התנאים לקבלת רישיון להוראת הביולוגיה - הוראת שעה לשנת הלימודים התש"ף בלבד

הוראת שעה 0227 - החלפה

תאריך פרסום: י"ז באב תשע"ט, 18 באוגוסט 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2020
הוראה זו מפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה ואת הקורסים הבסיסיים הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע והשלמת ההשכלה בשנת הלימודים התש"ף. כמו כן ההוראה מפרטת את התנאים הנדרשים בהוראת הקבע, שיחזרו לתוקפם בשנת הלימודים התשפ"א.
בשנת הלימודים התש"ף בלבד הורחבו אפשרויות הלימוד לקבלת רישיון הוראה בביולוגיה, והן כוללות הכרה בלימודים במכללות להוראה שקיבלו אישור מהמל"ג לצורך השלמה של חלק מהקורסים, בתנאי שהלומד החל את לימודיו במכללה בהתש"ף בלבד. יתר התנאים לקבלת רישיון להוראת הביולוגיה נותרו כשהיו. התנאים התקפים להתש"ף, וכן התנאים שיחזרו לתוקף החל מהתשפ"א ואילך (הוראת קבע), מפורטים בסעיף 2 להלן, "השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה", ב-ס"ק 2.4 , 2.6 , ו- 2.7.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il

  
   iritsa@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה

1.1לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.השכלה אקדמית בתחומי המדעים שיוגדרו בהמשך

ב.השלמת לימודי תעודת הוראה בביולוגיה בחינוך העל-יסודי

ג.השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הביולוגיה.

1.2החל משנת הלימודים התשע"ט מחולקים הרישיונות לעיסוק בהוראת הביולוגיה לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י"בלבעלי תואר M.Sc. או M.A. בהוראת המדעים לפחות, כמפורט בס 2.1–2.4 להלן

ב.רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י- לבעלי תואר B.Sc. בביולוגיה או B.Ed. בביולוגיה במסלול העל-יסודי, כמפורט בס 2.5 להלן- לבעלי תואר B.Sc. בתחום מדעי שאינו ביולוגיה, כמפורט בס 2.6 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה

2.1מועמד שהוא בעל תואר שני, M.Sc., לפחות בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/ בפקולטה למדעי החיים) או M.A בהוראת המדעים, ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc. בביולוגיה או M.D.  ברפואה ו/או בווטרינריה ו/או בעל תואר Ph.D.. בביולוגיה ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך, יקבל רישיון להוראת הביולוגיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2מועמד שהוא בעל תואר שני, M.Sc., לפחות בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/בפקולטה למדעי החיים) אוM.A. בהוראת המדעים (ביולוגיה), ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc., ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי ביולוגיה שאינם מצוינים בס"ק 2.1 - ביואינפורמטיקה, ביוטכנולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה ימית, גנטיקה, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביורפואית, חקלאות, כימיה, מדעי בעלי החיים/ הצומח, מדעי הרפואה, מיקרוביולוגיה, מעבדנות רפואית, רוקחות, ותזונהיקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

-לימודים של 6 מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה לפחות, המפורטים בסעיף 3 להלן

-לימודים של כל הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 ברמת המבוא לפחות, בהתאם לדרישות הפיקוח להוראת הביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

הערות

-אם למועמד חסרים  קורסים בסיסיים בביולוגיה, תידרש ממנו השלמה של קורסים אלו בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

-אם בעל התארים שפורטו לעיל הוא גם בעל תואר Ph.D. שבמסגרתו ביצע מחקר בביולוגיה, לא תידרש ממנו השלמת הקורסים.

2.3מועמד בעל תואר שני בהתאם לנאמר בס"ק 2.2 לעיל ובעל תואר ראשון, B.Ed., בהוראת ביולוגיה יחויב להשלים את כל הקורסים המפורטים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.4מועמד שהוא לפחות בעל תואר שני, M.Sc., בביולוגיה (תואר שני בחוג/במחלקה/בפקולטה למדעי החיים) אוM.A.  בהוראת המדעים (ביולוגיה), ואשר הוא בעל תואר ראשון, B.Sc., ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה  או ממוסד אקדמי מחו"ל אשר הוכר על ידי הגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצוע שהוא קרוב לתחום הביולוגיה, אך אינו אחד מהמקצועות המצוינים בס 2.1 או 2.2 לעיל אלא אחד מהמקצועות אופטומטריה, ביופיזיקה, בריאות הציבור, הנדסה ביוטכנולוגית, הנדסת חקלאות, הנדסת מזון, הנדסה כימית, הנדסה פרמצבטית, הפרעות בתקשורת, מדעי היין, מדעי המוח, מדעי הסביבה, סיעוד, פאראמדיה, פיזיותרפיה, פיזיקה, פסיכוביולוגיה, רנטגן ורפואת חירום  מועמד כזה יקבל רישיון להוראת הביולוגיה בתנאי שיעמוד בדרישות האלה:

-עליו לעבור בהצלחה את לימודי כל קורסי המבוא בתחומי המדעים המפורטים בסעיף 3 בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה, וכן לעבור בהצלחה את הבחינות במסגרת לימודיו בשניים מהקורסים הבסיסיים בביולוגיה לפחות, המצוינים בסעיף 3.

-עליו להשלים בהצלחה את הלימודים ב-6 קורסים נוספים, בהיקף של 12 שעות סמסטריאליות לפחות, בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc. בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת הביולוגיה:

א.אקדמאים הנדרשים ללימודי השלמה יכולים להשלים לימודים אלה גם במכללה אקדמית להוראה אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed.   בהתמחות בביולוגיה. לאחר שהם יעמדו בהצלחה בלימודיהם ובשנת ההתמחות (סטאז'), הם יהיו זכאים לרישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י'. לרישיון הוראה בביולוגיה עד כיתה י"ב ועד בכלל יש צורך בתואר שני, כמפורט בחוזר זה.  

ב.אקדמאים הלומדים בתוכנית M.Teach. בהתמחות בהוראת הביולוגיה וחויבו בלימודי השלמה יכולים לבחור קורס אחד או שניים לכל היותר מבין הקורסים הנדרשים להשלמות והמפורטים בסעיף 3 וללמוד אותם בשנת התש"ף בלבד גם במכללה האקדמית לחינוך שהם לומדים בה, בתנאי שסגל ההוראה במכללה האקדמית אושר על ידי המל"ג ללמד בהתמחות זו.

ג.בשנת התש"ף יוכלו גם אקדמאים הלומדים בתוכנית M.Teach במכללות בהתמחות בהוראת ביולוגיה בלבד לקבל רישיון הוראה בביולוגיה לכיתות ז'-י"ב, בתנאי שהם בעלי תואר B.Sc. במקצועות המפורטים בס 2.1 או 2.2 או 2.4 ועומדים בתנאי ההשלמות להוראה בכיתות ז'-י"ב. במקרים השנויים במחלוקת נדרש אישורו של המפמלביולוגיה. אפשר להתייעץ עם המפמלביולוגיה לפני קבלתו של המועמד ללימודי תעודת הוראה.

התיקון לעיל תקף להתש"ף בלבד.

2.5רישיון להוראת הביולוגיה לכיתות ז'-י' יינתן למועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. בביולוגיה או בעל תואר B.Ed. בביולוגיה ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או מחו"ל, אשר קיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בביולוגיה במסלול העל-יסודי.

2.6רישיון להוראת הביולוגיה בכיתות ז'-י' יינתן למועמד בעל תואר B.Sc. בתחום הקרוב לתואר בביולוגיה, כמפורט בס"ק 2.1 או 2.2 או 2.4, ואשר עומד בתנאים האלה:

-עבר בהצלחה את הבחינות בכל הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים ברמת המבוא, בהתאם לדרישות הפיקוח על הוראת הביולוגיה המופיעות בסעיף 3 להלן, במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר B.Sc באחד מתחומי המדעים לפחות.

-עבר בהצלחה קורסים של 16 שעות סמסטריאליות מבין הקורסים הבסיסיים בביולוגיה בחוג/במחלקה/בפקולטה לביולוגיה במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה המעניק תואר Sc..B בביולוגיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הביולוגיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התש"ף בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת ביולוגיה לכיתות ז'-י':

א.אקדמאים בעלי תואר B.Sc. במקצועות המפורטים בס 2.1 או 2.2 או 2.4, הנדרשים ללימודי השלמה לתעודת הוראה בביולוגיה לכיתות ז'-י', יוכלו להשלים את הקורסים המפורטים בס 3.2 גם במכללה אקדמית לחינוך אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed. בהתמחות בביולוגיה.

ב.אקדמאים בעלי תארים שאינם מופיעים בס"ק 2.1 או 2.2 או 2.4 אינם יכולים לקבל רישיון הוראה בביולוגיה לכיתות ז'-י'.

התיקון לעיל תקף להתש"ף בלבד.

 

2.7הערה כללית: במקרים שאינם עומדים במלוא הדרישות כלשונן והשנויים במחלוקת נדרש אישורו של המפמ"ר לביולוגיה. רצוי להתייעץ עם המפמ"ר לביולוגיה לפני קבלתו של המועמד ללימודי ההשלמה.

3.   הקורסים הבסיסיים הנדרשים בלימודי הביולוגיה והמבואות בתחומי המדעים

3.1.         הקורסים הבסיסיים בביולוגיה

א.אבולוציה

ב.אקולוגיה

ג.ביולוגיה מולקולרית

דביוכימיה

ה.ביולוגיה של התא/מיקרואורגניזמים

ו.גנטיקה

ז.הכרת הצומח בישראל/בוטניקה

ח.פיזיולוגיה של בעלי חיים/האדם.

3.2.         הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים ברמת המבוא לפחות

א.כימיה

ב.מתמטיקה

ג.פיזיקה

ד.סטטיסטיקה והסתברות

ה.תכנות.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו במוסדות בחו"ל

4.1נוהל זה מתייחס גם לעובדי הוראה בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה  מחו"ל אשר קיבלו הכרה מהגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי ביולוגיה ו/או כימיה ולמדו לתעודת הוראה בביולוגיה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

4.2הטיפול במורה עולה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המקצוע.

4.3בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור בלשון העברית.