גביית תשלומי הורים ושכר לימוד במוסד חינוך שאינו רשמי יסודי וגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת, תוכנית לימודים נוספת תורנית ובמוסד חינוך ניסויי וייחודי – הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"א

הוראת שעה 0258 - החלפה

תאריך פרסום: י"ב באלול תש"פ, 01 בספטמבר 2020 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2020 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2021
חוזר זה מסדיר את כל הקשור בגביית שכר לימוד ותשלומי הורים במוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים, בגביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה, וכן בגביית תשלומי הורים במוסדות ייחודיים, רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים, ובאופן שבו נדרש לקבל אישור לכך. החוזר מבהיר מי רשאי לגבות שכר לימוד ודמי רישום, וכן את גובה שכר הלימוד, את הדרכים לקבלת אישור לגבייתו ואת דרכי גבייתו. ההנחיות לגבי גביית תשלומים לתוכנית נוספת בבתי ספר ייחודיים הן בתוקף משנת הלימודים התשע"ה ועד שנת הלימודים התשפ"ג בלבד. הסכומים והסדרי הגבייה עודכנו בהתאם לחוזר תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשפ"א. החוזר מסדיר את כל הקשור בתשלומי הורים עבור תל"ן תורנית בדרגי החינוך השונים, מגביל את הסכומים המותרים לגבייה במסגרת זו מתוך מגמה להפחית אותם ככל האפשר, מציב כללים לשקיפות כלפי ההורים במוסד החינוכי, וכן קובע כללים לפעולה לשם קבלת האישור והפעלת התוכנית על פיו בלבד, באחריות ישירה של מנהל המוסד החינוכי. מטרת החוזר היא לחזק את המגמה של הפחתה בתשלומים הגבוהים המושתים על ההורים בגין קיומה של תוכנית זו ולהביא לצמצומם בהדרגה. כל הסכומים המצוינים בחוזר זה הם סכומים מרביים, ומשרד החינוך מעודד מגמה של גביית סכומים נמוכים מסכומים אלו; זאת כדי לעודד חיסכון בהוצאות ולהימנע מגבייה מופרזת וכן כדי להפחית את הלחץ החברתי המוטל על ההורים ועל משפחות שמצבן הכלכלי אינו מאפשר להן לשאת בנטל התשלומים. כמו כן החוזר נועד ליצור מצב של שקיפות כלפי ההורים לגבי השימוש שנעשה בסכומים שהמוסד החינוכי גובה עבור קיומה של התוכנית. בסופו של החוזר מצויות טבלאות עזר פשוטות אך מפורטות, שדרכן יוכלו ההורים ללמוד מהו היקף הלימודים הנוספים שהתלמידים מקבלים במסגרת תוכנית זו, בייחוד בכל הנוגע לסכומים הנגבים מההורים. נוסף לאחריות של הבעלים על מוסד החינוך לקיומן של ההנחיות בחוזר זה, החוזר גם מטיל אחריות אישית על מנהל בית הספר בגין גבייה שלא על פי הכללים המצוינים להלן, וכן קובע סנקציה חמורה של פגיעה בתקצובו השוטף של בית הספר במקרים של חריגה מכללים אלה. התפוצה: המנהלים במוסדות החינוך הרשמיים והמוכרים שאינם רשמיים ובמוסדות הפועלים ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי-ספר, התשכ"ט-1969, המפקחים הכוללים, מנהלי המחוזות ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.
הוראה זו והיא הוראת שעה לשנת הלימודים תשפ"א ובאה במקומה של הוראת הקבע מס' 204. בשל הצורך לאזן בשנה זו בין הצורך לקיים שגרת הפעילויות בשנת הלימודים בכפוף להוראות הבריאות, ומניעת הדבקה בנגיף הקורונה, הפעילויות הממומנות באמצעות תשלומי הורים יתוכננו ויבוצעו בכפוף להוראות הבריאות. זאת בשנת הלימודים תשפ"א בלבד. גביית התשלומים תתבצע בשנה זו בשני מועדים, וזאת בשל אי הוודאות באשר להיתכנות קיום חלק מהפעילויות וכדי להתאים את גביית תשלומי ההורים לקיום הפעילויות בפועל. הפחתה בשיעור גובה הגביה המרבי תבוצע בעד לימודי העשרה במגמה מורחבת בחטיבה העליונה בשיעור של 15%. מספר שעות הלימוד בתוכנית לימודים תורנית נוספת ובתוכנית לימודים ייחודית נוספת הינו נגזרת של מספר התלמידים בכתה ועלות שעת תל"ן. כפי שמפורסם בחוזר תשלומי ההורים השנתי. מספר הסמינרים והשבתות שניתן לקיים בבתי הספר המרחיבים תוכנית לימודים תורנית או בתי הספר הייחודיים יפחת לשניים סה"כ (שבת אחת וסמינריון אחד לכל היותר). מועד גביית תשלום עבור תל"ן בשנה"ל תשפ"א ייקבע בהתאם להוראות חוזר המנכ"ל השנתי לשנת הלימודים תשפ"א. מועד גביית התשלום עבור רכישת שירותים מרצון: ניתן לגבות עד 50% מגובה התשלום המרבי בעד לימודי העשרה למגמות בתחילת שנת הלימודים בחודש ינואר 2021 ניתן לגבות עד 50% מגובה התשלום המרבי. מותר לגבות במחצית הראשונה של שנת הלימודים בעד שבת אחת או סמינר אחד ובמחצית השנייה של שנת הלימודים גם כן בעד שבת אחת או סמינר אחד. בסך הכול שתי פעילויות במהלך השנה.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931793
   simaov@education.gov.il
מוסדות חינוך רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים ומוסדות חינוך שחל עליהם חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969. ההנחיות לגבי תוכנית לימודים נוספת תורנית יחולו על מוסדות החינוך האלה: מוסדות חינוך ממלכתיים-דתיים המקיימים תוכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המינהל לחינוך דתי, והם אחד מאלה: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית. בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית ואולפנה שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה (להלן "פנימיית יום"). מוסדות חינוך בפיקוח המחוז החרדי המקיימים תוכנית לימודים נוספת תורנית, באישור המחוז החרדי, והם אחד מאלה: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שפועלת בהם פנימייה מלאה או חלקית. בית ספר יסודי, חטיבת ביניים, בית ספר תיכון, ישיבה תיכונית וסמינר שמתקיימת בהם פעילות לאחר שעות הלימודים הרגילות, ללא לינה.

.1כללי

.2תשלומי הורים ושכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים מוסדות מוכרים שאינם רשמיים ומוסדות במעמד פטור

.2.1מבוא

.2.2גביית שכר לימוד במוסדות חינוך לא רשמיים

.2.3גביית דמי רישום

.2.4התנאים והמועדים לאישור הגבייה של שכר לימוד, דמי רישום ותשלומי הורים

.2.5כללים לגבייה

.3גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת בחטיבה העליונה

.3.1מבוא

.3.2גביית תשלומי הורים עבור מקצועות לימוד ברמה מוגברת (5 יחידות לימוד)

.3.3אישור ופיקוח

.4גביית תשלומי הורים עבור תוכנית לימודים נוספת תורנית

.4.1כללי

.4.2הגדרות

.4.3אישור תוכנית לימודים נוספת תורנית במוסד בפיקוח החינוך הממלכתי-דתי

.4.4הרשמה

.4.5עלות תוכנית לימודים תורנית נוספת

.4.6תחולת ההוראות על מוסד חינוך בפיקוח חרדי

.5גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ניסויים וייחודיים - הוראת שעה עד לשנת הלימודים התשפ"ג

.5.1מבוא

.5.2מוסדות חינוך ניסויים

.5.3מרכזי הפצה ניסויים בגף ניסויים ויזמות

.5.4מוסדות חינוך ייחודיים

.5.5גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים רשמיים ועירוניים

.5.6מחויבות הרשות המקומית ומוסד החינוך

.5.7גביית תשלומי הורים במוסדות חינוך ייחודיים מוכרים שאינם רשמיים

.5.8מוסדות חינוך ניסויים

.6הוראות והבהרות שונות

.6.1כללי

.6.2גבייה מרבית

.6.3גבייה בגין פעילות מגמות או "כיתה מתמחה" בכיתות ז'-ט'

.6.4חובת הפרסום והיקפה

.6.5פיקוח ואכיפה

.6.6ועדת חריגים מחוזית

.6.7ועדת החריגים הארצית

.7נספחים

נספח א: טבלאות עזר - הסכומים המרביים המותרים לגבייה

נספח ב: פירוט הבקשה לאישור גבייה מהורי התלמידים עבור תל"ן תורנית

נספח ג: הודעה להורים על תוכנית תורנית נוספת במוסד החינוכי

נספח ד: בקשה לגביית תשלומים נוספים

נספח ה: אמות מידה ונוהלי עבודה לוועדות החריגים