי לתת תוספת בציון (בונוס) של עד 10% על פעילות גופנית נוספת המתקיימת מעבר לשיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם או פעם בשבוע כשעתיים).

1.8המורה לחינוך גופני ינהל רישום של הנוכחות ושל ההישגים של כל תלמידי הכיתה ביומן המורה לחינוך גופני (או ביומן אחר).

1.9תלמידי הנבחרות של בתי הספר והספורטאים המצטיינים חייבים אף הם להשתתף בשיעורי החינוך הגופני.

1.10האחריות למתן הציון היא בידי המורה לחינוך גופני בלבד, ואין היא מבוססת אלא על שיקולים מקצועיים. 

1.11שיעורי החינוך הגופני יילמדו עד סוף שנת הלימודים, גם בכיתה י"ב.

1.12כדי לעמוד בחוקת הזכאות לתעודת בגרות על התלמיד לקבל ציון עובר בחינוך גופני במסגרת ההערכה הפנימית של בית הספר.

2.   מבחני כושר גופני

המבחנים ייקבעו על ידי צוות המורים לחינוך גופני בבית הספר בכפיפות לתכנית הלימודים של משרד החינוך ובהתאם לנלמד במהלך השנה.

3.   מבחן בידע ובהבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות

3.1הוראת תחום הידע וההבנה בחינוך גופני, בספורט ובבריאות תיעשה במהלך שיעורי החינוך הגופני המעשיים בימי שרב ובימים גשומים שבהם אי אפשר לקיים שיעורים מעשיים.

3.2יתקיים מבחן עיוני בידע והבנה בחינוך הגופני. בית הספר יאפשר לתלמיד לכתוב עבודה במקום מבחן.

3.3בכיתה י"ב יתקיים מבחן עיוני מסכם בידע ובהבנה של מקצוע החינוך הגופני. בית הספר יאפשר לתלמיד לכתוב עבודת גמר במקום מבחן. הכללים לכתיבת עבודות גמר מובאים באתר החינוך הגופני בכתובת http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer/horaot_bamiktsot_shonim/sport/, בקטגוריה "עבודות גמר".

4.   שחרור משיעורי חינוך גופני

4.1ככלל יכבד המורה לחינוך גופני פנייה של תלמיד בעל-פה או בכתב להשתחרר משיעור חינוך גופני.

4.2שחרור ליותר משיעור אחד מחייב הצגת אישור בכתב מרופא או מהצוות הרפואי של בית הספר.

4.3אי-השתתפות ביותר מ-50% משיעורי החינוך הגופני ללא אישורים מתאימים מרופא תמנע קבלת ציון בחינוך גופני.

5.   פטור משיעורי חינוך גופני

5.1אם קיבל התלמיד פטור משיעורי החינוך הגופני יש לציין זאת בתעודה.

5.2פטור יינתן אך ורק מראש (אין לקבל אישור, גם לא של רופא, לפטור בדיעבד מפעילות גופנית).

5.3תלמידים הפטורים משיעורים מעשיים בחינוך גופני יחויבו בהגשת עבודה בכתב (ראה הנחיות לכתיבת עבודות גמר בחינוך הגופני באתר החינוך הגופני). במקרה כזה יירשם ציון העבודה בתוספת הערה: "הציון ניתן על סמך כתיבת עבודה".

6.   השלמת ציון או תיקון ציון בחינוך הגופני לבוגר בית הספר

6.1בוגר המבקש להשלים או לתקן את ציונו בחינוך הגופני יפנה בכתב להנהלת בית הספר, וההנהלה תיידע אותו בכתב על מועד הבחינה ועל תוכנה.

6.2בוגר שסיים את לימודיו ומבקש לתקן ציון שלילי שניתן לו בכיתה י"ב יחויב בהשתתפות בעשרה שיעורי חינוך גופני לשם העלאת כושרו הגופני כדי שיוכל לגשת למבחן בכושר גופני. כמו כן עליו להגיש עבודה בכתב.

6.3כדי להיבחן במבחן מעשי על הבוגר להביא אישור מרופא על מצב בריאותו התקין.

6.4מועד בחינת הגמר בכושר גופני למשלימים יהיה בסוף שנת הלימודים, במועד הבחינות של תלמידי בית הספר.

7.   עבודה בכתב לשם קבלת ציון בחינוך גופני (לתלמידים הפטורים משיעורים מעשיים ולבוגרים)

7.1על המורה לחינוך גופני להציע לתלמיד נושאים לבחירה. אפשר לאשר נושאים שהתלמיד מציע.

7.2על המורה להנחות את התלמיד בכתיבת העבודה בהתאם להנחיות בחוברת עזר בנושא עבודת גמר בחינוך הגופני המופיעה באתר החינוך הגופני בכתובת http://cms.education.gov.il/educationcms/units/avodotgemer/horaot_bamiktsot_shonim/sport/. היקף העבודה יהיה בהתאם להנחיות בחוברת.

8.   מחוון למתן ציון בחינוך גופני לתלמידי כיתות ג'-י"ב

 

התבחין

מהות התבחין

השתתפות פעילה בשיעורים – 60% מהציון

-השתתפות פעילה בשיעור ויחס חיובי למקצוע - עד 40% מהציון

-התנהגות חברתית במהלך שיעורי החינוך הגופני
שיתוף פעולה בעבודת צוות, התמודדות עם קשיים אובייקטיביים, מתן עזרה לתלמידים אחרים, מתן כבוד לתלמידים ולמורה –  עד 20% מהציון

הישגים במקצועות אישיים וקבוצתיים – 20% מהציון

-ענף אישי

ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותנית) –  עד 5% מהציון

מדידת הישגים (הערכה כמותית) – שיפור עצמי - שיפור יחסי מהשנה שעברה או מהשליש הקודם – עד 5% מהציון

-ענף קבוצתי

ביצוע נכון של מיומנויות מוטוריות (הערכה איכותנית) –  עד 5% מהציון

השתלבות במשחק ו/או בפעילות קבוצתית – עד 5% מהציון

כושר גופני – 10% מהציון

שיפור במרכיבי הכושר הגופני (מדידה כמותית)

ידע והבנה –  10% מהציון

ידיעה והבנה של מושגים, תהליכים וחוקים בחינוך הגופני, בספורט ובבריאות (בחינה עיונית או עבודה בכתב)

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת 10% מהציון

ייצוג פעיל של בית הספר בנבחרות, תרומה לתרבות הספורטיבית של בית הספר (כגון השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד'), עיסוק בפעילויות ספורט בנוסף על שיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או פעם בשבוע כשעתיים)


9.   מחוון למתן ציון בחינוך גופני בתעודת הבגרות (ציון פנימי, שתי יחידות לימוד)

הציון במקצוע החינוך הגופני בתעודת הבגרות יהיה מורכב מהתבחינים בהתאם לפירוט בטבלה להלן:

 

הנושא

האחוזים

הערות

ציון י"ב

70%

הציון יהיה ממוצע של הסמסטרים/השלישים.

ציון י"א

30%

הציון השנתי

תוספת בציון (בונוס) על פעילות גופנית נוספת

עד 10%

-התלמיד תורם לתרבות   הספורטיבית של בית הספר (כגון השתתפות בארגון פעילויות ספורט, כתב צעיר, שופט צעיר וכד').

-התלמיד עוסק בפעילויות ספורט בנוסף על שיעורי החינוך הגופני (לפחות פעמיים בשבוע, כשעה בכל פעם, או פעם בשבוע כשעתיים).