שימוש תלמידים באמצעי קצה לצורכי למידה

הוראת קבע מס' 0010 - חדש

תאריך פרסום: כ"ח באב תשע"ו, 01 בספטמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2016
חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש באמצעי קצה (מחשבים ניידים, מחשבי לוח וכדומה) בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה במוסדות החינוך וכולל הנחיות להטמעת הפעלתם, בדגש על נושאים אלו: שמירה על העיקרון של שוויון הזדמנויות והבטחת הזמינות השווה של אמצעי הקצה לכל התלמידים בכיתות המשתתפות בתכנית לפני תחילת הפעילות שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת ובין שימוש בחומרי למידה פיזיים, על פי שיקול דעת מקצועי של צוות בית הספר ועל פי ההנחיות בחוזר זה הסדרת הלמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבתי ספר המשתתפים בתכנית להשאלת ספרי לימוד תשלומי ההורים: יידוע ההורים במידע הרלוונטי, ובכלל זה התשלומים הכרוכים בהצטרפות לתכנית. יודגש שהחוזר אינו עוסק במקצועות מדעי המחשב, הטכנולוגיה והרובוטיקה.

   03 - 6896818
   ronida@education.gov.il

   02 - 5603811
   sammyca@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   מבוא

חוזר זה עוסק בהסדרת השימוש של מורים ותלמידים באמצעי קצה כגון מחשבים ניידים ונייחים, מחשבי לוח (טאבלט) וכד' בתהליכי הוראה, למידה והערכה (הל"ה). אמצעי הקצה מזמנים תהליכי הל"ה משמעותיים וחדשניים בסביבות טכנולוגיות עתירות ידע המתקיימים בכיתה ומחוצה לה ומסייעים בהקניית  אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית בקרב מורים ותלמידים. אוריינות זו מחייבת רכישה של מיומנויות תקשוביות, קריאה, כתיבה וכישורי למידה בסביבה הדיגיטלית מיומנויות בסיס שהן חיוניות בעידן הנוכחי לצד ושמירה וטיפוח של המיומנויות ה"ותיקות", ובעיקר מיומנויות חברתיות, קריאה בספר וכתיבה על גבי דף הנייר.

מגמה חדשה זו בחינוך רותמת את הטכנולוגיה לתהליכים פדגוגיים, ובכוחה להשביח אותם בכך שהיא מאפשרת מנעד רחב ומגוון של מתודולוגיות הוראה ולמידה, כמו פיתוח יכולות ללמידה עצמית, שיתופיות ותקשורת בין לומדים, התאמה אישית לאפיוני הלומד ולצרכיו (פרסונליזציה), הנעה ללמידה, שילוב מיומנויות חשיבה מסדר גבוה, יצירתיות, מיומנויות חקר ופתרון בעיות ועבודת צוות.

למידה באמצעות אמצעי קצה מזמנת למורה גמישות פדגוגית לפעול במודלים חדשניים להשבחת ההוראה ולפיתוח תפקודי הלומד בכל זמן ובכל מקום.

מוסדות החינוך המשלבים אמצעי קצה בתהליכי הל"ה עומדים בחזית הקדמה הטכנולוגית בחינוך בארץ ובעולם. יש בעשייתם החינוכית כדי לקדם חדשנות פדגוגית בחינוך, להעצים את הלמידה המשמעותית בדרכים נוספות ולפתח לומדים עצמאיים אשר ייטיבו בעתיד לתפקד במציאות דינמית ומשתנה, בהלימה לצרכים במאה ה-21.

חשוב שהצוות החינוכי במוסדות אלה ידון עם התלמידים ועם הוריהם על היתרונות בלמידה באמצעות כלים מתוקשבים. יחד עם זאת חשוב לעורר את מודעותם לצורך באיזון בין שימוש בכלים מתוקשבים לבין פעילויות שונות אחרות, כגון יצירת קשרים חברתיים, פעילות גופנית, קריאת ספרים ועוד.

2.   הנחיות לשילוב אמצעי קצה במוסדות חינוך

2.1.         כללי

בית ספר המשלב אמצעי קצה באופן מערכתי בתחומי הדעת הנלמדים (בכל הכיתות או בשכבת גיל או בכיתה מסוימת) מחויב ואחראי לוודא את ביצוען של הפעולות האלה:

2.1.1הודעה לפיקוח ולבעלות החינוך (רשות מקומית/בעלות אחרת): בית הספר, באישור המפקח הכולל, יודיע בכתב הן לרשות המקומית/לבעלות החינוך, והן למפקח הכולל של בית הספר ולמפקח/למדריך התקשוב המחוזי של משרד החינוך על כוונתו ליישם באופן מערכתי שילוב של אמצעי קצה אישי בתהליכי הלמידה. 

2.1.2הכשרת צוות המורים: בית הספר יוודא שמורים המשלבים אמצעי קצה בהוראה ובלמידה עברו הכשרה ומקבלים ליווי והדרכה מקצועית מצוותי הדרכה במשרד החינוך. הכשרת המורים תהיה בהתאם להנחיות בנוגע לפיתוח המקצועי המופיעות באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.

2.1.3יידוע ההורים: בית הספר יידע את הורי התלמידים שילמדו באמצעות אמצעי קצה בכל המידע הרלוונטי, לרבות מידע בנוגע לתשלומים (אם יידרשו), בהתאם למפורט בחוזר זה ובנספחיו.

2.2.         זמן השימוש באמצעי קצה לצורכי הוראה ולמידה

למען הסר ספק מובהר כי ההנחיות המפורטות בסעיף זה מתייחסות לזמן השימוש באמצעי הקצה ולא לזמן החשיפה לרשת אלחוטית (wi-fi). בכל מקרה שבו נעשה שימוש גם ברשת האלחוטית יש להקפיד שלא לחרוג מהזמן המותר לשימוש ברשת האלחוטית כפי שהוגדר בסעיף 3.6-11 של חוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר השלכות בריאותיות ובטיחותיות", ובנספח שלו, "התקנת רשת חוטית ורשת אלחוטית בבתי הספר ושימוש בהן".

2.2.1זמן הוראה בשילוב עמדת מורה מקוונת

מסגרת זמן זו מיועדת להצגת תוכן לימודי בפרקי זמן משתנים במהלך השיעור, על פי שיקול  הדעת הפדגוגי  והמקצועי  של המורה. זמן הוראה בשילוב עמדת מורה מקוונת לא יימדד כזמן למידה של התלמיד בשילוב אמצעי קצה.

2.2.2זמן למידה בשילוב אמצעי קצה בידי התלמיד

להלן פירוט זמן הלמידה (הכוונה היא לזמן נטו בדקות /שעות) של תלמיד לצורך ביצוע מטלות לימודיות בשילוב אמצעי הקצה או להשתתפות מרחוק בשיעורים ברשת:

א.         זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה בבית הספר בכיתות א'-ג' לא יעלה על 20% מזמן הלמידה ובכיתות ד'-ו' לא יעלה על 30% מזמן הלמידה. באירועי למידה מיוחדים, שיאושרו על-ידי מנהל בית הספר לכיתות ד'-ו', אפשר יהיה להרחיב את זמן הלמידה בסביבה דיגיטלית עד 40%. בכיתות ז'-י"ב יהיה זמן הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ובהתבסס על צורכי הצוות החינוכי, תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים, וכן תוך הקפדה על ההנחיות הנוגעות להפעלת רשת WIFI בבתי הספר.

ב.         זמן הלמידה היומי של תלמידים בשילוב אמצעי קצה לאחר שעות הלימודים בכיתות א'-ג' לא יעלה על שעה מזמן הלמידה ובכיתות ד'-ו' לא יעלה על שעתיים מזמן הלמידה. בכיתות ז'-י"ב יהיה זמן הלמידה בהתאם לצורכי התלמידים ובהתבסס על צורכי ההוראה של הצוות החינוכי, תוך שמירה על איזון בין למידה מתוקשבת לבין למידה בחומרי למידה פיזיים.

ג.         יש לוודא שבית הספר יישם תכנית מותאמת גיל להקניית ידע בנושא קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו, בהתאם להנחיות בסעיף 3.6-11 של חוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

ד.         יש לוודא שהתלמיד קיבל הדרכה והוא מודע להנחיות לשימוש בטוח ברשת ובאמצעי הקצה (ראה ב- 2.4.2 להלן).

2.3.         סוג אמצעי הקצה

פעילות פדגוגית תתבצע באמצעות מחשב או מחשב לוח (טאבלט). בשלב זה לא תאושר פעילות פדגוגית באמצעות אמצעי קצה אחר (כגון טלפון סלולרי חכם וכדומה) עד שתושלם בחינת הנושא על ידי המשרד ויפורסמו הנחיות מתאימות.

2.4.         הנחיות בריאות ובטיחות

2.4.1כללי: השימוש באמצעי קצה וחיבורם לרשת האינטרנט מעורר דיון ציבורי בנושא ההשלכות הבריאותיות על התלמידים, ועל צוותי ההוראה להיות ערים להנחיות המשרד בנושא זה.

משרד החינוך ער לרחשי הציבור ומייחס חשיבות רבה לסוגיה, ובשל כך הקים ועדה מקצועית בין-משרדית, הכוללת אנשי מקצוע של משרדי החינוך, הבריאות, איכות הסביבה והתקשורת. הוועדה מתכנסת פעם בכמה חודשים כדי לבחון מחקרים חדשים ושינויים בתחום זה, והוראות חוזר המנכ"ל בנושא מתעדכנות בהתאם, על פי הצורך.

2.4.2הנחיות בריאות: בית הספר יוודא שמומשו ההנחיות ביחס להשלכות הבריאותיות והבטיחותיות של השימוש באמצעי קצה כפי שהוגדרו בחוזר הוראות הקבע עג/10(ג), סעיף 3.6-11​, הכוללות, בין היתר, הנחיות בנוגע להתקנת הרשת בבית הספר, שימוש ברשת קווית בלבד כאשר אין צורך בהפעלת רשת אלחוטית, חובת ההתקנה של נקודת גישה קווית בעמדת המורה, הגבלת שעות השימוש ברשת האלחוטית בהתאם לשכבת הגיל ועוד.

2.4.3הנחיות לגלישה בטוחה ברשת: כדי לוודא הקניית נורמות התנהגות ראויות, מניעת מצבי סיכון  והתמודדות עם מצבי חיים מורכבים ברשת יפעל בית הספר לפי ההנחיות האלה:

א.         בכל מוסד חינוכי יפעל צוות מוביל המופקד על קידום התכנית "חיים ברשת" (בהתאם לסעיף 2.1-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), ס"ק 3.3, "אתיקה ומוגנות ברשת"). מידע  נוסף אודות הצוות, מטרותיו וחוזרי מנכ"ל רלוונטים נוספים מוצגים באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך.

ב.         על הצוות המוביל לבנות תכנית התערבות בית-ספרית בנושא ההתנהלות המיטבית ומניעת פגיעה ברשת. תכנית זו  תהיה חלק בלתי נפרד מהתכנית להקניית כישורי חיים ולמניעת אלימות כאורח חיים במרחבי החיים השונים: פנים-אל-פנים, כמו גם במרחב הווירטואלי. התכנית תכלול מפגש הכשרה לצוות החינוכי וכן פעילויות וסדנאות לכל שכבת גיל בהתאמה למגזרים השונים. יש לקיים פעילויות אלה במהלך השנה בדגש על שלושה מועדים מרכזיים במהלך השנה: בתחילת שנת הלימודים, במהלך השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת ולקראת היציאה לחופשת הקיץ.

ג.         יש להחתים בתחילת כל שנה את הורי התלמידים על טופס הסכמה שבו הם מאשרים לפרסם את תמונות ילדם באתר הבית-ספרי, על פי ההנחיות בסעיף 3.6-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "שמירה על הפרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים", ובסעיף 3.6-4 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א) שפורסם בו תיקון לסעיף 3.6-3.

ד.         להנחיות נוספות ולמגוון פעילויות יש להיכנס לאריח "גלישה בטוחה ברשת" באתר "הענן החינוכי" ולעיין בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), סעיף 2.1-15, ס"ק 3.3. המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים ראה בנספח ב בחוזר זה.

2.5.         הבטחת השוויון והזמינות של אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים

בהינתן  משימה לימודית עם אמצעי קצה שהתלמידים אמורים לבצע על הצוות החינוכי לוודא טרם התחלת הפעילות שלכל התלמידים יש גישה לאמצעי הקצה, וכן לחיבור לאינטרנט (אם נדרש), בכל סוגי הפעילות הלימודית המתקיימת, לרבות לצורך ביצוע משימות למידה לאחר שעות הלימודים.

יש לוודא כי אמצעי הקצה יהיו זמינים ללמידה באופן שוויוני עבור כלל התלמידים בהתאם לפעילות המתבצעת; לדוגמה: כאשר מתבצעת פעילות בזוגות יהיה אמצעי קצה לכל זוג, כאשר מתבצעת פעילות פרטנית יהיה אמצעי קצה לכל תלמיד וכד'.

בית הספר יוודא כי יש ברשותו כמות מספקת של אמצעי קצה אשר יאפשרו לכל התלמידים השתתפות שווה בפעילות הלימודית המתבצעת בו, בכל צורת הצטיידות שתיבחר: גם במקרה שבו

אמצעי הקצה נרכשים ללא השתתפות הורים וגם במקרה שבו יש השתתפות הורים ובית הספר יספק אמצעי קצה לשימוש התלמידים שלא רכשו אותם.

בית ספר שיחליט לאפשר לתלמידים המעוניינים בכך לשאול את אמצעי הקצה למשך שנת הלימודים תמורת תשלום לא יגבה בגין ההשאלה סכום שיעלה על 300 ש"ח לשנה, כמפורט ב- 3.1.2 להלן.

2.6.         למידה באמצעות ספרים דיגיטליים בבית ספר המשתתף בתכנית "השאלת ספרי לימוד"

2.6.1בית ספר המשתתף בתכנית "השאלת ספרי לימוד" (ראה סעיף 6.3-18 בחוזר הוראות הקבע עו/9(א), "התכנית להשאלת ספרי לימוד", ס"ק 4.11) יכול במקביל לבצע מעבר ללמידה באמצעות ספרים דיגיטליים בחלק ממקצועות הלימוד. כדי להקל על תשלומי ההורים על בית הספר ליישם את המעבר באופן הזה:

בית הספר יכול לעשות שימוש בתוכן דיגיטלי ובספרים דיגיטליים שהמשרד מאפשר גישה אליהם בשני ערוצים עיקריים ללא עלות מצד בית הספר. טרם קבלת ההחלטה על שימוש בספר דיגיטלי על בית הספר לבחון, בין היתר, גם את הספרים הדיגיטליים המוצעים בשני הערוצים ולעשות בהם שימוש אם יימצא כי הם מתאימים עבורו. אלה שני הערוצים:

א.         משרד החינוך רכש את הזכויות לשימוש בספרי לימוד דיגיטליים לשימושם של בתי הספר. את רשימת הספרים אפשר למצוא באתר "משרד החינוך, הקטלוג החינוכי".

ב.         המשרד מממן חבילת תוכן דיגיטלי הכוללת גם ספרים דיגיטליים לשימושם של בתי ספר הכלולים בתכנית התקשוב באמצעות מכרז. אם בית הספר נכלל בתכנית, באפשרותו לעשות שימוש בספרים ובתוכן הדיגיטלי המוצע במסגרת החבילה, בתנאי שספרים ותכנים אלו נכללים במכרז. פירוט בנוגע לספרים ולתכנים שיופיעו במכרז אפשר יהיה למצוא באתר "משרד החינוך, הקטלוג החינוכי".

2.6.2      בכל כיתה שמבוצע בה מעבר ללימוד בספרים דיגיטליים באחד או ביותר ממקצועות הלימוד יופחת החלק היחסי של הספרים המוחלפים מתשלום ההורים בגין השאלת הספרים. לדוגמה, אם בכיתה מסוימת נדרשים 10 ספרי לימוד לשנת הלימודים, והתשלום בגין השאלתם הוא 280 ש"ח, ובית הספר מחליט כי שניים מתוכם יוחלפו בספרים דיגיטליים - יש להפחית 20%  מגובה התשלום שההורים משלמים בגין השאלת ספרי הלימוד, וההורים ישלמו בפועל 224 ש"ח בגין השאלת 8 ספרי לימוד.

2.6.3      במקרה שבית הספר בחר ספרים דיגיטליים אשר בגין רישיון השימוש בהם נדרש תשלום, ובית הספר סבור כי התשלום יכביד את הנטל עליו או על ההורים, אפשר לפנות בבקשת סיוע מיוחד, במידת הצורך, בהתאם להנחיות קול קורא להשאלת ספרי לימוד, כפי שיפורסם על ידי משרד החינוך לפני פתיחת שנת הלימודים (בסביבות החודשים מאי-יוני).

3.   תשלומים

בית ספר המשלב אמצעי קצה באופן הכרוך בתשלום על ידי ההורים מחויב ואחראי לוודא ביצוע של הפעולות המפורטות בפרק זה ועמידה בתנאיו. בבתי ספר ששילוב אמצעי הקצה מתבצע ללא תשלום הורים אין צורך ביישום פרק זה.

3.1.         הנחיות כלליות בנוגע לתשלומים

3.1.1רכישת אמצעי קצה: במסגרת ההליך של קבלת הסכמת ההורים, כמפורט בסעיף קטן 3.2 להלן, בית הספר רשאי להציע רכישה מרוכזת של אמצעי קצה כדי לחסוך בהוצאות רכישתם. גבייה בגין מוצר זה חייבת לקבל את האישור בכתב של כל הורי התלמידים המעוניינים לרכוש את המוצר בצורה מרוכזת והיא תתבצע רק לאחר קבלת אישורו של המפקח הכולל לביצוע רכישה מרוכזת. אין לחייב תלמידים להזדקק לשירותים אלה ואין לחייב את ההורים ברכישתם.

התשלום שייגבה מההורים בגין אמצעי קצה לא יעלה על סכום שמעל 667 ש"ח לשנת לימודים, למשך שלוש שנים (כלומר, לא יעלה על 2,000 ש"ח לכל שלוש שנים). הסכום יכלול גם ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו ומע"ם. בית הספר יעביר להורים בכתב מידע והנחיות בדבר אופן בקשת מלגה/סיוע לרכישה.

3.1.2השאלת אמצעי קצה: השאלת אמצעי קצה לתלמיד כמפורט ב-2.5 לעיל תבוצע למשך שנת הלימודים בתמורה לתשלום שלא יעלה על 300 ש"ח לשנה. התשלום יכלול גם ביטוח, עלות השימוש בפלטפורמה אם יש כזו ומע"ם.

3.1.3בתי ספר הנמצאים במסגרת "דגם מתקדם" בתכנית התקשוב של משרד החינוך (ראה הגדרת "דגם מתקדם" בנספח א להלן): במסגרת הפעלת הדגם המתקדם בתכנית התקשוב של משרד החינוך הקצה המשרד לבתי הספר שאושרה השתתפותם בתכנית מענק חד-פעמי לצורך סיוע בהצטיידות ראשונה. בית הספר רשאי להשתמש בסכום שהוקצה בכל דרך שתסייע לרכישת אמצעי הקצה; לדוגמה: שימוש בחלק מהסכום או בכולו לצורך רכישה של אמצעי קצה עבור תלמידים שידם אינה משגת, מתן הנחה לכלל ההורים ברכישה מרוכזת של אמצעי הקצה או רכישת אמצעי קצה שיהיו בבעלות בית הספר וישמשו את התלמידים. יודגש כי אסור להשתמש לצרכים אחרים בסכום הכסף שהוקצה על ידי משרד החינוך למטרה זו.

3.2.         בתי ספר שנדרשת בהם השתתפות הורים לצורך הצטיידות

במקרה של הצטיידות שבמסגרתה נדרשת השתתפות הורים, על בית הספר לוודא את קבלת הסכמתם של ההורים לתשלום באופן הזה: על בית הספר לוודא כי ניתנה הסכמה בכתב של 70% לפחות מהורי התלמידים המשתתפים בתכנית, באמצעות הטופס "השתתפות בתכנית התקשוב בדגם מתקדם" המובא במכתב להורים (ראה בנספח ד להלן). חישוב אחוזי ההסכמה יבוצע בהתאם לאופן הפעלת התכנית; לדוגמה: אם התכנית מופעלת ברמה שכבתית תידרש הסכמת של 70% לפחות מהורי התלמידים הלומדים בשכבה, ואם התכנית מופעלת ברמה כיתתית תידרש הסכמה של 70% לפחות מהורי תלמידי הכיתה.

4.   נספחים

נספח א: דגמי הפעלה של מרחבי הוראה ולמידה מתוקשבים בשילוב אמצעי קצה

מרחב למידה מתוקשב בבית הספר מכיל את אמצעי הקצה עם הסביבות הפיזיות, כגון כיתת לימוד, מעבדות, ספרייה ועוד, ותוכן דיגיטלי ממקורות שונים, כגון אתרי תוכן דיגיטליים ברשת, ספרים  דיגיטליים, פורטל בית-ספרי ועוד. אפשר ליישם מרחבים אלה בדגמי הפעלה שונים, כמפורט להלן:

1.דגמי הפעלה "בסיסיים"

דגמי הפעלה אלה מאפשרים למורה את המחשת התוכן הנלמד במגוון מדיות דיגיטליות ואינטראקטיביות, במטרה ליישם הוראה חווייתית ומאתגרת המעוררת עניין. התנסות התלמידים בתהליכי הלמידה מתבצעת בעזרת אמצעי קצה הקיימים במעבדת מחשבים או בכמה תחנות ייעודיות בכיתות.

1.1דגם הפעלה בסיסי (עמדת מורה מקוונת)

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת הכוללת אמצעי קצה העומד לרשות המורה מסוג מחשב נייח/ נייד/היברידי המחובר למקרן ולאינטרנט בתקשורת קווית בלבד.

1.2דגם הפעלה עם חדר מחשבים נייחים בבית הספר

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת וכן על אמצעי קצה (מחשבים נייחים) העומדים לרשות התלמידים בחדר ייעודי והמחוברים לאינטרנט בתקשורת קווית בלבד.

1.3דגם הפעלה עם כמה מחשבים נייחים בכיתות השונות

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת וכן על כמה מחשבים נייחים העומדים לרשות התלמידים בכיתות הלימוד. אמצעי הקצה מחוברים לאינטרנט בתקשורת קווית בלבד.

2.דגמי הפעלה "מתקדמים"

דגמי הפעלה אלה מתבססים על עמדת מורה מקוונת ועל אמצעי קצה ניידים העומדים לרשות התלמידים במהלך ההוראה והלמידה. דגמים אלה מאפשרים, בנוסף ללמידה הנעשית בדגם הפעלה בסיסי, למידה ניידת הפורצת את הגבולות הפיזיים ומאפשרת ארגון גמיש ודינמי במרחבי הלמידה השונים בבית הספר ומחוצה לו. השימוש באמצעי קצה ניידים אישיים לתלמידים מעצים

את אחריות הלומד ומאפשר ארגון סביבת למידה המותאמת לצרכיו.

2.1דגם הפעלה עם כמה אמצעי קצה המתניידים בין הכיתות

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת וכן על כמה מחשבים ניידים/מחשבי לוח העומדים לרשות התלמידים בכיתת הלימוד. חיבור אמצעי הקצה לאינטרנט בבית הספר יתאפשר בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 3.6-11 בחוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר- השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

2.2דגם הפעלה עם אמצעי קצה ניידים/מחשבי לוח העומדים לרשות כל תלמידי הכיתה

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת ועל אמצעי קצה (מחשבים ניידים/מחשבי לוח) העומדים לרשות כל התלמידים במהלך השיעור בכיתת הלימוד ו/או מחוצה לה, על פי אופי הפעילות הלימודית. חיבור אמצעי הקצה לאינטרנט במהלך השיעור יתאפשר בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר הנ"ל.

2.3דגם הפעלה עם אמצעי קצה אישי העומד לרשות התלמיד

הדגם מתבסס על עמדת מורה מקוונת ועל שימוש באמצעי קצה אישי העומד לרשות הלומד  מסוג מחשב נייד/מחשב לוח (טאבלט)/טלפון נייד המחובר לרשת האלחוטית של בית הספר או הבית. חיבור אמצעי הקצה לאינטרנט בבית הספר יתאפשר בהתאם להנחיות המפורטות בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), סעיף 2.1-15, ס"ק 3.3, ובחוזר עג/10(ג), סעיף3.6-11.

השימוש בסביבת הלמידה הדיגיטלית וארגונה כוללים -

 • פיתוח אוריינות טכנולוגית דיגיטלית;
 • למידה בסביבת "ענן";
 • ארגון הלמידה והמידע במרחב האישי ב"ענן" או במחשב האישי;
 • שימוש במערכת לניהול למידה בסביבות הלמידה ב"ענן";
 • יישום הדגם "כיתה הפוכה";
 • למידה דיגיטלית פעילה יחידנית, בזוגות או בקבוצות לכל הלומדים;
 • שילוב חומרי למידה במגוון מדיות;
 • מתן מענה לשונות בין הלומדים;
 • למידה פעילה בסביבה דיגיטלית בהנחיית המורה ובתיווכו.

 

קיימים אילוצים חברתיים, כלכליים ומקצועיים המכתיבים את דגמי ההפעלה של סביבות ההוראה והלמידה בבית הספר ומחוצה לו; על כן נציין כי אין מדובר בדגם הפעלה נכון/לא נכון, אלא ברצף של כמה דגמים שיש להתאימם להקשרים; ביניהם: מטרות ההוראה-למידה, סיטואציות ייחודיות של ההוראה-למידה, אוכלוסיית בית הספר והאמצעים העומדים לרשות המורים והתלמידים.

יש לציין כי הפעילות בשילוב אמצעי הקצה אינה המטרה, אלא יש להפעיל שיקול דעת בדבר הערך המוסף של אמצעי הקצה ללמידה משמעותית, היקף השימוש, דרך השימוש וכד'.

 

דגמי ההפעלה מפורטים בטבלה שלהלן:

דגם ההפעלה

דוגמאות ליישום הוראה למידה והערכה (הל"ה)

יתרונות

אתגרים

1.1 עמדת מורה מקוונת בכיתה

 

בכיתה

 • הוראה בשילוב ספרים ותכנים דיגיטליים
 • הקניה, צפייה והנחיה בנושאים נלמדים
 • הצגת תוצרי הלמידה ושיח כיתתי
 • שיתוף תלמידים במהלך השיעור בצפייה בתוכן הלימודים (אפשרות השימוש במצביע מכל מקום בכיתה)
 • הוראה ולמידה מרחוק:
  א. צפייה בהרצאות מקוונות, "אקדמיה ברשת"
  ב. שיעורים וקורסים מקוונים
 • הנחיות לצורך פעילויות למידה לאחר שעות הלימודים
 • תיעוד השיעור לשם צפייה לאחר שעות הלימודים

לאחר שעות לימודים

פעילויות למידה בסביבות למידה דיגיטליות, יצירת תוצר פרטני או שיתופי, ניהול דיונים מקוונים, למידה באמצעות ספרים ותכנים דיגיטליים ועוד

השבחת תהליכי ההוראה והלמידה באמצעות -

 • גיוון אמצעי ההוראה והלמידה במליאה;
 • המחשת התוכן הנלמד במגוון מדיות דיגיטליות ואינטראקטיביות;
 • הדגמת סימולציות;
 • הצגת תכנים עדכניים
 • במקרה של פעילות מתוקשבת שהוטלה על התלמידים כשיעורי בית העמדת כל האמצעים לביצוע המטלה לרשות הלומד

1.2 עמדת מורה מקוונת במעבדת מחשבים המחוברים לאינטנרט לשימוש כל תלמידי הכיתה בחלק מהשיעורים

 • למידה אישית / שיתופית באמצעות מגוון מקורות מידע מקוונים
 • פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית, כמו אחזור, מיזוג, עיבוד וייצוג של מידע וכו' בעזרת יישומים וכלים ברשת
 • למידה בשילוב ספרים ותכנים דיגיטליים
 • יישום מגוון פרקטיקות בהוראה, כגון חקר, PBL, תלקיט וכו'
 • למידה אישית, קבוצתית ושיתופית בסביבות עתירות טכנולוגיה
 • הרחבת מגוון חומרי הלמידה
 • הוראה מותאמת אישית כמענה לשונות
 • פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
 • יצירת שוויון בזמינות של אמצעי קצה לכלל הלומדים במהלך השיעור
 • יצירת פעילויות במגוון דרכי הוראה

1.3 עמדת מורה מקוונת בכיתת-אם או בחדרי ספח (ספרייה, מעבדה וכו') וכמה מחשבים נייחים לשימוש חלק מתלמידי הכיתה

 • שימוש בעמדות המחשב כ"מרכזי למידה" לפעילויות מתוקשבות
 • הנגשת התלמידים למגוון מקורות מידע עדכניים לפעולות מידעניות, כמו אחזור, מיזוג, עיבוד וייצוג של מידע בעזרת יישומים וכלים ברשת
 • נגישות למידע עדכני ורלוונטי
 • גיוון בתהליכי הלמידה והתאמה לשונות  בין התלמידים
 • קידום אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
 • יצירת פעילויות במגוון דרכי הוראה

2.1 עמדת מורה מקוונת בכיתה וכמה אמצעי קצה ניידים לחלק מהלומדים בחלק מהשיעורים

 

 • למידה יחידנית ושיתופית עם מקורות מידע מקוונים
 • שימוש בעמדות המחשב כ"מרכזי למידה" לפעילויות מתוקשבות
 • נגישות למגוון מקורות מידע עדכניים לפעולות מידעניות, כמו אחזור, מיזוג, עיבוד וייצוג של מידע בעזרת יישומים וכלים ברשת
 • למידה בשילוב ספרים ותכנים דיגיטליים
 • למידה במרחבים הכיתתיים, בבית הספר ומחוצה לו
 • ארגון גמיש ומותאם לצורכי ההוראה של מרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים
 • למידה דיגיטלית פעילה, קבוצתית ושיתופית
 • הנגשת תכנים לימודיים עדכניים ורלוונטיים
 • למידה ניידת במרחב הכיתתי ומחוצה לו לקבוצת תלמידים
 • פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
 • הכנת תכנית לימודים המאפשרת למידה  מתוקשבות כשלא לכל התלמידים עומדים אמצעי קצה במהלך השיעור
 • הקפדה על  ביצוע הנחיות הבריאות והבטיחות בהפעלת רשת אלחוטית

2.2 עמדת מורה מקוונת בכיתה ואמצעי קצה ניידים לכל התלמידים בחלק מהשיעורים

 

 • למידה אישית, קבוצתית או שיתופית
 • נגישות למגוון מקורות מידע עדכניים לפעולות מידעניות, כמו אחזור, מיזוג, עיבוד וייצוג של מידע בעזרת יישומים וכלים ברשת
 • למידה בשילוב ספרים ותכנים דיגיטליים
 • למידה במרחבים הכיתתיים, בבית הספר ומחוצה לו
 • ארגון גמיש ומותאם לצורכי ההוראה של מרחבי הלמידה, הפיזיים והווירטואליים
 • למידה דיגיטלית פעילה קבוצתית ושיתופית
 • הנגשת תכנים לימודיים עדכניים ורלוונטיים
 • למידה ניידת במרחב הכיתתי ומחוצה לו לקבוצת תלמידים
 • פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
 • הכנת תכנית לימודים במגוון  פעילויות מתוקשבות לכלל תלמידי הכיתה, המותאמת לצורכיהם
 • הקפדה על  ביצוע הנחיות הבריאות והבטיחות בהפעלת רשת אלחוטית

2.3 עמדת מורה מקוונת בכיתה ואמצעי קצה ניידים אישיים לכל התלמידים (בכיתה ובבית) - BYOD

 • למידה אישית או שיתופית עם כלל הלומדים
 • נגישות למגוון מקורות מידע עדכניים לפעולות מידעניות, כמו אחזור, מיזוג, עיבוד וייצוג של מידע בעזרת יישומים וכלים ברשת
 • למידה בשילוב ספרים ותכנים דיגיטליים
 • למידה במרחבים הכיתתיים, בבית הספר ומחוצה לו
 • למידה ויצירה גם במרחבים האישיים והמקומיים של אמצעי הקצה האישי
 • סביבת למידה אישית המאפשרת הבניית ידע מצטבר, מעקב והמשכיות של תהליכי למידה גם לאחר שעות הלימודים
 • עידוד למידה שיתופית בכיתה ולאחר שעות הלימודים
 • ארגון גמיש ומותאם לצורכי ההוראה של מרחבי הלמידה הפיזיים והווירטואליים
 • למידה דיגיטלית פעילה, קבוצתית ושיתופית
 • הנגשת תכנים לימודיים, עדכניים ורלוונטיים
 • למידה ניידת במרחב הכיתתי ומחוצה לו לקבוצת תלמידים
 • פיתוח אוריינות טכנולוגית ודיגיטלית
 • הכנת תכנית לימודים במגוון  פעילויות מתוקשבות לכלל תלמידי הכיתה, המותאמת לצורכיהם
 • הבטחת השוויון והזמינות של אמצעי הקצה בלמידה לכל התלמידים
 • העמדת אמצעי קצה חלופיים במקרים של אבדן  או תקלה
 • יצירת אחידות של אמצעי הקצה בכיתה
 • הקפדה על  ביצוע הנחיות הבריאות והבטיחות בהפעלת רשת אלחוטית

להלן דוגמאות לדרכי הוראה ולמידה המיושמות בסביבות הלמידה שפורטו לעיל בהלימה למסמך "נתיבים להוראה משמעותית:"

 

 1. הוראה-למידה-הערכה בשילוב ספרים דיגיטליים ותכנים דיגיטליים: כל פעילות שבמסגרתה הלומד פעיל בסביבה דיגיטלית כצרכן מידע, כמפיק, כמתקשר, כמשתף, כמפרסם וכיוצא בזה ומשתמש במבחר משאבי מדיה, כמו תמונה, סרטון או יישומון, תוך שימוש בספרים דיגיטליים ובמגוון כלים טכנולוגיים
 2. הוראה ולמידה שיתופית: כל פעילות שהיא שיתופית בעיקרה בסביבה דיגיטלית במבחר יישומים וכלים דיגיטליים המזמנים למידה שיתופית ברמות שונות
 3. למידה בדרך החקר (PBL – Project Based Learning ועוד): שיטת הוראה שבה הלומדים צוברים ידע ורוכשים מיומנויות בעבודה על פרויקט (או בהתמודדות עם בעיה/אתגר חינוכי) בפרק זמן הנמשך  כמה ימים לפחות (בדרך כלל מדובר בשבועות או אף בזמן ממושך יותר) במטרה לחקור ולדווח על סוגיה או על אתגר
 4. מורכב שכדי להעמיק בו יש צורך באיתור, בעיבוד ובארגון של מידע תוך הפעלת חשיבה מסדר גבוה ועבודת צוות ותוך מענה לשונות בין לומדים בהתאם ליכולות השונות ולחוזקות של כל לומד
 5. למידה מרחוק של נושא/שיעור/קורס: כל פעילות המבוססת על למידה מרחוק: למידה אישית ו/או קבוצתית של נושא כלשהו בתוך שיעור, למידת שיעור שלם ואפילו קורס שלם (במהלך השיעור הלומד צופה במידע, מקבל הסברים על המידע ואף מבצע משימות למידה בעצמו או עם שותף/ים), כמו "אקדמיה ברשת" , "כיתה הפוכה" ומגוון קורסים אחרים
 6. למידה ניידת מחוץ לכותלי הכיתה: פעילות לימודית המיישמת את האפשרות לנייד אמצעי קצה הנמצאים ברשותו של כל אחד (או ברשות קבוצה קטנה או ברשותם של אחדים בלבד) אל מחוץ לכותלי הכיתה או בית הספר הכוללת, לדוגמה
 • תיעוד טקסטואלי, ויזואלי או שמיעתי;
 • שימוש ביישומי מקום ומיקום, כולל מפות, כיוונים וכד';
 • שימוש ביישומי עזר לזיהוי מקום או עצמים, לאבחון, להגדרה וכד';
 • שימוש ביישומי קוד ( QR - Quick Response Code) או ביישומים של מציאות רבודה (Augmented Reality);
 • שימוש בתקשורת ללמידה (העברת מידע/העלאת מידע למרחב כיתתי)
 1. מִשחוק בלמידה (Gaming): כל פעילות שעיקרה הוא שימוש במשחק קיים ברשת או יצירת משחק לצורכי למידה, פעילות המעוררת מוטיבציה ללמידה חווייתית, בדרך כלל תוך שימוש ביישומים לנושאים קונקרטיים, כמו פיתוח מיומנויות חשיבה, אוריינות מחשב, שפה, מתמטיקה ועוד.

נספח ב: המלצות לשימוש מיטבי ובטוח במכשירי קצה אישיים

 

נספח זה מיועד לסייע לצוות החינוכי הבית-ספרי בהתנהלות מיטבית עם אמצעי קצה ובניסוח הנחיות ותקנון בית-ספרי המנחים את הקהילה הבית-ספרית להתנהלות בטוחה ונבונה בסביבה טכנולוגית. 

מכשירים אישיים דיגיטליים, כמו טלפון נייד, מחשב לוח (טאבלט), מחשב נייד, משקפיים, שעון  ואף "בגד  חכם" הופכים לאמצעי המצוי בידי רבים מאתנו: מורים, הורים, בני נוער וילדים. אנו יוצרים ושומרים בהם מידע מקצועי, לימודי וגם פרטי, וזאת מתוך הנחה שהגישה למכשירים אלה היא אישית ופרטית. כדי שהמידע האישי שלנו יישמר פרטי ומוגן עלינו ללמוד כיצד להשתמש במכשיר שבידינו באופן מושכל ובטוח. התנהלות מיטבית עם מכשירים אישיים חשובה לכל אחד וחיונית כשמדובר בתלמידים ובמורים בבתי הספר המקיימים למידה באמצעים טכנולוגיים.

בנספח זה אפשר למצוא הנחיות והמלצות עיקריות  אודות התנהלות מיטבית בשימוש במכשיר האישי כדי שנוכל לפעול באמצעותו בבטחה תוך שמירה על הפרטיות.

הנחיות כלליות לצוות החינוכי

 • המידע המצוי במכשיר האישי או ברשת הוא דיגיטלי, והוא עלול להגיע לידי  אחרים ללא ידיעתכם או הסכמתכם. אין מערכת או מכשיר המוגנים באופן מוחלט מחדירה אליהם או משימוש במידע המצוי בהם.
 • גם אם מחקתם במו ידיכם תכנים ששמרתם במכשיר האישי או שהעליתם לרשת, וגם אם אינכם רואים אותם עוד, ייתכן שהם נשמרו על ידי אחרים ושהם קיימים במקום כלשהו במרחבי הרשת ללא ידיעתכם.
 • אם בחרתם לאחסן/לגבות את המידע האישי באחד משירותי "הענן" (Googe Drive, icloud, Dropbox), שירותי רשת לתמונות ולסרטונים ואחרים), עליכם להיות מודעים שמחיקת המידע מהמכשיר האישי איננה מסירה אותו באופן מוחלט מהרשת וייתכן שהוא עדיין שמור במקום כלשהו ואחרים עלולים להגיע אליו.
 • כאשר אתם נכנסים לשירותים אישיים כמו דוא"ל, רשת חברתית, אלבום תמונות וכד', מומלץ לעשות זאת דרך המכשירים האישיים שלכם בלבד.  יש להימנע מכניסה לשירותים אישיים מאמצעי קצה שאינו שלכם. בכל מקרה, אם השתמשתם במכשיר לא שלכם,  הקפידו לצאת מכל היישומים שפעלתם בהם על ידי לחיצה על לחצן "התנתק" או "יציאה".
 • יש להפעיל שיקול דעת לגבי המידע שאתם מתעדים, מעלים ושומרים במכשיר או ברשת ולהיות מודעים להשלכות של פעולות אלה. מומלץ לא להעלות מידע או תמונות העלולים להביך אתכם/בני משפחה/חברים ושאחרים עלולים להשתמש בהם ולפגוע בכם באמצעותם.
 • המכשיר האישי הוא אישי! אין  לתת אותו לאחרים; לכן  

 

-          מומלץ לשמור על המכשיר האישי ולא  להשאירו ללא השגחתכם הצמודה.

-          במקרים שבהם אחרים מבקשים להשתמש במכשיר האישי שלכם מומלץ  להיות נוכחים במשך כל זמן שימושם במכשיר.

-          מומלץ לא לאפשר לזרים להשתמש במכשירים האישיים שלכם, גם אם התבקשתם לתת את המכשיר רק לצורך שיחה קצרה, בדיקת השעה או עיון בתמונה או בידיעה מרעישה.  במקרה של צורך מוצדק תוכלו להתקשר עבורם, אך אל תאפשרו להם לעשות זאת בעצמם.

 

המלצות להגנה על  המכשיר האישי  ועל המידע האישי ברשת

 • מומלץ להתקין במכשיר האישי אפליקציות השומרות עליו מפני נוזקות (וירוסים, אמצעי שליפת  מידע אישי, אמצעי השתלטות על המכשיר וכד').
 • הקפידו להגדיר את תנאי הפרטיות ביישומים כגון אינסטגרם,  פייסבוק ועוד.  בחרו מי יכול לצפות במידע שלכם ולשתף אותו עם אחרים (ראה הנחיות להגדרת פרטיות באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך). כמו כן, במהלך הורדת יישום למכשיר כלשהו אין לאשר באופן מיידי גישה לנתונים אישיים המופיעים במכשיר.
 • העדיפו להתחבר לרשת האינטרנט דרך רשת אלחוטית (Wi-Fi) המוכרת לכם ושאתם בוטחים  בה (כמו רשת בית הספר או הבית). 
 • שקלו לכבות את המכשיר האישי בזמן שהוא אינו בשימוש ( כמו בשעות השינה, בעת יציאה מהבית, בזמן חופשה משפחתית ).
 • הקפידו שהגישה אל המכשיר האישי תהיה חסומה על ידי ססמה אישית הידועה רק לכם. בחרו ססמה שאיננה ניתנת לניחוש ושמרו אותה במקום ובאופן שלאיש לא תהיה גישה אליה. בכל מקרה של חשד שהססמה ידועה לאחר יש לשנותה  מיד.

 

אופן הפעולה במקרה של איבוד המכשיר או השתלטות עוינת על אחד או יותר משירותי המידע המרכזיים שלך

 • בכל מקרה שבו המכשיר אינו עוד ברשותכם מכל סיבה שהיא, כגון אבדן, גנבה או מכירה, יש לשנות את ססמאות הכניסה לשירותים האישיים המרכזיים - הדוא"ל, תמונות, רשתות חברתיות וכד'. אם המכשיר הוא טלפון נייד יש להתקשר מיד לספק הסלולר ולחסום את הגישה של המכשיר לרשת הסלולרית.
 • במקרה של השתלטות של אחרים על אחד היישומים שאתם מאחסנים או מנהלים בהם מידע אישי מומלץ להיכנס לשירות ה"עזרה" הקיים בכל יישום כדי לדעת כיצד עליכם לפעול.

 

אופן הפעולה במקרה של פגיעה ברשת 

במקרה של פגיעה ברשת,  או במקרה שנעשה שימוש לרעה במידע האישי שלכם, אפשר לפנות לגורמי הסיוע השונים, כגון מחנכי כיתה, יועצים חינוכיים, מנהלי בתי ספר, המשטרה, איגוד האינטרנט הישראלי. על הצוות החינוכי לטפל במקרים על פי ההנחיות המופיעות בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), סעיף 2.1-15, "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון", ס"ק 3.3, "אתיקה ומוגנות ברשת". כמו כן, אפשר להסתייע בנספח 10 של החוזר, "צעדים לטיפול באירוע של פגיעה מקוונת".

 

בנוסף להנחיות הכלליות, להלן הנחיות, המלצות ומסרים ייחודיים למורים, להורים ולתלמידים:

 

 • למורים
 • המכשיר האישי שלכם מכיל מידע פרטי, ועשוי לאחסן מידע לימודי ומידע אודות תלמידיכם.  אל תאפשרו לאחרים, ובוודאי לא לתלמידים, גישה אליו.
 • הימנעו מכניסה לשירותי הניהול הבית-ספרי (שירותי המשרד, משו"ב, "סמארטסקול" וכדומה) בכל מחשב זר. העדיפו התחברות לשירותי הניהול מהמכשיר האישי שלכם או ממחשב המיועד לכך בבית הספר. בכל מקרה, הקפידו לצאת בצורה מסודרת מהשירות בתום השימוש. 
 • בהתאם לסעיף 2.1-15 בחוזר הוראות הקבע עה/8(ב), "אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות מוסדות חינוך עם אירועי אלימות וסיכון", ס"ק 3.3, "אתיקה ומוגנות ברשת", עליכם להקפיד כי תהליכי הוראה ולמידה בשילוב אמצעי הקצה ייעשו  על פי המדיניות שנקבעה בבית הספר ולעודד אחריות אישית בשימוש בטכנולוגיה כדי למנוע פגיעות.
 • הקפידו לקיים עם תלמידיכם שיח בנוגע להתנהלות מושכלת עם המכשיר האישי שלהם בבית הספר ומחוצה לו כחלק משגרת ההוראה והלמידה. השיח יתייחס גם לגלישה מיטבית ובטוחה ברשת, בהתאם לסעיף 9.4-10 בחוזר הוראות הקבע "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט". מידע נוסף ופעילויות בנושא אפשר למצוא ב"ענן החינוכי" של משרד החינוך, באריח "גלישה בטוחה"

 

 • להורים
 • חשוב לזכור שהמכשיר האישי שלכם והמכשיר המשפחתי מכילים מידע אישי/משפחתי העלול לזלוג בשוגג בתפעול לא נכון של  הילד שלכם כשהוא משתמש בו.
 • אם ילדכם משתמש במכשיר האישי גם בבית,  היו מודעים שמידע אישי ומשפחתי  שהוא אוסף עלול להיות חשוף לעיני תלמידים ומורים. 
 • הקפידו לקיים עם ילדכם שיח בנוגע להתנהלות מושכלת עם המכשיר האישי בבית הספר ומחוצה לו  שיתייחס גם לגלישה מיטבית ובטוחה ברשת. 
 • זכרו כי יש לכם תפקיד משמעותי במרחב הווירטואלי כמו במרחבי חיים אחרים.
 • למידע נוסף אפשר לעיין ב"ענן החינוכי" של משרד החינוך, באריח "גלישה בטוחה".

 

 • לתלמידים
 • השימוש במכשיר האישי היא באחריותכם; אתם בוחרים כיצד להשתמש בו.
 • המכשיר האישי שלכם מכיל מידע פרטי. מומלץ לא לאפשר  לאחרים גישה למכשיר האישי. במקרים שבהם אנשים אחרים מבקשים לפעול במכשיר האישי שלכם הקפידו להיות נוכחים לידם  במשך כל זמן השימוש במכשיר.
 • אם נחשפתם למקרים שבהם נעשה שימוש לרעה במידע אישי של אחרים או לפעילות פוגענית ברשת,  גלו אחריות ודווחו על כך למבוגר אחראי שאתם בוטחים בו. במקרה כזה אין מדובר בהלשנה אלא בעזרה לחבר במצוקה.
 • גלו אחריות אישית וחברתית ואל תיקחו חלק בפגיעה:

       חשוב לדווח על הפגיעה ולתמוך בצד שנפגע: לסייע, לפנות /להפנות להגשת עזרה.

       חשוב לעצור את הפוגע כדי למנוע המשך פגיעה.

       לקבוצה יש כוח מול פוגע אחד או מול כמה פוגעים, ולכן חשוב לשתף חברים ולגייסם לעזרה.

       לקבוצה יש כוח בקביעת כללים חיוביים.

 


נספח ג: מידע אודות אמצעי קצה ותשתיות נדרשות

 

 1. כללי

תשתית המחשוב הבית-ספרית נועדה לספק מענה לצורכי הכיתה המתוקשבת. משרד החינוך מקצה שירותי חינוך בסביבות עבודה טכנולוגיות מתקדמות, כמו "הענן החינוכי", המאפשרות לבית-הספר, למורים ולתלמידים לארגן את הלמידה ולקבל מידע חינוכי זמין ואמין מכל מקום ובכל זמן, המרוכז במקום אחד ומתאפיין בזמינות של תוכן ובגמישות בתמיכה הפדגוגית המגוונת הניתנת לבית הספר.

רשת התקשורת הפדגוגית היא רכיב מרכזי בהוראה ובלמידה המתוקשבות בכיתות. מטרתה לאפשר לכל תלמיד או חבר סגל הוראה להתחבר לתכנים דיגיטליים. רשת תקשורת זו חייבת להיות זמינה ונגישה כל העת. קיימות שתי דרכים ליישום יעד זה: תקשורת קווית ותקשורת אלחוטית.

חובה להקפיד ולפעול על פי הנחיות משרד החינוך המפורסמות בסעיף 3.6-11 של חוזר הוראות הקבע עג/10(ג), "שילוב ציוד תקשורת והתקני קצה בבתי הספר - השלכות בריאותיות ובטיחותיות".

 1. חיבור בית הספר לרשת האינטרנט

חיבור בית הספר לרשת האינטרנט הוא תנאי הכרחי לביצוע הלמידה המתוקשבת. קווי האינטרנט המומלצים לשימוש על ידי המשרד הם הקווים המהירים המבוססים על סיב אופטי. הדרישה לקו אינטרנט מהיר נובעת מהצורך לאפשר למורים העברת תכנים פדגוגיים, כגון סרטי אנימציה שיש בהם וידיאו וקול באמינות ובמהירות, בכיתות רבות ובו-זמנית.

ככל שקו האינטרנט מועמס יותר ונמצא בשימוש של משתמשים רבים יותר, כך גובר הצורך בקו מהיר יותר. במצבים שבהם תכנים לימודיים דיגיטליים נמצאים בשימוש חוזר בכיתות שונות בבית הספר ההמלצה היא לעשות  שימוש בשרת ייעודי (פרוֹקסי, Proxy Server) שאפשר לקבלו כשירות מספק "חוות הדעת".

פרטים ומידע נוסף בנושאי תשתיות תקשורת לבתי ספר בנושאים אלו אפשר למצוא באתר "הענן החינוכי", באריח "תכנית התקשוב בקרה והצטיידות".

 1. ציוד נלווה
  1. נתב (Router)

הנתב מבצע את חיבור הרשת לספק האינטרנט ומאפשר לפצל חיבור אינטרנט אחד למשתמשים רבים.

3.2 נתב "מנוהל"

בדומה לנתב, הנתב ה"מנוהל" מבצע את חיבור הרשת לספק האינטרנט ומאפשר לפצל חיבור אינטרנט אחד למשתמשים רבים, אך אפשר "לשלוט" בו ולנהל את הגדרת דרכי השימוש וההרשאות שלו. נתב זה מאפשר כיבוי והדלקה בהתאם לצורכי הלמידה ובכך מפחית את עוצמת הקרינה, ועל כן מומלץ להשתמש בנתבים מסוג זה.

3.3 מתג (Switch)

המתג הוא רכיב חומרה המאפשר לכמה תחנות השייכות לאותו LAN להתחבר ביניהן במקביל, בלי להעמיס על ערוץ התקשורת. ככל שיותר תחנות מצטרפות לאותו ערוץ תקשורת וכמות המידע המועבר בו גדלה, כך גדל העומס על הערוץ המשותף, הגורר ריבוי התנגשויות, וזמן ההמתנה של תחנה עד קבלת הנתונים מקו התקשורת גדל. המתג מאפשר להגדיל את מספר המשתמשים באותו ערוץ תקשורת בלי לפגוע באיכות התקשורת.

3.4 בקר (Controller)

הבקר הוא רכיב חומרה המסופק על ידי ספק הרשת האלחוטית, והוא חייב להתאים לנתב האלחוטי (Access Point) שהוא מתחבר אליו. הבקר מאפשר ניהול מרכזי של הנתבים האלחוטיים בבית הספר, קביעת מדיניות האבטחה, מניעת חדירות, קביעת איכות השירות וניטור מרחוק.

3.5 עגלת אחסון טעינה

עגלות אחסון וטעינה מיועדות לאחסון ולטעינה של מחשבים ניידים, כמו גם של אמצעי קצה אישיים אחרים. מומלץ להפעיל את השימוש בעגלות בין השיעורים ובלילה, ולכן יש חשיבות שהעגלות יוכלו לספק הגנה מרבית מפני גנבה. לעגלות האחסון והטעינה הקיימות בשוק יש מנגנוני אבטחה שונים. אנו ממליצים לקנות עגלות אחסון וטעינה הניתנות להצמדה לקיר באמצעות בריח כדי למנוע גנבה. יש לקנות עגלות המתאימות לסוגי המחשבים הניידים.

יתרון עגלת הטעינה הוא ביצוע הפעילות בצורה מרוכזת ומאובטחת, המקטינה את סיכוני הבטיחות השונים.

מידע נוסף בנושאים אלו מופיע ב"ספר הסטנדרטים" שפורסם באתר "הענן החינוכי" של משרד החינוך, באריח "תכנית התקשוב", תחת הכותרת "הצטיידות: סטנדרטים להצטיידות ותשתיות".

        סוגי אמצעי הקצה האפשריים לשימוש במסגרת הלמידה

        מחשב נייד: מחשב נייד בעל מסך שלא יקטן מ-10 אינץ' או גדול יותר

        מחשב נייד היברידי: מחשב נייד בעל מסך מגע

        טאבלט: מחשב לוח בלבד, בעל מסך מגע ללא מקלדת.

מידע מעודכן על מאפייני הסוגים השונים של אמצעי קצה מפורסם בסעיף 3.6-13 של חוזר ההודעות עב/7, "הנחיות להתאמה בין אמצעי קצה לתלמידים לבין התשתיות הפיזיות והפדגוגיות בבתי הספר ובנספח שלו:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-6/HodaotVmeyda/H-2012-7-3-6-13.htm

התאמת אמצעי הקצה לתכנים דיגיטליים שונים

שימוש באמצעי קצה לצורכי הוראה, למידה והערכה מחייב את ספקי התכנים להתאים את התכנים לאמצעי הקצה (לחומרה). בקובץ אקסל הנמצא בקישור שלהלן אפשר למצוא את מידת התאימות של סוגי התכנים הדיגיטליים השונים למערכות הפעלה, לדפדפנים ולאמצעי חומרה מסוגים שונים:

http://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/Byod.aspx

בנוסף על אמצעי הקצה לעמוד בתקינה שנקבעה על ידי משרד החינוך. התקנים מכסים מגוון נושאים ומפורסמים באתר "הענן החינוכי", בפורטל התוכן, תחת הכותרת "תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות עבור ספקים וגופים מפתחים".

בהתאם לצורך נכתבים מעת לעת תקנים חדשים ומתעדכנים תקנים קיימים. להלן רשימת תקנים והנחיות טכנולוגיות כלליות בהקשר לאמצעי קצה:

 1. שירותי ביטוח, רכישת מכשירים "מוקשחים"[1] ושירותי אינטגרציה להטענת ספרים

חשוב לדעת כי להפעלת מערך של אמצעי קצה לתלמידים יש צורך ברכישת שירות ביטוח תיקונים ייחודי למכשירים אלו, שיאפשר התמודדות עם האתגר שבתיקון המכשירים (בעיקר טאבלטים) אשר רגישותם לתקלות גבוהה יחסית הן בשל היותם רגישים מטבעם והן בשל ניודם כל העת והשימוש האינטנסיבי שהתלמידים עושים בהם לאורך כל שעות היום בבית הספר ובבית.

משרד החינוך אינו מממן רכש שירותים כאלו, ואפשר לרכשם בצמוד לרכישת המכשירים לאופק של שנתיים עד שלוש שנים.

רכישת מכשירים "מוקשחים", קרי מחשבים (או טאבלטים) בעלי מעטפת קשיחה מחומרים פלסטיים או מסגסוגות שונות תקטין עד מאוד את נזקי השבר והבלאי של אמצעי הקצה. כדאי לשקול מיגון/שימוש במכשירים כאלו, ויש מכשירים ייעודים "מוקשחים" כאלו לשוק החינוך.

מרכיב נוסף שחשוב להתייחס אליו הוא שירותי אינטגרציה וכן תמיכה ותפעול תקלות שיש להימצאותם ולשימוש בהם חשיבות ומשקל רבים: מתן שירות תמיכה להטענת הספרים והתכנים הדיגיטליים, ניהולם ומעקב אחריהם. מסגרת זו מבטיחה את זמינות התכנים לתלמידים ולמורים באופן רציף ושוטף, ובכלל זה התמודדות עם בעיות ועם תקלות, והוא מרכיב מרכזי וחשוב בתהליך.

שירות האינטגרציה כרוך בתשלום, בדרך כלל, ואפשר לרכשו מספקי התוכן או מחברות ייעודיות המתמחות בנושא זה והיכולות לספקו כ"חבילה", כפי שצוין לעיל.

 1. מכרזים מרכזיים לביצוע רכש

קיימים שלושה מכרזים מרכזיים היכולים לשמש לביצוע רכש אמצעי קצה:

 1. מכרז החברה למשק ולכלכלה שבמרכז השלטון המקומי
 2. מכרז מפעל הפיס לציוד מחשבים, תקשורת וציוד היקפי
 3. מכרז מינהל הרכש שבאגף החשב הכללי במשרד האוצר.

יש לעקוב אחר המפרטים והמחירים העדכניים.

 

אפשר כמובן להשתמש בתוצאות מכרזים מאושרים קיימים לנושא ברשויות/בבעלויות, אך יש לעקוב ולוודא ש"סף הטכנולוגיה" במכרזים אלו יעמוד ויעלה בקנה אחד עם אלו  שבמכרזים המרכזיים, ובכל מקרה אפשר להשתמש בהם כ"סמן" או ככלי השוואה/מדידה אל מול המפרטים והמחירים של מכרזים אחרים.

נציין כי לשני המכרזים הראשונים (של החברה למשק ולכלכלה ושל מפעל הפיס) יש  אישור "פטור ממכרז" ממשרד הפנים, דבר היכול להקל על ביצוע תהליכי הרכש ברשויות מקומיות ולפשט אותם.

קישורים לתוצאות ולמפרטים של המכרזים של החברה למשק ולכלכלה ושל מפעל הפיס הפטורים ממכרז באישור ממשרד הפנים אפשר למצוא באתר "הענן החינוכי", באריח "תכנית התקשוב", בסעיף "הצטיידות" וכן בסעיף "בקרה והצטיידות".


 

נספח ד:  מכתב להורים

קישור להורדת הטופס

 

הורים יקרים,

 

הנדון: השתתפות בתכנית התקשוב בדגם מתקדם

 

בית ספרכם הצטרף ללמידה בתכנית התקשוב הארצית בדגם מתקדם. דגם זה כולל הגעה של ילדכם אל בית הספר עם אמצעי קצה (מחשב נייד/מחשב לוח), אשר יאפשר לו שימוש בספרים ובתכנים דיגיטליים, במידע זמין ברשת וכן בסביבת למידה מתוקשבת, המאפשרת חריגה מהגבולות הפיזיים של הכיתה אל מעגלי למידה חברתית וגלובלית. אמצעי הקצה יעמוד לרשות ילדכם לאורך שעות הלימוד, בהתאם להנחיות משרד החינוך.

לספרים דיגיטליים יתרונות רבים; ביניהם: רלוונטיות ועדכניות, היכולת להרחיב ולהעמיק את הלמידה על ידי קישור לתכנים נוספים, פיתוח אוריינות דיגיטלית ולמידה שיתופית שהיא חלק מהסטנדרטים הבין-לאומיים, הפחתת  משקל התיקים של התלמידים, הקלה על תהליך רכישת הספרים בתחילת השנה, מניעת זיהום סביבתי ועוד. בנספח להלן מצורף פירוט היתרונות הפדגוגיים של ההוראה בתכנית התקשוב בדגם מתקדם.

אלה עקרונות הכניסה לתכנית:

הלמידה תיעשה באמצעות ספרים דיגיטליים (אשר חלקם אף יונגשו לתלמידים בחינם).

לכל אחד מהתלמידים המשתתפים בתכנית יהיה אמצעי קצה זמין (הורים המתקשים כלכלית להעמיד אמצעי קצה יפנו בנפרד להנהלת בית הספר).

חייבת להיות הסכמה בכתב של %70 ומעלה מהורי שכבת התלמידים שנבחרה להשתתף בתכנית במקרה של הצטיידות בהשתתפות ההורים (על ידי רכישת אמצעי קצה, או על ידי שימוש במכשיר המצוי בידם).

 

 

 

 

 

- עמוד 1 מתוך 2 -

 


 

טופס הסכמה להצטרפות לתכנית התקשוב בדגם המתקדם

 

א.     אני מסכים/מה שבני/בתי___________ מכיתה _______ יצטרף/תצטרף לתכנית התקשוב בדגם מתקדם שלפיו יגיעו כל תלמידי הכיתה לבית הספר עם אמצעי קצה (מחשב נייד או מחשב לוח).

 

ב.      אני מסכים/מה להעמיד/לרכוש אמצעי קצה עבור בני/בתי, בהתאם להנחיות בית הספר (שהן בכפיפות להנחיות משרד החינוך).

אני מודע/ת שעלות אמצעי הקצה ברכישה מרוכזת תהיה ________ וכי באפשרותי לרכוש אמצעי קצה באופן עצמאי או להעמיד לרשות בני /בתי אמצעי קצה שקיים ברשותי, בתנאי שיעמדו בדרישות המפרט שנשלח על ידי בית הספר, וקיבלתי מבית הספר מידע והנחיות בנוגע להגשת בקשה לקבלת מלגה / סיוע ברכישה.

 

ג.       אינני מסכים/מה שבני/בתי___________  מכיתה _______ יצטרף/תצטרף לתכנית התקשוב בדגם מתקדם 

 

 

אני מודע/ת שהבעלות על בית הספר עשויה לא לאפשר את קיומה של התכנית במקרה שלא תהיה כמות מספקת של הורים המסכימים לרכישה/להעמדה של אמצעי קצה.

 

תאריך:__________ שם ההורה: __________ מ"ז ההורה:__________ חתימה_____________

 

 

רצ"ב נספח לידיעה

 

 

- עמוד 2 מתוך 2 -

 

 


נספח למכתב להורים

יתרונות פדגוגיים: הוראה-למידה בתכנית התקשוב בדגם BYOD

 

 • למידה מתמשכת מכל מקום ובכל זמן: דגם ה-BYOD מזמן למידה ניידת, משמעותית ועדכנית, המתרחשת כחלק בלתי נפרד מהוויית הלומד, ללא גבולות של זמן ומקום. מכשיר קצה אישי העומד לרשות כל תלמיד ומורה מאפשר חריגה מהגבולות הפיזיים של הכיתה אל מעגלי למידה חברתית וגלובלית, ובית הספר נשאר מרכז הלמידה והחִבְרוּת. מטבעה למידה כזו מתמשכת לאורך שעות היממה במגוון הקשרים והזדמנויות, והמורה מנחה את תהליכי הלמידה ומטפח מיומנויות של חשיבה ביקורתית ויצירתית, מכוונות עצמית ואחריות אישית בקרב התלמידים. בדרך זו הלמידה הופכת לחלק בלתי נפרד משגרת חיי הלומד, והוא צפוי להמשיך ולהתמיד בה לצד פעילויות נוספות, אישיות וחברתיות. בנוסף קיימת אפשרות לניצול הזדמנויות ללמידה מזדמנת.

 

 • תוכן למידה עשיר, מגוון ועדכני: דגם הלמידה מאפשר נגישות שגרתית לתוכן לימודי עשיר, מגוון, מוסדר ומבוקר, כגון ספרים דיגיטליים, סביבות למידה דיגיטליות ומידע זמין ברשת. תוכן הלמידה מתעדכן תמידית והוא עשיר בצורות הצגה - סטטיות, דינאמיות, מילוליות או מרחביות-חזותיות - הנותנות מענה לשונות התלמידים.

 

 • למידה בהתאמה אישית, מגוונת ושיתופית: שימוש בהתקנים ניידים בבתי ספר מגביר את מעורבות הלומדים בתהליכי הלמידה ומקדם אמצעי תקשורת מגוונים התומכים בלמידה שיתופית, רלוונטית ומותאמת אישית ללומד. התקשורת מאפשרת הנחיה וסיוע מהמורה ומעמיתים בתהליך הלמידה, ומקדמת נגישות למידע הדרוש לשם למידת חקר בסביבה חברתית מגוונת, ברוח ערכית ומבוקרת. סביבות למידה טכנולוגיות דינמיות ומעודכנות מזמנות אף דרכים חדשות להתאמת תהליכי הוראה לסגנונות למידה שונים, וכן תמיכה ללומדים בעלי צרכים מיוחדים המתמודדים עם אתגרים שונים. בדגם זה הלמידה מותאמת לעולם הלומד, המתפתח ומתעדכן בזמן אמת בכלים ובמיומנויות המסייעים לו בהתמודדות עם המציאות המשתנה ועם אתגריה.

 

 • העצמת אחריותו של הלומד: מכשיר אישי מאפשר ללומד להיות אחראי לרכושו ולארגן סביבה אישית המותאמת לצרכיו, כמו ארגון שולחן עבודה אישי, איסוף ומיזוג של תכנים תוך שימוש מושכל בשלל יישומים (אפליקציות) חינוכיים. לצד טיפוח אחריות אישית, הצוות הבית-ספרי שוקד על פיתוח מודעות להתנהלות אחראית בקהילת הלומדים הכיתתית ובמרחבים ציבוריים ברשת.

[1] מכשיר "מוקשח": מכשיר עטוף בחומרים פלסטיים/מתכתיים המונעים שבירה בעת נפילה/מכה.