רשימת גופים למתן שירותי הדרכה לטיולים במערכת החינוך

הוראת קבע מס' 0223 - חדש

תאריך פרסום: ה' בתמוז תשע"ט, 08 ביולי 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 8.7.2019
לצורך הסדרת פעילות גופים להדרכת טיולים (חברות להדרכה) במערכת החינוך, הקים המשרד רשימות גופי הדרכה ארציים ואזוריים המאושרים להדרכת טיולים, על פי תבחיני איכות חינוכיים ובטיחותיים, ובהתאם לתוכנית הליבה להכרת הארץ ולאהבת מולדת. גופי הדרכה ארציים רשאים להדריך בכל אזורי הארץ. גופי הדרכה אזוריים המתמחים באזורם, רשאים להדריך רק באזור שאושר להם. מנהלי בתי הספר ורכזי הטיולים יבחרו מרשימות אלו בלבד את גופי ההדרכה לשם ביצוע טיוליהם, החל משנת הלימודים התש"ף.

   073 - 3934920
   galka@education.gov.il
מנהלי בתי הספר

 

רשימת גופים למתן שירותי הדרכה לטיולים במערכת החינוך

 

הטיול לסוגיו השונים מהווה נדבך חשוב ומרכזי בחינוך להכרת הארץ ולאהבת המולדת. להשגת התכליות החינוכיות בטיול נדרש מאמץ ניכר מצוות המחנכים, המורים והמדריכים. לצוות החינוכי ולמדריך הטיולים תפקיד משמעותי במיצוי ממדי הטיול ובעבודה תוך שיתוף פעולה בין כל הגורמים האחראים על הטיול, הן בהכנת הטיול והן בביצועו. שיתוף פעולה זה מהווה ממד משמעותי בהצלחתו של הטיול.

גוף ההדרכה המאושר שייבחר על ידי בית הספר יסייע לצוות החינוכי בשלבי תכנון הטיולים, אשר יתבססו על "תוכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת", הנחיות פדגוגיות הניתנות מזמן לזמן, וחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך המתפרסמים מזמן לזמן בנושאים האלה:

א.     הוראת הקבע "טיולים ופעילויות בית ספריות במערכת החינוך- היבטים פדגוגיים, ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים" בחוזר הוראות הקבע תשע"ט/8

ב.      חוזר מנכ"ל בנושא "פעילויות חוץ בית ספריות הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי:סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים" בחוזר הוראות הקבע תשע"ט/9

ג.       הודעה בנושא תשלומי ההורים לשנת הלימודים המסוימת (על פי חוזר המנכ"ל המתפרסם בכל שנת לימודים).

גוף ההדרכה מחויב לעמוד בתוכניות המשרד בנושא טיולים במערכת החינוך, כפי שהן באות לידי ביטוי בחוזר מנכ"ל טיולים ובעדכונים המתפרסמים מזמן לזמן.

גוף ההדרכה הנכלל ברשימת הגופים יציג בפני בית הספר את האישור שניתן לו (ארצי או אזורי) על ידי המשרד להיות גוף המאושר למתן שירותי הדרכה לטיולים במערכת החינוך.

גוף ההדרכה המאושר יתאם עם בית הספר את מספר המדריכים שידריכו בכל יום טיול.

מספר המדריכים בטיול יהיה בהתאם למספר קבוצות ההדרכה. קבוצת הדרכה לא תעלה על 40 תלמידים.

 

את רשימות הגופים הארציים והאזוריים המאושרים להדרכת טיולים במערכת החינוך ניתן לראות באתר "מנהלת הטיולים – של"ח וידיעת הארץ".