'ניצנים' – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א'-ב' ו'ניצנים בחופשות' (בית הספר של החגים) לגנים ולכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד

הוראת קבע מס' 0234 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ו באלול תשע"ט, 26 בספטמבר 2019 | הוראה תקפה מתאריך: 26.9.2019 | תקף ההוראה עד לתאריך: 25.9.2019
הוראה זו עוסקת במהותה של תכנית ניצנים שהיא תכנית חינוכית העשרתית התומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגנים ברשויות שבאשכולות למ"ס 5-1 ובבית הספר בכיתות א'-ב' בכל הרשויות, ומופעלת בגני הילדים הציבוריים ובבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד. התוכנית 'ניצנים בחופשות' (בית הספר של החגים) פועלת בשעות הבוקר ומיועדת לילדי גני הילדים הציבוריים ולתלמידי כיתות א'-ג' בבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחופשות במהלך שנת הלימודים בכל הרשויות במטרה לתת מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של התלמידים, להוות עוגן מרכזי בקהילה, להקל על נטל ההורים ולעודד את השתלבותם בעבודה.

   073 - 3931772
   haimha@education.gov.il

   073 - 3931498
   lilachba@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

.1כללי

.2מטרות תוכניות 'ניצנים', אוכלוסיות היעד ומסגרת הפעילות

.2.1מטרות התוכניות

.2.2אוכלוסיית היעד

.3הצוותים המובילים במסגרות

.3.1בגני הילדים

.3.2בבתי הספר

.3.3בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר

.4מתווה סדר היום – תכנים ופעילויות

.4.1כללי

.4.2מתווה סדר היום

.4.3רכיבי סדר היום

.5כוח האדם בתוכנית – תפקידים ותחומי אחריות

.5.1כללי

.5.2מנהל תוכנית ניצנים ברשות

.5.3מרכז התוכנית בבית הספר

.5.4מרכז ניצנים במחוז

.5.5המנחה הפדגוגי

.5.6בני נוער ב'ניצנים'

.6נהלים להפעלת התוכנית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר

.6.1כללי

.6.2בעלי התפקידים ודרכי העבודה במסגרות בגני הילדים

.6.3דיווח להורים על פעילות או על אירוע חריג

.6.4התכנסות, נוכחות ושחרור הילדים בגן ובבית הספר

.6.5סיום יום במסגרת ניצנים ובימי החופשה

.6.6נהלים הקשורים לחצר

.6.7הפסקות בבתי הספר

.7ביטחון, חירום ובטיחות

.8מתן שירותי עזרה ראשונה

.9היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מתאימות

.9.1התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים בגני הילדים ובבתי הספר

.9.2הוצאת ילד מהצהרון עקב אי־התאמה

1 .0הזנה ומהלך הארוחה

1 .0.1היגיינה

1 .0.2חלוקת המזון במהלך השנה ובימי החופשה

1 .0.3רגישות למזון

1 .1נספח הכשרות

נספח א'3

 

1.        כללי

בהתאם להחלטת הממשלה 4614 מיום 24 ביוני 2019 יסבסד משרד החינוך את הפעלתן של מסגרות חינוכיות מתום יום הלימודים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד (להלן "תוכנית ניצנים"). כמו כן, בהתאם להחלטת הממשלה 3409 מיום 11 בינואר 2018, יסבסד המשרד הפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך במהלך חופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים התש"ף. התוכנית תופעל בימים א'-ה', במהלך חופשות בתי הספר והגנים, חמישה ימים בחופשת החנוכה או בחופשת החורף (להלן: 'ניצנים בחופשות'), במטרה לתת מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של התלמידים וכן כדי להקל על ההורים ולעודד את השתלבותם בעבודה.

תוכניות ניצנים נושאות עימן בשורה חברתית משמעותית, שכן זאת מסגרת חינוכית העשרתית ותומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגן ובבית הספר, המאפשרת לכל ילד וילדה להישאר במרחב המוגן שבו הם לומדים, החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצוהריים. תוכניות ניצנים בנויות על העשרת יום הלימודים באמצעות תוכנית סדורה, מכוונת יעדים, עשירה ומגוונת. בשעות הצוהריים התוכנית כוללת ארוחה חמה ומזינה לכלל התלמידים ומזמנת חלון הזדמנויות בעל ערך חינוכי רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים. 'ניצנים בחופשות' מאפשרת העשרה חינוכית גם במהלך החופשות. תוכניות ניצנים הן נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים חינוכיים וחברתיים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה.

2.        מטרות תוכניות 'ניצנים', אוכלוסיות היעד ומסגרת הפעילות

2.1.   מטרות התוכניות

 • הארכת יום הלימודים באמצעות מסגרות המשך
 • מתן מענה חינוכי איכותי, חווייתי והפגתי המותאם לגיל הילדים ולצורכיהם ההתפתחותיים
 • הפעלת תוכניות העשרה
 • חיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן מרכזי בקהילה
 • מתן ארוחת צוהריים חמה ומזינה בתוכנית ניצנים בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי משרד החינוך
 • הקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים ועידוד השתלבותם בעבודה.

2.2.   אוכלוסיית היעד

2.2.1תוכנית ניצנים (צהרון)

א.         התוכנית מיועדת לבני 8-3.

ב.         התוכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 5-1 המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית. התוכנית אינה מיועדת לגני יום חינוך ארוך.

ג.         התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.         בכיתות החינוך המיוחד (גנים ובתי ספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המסיימים את יום הלימודים בימים א'-ה' עד השעה 14:30. סוגי הלקויות הזכאיות מופיעות בנספח א1 בקול קורא.

2.2.2תוכנית ניצנים בחופשות (פעילות בוקר)

א.         התוכנית מיועדת לבני 9-3.

ב.         התוכנית מיועדת לכל התלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס 10-1, המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית.

ג.         התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.         בכיתות החינוך המיוחד (בגנים ובבתי הספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגנים, בבתי ספר רגילים ובבתי ספר של החינוך המיוחד, בתנאי שאינם נכללים בתוכניות לפעילות בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד.

להלן הלקויות הזכאיות:

כיתה משכל גבולי -סוג כיתה 23

כיתה הפרעות התנהגות - סוג כיתה 17

כיתה לקות למידה -סוג כיתה 20

כיתה עיכוב התפתחותי - סוג כיתה 29

כיתה עיכוב שפתיסוג כיתה 30

פירוט והרחבה ניתן למצוא במסמך "קול קורא".

2.2.3מסגרת ומקום הפעילות

א.תוכנית 'ניצנים' תפעל בגני הילדים ובבתי הספר חמישה ימים בשבוע, בהתאמה לכל מוסד, על פי ימי הלימוד שנקבעו לו, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00 לפחות.

ב.התוכנית 'ניצנים בחופשות' תפעל במהלך חמישה ימי חופשה רצופים בחופשת החנוכה/בחופשת החורף החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.

ג.ככלל, התוכניות יופעלו במוסדות חינוך המקיימים תנאי בטיחות וביטחון ומיגון בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ואישורי הבטיחות של הרשות המקומית.

ד.אם התוכניות יפעלו במקום שאינו מוסד חינוכי עם סמל מוסד של משרד החינוך הפועל כדרך קבע כל השנה לרבות הסגל המוסדי, תוודא הרשות המקומית את קיום הוראות הבטיחות, הביטחון והחירום בהתאם לחוזר זה ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בתחום הביטחון, הבטיחות ושעת החירום.

3.        הצוותים המובילים במסגרות

3.1.   בגני הילדים

על כל מסגרת יהיו אחראים שני אנשי צוות. המובילה תיבחר על פי סדר העדיפות הזה: א. גננת מוסמכת. ב. מתמחה (יובהר כי עבודה במסגרת תוכנית ניצנים אינה מוכרת כהתמחות) ג. אם אין בנמצא, ניתן להעסיק סייע[1] גני ילדים (באישור מפקחת גני הילדים). ניתן להעסיק במסגרת גננת מצוות הגן הפועל בשעות הבוקר. ההעסקה והתשלום בגין העבודה בצהרון יהיו על ידי הרשות המקומית. הגננת תהיה פטורה מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015. תפקיד עוזר מוביל (סייע) בגן יאויש בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.

3.2.   בבתי הספר

לכל בית ספר ימונה מרכז אחד ומוביל בכל מסגרת. המרכז הבית ספרי ייבחר על ידי מנהל בית הספר או מנהל ניצנים ברשות. מומלץ כי המרכז יהיה מצוות ההוראה בית הספר. מנהל בית הספר וסגן מנהל ראשון לא יוכלו לשמש כמרכזי התוכנית. ההעסקה והתשלום בגין הריכוז יהיו על ידי הרשות המקומית. המרכז יהיה פטור מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015.

המובילים ייבחרו על פי סדר העדיפות הזה: א. מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי תעודת הוראה ב. מדריך בוגר בעל ניסיון בעבודה עם נוער שהוא סטודנט להוראה או סטודנט/מדריך מתוך מאגר תוכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת וכדומה. ג. אם אין בנמצא מדריך כמפורט לעיל, תתאפשר העסקת מדריך אחר באישור הפיקוח בלבד.

3.3.   בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר

בכל מסגרת יהיו שני אנשי צוות, שהם מורים או גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד. אם כוח האדם שרוצים להעסיק אינו עומד בתנאים האלה, יש לקבל את אישור המפקח על החינוך המיוחד. תפקיד עוזר מוביל ("סייע") בחינוך המיוחד יאויש בהתאם למקובל לגבי סייע בפעילות הבוקר. ההעסקה והתשלום בגין העבודה יהיו על ידי הרשות המקומית. עובדי הוראה יהיו פטורים מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015.

4.        מתווה סדר היום – תכנים ופעילויות

4.1.   כללי

4.1.1הפעילות בתוכניות ניצנים וניצנים בחופשות בגנים ובבתי הספר תעסוק ברובה בהעשרה ותכלול פעילויות תרבות, פעילויות חברתיות-ערכיות ופעילויות למידה והעשרה. כמו כן יינתן סיוע בהכנת שיעורי בית במסגרות שבבתי הספר.

4.1.2תכנון סדר היום בתוכניות ניצנים ייעשה בתיאום עם צוותי הבוקר.

4.1.3תוכנית ניצנים תכלול העשרה באמצעות חוגים, לפחות פעם בשבוע, בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי וכדומה. החוגים ייבחרו מתוך מאגר התוכניות המאושרות של המשרד בלבד. המשרד מתקצב שני חוגים בשבוע.

4.1.4התוכניות יכללו פעילות חווייתית בתחומים מגוונים, כגון פעילות בתחום החברתי-ערכי.

4.1.5במסגרת תוכנית ניצנים תינתן ארוחה חמה ומזינה, באמצעותה ילמדו הילדים הרגלים, מיומנויות וערכים. כמו כן תהיה זו הזדמנות ללמידה על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה.

אין לקיים תל"ן במסגרת ניצנים.

4.2.   מתווה סדר היום

תוכנית ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם ועל ביצוע עקבי של סדר יום בצהרון. בבסיס דרישה זו קיימת ההבנה שתכנון סדר היום בצהרון בעוד מועד ושמירה עליו ברמה יומית יכולים לקדם אקלים חינוכי מיטבי המאפשר שגרה נוחה ורגועה יותר לעשייה, וכן לטפח ולשפר יכולת מקצועית וביצועית של הצוותים. סדר היום מאפשר לצוותים לתכנן את מבנה היום בהתאמה להתפתחות הילדים ולתנאים הייחודיים של הצהרון, בד בבד עם מתן מענה לצורכי התלמידים.

יתרונות סדר היום:

א.מייצר תחושה של יציבות וקביעות לתלמידים. סדר יום מובנה וקבוע מקנה לילדים שגרת ביטחון אישי המייצרת ומקדמת תחושת מוגנות.

ב.מאפשר ליצור איזון לתלמיד בין מצבים הדורשים מאמץ מוגבר לבין מצבים של הרפיה.

ג.מזמן פעילויות בחירה ופעילויות מתוכננות - קיימת חשיבות רבה לשילוב של כל אחד מסוגי הפעילויות לשם התפתחותו של הילד.

ד.מזמן לתלמידים פעילות בקבוצות מגוונות כדי לענות על צרכים שונים. כך, למשל, פעילות משותפת במליאה מאפשרת את ה"יחד" של התלמידים הפועלים בקבוצה אחת וחווים חוויות משותפות. לעומתה, פעילות בקבוצה קטנה יכולה לאפשר לתלמידים למידת עמיתים וטיפוח מיומנות של שיתוף פעולה ויצירת קשר קרוב בין המבוגר לילד שהוא הכרחי לכל תהליך צמיחה.

ה.מקשר בין יכולת הריכוז של התלמידים לבין משך זמן הפעילות, שכן כל רכיב מרכיבי הזמן דורש מהתלמידים מאמץ מסוג אחר ובעוצמה שונה.

4.3.   רכיבי סדר היום

א.     פתיחה המזמנת מעבר נוח, רציף וסדור בין פעילות הבוקר לבין פעילות צוהריים

בדיקת נוכחות, הצגת סדר היום ופעילות קצרה העוסקת בתחושות וברגשות של הילדים.

ב.הארוחה כאמצעי להקניית הרגלים, מיומנויות וערכים בקרב הילדים

1.טרום הארוחה -

שיח סביב התפריט, קבוצות המזון והיתרונות התזונתיים.

היערכות לקראת הארוחה: סידור מקום הארוחה וארגונו, ניקיון השולחן ושטיפת ידיים.

2.מהלך הארוחה – חלוקת האוכל, אכילה, הקניית הרגלי אכילה ושיח חברתי.

3.סיום הארוחה - פינוי, ניקוי והתארגנות לפעילות הבאה.

*ככלל, התלמידים שותפים בכל שלבי הארוחה.

ג.פעילות חינוכית-העשרתית בעלת אופי הפגתי, פעיל וחווייתי. במסגרת הפעילות יש לקיים:

 

חוג חיצוני – לפחות פעם בשבוע, ופעילות ממגוון תחומים: חברתי, ערכי, העשרתי, אומנותי, גופני או רגשי.              לדוגמה: "שיר של יום", "שעת סיפור", "מפתח הלב", פעילות בריקוד ותנועה וכדומה.

מתן סיוע בבתי הספר בהכנת שעורי הבית. יש לסייע בהכנת שיעורי הבית במשך 20–30 דקות.

ד.איסוף התלמידים לקראת סיום היום

בדיקת נוכחות וסיכום היום בדרכים מגוונות.

*יחידת הזמן במסגרת ניצנים היא בת 20–30 דקות.

ככלל, אין להוציא ילד מהצהרון לפני תום הפעילות, כפי שנקבע במודל ההפעלה.

5.        כוח האדם בתוכנית – תפקידים ותחומי אחריות

5.1.   כללי

העסקת כוח אדם המתאים לתוכניות היא תנאי להצלחתן.

ניתן להעסיק עובדי הוראה בתוכניות. ההעסקה והתשלום בגין העבודה יהיו על ידי הרשות המקומית. עובדי הוראה יהיו פטורים מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע 0128 מיום 1.9.2015.

5.2.   מנהל תוכנית ניצנים ברשות

5.2.1דרישות התפקיד

א.השכלה: בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת או בעל תואר ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

ב.ניסיון: בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במערכות חינוך או בגיל הרך בחמש השנים האחרונות.

*רשות שלא איתרה מועמד העונה לתנאים הללו ומבקשת למנות לתפקיד מועמד אחר שאינו עומד בתנאים האלה, תגיש בקשה בטופס המצורף למרכז התוכנית במחוז.

יובהר כי מינוי והעסקת מנהל ניצנים ברשות יעשה על ידי הרשות המקומית או זרוע ביצועית מטעמה ולא על ידי הזכיינים שנבחרו לבצע את התוכנית.

5.2.2הגדרת תפקיד המנהל

 • המנהל ממונה על ריכוז כל הפעילות המנהלית-ארגונית-חינוכית של התוכנית ברשות המקומית.
 • המנהל הוא איש הקשר הרשמי מטעם הרשות מול שותפי התוכנית ובכללם הורי התלמידים.
 • עבודתו של המנהל תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מנהל החינוך ברשות, מרכז התוכנית במחוז, רכזי ניצנים הבית ספריים וכן עם פיקוח משרד החינוך ברשות בהתאם לצורך.
 • על המנהל לוודא את קיום הוראות הביטחון והבטיחות ואת ההיערכות למצבי חירום בהפעלת התוכנית.

5.2.3תחומי אחריותו של מנהל ניצנים ברשות

 • מנהל ניצנים ברשות אחראי על ניהול של תוכנית ניצנים ברשות בהיבטים החינוכיים, המנהליים, הארגוניים והכספיים.
 • באחריותו להכיר את שותפיו לתפקיד, בתוך הרשות ומחוצה לה, ולנהל איתם ממשקי עבודה סדירים ומשמעותיים.
 • באחריותו להיערך לפתיחת המסגרות כולל פרסום ושיווק התוכנית בקהילה, רישום התלמידים (לניצנים ולניצנים בחופשות), גיוס כוח אדם והכנת מאגר כוח אדם כממלאי מקום.
 • קבלת אישורים בדבר היעדר עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך התשס"א-2001.
 • אישורים של אנשי צוות ניצנים (מדריכים, סטודנטים, עובדים ממלאי מקום, סייעות, נהגי הסעות וכדומה).
 • אישורים של עובדי הוראה בצוות ניצנים
 • מנהל התוכנית ירכז וישתתף בוועדות היגוי רשותיות, בראשות מנהל מִנהל החינוך, לפחות שלוש פעמים בשנה, וידאג לכתיבה, לחתימה ולהפצה של פרוטוקול ועדת ההיגוי.
 • המנהל יבנה יחד עם המנחה את תוכנית ההנחיה הבסיסית בת 25 שעות לצוותי ניצנים על פי מתווה ההכשרה (ראו נספח א3). על מנהל ניצנים ברשות להוציא פרוטוקול אשר יכלול את נושאי ההכשרה שיילמדו בכל קבוצה ויפרסמם למשתתפים.
 • התוכנית תאושר על ידי מרכז התוכנית במחוז.
 • מנהל ניצנים ברשות יהיה אחראי על התנאים הפיזיים לקיומה של ההכשרה, על יידוע
 • המשתתפים במועדי ההכשרה ועל החתמתם על טופס מוסדר של נוכחות.
 • אם שובץ מנחה להנחיה בתוך המסגרות (הנחיה מקיפה), על מנהל ניצנים ברשות לבנות את תוכנית ההנחיה בשיתוף המנחה על פי מתווה ההכשרה (ראו נספח א3).
 • ככלל, המנהל יקיים ביקורים בכל המסגרות וימפה את המסגרות הזקוקות לליווי אינטנסיבי על ידו, ויעמיק את ביקוריו בהן.
 • המנהל יהיה שותף בהכנה וייקח חלק בסיורי הרשות, המחוז והמטה.
 • המנהל ישתתף במפגשי הפיתוח המקצועי של מרכז התוכנית במחוז.
 • המנהל יקיים מפגשי למידה קבועים עם המרכזים הבית ספריים. מומלץ כי יתקיים מפגש חודשי.
 • המנהל יאסוף את הנתונים בהתאם למופיע בתוכנית המוסדית המופיעה בקול הקורא.
 • המנהל ימלא בקשות לתשלום, וידאג למילוי דוחות בהתאם לקול הקורא.
 • המנהל יטפל בממצאי דוחות הבקרה.
 • יהיה אחראי על ההזנה ויעמוד בקשר עם מִנהלת ההזנה.
 • על כל מנהל תוכנית ברשות לדאוג לבנות תיק תוכנית במערכת, שמסמכיו ייסרקו לתוך מערכת ניצנים, כולל עדכון המסמכים הכולל:
 • נתוני העובדים בצהרון.
 • פרוטוקולים של ועדות היגוי, כולל החלטות לביצוע.
 • תוכנית עבודה רשותית חתומה.
 • עותק של תוכניות העבודה המוסדיות.
 • רשימת תוכניות העשרה.
 • מכתבים/עלונים/מיילים שנשלחו להורים, כולל חומרי שיווק.
 • סיכומי ביקורים/סיורים במסגרות.
 • דוחות בקרה שהועברו לרשות.
 • תוכנית ההכשרה הכוללת את התכנים, שמות המנחים, מועד ההכשרה, המקום וכן פרטי המשתתפים, כולל פרטי קשר.
 • דוחות ביקור בהכשרות/הנחיות.
 • יומן נוכחות – עותק של דפי נוכחות של תלמידים במסגרת.
 • אישורי משטרה של הצוותים החינוכיים.
 • תיעוד אירועים חריגים והטיפול בהם.

5.3.   מרכז התוכנית בבית הספר

5.3.1כללי

בכל בית ספר שמתקיימת בו תוכנית ניצנים יש למנות מרכז ניצנים מצוות ההוראה בבית ספר. מרכז התוכנית בבית הספר אינו יכול להיות מנהל בית הספר או הסגן.

מובהר שהמרכז מועסק על ידי זכיין התוכנית ברשות המקומית ולא במסגרת שעות משרד החינוך, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

5.3.2דרישות התפקיד

א.השכלה: על המרכז להיות בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת.

ב.ניסיון: עליו להיות בעל ותק של שלוש שנות הוראה לפחות.

5.3.3תחומי האחריות של המרכז

א.         המרכז ילווה את מובילי התוכנית במוסד בהיבט הפדגוגי, האקלימי והארגוני.

ב.         המרכז יבנה את התוכנית הפדגוגית של המוסד או יערוך התאמה למתווה סדר היום ולצורכי המוסד.

ג.          המרכז יפעל על פי מתווה סדר היום של משרד החינוך, הכולל מבנים ברורים ותכנים נדרשים.

ד.         המרכז ישתתף בוועדת ההיגוי הבית ספרית.

ה.         המרכז ישתתף בשלושה מפגשים לפחות עם מנהל ניצנים ברשות לשם למידה משותפת.

ו.          מחובתו להשתתף בפיתוח מקצועי שייקבע על ידי משרד החינוך בהתאם לנדרש.

ז.          המרכז יטפח אקלים מכבד ומאפשר.

ח.         המרכז יבנה מערכת יחסים ותקשורת עם ההורים, קשר המבוסס על הקשבה, אמפתיה ויצירת אמון. כחלק מהתקשורת עימם, יביא לידיעתם באופן שוטף את תוכנית הפעילות במסגרות.

ט.         המרכז יטפל באירועים חריגים.

י.          על המרכז הבית ספרי לוודא את קיום הוראות הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי חירום.

יא.        המרכז ישתף פעולה עם צוותי הבקרה וההערכה של התוכנית ויטפל בממצאים חריגים. בעת ביצוע הבקרה יתלווה לבקר ויאשר בחתימתו את מספר התלמידים הנוכחים בפועל.

5.4.   מרכז ניצנים במחוז

א.השכלה: בתפקיד מרכז התוכנית רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת. עליו להיות בעל תואר אקדמי שני בתחום החינוך.

ב.ניסיון: בעל ותק של חמש שנות הוראה לפחות.

ג.מומלץ שמרכזי התוכנית יהיו בעלי ניסיון ניהולי בתחום החינוך.

5.4.1הגדרת התפקיד

 • אחריות־על תכלול את כל הפעילות המנהלית-ארגונית-חינוכית של התוכנית במחוזות.
 • איש הקשר מטעם המחוז.
 • עבודתו תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מטה משרד החינוך, עם פיקוח המחוז ועם מנהל התוכנית ברשות ומִנהל מחלקת החינוך ברשות.

5.4.2תחומי אחריות

אחראי על ניהול תוכנית ניצנים במחוז.

 • באחריותו להכיר את שותפיו לתפקיד, בתוך המחוז ומחוצה לו, ולנהל איתם ממשקי עבודה סדירים ומשמעותיים
 • מעקב אחר מענה ויישום הקול קורא ברשויות
 • אחריות להגשת סטטוסים על ידי הרשויות ומעקב אחר הנתונים בהם
 • השתתפות בוועדות היגוי של הרשויות
 • הטמעת תוכנית ניצנים בתוכנית המחוז
 • כתיבת תוכנית עבודה מחוזית
 • הזנת נתונים במערכת ניצנים מחוז
 • השתתפות בישיבות מטה
 • השתתפות במפגשי הנחיה בסיסית
 • השתתפות במפגשי הנחיה מקיפה
 • פיתוח מקצועי של מנהל ניצנים ברשות
 • תכנון ויישום ההנחיה הבסיסית (הכשרה של 25 שעות) עם מנהל ניצנים ברשות
 • קיום מפגשים סדורים עם המנחות הפדגוגיות
 • הובלת ימי למידה (סיורים)
 • הפצת מסמכי מדיניות והטמעתם בשדה המחוזי
 • קידום יעד המנכ"ל לשילוב בני נוער בתוכנית
 • טיפול בממצאי הבקרה מול הרשות והמטה
 • טיפול באירועים חריגים כולל תיעודם
 • העברת דיווחים ונתונים למטה בהתאם לנדרש.

5.5.   המנחה הפדגוגי

5.5.1ברשויות שהמשרד הקצה עבורן סיוע של מנחה פדגוגי, בהתאם לשיקול דעת המשרד ולתקציב הקיים, יהיה המנחה הפדגוגי אחראי על ביצוע מדיניות המשרד בתחום הפדגוגי ויקיים את ההדרכה הפדגוגית בגנים ובבתי הספר בהתאם למודל ההנחיה שנקבע על ידי המשרד. מובהר כי המנחה הפדגוגי מועסק על ידי זכיין משרד החינוך להנחיה פדגוגית בתוכנית ניצנים.

5.5.2המנחה הפדגוגי יפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהל ניצנים ברשות, עם מרכז ניצנים במחוז ועם הרכז הבית ספרי, ובהלימה לצורכי הרשות לפי תוכנית שנתית.

5.6.   בני נוער ב'ניצנים'

5.6.1כללי

במסגרת התוכנית למעורבות חברתית ישולבו בתוכנית ניצנים תלמידי בתי ספר על־יסודיים מכיתה י' ומעלה כמדריכים צעירים. שילובם הוא ביטוי למעורבות חברתית ולטיפוחה של מנהיגות צעירה. פעילות ההדרכה של המדריכים הצעירים מוכרת כשעות ב"תוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית". פעילותם של התלמידים הינה תוספתית, נוסף על אנשי הצוות הפועלים במסגרות.

5.6.2שילובם של בני הנוער במסגרות יתבצע בהתאם לתיאום הזמנים בין בתי הספר של בני הנוער למוסדות ניצנים שבהם מופעלת התוכנית. פעילות התלמידים תהיה שעתיים שבועיות לתלמיד לכל הפחות.

5.6.3בני הנוער לא ימלאו מקום במקום הצוותים הקבועים במסגרת.

5.6.4מד"צים (מדריכים צעירים בעלי תעודה) יהוו קבוצה מובילה לשילובם בתוכנית. בטרם יחלו לפעול במסגרות ניצנים, יקיימו פגישה עם מנהל ניצנים ברשות לשם תיאום ציפיות.

5.6.5בני נוער שאינם בעלי תעודת מד"ץ וישתלבו במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", יעברו בטרם כניסתם למסגרות ניצנים הכשרה בת 10-8 שעות, מתוכן שעה וחצי סדנאיות. הנושאים העיקריים שיילמדו בהכשרה: עבודה עם ילדים צעירים, עבודה בצוות, מחויבות והתמדה, מיומנויות חברתיות ורגשיות, פעילויות ומשחקים עם ילדים.

5.6.6בוגרי ההכשרה יקבלו תעודה בסיום ההכשרה שתכלול את כלל הנושאים שבהם הוכשרו ותאפשר את כניסתם למסגרות 'ניצנים'.

5.6.7ככלל, בני הנוער המשתלבים בפעילות ניצנים לצד הצוות הפועל מוזמנים לקחת פעילויות מתוך החוברת מד"צהרון שנמצאת בפורטל עובדי הוראה במרחב הפדגוגי בקישור http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/nitzanim/medtzharon.pdf.

5.6.8מנהל ניצנים ברשות או המוביל בצהרון יקיים עם הנוער הפעיל תיאום ציפיות על גבולות אחריותו ודרכי הפעולה המקובלות בצהרון ויפעל לרווחתם של התלמידים הפעילים במסגרת הצהרון.

5.6.9המפתח להצלחת התוכנית הוא יצירת שיתופי פעולה ותיאום ציפיות עם כל בעלי התפקידים העוסקים בנושא ברמת המחוז וברמת הרשות.

במחוז: ממונה על החינוך החברתי-קהילתי, מנחה מנהיגות מחוזי, מנהלת התוכנית במחוז.

ברשות: מנהל ניצנים ברשות, מנהל מחלקת הנוער, מנהל מחלקת גני הילדים, מרכז ניצנים בבית הספר, מוביל הצהרון.

6.        נהלים להפעלת התוכנית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר

6.1.   כללי

בהתאם למדיניות משרד החינוך, תוכנית ניצנים היא המשך של יום הלימודים. אין למנוע מצוות ניצנים שימוש במתקנים ובציוד של גני הילדים ובתי הספר; עם זאת, צוות ניצנים אחראי על שמירת תקינותו של הציוד שבשימושו. ילדים עם צרכים מיוחדים או מוגבלות זמנית – על הצוות להתאים את התוכנית לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ככל הניתן ולפי שיקול דעתו, בהתחשב במוגבלות וברמת התפקוד של התלמיד וצרכיו, בין בשגרה ובין במצבי חירום המופיעים בהמשך.

6.2.   בעלי התפקידים ודרכי העבודה במסגרות בגני הילדים

6.2.1בגני הילדים

א.דרכי הפעולה המתבקשות ממובילת הצהרון במהלך השנה ובימי החופשה, מעבר רציף והרמוני בין הבוקר לצוהרי היום

1)     מובילת צהרון ניצנים תעבוד בתיאום ובשיתוף עם מנהלת הגן כדי ליצור מעבר רציף והרמוני מהבוקר לצוהריים.

2)     מובילת הצהרון תקיים פגישת היכרות מקדימה עם מנהלת הגן ותערוך עימה תיאום ציפיות.

3)     מובילת הצהרון תיזום ותציע פעילויות ייחודיות משלה במהלך השנה ותתכנן את ביצוע הפעילות יחד עם מנהלת הגן.

4)     שיתוף הפעולה ועבודת הצוות של מובילת הצהרון ומנהלת הגן במהלך השנה יבואו לידי ביטוי בתוכנית העבודה.

5)     צוות ניצנים יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה. בהלימה, צוות הגן יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר.

6)     מובילת הצהרון ומנהלת הגן יקיימו שיחה קצרה בעת חילוף המשמרות ביניהן, לצורך עדכונים חשובים, כגון מי מהילדים ממשיך לצהרון, מי הולך הביתה, מי אינו חש בטוב, וכן בנוגע לאירועים מיוחדים שקרו בבוקר ודורשים המשך טיפול והתייחסות של צוות ניצנים.

7)     מובילת הצהרון ומנהלת הגן יקיימו שיחת עדכון בנושאי הביטחון, הבטיחות ומצבי החירום. בדגש על:

א)סדר הפעולות במצב חירום: תיק ביטחון, ירי טילים, רעידת אדמה ושרפה, נוהל פינוי ילדי הגן, הדיווח למוקד, טיפול בילד שנפגע, מענה מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים ודגשים מיוחדים.

ב)הכרת מרכיבי הביטחון העיקריים בגן: הפעלת לחצן מצוקה, מיקום מטפי כיבוי, המרחב המוגן, תיק עזרה ראשונה, מעבר על תיק הביטחון, מפתחות לשער חירום אחורי וכולי

ב.עבודה על פי רכיבי סדר היום בצהרון

1)יש לבדוק את נוכחות הילדים המאריכים את יומם בגן ולסמן את הילדים החסרים בקלסר הנוכחות בכל יום.

2)יש לוודא את קיומם של חוגי העשרה בתוך הגן על פי המערכת והשעות המתוכננות בתוכנית השנתית.

3)יש להקפיד על רישום של חוג שאינו מתקיים במועד שנקבע לו בקלסר הנוכחות ולעדכן את מנהל ניצנים ברשות פעם בחודש.

4)מובילת הצהרון מחויבת ומצופה לקיים פעילות חינוכית מובנית על פי מתווה סדר היום של המשרד.

5)על מובילת הצהרון לוודא קיום הוראות הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי החירום

מרכזי הפעילות בגן

על פי הנחיות משרד החינוך, יהיו מרכזי הפעילות בגן זמינים לפעילות בשעות ניצנים ובימי החופשה בהתאם לתוכנית העבודה ולמדיניות הגן. על צוות ניצנים או ניצנים בחופשות לדאוג שמרכזי הפעילות יהיו מסודרים בסיום הפעילות.

מנוחה ושינה

הפעילות השוטפת של המסגרת בימי החופשה אינה כוללת זמן לשינה. עם זאת, יש ילדים הזקוקים לשינה במצבים שונים (ילדים צעירים מאוד, ילדים שאינם חשים בטוב וכדומה). במקרים אלו יש למצוא פינה רכה בגן הכוללת כריות, שטיח או מזרנים, שבה יוכלו הילדים לנוח.

6.2.2בבתי הספר

דרכי הפעולה המתבקשות מצוות ניצנים בבתי הספר

א.     מעבר רציף והרמוני בין הבוקר לצוהרי היום

1).מובילת צהרון ניצנים תעבוד בתיאום ובשיתוף עם בעלי התפקידים הרלוונטיים שיוגדרו מראש כדי ליצור מעבר רציף והרמוני מהבוקר לצוהריים.

2).צוות הצהרון יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה, ובהלימה, צוות בית הספר יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר וכן

על ילדים הזקוקים לתשומת לב מיוחדת, ויספק כל מידע שעשוי להשפיע על ההתנהלות במסגרות.

ב.     עבודה על פי רכיבי סדר היום בצהרון

1).יש לבדוק את נוכחות הילדים המאריכים את יומם בבית הספר ולסמן את הילדים החסרים בקלסר הנוכחות בכל יום.

2.)יש לוודא את קיומם של חוגי העשרה על פי המערכת והשעות המתוכננות בתוכנית השנתית.

3).מובילת הצהרון מחויבת ומצופה לקיים פעילות חינוכית מובנית על פי מתווה סדר היום של המשרד.

ג.מילוי מקום

1).האחריות למילוי מקום מוטלת על מנהל ניצנים ברשות או על המרכז הבית ספרי. על איש צוות שנעדר חלה החובה להודיע למנהל ניצנים ברשות על היעדרותו מוקדם ככל האפשר.

2).יש להחתים את ממלא המקום על חוזה העסקה.

3).כל שינוי בהפעלת כוח האדם יתבצע בתיאום עם מחלקת החינוך ברשות ובבית הספר ובידיעת המרכז הבית ספרי.

6.3.   דיווח להורים על פעילות או על אירוע חריג

באירוע חריג תקיים רשות החינוך המקומית ועדה בין־מקצועית שבראשה יעמוד מנהל אגף החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו עם צוות הצהרון והורי הילד. לוועדה ניתן לזמן גם גורמי חינוך, כמו מרכז התוכנית במחוז, מפקח הגיל, גננת האם בגן הילדים,  מחנכת הכיתה ויועצת בית הספר בבית הספר.

6.3.1בגני הילדים

א.באחריות מובילת הצהרון לדווח להורים על כל פעילות או אירוע חריגים ולתעד בכתב את האירוע ואת מהותו.

במקרים של התנהגות מינית שאינה מותאמת גיל, יש להיוועץ עם גורמי המקצוע ברשות המקומית. ניתן גם להיוועץ עם יועצת הגן, עם מנהלת הגן או עם המפקח על הגן.

ב.על מובילת הצהרון לעדכן את מנהלת הגן על אודות האירוע, ועליה לפעול על פי הנחיות הפיקוח.

6.3.2בבתי הספר

הדיווח להורים הוא באחריות המרכז הבית ספרי.

יש להיוועץ עם גורמי המקצוע ברשות המקומית. ניתן גם להיוועץ עם צוות בית הספר יועצת/רכזת/מנהלת.

6.4.   התכנסות, נוכחות ושחרור הילדים בגן ובבית הספר

6.4.1נוהל פתיחה וסגירה

 • בשעת הגעתם של התלמידים למסגרת במהלך השנה ובימי החופשה, ובעת שחרורם בסוף היום, יש לדאוג כי אחד מאנשי הצוות עומד בדלת ומשגיח על הנכנסים ועל היוצאים.
 • מדי יום יש לבדוק נוכחות בתחילת הפעילות על פי רשימת הנוכחות של המסגרת ולתעד את נוכחות התלמידים בדף הנוכחות.

על כל היעדרות של ילד מהמסגרת למעלה מיומיים יש לדווח בגן: למנהל ניצנים ברשות והעתק לגננת האם. בבית הספר יש לדווח למרכז הבית ספרי. האחריות לנקיטת הפעולות הנדרשות היא של צוות הצהרון ולא של צוות הבוקר.

 • על המרכז בבית הספר ועל מנהל ניצנים ברשות ליצור קשר עם הורי הילד שנעדר החל מהיום השלישי להיעדרות.

6.5.   סיום יום במסגרת ניצנים ובימי החופשה

 • שעת סיום הפעילות במסגרת ניצנים היא בהתאם למודל המסגרת. ככלל, אין להוציא ילד מהצהרון לפני תום הפעילות כפי שנקבעה במודל ההפעלה.
 • אין לשחרר ילדים לפני תום הפעילות ללא אישור מוסדר וחתום על ידי ההורים וכן ללא מבוגר.
 • תלמיד ילך לביתו בסיום הלימודים ובימי החופשה בליווי של מבוגר בלבד.
 • ליווי שלא על ידי ההורים חייב באישורם ובחתימתם. על האישור להינתן מראש. בגני הילדים לא ניתן יהיה לקבל אישור למלווה מתחת לגיל 12.
 • במקרים שבהם המלווים המורשים אינם יכולים להוציא את הילד, יש לקבל את אישור ההורים בכתב לשחרור הילד על ידי מלווה אחר. אין לשלוח ילד עם מלווה אחר או עם הורה של אחד הילדים האחרים ללא קבלת אישור מפורש מההורים.
 • על אנשי הצוות להישאר בתחומי המוסד החינוכי עד לאיסוף אחרון הילדים ולדאוג לסידור, לארגון ולניקיון המוסד בגמר הפעילות.
 • במקרה שאין מגיעים לאסוף את הילד לאחר זמן סביר, ואין אפשרות ליצור קשר עם הוריו או עם בני משפחתו, יש ליידע את מנהל ניצנים ברשות  או את המרכז הבית ספרי ולהתייעץ עימם לגבי המשך הטיפול במקרה. אין לקחת ילד שהושאר במוסד החינוכי לביתו של איש צוות.
 • יש לערוך סריקה מדוקדקת של כל אזורי הפעילות – ובכלל זה המחסן, השירותים, החצר וחדרי הביטחון, כדי לוודא שאף אחד לא נשאר בתחומם.
 • בימי החופשה יש לוודא את נעילת שער המוסד החינוכי בסיום ההתכנסות.

6.6.   נהלים הקשורים לחצר

*נוכחות מבוגר קריטית לשם הבטחת מוגנות הילדים.

6.6.1פעילות בחצר בגני הילדים

 • זמן הפעילות בחצר יותאם לצורכי הילדים וכן לפעילות החינוכית המתוכננת מדי יום ולתנאי מזג האוויר.
 • בזמן השהייה של הילדים בחצר חובה על אחד מאנשי הצוות להיות נוכח בחצר ולהבטיח כי כל הילדים נמצאים בטווח הראייה כל הזמן.
 • כאשר יש חצר גדולה במיוחד, יש לתחום אותה באופן שכל הילדים יישארו בטווח הראייה של אנשי הצוות.
 • אין לאפשר לילדים לשהות בתוך הגן בזמן הפעילות בחצר ללא נוכחות מבוגר.
 • אם אין מוצע לילדים מוקד פעילות נוסף בגן, על שני אנשי הצוות להימצא בחצר.

6.7.   הפסקות בבתי הספר

 • בעת השהייה בחצר תהיה נוכחות קבועה של מבוגר אשר ישגיח כל זמן השהייה בחצר. אין לאפשר לילדים להיות בחצר או בכיתות ללא השגחת איש צוות הצהרון.
 • תפקיד הנוכח בהפסקה להשגיח, לתווך, לטפל ולהגיב לכל המתרחש בשעת השהייה בהפסקה. הנוהל מתקיים בכל יציאה להפסקה.

7.        ביטחון, חירום ובטיחות

א.         סעיף זה, מפרט את העקרונות וההנחיות להפעלת תוכנית ניצנים בתחום הבטיחות, ביטחון ושעת חירום.

ב.         ככלל, בעת הפעלת תוכנית ניצנים יש להתבסס על תוכניות האבטחה והחירום, מרכיבי הביטחון, המיגון, הנהלים, תיקי הנתונים ואישורי הבטיחות הרשותיים הקיימים במוסדות החינוך בהם מופעלת התוכנית ונדרשת התאמה לתוכנית ניצנים.

ג.         בעת הפעלת תוכנית ניצנים אשר תתקיים במתקנים שאינם מוסדות חינוך - באחריות הרשות המקומית לוודא קיום הוראות הבטיחות, ביטחון ושעת חירום בכפיפות להנחיות ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ,תוך שימת דגש על קיום מרחב מוגן בהתאמה למספר הילדים וצוות התוכנית והיכולת לקיים בקרת כניסה ונעילה למתקן שבו מופעלת התוכנית.

ד.         יש לתאם את הפעלת תוכנית ניצנים ברשות המקומית עם יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.

ה.         הכשרה – צוות הצהרון יעבור הכשרה לנושאי הביטחון, בטיחות וחירום ועזרה ראשונה כמפורט בנספח הכשרות א3.

ו.          עדכון נהלים וסדר פעולות - מרכז הצהרון בבית הספר ומובילת הצהרון יקיימו שיחת עדכון נהלים וסדר פעולות עם יחידת הביטחון והחירום ברשות המקומית בנושאי הביטחון, הבטיחות ומצבי החירום בדגש על:

1)     מעבר על תיק הביטחון והחירום המוסדי.

2)     סדר הפעולות במצבי החירום - ירי טילים, רעידת אדמה, שרפה, נוהל פינוי והדיווח לרשות המקומית – לקב''ט מוסדות החינוך ולמוקד הרשותי, טיפול בילד שנפגע, מענה מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים.

3)     הכרת מרכיבי הביטחון העיקריים מצילי החיים במוסד החינוכי ואופן הפעלתם והשימוש בהם. מרחבים מוגנים, גדר היקפית תקנית + שער (כולל אחורי), תיק עזרה ראשונה + אלונקה, מטפי כיבוי, בגן ילדים – לחצן מצוקה המחובר למוקד רשותי/מוקד אבטחה. האמצעים הרלוונטיים לבתי הספר: מערכת כריזה, מערכת התרעה לרעידת אדמה (אם קיים), מכשיר החייאה –דפיברילטור (אם קיים).

ז.          מנהל התוכנית הרשותי, מרכז הצהרון בבית הספר ומובילת הצהרון בגן יפעלו על פי הנחיות יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית בהתאם לחוזרי מנכ"ל בתחום הביטחון, בטיחות ושעת חירום.

להלן דגשים שיש לתת עליהם את הדעת:

1)     עדכון נתוני התלמידים וצוות/סגל הצהרון כנספח לתיק הביטחון והחירום המוסדי הקבוע.

2)     הכרה וקיום סידורי האבטחה בהתאם לחוזר מנכ"ל ביטחון. סריקות, כניסת מבקרים, נעילת שערים.

3)     אבטחה

 • ככלל, הנחיות לאבטחה תתבצענה על פי הוראות משטרת ישראל.
 • תקצוב שעות אבטחה – כמוגדר בקול קורא המתפרסם מדי שנה לרשויות המקומיות.

אם במסגרת התוכנית יש במוסד החינוכי מעל 100 תלמידים, יוקצו לכך שעות מאבטח על בסיס שיפוי של המשרד בכפיפות להגדרות הקול קורא שבתוקף לאותה שנת לימודים.

 • הפעלת המאבטח תתבצע על פי נוהל עבודת מאבטח מוסדות חינוך (נוהל של משטרת ישראל).

4)היערכות למצבי חירום

פעילות על פי תוכנית כניסה למרחבים מוגנים, תרגול הצוותים והחניכים בתחילת התוכנית והפעילות, הכשרת צוותים, הכרת אזורי ההתרעה וההתגוננות ועוד.

5)פינוי ילדי הגן במצב חירום

לימוד של תוכנית הפינוי הרשותית הקיימת הכוללת נתיב המילוט של ילדי הגן לשטח כינוס מחוץ לגן במצבי החירום האלה: שרפה/רעידת אדמה/דליפת חומר מסוכן (חומ"ס) וכל אירוע המחייב פינוי מיידי, תרגול ביצוע תרגול פינוי ילדי הגן עד לשער החירום האחורי, אך ללא יציאה ממתחם המוסד החינוכי.

6)בטיחות

א)מנהל התוכנית הרשותי יוודא קיום אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד אשר אינו בית ספר/גן ילדים הפועל כל השנה ויש לו האישורים המתאימים.

ב)שגרת הבטיחות תתקיים על פי חוזר מנכ"ל בטיחות.

ג)אם מתגלה מפגע וליקוי בטיחותי בשטח המוסד, מרכז הצהרון בבית הספר או מובילת הצהרון בגן ידווחו למנהל התוכנית הרשותי.

ד)אם מתרחש אירוע בטיחות חריג, כמו פציעה של תלמיד בתאונה או כל אירוע חריג אחר, יש לפעול בדיווח מלא לקב"ט מוסדות חינוך ולמוקד העירוני ובהתאם להנחיות בהוראה מספר 0143 בחוזר מנכ"ל עח/12 "ניהול שגרת הבטיחות", סעיף קטן 5.2.

 

1.        כללי

בהתאם להחלטת הממשלה 4614 מיום 24 ביוני 2019 יסבסד משרד החינוך את הפעלתן של מסגרות חינוכיות מתום יום הלימודים לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך בחינוך הרשמי, בחינוך המוכר שאינו רשמי ובחינוך המיוחד (להלן "תוכנית ניצנים"). כמו כן, בהתאם להחלטת הממשלה 3409 מיום 11 בינואר 2018, יסבסד המשרד הפעלת מסגרות חינוכיות נוספות בשעות הבוקר לגני הילדים הציבוריים ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך במהלך חופשות בתי הספר והגנים במהלך שנת הלימודים התש"ף. התוכנית תופעל בימים א'-ה', במהלך חופשות בתי הספר והגנים, חמישה ימים בחופשת החנוכה או בחופשת החורף (להלן: 'ניצנים בחופשות'), במטרה לתת מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של התלמידים וכן כדי להקל על ההורים ולעודד את השתלבותם בעבודה.

תוכניות ניצנים נושאות עימן בשורה חברתית משמעותית, שכן זאת מסגרת חינוכית העשרתית ותומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגן ובבית הספר, המאפשרת לכל ילד וילדה להישאר במרחב המוגן שבו הם לומדים, החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצוהריים. תוכניות ניצנים בנויות על העשרת יום הלימודים באמצעות תוכנית סדורה, מכוונת יעדים, עשירה ומגוונת. בשעות הצוהריים התוכנית כוללת ארוחה חמה ומזינה לכלל התלמידים ומזמנת חלון הזדמנויות בעל ערך חינוכי רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים. 'ניצנים בחופשות' מאפשרת העשרה חינוכית גם במהלך החופשות. תוכניות ניצנים הן נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים חינוכיים וחברתיים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה.

2.        מטרות תוכניות 'ניצנים', אוכלוסיות היעד ומסגרת הפעילות

2.1.   מטרות התוכניות

 • הארכת יום הלימודים באמצעות מסגרות המשך
 • מתן מענה חינוכי איכותי, חווייתי והפגתי המותאם לגיל הילדים ולצורכיהם ההתפתחותיים
 • הפעלת תוכניות העשרה
 • חיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן מרכזי בקהילה
 • מתן ארוחת צוהריים חמה ומזינה בתוכנית ניצנים בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי משרד החינוך
 • הקלה בנטל התשלומים המוטל על ההורים ועידוד השתלבותם בעבודה.

2.2.   אוכלוסיית היעד

2.2.1תוכנית ניצנים (צהרון)

א.         התוכנית מיועדת לבני 8-3.

ב.         התוכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) 5-1 המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית. התוכנית אינה מיועדת לגני יום חינוך ארוך.

ג.         התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ב' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.         בכיתות החינוך המיוחד (גנים ובתי ספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המסיימים את יום הלימודים בימים א'-ה' עד השעה 14:30. סוגי הלקויות הזכאיות מופיעות בנספח א1 בקול קורא.

2.2.2תוכנית ניצנים בחופשות (פעילות בוקר)

א.         התוכנית מיועדת לבני 9-3.

ב.         התוכנית מיועדת לכל התלמידים בגני הילדים הציבוריים, באשכולות הלמ"ס 10-1, המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית.

ג.         התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג' בכל האשכולות בבתי הספר היסודיים המתוקצבים על ידי המשרד בתקופת התוכנית, בחינוך הרגיל ובכיתות החינוך המיוחד, ובכלל זה תלמידי השילוב הלומדים בכיתות הרגילות.

ד.         בכיתות החינוך המיוחד (בגנים ובבתי הספר) התוכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגנים, בבתי ספר רגילים ובבתי ספר של החינוך המיוחד, בתנאי שאינם נכללים בתוכניות לפעילות בחופשות לתלמידי החינוך המיוחד.

להלן הלקויות הזכאיות:

כיתה משכל גבולי -סוג כיתה 23

כיתה הפרעות התנהגות - סוג כיתה 17

כיתה לקות למידה -סוג כיתה 20

כיתה עיכוב התפתחותי - סוג כיתה 29

כיתה עיכוב שפתיסוג כיתה 30

פירוט והרחבה ניתן למצוא במסמך "קול קורא".

2.2.3מסגרת ומקום הפעילות

א.תוכנית 'ניצנים' תפעל בגני הילדים ובבתי הספר חמישה ימים בשבוע, בהתאמה לכל מוסד, על פי ימי הלימוד שנקבעו לו, מתום יום הלימודים ועד השעה 16:00 לפחות.

ב.התוכנית 'ניצנים בחופשות' תפעל במהלך חמישה ימי חופשה רצופים בחופשת החנוכה/בחופשת החורף החל מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00.

ג.ככלל, התוכניות יופעלו במוסדות חינוך המקיימים תנאי בטיחות וביטחון ומיגון בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך ואישורי הבטיחות של הרשות המקומית.

ד.אם התוכניות יפעלו במקום שאינו מוסד חינוכי עם סמל מוסד של משרד החינוך הפועל כדרך קבע כל השנה לרבות הסגל המוסדי, תוודא הרשות המקומית את קיום הוראות הבטיחות, הביטחון והחירום בהתאם לחוזר זה ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך בתחום הביטחון, הבטיחות ושעת החירום.

3.        הצוותים המובילים במסגרות

3.1.   בגני הילדים

על כל מסגרת יהיו אחראים שני אנשי צוות. המובילה תיבחר על פי סדר העדיפות הזה: א. גננת מוסמכת. ב. מתמחה (יובהר כי עבודה במסגרת תוכנית ניצנים אינה מוכרת כהתמחות) ג. אם אין בנמצא, ניתן להעסיק סייע[1] גני ילדים (באישור מפקחת גני הילדים). ניתן להעסיק במסגרת גננת מצוות הגן הפועל בשעות הבוקר. ההעסקה והתשלום בגין העבודה בצהרון יהיו על ידי הרשות המקומית. הגננת תהיה פטורה מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015. תפקיד עוזר מוביל (סייע) בגן יאויש בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.

3.2.   בבתי הספר

לכל בית ספר ימונה מרכז אחד ומוביל בכל מסגרת. המרכז הבית ספרי ייבחר על ידי מנהל בית הספר או מנהל ניצנים ברשות. מומלץ כי המרכז יהיה מצוות ההוראה בית הספר. מנהל בית הספר וסגן מנהל ראשון לא יוכלו לשמש כמרכזי התוכנית. ההעסקה והתשלום בגין הריכוז יהיו על ידי הרשות המקומית. המרכז יהיה פטור מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015.

המובילים ייבחרו על פי סדר העדיפות הזה: א. מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי תעודת הוראה ב. מדריך בוגר בעל ניסיון בעבודה עם נוער שהוא סטודנט להוראה או סטודנט/מדריך מתוך מאגר תוכניות העשרה כמו קרב, מיל"ת וכדומה. ג. אם אין בנמצא מדריך כמפורט לעיל, תתאפשר העסקת מדריך אחר באישור הפיקוח בלבד.

3.3.   בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר

בכל מסגרת יהיו שני אנשי צוות, שהם מורים או גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד. אם כוח האדם שרוצים להעסיק אינו עומד בתנאים האלה, יש לקבל את אישור המפקח על החינוך המיוחד. תפקיד עוזר מוביל ("סייע") בחינוך המיוחד יאויש בהתאם למקובל לגבי סייע בפעילות הבוקר. ההעסקה והתשלום בגין העבודה יהיו על ידי הרשות המקומית. עובדי הוראה יהיו פטורים מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע  0128 מיום 1.9.2015.

4.        מתווה סדר היום – תכנים ופעילויות

4.1.   כללי

4.1.1הפעילות בתוכניות ניצנים וניצנים בחופשות בגנים ובבתי הספר תעסוק ברובה בהעשרה ותכלול פעילויות תרבות, פעילויות חברתיות-ערכיות ופעילויות למידה והעשרה. כמו כן יינתן סיוע בהכנת שיעורי בית במסגרות שבבתי הספר.

4.1.2תכנון סדר היום בתוכניות ניצנים ייעשה בתיאום עם צוותי הבוקר.

4.1.3תוכנית ניצנים תכלול העשרה באמצעות חוגים, לפחות פעם בשבוע, בתחומי האומנויות, הספורט, החינוך הסביבתי וכדומה. החוגים ייבחרו מתוך מאגר התוכניות המאושרות של המשרד בלבד. המשרד מתקצב שני חוגים בשבוע.

4.1.4התוכניות יכללו פעילות חווייתית בתחומים מגוונים, כגון פעילות בתחום החברתי-ערכי.

4.1.5במסגרת תוכנית ניצנים תינתן ארוחה חמה ומזינה, באמצעותה ילמדו הילדים הרגלים, מיומנויות וערכים. כמו כן תהיה זו הזדמנות ללמידה על אורח חיים בריא ועל תזונה נכונה.

אין לקיים תל"ן במסגרת ניצנים.

4.2.   מתווה סדר היום

תוכנית ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם ועל ביצוע עקבי של סדר יום בצהרון. בבסיס דרישה זו קיימת ההבנה שתכנון סדר היום בצהרון בעוד מועד ושמירה עליו ברמה יומית יכולים לקדם אקלים חינוכי מיטבי המאפשר שגרה נוחה ורגועה יותר לעשייה, וכן לטפח ולשפר יכולת מקצועית וביצועית של הצוותים. סדר היום מאפשר לצוותים לתכנן את מבנה היום בהתאמה להתפתחות הילדים ולתנאים הייחודיים של הצהרון, בד בבד עם מתן מענה לצורכי התלמידים.

יתרונות סדר היום:

א.מייצר תחושה של יציבות וקביעות לתלמידים. סדר יום מובנה וקבוע מקנה לילדים שגרת ביטחון אישי המייצרת ומקדמת תחושת מוגנות.

ב.מאפשר ליצור איזון לתלמיד בין מצבים הדורשים מאמץ מוגבר לבין מצבים של הרפיה.

ג.מזמן פעילויות בחירה ופעילויות מתוכננות - קיימת חשיבות רבה לשילוב של כל אחד מסוגי הפעילויות לשם התפתחותו של הילד.

ד.מזמן לתלמידים פעילות בקבוצות מגוונות כדי לענות על צרכים שונים. כך, למשל, פעילות משותפת במליאה מאפשרת את ה"יחד" של התלמידים הפועלים בקבוצה אחת וחווים חוויות משותפות. לעומתה, פעילות בקבוצה קטנה יכולה לאפשר לתלמידים למידת עמיתים וטיפוח מיומנות של שיתוף פעולה ויצירת קשר קרוב בין המבוגר לילד שהוא הכרחי לכל תהליך צמיחה.

ה.מקשר בין יכולת הריכוז של התלמידים לבין משך זמן הפעילות, שכן כל רכיב מרכיבי הזמן דורש מהתלמידים מאמץ מסוג אחר ובעוצמה שונה.

4.3.   רכיבי סדר היום

א.     פתיחה המזמנת מעבר נוח, רציף וסדור בין פעילות הבוקר לבין פעילות צוהריים

בדיקת נוכחות, הצגת סדר היום ופעילות קצרה העוסקת בתחושות וברגשות של הילדים.

ב.הארוחה כאמצעי להקניית הרגלים, מיומנויות וערכים בקרב הילדים

1.טרום הארוחה -

שיח סביב התפריט, קבוצות המזון והיתרונות התזונתיים.

היערכות לקראת הארוחה: סידור מקום הארוחה וארגונו, ניקיון השולחן ושטיפת ידיים.

2.מהלך הארוחה – חלוקת האוכל, אכילה, הקניית הרגלי אכילה ושיח חברתי.

3.סיום הארוחה - פינוי, ניקוי והתארגנות לפעילות הבאה.

*ככלל, התלמידים שותפים בכל שלבי הארוחה.

ג.פעילות חינוכית-העשרתית בעלת אופי הפגתי, פעיל וחווייתי. במסגרת הפעילות יש לקיים:

 

חוג חיצוני – לפחות פעם בשבוע, ופעילות ממגוון תחומים: חברתי, ערכי, העשרתי, אומנותי, גופני או רגשי.              לדוגמה: "שיר של יום", "שעת סיפור", "מפתח הלב", פעילות בריקוד ותנועה וכדומה.

מתן סיוע בבתי הספר בהכנת שעורי הבית. יש לסייע בהכנת שיעורי הבית במשך 20–30 דקות.

ד.איסוף התלמידים לקראת סיום היום

בדיקת נוכחות וסיכום היום בדרכים מגוונות.

*יחידת הזמן במסגרת ניצנים היא בת 20–30 דקות.

ככלל, אין להוציא ילד מהצהרון לפני תום הפעילות, כפי שנקבע במודל ההפעלה.

5.        כוח האדם בתוכנית – תפקידים ותחומי אחריות

5.1.   כללי

העסקת כוח אדם המתאים לתוכניות היא תנאי להצלחתן.

ניתן להעסיק עובדי הוראה בתוכניות. ההעסקה והתשלום בגין העבודה יהיו על ידי הרשות המקומית. עובדי הוראה יהיו פטורים מהגשת בקשה להיתר עבודה פרטית כאמור בחוזר מנכ"ל הוראות קבע 0128 מיום 1.9.2015.

5.2.   מנהל תוכנית ניצנים ברשות

5.2.1דרישות התפקיד

א.השכלה: בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת או בעל תואר ממוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.

ב.ניסיון: בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות במערכות חינוך או בגיל הרך בחמש השנים האחרונות.

*רשות שלא איתרה מועמד העונה לתנאים הללו ומבקשת למנות לתפקיד מועמד אחר שאינו עומד בתנאים האלה, תגיש בקשה בטופס המצורף למרכז התוכנית במחוז.

יובהר כי מינוי והעסקת מנהל ניצנים ברשות יעשה על ידי הרשות המקומית או זרוע ביצועית מטעמה ולא על ידי הזכיינים שנבחרו לבצע את התוכנית.

5.2.2הגדרת תפקיד המנהל

 • המנהל ממונה על ריכוז כל הפעילות המנהלית-ארגונית-חינוכית של התוכנית ברשות המקומית.
 • המנהל הוא איש הקשר הרשמי מטעם הרשות מול שותפי התוכנית ובכללם הורי התלמידים.
 • עבודתו של המנהל תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מנהל החינוך ברשות, מרכז התוכנית במחוז, רכזי ניצנים הבית ספריים וכן עם פיקוח משרד החינוך ברשות בהתאם לצורך.
 • על המנהל לוודא את קיום הוראות הביטחון והבטיחות ואת ההיערכות למצבי חירום בהפעלת התוכנית.

5.2.3תחומי אחריותו של מנהל ניצנים ברשות

 • מנהל ניצנים ברשות אחראי על ניהול של תוכנית ניצנים ברשות בהיבטים החינוכיים, המנהליים, הארגוניים והכספיים.
 • באחריותו להכיר את שותפיו לתפקיד, בתוך הרשות ומחוצה לה, ולנהל איתם ממשקי עבודה סדירים ומשמעותיים.
 • באחריותו להיערך לפתיחת המסגרות כולל פרסום ושיווק התוכנית בקהילה, רישום התלמידים (לניצנים ולניצנים בחופשות), גיוס כוח אדם והכנת מאגר כוח אדם כממלאי מקום.
 • קבלת אישורים בדבר היעדר עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך התשס"א-2001.
 • אישורים של אנשי צוות ניצנים (מדריכים, סטודנטים, עובדים ממלאי מקום, סייעות, נהגי הסעות וכדומה).
 • אישורים של עובדי הוראה בצוות ניצנים
 • מנהל התוכנית ירכז וישתתף בוועדות היגוי רשותיות, בראשות מנהל מִנהל החינוך, לפחות שלוש פעמים בשנה, וידאג לכתיבה, לחתימה ולהפצה של פרוטוקול ועדת ההיגוי.
 • המנהל יבנה יחד עם המנחה את תוכנית ההנחיה הבסיסית בת 25 שעות לצוותי ניצנים על פי מתווה ההכשרה (ראו נספח א3). על מנהל ניצנים ברשות להוציא פרוטוקול אשר יכלול את נושאי ההכשרה שיילמדו בכל קבוצה ויפרסמם למשתתפים.
 • התוכנית תאושר על ידי מרכז התוכנית במחוז.
 • מנהל ניצנים ברשות יהיה אחראי על התנאים הפיזיים לקיומה של ההכשרה, על יידוע
 • המשתתפים במועדי ההכשרה ועל החתמתם על טופס מוסדר של נוכחות.
 • אם שובץ מנחה להנחיה בתוך המסגרות (הנחיה מקיפה), על מנהל ניצנים ברשות לבנות את תוכנית ההנחיה בשיתוף המנחה על פי מתווה ההכשרה (ראו נספח א3).
 • ככלל, המנהל יקיים ביקורים בכל המסגרות וימפה את המסגרות הזקוקות לליווי אינטנסיבי על ידו, ויעמיק את ביקוריו בהן.
 • המנהל יהיה שותף בהכנה וייקח חלק בסיורי הרשות, המחוז והמטה.
 • המנהל ישתתף במפגשי הפיתוח המקצועי של מרכז התוכנית במחוז.
 • המנהל יקיים מפגשי למידה קבועים עם המרכזים הבית ספריים. מומלץ כי יתקיים מפגש חודשי.
 • המנהל יאסוף את הנתונים בהתאם למופיע בתוכנית המוסדית המופיעה בקול הקורא.
 • המנהל ימלא בקשות לתשלום, וידאג למילוי דוחות בהתאם לקול הקורא.
 • המנהל יטפל בממצאי דוחות הבקרה.
 • יהיה אחראי על ההזנה ויעמוד בקשר עם מִנהלת ההזנה.
 • על כל מנהל תוכנית ברשות לדאוג לבנות תיק תוכנית במערכת, שמסמכיו ייסרקו לתוך מערכת ניצנים, כולל עדכון המסמכים הכולל:
 • נתוני העובדים בצהרון.
 • פרוטוקולים של ועדות היגוי, כולל החלטות לביצוע.
 • תוכנית עבודה רשותית חתומה.
 • עותק של תוכניות העבודה המוסדיות.
 • רשימת תוכניות העשרה.
 • מכתבים/עלונים/מיילים שנשלחו להורים, כולל חומרי שיווק.
 • סיכומי ביקורים/סיורים במסגרות.
 • דוחות בקרה שהועברו לרשות.
 • תוכנית ההכשרה הכוללת את התכנים, שמות המנחים, מועד ההכשרה, המקום וכן פרטי המשתתפים, כולל פרטי קשר.
 • דוחות ביקור בהכשרות/הנחיות.
 • יומן נוכחות – עותק של דפי נוכחות של תלמידים במסגרת.
 • אישורי משטרה של הצוותים החינוכיים.
 • תיעוד אירועים חריגים והטיפול בהם.

5.3.   מרכז התוכנית בבית הספר

5.3.1כללי

בכל בית ספר שמתקיימת בו תוכנית ניצנים יש למנות מרכז ניצנים מצוות ההוראה בבית ספר. מרכז התוכנית בבית הספר אינו יכול להיות מנהל בית הספר או הסגן.

מובהר שהמרכז מועסק על ידי זכיין התוכנית ברשות המקומית ולא במסגרת שעות משרד החינוך, כאמור בסעיף 3.2 לעיל.

5.3.2דרישות התפקיד

א.השכלה: על המרכז להיות בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת.

ב.ניסיון: עליו להיות בעל ותק של שלוש שנות הוראה לפחות.

5.3.3תחומי האחריות של המרכז

א.         המרכז ילווה את מובילי התוכנית במוסד בהיבט הפדגוגי, האקלימי והארגוני.

ב.         המרכז יבנה את התוכנית הפדגוגית של המוסד או יערוך התאמה למתווה סדר היום ולצורכי המוסד.

ג.          המרכז יפעל על פי מתווה סדר היום של משרד החינוך, הכולל מבנים ברורים ותכנים נדרשים.

ד.         המרכז ישתתף בוועדת ההיגוי הבית ספרית.

ה.         המרכז ישתתף בשלושה מפגשים לפחות עם מנהל ניצנים ברשות לשם למידה משותפת.

ו.          מחובתו להשתתף בפיתוח מקצועי שייקבע על ידי משרד החינוך בהתאם לנדרש.

ז.          המרכז יטפח אקלים מכבד ומאפשר.

ח.         המרכז יבנה מערכת יחסים ותקשורת עם ההורים, קשר המבוסס על הקשבה, אמפתיה ויצירת אמון. כחלק מהתקשורת עימם, יביא לידיעתם באופן שוטף את תוכנית הפעילות במסגרות.

ט.         המרכז יטפל באירועים חריגים.

י.          על המרכז הבית ספרי לוודא את קיום הוראות הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי חירום.

יא.        המרכז ישתף פעולה עם צוותי הבקרה וההערכה של התוכנית ויטפל בממצאים חריגים. בעת ביצוע הבקרה יתלווה לבקר ויאשר בחתימתו את מספר התלמידים הנוכחים בפועל.

5.4.   מרכז ניצנים במחוז

א.השכלה: בתפקיד מרכז התוכנית רשאי לשמש אך ורק אדם בעל תעודת הוראה או בוגר אוניברסיטה בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מתוקצבת. עליו להיות בעל תואר אקדמי שני בתחום החינוך.

ב.ניסיון: בעל ותק של חמש שנות הוראה לפחות.

ג.מומלץ שמרכזי התוכנית יהיו בעלי ניסיון ניהולי בתחום החינוך.

5.4.1הגדרת התפקיד

 • אחריות־על תכלול את כל הפעילות המנהלית-ארגונית-חינוכית של התוכנית במחוזות.
 • איש הקשר מטעם המחוז.
 • עבודתו תיעשה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם מטה משרד החינוך, עם פיקוח המחוז ועם מנהל התוכנית ברשות ומִנהל מחלקת החינוך ברשות.

5.4.2תחומי אחריות

אחראי על ניהול תוכנית ניצנים במחוז.

 • באחריותו להכיר את שותפיו לתפקיד, בתוך המחוז ומחוצה לו, ולנהל איתם ממשקי עבודה סדירים ומשמעותיים
 • מעקב אחר מענה ויישום הקול קורא ברשויות
 • אחריות להגשת סטטוסים על ידי הרשויות ומעקב אחר הנתונים בהם
 • השתתפות בוועדות היגוי של הרשויות
 • הטמעת תוכנית ניצנים בתוכנית המחוז
 • כתיבת תוכנית עבודה מחוזית
 • הזנת נתונים במערכת ניצנים מחוז
 • השתתפות בישיבות מטה
 • השתתפות במפגשי הנחיה בסיסית
 • השתתפות במפגשי הנחיה מקיפה
 • פיתוח מקצועי של מנהל ניצנים ברשות
 • תכנון ויישום ההנחיה הבסיסית (הכשרה של 25 שעות) עם מנהל ניצנים ברשות
 • קיום מפגשים סדורים עם המנחות הפדגוגיות
 • הובלת ימי למידה (סיורים)
 • הפצת מסמכי מדיניות והטמעתם בשדה המחוזי
 • קידום יעד המנכ"ל לשילוב בני נוער בתוכנית
 • טיפול בממצאי הבקרה מול הרשות והמטה
 • טיפול באירועים חריגים כולל תיעודם
 • העברת דיווחים ונתונים למטה בהתאם לנדרש.

5.5.   המנחה הפדגוגי

5.5.1ברשויות שהמשרד הקצה עבורן סיוע של מנחה פדגוגי, בהתאם לשיקול דעת המשרד ולתקציב הקיים, יהיה המנחה הפדגוגי אחראי על ביצוע מדיניות המשרד בתחום הפדגוגי ויקיים את ההדרכה הפדגוגית בגנים ובבתי הספר בהתאם למודל ההנחיה שנקבע על ידי המשרד. מובהר כי המנחה הפדגוגי מועסק על ידי זכיין משרד החינוך להנחיה פדגוגית בתוכנית ניצנים.

5.5.2המנחה הפדגוגי יפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהל ניצנים ברשות, עם מרכז ניצנים במחוז ועם הרכז הבית ספרי, ובהלימה לצורכי הרשות לפי תוכנית שנתית.

5.6.   בני נוער ב'ניצנים'

5.6.1כללי

במסגרת התוכנית למעורבות חברתית ישולבו בתוכנית ניצנים תלמידי בתי ספר על־יסודיים מכיתה י' ומעלה כמדריכים צעירים. שילובם הוא ביטוי למעורבות חברתית ולטיפוחה של מנהיגות צעירה. פעילות ההדרכה של המדריכים הצעירים מוכרת כשעות ב"תוכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית". פעילותם של התלמידים הינה תוספתית, נוסף על אנשי הצוות הפועלים במסגרות.

5.6.2שילובם של בני הנוער במסגרות יתבצע בהתאם לתיאום הזמנים בין בתי הספר של בני הנוער למוסדות ניצנים שבהם מופעלת התוכנית. פעילות התלמידים תהיה שעתיים שבועיות לתלמיד לכל הפחות.

5.6.3בני הנוער לא ימלאו מקום במקום הצוותים הקבועים במסגרת.

5.6.4מד"צים (מדריכים צעירים בעלי תעודה) יהוו קבוצה מובילה לשילובם בתוכנית. בטרם יחלו לפעול במסגרות ניצנים, יקיימו פגישה עם מנהל ניצנים ברשות לשם תיאום ציפיות.

5.6.5בני נוער שאינם בעלי תעודת מד"ץ וישתלבו במסגרת התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", יעברו בטרם כניסתם למסגרות ניצנים הכשרה בת 10-8 שעות, מתוכן שעה וחצי סדנאיות. הנושאים העיקריים שיילמדו בהכשרה: עבודה עם ילדים צעירים, עבודה בצוות, מחויבות והתמדה, מיומנויות חברתיות ורגשיות, פעילויות ומשחקים עם ילדים.

5.6.6בוגרי ההכשרה יקבלו תעודה בסיום ההכשרה שתכלול את כלל הנושאים שבהם הוכשרו ותאפשר את כניסתם למסגרות 'ניצנים'.

5.6.7ככלל, בני הנוער המשתלבים בפעילות ניצנים לצד הצוות הפועל מוזמנים לקחת פעילויות מתוך החוברת מד"צהרון שנמצאת בפורטל עובדי הוראה במרחב הפדגוגי בקישור http://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/nitzanim/medtzharon.pdf.

5.6.8מנהל ניצנים ברשות או המוביל בצהרון יקיים עם הנוער הפעיל תיאום ציפיות על גבולות אחריותו ודרכי הפעולה המקובלות בצהרון ויפעל לרווחתם של התלמידים הפעילים במסגרת הצהרון.

5.6.9המפתח להצלחת התוכנית הוא יצירת שיתופי פעולה ותיאום ציפיות עם כל בעלי התפקידים העוסקים בנושא ברמת המחוז וברמת הרשות.

במחוז: ממונה על החינוך החברתי-קהילתי, מנחה מנהיגות מחוזי, מנהלת התוכנית במחוז.

ברשות: מנהל ניצנים ברשות, מנהל מחלקת הנוער, מנהל מחלקת גני הילדים, מרכז ניצנים בבית הספר, מוביל הצהרון.

6.        נהלים להפעלת התוכנית בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד בגני הילדים ובבתי הספר

6.1.   כללי

בהתאם למדיניות משרד החינוך, תוכנית ניצנים היא המשך של יום הלימודים. אין למנוע מצוות ניצנים שימוש במתקנים ובציוד של גני הילדים ובתי הספר; עם זאת, צוות ניצנים אחראי על שמירת תקינותו של הציוד שבשימושו. ילדים עם צרכים מיוחדים או מוגבלות זמנית – על הצוות להתאים את התוכנית לתלמידים עם צרכים מיוחדים, ככל הניתן ולפי שיקול דעתו, בהתחשב במוגבלות וברמת התפקוד של התלמיד וצרכיו, בין בשגרה ובין במצבי חירום המופיעים בהמשך.

6.2.   בעלי התפקידים ודרכי העבודה במסגרות בגני הילדים

6.2.1בגני הילדים

א.דרכי הפעולה המתבקשות ממובילת הצהרון במהלך השנה ובימי החופשה, מעבר רציף והרמוני בין הבוקר לצוהרי היום

1)     מובילת צהרון ניצנים תעבוד בתיאום ובשיתוף עם מנהלת הגן כדי ליצור מעבר רציף והרמוני מהבוקר לצוהריים.

2)     מובילת הצהרון תקיים פגישת היכרות מקדימה עם מנהלת הגן ותערוך עימה תיאום ציפיות.

3)     מובילת הצהרון תיזום ותציע פעילויות ייחודיות משלה במהלך השנה ותתכנן את ביצוע הפעילות יחד עם מנהלת הגן.

4)     שיתוף הפעולה ועבודת הצוות של מובילת הצהרון ומנהלת הגן במהלך השנה יבואו לידי ביטוי בתוכנית העבודה.

5)     צוות ניצנים יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה. בהלימה, צוות הגן יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר.

6)     מובילת הצהרון ומנהלת הגן יקיימו שיחה קצרה בעת חילוף המשמרות ביניהן, לצורך עדכונים חשובים, כגון מי מהילדים ממשיך לצהרון, מי הולך הביתה, מי אינו חש בטוב, וכן בנוגע לאירועים מיוחדים שקרו בבוקר ודורשים המשך טיפול והתייחסות של צוות ניצנים.

7)     מובילת הצהרון ומנהלת הגן יקיימו שיחת עדכון בנושאי הביטחון, הבטיחות ומצבי החירום. בדגש על:

א)סדר הפעולות במצב חירום: תיק ביטחון, ירי טילים, רעידת אדמה ושרפה, נוהל פינוי ילדי הגן, הדיווח למוקד, טיפול בילד שנפגע, מענה מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים ודגשים מיוחדים.

ב)הכרת מרכיבי הביטחון העיקריים בגן: הפעלת לחצן מצוקה, מיקום מטפי כיבוי, המרחב המוגן, תיק עזרה ראשונה, מעבר על תיק הביטחון, מפתחות לשער חירום אחורי וכולי

ב.עבודה על פי רכיבי סדר היום בצהרון

1)יש לבדוק את נוכחות הילדים המאריכים את יומם בגן ולסמן את הילדים החסרים בקלסר הנוכחות בכל יום.

2)יש לוודא את קיומם של חוגי העשרה בתוך הגן על פי המערכת והשעות המתוכננות בתוכנית השנתית.

3)יש להקפיד על רישום של חוג שאינו מתקיים במועד שנקבע לו בקלסר הנוכחות ולעדכן את מנהל ניצנים ברשות פעם בחודש.

4)מובילת הצהרון מחויבת ומצופה לקיים פעילות חינוכית מובנית על פי מתווה סדר היום של המשרד.

5)על מובילת הצהרון לוודא קיום הוראות הביטחון, הבטיחות וההיערכות למצבי החירום

מרכזי הפעילות בגן

על פי הנחיות משרד החינוך, יהיו מרכזי הפעילות בגן זמינים לפעילות בשעות ניצנים ובימי החופשה בהתאם לתוכנית העבודה ולמדיניות הגן. על צוות ניצנים או ניצנים בחופשות לדאוג שמרכזי הפעילות יהיו מסודרים בסיום הפעילות.

מנוחה ושינה

הפעילות השוטפת של המסגרת בימי החופשה אינה כוללת זמן לשינה. עם זאת, יש ילדים הזקוקים לשינה במצבים שונים (ילדים צעירים מאוד, ילדים שאינם חשים בטוב וכדומה). במקרים אלו יש למצוא פינה רכה בגן הכוללת כריות, שטיח או מזרנים, שבה יוכלו הילדים לנוח.

6.2.2בבתי הספר

דרכי הפעולה המתבקשות מצוות ניצנים בבתי הספר

א.     מעבר רציף והרמוני בין הבוקר לצוהרי היום

1).מובילת צהרון ניצנים תעבוד בתיאום ובשיתוף עם בעלי התפקידים הרלוונטיים שיוגדרו מראש כדי ליצור מעבר רציף והרמוני מהבוקר לצוהריים.

2).צוות הצהרון יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה, ובהלימה, צוות בית הספר יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר וכן

על ילדים הזקוקים לתשומת לב מיוחדת, ויספק כל מידע שעשוי להשפיע על ההתנהלות במסגרות.

ב.     עבודה על פי רכיבי סדר היום בצהרון

1).יש לבדוק את נוכחות הילדים המאריכים את יומם בבית הספר ולסמן את הילדים החסרים בקלסר הנוכחות בכל יום.

2.)יש לוודא את קיומם של חוגי העשרה על פי המערכת והשעות המתוכננות בתוכנית השנתית.

3).מובילת הצהרון מחויבת ומצופה לקיים פעילות חינוכית מובנית על פי מתווה סדר היום של המשרד.

ג.מילוי מקום

1).האחריות למילוי מקום מוטלת על מנהל ניצנים ברשות או על המרכז הבית ספרי. על איש צוות שנעדר חלה החובה להודיע למנהל ניצנים ברשות על היעדרותו מוקדם ככל האפשר.

2).יש להחתים את ממלא המקום על חוזה העסקה.

3).כל שינוי בהפעלת כוח האדם יתבצע בתיאום עם מחלקת החינוך ברשות ובבית הספר ובידיעת המרכז הבית ספרי.

6.3.   דיווח להורים על פעילות או על אירוע חריג

באירוע חריג תקיים רשות החינוך המקומית ועדה בין־מקצועית שבראשה יעמוד מנהל אגף החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו עם צוות הצהרון והורי הילד. לוועדה ניתן לזמן גם גורמי חינוך, כמו מרכז התוכנית במחוז, מפקח הגיל, גננת האם בגן הילדים,  מחנכת הכיתה ויועצת בית הספר בבית הספר.

6.3.1בגני הילדים

א.באחריות מובילת הצהרון לדווח להורים על כל פעילות או אירוע חריגים ולתעד בכתב את האירוע ואת מהותו.

במקרים של התנהגות מינית שאינה מותאמת גיל, יש להיוועץ עם גורמי המקצוע ברשות המקומית. ניתן גם להיוועץ עם יועצת הגן, עם מנהלת הגן או עם המפקח על הגן.

ב.על מובילת הצהרון לעדכן את מנהלת הגן על אודות האירוע, ועליה לפעול על פי הנחיות הפיקוח.

6.3.2בבתי הספר

הדיווח להורים הוא באחריות המרכז הבית ספרי.

יש להיוועץ עם גורמי המקצוע ברשות המקומית. ניתן גם להיוועץ עם צוות בית הספר יועצת/רכזת/מנהלת.

6.4.   התכנסות, נוכחות ושחרור הילדים בגן ובבית הספר

6.4.1נוהל פתיחה וסגירה

 • בשעת הגעתם של התלמידים למסגרת במהלך השנה ובימי החופשה, ובעת שחרורם בסוף היום, יש לדאוג כי אחד מאנשי הצוות עומד בדלת ומשגיח על הנכנסים ועל היוצאים.
 • מדי יום יש לבדוק נוכחות בתחילת הפעילות על פי רשימת הנוכחות של המסגרת ולתעד את נוכחות התלמידים בדף הנוכחות.

על כל היעדרות של ילד מהמסגרת למעלה מיומיים יש לדווח בגן: למנהל ניצנים ברשות והעתק לגננת האם. בבית הספר יש לדווח למרכז הבית ספרי. האחריות לנקיטת הפעולות הנדרשות היא של צוות הצהרון ולא של צוות הבוקר.

 • על המרכז בבית הספר ועל מנהל ניצנים ברשות ליצור קשר עם הורי הילד שנעדר החל מהיום השלישי להיעדרות.

6.5.   סיום יום במסגרת ניצנים ובימי החופשה

 • שעת סיום הפעילות במסגרת ניצנים היא בהתאם למודל המסגרת. ככלל, אין להוציא ילד מהצהרון לפני תום הפעילות כפי שנקבעה במודל ההפעלה.
 • אין לשחרר ילדים לפני תום הפעילות ללא אישור מוסדר וחתום על ידי ההורים וכן ללא מבוגר.
 • תלמיד ילך לביתו בסיום הלימודים ובימי החופשה בליווי של מבוגר בלבד.
 • ליווי שלא על ידי ההורים חייב באישורם ובחתימתם. על האישור להינתן מראש. בגני הילדים לא ניתן יהיה לקבל אישור למלווה מתחת לגיל 12.
 • במקרים שבהם המלווים המורשים אינם יכולים להוציא את הילד, יש לקבל את אישור ההורים בכתב לשחרור הילד על ידי מלווה אחר. אין לשלוח ילד עם מלווה אחר או עם הורה של אחד הילדים האחרים ללא קבלת אישור מפורש מההורים.
 • על אנשי הצוות להישאר בתחומי המוסד החינוכי עד לאיסוף אחרון הילדים ולדאוג לסידור, לארגון ולניקיון המוסד בגמר הפעילות.
 • במקרה שאין מגיעים לאסוף את הילד לאחר זמן סביר, ואין אפשרות ליצור קשר עם הוריו או עם בני משפחתו, יש ליידע את מנהל ניצנים ברשות  או את המרכז הבית ספרי ולהתייעץ עימם לגבי המשך הטיפול במקרה. אין לקחת ילד שהושאר במוסד החינוכי לביתו של איש צוות.
 • יש לערוך סריקה מדוקדקת של כל אזורי הפעילות – ובכלל זה המחסן, השירותים, החצר וחדרי הביטחון, כדי לוודא שאף אחד לא נשאר בתחומם.
 • בימי החופשה יש לוודא את נעילת שער המוסד החינוכי בסיום ההתכנסות.

6.6.   נהלים הקשורים לחצר

*נוכחות מבוגר קריטית לשם הבטחת מוגנות הילדים.

6.6.1פעילות בחצר בגני הילדים

 • זמן הפעילות בחצר יותאם לצורכי הילדים וכן לפעילות החינוכית המתוכננת מדי יום ולתנאי מזג האוויר.
 • בזמן השהייה של הילדים בחצר חובה על אחד מאנשי הצוות להיות נוכח בחצר ולהבטיח כי כל הילדים נמצאים בטווח הראייה כל הזמן.
 • כאשר יש חצר גדולה במיוחד, יש לתחום אותה באופן שכל הילדים יישארו בטווח הראייה של אנשי הצוות.
 • אין לאפשר לילדים לשהות בתוך הגן בזמן הפעילות בחצר ללא נוכחות מבוגר.
 • אם אין מוצע לילדים מוקד פעילות נוסף בגן, על שני אנשי הצוות להימצא בחצר.

6.7.   הפסקות בבתי הספר

 • בעת השהייה בחצר תהיה נוכחות קבועה של מבוגר אשר ישגיח כל זמן השהייה בחצר. אין לאפשר לילדים להיות בחצר או בכיתות ללא השגחת איש צוות הצהרון.
 • תפקיד הנוכח בהפסקה להשגיח, לתווך, לטפל ולהגיב לכל המתרחש בשעת השהייה בהפסקה. הנוהל מתקיים בכל יציאה להפסקה.

7.        ביטחון, חירום ובטיחות

א.         סעיף זה, מפרט את העקרונות וההנחיות להפעלת תוכנית ניצנים בתחום הבטיחות, ביטחון ושעת חירום.

ב.         ככלל, בעת הפעלת תוכנית ניצנים יש להתבסס על תוכניות האבטחה והחירום, מרכיבי הביטחון, המיגון, הנהלים, תיקי הנתונים ואישורי הבטיחות הרשותיים הקיימים במוסדות החינוך בהם מופעלת התוכנית ונדרשת התאמה לתוכנית ניצנים.

ג.         בעת הפעלת תוכנית ניצנים אשר תתקיים במתקנים שאינם מוסדות חינוך - באחריות הרשות המקומית לוודא קיום הוראות הבטיחות, ביטחון ושעת חירום בכפיפות להנחיות ולחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ,תוך שימת דגש על קיום מרחב מוגן בהתאמה למספר הילדים וצוות התוכנית והיכולת לקיים בקרת כניסה ונעילה למתקן שבו מופעלת התוכנית.

ד.         יש לתאם את הפעלת תוכנית ניצנים ברשות המקומית עם יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית.

ה.         הכשרה – צוות הצהרון יעבור הכשרה לנושאי הביטחון, בטיחות וחירום ועזרה ראשונה כמפורט בנספח הכשרות א3.

ו.          עדכון נהלים וסדר פעולות - מרכז הצהרון בבית הספר ומובילת הצהרון יקיימו שיחת עדכון נהלים וסדר פעולות עם יחידת הביטחון והחירום ברשות המקומית בנושאי הביטחון, הבטיחות ומצבי החירום בדגש על:

1)     מעבר על תיק הביטחון והחירום המוסדי.

2)     סדר הפעולות במצבי החירום - ירי טילים, רעידת אדמה, שרפה, נוהל פינוי והדיווח לרשות המקומית – לקב''ט מוסדות החינוך ולמוקד הרשותי, טיפול בילד שנפגע, מענה מותאם לילדים עם צרכים מיוחדים.

3)     הכרת מרכיבי הביטחון העיקריים מצילי החיים במוסד החינוכי ואופן הפעלתם והשימוש בהם. מרחבים מוגנים, גדר היקפית תקנית + שער (כולל אחורי), תיק עזרה ראשונה + אלונקה, מטפי כיבוי, בגן ילדים – לחצן מצוקה המחובר למוקד רשותי/מוקד אבטחה. האמצעים הרלוונטיים לבתי הספר: מערכת כריזה, מערכת התרעה לרעידת אדמה (אם קיים), מכשיר החייאה –דפיברילטור (אם קיים).

ז.          מנהל התוכנית הרשותי, מרכז הצהרון בבית הספר ומובילת הצהרון בגן יפעלו על פי הנחיות יחידת הביטחון והחירום של הרשות המקומית בהתאם לחוזרי מנכ"ל בתחום הביטחון, בטיחות ושעת חירום.

להלן דגשים שיש לתת עליהם את הדעת:

1)     עדכון נתוני התלמידים וצוות/סגל הצהרון כנספח לתיק הביטחון והחירום המוסדי הקבוע.

2)     הכרה וקיום סידורי האבטחה בהתאם לחוזר מנכ"ל ביטחון. סריקות, כניסת מבקרים, נעילת שערים.

3)     אבטחה

 • ככלל, הנחיות לאבטחה תתבצענה על פי הוראות משטרת ישראל.
 • תקצוב שעות אבטחה – כמוגדר בקול קורא המתפרסם מדי שנה לרשויות המקומיות.

אם במסגרת התוכנית יש במוסד החינוכי מעל 100 תלמידים, יוקצו לכך שעות מאבטח על בסיס שיפוי של המשרד בכפיפות להגדרות הקול קורא שבתוקף לאותה שנת לימודים.

 • הפעלת המאבטח תתבצע על פי נוהל עבודת מאבטח מוסדות חינוך (נוהל של משטרת ישראל).

4)היערכות למצבי חירום

פעילות על פי תוכנית כניסה למרחבים מוגנים, תרגול הצוותים והחניכים בתחילת התוכנית והפעילות, הכשרת צוותים, הכרת אזורי ההתרעה וההתגוננות ועוד.

5)פינוי ילדי הגן במצב חירום

לימוד של תוכנית הפינוי הרשותית הקיימת הכוללת נתיב המילוט של ילדי הגן לשטח כינוס מחוץ לגן במצבי החירום האלה: שרפה/רעידת אדמה/דליפת חומר מסוכן (חומ"ס) וכל אירוע המחייב פינוי מיידי, תרגול ביצוע תרגול פינוי ילדי הגן עד לשער החירום האחורי, אך ללא יציאה ממתחם המוסד החינוכי.

6)בטיחות

א)מנהל התוכנית הרשותי יוודא קיום אישור מוכנות בתחום הבטיחות למוסד אשר אינו בית ספר/גן ילדים הפועל כל השנה ויש לו האישורים המתאימים.

ב)שגרת הבטיחות תתקיים על פי חוזר מנכ"ל בטיחות.

ג)אם מתגלה מפגע וליקוי בטיחותי בשטח המוסד, מרכז הצהרון בבית הספר או מובילת הצהרון בגן ידווחו למנהל התוכנית הרשותי.

ד)אם מתרחש אירוע בטיחות חריג, כמו פציעה של תלמיד בתאונה או כל אירוע חריג אחר, יש לפעול בדיווח מלא לקב"ט מוסדות חינוך ולמוקד העירוני ובהתאם להנחיות בהוראה מספר 0143 בחוזר מנכ"ל עח/12 "ניהול שגרת הבטיחות", סעיף קטן 5.2.

ה)הפעלות שמגיעות מחוץ לבית הספר וגן הילדים - כל פעילות שמגיעה מחוץ לבית הספר לצורכי חוויה ואתגר - יש לפעול בהתאם להוראת קבע מספר 0017 בחוזר עה/4(ב), "טיולים ופעילות חוץ בגן הילדים – היבטים בטיחותיים וביטחוניים"

ו)שיפוצים ובנייה - אם מתקיימת פעילות בנייה/שיפוצים במוסד החינוכי שבו מתקיימת התוכנית, יש לפעול בהתאם להנחיות הרשות המקומית וחוזר מנכ"ל עבודות ושיפוצים במוסדות חינוך במהלך הלימודים. ובמידת הצורך יש להתייעץ עם קב"ט המוסדות החינוכיים ברשות המקומית.

 

7)פעילות חוץ

8.        מתן שירותי עזרה ראשונה

8.1שירותי עזרה ראשונה לתלמידים ניתנים ללא תשלום באמצעות מד"א. בעקבות פנייה של צוות הגן למוקד טלפוני שמספרו 1-700-55-00-96 ישלח המוקד מטפל למוסד החינוכי לצורך מתן הטיפול הדרוש לילד, או, במידת הצורך ועל פי החלטת המוקד, יזניק אמבולנס. המוקד פועל בשעות 16:00-7:30 בכל ימי הלימודים הרשמיים של המגזרים השונים.

8.2פנייה למוקד תיעשה אך ורק במקרים של פגיעה או פציעה. מטרת השירות היא להעניק טיפול רפואי ראשוני למקרה של היפגעות בשגרה בגנים ובבתי הספר בשעות הלימודים, ולתלמידים בלבד.

8.3להלן פירוט המקרים שבהם יש לפנות למד"א: שינוי במצב ההכרה, איבוד ההכרה או עילפון מכל סיבה שהיא ללא התעוררות מיידית, דימום משמעותי ומסכן חיים, פרכוסים, חום גבוה המלווה בבלבול, בהקאות או בפריחה, קשיי נשימה, תגובה אלרגית המלווה בקוצר נשימה, בנפיחות באזור הפנים והצוואר או בפריחה מפושטת, כאבים חזקים בחזה או בבטן, דפיקות לב מהירות, חשד להרעלה על ידי בליעה, שאיפה או חשיפת העור, כוויות בפנים או כוויות גוף מפושטות, חבלה בעיניים כתוצאה מפציעה או מחדירת חומר זר, נפילה מגובה וחבלה בצוואר או בגב המלווה בהגבלה בתנועה.

8.4טיפול חירום בשל מחלה כרונית או פתאומית בזמן פעילות במקרה של ילד הנזקק לטיפול רפואי דחוף בעקבות מחלה כרונית כגון אפילפסיה, אסטמה וכדומה שיש צורך לפנותו לבית החולים, יפנה צוות ניצנים במסגרת למוקד מד"א ויודיע על הפינוי גם להורי התלמיד. במקרה זה יחול התשלום עבור הפינוי באמבולנס על ההורים.

8.5המטפל הרפואי הוא הסמכות הקובעת את דחיפות הפינוי ואת אמצעי הפינוי. אין למנהלת הגן או לרכז הבית ספרי או למי מטעמם כל סמכות לעכב את הפינוי. אם קבע המטפל הרפואי כי אין צורך בפינוי, אך להערכתם של מנהלת הגן או של הרכז הבית ספרי או מי מטעמם יש צורך בפינוי – יפונה התלמיד על פי שיקול דעתם ותחת אחריותם של מנהלת הגן או הרכז הבית ספרי. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, על צוות ניצנים במסגרת ליידע את ההורים על הפינוי ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות את ילדו.

8.6לאחר חתימת מנהלת הגן או הרכז הבית ספרי על דוח המטפל, יסתיים הטיפול באירוע.

8.7בעת תאונת דרכים, כאשר תלמיד נפגע, יש להזעיק את מד"א או את המוקד העירוני. פינויו של הילד הנפגע יהיה במימון הוריו. התשלום על האמבולנס במקרה של היפגעות מתאונה יועבר לממונה על ההסעות במחוז, וההחזר הכספי יינתן על פי תבחינים לזכאות בהתאם להנחיות בסעיף 0161 בחוזר הוראות הקבע עד/1(א), "שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים".

9.        היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מתאימות

כללי: בעת רישום הילד לצהרון יש לצרף טופס הסכמה מפורשת חתומה בידי ההורה שלפיו לצורך מילוי תפקיד הצהרון וטיפול מיטבי, צוות הגן או בית ספר יעביר מידע על הקטין בנושאים מסוימים שיפורטו בטופס. כך גם לגבי מידע שיעבור מצוות הצהרון לצוות הגן או לצוות בית הספר.

9.1.   התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים בגני הילדים ובבתי הספר

9.1.1במקרה של פגיעת ילד בילד אחר או פגיעה עצמית, יפעל איש הצוות המוביל בצהרון להפסקת הפגיעה.

9.1.2יש ליידע את ההורים על אודות האירוע.

9.1.3יש לעקוב אחר התנהגות הילד, לתעד אותה בכתב ולקבל החלטות להמשך הטיפול.

9.1.4אם ההתנהגות חוזרת על עצמה, יש ליידע את ההורים על כך ולבנות תוכנית אישית המותאמת לילד בשיתוף ההורים. בגן הילדים תיבנה התוכנית בשיתוף מנהלת הגן. בבית הספר תיבנה התוכנית באחריות המרכז הבית ספרי ובהיוועצות עם מחנכת הילד ויועצת בית הספר.

9.1.5במקרה שכל אלו לא יובילו לשיפור, יש לכנס ועדה בין־מקצועית שבראשה יעמוד מנהל אגף החינוך ברשות המקומית או מי מטעמו עם מנהל ניצנים ברשות, צוות הצהרון והורי הילד. בהתאם לצורך יוזמנו בעלי התפקידים הרלוונטיים מצוות הגן ובית הספר. יש להזמין את הורי התלמיד לוועדה הבין־מקצועית ולעודד את שיתוף הפעולה עימם בקידום תהליך ההתערבות. יש להוציא סיכום ישיבה כתוב ולהעביר לכלל הגורמים הנוכחים.

9.1.6על הרשות המקומית להבנות סטנדרטים לאקלים המיטבי בצהרונים. לעניין זה ניתן להסתייע בחוזר מנכ"ל 4, "סטנדרטים לתרבות ולאקלים מיטבי", וכן בסעיף 0117 בחוזר הוראות הקבע, "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון".

9.2.2בגני הילדים

על מובילת צהרון ניצנים לדווח באופן מיידי למנהל ניצנים ברשות, והמנהל ידווח מייד לרכזת הגנים או למנהלת מחלקת גני הילדים ברשות. הטיפול צריך להיעשות בהתאם למנגנון הרשותי שייבנה. מנהל ניצנים ברשות ידווח מיידית למרכז ניצנים במחוז. לאחר הטיפול הדחוף, בעיקר במקרה של פגיעה גופנית, יש לתעד את האירוע  ולשלוח עותק מהתיעוד למרכז ניצנים במחוז.

9.2.3בבתי הספר

המרכז הבית ספרי יתעד את האירוע  ויעדכן מייד את מנהל ניצנים ברשות, את הקב"ט הרשותי, את המנחה הפדגוגי ואת מנהל אגף החינוך ברשות.

9.2.   הוצאת ילד מהצהרון עקב אי־התאמה

הוצאת הילד מהצהרון תיעשה רק בעקבות אירועים חמורים ביותר, המסכנים את התלמיד ואת סביבתו, אשר חזרו ונשנו, ומוצו לגביהם תגובות חינוכיות אחרות, בתנאי שתוכנית ההתערבות אינה נותנת מענה הולם ומידתי ואיננה מסייעת לשינוי הנדרש.

-יש לקיים הליך הוגן ולאפשר לתלמיד להציג את גרסתו לפרטי המצב, על פי יכולתו ובאופן מותאם לו.

-קבלת החלטה על ידי הצוות הרב־מקצועי על הוצאתו מהצהרון תיעשה בהלימה לנסיבות ולנתונים שבידי הצוות. יש לקבל להחלטה את אישורו של ראש מִנהל החינוך ברשות.

-יש לשתף את ההורים בנסיבות ובשיקול הדעת שהובילו להוצאת ילדם ולהעביר מסר חד־משמעי שאינו מאפשר הפרת סמכות והתנהגויות אלימות במסגרת החינוכית. בד בבד יש להפגין אמונה ביכולתו של התלמיד לשנות את התנהגותו.

-מהלך הדיון בדבר ההוצאה ונימוקיה יתועדו כפרוטוקול.

10.  הזנה ומהלך הארוחה

השהייה בצהרון כוללת ארוחת צוהריים חמה המזמנת הקניית יסודות ערכיים-חינוכיים בנושא תזונה, בריאות הגוף והנפש בפרט. לתזונה תפקיד מרכזי בהתפתחות הילד ושמירה על בריאותו. הארוחה מזמנת חשיפה לאוכל בריא, עידוד אכילת פירות וירקות, העדפת שתיית מים על פני משקאות מתוקים, הפחתה עד כדי הימנעות ממאכלים עתירי שומן וסוכר. בתחילת שנת הלימודים יש לפנות להורים ולברר אם ישנם בצהרון ילדים אלרגיים או ילדים המגלים רגישות כלשהי למזון מסוים (גלוטן, לקטוז, אגוזים, בוטנים וכולי).

יש לגלות אחריות ולהיערך בהתאם עם מנהלת ההזנה או ספק המזון. אנו ממליצים על הגשה בתפזורת מאחר שהיא מזמינה את התלמידים להיות שותפים בהתארגנות לארוחה ותורמת לעצמאותם בבחירת המזון, התאמת הכמות לדרישותיהם התחשבות בחבריהם והופכת את האווירה לנעימה וחברותית יותר. הזנה בתפזורת מאפשרת הזדמנות חינוכית מיטבית. המזון שמסופק בהזנה בתפזורת ברובו מסופק בשיטת בשל-הגש, עובדה המשפרת את טעמו של המזון.

במסגרת הארוחה

יש להקפיד על כללי היגיינה אישית: רחיצת ידיים במים וסבון לפני ואחרי הארוחה. יש לעודד כישורי חיים שפעילות זו מזמנת: עריכת שולחן, הגשה עצמית, פינוי השולחן. יש לאפשר שיח בין־אישי סביב השולחן. חשוב שהארוחה תתקיים באווירה שקטה ונעימה.

10.1.           היגיינה

10.1.1יש להקפיד על שטיפת הידיים במים ובסבון הן לפני הארוחה והן אחריה. הנחיה זו כוללת הן את הילדים והן את אנשי הצוות.

10.1.2יש לדאוג שמקום האכילה יהיה אסתטי, מואר ונקי, ושהשולחנות יהיו ערוכים בצורה נאה ומכוסים במפות, או שתהיה מפית אישית לכל ילד. יש להקפיד שהגישה לשולחנות תהיה בטיחותית ונוחה ושהישיבה תהיה מרווחת.

10.1.3יש להקפיד על כוסות שתייה אישיות ועל סימון בקבוקי המים האישיים. יש להגיש את השתייה בזמן הגשת המזון.

10.1.4בשעת הארוחה קיימת חובת נוכחות של איש צוות ניצנים.

10.1.5בעת הארוחה על השולחנות להיות נקיים מציוד לימודי.

10.1.6בכל כיתה או גן שמתקיימת בהם ארוחה, יימצא גליל של שקיות פלסטיק לאיסוף אשפה. השאריות ייאספו בשקיות, והאשפה תפונה באופן מאורגן על ידי תורני הקבוצה מייד בגמר הארוחה למכל אשפה מרכזי בחצר (לא בכיתות).

10.2.           חלוקת המזון במהלך השנה ובימי החופשה

הילדים ישתלבו ויהוו חלק מהאחריות להתארגנות הארוחה אם בסידור השולחנות ואם בפינוי לאחר הארוחה.

10.2.1כלי הגשה מרכזיים יונחו על כל שולחן, ומתוכם ייקחו הילדים מזון לעצמם על פי בחירתם. בגנים שבהם הילדים צעירים ביותר, יגישו להם אנשי הצוות את המזון ויַקנו להם במהלך ההגשה הרגלי הגשה עצמאיים. מומלץ להניח על השולחן כלי כללי לאיסוף פסולת.

10.2.2במידת הצורך, יש לחתוך מראש את המזון ולהגישו מוכן לאכילה בתפזורת בזמן שהילדים יושבים סביב השולחנות.

10.2.3ככלל, יש להרגיל את הילדים לאכול בסכין ובמזלג בכל המוסדות: הן בגני הילדים והן בבתי הספר. מומלץ לחלק סכו"ם לשימושם של הילדים בזמן הארוחה.

10.3.           רגישות למזון

התנהלות הארוחה בעת קבלת המזון, בחלוקתו ובאיסופו היא על פי נוהלי בקרת הזנה העומדות בתקן משרד הבריאות וכן לפי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, הוראת קבע  0042 - "התנהלות מוסדות החינוך והצהרונים לשם הבטחת בריאותם של תלמידים הסובלים מאלרגיות למוצרי מזון"[2].

אין להתנות השתתפות תלמיד במסגרת התוכנית בשל אלרגיה למזון או לקות בריאות אחרת.

10.3.1בכל מקרה של דיווח הורה על רגישות או על אלרגיה למזון, יש לפעול כדלהלן:

א.         יש להנחות את ההורים להמציא אישור רפואי מעודכן מרופא מומחה לאלרגיה (אלרגולוג), האישור תקף לשנת לימודים מיום הוצאתו, על הרגישות למוצר המזון שהילד סובל ממנה. האישור הרפואי יועבר בפקס או במייל למנהל התוכנית ברשות או לרכז הבית ספרי, בציון שם בית הספר או הגן, הכיתה ומספר הטלפון של ההורה ושל המורה. בגני הילדים יש לעדכן את מנהלת הגן, והיא תעביר את המידע למובילת הצהרון. אם יש במסגרת הצהרון ילדים משניים או שלושה גנים, יועברו האישורים לידי מובילת הצהרון.

ב.         במסגרת ההזנה ניתן מענה של מנה ללא אלרגנים לבעלי הרגישויות הללו בלבד: בעלי רגישות לגלוטן, לחלב, לביצים, לשומשום, לאגוזי לוז, לשקדים, לבוטנים ולסויה. יש לרכוש מנות אלו רק ממפעלים שיש להם היתר של שירות המזון ממשרד הבריאות לייצור מנות ללא אלרגנים. רשימת מפעלים מורשים מטעם תוכנית ההזנה נמצאת אצל זכיין משרד החינוך המספק שירותי הזנה.

ג.         אם האלרגיה אינה מתוך הרשימה שלעיל, אין אפשרות לספק לילד את המזון המתאים, ויש להנחות את ההורים על מחויבותם לצייד את התלמיד במזון מהבית ובהתאם, לקזז מהתשלום את חלקו היחסי.

ד.         יש לתלות במקום בולט וגלוי במידת האפשר לאנשי צוות התוכנית את שמות הילדים הרגישים למזון ואת המזונות שעליהם להימנע מהם.

ה.         יש להקפיד שהתלמידים לא יחליפו ביניהם ארוחות או כלי אוכל.

ו.          יש להקפיד לנקוט את כל האמצעים הנדרשים, לרבות הרחקת אלרגנים כדי למנוע ככל הניתן את חשיפתו של ילד הסובל מאלרגיה לאלרגנים. במקרה של חשיפה יש לפעול באופן מדויק על פי ההנחיות הרפואיות ועל פי הנהלים שנקבע בחוזר המנכ"ל בנושא האלרגיות.

ז.          יש לעודד את יתר ההורים לשמור על סביבה נקייה מאלרגנים ולא להביא לשטח המוסד את מרכיב המזון שהילד אלרגי אליו. העובדים בגן ובצהרון יוודאו את ניקוי משטחי האכילה ורחיצת הידיים לילדים לאחר הארוחות.

הנחיות בנושא תלמידים החולים במחלת הצליאק נמצאות בסעיף 0112 של חוזר הוראות הקבע עה/7(א), "תלמידים החולים במחלת הצליאק".

10.3.2ברשויות המקבלות שירותי הזנה במסגרת תוכנית ההזנה של המשרד יש לנהוג כדלקמן:

א.         כדי להפסיק מנה מיוחדת על מנהל התוכנית לפנות לתזונאי המחוז.

ב.         אין לעשות כל שינוי במנות המיוחדות ללא אישור תזונאי המחוז.

ג.         בטיולים ובפעילויות מחוץ לגן או לבית הספר אין אפשרות לספק מנה לילדים בעלי רגישויות למזון. במקרה זה יש לעדכן את הורי הילד כי עליהם לציידו בארוחה מהבית.

ד.         אם התקבלה מנה מיוחדת פגומה, אין לספק אותה לילד ויש להודיע על כך מייד לתזונאי המחוז. 

10.3.3על פי הנחיות משרד הבריאות אין לשמור, לאחסן או לעשות כל שימוש שהוא בשאריות מזון מבושל או מזון מאוחסן שאריזתו נפתחה (כמו קופסאות שימורים).

במזון מסוג זה עלולים להתפתח במהירות חיידקים הגורמים להרעלת מזון קשה. לפיכך יש להשליך לאשפה את כל שאריות המזון מארוחת הצוהריים.

10.3.4יש לשמור את הצידניות הריקות מחוץ לדלת הגן או הכיתה במקום מקורה, מוגן ומוצל.

10.3.5אסור בהחלט להוציא משטח הגן או משטח בית הספר שאריות מזון מבושל או כל מזון אחר שנותר מארוחות הילדים מכל סיבה שהיא.


11.  נספח הכשרות

נספח א'3

הכשרת צוותי הצהרונים הפועלים בתוכנית 'ניצנים' בשנת הלימודים התש"ף

משרד החינוך יכשיר את צוותי ניצנים שיפעלו בתוכנית בשנת הלימודים התש"ף באמצעות מנחים מטעם זכיין משרד החינוך.

תוכנית ההכשרה מתחלקת לשניים באופן הזה:

א.     תוכנית הכשרה - 25 שעות (הנחיה בסיסית) ניתנת לכלל צוותי ניצנים בכל הרשויות.

ב.      תוכנית הנחיה וליווי בתוך המסגרות (הנחיה מקיפה) ניתנת בחלק מהרשויות, למסגרות נבחרות הזקוקות לליווי והדרכה צמודה.

להלן פירוט תוכנית ההכשרה:

א.     תוכנית הכשרה - 25 שעות (הנחיה בסיסית)

 • כלל הצוותים בתוכנית 'ניצנים' מתוקצבים להכשרה בהיקף של 25 שעות.
 • מנהל ניצנים ברשות יבנה יחד עם המנחה הפדגוגי את תוכנית ההכשרה (הנחיה הבסיסית) בת 25 שעות לצוותי ניצנים על פי המתווה שלהלן:

מטרות תוכנית ההכשרה (הנחיה בסיסית):

 • התוכנית תעצים ותפתח את היכולות המקצועיות של צוותי ניצנים.
 • התוכנית תשפר את יכולות צוותי ניצנים בעבודה עם ילדים בהתאמה גילית במסגרות.
 • התוכנית תעניק ידע וכלים מעשיים לעבודה במסגרות עם ילדים בני 3–8 בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד.

השעות תחולקנה באופן הזה:

תשע שעות בתחום המנהלי לפי הפירוט הזה:

שלוש שעות נהלים והנחיות, היערכות לפתיחה וסגירה של המסגרות. התכנים ייקבעו עם מנהל ניצנים ברשות.

ארבע שעות - עזרה ראשונה – ריענון. התכנים כפי שמופיעים בהמשך בפרק ההכשרה.

שתי שעות ביטחון, חירום ובטיחות - התכנים כפי שמופיעים בהמשך בפרק ההכשרה.

16 שעות בתחום הפדגוגי לפי הפירוט הזה:

נושאים עיקריים בהתאמה לשלבי הגיל: גן/בית ספר ולוותק בתוכנית.

 • הטמעת עקרונות ומתווה סדר היום בצהרון.
 • בניית תוכנית עבודה פדגוגית של הרכז בבית הספר ושל מוביל הצהרון בגן.
 • פיתוח אקלים בטוח ומוגן
 • היבטים התפתחותיים בגילי 3–8.
 • הארוחה כמקדמת הרגלים, אורח חיים בריא ותזונה נבונה.
 • שילוב אומנויות כמקדמי למידה חווייתית.
 • התמודדות עם התנהגויות מאתגרות של ילדים.
 • תקשורת עם הורים.
 • העצמה אישית של צוותי הצהרון.
 • הסיפור כמקדם למידה משמעותית.

ארגון ההכשרה (הנחיה בסיסית)

 • על מנהל ניצנים ברשות לארגן קבוצות של צוותי המסגרות בממוצע של 25 משתתפים לקבוצת הכשרה.

        מינימום 18 משתתפים ולא יותר מ־26 משתתפים. מעל 26 משתתפים יש לקבל אישור ממנהלת ניצנים במחוז ולצרף את האישור לתיק מנהל ניצנים ברשות.

 • מיפוי הצוותים, ככל הניתן, יתבצע על פי מוסד - מסגרת גן/בית ספר וותק של הצוותים הפועלים בתוכנית. יש למלא את פרטי המשתתפים בכל קבוצה בטופס 1.

        תוספת משתתפים מעבר למתוקצב בקול קורא במימון הרשות.

על מנהל ניצנים ליידע את המשתתפים במועדי ההכשרה והחתמתם על טופס מוסדר של נוכחות. יידוע המשתתפים במועדי ההכשרה וניהול יומן נוכחות בטופס 3.

 • על מנהל ניצנים ברשות לארגן את מיקום ההכשרה הכולל את התנאים הפיזיים בה ולוודא כי המקום עומד בתנאים ראויים לקיום השתלמות (כיתה, שירותים, כיבוד, עזרים נלווים).
 • מילוי משוב באמצעות אפליקציה בסיום ההכשרה - באחריות מנחה הזכיין.
 • על מנהל ניצנים ברשות להשתתף לפחות בשלושה מפגשי הכשרה ולמלא טופס משוב על ביקור בהכשרה - ראו בטופס 4.
 • ההכשרה תתפרס על פני כל חודשי הפעילות.
 • מפגשי הכשרה רציפים אחת לחודש.
 • שעת הכשרה היא בת 60 דקות כולל הפסקה (לא תפחת מ־45 דקות ללא הפסקה).
 • על כל המשתתפים בהכשרה להשתתף באופן סדיר במפגשים.
 • עמידה בחובת ההכשרה תוכר עד 20% היעדרות.
 • זכאות לתעודת השתתפות בהכשרה תינתן למשתתפים בכל המפגשים (100% השתתפות).
 • ההכשרה אינה מוכרת לגמול.

        מובהר, כי השתתפות בפועל בהכשרה תחשב לעובדים בתוכנית כשעת עבודה לכל דבר ותזכה בשכר בהתאם. מספר שעות ההכשרה בתשלום לעובד לא יעלה על 25 שעות.

ב.     תוכנית הנחיה וליווי בתוך המסגרות (הנחיה מקיפה)

 • ההנחיה תינתן בחלק מהרשויות, למסגרות נבחרות הזקוקות לליווי ולהדרכה צמודה.
 • על מנהל ניצנים ברשות למפות את המסגרות האלה.
 • המנחה תקבל ממנהל ניצנים ברשות את רשימת המסגרות המומלצות להנחיה ותקיים ביקור ראשון לצורך מיפוי הצרכים של המסגרת.
 • בהתאם למיפוי המסגרות, תבנה המנחה בשיתוף עם מנהל ניצנים ברשות תוכנית הנחיה (הנחיה מקיפה) לכל אחת מהמסגרות בהתאם לעקרונות מודל ההנחיה מצוי בטופס 2.
 • על מנהל ניצנים ברשות לקיים מפגשים שוטפים עם המנחה (הנחיה מקיפה) לצורך מעקב על התקדמות ביעדים שהוצבו בתוכנית ההנחיה.
 • אם לא שובצה מנחה לליווי בתוך המסגרות, על מנהל ניצנים ברשות לתת - ככל האפשר - מענה לצרכים מהשטח.

פרק ההכשרה בנושאי ביטחון, בטיחות וחירום

1)     במסגרת תוכנית ההכשרה הכוללת, צוות הצהרון יעבור הכשרה לנושאי הביטחון, בטיחות וחירום ועזרה ראשונה בפיקוח של מנהל תוכנית ניצנים הרשותי בשני הנושאים הללו:

        עזרה ראשונה - בהיקף של 4 שעות על ידי חברה זכיינית של תוכנית ניצנים.

        ביטחון, בטיחות ושעת חירום – בהיקף של 2 שעות יתבצעו על פי התכנים ובהיקף הזמן הרשום בטבלה בכפוף לסעיפים שלעיל, לחוזרי מנכ"ל משרד החינוך והנחיות אגף הביטחון שיפורסמו מעת לעת:

 

נושא ראשי

נושא משני

זמן

ביטחון

מרכיבי הביטחון במוסד החינוכי

40 דקות

נוהלי אבטחה

סריקות בוקר ובסוף היום

הפעלת לחצן מצוקה בגני הילדים

נוהל כניסת מבקרים למוסד החינוכי

סדר פעולת בעת זיהוי חפץ חשוד

שעת חירום

סדר פעולות בעת ירי טילים/הישמע אזעקה (כניסה למרחבים מוגנים)

40 דקות

סדר פעולות בעת רעידת אדמה

סדר פעולות בעת צונמי ברשויות רלוונטיות

סדר פעולות בעת אירוע שרפה

סדר פעולת בעת דליפת חומר מסוכן

נוהל פינוי מוסד חינוכי בעת מצב חירום

בטיחות

ניהול שגרת הבטיחות בתוכנית ניצנים

 

40 דקות

נוהל דיווח אירוע בטיחות

ניתוח אירוע בטיחות ולמידה מהם

 

[1] בכל מקום שבו יש שימוש בלשון זכר או נקבה, הכוונה לכל המגדרים.

[2] https://apps.education.gov.il/Mankal/horaa.aspx?siduri=51