לימודי הסביבה בחינוך העל-יסודי

הוראת קבע מס' 0232 - החלפה

תאריך פרסום: ה' באלול תשע"ט, 05 בספטמבר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 5.9.2019
הוראה זו מציגה את תחום הדעת לימודי הסביבה, הנלמד בבתי הספר העל-יסודיים כמקצוע בחירה ברמה של 5 יח"ל וכמקצוע מבוא למדעים ברמה של יח"ל אחת. ההוראה מציגה למנהלי בתי הספר העל-יסודיים את נושאי הלימוד של תחום הדעת, ומנחה אותם כיצד לשלב את התחום כמקצוע בחירה, כמבוא למדעים, כעבודת גמר אישית לתלמיד או כמקצוע להעשרה כללית בתוכנית הלימודים הבית-ספרית.
הוראה זו מאגדת בתוכה הוראות קודמות ומעדכנת את המידע

   052 - 4311045
   samiaab@education.gov.il
החינוך העל-יסודי.

 

1.   רקע

מדעי הסביבה הוא תחום מדעי העוסק בהכרת הסביבה, בהבנת השינויים הנגרמים כתוצאה מהתערבות האדם בסביבה ובצורך לשמור על הסביבה שאנו חיים בה. תחום זה התפתח בעשורים האחרונים, עם התחזקות ההבנה שהוא משמעותי לחיים העתידיים של האנושות על פני כדור הארץ.

2.   תחום הדעת לימודי הסביבה

"לימודי הסביבה" הוא מקצוע בחירה מדעי בין-תחומי הנלמד בחטיבה העליונה במסגרת לימודי הבחירה. בלימודי הסביבה משתלבים התחומים ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי כדור הארץ ומתמטיקה במחקר על הסביבה ועל דרכים לפתרון של בעיות סביבתיות. בנוסף, בלימודי הסביבה משתלבים היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים הקשורים באופן הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית. כיום השינויים באורח החיים, גידול האוכלוסייה וההתפתחות הטכנולוגית הפכו את הנושא הסביבתי לרלוונטי וחיוני עבור העולם כולו.

תהליך הלמידה משלב עיסוק בדילמות עכשוויות, למידת חקר ולמידה חוץ-כיתתית שילוב המאפשר לפתח אצל התלמיד אכפתיות ואחריות לסביבה, פעלנות (agency) מתוך סקרנות, הנאה ואתגר, תוך למידה חווייתית ומשמעותית יותר עבור הלומדים. פרטים נוספים אפשר למצוא באתר המפמ"ר למדעי הסביבה ב"אודות מדעי הסביבה". .

3.   שילוב לימודי הסביבה בתוכנית הלימודים הבית-ספרית

"לימודי הסביבה" הוא מקצוע בחירה. קיימות ארבע דרכים אפשריות לשילוב של לימודי הסביבה בלימודים בחטיבה העליונה. הדרכים השונות מתייחסות להיקפי הלמידה, לקהל היעד ולמבנה הארגוני. בתי ספר יכולים לבחור לתלמידיהם אחת מן הדרכים או לשלב את שלושתן יחד.

אלה האפשרויות העומדות בפני החטיבות העליונות:

3.1לימוד כמקצוע בחירה מורחב: במסגרת תעודת הבגרות כל תלמיד מחויב ללמוד מקצוע מורחב אחד לפחות ברמה של 5 יח"ל. אחד המקצועות המוצעים לבחירה במסגרת זו הוא "לימודי הסביבה". פרטים נוספים על תוכנית הלימודים ברמה של 5 יח"ל מובאים בסעיף 4 להלן.

3.2לימוד כמקצוע מבוא למדעים: הזכאות לתעודת בגרות מותנית בלימוד "מבוא למדעים", מבוא של אחד המקצועות מאשכול המדעים, בהיקף של 3 ש"ש במשך שנה אחת. מקצוע מדעי הסביבה מוכר משנת התש"ף כאחד המקצועות הנלמדים במסגרת "מבוא למדעים". תוכניות הלימודים המוצעות במסגרת זו יופיעו במדור תוכנית הלימודים באתר הפיקוח על הוראת מדעי הסביבה. בכך התווסף המקצוע "מדעי הסביבה" לרשימת המקצועות הפוטרים ממבוא למדעים החל מבוגרי שנת התש"ף-2020.

3.3.לימוד כקורס במסגרת לימודי השכלה כללית: תוכנית הלימודים לתעודת בגרות מחייבת לימוד שני מקצועות להשכלה כללית בהיקף של 30 שעות סך הכול בכל תחום. בתחום לימודי הסביבה נכתבו כמה תוכניות לימודים אופציונאליות להשכלה כללית שאפשר לשלב בבתי הספר בכל המגזרים. בתי הספר מוזמנים להתאים את התכנים לאופיים ולאופי התלמידים והקהילה. האפשרויות הקיימות מפורטות להלן (את פירוט התוכניות אפשר למצוא בקישור תכניות לימודים להשכלה כללית באתר המפמ"ר):

א.מניעים את הגלגל מחדש – תוכנית לימודים בנושא דלקים חלופיים

ב.בריאותי כסביבתי

ג.מה מקומי בעולמי?אקטואליה בסביבה

ד.ביוטכנולוגיה, סביבה ומה שביניהןתוכנית בינתחומית.

3.4לימוד כתחום לעבודת גמר אישית: ביצוע עבודת גמר הוא זכות לתלמידות ולתלמידים סקרנים ובעלי מוטיבציה. עבודת הגמר היא אישית, והיא מלווה בסיוע של יועץ אקדמי ונרשמת בתעודת הבגרות כאחד ממקצועות הבחירה או בנוסף להם.

תלמיד הבוחר לכתוב עבודת גמר יכול לבחור נושא המעניין אותו. העבודה היא מחקרית, והיא מאפשרת התנסות בתהליכי המחקר האופייניים למדעי הסביבה. במחקר בתחום זה מושם דגש על נקודת הראייה הכוללת ועל הקשר בין הממצאים והשלכותיהם לבין היבטים סביבתיים. ביצוע העבודה מאפשר לתלמיד להביא לידי ביטוי כישורים ייחודיים לו, תוך שילוב עבודה עצמית ושותפות עם המורה ועם המנחה האקדמי המלווים את התהליך מתחילתו ועד סופו.

התלמידים יכולים להגיש עבודת גמר בתחום מדעי הסביבה בין אם הם לומדים מדעי סביבה בבית הספר ובין אם לא.

פרטים אפשר למצוא באתר המפמ"ר למדעי הסביבה, במדור בגרויות עבודות גמר.

4.   תוכנית הלימודים ברמה מורחבת

תוכנית הלימודים במדעי הסביבה משלבת בין עקרונות החינוך הסביבתי ובין עקרונות החינוך המדעי. היא מתמקדת בהבנת יחסי הגומלין בין האדם ובין סביבתו הטבעית והאנושית בראייה מערכתית-הוליסטית ובהקניית כלים מדעיים לניתוח היחסים הללו והשלכותיהם. מושם דגש על פיתוח קודים של התנהגות ערכית-מוסרית במטרה לטפח זיקה ויחס חיובי לסביבה.

התוכנית מעודדת עיסוק בסוגיות ובדילמות סביבתיות שהן רלוונטיות ללומדים ולקהילה, דילמות הקשורות למתרחש בארץ ובעולם. הדיון בדילמות הוא רב-תחומי והוא משקף היבטים מדעיים, סביבתיים, חברתיים, כלכליים, משפטיים, טכנולוגיים וערכיים.

העיקרון הדידקטי ביסוד התוכנית הוא שילוב בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה לבין מעורבות ואזרחות פעילה. התוכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת.

הערכת הידע לרמה של 5 יח"ל משלבת אירוע בחינה חיצוני אחד שיחד עם הציון השנתי משקלם הוא 60% מהציון לתעודת הבגרות, ובנוסף הערכה בית-ספרית הכוללת עבודת חקר וסדנה סביבתית שמשקלן 40% מהציון הסופי של התלמיד.

תוכנית הלימודים כוללת נושאי חובה - מערכות אקולוגיות ויחסי אדם-סביבה, משאב המים, משאב האוויר, פסולת כמשאב, רעש וקרינה - ונושא אחד להתמחות ולהעמקה הנבחר מתוך מגוון נושאים המפורסמים מדי שנה בראייה תלת-שנתית. פרטים אפשר למצוא בתיק תוכניות הלימודים.

ההערכה הבית-ספרית במדעי הסביבה מורכבת מעבודת חקר, "אקוטופ", ומסיורים בסביבות שונות במסגרת "הסדנה הסביבתית". אפשר למצוא מידע באתר המפמ"ר ללימודי הסביבה, בלשונית "בחינות בגרות".

5.   תחרויות ופרסים

הפיקוח על הוראת מדעי-הסביבה - בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, עמותות וארגונים שונים - מעודד לימודים בתחום מדעי הסביבה בכלל והכנת עבודות חקר בלימודי הסביבה בפרט. מדי שנה מתקיימות כמה תחרויות כמו "חוקרים סביבה", "פרס המים של שטוקהולם" ו"סביבה בעין המצלמה". ההשתתפות בתחרויות מאפשרת לבתי הספר שיתוף פעולה עם מכוני מחקר ויצירת קשר בין התלמידים למנחים אקדמיים, ובנוסף מחולקים פרסים לתלמידים מצטיינים בתחום. פרטים על התחרויות מתפרסמים מדי שנה באתר המפמ"ר ללימודי הסביבה, ב"מדור תחרויות ופרויקטים".