החינוך הגופני במוסדות החינוך – היערכות להוראתו והנחיות כלליות

הוראת קבע מס' 0034 - החלפה

תאריך פרסום: י' בסיון תשע"ז, 04 ביוני 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 4.6.2017
סעיף זה עוסק בתכנון הוראת החינוך הגופני והתאמתה לאוכלוסיית בית הספר. בסעיף מפורטות הנחיות לניהול שיעורי חינוך גופני בתנאי מזג אוויר קיצוניים וכן הנחיות להוראת חינוך גופני בגן הילדים, בבית הספר היסודי, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. ההוראה עוסקת בניצול מיטבי של שעות השהייה והשעות הפרטניות, באירועי הספורט המוסדיים, בלימודי השחייה וביזמות חינוכיות שונות בתחום הספורט.
שינויים מהוראה קודמת באותו נושא נוספה הנחיה שלפיה תחרויות ספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני. אין לאפשר לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני אלא אם התקבל אישור מיוחד לכך. ההנחיות בנוגע לבדיקת הישגי התלמידים בשיעורי החינוך הגופני עודכנו בעקבות החלפת "אות הכושר הספורט" ב"אות החינוך הגופני" על ידי ועדת המקצוע. בעבר נמדדו יכולותיהם הגופניות של התלמידים באופן שלא שיקף את תכנית הלימודים ואת המיומנויות שנלמדו בשיעורי החינוך הגופני. באופן זה תלמידים שיכולותיהם הגופניות לא היו גבוהות לא הצליחו לעמוד במדדי הבדיקה. המדדים שמגדיר "אות החינוך הגופני" מאפשרים לעמוד על התהליך שעובר התלמיד במסגרת שיעורי החינוך הגופני. הודגש כי על המורים לחינוך גופני לאתר תלמידים בעלי יכולות מתאימות ולעודד אותם להשתתף בפעילויות ספורט שונות במסגרת בית הספר ומחוצה לו.

   03 - 6896136
   gayda@education.gov.il
כלל מוסדות החינוך.

 

1.   הנחיות כלליות

1.1הוראת החינוך הגופני בבתי הספר תושתת על תכנון הוראה הכולל את כל השיעורים והאירועים במהלך שנת הלימודים. תכנון זה יתבסס על תכניות הלימודים בחינוך הגופני המפורסמות על ידי האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים.

1.2בכל בית ספר ימונה אחראי או מרכז מקצועי שירכז את התכנון המוסדי שיכלול מטרות, יעדים והישגים מצופים בחינוך הגופני וכן יגדיר את דרכי המדידה וההערכה של מידת השגתם. תכנית ההוראה של בית הספר תימצא בידי מנהל בית הספר.

1.3לקראת פתיחתה של כל שנת לימודים יגישו המורים לחינוך גופני למנהל הצעה לתכנון הוראה המותאמת לאוכלוסיית בית-הספר ולתנאיו. התכנון יכלול מטרות ותכנים לשנת הלימודים כולה ותכנון תקופתי לכל כיתה.

1.4אירועי החינוך הגופני ייערכו לפי "תקנון אירועי החינוך הגופני" המעודכן המפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe. מורים המעוניינים במידע בנוגע לאירועים יפנו אל המפקח על החינוך הגופני במחוז.

1.5הוראות הביטחון והבטיחות תקפות בהתאם לנהלים בסעיף 9.3-20 בחוזר הוראות הקבע עה/4(א) "הבטחת שלום התלמידים ובטיחותם בשיעורי החינוך הגופני במערכת החינוך".

1.6המורים לחינוך גופני יקפידו שהתלמידים ינעלו נעלי התעמלות רכות, המתאימות לשיעורי החינוך הגופני. אין לאשר השתתפות בשיעור לתלמידים הנועלים נעלי קומנדו, נעלי הרים ודומותיהן, המגבילות את התנועה החופשית ועלולות לגרום נזקים.

2.   שיעורי החינוך הגופני

2.1שיעורי חינוך גופני המתקיימים בעונת הקיץ

הסכנות העיקריות בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בקיץ הן מכות חום והתייבשות. כדי למנוע אותן יתקיימו שיעורי החינוך הגופני בתקופת הקיץ, ובפרט בימי הקיץ החמים במיוחד (30 מעלות ומעלה), בכפיפות להגבלות המפורטות להלן:

א.יש לקיים את השיעורים במקומות מוצלים, שיש בקרבתם ברזיות או סידורי שתייה אחרים.

ב.דרגת הקושי של התרגילים תותאם למגבלות מזג האוויר.

ג.יש לעודד את התלמידים לשתייה מוגברת וללבוש מתאים, ובכלל זה כיסוי ראש וחולצת "טי", ולמריחת חלקי גוף חשופים במשחות מסננות קרינה.

ד.רצוי לקיים את שיעורי חינוך גופני המתקיימים אחרי השעה 12 באולם ספורט או במקום מוצל אחר (בעיקר בחודשים מאי, יוני וספטמבר).

2.2שיעורי חינוך גופני המתקיימים בעונת החורף

הסכנות העיקריות בשיעורי החינוך הגופני המתקיימים בחורף הן מכות קור (היפותרמיה, העלולה להתפתח משילוב של טמפרטורות נמוכות, רטיבות ורוח) וחשיפה לגורמי מחלה כתוצאה מהיחלשות מנגנוני ההגנה של הגוף. כדי למנוע את הסכנות הללו יתקיימו שיעורי החינוך הגופני בתקופת החורף, ובפרט בימים גשומים וקרים, בכפיפות להגבלות המפורטות להלן:

א.יש לקיים את השיעורים במקומות יבשים ומוגנים מרוח.

ב.דרגת הקושי של התרגילים תותאם למגבלות מזג האוויר.

ג.לבוש התלמידים יותאם לתנאי מזג האוויר.

2.3החינוך הגופני בגן הילדים

החינוך הגופני בגן הילדים הוא חלק מהפעילות החינוכית. הפעילות הגופנית משולבת בתכנית הלימודים כאמצעי ללימוד מושגים בחינוך הגופני ולרכישת מיומנויות תנועתיות.

בכל יום תתבצע הפעילות המוטורית בתוך הגן ובחצר, תוך התאמתה ליכולתם של  הילדים ולרמת העניין שלהם. יש לבנות את תכנית הפעילות בתיאום עם מינהלת האגף לחינוך קדם-יסודי. משך הפעילות המומלץ הוא 25 דקות לפחות בכל יום, והיא תכלול תנועה חופשית, ניצול מתקני החצר ושיעורי תנועה (שיעורי ריתמוזיקה, שהם בתחום החינוך המוזיקלי, אינם כלולים במכסה זו).

בגנים שמתקיימות בהם תכניות ייחודיות בנושא החינוך הגופני תוכשרנה הגננות להעביר את הפעילויות.

למפקחות על גני הילדים מוצע לכלול את נושא החינוך הגופני בתכניות ההשתלמויות של הגננות. ההשתלמויות בחינוך הגופני יתואמו בין הפיקוח על גני הילדים לבין הפיקוח על החינוך הגופני.

תכניות העוסקות בחינוך הגופני בגן תותאמנה לדרישות תכנית הלימודים לגן הילדים שפורסמה בשנת הלימודים התשס"ח, 2007.

2.4החינוך הגופני בבית הספר היסודי (כיתות א'-ו')

יש ללמד חינוך גופני בהיקף של שעתיים שבועיות לכיתה. כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות. יחד עם זאת מומלץ להקדיש להוראת החינוך הגופני שעה שבועית אחת נוספת במערכת.

שיעורי החינוך הגופני יינתנו על-ידי מורה מומחה לחינוך גופני. אין לשבץ שני שיעורים ביום אחד, ורצוי לאפשר הפסקה של שניים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור.

2.5החינוך הגופני בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה

יש ללמד חינוך גופני בהיקף של שעתיים שבועיות לכיתה. כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות. יחד עם זאת מומלץ להקדיש להוראת החינוך הגופני שעה שבועית אחת נוספת במערכת, ובמיוחד בכיתות י"א-י"ב שתלמידיהן עומדים לפני הגיוס לצה"ל.

שיעורי החינוך הגופני לתלמידי כיתות ז'-ח' ולתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה יתקיימו פעמיים בשבוע, שעה שבועית אחת בכל פעם (ברווח של יומיים עד שלושה ימים בין שיעור לשיעור).

יש לארגן את קבוצות הלימוד תוך שמירה על קבוצות לא גדולות במסגרת תקן השעות הנתון של בית הספר. המצב הרצוי הוא 15 תלמידים לפחות בקבוצה ולכל היותר 26 תלמידים בקבוצה.

שיעורי החינוך הגופני במוסדות החינוך העל-יסודיים יינתנו בנפרד לבנות ולבנים.

הציון בחינוך גופני יינתן על פי ההנחיות בסעיף 9.3-22 בחוזר הוראות הקבע  עז/9(א), "הערכת תלמידים ותלמידות בחינוך הגופני בכיתות ג'-י"ב".

כדי לעודד את התלמידים בכיתות י"א-י"ב לטפח את כושרם הגופני לקראת גיוסם לצה"ל אנו ממליצים למנהלי בתי-הספר ולמורים לחינוך הגופני לנקוט את הצעדים האלה:

א)בניית תכנית לימודים שבמרכזה הדגשת חשיבותו של הכושר הגופני

ב)שמירה על רצף שיעורי החינוך הגופני עד לסיומה של שנת הלימודים, גם במהלכה של תקופת הבחינות

ג)הקניית המודעות לחשיבותה של הפעילות הגופנית ומתן כלים לתלמידים להמשך השמירה על הכושר הגופני באופן עצמאי.

3.   שעות שהייה ושעות פרטניות

מוצע כי מערכת השיעורים של בתי הספר תיבנה באופן שתאפשר את ניצול שעות השהייה והשעות הפרטניות למטרות האלה:

א.מתן מענה ייחודי לילדים מתקשים או מצטיינים בחינוך גופני

ב.עבודה עם קבוצת תלמידים מצומצמת לשם אימון נבחרות או הכנת מופעים

ג.הפעלת ועדות הספורט

ד.הפעלת התלמידים בכתיבת עיתון הספורט של בית הספר וכתבות בנושאי ספורט באתר הבית-ספרי

ה.ארגון הפסקה לשם פעילות ספורטיבית

ו.קיום ישיבות צוות של המורים לחינוך גופני לשם בניית תכניות הוראה וחיבור מבחנים למעקב אחר הישגים.

4.   אירועי ספורט מוסדיים

בכל בית ספר ייערכו אירועי חינוך גופני וספורט פנימיים בהשתתפות כל תלמידי בית הספר. מסגרת הפעילות תעובד על ידי המורה לחינוך גופני בשיתוף מועצת התלמידים וועדות הספורט ותאושר על ידי הנהלת בית הספר. הפיקוח על החינוך הגופני ממליץ לקיים את אירועי החינוך הגופני בראשי החודשים או בסמיכות להם, כמפורט להלן:

בראש חודש כסלו: יום כושר גופני

בראש חודש טבת: יום אתלטיקה קלה

בראש חודש ניסן: יום ריקודי עם

בראש חודש אייר: יום "בריאות לכול" במוסד.

מומלץ לשלב את הורי התלמידים ביום אחד או בשניים מימי האירועים, כמשתתפים פעילים או כשופטים מארגנים.

מומלץ כי ההפסקות בבית הספר (במיוחד ההפסקה הגדולה) תנוצלנה לפעילויות ספורטיביות, כגון הפסקה פעילה, ריקודי עם, ליגה בין כיתתית, משחקים וכיו"ב.

5.   לימודי שחייה

5.1שיעורי שחייה יינתנו בכיתות ה' (בכיתות אחרות לפי אישור המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני), ויהיו שיעורי חובה בכל המקומות שמצויות בהם ברכות שחייה העונות על הדרישות של הוראות הבטיחות כפי שפורסמו בפרק ג', ס"ק 6 בסעיף 5.1-56 בחוזר הוראות הקבע  עה 4(ב), "פעילויות חוץ-בית-ספריות – הבטחת הבטיחות בפעילויות המתקיימות מחוץ למוסד החינוכי: סיורים, פעילויות שדה ושטח ופעילויות מים".

5.2לימודי השחייה יכללו 12-10 שיעורים, שיעור אחד בכל יום (אין לצרף שעות) באחד המסלולים המפורטים להלן, שייקבע על ידי הפיקוח על החינוך הגופני בהתאם למכסת השעות שהוקצבו על-ידי המחוז. אפשר לקיים את שיעורי השחייה יום אחר יום בצורה מרוכזת במשך שבועיים במהלך שנת הלימודים או פעמיים או שלוש פעמים בשבוע במהלך ארבעה עד שישה שבועות.             

5.3המפקח על החינוך הגופני במחוז, בעזרת הרכזים הארגוניים והרשויות המקומיות, יתאם עם מנהלי בתי הספר את מערכת השיעורים, את סדרי ההסעה ואת יתר הסידורים הקשורים בלימוד השחייה.

5.4הרשות המקומית והנהלת בית הספר אחראיות לגביית החזר ההוצאות מהורי התלמידים בשיעור של 100% עבור דמי כניסה ו/או 100% עבור הוצאות הנסיעה בתחבורה מאורגנת לברכת השחייה.

6.   מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים

תחרויות ספורט בין בתי הספר יאורגנו אך ורק על ידי הפיקוח על החינוך הגופני במשרד החינוך בהתאם לנהלים המפורטים ב"תקנון לאירועי החינוך הגופני" ו על פי ההנחיות המפורסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל. ה"תקנון לאירועי החינוך הגופני" מפורסם באתר המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני בכתובת www.education.gov.il/pe.

מנהלי בתי הספר לא יאפשרו לתלמידים ולמורים להשתתף בתחרויות ספורט בין בתי ספר שאינן מטעם הפיקוח על החינוך הגופני.

במקרים חריגים יש להפנות בקשה בכתב למפקח על החינוך הגופני ולקבל אישור בכתב לפני מועד התחרות.

פרטי התחרויות ותאריכי האירועים יפורטו בחוזר הודעות שיפורסם בתחילת כל שנת הלימודים.

7.   אות החינוך הגופני

בדיקת הישגי התלמידים בשיעורים תבוצע על ידי המורים לחינוך גופני כחלק מההוראה, מהלמידה ומההערכה. מומלץ להשתמש בספר "אות החינוך הגופני" המופיע באתר המפמ"ר בכתובת

http://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/hinuchgufani/ot.pdf.

8.   פעילות גופנית בשעות הפנאי

במסגרת עבודתם יאתרו המורים לחינוך גופני תלמידים בעלי יכולות מתאימות ויעודדו אותם לקחת חלק בחוגי הספורט ובפעילויות הספורט העממיות והתחרותיות, המאורגנות והעצמאיות, המתקיימות במסגרת בית הספר או מחוצה לו בשעות אחר הצהרים וכן במסגרות לטיפוח מצטיינים בענפי הספורט השונים.

מומלץ כי הרשויות המקומיות תפתחנה חוגים יישוביים להתעמלות מתקנת ולכושר גופני. מומלץ למנהלי בתי הספר ולמורים לחינוך גופני להפנות תלמידים הזקוקים לכך לחוגים אלה.

9.   יזמות חינוכיות

המורים לחינוך גופני ייזמו תכניות ופעילויות בתחום ויפרסמו אותן בכל המסגרות האפשריות. מנהלי בתי הספר והמורים לחינוך גופני מתבקשים להעביר בכתב למפקחים על החינוך הגופני במחוזות הצעות לביצוע יזמות במהלך שנת הלימודים.

דוגמאות ליזמות: שבוע החינוך הגופני, כיתות ספורט, ימי ספורט, תכניות לקידום אורח חיים פעיל ובריא, ימי שיא, ימי גיבוש כיתתי שבמרכזם פעילות ספורטיבית, תכניות מעברים הקשורות לחינוך גופני.

 בתאריך 18.6.2017 נוסף המשפט "כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות." בסעיף 2.4.

 בתאריך 18.6.2017 נוסף המשפט "כל תלמיד ילמד שעתיים שבועיות." בסעיף 2.5.