ארגון הבחינות, היבחנות במקרים חריגים, הנפקת תעודות ודיפלומות

הוראת קבע מס' 0241 - חדש

תאריך פרסום: ח' בטבת תש"פ, 05 בינואר 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 1.1.2020
הוראה זו מרכזת מידע עדכני מטעם האגף הבכיר לבחינות בשלושה תחומים שבאחריותו: ארגון הבחינות, התאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות במקרים חריגים והנפקת תעודות ודיפלומות המונפקות על ידי האגף הבכיר לבחינות במשרד החינוך. ההוראה כוללת הבהרות ומידע בנוגע למועדי ההיבחנות, לאופן הרישום לבחינות, לכללי הזכאות לכל סוגי התעודות ולאופן ההתנהלות במקרים שבהם דרושה התאמה חריגה (למעט במקרים של תלמידים מן המניין עם לקות למידה). שינויים מהוראה קודמת בנושא הוראה זו מאגדת בתוכה מידע שחלקו פורסם בעבר בכמה חוזרי מנכ"ל וחלקו נרשם כנהלים זמניים.

   073 - 3932096
   davidgal@education.gov.il
כלל הנבחנים בבתי הספר העל-יסודיים, ובכללם במסגרות הלימודים לטכנאים והנדסאים (כיתות י"ג ו-י"ד), במרכזי הלמידה בתוכנית חצב-ברק ובמרכזי ההיבחנות של נבחנים אקסטרניים וכן נבחני משנה.

 

1.   מבוא

מסלולי הלימוד השונים שבאחריות משרד החינוך מזכים את הבוגרים העומדים בדרישות בתעודות סיום ובדיפלומות. כללי הזכאות לתעודות השונות ולדיפלומות מופיעים בחוזרי המנכ"ל (ראו "הוראות תקפות בנושאים קשורים" בהוראת קבע זו).

הוראה זו מוסיפה הבהרות ומידע בנוגע למועדי ההיבחנות, לאופן הרישום לבחינות, לכללי הזכאות לכל סוגי התעודות ולהתנהלות במקרים חריגים.

2.   הגדרת מושגים לחוזר זה

2.1בחינות חופפות: בחינות בגרות המתקיימות בשני מקצועות בחירה מוגברים באותו תאריך.

2.2חוברת השאלונים: קובץ המתעדכן מעת לעת של שאלוני הבחינות הכולל פרטים על משך הבחינה, על צורתה, על חלקו של כל שאלון בהרכב הציון הכולל של המקצוע ועוד. הקובץ מתפרסם באתר האגף הבכיר לבחינות, בלשונית "זכאות לתעודות".

2.3טכנאי והנדסאי: תלמידים במסגרת לימודים בכיתות י"ג ו-י"ד הממשיכים את לימודיהם במגמה ובהתמחות הטכנולוגית שלמדו בה בשנות התיכון.

2.4מבחן/שאלון מתוקשב: שאלון בגרות הנמצא במערכת מתוקשבת סגורה הנפתחת לשימוש ברגע ההיבחנות עצמו. שאלונים כאלה מופעלים בשני מקרים:

א.במקרה של בחינות עתירות מדיה, שנבחנים בהן באופן מתוקשב

ב.במקרה של בחינות בכתב עבור תלמידים עם לקויות למידה אשר קיבלו אישור לכך בהתאם לנהלים.

2.5מערכת הודעות מטה: מערכת מתוקשבת שבאמצעותה האגף הבכיר לבחינות מתקשר עם בתי הספר ובתי הספר מתקשרים עם האגף לקראת מועד הבחינות ובמהלכו, הן באופן שוטף והן בהתעורר מקרים חריגים.

2.6משפר ציון: בוגר זכאי לתעודת בגרות, המעוניין לגשת לבחינת בגרות כדי לשפר את אחד מציוניו. משפר ציון יכול לגשת לבחינת בגרות כנבחן משנה (אינטרני), והוא יכול גם לגשת לבחינה באמצעות שלוחה אקסטרנית (אם המוסד שלמד בו איננו פעיל) ועדיין להיחשב נבחן אינטרני.

2.7נבחן אינטרני: תלמיד מן המניין הניגש לבחינות הבגרות במסגרת לימודיו הסדירים בבית הספר.

2.8נבחן אקסטרני: נבחן מעל  הגיל המינימלי המחייב, שאינו לומד במוסד חינוכי מוכר וקיבל פטור מחוק לימוד חובה, או נבחן שלא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוכי, או נבחן שסיים 12 שנות לימוד אך לא נבחן בשום היבחנות חיצונית ומעוניין להיבחן בבחינות בגרות. נבחן אקסטרני נבחן לאחר פתיחת תיק נבחן אקסטרני (תקנון ותדריך לנבחן החיצון נמצא באתר האגף הבכיר לבחינות – נבחנים אקסטרניים).

2.9נבחן משנה: בוגר בית ספר תיכון המבקש להיבחן בבחינת בגרות לאחר סיום לימודיו. נבחן כזה ייבחן בבית ספרו, אם הוא פעיל עדיין, או באחת השלוחות של נבחנים אקסטרניים, אם בית ספרו אינו פעיל עוד.

2.10עמידה בהצלחה במקצוע: היבחנות בכל מרכיבי המקצוע וקבלת ציון סופי (משוקלל) של 55 נקודות ומעלה.

2.11"עולם ישן": בחינות הבגרות של תלמידים שלמדו ונבחנו לפני הרפורמה "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית" שנכנסה לתוקף לתלמידי כיתות י' בשנת התשע"ה.

2.12עבודת גמר: עבודת חקר בהיקף של 5 יח"ל שתלמיד מגיש כמקצוע בחירה מורחב לצורך זכאות לתעודת בגרות.

2.13פרויקט גמר: עבודה בהיקף של 3 או 5 יח"ל במקצוע ההתמחות במסלול הטכנולוגי.

2.14קטע הבנת הנשמע: חלק מתוך בחינות הבגרות בלימודי שפות שבו התלמידים נדרשים להאזין לטקסט מושמע ולהשיב בעקבותיו על שאלות.

2.15שאלון מובנה/ שאלון מחברת: שאלון בחינה שהשאלות מופיעות בו והנבחן נדרש להשיב בתוכו, במקום המיועד לכך.

2.16שאלוני רפורמה: שאלוני בחינות הבגרות במבנה ההיבחנות שהחל לאחר החלת הרפורמה ללמידה משמעותית על מערכת החינוך משנת התשע"ה ואילך.

2.17שפת-אם: עברית לתלמידים במגזר היהודי או ערבית לערבים או ערבית לדרוזים, בהתאם למגזר שהתלמיד לומד בו.

2.18תוכניות ייחודיות: תוכניות לימודים שקיבלו אישור מיוחד מהמזכירות הפדגוגית ומהאגף לחינוך על-יסודי, ובהן נעשה תהליך הערכה שאינו במתכונת בחינות בגרות חיצוניות וכלליות. תוכניות אלו אינן פתוחות להשתתפות או להיבחנות כללית, אלא לבית ספר שקיבל אישור עבור התוכנית הייחודית.

3.   ארגון הבחינות

3.1.         כללי

במהלך שנת הלימודים מתקיימים 5 מועדי בחינות עיקריים: מועד חורף, מועד אביב, מועד קיץ, מועד ב' ומועד חצ"ב-ברק. ההתארגנות לקראת כל מועד בחינות כוללת בראש ובראשונה קביעת תאריכים על ידי אגף הבחינות בהתחשב בשיקולים רבים, כמו בימי השבתון והחגים של המגזרים השונים, עומס הצפוי לנבחנים ועוד, וכמובן גם את חיבור הבחינות, את הדפסת שאלוני הבחינה, את הפקת קובצי השמע של הקראת השאלון, את גיוס המשגיחים, המעריכים והבוחנים, את שינוע הבחינות לבתי הספר ולמרכזי ההיבחנות, את ההתמודדות עם צרכים חריגים לקראת הבחינה וביום הבחינה ועוד.

קובץ עדכני של שאלוני הבחינות, הכולל פרטים על סמל השאלון, על משך הבחינה ועל צורת הבחינה, ועל חלקו של כל שאלון בהרכב הציון הכולל של המקצוע ועוד, מתעדכן מעת לעת באתר האגף הבכיר לבחינות, והאגף מיידע את המנהלים באמצעות מסרונים על העלאתו של קובץ מעודכן.

בפתחה של כל שנת לימודים, ולא יאוחר מ-5.9, מתפרסם חוזר הנחיות שנתי. נוסף לכך, סמוך לכל מועד בחינות האגף מפרסם חוזר הנחיות ועדכונים לקראת המועד המסוים. בתי הספר מחויבים לעקוב אחרי הפרסומים ולפעול בהתאם.

כדי שהמהלך יצלח, ובחינות הבגרות תתקיימנה כסדרן, נדרשת גם מבתי הספר היערכות מבעוד מועד. סעיף זה מרכז חלק מן המידע המחייב את רכזי הבחינות ואת המנהלים כדי לאפשר לאגף הבכיר לבחינות לספק לבתי הספר ולנבחנים שירות מיטבי.

3.2.         הזמנת שאלוני בחינות

א.     לוח הזמנים להזמנת השאלונים

בתי הספר נדרשים להזמין שאלוני בחינה על פי ההנחיות שלהלן:

 • לקראת מועד החורף שמתקיימות בו בחינות במקצועות חובה בלבד (ראו סעיף 5.2), ובעיקר ברמות בסיסיות (למעט הבחינות במתמטיקה ובאנגלית המתקיימות בכל הרמות), יש להזמין את השאלונים לא יאוחר מ-15.11.
 • לקראת מועד האביב, שמתקיימות בו בחינות הסמכה לטכנאים ולהנדסאים, יש להזמין את השאלונים לא יאוחר מסוף השבוע הראשון של חודש מארס.
 • לקראת מועד הקיץ, שמתקיימות בו כל בחינות הבגרות, בכל הרמות, יש להזמין את השאלונים לא יאוחר מ-15.2.
 • לקראת מועדי ב' במקצועות מתמטיקה ואנגלית אין צורך להזמין שאלונים, שכן האגף מזמין את השאלונים על בסיס ההזמנות שהוזמנו על ידי בית הספר עבור מועד א'. למרות זאת נדרש מהמנהל תהליך "הזמנה" ושיוך התלמידים לשאלונים, כדי שיהיה אפשר לדווח על התאמות ועל ציונים שנתיים לקראת הבחינה.
 • לקראת מועד חצב- ברק (המחצית השלישית), שמתקיים בו יום בחינה אחד בלבד באוגוסט, יש להזמין את הבחינות באמצעות הזכיין המנהל את מרכזי הלמידה בקיץ.

בעתיד משרד החינוך מתכנן להתבסס על נתוני תוכנית הלימודים של כל תלמיד כפי שיוזנו למינהל התלמידים ולהפוך את תהליך הזמנת השאלונים לאוטומטי. עם הטמעת השינוי תצא הודעה מסודרת לבתי הספר.

ב.     הזמנת שאלונים מתורגמים

בחינות החובה במקצועות מתמטיקה, אזרחות, היסטוריה, תנ"ך וספרות מתורגמות ל-5 שפות: אמהרית, אנגלית, ספרדית, צרפתית ורוסית. בית ספר המעוניין להזמין שאלונים מתורגמים בעבור תלמידים עולים חדשים בלבד יציין זאת במערכת נפרדת להזמנת שאלון מתורגם בשפות הנוספות.

בכל מועד היבחנות האגף מפרסם את רשימת השאלונים המתורגמים בפועל.

ג.      הזמנת שאלוני בחינה לשגרירויות ישראל בחו"ל

נבחנים בני פחות מגיל 18, השוהים בחו"ל במסגרת שליחות ממושכת בלבד, רשאים לפתוח תיק אקסטרני בעצמם, או על ידי מיופה כוח השוהה בארץ, ובמסגרתו להזמין לעצמם לשגרירות שאלוני בחינות בגרות הנערכות במקצועות החובה במתכונת רגילה ובכתב בלבד או שאלוני בחינות במקצועות הבחירה המתקיימות במערכת האקסטרנית. הזמנה כזו יש לבצע מול אחת השלוחות האקסטרניות המנוהלות על ידי זכיין בעבור משרד החינוך. למידע נוסף יש לעיין בסעיף 1.2.3 לתקנון ולתדריך לנבחן החיצון.

3.3.         הגשת בקשה להיבחנות במועד מיוחד בשל בחינות בגרות חופפות

במהלך מועדי הבחינות יש כמה ימי בחינה שבכל אחד מהם מתקיימות בחינות בגרות בכמה מקצועות בחירה. אם יש בבית הספר תלמידים האמורים להיבחן בשני מקצועות בחירה שהבחינה בהם נקבעה לאותו יום, על בית הספר לפנות באמצעות פורטל בתי הספר – נוהל חריגים - ולהגיש בקשה לבחינה במועד מיוחד עבור אחד מהמקצועות. אגף הבחינות, בהתאם לשיקול דעתו המקצועי, יאשר לבית הספר לבצע את אחת הבחינות במועד מיוחד, במתכונת של שאלון מפמ"ר או שאלון בית-ספרי באישור המפמ"ר.

3.4.         מסירת השאלונים לבתי הספר

הבחינות השונות מגיעות לבתי הספר בשלוש דרכים עיקריות:

 • בשאלונים מודפסים המגיעים לכספות מבעוד מועד לשימושם של בתי הספר בהתאם להזמנת השאלונים כפי שהיא נקלטה במערכות המשרד במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו לכך
 • בשאלונים מקוונים הנשלחים באמצעות מערכת הודעות מטה לבתי הספר לפני המבחן ובית הספר אחראי לשכפל אותם בהתאם למספר התלמידים הנבחנים
 • בשאלונים מתוקשבים הנמצאים במערכת מתוקשבת סגורה, הנפתחת לשימוש ברגע ההיבחנות עצמו ומופעלת בשני מקרים:
 • בבחינות עתירות מדיה שנבחנים בהן באופן מתוקשב
 • בבחינות בכתב לתלמידים עם לקות למידה.

נוסף לכך, בתי הספר מקבלים קבצים המיועדים להשמעה עבור קטעי הבנת הנשמע בבחינות בשפות, וכן מקבלים כרטיסי שמע SD הכוללים הקראה של שאלון הבחינה והמיועדים לזכאים להתאמה זו בלבד. עם סיום הבחינה אפשר למסור לנבחנים את השאלונים המודפסים שנותרו ללא שימוש.

3.5.         דרישות ההתארגנות מנבחנים אקסטרניים

בחינות בגרות לנבחנים אקסטרניים נערכות לנבחנים הזכאים להיבחן בסטטוס זה, שנרשמים לבחינות באחת מארבע שלוחות הפועלות באמצעות זכיין חיצוני עבור משרד החינוך. הנחיות בעניין זה מתפרסמות בקובץ "תקנון ותדריך לנבחן החיצון" באתר האגף הבכיר לבחינות.

4.   היבחנות מותאמת במקרים חריגים

4.1.         כללי

א.     מדיניות משרד החינוך מבקשת לאפשר לכל תלמיד שצבר את הידע הדרוש לקראת בחינת בגרות להיבחן ולהוכיח את ידיעותיו ואת בקיאותו בתחום הדעת. לשם כך האגף הבכיר לבחינות ערוך להתאים את עצמו לצרכים של התלמידים ולאפשרות לספק מענה לקשיים בדרכי היבחנות מגוונות, כמו בחינות בעל-פה, הקראת שאלונים וכדומה, ואף לקיום הבחינות במסגרות מיוחדות: בבתי חולים, בבתי התלמידים ועוד.

ב.      על בתי הספר שלומדים בהם תלמידים הזקוקים להתאמות מיוחדות לבחינות הבגרות לפנות למשרד החינוך על פי הפירוט להלן:

 • במקרה של תלמידים מן המניין עם חשד ללקות למידה הלומדים באופן סדיר במוסד חינוך אשר אותרו על ידי הוועדה הבית-ספרית כזקוקים להתאמות בדרכי ההיבחנות, על בית הספר לפנות לוועדת ההתאמות המחוזית לפי נוהלי האגף ללקויות למידה ולהפרעות קשב בשפ"י. התהליך המלא מפורט באתר "שפינט".
 • בכל המקרים האחרים, שיפורטו בהמשך,  על בית הספר לפנות לוועדת חריגים שבאגף הבחינות.

ג.       נבחנים אקסטרניים יוכלו לפנות לוועדת חריגים באמצעות שלוחת ההיבחנות שנרשמו בה לבחינה, על פי הנוהל המפורט ב-4.4 להלן.

4.2.         הגדרת המקרים החריגים

א.     ועדת החריגים של האגף הבכיר לבחינות דנה במקרים של תלמידים הזקוקים להתאמות מיוחדות בבחינות הבגרות ובבחינות ההסמכה לטכנאים ולהנדסאים. הוועדה אינה דנה בהתאמות שהן על רקע  לקות למידה של תלמיד מן המניין הלומד במוסד חינוך (למעט מקרה המפורט ב-11 להלן).

ב.      להלן דוגמאות למקרים חריגים שהוועדה דנה בהם:

 1. תלמידים חולים הלומדים בביתם, תלמידים עם מוגבלות, תלמידים עם אבחנה רפואית לאחר תאונה או החווים בעיה או משבר נפשי קשה
 2. תלמידים הלומדים במסגרות לחינוך מיוחד
 3. תלמידים המבקשים להיבחן כחריגי גיל (לפני כיתה י"א)
 4. עולים חדשים שזכאותם פגה לאחרונה והמתקשים עדיין בקליטת השפה
 5. תלמידים עם לקות למידה הלומדים במסגרות שבפיקוח משרד הכלכלה ובתוכנית היל"ה ותלמידים אקסטרניים
 6. תלמידים העוברים בין חוקות הזכאות של המגזרים השונים
 7. נבחני משנה שאובחנו לראשונה לאחר סיום לימודיהם, או שהם מבקשים התאמות בדרכי היבחנות שלא קיבלו בעבר
 8. נבחנים במסגרת בחינות הסמכה לטכנאים ולהנדסאים
 9. תלמידים שהשתתפו בזמן בחינת הבגרות במשלחות לימודיות או ספורטיביות בחו"ל וההיבחנות שלהם נפגעה כתוצאה מכך
 10. תלמידים שחוו אסון ואבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה
 11. תלמידים שנדרשות בעבורם התאמות חריגות שאינן קיימות בסל לנבחנים עם לקויות למידה
 12. מקרים חריגים נוספים שלא הוזכרו ברשימה, בתנאי שהבקשה אינה מוגשת על רקע של לקות למידה של תלמיד מן המניין.

4.3.         סמכות הוועדה לדון במקרים חריגים (של תלמידים שאינם עם לקות למידה)

לוועדת החריגים של האגף הבכיר לבחינות הסמכות להחליט על מגוון התאמות מיוחדות ביחס להיבחנות בבחינות הבגרות ובבחינות ההסמכה לטכנאים ולהנדסאים. בין היתר היא רשאית לאפשר -

 • בחינה במיקום חריג: בבית התלמיד, בבית חולים, במוסד אחר, בחדר נפרד ועוד;
 • התאמות מיוחדות: הקראת שאלון הבחינה, שימוש בחומר עזר (דף נוסחאות, מילונית וכדומה), בחינה בעל-פה, הקלדה למחשב, הארכת זמן, שעתוק, הקראת תשובות, הגדלת שאלון ועוד;
 • מועד חלופי: אישור חריג להיבחנות במחצית השלישית, מבחן מפמ"ר במועד מיוחד וכדומה;
 • מתן אישור להיבחנות כנבחן צעיר;
 • המרת מרכיב בחינה או מרכיב מתוך מקצוע בדרך כלל במקרים של חריגי נוהל שעברו ממגזר למגזר
 • במקרים של מוגבלות רפואית או נכות המרת פעילות גופנית בשיעורי חינוך גופני בכתיבת עבודה בתחום.

4.4.         אופן הפנייה לוועדת חריגים של האגף הבכיר לבחינות

א.     פנייה לוועדת חריגים תוגש על ידי בית הספר בלבד כל עוד מדובר בתלמיד מן המניין או בנבחן משנה. פנייה כזו מחייבת את בית הספר להגיש בכתב בקשה מנומקת בצירוף של שני מסמכים לפחות :

 • מסמך רפואי או אחר המבסס באופן אובייקטיבי את הטענה שבגינה הבקשה מוגשת.
 • מכתב מיועץ או ממנהל בית הספר ובו נימוקים התומכים בבקשה או מבהירים מדוע היא הוגשה.

ב.      יש להגיש את הפנייה באמצעות מערכת פניות ב"פורטל מוסדות חינוך" לקראת מועד ההיבחנות הרלוונטי על פי לוח הזמנים המפורט להלן:

 • במקרים הידועים מבעוד מועד יש לפנות לוועדת חריגים עד 15.11 עבור בחינות החורף ועד 15.3 עבור בחינות הקיץ.
 • במקרים של אירוע חריג שקרה סמוך למועד ההיבחנות אפשר להגיש את הבקשה למערכת מטה הבחינות עד 24 שעות לפני הבחינה.

ג.נבחנים אקסטרניים יגישו את בקשתם באמצעות השלוחה האקסטרנית שבה פתחו תיק. השלוחה תצרף לבקשה מכתב של הנבחן ובו בקשת ההתאמות בבחינות הבגרות, וכן דוח אבחון ו/או אישור רפואי.

4.5.         ועדת ערעורים עליונה

א.     במקרה שהבקשה לאישור התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים עם לקות למידה נדחתה במלואה או בחלקה בוועדת התאמות מחוזית, או במקרה שוועדת חריגים באגף הבחינות דחתה את הבקשה, אפשר לערער עליה בערעור מנומק בפני ועדת ערעורים עליונה. הוועדה מתקיימת במסגרת האגף ליישום חוק ומדיניות ופועלת מחוץ לאגף הבכיר לבחינות. החלטתה של ועדה זו היא סופית. הרחבה בנושא אפשר לקרוא בחוזר הוראות הקבע סד/4(ב), סעיף 4.3-25, "התאמות בדרכי היבחנות לנבחנים בעלי ליקויי למידה אינטרניים ואקסטרניים".

ב.      אין אפשרות לערער על החלטות המתקבלות בוועדת החריגים בנושאים של אירוע חריג שקרה סמוך למועד ההיבחנות בשל לוח הזמנים הצפוף שאינו מאפשר לכנס את ועדת הערעורים העליונה.

ג.       הגשת הערעור לוועדת הערעורים העליונה תתבצע לכל המאוחר שבועיים מיום מתן התשובה על ידי ועדת ההתאמות המחוזית. את הערעור יש להגיש על פי ההנחיות המפורטות בטופס "אמות מידה ונוהלי עבודה לוועדת חריגים" הנמצא באתר האגף ליישומי חוק ומדיניות במינהל הפדגוגי.

ד.תשובתה של ועדת הערעורים העליונה תימסר עד 30 יום לאחר המועד האחרון להגשת הערר, והיא סופית, כאמור.

4.6.         הזנת נתוני התאמות למערכת הבחינות

באחריות בית הספר להזין במערכת הבחינות התאמות שאושרו על ידי ועדת ההתאמות לתלמידים עם לקויות למידה, לתלמידים בחינוך המיוחד ולתלמידים שאושרו כמקרים חריגים. לוח הזמנים לדיווח הנתונים מופיע בחוזר השנתי הנשלח לבתי הספר על ידי אגף הבחינות, ויש להקפיד עליו.

5.   תעודות ודיפלומות

5.1.         כללי

א.     משרד החינוך, באמצעות האגף הבכיר לבחינות, מפיק תעודות ודיפלומות לכל העומדים במלוא הדרישות הפורמאליות המחייבות לצורך קבלת התעודה.

ב.      התעודות המופקות על ידי האגף הבכיר לבחינות הן:

ג.       ציוני המקצועות הרשומים בכל התעודות הם ציונים סופיים ששוקללו בהתאם להנחיות באותו מקצוע. ציוני תעודת הבגרות עבור תלמידים אינטרניים, למשל, משוקללים (ביחסים המשתנים ממקצוע למקצוע) מציוני הערכה חלופית, מציונים שנתיים ומציון בחינת הבגרות עצמה.

ד.      בכל התעודות המופקות על ידי האגף כלל הציונים מופיעים כציון מספרי בסולם של 5 עד 100, למעט המקצוע "מעורבות חברתית " המופיע כציון מילולי. בתי הספר מונחים להגיש את כל הציונים הפנימיים ואת כל הציונים הבית-ספריים על פי סולם הציונים הזה.

ה.     ציון חיובי במקצוע הוא ציון משוקלל סופי 55 ומעלה (ציון 54 ומטה הוא ציון שלילי).

הערה

האגף הבכיר לבחינות מפרסם מעת לעת הנחיות לבתי הספר ולמכללות הטכנולוגיות. נהלים אלה מחייבים, וחשוב לעקוב אחריהם. הודעה על שינוי הנהלים נשלחת באמצעות מסרונים לטלפונים הניידים של רכזי הבחינות ושל המנהלים ומתפרסמת במקביל באתר האגף הבכיר לבחינות.

5.2.         תעודת בגרות

א.     החל מהתשע"ז (2017) תעודת הבגרות מונפקת בהתאם לחוקת הזכאות ברפורמת הלמידה המשמעותית לעומדים בדרישות הזכאות על פי ההשתייכות המגזרית כפי שהוגדרו לראשונה בחוזר המנכ"ל תש"ף/1, "התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום - עדכון"

והמובאות בקצרה בטבלה שלהלן:

 

 

ממלכתי

דתי

חרדי

ערבי

דרוזי

מקצועות החובה

תנ"ך, 2 יח"ל

תנ"ך, 3 יח"ל

תנ"ך, 3 יח"ל

-

-

ספרות, 2 יח"ל

ספרות ומחשבת, 2 יח"ל, מקצוע ראשי

ספרות, 2 יח"ל

ערבית לערבים, 3 יח"ל

ערבית לדרוזים, 3 יח"ל

-

תושבע"פ / תלמוד, 3 יח"ל

יהדות, 3 יח"ל או

תושבע"פ, 3 יח"ל או תלמוד, 3 יח"ל

תרבות ומורשת איסלאם/נוצרית, יח"ל אחת

תרבות ומורשת דרוזית יח"ל אחת

עברית, 2 יח"ל

עברית, 2 יח"ל

עברית, 2 יח"ל

עברית לערבים, 3 יח"ל

עברית לדרוזים, 3 יח"ל

היסטוריה, 2 יח"ל

היסטוריה, 2 יח"ל

היסטוריה, 2 יח"ל

היסטוריה, 2 יח"ל

היסטוריה, 2 יח"ל

אזרחות, 2 יח"ל

אזרחות, 2 יח"ל

אזרחות, 2 יח"ל

אזרחות, 2 יח"ל

אזרחות, 2 יח"ל

אנגלית, 3 יח"ל

אנגלית, 3 יח"ל

אנגלית, 3 יח"ל

אנגלית, 3 יח"ל

אנגלית, 3 יח"ל

מתמטיקה, 3 יח"ל

מתמטיקה, 3 יח"ל

מתמטיקה, 3 יח"ל

מתמטיקה, 3 יח"ל

מתמטיקה, 3 יח"ל

מינימום יח"ל במקצועות החובה

סה"כ 16 יח"ל

סה"כ 20 יח"ל

סה"כ 20 יח"ל

סה"כ 17 יח"ל

סה"כ 17 יח"ל

מקצועות הבחירה

מקצוע אחד לפחות ברמה של 5 יח"ל (למעט אנגלית, שאינו נחשב בשום מקרה כמקצוע בחירה)

מקצועות פנימיים

השכלה כללית 1: 30 שעות

השכלה כללית 1: 30 שעות

השכלה כללית 1: 30 שעות

השכלה כללית 1: 30 שעות

השכלה כללית 1: 30 שעות

השכלה כללית 2: 30

השכלה כללית 2: 30

השכלה כללית 2: 30

השכלה כללית 2: 30

השכלה כללית 2: 30

מבוא למדעים,

90 שעות

מבוא למדעים,

90 שעות

מבוא למדעים,

90 שעות

מבוא למדעים,

90 שעות

מבוא למדעים,

90 שעות

חנ"ג

חנ"ג

חנ"ג

חנ"ג

חנ"ג

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

מעורבות חברתית

 

ב.      על אף הנאמר לעיל, נקבעו כמה חריגים לעניין זכאות לתעודת בגרות:

 1. תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות גם אם יהיה לו ציון נכשל אחד (בין 45 ל-54), בתנאי שהציון "נכשל" אינו במקצוע שפת-אם (כפי שהוגדרה לעיל, לפי מגזר התלמיד) ואינו במעורבות חברתית.
 2. תלמיד יהיה זכאי לתעודת בגרות על פי שיטת הפיצוי (קומפנסציה), גם אם יהיה לו ציון נכשל אחד (בין 05 ל-44 ), בתנאי שהציון נכשל אינו במקצוע שפת-אם (כפי שהוגדרה לעיל) ואינו במעורבות חברתית, וכן בתנאי שיהיו לו שני מקצועות בני 3 יח"ל לפחות, בניקוד מצטבר, לפי הפירוט שלהלן:

 

רמת השאלונים בשני מקצועות (ביחידות לימוד)

יחידות הלימוד המצטברות בשני המקצועות

הניקוד המצטבר

5 + 5

10

140 נקודות ומעלה

5 + 4

9

144 נקודות ומעלה

5 + 3 או 4 + 4

8

146 נקודות ומעלה

4 + 3

7

148 נקודות ומעלה

3 + 3

6

150 נקודות ומעלה

 

 

לדוגמה: תלמיד שקיבל ציון סופי 30 במתמטיקה יהיה זכאי לתעודת בגרות אם למד אנגלית ברמת 5 יח"ל וציונו הסופי 65 ולמד גיאוגרפיה 5 יח"ל וציונו הסופי 75 (בשני המקצועות של 5 יח"ל יש לו ניקוד מצטבר של 140 נקודות)

דוגמה נוספת: תלמיד שקיבל ציון סופי 15 באזרחות או בתנ"ך (במקצוע אחד בלבד) יהיה זכאי לתעודת בגרות אם למד אנגלית ברמת 3 יח"ל וציונו הסופי 80 ולמד מתמטיקה 3 יח"ל וציונו הסופי 70 (בשני מקצועות של 3 יח"ל יש לו ניקוד מצטבר של 150 נקודות).

 1. תלמיד יוכל לקבל תעודת בגרות ללא ציון פנימי ב"מבוא למדעים", אם עמד באחת מן הדרישות האלה:
 • תלמיד בנתיב עיוני שנבחן בהיבחנות חיצונית ועמד בהצלחה ברמה של 5 יח"ל לפחות בשניים מתוך המקצועות האלה: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדע וטכנולוגיה לכול ומדעי הסביבה
 • תלמיד בנתיב טכנולוגי המאושר במצבת התלמידים ושנבחן בהיבחנות חיצונית ועמד בהצלחה ברמת 5 יח"ל לפחות בשניים מתוך שלושת האשכולות המחויבים ללימוד באותה מגמה
 • תלמיד בנתיב חקלאי המאושר במצבת התלמידים, שעמד בהצלחה בהיבחנות ברמת 5 יח"ל במקצוע חקלאות וגם ברמת 5 יח"ל במקצוע ביולוגיה.

בית הספר רשאי לדווח על המקצוע "מבוא למדעים" לתלמיד שהתחיל מקצוע מדעי כמקצוע בחירה מורחב ולמד אותו שנה אחת לפחות, אך לא סיים את 5 היחידות במקצוע.

5.3.         תעודת הסמכה טכנולוגית

תעודת הסמכה טכנולוגית מופקת בהתאם לכללים המפורטים בחוזר הוראות הקבע עו/4(א), "תעודות סיום – דירוג ומיפוי "

קיימות שבע תעודות הסמכה בכל אחד מהמסלולים הטכנולוגיים, ולכל מגמה והתמחות יש כללים משלהן בהתאם למפורט בחוזר המנכ"ל הנ"ל.

5.4.         דיפלומה כטכנאי או כהנדסאי

א.     הלימודים לדיפלומת טכנאי (כיתה י"ג) ולדיפלומת הנדסאי (כיתה י"ד) במגוון תחומים המפורטים בחוזר הוראות הקבע עו/4(א), "תעודות סיום – דירוג ומיפוי", מתקיימים לאחר כיתה י"ב במסגרת לימודי המשך בכיתות י"ג ו-י"ד. האגף הבכיר לבחינות אחראי לקיומן של בחינות ההסמכה ולהפקת הדיפלומות.

ב.      כללי הזכאות שיש לעדכן את התלמיד לגביהם נמסרים לתלמיד עם קבלתו ללימודי ההמשך, והם כוללים

 • עמידה בדרישות הסף של תנאי הקבלה – הצגת תעודה טכנולוגית מהתיכון השייכת לאותה מגמה ולאותה ההתמחות שבה בכוונת התלמיד ללמוד לדיפלומה כטכנאי וכהנדסאי;
 • עמידה בחובת הלימודים במסגרת לימודיו לקבלת הדיפלומה וציונים חיוביים בכל המקצועות הפנימיים (55 ומעלה)
 • עמידה בבחינות הגמר החיצוניות ובמבחן ההגנה על עבודת הגמר או על הפרויקט.

5.5.         תעודת גמר

א.     תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד, והיא תונפק בתנאים המפורטים להלן לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה:

 • התלמיד עמד בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות בציון 55 ומעלה (לעניין זה יחושבו גם שאלון בודד שאינו עומד בפני עצמו וכן היבחנות חיצונית על פרויקט או על עבודות גמר).
 • התלמיד לא נפסל בשאלון כלשהו בשל הפרת טוהר הבחינות.
 • התלמיד נכח ב-80% תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה.

ב.תעודת הגמר תכלול את הישגי התלמיד בבחינות החיצוניות וכן את הישגי ההערכה החלופית ואת הציונים הפנימיים שבית הספר דיווח עליהם.

5.6.         תעודת סיום 12 שנות לימוד

תעודה לסיום 12 שנות לימוד תונפק באמצעות מוסדות הלימוד בלבד, לבוגרים שנכחו ב-80% מתוכנית הלימודים בחטיבה העליונה ולא נבחנו כלל בבחינות חיצוניות או נבחנו ונכשלו בהן. תעודה לסיום 12 שנות לימוד תונפק בפורמט אחיד של משרד החינוך (ראו את הנספח להלן).

5.7.         בקרה על הציונים ותיקון ציונים לפני הפקת תעודות הבגרות

א.     כללי

לאחר קבלת טופס לאישור ציונים ("טופס יעקב") ולפני הפקת התעודות חשוב מאוד שבית הספר יבצע בקרה על נכונות מרכיבי התעודה של כל תלמיד ויאשר את ההרכב ואת נכונותם של הציונים.

בכפוף להגשת בקשה מתאימה, תלמידים יכולים, במידה מסוימת, לבחור אילו מקצועות יופיעו בתעודת הבגרות שתונפק להם.

נבהיר כי אין אפשרות לבטל מקצוע חובה, אולם אפשר לבקש אפשרות מועדפת שונה מ"ברירת המחדל" במצבים המפורטים להלן:

 

מצב "ברירת המחדל" (שבו התלמיד אינו מגיש אף בקשה)

חלופה אפשרית (בתנאי שאין מניעה בשל פגיעה בטוהר הבחינות)

כל מקצועות הבחירה המורחבים שהתלמיד נבחן בהם יופיעו בתעודות.

 • אפשר לבקש למחוק מקצוע שאינו תנאי לקבלת התעודה (לדוגמה, מקצוע מורחב מעבר למורחב המחייב)

בתעודה נרשמים הציונים ברמת הלימוד הגבוהה ביותר מתוך הרמות שהתלמיד נבחן בהן (במתמטיקה או באנגלית)

 • אפשר לבקש לרשום את הרמה המועדפת על התלמיד מבין הרמות שהוא נבחן בהן.
 • במתמטיקה אפשר לבקש שהציון בשאלון 35481 או 35581 (שאלוני החלק הראשון בבחינות מוגברות במתמטיקה) יירשם כציון סופי במתמטיקה ברמת 3 יח"ל.

 

במקרים שמבקשים להשתמש בחלופה שאיננה ברירת המחדל ולמחוק מקצוע או להעדיף רמת היבחנות נמוכה יש לקבל את אישורו של התלמיד. האגף הבכיר לבחינות יפיק את התעודות ואת גיליונות הציונים עם התיקון המבוקש רק לאחר קבלת פנייה מבית הספר.

ב.תיקון ציונים

1)בית הספר הוא הסמכות היחידה לתיקון ציונים למקצועות פנימיים, והוא רשאי לעשות זאת בהתאם לצורך במהלך לימודיו של התלמיד. משסיים הבוגר את לימודיו בית הספר רשאי לתקן עבורו רק ציון פנימי המונע קבלת תעודת בגרות, והתיקון יהיה מציון "נכשל" לציון "עובר" בלבד. אפשר לבצע זאת לאחר שהתלמיד עמד בדרישות הפדגוגיות לסיום המטלות במקצוע הפנימי.

2)אפשר לתקן ציוני הערכה חלופית שדווחו על ידי בית הספר בדרכים האלה:

 • התלמיד/הבוגר המעוניין בתיקון יכול להיבחן בבחינה חיצונית בשאלון בגרות הממיר את הלמידה שעליה ניתן הציון הבית-ספרי (בכל מקרה ייחשב הציון הגבוה מבין השניים).
 • במקרה של תלמיד שעבר לבית ספר מבית ספר אחר (וחל שינוי בסמל המוסד שהוא לומד בו) והוא לקח חלק בתהליך פדגוגי משמעותי ותיקן את הישגיו במקצוע, בית הספר רשאי לפנות בבקשה מיוחדת לרפרנט באגף הבכיר לבחינות לקבלת הציונים מהמוסד הקודם בכפוף להצהרת מנהל בית הספר.

3)ציונים שנתיים אפשר לתקן על בסיס למידה חוזרת המתקיימת לפחות במשך 50% משעות הלימוד המחייבות לאותו שאלון שבו התלמיד עתיד להיבחן בבחינת הבגרות ובחתימת המפקח הכולל על בית הספר. ציון שנתי ידווח אך ורק בעבור תלמיד אינטרני שהוא תלמיד מן המניין במוסד חינוך.

ג.אופן הערעור על ציוני בחינת בגרות

תלמיד רשאי להגיש ערעור על הציון שניתן לו בבחינה. את הערעור יש להגיש באמצעות בית הספר בלבד, עד 45 יום לאחר המועד של פרסום הציונים. הגשת הערעור נעשית באמצעות "מערכת שילובית" ולאחר שמורה המקצוע עיין במחברת הבחינה ומצא כי קיים פער של 10 נקודות לפחות בין הציון שניתן לבחינה לבין הציון כפי שהמורה מעריך אותו. יש לצרף מכתב ערעור מנומק.

מרבית השאלונים נבדקים על ידי שני מעריכים, והציון הניתן לתלמיד הוא הממוצע בין שתי הערכות אלו. במקרים שבהם מוגש ערעור המחברת מועברת למעריך שלישי. הציון הניתן על ידי המעריך השלישי משוקלל עם ההערכה הקרובה מבין השתיים הראשונות. אי לכך, הציון במסגרת ערעור עשוי לעלות או להיוותר כפי שהוא או לרדת. על התלמיד לקחת זאת בחשבון לפני הגשת הערעור.

הציון שנקבע במסגרת הערעור הוא סופי, ואין אפשרות לערער עליו שנית או לחזור לציון הקודם.

נבחן אקסטרני המבקש לערער על ציונו בבחינה יפעל על פי הנהלים המפורטים בתקנון לנבחן האקסטרני

ד.הבהרות

 • בתום מועד בחינות, ולאחר שמסתיים הליך הערכתן של כלל הבחינות בכלל המקצועות, האגף הבכיר לבחינות מפרסם את הציונים, והם מועברים לבתי הספר באמצעות מערכת המנב"סנט או מערכת חלופית, וכן באמצעות פורטל תלמידים.
 • כאמור לעיל, הציונים מועברים בסולם של 5 עד 100. עם זאת, קיימים מקרים שבהם לא מועבר ציון אלא סטטוס הבחינה, כגון חשד, פסל ועיכוב מנהלי. עוד לעניין זה יש לעיין בהוראת הקבע "טוהר הבחינות" בתוך חוזר מנכ"ל תש"ף/5

5.8.         הפקת התעודות

א.משרד החינוך מפיק את התעודות לאחר שאפשר לבתי הספר להעביר את המשוב על נכונותם של הטפסים האישיים (טופסי יעקב).

ב.התעודות וגיליונות הציונים החתומים דיגיטאלית מועלים לפורטל התלמידים, וממנו אפשר להוריד העתקים ולהעבירם למוסדות להשכלה גבוהה, ובמקביל התעודות המודפסות נשלחות למוסד הלימודי שבו סיים התלמיד את לימודיו.

ג.במקרה של תלמיד הזכאי לתעודה אקסטרנית התעודה נשלחת בדואר רשום לכתובת שהוא ציין בעת פתיחת התיק האקסטרני על ידו.

ד.תלמידים שסיימו את לימודיהם (בין אם הם זכאים לתעודה ובין אם לא) המעוניינים כבוגרים לשפר את הישגיהם בבחינות יוכלו לקבל את שקלול השאלונים עם הציונים הגבוהים ביותר שהשיגו במועדי ההיבחנות השונים.

ה.בעת הנפקת התעודה המוסד החינוכי מקבל שלושה מסמכי מקור: שני מסמכים זהים המיועדים לתלמיד והעתק נוסף שיש לשמור בבית הספר.

ו.התעודות וגיליונות הציונים כתובים בעברית, אך גיליונות הציונים לבתי הספר דוברי הערבית מופיעים גם בשפה הערבית.

5.9.         הפקת ספח

א.בוגר המבקש לתקן את אחד הציונים והניגש לבחינה חוזרת במקצוע, או שהוא נבחן במקצוע שלא נבחן בו בעבר לאחר שכבר קיבל תעודת בגרות, יקבל ממשרד החינוך ספח עדכון.

ב.הספח מתפרסם בפורטל בתי הספר ובפורטל התלמידים וכולל את הציון הסופי החדש במקצוע שבו נבחן התלמיד, שייקבע כדלקמן:

 • אם הבוגר חזר על שאלון בחינה אחד מתוך כל השאלונים במקצוע, יינתן לו בספח ציון המקצוע כאשר הוא משוקלל בין ציון השאלון שבו הוא נבחן לאחרונה ובין ציוני השאלונים האחרים המחייבים במקצוע.
 • אם הבוגר נבחן באותו סמל שאלון יותר מפעם אחת במועדים שונים, יכלול הציון הסופי בספח תמיד את השאלונים שניתנו עליהם הציונים הגבוהים ביותר.

ג.חשוב להבהיר כי הציונים בתעודת הבגרות אינם משתנים. השיפורים מתקבלים על גבי ספח לתעודה שאפשר להציגו למוסדות להשכלה גבוהה, או לכל גורם אחר, בצמוד לתעודה.


6.   נספח

תעודת סיום 12 שנות לימוד

__________________________________________________

 

 

משרד החינוך

 

תעודת סיום 12 שנות לימוד

הבוגר/ת ____________ בעל/ת ת"ז ________________________

סיים/ה את לימודיו/ה בשנת הלימודים ______________

 

בבית הספר ___________________ סמל מוסד _______________ ביישוב ___________________

 

 

 

בברכה

מנהל/ת בית הספר

 

שם המנהל/ת: _____________ תאריך: _____________

חתימת המנהל/ת: ______________ חותמת בית הספר: __________