התנאים לקבלת רישיון להוראת הכימיה – הוראת שעה לשנת הלימודים התשפ"א

הוראת שעה 0268 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג באייר תשפ"א, 25 באפריל 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 25.4.2021 | תקף ההוראה עד לתאריך: 31.8.2021
הוראה זו ממשיכה את הוראת חוזר המנכ"ל "התנאים לקבלת רישיון להוראת הכימיה - הוראת שעה לשנת הלימודים התש"ף" שמספרה 0228 והמפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה ואת הקורסים הבסיסיים הדרושים לשם השלמת ההשכלה בשנת הלימודים התשפ"א. כמו כן ההוראה מפרטת את התנאים הנדרשים בהוראת הקבע, שיחזרו לתוקפם בשנת הלימודים התשפ"ב.
בשנת הלימודים התשפ"א בלבד הורחבו אפשרויות הלימוד לקבלת רישיון הוראה בכימיה. בהוראה נערכו שינויים בסעיף 2, "השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה", ב-ס"ק 2.5-2.2 . שינויים אלה מאפשרים הכרה בלימודים גם למועמדים שיחלו את לימודי ההשלמה שלהם בקורסים מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים – מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי, גם במכללות, וזאת, כאמור, בשנת התשפ"א בלבד. יתר התנאים לקבלת רישיון להוראת הכימיה נותרו כשהיו.

   073 - 3935101
   meravpi@education.gov.il

   073 - 3931477
   doritta@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה

1.1לשם קבלת רישיון לעיסוק בהוראת הכימיה על המורה לעמוד בשלושה תנאים:

א.השכלה אקדמית בתחומים המדעיים שיוגדרו בהמשך

ב.סיום החובות הלימודיות לתעודת הוראה בכימיה

ג.השלמה בהצלחה של שנת התמחות (סטאז') בהוראת הכימיה.

1.2החל משנת הלימודים התשע"ט  הרישיונות לעיסוק בהוראת הכימיה מחולקים לשתי רמות, כמפורט להלן:

א.         רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'–י"ב

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיף 2.1 להלן

ב.         רישיון להוראת הכימיה בכיתות ז'-י' כמפורט בסעיף 2.2 להלן

לבעלי תואר ראשון לפחות, כמפורט בסעיפים 2.2.1, 2.2.2 ו-2.2.3 להלן.

2.   השכלתו של המועמד לעיסוק בהוראת הכימיה

2.1רשיון להוראת הכימיה בכיתות ז'-י"ב

2.1.1מועמד שהוא לפחות בעל תואר B.Sc. בכימיה ממוסד אקדמי בארץ המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות כימיה ו/או הנדסת כימיה ו/או הנדסת חומרים, יקבל רישיון להוראת הכימיה ללא צורך בהשלמות כלשהן.

2.2.2מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בארץ המאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר קיבל הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה, כגון הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה ביוכימית, הנדסה ביוטכנולוגית, ננוטכנולוגיה, רוקחות, פרמקולוגיה, ביוכימיה מולקולרית, ביוכימיה ומדעי המזון, גיאוכימיה, הנדסה ביורפואית, ביולוגיה, מדעי החיים, חקלאות, מדעי המוח וביופיזיקה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן, בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התשפ"א בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת הכימיה: אקדמאים הנדרשים ללימודי השלמה יכולים להשלים את שלושת הקורסים הבסיסיים בתחומי המדעים המפורטים ב-ס"ק 3.2 - מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים – מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי - גם במכללה אקדמית לחינוך אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed. בהתמחות בכימיה. את שאר הקורסים יש להשלים כמוגדר ב-ס"ק  .3.1לאחר שיעמדו האקדמאים בהצלחה בלימודיהם ובשנת ההתמחות (סטאז'), הם יהיו זכאים לרישיון להוראת כימיה בכיתות ז'-י"ב.

 

2.2רשיון להוראת הכימיה בכיתות ז'-י'

2.2.1מועמד שהוא בעל תואר B.Ed. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה במקצוע הוראת הכימיה במסלול העל-יסודי, לא יידרש ללימודי השלמה.

2.2.2מועמד שהוא בעל תואר B.Sc. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר הוכר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות הנדסת מים, מדעי התזונה, רפואה, וטרינריה וסיעוד, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

2.2.3מועמד שהוא בעל תואר B.Ed. לפחות ממוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל, או ממוסד אקדמי להשכלה גבוהה מחו"ל, אשר הוכר על ידי האגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך והוא בעל תעודת הוראה בכימיה או באחד מהמקצועות המדעיים פיזיקה וביולוגיה, יידרש להשלים את כל הקורסים המצוינים בסעיף 3 להלן בחוג/במחלקה/בפקולטה לכימיה או להנדסת כימיה או להנדסת חומרים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג המעניק תואר ראשון, B.Sc., בכימיה.

אישור הקורסים ייעשה על ידי הפיקוח המקצועי על הוראת הכימיה. על המועמד לצרף לבקשתו את תעודות ההשכלה וכן את גיליונות הציונים ממהלך לימודיו לתואר.

 

בשנת התשפ"א בלבד יהיו בתוקף גם האפשרויות הבאות להשלמת השכלה לקבלת רישיון להוראת הביולוגיה לכיתות ז'-י': אקדמאים בעלי תואר B.Sc. הנדרשים ללימודי השלמה לתעודת הוראה בכימיה לכיתות ז'-י' יוכלו להשלים את הקורסים המפורטים ב-ס"ק 3.2 - מתמטיקה לכימאים, פיזיקה לכימאים – מכניקה וחשמל ותכנות בסיסי - וללמוד אותם בשנת התשפ"א בלבד גם במכללה האקדמית לחינוך אשר קיבלה את אישור המל"ג לקיים לימודי הכשרה לתואר B.Ed. בהתמחות בכימיה. את שאר הקורסים יש להשלים כמוגדר ב-ס"ק  .3.1לאחר שיעמדו האקדמאים בהצלחה בלימודיהם ובשנת ההתמחות (סטאז'), הם יהיו זכאים לרישיון להוראת כימיה בכיתות ז'-י'.

 

2.3הערה כללית: במקרה של מועמדים שאינם עומדים במלוא הדרישות כלשונן ומועמדותן שנויה במחלוקת נדרש אישור בכתב של המפמ"ר לכימיה. רצוי להתייעץ עם המפמ"ר לכימיה לפני קבלתו של המועמד ללימודי ההשלמה.

3.   הקורסים הבסיסיים הנדרשים בכימיה ובתחומי המדעים

3.1.         קורסים בסיסיים בכימיה

א.כימיה כללית

ב.כימיה פיזיקלית

ג.כימיה אנליטית + מעבדה

ד.כימיה אורגנית + מעבדה

ה.כימיה אי-אורגנית או כימיה של חומרים (אין חובה להתנסות מעשית)

ו.ביוכימיה.

3.2.         קורסים בסיסיים בתחומי המדעים

א.מתמטיקה לכימאים

ב.פיזיקה לכימאים  מכניקה וחשמל

ג.תכנות בסיסי.

4.   הטיפול במועמדים להוראה בעלי השכלה אקדמית אשר למדו במוסדות בחו"ל

4.1נוהל זה מתייחס גם למורים בעלי תואר אקדמי ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל אשר קיבלו הכרה מהאגף להערכת תארים אקדמיים ודיפלומות במשרד החינוך במקצועות עתירי כימיה ולמדו לתעודת הוראה בכימיה בארץ (באוניברסיטה או במכללה).

4.2הטיפול במורה עולה בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל ייעשה במסגרת הנהלים של מורים עולים, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת המקצוע.

4.3בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה מחו"ל יחויבו בקורס תגבור בלשון העברית.