מנחה ופורמט לכתיבה ולעריכה של תיק נתונים ושטח ביטחון וחירום מוסדי

הוראת קבע מס' 0255 - החלפה

תאריך פרסום: ה' באדר תש"פ, 01 במרץ 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 1.3.2020
על פי הנחיית משטרת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, יש להכין ולערוך "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי", הכולל תוכניות אבטחה וחירום לכל בית ספר על פי הפורמט הרצוף בזה. תיק זה משלב, מאחד ומחליף את "תיק השטח במוסד החינוכי" הקיים בחוזר מנכ"ל ביטחון אוקטובר 2012 ואת תיק "ביטחון וחירום מוסדי" (ב"מודול ביטחון"/קשיח) ומעתה ייקרא: "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי". מטרת האיחוד והשילוב בין שני התיקים הקודמים היא לשפר ולייעל את עבודת הכנת בית הספר בתחום הביטחון והחירום.
תיק זה משלב, מאחד ומחליף את "תיק השטח במוסד החינוכי" הקיים בחוזר מנכ"ל ביטחון אוקטובר 2012 ואת תיק "ביטחון וחירום מוסדי" (ב"מודול ביטחון"/קשיח) ומעתה ייקרא: "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי". מטרת האיחוד והשילוב בין שני התיקים הקודמים היא לשפר ולייעל את עבודת הכנת בית הספר בתחום הביטחון והחירום.

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

.1כללי

.1.1הקדמה

.1.2ייעוד התיק

.1.3הגדרות (על פי הנחיות משטרת ישראל)

.1.4השיטה

.2פורמט תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי

.2.1נתונים כלליים

.3נתונים כלליים

.3.1בעלי תפקידים חיוניים במוסד החינוכי

.3.2בעלי תפקידים מחוץ למוסד החינוכי

.3.3שירותים חיוניים

.3.4אוכלוסיית המוסד

.3.5שעות פעילות לפי ימים מיום א' ועד יום שבת

.3.6התפלגות הכיתות

.4רשימת התלמידים, עובדי הוראה ומנהלה

.4.1יש לצרף לתיק הנתונים קובץ ממוחשב של רשימת כל תלמידי המוסד החינוכי כנספח א'1 כדלקמן:

.4.2יש לצרף לתיק הנתונים קובץ קשיח של רשימת התלמידים עם צרכים מיוחדים/זכאי שירותי חינוך מיוחדים/ רגישויות/אלרגיות במוסד החינוכי כנספח א' 2 כדלקמן:*

.4.3יש לצרף לתיק הנתונים קובץ ממוחשב של רשימת כל עובדי המוסד החינוכי בחלוקה לקבוצות (סגל הוראה, ממלאי מקום, מנהלה) כנספח ב' לתיק כדלקמן:

.4.4רשימת נושאי הנשק במוסד החינוכי (נשק פרטי, נשק של הרשות, נשק של משרד החינוך)

.4.5תוכנית אבטחה וחירום

.4.6תרשימים/תצלומים של מוסד החינוכי - יש להכין ולצרף את הנספחים האלה:

.4.7אישור/עדכון התיק

.5נספחים

נספח א'1: רשימת כל תלמידי המוסד החינוכי

נספח א'2: תלמידי שילוב/עובדי הוראה עם צרכים מיוחדים במוסד החינוכי/זכאי שירותי חינוך מיוחדים/רגישויות/אלרגיות במוסד החינוכי

נספח ב': רשימת כל סגלי ההוראה במוסד החינוכי

נספח ג': שיבוץ צוותי חירום

נספח ד': פורמט לדוגמה "תוכנית הכי מוגן שיש"

נספח ה': רשימת עזר לבדיקת תקינות וכשירות מקלטים/מרחבים מוגנים עבור קב''ט המוסד החינוכי/הרשות המקומית

נספח ו' - תרשימים וסכמות

 

1.   כללי

1.1.         הקדמה

1.1.1על פי הנחיית משטרת ישראל וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, יש להכין ולערוך "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי", הכולל תוכניות אבטחה וחירום לכל בית ספר על פי הפורמט הרצוף בזה.

1.1.2תיק זה משלב, מאחד ומחליף את "תיק השטח במוסד החינוכי" הקיים בחוזר מנכ"ל ביטחון אוקטובר 2012 ואת תיק "ביטחון וחירום מוסדי" (ב"מודול ביטחון"/קשיח) ומעתה ייקרא: "תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי".

1.1.3מטרת האיחוד והשילוב בין שני התיקים הקודמים היא לשפר ולייעל את עבודת הכנת בית הספר בתחום הביטחון והחירום.

1.1.4הכנת התיק היא באחריות רכז[1] הביטחון הבית ספרי ובהנחיה מקצועית של קב"ט מוסדות חינוך ברשות המקומית.

1.2.         ייעוד התיק

להוות את מסד הנתונים העדכני של בית הספר וסביבתו הקרובה, אשר יכלול את תוכניות המענה הנדרש בתחום האבטחה ובמצבי החירום השונים, פירוט בעלי התפקידים, מרכיבי הביטחון, המבנים ודרכי הגישה לצורך פעולות הצלה וסיוע של גורמי הביטחון והחירום בשגרה ובחירום.

1.3.         הגדרות (על פי הנחיות משטרת ישראל)

1.3.1תרחישי ייחוס - תיאור האיומים והמצבים החושפים נקודות תורפה של המוסד החינוכי, אשר בהתרחשותם עלול להיפגע תפקודו של המוסד, על פי שני פרמטרים עיקריים: ההסתברות להתממשות האירוע והחומרה אשר תיגרם אם יתרחש אותו אירוע.

1.3.2אירוע פח"ע - מעשה טרור של גורמים עוינים, הפועלים על רקע לאומני, דתי או רעיוני, בתוך שימוש באמצעי לחימה, במטרה לפגוע בנפש או לגרום נזק לרכוש.

1.3.3אירוע חירום - מצב הנוצר כתוצאה מאירוע הדורש מענה, תגובה והתערבות מיידיים.

1.3.4"הכי מוגן שיש" - מרחבים שאינם תקניים שיכולים לשמש מרחב מוגן בעדיפות שנייה - קומת מרתף, חדרי מדרגות, חללים פנימיים/מסדרונות.

1.3.5מצב חירום לאומי - מצב שבו נמצאת מדינת ישראל ב"מצב מיוחד בעורף" או באירוע "חירום אזרחי".

1.3.6סוגי מצבי חירום - מלחמה כוללת או אירוע ביטחוני נקודתי, טרור קונבנציונלי ובלתי קונבנציונלי, רעידת אדמה, שרפה, דליפת חומר מסוכן, צונמי וכדומה.

1.4.         השיטה

התיק ייכתב על פי הפורמט הרצוף בזה ויימצא במקומות האלה:

א.         עותק 1 - קשיח וקובץ דיגיטלי - יימצא בבית הספר אצל רכז הביטחון ומנהל בית הספר.

ב.         עותק 2 קובץ דיגיטלי/מקוון - יימצא בידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי ללא רשימות התלמידים ועובדי ההוראה כמופיע בסעיף 2 ובנספח א', ב' וג'.

ג.         עותק 3 קובץ דיגיטלי/מקוון - יימצא בידי קצין האבטחה של תחנת המשטרה המקומית ללא רשימות התלמידים ועובדי ההוראה כמופיע בסעיף 2 ובנספח א', ב' וג'. לתשומת ליבכם רשימות התלמידים ועובדי ההוראה יישארו בבית הספר בלבד! 

2.   פורמט תיק נתונים ושטח, ביטחון וחירום מוסדי

2.1.         נתונים כלליים

2.1.1      כללי - פרטי המוסד החינוכי

שם הרשות המקומית/בעלות _______________ טלפון _________ פקס __________

דואר אלקטרוני_____________________

שם המוסד וסוגו ____________________ 

הכתובת ____________________

סמל המוסד ____________________

אישור מוכנות בטיחותי בתוקף מתאריך________________

מספר הטלפון של המוסד _______________

מספר הטלפון של רכז הביטחון במוסד __________

מספר הטלפון של מנהל המוסד __________

תאריך הכנת התיק __________

שם מכין התיק ותפקידו ______________________________

3.   נתונים כלליים

3.1.         בעלי תפקידים חיוניים במוסד החינוכי

 

מס"ד

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת

טלפון נייד

בית

הערות

1

מנהל

 

 

 

 

 

2

סגן מנהל

 

 

 

 

 

3

רכז ביטחון

 

 

 

 

 

4

יועצת בית הספר

 

 

 

 

 

5

מזכירה

 

 

 

 

 

6

אב בית

 

 

 

 

 

7

מאבטח

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

3.2.         בעלי תפקידים מחוץ למוסד החינוכי

 

מס"ד

תפקיד

שם פרטי ומשפחה

כתובת

טלפון נייד

כתובת דוא"ל

הערות

1

קב"ט הרשות

 

 

 

 

 

2

קב"ט מוסדות חינוך

 

 

 

 

 

3

מנהל בטיחות רשותי

 

 

 

 

 

4

מנהל מחלקת החינוך

 

 

 

 

 

5

מנהל שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי)

 

 

 

 

 

6

מוקד רשותי

 

 

 

 

 

7

מפקח כולל

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

3.3.         שירותים חיוניים

 

מס"ד

הגורם

מספר טלפון

בעל תפקיד/גורם

כתובת

הערות

1

תחנת משטרת ישראל מקומית

 

 

 

 

2

תחנת מד"א מקומית

 

 

 

 

3

מוקד "שירותי עזרה ראשונה לתלמידים"

1-700-55-00-96

 

 

 

4

תחנת כיבוי אש מקומית

 

 

 

 

5

מרפאה

 

 

 

 

6

בית חולים

 

 

 

 

7

חברת אבטחה

 

 

 

 

8

מוקד עירוני

 

 

 

 

9

מחוז פקע"ר (פיקוד העורף)

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

3.4.         אוכלוסיית המוסד

מספר תלמידים __________ מספר עובדי הוראה __________

עובדי מנהלה __________

סך כל אוכלוסיית המוסד __________

מספר כיתות אם __________ מספר כיתות ספח __________

סך כל חדרי לימוד __________

3.5.         שעות פעילות לפי ימים מיום א' ועד יום שבת

יום א' משעה __________עד שעה __________

יום ב' משעה __________עד שעה __________

יום ג' משעה __________עד שעה __________

יום ד' משעה __________עד שעה __________

יום ה' משעה __________עד שעה __________

יום ו' משעה __________ עד שעה __________

יום שבת משעה ________ עד שעה __________

3.6.         התפלגות הכיתות

 

מס"ד

שכבת הכיתה

מספר כיתות

מספר תלמידים בכל שכבה

הערות

1

גן

 

 

 

2

א'

 

 

 

3

ב'

 

 

 

4

ג'

 

 

 

5

ד'

 

 

 

6

ה'

 

 

 

7

ו'

 

 

 

8

ז'

 

 

 

9

ח'

 

 

 

10

ט'

 

 

 

11

י'

 

 

 

12

י"א'

 

 

 

13

י"ב'

 

 

 

 

4.   רשימת התלמידים, עובדי הוראה ומנהלה

נספחי רשימות התלמידים ועובדי ההוראה יישארו בבית הספר בלבד!

העותקים מחוץ למוסד החינוכי יהיו ללא רשימות התלמידים ועובדי ההוראה כמופיע בנספחים א', ב' וג'.

4.1.         יש לצרף לתיק הנתונים קובץ ממוחשב של רשימת כל תלמידי המוסד החינוכי כנספח א'1 כדלקמן:

 

הכיתה

 

מספר כיתה

 

תאריך העדכון

מס"ד

שם התלמיד

כתובת ביתו של התלמיד

מספר טלפון בביתו של התלמיד/נייד

מספר טלפון בבית/נייד של הורי התלמיד

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4.2.         יש לצרף לתיק הנתונים קובץ קשיח של רשימת התלמידים עם צרכים מיוחדים/זכאי שירותי חינוך מיוחדים/ רגישויות/אלרגיות במוסד החינוכי כנספח א' 2 כדלקמן:*

 

תלמידי השילוב/עובד הוראה עם צרכים מיוחדים במוסד החינוכי

דגשים מיוחדים (אם ישנם)

מס"ד

שם התלמיד/עובד הוראה

כיתה

כתובת ביתו של התלמיד

מספר טלפון בבית התלמיד

מספר טלפון נייד של הורי התלמיד

צורך ומענה מתוכנן ונדרש

תמיכות והנגשות בשימוש בשגרה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* יש לקבל סיוע ממנהל בית הספר במילוי טבלה זו.

4.3.         יש לצרף לתיק הנתונים קובץ ממוחשב של רשימת כל עובדי המוסד החינוכי בחלוקה לקבוצות (סגל הוראה, ממלאי מקום, מנהלה) כנספח ב' לתיק כדלקמן:

 

הקבוצה

תאריך העדכון

מס"ד

שם העובד

תפקיד

מספר טלפון נייד/בבית

כתובת

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

4.4.         רשימת נושאי הנשק במוסד החינוכי (נשק פרטי, נשק של הרשות, נשק של משרד החינוך)

 

מס"ד

שם פרטי ושם משפחה

תפקיד

סוג הנשק פרטי/ארגונים

טלפון נייד

הערות

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

תיאור הסביבה/המבנה/המבנים במוסד החינוכי

כללי

תיאור כללי של אזור בית הספר (שכונה, סביבת בית הספר דרכי גישה, מתקנים קרובים).

תיאור דרכי/נתיבי גישה למוסד

 

נתיב

כתובת/תיאור המיקום

ראשי

 

משני

 

חירום

 

 

תיאור המבנים יכלול את הנתונים האלה:

  • מס' מבנים ששייכים למוסד החינוכי.
  • תיאור כניסות ודרכי גישה למבנה/מבנים.
  • תיאור פתחי חירום.
  • תיאור סביבת המוסד החינוכי (חצרות, מגרשי ספורט/משחקים, מוסדות רגישים וכדומה).
  • תיאור וסימון מרחבים מוגנים.

יש להיעזר בתיאור המבנים בפורמט להלן (פורמט אחד לכל מבנה בנפרד):

א.     שם המבנה ________ שם האחראי על המבנה _________

סוג הבנייה

טרומית

בלוקים

לבנים

עץ/קרוואן

אחר

גודל המבנה

חד־קומתי

דו־קומתי

תלת־קומתי

רב־קומתי

כמה קומות _____

צורת המבנה