האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר במקרים מסוימים

הוראת קבע מס' 0035 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ה באב תשע"ז, 17 באוגוסט 2017 | הוראה תקפה מתאריך: 17.8.2017
חוזר זה מפרט את ההנחיות בנושא האיסור של שילוב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך, ובכלל זה את האיסור לחלק במוסדות חינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ואת האיסור של מתן חסות או המלצה על ידי עובדים במערכת החינוך. בנוסף מובא תיאור פעילותה של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.
חוזר זה מחליף את סעיף 3.7-84 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א) בשל הצורך לסייג את ההוראה האוסרת לפרסם חוגי ספורט או פעולות ספורט במוסדות החינוך, כדלקמן: אף שאין לאפשר כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גורמים העוסקים בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך הלימודים, המפקח על החינוך הגופני רשאי לאשר פעילויות שמטרתן להציג בפני התלמידים חוגי ספורט המאורגנים על ידי המחלקה לספורט ברשות המקומית ובאחריותה (השינוי מופיע בסעיף קטן 7).

   02 - 5603220
   iritli@education.gov.il
כלל מערכת החינוך.

 

1.        הגדרות

1.1.         פרסומת מסחרית

כל הודעה ברבים, כגון במודעות, בחוברות, בפלקטים, בחומרי פרסום ועל אבזרים, וכן מכירה, שירות או שיווק של מוצר או של אירוע שאינו בטיפול ישיר של משרדי הממשלה. יוצאים מכלל זה אירועים שציבור עובדי המדינה עשויים להשתתף בהם או מוצרים או שירותים שהם עשויים לרכוש בעקבות הסכם מוקדם עם נציגות עובדי המדינה.

1.2.         מתן וקבלה של חסות

הכרה, פיקוח, תמיכה מקצועית, תמיכה כספית, מתן ייעוץ פדגוגי או ארגוני, פרסום באמצעים שונים, כגון בחוזרי המנכ"ל, בחוזרי האגפים או בחוזרי יחידות המשרד, בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני או חד-פעמי; מתן זכות שימוש בשם העובד או תפקידו או בשם משרד החינוך, מילוי תפקיד בגוף מבקש החסות, השתתפות באירועים מטעם גוף כאמור.

1.3.         גוף מבקש חסות

אדם או תאגיד מחוץ לשירות המדינה, בין אם הוא פועל למטרות רווח ובין אם לאו.

1.4.         התקשרות

יצירת קשר בעל-פה או בכתב תוך הצהרה מכוונת, גלויה או סמויה, על התקשרות, התחייבות בעל-פה או בכתב וחתימת חוזה, הסכם דברים או מסמך הבנות.

1.5.         חומר לימודי

כל חומר כתוב, מודפס, משודר, מצולם או מוקלט, לרבות תוכנות ולומדות, המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים ומשמש ספר לימוד או ספר עזר, וכל חומר אחר שמשרד החינוך התיר את הכנסתו לשימוש התלמידים בבתי הספר ובגני הילדים, לרבות חומר שהמשרד אישר את חלוקתו לתלמידים במוסדות החינוך ולמעט עיתונים וכתבי עת (ראה להלן הרחבה בנושא עיתונים וכתבי עת).

1.6.         פעילות חינוכית או חומר חינוכי

כל אירוע המיועד לתלמידי בתי הספר וגני הילדים, לצוותים החינוכיים ולעובדי המשרד, או כל אירוע המופק על ידי יחידות המשרד או מטעמו, וכן כל אירוע או פעילות שהמשרד נותן את חסותו עליו, לרבות תחרויות ספורט, מופעי תרבות ואמנות, טקסים או ירידים, וכן כל חומר חינוכי לתלמידים או לצוותים החינוכיים או לעובדי המשרד, המופקים על ידי המשרד או שאינם מופקים על ידו אך הוא נותן להם את חסותו.

2.        הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית

2.1הוועדה לאישור השילוב של פרסומת מסחרית במוסדות החינוך מונתה על-ידי מנכ"ל המשרד, והיא פועלת על-פי הנחיות החשב הכללי באוצר ועל-פי קריטריונים המקובלים על הוועדה הבין-משרדית לאישור פרסומת מסחרית. הוועדה רשאית לשנות את הקריטריונים מעת לעת, והיא תדאג לפרסום השינויים בחוזר המנכ"ל.

2.2הוועדה פועלת במטרה לבחון ולהתיר או לאסור פעילות חינוכית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית גלויה או סמויה מעצם מהותם.

2.3תפקיד הוועדה הוא לבחון, לשקול, להתיר או לאסור שילוב פרסומת מסחרית, התקשרות וקבלה ומתן של חסות בחומר לימודי וחינוכי ובאירועים ובפעילויות על כל סוגיהם במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו, על פי שיקולים חינוכיים וחברתיים ערכיים ושוויוניים.

2.4מוסדות חינוך, יחידות המשרד ובעלי תפקידים לא יערכו פעילות המשלבת פרסומת מסחרית ולא ייצרו התקשרות או ייתנו או יקבלו חסות המשלבים פרסומת מסחרית ללא היתר מפורש מראש ובכתב של הוועדה.

2.5כל אזרח – לרבות עובדי הוראה ופיקוח, מנהלי מוסדות חינוך, גננות, רשויות חינוך מקומיות, בעלויות וכלל עובדי מערכת החינוך – המבקש לשלב פרסומת מסחרית בפעילותו במערכת החינוך חייב לפנות אל הוועדה לקבלת היתר.

2.6יש להביא לפני הוועדה כל שיתוף פעולה עם גורם חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, לצורך פעילות במערכת החינוך, לרבות התקשרות או מתן או קבלה של חסות.

2.7נוסף על האמור ב-2.6 לעיל, שילוב של תכנית חינוכית, התקשרות או קבלה או מתן של חסות של גוף חוץ-מוסדי מחייבים קבלת אישור מקצועי של הגורם האחראי לתחום במשרד ושל הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

2.8היתרים לפעילות חינוכית, להתקשרויות או למתן ולקבלה של חסות המשלבים פרסומת מסחרית ניתנים אך ורק על ידי הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

2.9רק מסמך שהונפק על ידי הוועדה משמש האישור היחיד והבלעדי לפנייה למוסדות חינוך או לקיום פעילות.

2.10בעלי תפקידים במטה ובמחוזות אינם רשאים להנפיק אישורים פרטניים לפעילות, אפילו ניתן אישור הוועדה לפעילות.

2.11מנהל המוסד החינוכי או בעל תפקיד לא יכירו בפנייה של גורם חוץ-מוסדי שלא קיבלה את היתר הוועדה.

2.12על אף האמור לעיל, היתר הוועדה אינו מחייב את מנהל המוסד החינוכי להסכים לקיים את הפעילות המוצעת.

2.13מתן היתר הוועדה אינו פוטר את מנהל המוסד החינוכי או כל בעל תפקיד במערכת החינוך מהאחריות להקפיד על קיומן של הוראות חוזר המנכ"ל במלואן ולפעול בכפיפות לסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה.

3.        אופן פעולתה של הוועדה

3.1הוועדה בודקת וקובעת מהי פרסומת מותרת, מה הם אמצעי הפרסום המותרים, היכן הפרסום מותר ומהו אופן הצגתו.

3.2הוועדה בוחנת אם קיימת או נדרשת התקשרות משפטית, מה הן מטרות הפרסום, מה הם המסרים הבאים לידי ביטוי בפרסום, וכן אם קיימים בפרסום מרכיבים הגורמים להטעיית הציבור, אם הפרסום מחנך ואם הוא מהימן ותואם את המסר שהוא מפרסם.

3.3הוועדה מאשרת ומתירה פעילות המשלבת פרסומת מסחרית, התקשרות או מתן חסות לאחר בדיקת הבקשה ומציידת את הפונה באישור בכתב. האישור מפרט את כל תנאי ההיתר ומגדיר את תוקפו (זמן קצוב המוגדר בתאריך או בשנת לימודים). בכל היתר מצוין במפורש כי אי-עמידה בתנאיו תגרור את שלילתו לאלתר.

3.4הוועדה מאשרת את אזכור שמו של נותן הסיוע או נותן החסות בצנעה, ללא לוגו וללא שם מותג. אין כלל אזכור של נותן החסות, לוגו או שמות מותגים על גבי החומר החינוכי.

3.5הוועדה מעדיפה את המינוח "בסיוע" או "באדיבות" על המונח "בחסות".

3.6הוועדה מאפשרת הזדמנות שווה לכל העוסקים בתחום ושוקלת כל פנייה לגופו של עניין.

3.7הוועדה בוחנת את תרומת הפעילות ואת החומרים או את ההתקשרות לחינוך ולקידומו בכפיפות לתנאים ולאמות מידה כלליים, מתוך כוונה לקדם נושאים שהמשרד מעוניין בהם.

3.8אישור הוועדה אינו המלצת המשרד על גוף או על פעילות.

3.9הוועדה אינה מאשרת:

א.פרסומת ישירה לתלמידים;

ב.פעילות המשלבת היגדים ומאפיינים הנוגדים אמות מידה חינוכיות או חברתיות;

ג.פעילות שתגרום להוצאה כספית כתוצאה מהפרסום, מההתקשרות או ממתן החסות;

ד.פעילות המשלבת פרסומת שתגרום לחוסר שוויון הזדמנויות לרכישה בקרב התלמידים והצוות החינוכי;

ה.פעילות המביעה או המשלבת מסרים פוליטיים, מפלגתיים או מחאה חברתית

3.10הוועדה אוסרת:

א.מגע ישיר עם תלמידים;

ב.חלוקת חומר פרסומי ושיווקי;

ג.חלוקת מתנות ושוברים להגרלות;

ד.קבלת פרטים מזהים מתלמידים;

ה.החתמת תלמידים על מסמכים;

ו.פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים.

3.11גוף המתוקצב על ידי המשרד ואשר נוהל התמיכות של משרדי הממשלה חל עליו חייב לציין בפנייתו לוועדה את עובדת היותו נתמך או מתוקצב על ידי המשרד או את היותו בפיקוח המשרד. על הגוף המתוקצב על ידי המשרד חלים כל הכללים לגבי שילוב פרסומת מסחרית.

יש לשלוח את "טופס הבקשה לקבלת חסות משרד החינוך או היתר לשילוב פרסומת מסחרית לפעילות חינוכית או להתקשרות" לוועדה לאישור חסות ממשלתית ושילוב פרסומת מסחרית, רחוב דבורה הנביאה 2, ירושלים.

4.        החוק, התקנות וענישה

4.1מנהלי מוסדות החינוך מחויבים לפעול בהתאם לחוקים ולתקנות העוסקים באיסור פרסומת מסחרית המכוונת לקטינים ואיסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך המובאים בנספח להלן.

4.2לפי החוק והתקנות שימוש בפרסומת מסחרית, התקשרות או מתן וקבלה של חסות מגוף חוץ-מוסדי, לרבות גוף עסקי, במוסד חינוכי או בפעילות מטעמו, ללא אישור הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית, וכן כל חריגה מהוראות חוזר המנכ"ל או מהסעיפים המפורטים בהיתר הוועדה, הם עברה על החוק ועל התקנות.

4.3כל בעל תפקיד, מנהל מוסד חינוכי ועובד הוראה או פיקוח שיתיר חלוקת מוצרים או פעילות המשלבת פרסומת מסחרית או התקשרות ויפעל בניגוד להנחיות המשרד עובר עברה על פי "תקנות פרסומת מסחרית ודרכי שיווק מכוונים לקטינים, התשנ"א–1991, מכוח חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, ועלול להיקרא לדין משמעתי ולשאת בתוצאות, ויינקטו נגדו הצעדים המנויים בחוק להגנת הצרכן, התשמ"א–1981.

4.4החוק על איסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך מטיל על מנהל המוסד החינוכי את מלוא האחריות לאיסור פעילות מסחרית במוסד החינוכי, אלא אם כן הוא קיבל אישור לכך מהוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

5.        הנחיות החשב הכללי באוצר

על פי הנחיות החשב הכללי באוצר אודות פרסומת מסחרית ומתן חסות ממשלתית לפעילות ששותף בה משרד ממשלתי, הוראה 15.3.1, "פרסומת מסחרית, חסות ממשלתית והשתתפות משרד ממשלתי בכנסים", על כל מי שמבקש לשלב פרסומת מסחרית או לקבל את חסות משרד החינוך לפעילות לפנות לוועדה המשרדית לפחות שלושה חודשים לפני מועד הפעילות המבוקשת. בהתאם להנחיות החשב הכללי באוצר הוועדה המשרדית תדון בבקשה ובמידת הצורך ולפי ההנחיות תפנה לוועדה הבין-משרדית לצורך קבלת אישורה.

6.        האיסור לחלק במוסדות החינוך כל חומר שיווקי או פרסומי ללא היתר

חל איסור מוחלט על חלוקת מוצרי צריכה, מוצרי מזון, דוגמאות ודוגמיות של מוצרים, ספרים, עיתונים, אבזרים או כל חומר שיווקי או פרסומי במוסד החינוכי או בכל פעילות מטעמו, במסגרת פורמאלית או בלתי-פורמאלית, ללא היתר של הוועדה לאישור שילוב פרסומת מסחרית.

7.        איסור פרסום חוגי ספורט או פעילות ספורט במוסדות החינוך

אין לאפשר בשום מקרה כניסה לבתי הספר ולגני הילדים של גופי ספורט, אגודות ספורט או כל גורם העוסק בספורט לצורך הדגמה, מיון תלמידים או הפעלתם במהלך השוטף של הלימודים.

יידוע התלמידים על פעילויות ספורט מטעם הרשות המקומית ייעשה באמצעות כרזה שתוצג במקום מרכזי במוסד החינוכי ולא באמצעות חלוקת חומר פרסומי לתלמידים. יובהר מעל לכל ספק כי פרסום מטעם הרשות יכלול פרסום על פעילות הנערכת על ידי הרשות המקומית ולא על ידי גופים אחרים.

עם זאת, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, מאחר שמשרד החינוך שם לו למטרה לעודד אורח חיים פעיל ובריא ולהגביר את הפעילות הגופנית של תלמידים בשעות הפנאי, יוּתַר לבצע פעילות שבמסגרתה המפקח על החינוך הגופני רשאי לאשר בכתב:

-קיום פעילות שמטרתה חשיפת חוגי ספורט המאורגנים על ידי המחלקה לספורט ברשות המקומית ובאחריותה (לא תאושר פעילות של גופים אחרים, והפעילות תתבצע בתיאום עם מנהל בית הספר, באישורו, בניהולו ובאחריותו של המורה לחינוך גופני של בית הספר);

-הצגה בפני התלמידים של חוגי ספורט המאורגנים על ידי המחלקה לספורט ברשות המקומית ואשר מצויים באחריותה, בתיאום עם מנהל בית הספר ובאישורו.

8.        האיסור על מתן חסות או המלצה על ידי עובדים במערכת החינוך

חל איסור על עובד משרד החינוך ועל עובד הוראה לחוות דעה, להמליץ, לשווק או לתת אישור לחומר לימוד, לתכנית לימודים או לחומר העשרה (כגון ספרים, חוברות, תקליטורים, משחקים) כשיש בכך משום מתן חסות המשרד, וזאת שלא באמצעות המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, ובכלל זה הגף לאישור ספרי לימוד או האגף לתכניות לימודים.

9.        הצבת מכונות לממכר משקאות ומזון או דוכן לממכר מזון

9.1בתי הספר, בתיאום, בהסכמה ובשיתוף עם ועד ההורים המוסדי ועם התלמידים, יכולים ליזום מהלך להצבת מכונות לממכר משקה או מזון או דוכן לממכר מזון.

9.2על הרשות המקומית או על בעלות המוסד החינוכי ליזום את רכישת המכונות על פי תהליכי הרכישה המקובלים (באמצעות מכרז).

9.3מכונות לממכר מזון ומשקאות תהיינה ללא כל פרסומת מסחרית או מיתוג.

9.4תהליך הרכישה, ההצבה וההפעלה של המכונות לממכר מזון ושתייה והדוכנים לממכר מזון צריך להבטיח כי –

א.לא יימכרו מוצרי יוקרה;

ב.תכולת ההרכב של המזון והשתייה במכונות ובדוכני המזון ובקיוסקים תתאים להוראות "החוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה במוסדות חינוך, התשע"ד 2014" ולתקנותיו;

ג.מגוון המוצרים יתואם עם הנהלת בית הספר ועם הנהגת ההורים;

ד.נציגי התלמידים יהיו שותפים לתהליך;

ה.תהליכי ההתקשרות יבטיחו הוזלה משמעותית במחירי המוצרים בהשוואה למחיריהם בחנויות.

9.5בהפעלת דוכן לממכר מזון (קיוסק) על ידי גורם חיצוני יש לפעול על פי חוקי העזר העירוניים ורישיון עסקים כמקובל ברשות המקומית.

10.  עיתונים וכתבי עת

10.1עיתונים, כתבי עת, עלונים וירחונים העורכים פעילות תקשורתית חינוכית יכולים לפנות לוועדה ולבקש היתר להציע את פעילותם לבתי הספר.

10.2הוועדה אינה מתירה הפצה חופשית של עיתונים ועיתוני ילדים ונוער בקרב התלמידים.

10.3אם החליט מנהל בית הספר לרכוש עיתון על פי שיקוליו הפדגוגיים, עליו לקטלגו בספריית בית הספר.

10.4כדי למנוע את חשיפתם של תלמידים לעיתון אחד בלבד בית הספר רשאי לקיים פעילות עם עיתון מסוים שיבחר רק בשנת לימודים אחת, ובשנה שאחריה עליו לפנות לביצוע פעילות חינוכית זו עם עיתון אחר.

10.5במסגרת הפעילות החינוכית עם העיתון מותר למערכת העיתון להציע לבית הספר סיוע והדרכה מקצועית בהפקת עיתון בית הספר. העיתון יהיה נקי מפרסומות, ייכתב וייערך על ידי התלמידים, ועלות הפקתו תהיה נמוכה משמעותית בהשוואה לעלות הפקה עצמאית.

10.6המשרד אוסר על מערכת עיתון, עלון או ירחון ליצור קשר ישיר עם התלמידים ועם הצוות החינוכי, אלא רק באמצעות הנהלת בית הספר.

11.  תקשורת

פעילות או התקשרות עם גורם תקשורת מסחרי לצורך השתתפות בתכניות טלוויזיה או רדיו, בתחרויות ובחידונים מחייבות את אישור הוועדה ואת האישור של דוברות המשרד.

12.  האיסור לבקר במרכז מבקרים של חברה מסחרית

חל איסור מוחלט לבקר במרכז מבקרים, במפעל ובמקום פעילות של חברה מסחרית שמתקיימת בהם פעילות המשלבת פרסומת מסחרית גלויה או סמויה ופעילות החושפת  את המבקרים למוצרים, לתהליכים או לשיווק בכל אמצעי.

13.  נספח א': סעיף 6 של התקנות להגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים) והחוק  לאיסור פעילות מסחרית במוסדות החינוך

 

א.התקנות להגנת הצרכן (פרסומת מכוונת לקטינים), התשנ"א­–1981, סעיף 6 לא יעשה אדם פרסומת במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות, ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהסמיכו לכך... עברה על הוראות אלה דינה מאסר שנה או קנס פי 7 מן הקנס האמור בסעיף 66(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.

ב.החוק לאיסור פעילות מסחרית במוסדות חינוך, התשס"ח–2007

הגדרות

1."מוסד חינוך": מוסד חינוך רשמי כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, וכן בית ספר או גן ילדים שבו מתחנכים תלמידים באופן שיטתי, שניתן בו חינוך גן ילדים, חינוך יסודי, חינוך על-יסודי או חינוך מיוחד, ושחל עליו חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט–1969;

"מפרסם": מי שמטעמו נעשית הפרסומת, מי שמביא את דבר הפרסומת לפרסום וגורם בכך לפרסומה, מי שמפיץ פרסומת או מי שמחליט בפועל על הפרסום;

"עוסק": מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

"פרסומת": לרבות פרסום שממומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

"השר": שר החינוך.

פעולות אסורות

2.מנהל מוסד חינוך לא יאפשר ביצוע של פעולות אלה מטעם עוסק או מפרסם בשטח מוסד החינוך:

(1)כניסה לשם פרסום, שיווק, קידום מכירות או הצגת מוצר או שירות מסחרי לכל מטרה שהיא, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

(2)הצגת פרסומות בכל דרך;

(3)חלוקת חומר פרסומי או מתנות, עריכת הגרלות או החתמת תלמידים על מסמכים, בשעות שבהן מתקיימת פעילות מוסד החינוך;

(4)שימוש בעזרי לימוד לשם פרסום או קידום מכירות;

(5)קבלת פרטים מזהים מתלמידים, שלהם או של בני משפחתם.

איסור מסירה של פרטים

3.מי שהגיעו אליו, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו במוסד חינוך, פרטי מידע על תלמידים או על בני משפחתם, לא ימסרם לעוסק או למפרסם; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת סודיות לפי כל דין.

אישור מיוחד

4.על אף האמור בסעיף 2, רשאי המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיכו לכך, לפי פנייה של מנהל מוסד חינוך או של אדם אחר, לתת אישור מיוחד, מטעמים שיירשמו, לביצוע פעולה מהפעולות המנויות באותו סעיף; אישור כאמור יכול שיהא לעניין מסוים או באופן כללי לסוגי עניינים לתקופה שתיקבע.

שמירת דינים

5.הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

דיווח לכנסת

6.המנהל הכללי של משרד החינוך ימסור לוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, מדי שנה, לא יאוחר מיום א' בכסלו, דין וחשבון על אישורים שניתנו לפי הוראות סעיף 4, בשנה שקדמה למועד הדיווח.

ביצוע ותקנות

7.השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי הפיקוח על קיום הוראותיו.

8.תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו.

14.  נספח ב': טופס בקשה לקבלת היתר לחסות ממשלתית.[1]

 

קישור להורדת הטופס

13607954

 

 

טופס בקשה לקבלת חסות משרד החינוך  או היתר לשילוב פרסומת מסחרית לפעילות חינוכית או להתקשרות

 

 

תאריך : ___________

 

 

א.     פרטי החסות: _______________________________________

 

[כגון : השתתפות שר/ מנכ"ל , עובד ציבור באירוע, שימוש בלוגו המשרד, שיתוף פעולה בפעולות מסוימות, ביצוע תכנית חינוכית משותפת או עצמאית]

 

ב.      פרטים כלליים:

 

שם המבקש:

 

כתובת:

 

טלפון:

 

דוא"ל:

 

שם איש הקשר ותפקידו:

 

טלפון ישיר:

דוא"ל איש הקשר:

 

ג.       תיאור תחום הפעילות  של הגוף הפונה והיקפי פעילותו

[יש לתאר את תחום העיסוק העיקרי ותחומי עיסוק משניים].

 

 

 

 

 

 

 

 

ד.       ישות משפטית [רשות מקומית, גוף מסחרי, עמותה, רישיון עיסוק ,ככל שנדרש על פי חוק].

         ________________________________________________

 

ה.     האם הגוף מפוקח על ידי משרד החינוך: כן / לא במידה שכן יש לפרט

 

_________________________________________________

 

ו.        תיאור התקשרויות קיימות עם משרד החינוך בעבר או בהווה

[מספק שירותים, משמש כיועץ, קושר בין המשרד לקהל יעד]

           _________________________________________________

 

ז.       האם הגוף המבקש נתמך על ידי תקציב המדינה: כן/ לא 

במידה וכן יש לצרף אישור תמיכה

 

ח.      תמצית מהות הפעילות הצפויה כולל התייחסות למשך הפעילות [חד פעמית, מתמשכת]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ט.     פירוט ותאור הגורמים המעורבים בפעילות לרבות נותני חסות נוספים

 

_________________________________________________

 

י.        תיאור הפעילות, תיאור הגורם היוזם כולל מעמדה הציבורי של הפעילות

[מחלוקות צפויות...]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יא.   האם נתנה בעבר חסות ממשלתית או חסות משרד החינוך לפעילות או אושרה חסות בשל נימוקים אחרים: לא / כן

[במידה וכן יש לפרט מה כללה החסות ולצרף את האישור]

 

_________________________________________________

 

יב.     כיצד תבוא לידי ביטוי ומהי הנראות בפועל של חסות משרד החינוך בתמורה או שלא בתמורה: בפרסום/בתכנית/בהזמנה [יש לצרף טיוטה]

 

_________________________________________________

 

יג.     מהן מטרות החסות של משרד החינוך והחשיבות הציבורית למתן חסות זו

 

_________________________________________________

 

יד.    מהי מידת התרומה של חסות משרד החינוך לפעילות המבוקשת

 

_________________________________________________

 

יה.   תיאור מפורט של עמידה בעקרון השוויון (כשהמשרד יוזם פעילות או גוף חיצוני פונה למשרד)

_________________________________________________

 

יו.      תיאור הגורמים  הנוספים המעורבים בפעילות

[תחום עיסוקם, היקף פעילותם, מעמדם המשפטי]

 

 

 

משרדי ממשלה:

 

 

גופים ציבוריים:

 

 

גופים מסחריים:

 

 

אחר:

 

 

 

 

 

 

 

 

יז.     מהו ההיקף הכספי הכללי של הפעילות ומה הסכום הכספי המשולם  על ידי כל גוף מהגופים הנוספים המשתתפים

 

_________________________________________________

 

_________________________________________________

 

יח.   מהו התקציב הנדרש מהמשרד

 

_________________________________________________

 

יט.   מהם התכנים בפעילות, כיצד נקבעו ומה חלקו של המשרד בקביעת התכנים?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כ.      מהי חוות הדעת היועץ המשפטי של הגוף הפונה / המשרד להוראות כל דין

 

 

[1] נספח זה נוסף בתאריך 18.01.2016.