נוהל אישור היעדרות בשכר וללא שכר בשל נסיעה לחו"ל בחינוך הרשמי ובבעלויות

הוראת קבע מס' 0008 - החלפה

תאריך פרסום: כ"ח באב תשע"ו, 01 בספטמבר 2016 | הוראה תקפה מתאריך: 1.9.2016
בהוראה זו מפורטים הנהלים לאישור היעדרות של עובדי הוראה בשל נסיעה לחו"ל בשכר ושלא בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות. הנהלים מתייחסים לעובדי ההוראה שרשאים להגיש בקשה, למשך ההיעדרות האפשרי, לנוהלי הגשת הבקשה ולתבחינים שבגינם תאושר ההיעדרות.
בהוראה זו מפורטות ההיעדרויות בשכר ושלא בשכר אשר בגינן עובדי הוראה בחינוך הרשמי ובבעלויות רשאים להגיש בקשה, מפורט נוהל הגשת בקשה להיעדרות במהלך שנת הלימודים לעובדי הוראה בבעלויות, וכן נוספה הבהרה בנוגע לתשלום שכר בגין ימי היעדרות.

    הוראות נוספות שהוראה זו מבטלת:

    - סעיף 8.5-5 בחוזר הוראות הקבע נט/8(א), "נוהל אישור חופשה בשכר לעובדי הוראה"

    - סעיף 8.5-12 בחוזר הוראות הקבע ס/8 (א), "היעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים – הבהרה".        


   02 - 5604747
   daliami@education.gov.il
כלל עובדי ההוראה בחינוך הרשמי ובמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים הפועלים מכוח רישיון הפעלה ממשרד החינוך.

.1נסיעה בתפקיד בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות

.1.1כללי

.1.2רשאים להגיש בקשה

.1.3משך החופשה בשכר

.1.4חובות והתחייבויות

.1.5תשלום השכר בגין ימי ההיעדרות

.1.6נוהל הגשת בקשה להיעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד תמורת שכר במוסדות החינוך הרשמי

.1.7נוהל הגשת בקשה להיעדרות במהלך ימי הלימודים של עובדי הוראה בבעלויות בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד ובשכר

.1.8פירוט הנסיעות בתפקיד בשכר שבגינן עובד הוראה בחינוך הרשמי ובבעלויות רשאי להגיש בקשה

.1.9התנאים המוקדמים לאישור הנסיעה (במצטבר)

.2היעדרויות ללא שכר במהלך שנת הלימודים בחינוך הרשמי ובבעלויות

.2.1נוהל היעדרות ללא שכר בחינוך הרשמי במהלך שנת הלימודים

.2.2נוהל היעדרות ללא שכר במוסדות חינוך בבעלויות במהלך שנת הלימודים

נספח א': טופס בקשה להיעדרות של עובד הוראה בחינוך הרשמי לצורך נסיעה לחו"ל במהלך שנת הלימודים

נספח ב': טופס בקשה של עובד הוראה בבעלות להיעדרות ללא שכר לצורך נסיעה לחו"ל  במהלך שנת הלימודים

נספח ג': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד של עובד הוראה בחינוך הרשמי בשכר במהלך שנת הלימודים

נספח ד': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר של עובד הוראה בבעלות במהלך שנת הלימודים

 

1.   נסיעה בתפקיד בשכר בחינוך הרשמי ובבעלויות

1.1.         כללי

1.1.1ככלל לא תאושר היעדרות בשכר לצורך נסיעה לחו"ל בתפקיד לעובד-הוראה באמצע שנת הלימודים.

1.1.2במקרים שיפורטו להלן, עובד ההוראה רשאי להגיש בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים (להלן "בקשה"). בקשות אלו יידונו בוועדה במטה.

1.13למען הסר ספק, לא תותר היעדרות בשכר בשל השתתפות באירועים משפחתיים/חברתיים בארץ או בחו"ל.

1.2.         רשאים להגיש בקשה

1.2.1על מגיש הבקשה למלא אחר התנאים  המצטברים האלה:

1.2.2עובד הוראה קבוע המלמד במוסד חינוך רשמי (ובכלל זה גם מורה בתפקיד הדרכה) ו/או במוסד חינוך של "בעלות" (מעסיק שאינו משרד החינוך), המועסק  כעובד הוראה לפחות 3 שנים  בסמיכות וברציפות לפני הגשת הבקשה, ולא פחות מ-6 חודשי עבודה בפועל בכל שנת לימודים, בהיקף  עבודה שלא יפחת משליש משרה (הוועדה תתחשב באורך שירותו של עובד ההוראה המגיש את הבקשה ותיתן עדיפות למבקש  שתקופת שירותו ארוכה  יותר).

1.2.3עובד הוראה שלא נעדר לרגל נסיעה בשכר או ללא שכר, בין בתפקיד ובין מטעמים אישיים, בשתי שנות העבודה האחרונות שלפני הגשת הבקשה, למעט מקרים חריגים שבהם הוועדה רשאית להחליט אחרת.

מנהלי בתי ספר ו/או מנהלי משלחת יהיו רשאים להגיש בקשה גם אם יצאו לליווי משלחת בשנתיים האחרונות. על מנהל משלחת לפולין  לצרף לבקשה את תעודת "היתר לניהול משלחות בני נוער בפולין"  מטעם משרד החינוך.

הערה: עובד הוראה אשר נעדר בימי חופשת בית הספר לא ייחשב כמי שמיצה את זכותו להיעדרות בשכר כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל.

למען הסר ספק, הזכות להיעדרות בימי פעילות של בית הספר תחשב כמיצוי הזכות להיעדר גם אם ההיעדרות היא ביום חופשי של  עובד ההוראה.             

1.3.         משך החופשה בשכר

1.3.1משך החופשה בשכר לא יעלה על 15 ימי עבודה (ימי עבודה בשבוע עבודה של מוסד החינוך ולאו דווקא ימי העבודה של עובד  ההוראה).

1.4.         חובות והתחייבויות

1.4.1עובד הוראה אשר אושרה בקשתו לנסיעה בשכר לתקופה של 10 ימי עבודה או יותר יתחייב בכתב לפני יציאתו כי עם שובו מהנסיעה המאושרת ימשיך וילמד עד סוף שנת הלימודים. 

1.5.         תשלום השכר בגין ימי ההיעדרות

1.5.1השכר במהלך ההיעדרות לא יעלה על השכר בהיקף של משרה אחת (עד 100% משרה).

1.5.2תשלום השכר עבור זמן הנסיעה בתפקיד המאושרת על ידי הוועדה ידווח כתשלום על היעדרות  מאושרת בשכר.

1.5.3אפשר יהיה להקצות גמול ליווי לתלמידים בגין פעילות חוץ בית ספרית לעובד הוראה היוצא במסגרת משלחת  מאושרת על ידי המשרד, הן במהלך שנת הלימודים, הן בפגרות, בכפיפות למכסת הגמולים השנתית הניתנת לבית הספר.

1.5.4עובד הוראה שהצהיר בבקשתו כי יש גורם אחר המשלם את שכרו בגין תקופת היעדרותו בחו"ל לא יוכל לבקש שכר גם מהמשרד בגין אותה תקופה.

1.5.5למען הסר ספק מובהר כי עובד הוראה המתלווה לבן/בת זוג שאושרה לו/לה נסיעה בשכר, לא יהיה זכאי לנסיעה בשכר, אך יידרש לקבל אישור נסיעה במסגרת חופשה ללא שכר.

1.6.         נוהל הגשת בקשה להיעדרות של עובדי הוראה מימי לימודים בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד תמורת שכר במוסדות החינוך הרשמי

1.6.1הסמכות לדון באישור נסיעה בשכר בתפקיד כלשהו לכל תקופה שהיא מצויה בידי הוועדה לנסיעות בתפקיד בראשות מנהל האגף הבכיר לכוח  אדם בהוראה.

1.6.2עובד ההוראה יגיש את הבקשה לתחום כוח אדם בהוראה במחוז  שאליו הוא משתייך לפחות חודשיים לפני המועד הנקוב בבקשה. בקשה שתוגש מאוחר יותר - לא תידון.

1.6.3הבקשה תועבר למנהל המוסד החינוכי שבו מועסק עובד ההוראה לשם קבלת חוות דעת.

1.6.4אם חוות הדעת של המנהל תהיה חיובית, היא תועבר למפקח שיחווה את דעתו עליה תוך התייעצות עם מנהל המוסד החינוכי שהמורה עובד בו.

1.6.5מנהל המחוז יחווה גם הוא את דעתו על הבקשה, תוך התייחסות לחוות דעתו של המפקח על המוסד החינוכי שהעובד מועסק בו, ויעביר אותה לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה.

1.6.6אין בחוות הדעת של מנהל המחוז והפיקוח כדי לשמש אישור לנסיעה בשכר.

1.6.7לבקשה יש לצרף הזמנה של הגוף המזמין ותכנית מפורטת של הנסיעה לחו"ל שהוכנה על ידי הגוף המארגן.

1.6.8לעובד הוראה אשר קיבל אישור לנסיעה במסגרת חופשה ללא שכר לא תאושר נסיעה בשכר בגין אותה תקופה.

1.7.         נוהל הגשת בקשה להיעדרות במהלך ימי הלימודים של עובדי הוראה בבעלויות בשל נסיעה לחו"ל בתפקיד ובשכר

7.1 1אישור היעדרות בשכר לצורך נסיעה בתפקיד לכל תקופה שהיא לא יינתן אלא לאחר שהמפקח הכולל על המוסד החינוכי בחן את הבקשה ואישר אותה.

7.2 1עובד ההוראה יגיש את הבקשה למנהל בית הספר לשם קבלת חוות דעתו. אם חוות הדעת חיובית, היא תועבר לממונה בבעלות אשר יחליט אם לאשר את הבקשה אם לאו. אם הממונה בבעלות יאשר את הבקשה היא תועבר למפקח על בית הספר לאישור סופי. אם הבקשה  מוגשת על ידי מנהל בית הספר, נדרש אישור הממונה בבעלות וכן אישור המפקח.

1.7.3אם הממונה בבעלות לא אישר את הנסיעה, אין להעביר אותה למפקח, שכן המפקח מנוע מאישור הבקשה אם הממונה בבעלות  לא אישר אותה.            

1.7.4על הבקשה להיות מוגשת לכל המאוחר חודשיים ימים לפני הנסיעה המתוכננת. הבקשה תועבר למפקח לפחות חודש ימים טרם הנסיעה. בקשה שתוגש  לאחר מכן לא  תטופל. 

1.7.5יש לצרף לבקשה את התכנית המפורטת של הנסיעה לחו"ל כפי שהוכנה על ידי הגוף המארגן ו/או הזמנה של הגוף המזמין.

1.7.6האחריות להעברת הבקשה אל מנהל בית הספר לחוות דעתו ולאחר מכן אל הממונה בבעלות לאישורו ולבסוף אל המפקח לאישורו הסופי היא של העובד. אם מגיש הבקשה הוא מנהל, עליו להעביר את בקשתו לממונה בבעלות ולאחר מכן למפקח.

1.7.7לעובד הוראה שאושרה בקשתו להיעדרות ללא שכר - לא תאושר נסיעה בתפקיד בשכר בגין אותה תקופה.

הבקשה להיעדרות, חוות הדעת של מנהל בית הספר ואישור המפקח  יהיו בכתב, על גבי  הטופס הנספח לחוזר זה.

1.8.         פירוט הנסיעות בתפקיד בשכר שבגינן עובד הוראה בחינוך הרשמי ובבעלויות רשאי להגיש בקשה  

1.8.1השליחות היא בעלת זיקה ישירה לתפקידו של עובד ההוראה במערכת החינוך והיא הוגדרה כחלק מהעבודה השנתית של בית הספר או כחלק מתכנית הפעילות החינוכית של עובד ההוראה בבית הספר, והיא יזמה של משרד החינוך או יזמה המשותפת למשרד ולגורם נוסף.

1.8.2הנסיעה היא במסגרת משלחות היוצרות קשר חינוכי בין ישראל לתפוצות ומאושרות על-ידי משרד החינוך על פי התנאים האלה (במצטבר):

-עובד ההוראה הנוסע ללא תלמידים או המלווה משלחת תלמידים עושה

זאת למטרה של לימודים והגברת שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך

למסגרות חינוכיות ייחודיות בתפוצות.

-עובד ההוראה משתתף במשלחות  המאורגנות על ידי האגף הבכיר לקשרי חוץ ואונסקו של משרד החינוך במסגרת הסכמים בין-לאומיים של משרד החינוך. 

-עובד ההוראה הוזמן באופן רשמי על ידי מארגן כנס בין-לאומי לשמש מרצה באחד מן הכנסים הבין-לאומיים בחו"ל בתחום הקרוב לתחומי התמחותו או תפקידו. במסגרת זו לא ייכלל עובד הוראה שהשתתפותו  בכנס אינה פעילה.

-לפיכך נדרש כי שם המשתתף יופיע בתכנית הכנס והשתתפותו בכנס תוגדר ותאושר כהשתתפות פעילה על ידי המזמין.

-עובד ההוראה נוסע לחו"ל לצורך ייצוג לאומי  בספורט.

-הנסיעה היא במסגרת  ליווי קבוצת תלמידים לפולין.

1.9.         התנאים המוקדמים לאישור הנסיעה (במצטבר)

1.9.1נסיעת המשלחת היא חלק מתכנית הלימודים השנתית של בית הספר ושיאו של תהליך לימודי-חינוכי-חברתי.

1.9.2עובד ההוראה מלווה קבוצת תלמידים הלומדים בבית-ספרו בלבד, אלא אם  אושר אחרת על ידי מינהל החברה והנוער.

הערה: אם הנסיעה היא לעובדי הוראה בחינוך הרשמי הסעיפים הקטנים  1.8.1 1.8.4 יידונו בפני הוועדה בראשות מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה, הסעיפים 1.8.5 1.8.6 יידונו בפני מנהל המחוז הרלבנטי או על-ידי ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז (ולא בפני הוועדה באגף בכיר לכוח אדם בהוראה).

2.   היעדרויות ללא שכר במהלך שנת הלימודים בחינוך הרשמי ובבעלויות

2.1.         נוהל היעדרות ללא שכר בחינוך הרשמי במהלך שנת הלימודים

2.1.1חובה על כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך להיות נוכחים במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי שנקבעו בלוח שנת הלימודים.

2.1.2לא תותר היעדרות בשל השתתפות באירועים משפחתיים/ חברתיים בארץ או בחו"ל.

2.1.3בקשות חריגות להיתר היעדרות עד להיקף של 5 ימי לימוד בתקופת הלימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה הקשורים לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (ובכללן  סבים  וסבתות) יידונו על ידי מנהל המחוז. בקשות חריגות אחרות תוגשנה בכתב  בצירוף נימוקים על-ידי עובד ההוראה  אל המפקח על בית הספר באמצעות מנהל בית הספר. המפקח יחווה את  דעתו על הבקשה ויעביר אותה אל הנהלת המחוז לשם קבלת אישור. הבקשה, חוות  הדעת והאישורים  יהיו על גבי טופס כדוגמת הטופס בנספח לחוזר זה.

2.1.4אפשר לאשר חופשה ללא תשלום לצורך קיום מצוות החאג', בתנאי שלא יצא באותה עת יותר ממורה אחד מבית הספר, ובתנאי שאותו מורה לא קיים מצווה זו קודם לכן.

בקשה לאישור יציאתם של שני מורים מאותו בית ספר תובא לדיון בפני ועדת חריגים במחוז בשיתוף מנהל בית הספר, מנהל המחוז והמפקח הכולל. במקרים חריגים שבהם מתבקשת בקשה החורגת מהמפורט לעיל, היא תובא  לדיון  בפני מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

למען הסר ספק, קיום "אלעומרה" - העלייה לרגל למכה, לא תאושר במהלך שנת הלימודים, אלא במהלך חופשות החורף, האביב והקיץ, בהתאם ללוח החופשות והחגים לבתי הספר הערביים.  

2.1.5עובד הוראה  אינו רשאי להיעדר מבית הספר אם לא קיבל אישור על היעדרות.

2.1.6לא יינתן אישור על היעדרות בדיעבד.

2.1.7הפרת האמור בסעיף זה תיחשב עברת משמעת.

2.2.         נוהל היעדרות ללא שכר במוסדות חינוך בבעלויות במהלך שנת הלימודים

2.2.1חובה על כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך, ובכלל זה העובדים המועסקים בבעלויות על מוסדות חינוך (כדוגמת רשויות מקומיות, רשתות חינוך ותאגידים אחרים), להיות נוכחים במוסדות החינוך בכל ימי הלימודים כפי  שנקבעו בלוח שנת הלימודים.

2.2.2לא תותר היעדרות בשל השתתפות באירועים משפחתיים/ חברתיים בארץ או בחו"ל.

2.2.4בקשות חריגות להיתר היעדרות עד היקף של 5 ימי לימוד בתקופת לימודים מסיבות של נסיעה לחו"ל בגין אבל או שמחה הקשורים לקרוב משפחה מדרגה ראשונה (ובכללן סבים וסבתות) וכן בקשות חריגות אחרות, תוגשנה מנומקות בכתב על ידי עובד ההוראה  לממונה בבעלות באמצעות  מנהל בית הספר, ולאחר קבלת אישורו של המפקח הישיר (ראה נספח להלן), כמפורט להלן:

מנהל המוסד החינוכי יחווה את דעתו על הבקשה ויעבירה בהקדם האפשרי אל הממונה בבעלות (להלן: הממונה). אם הממונה יאשר את ההיעדרות, תועבר הבקשה לאישורו הסופי של מפקח בית הספר. אם החלטת הממונה שלילית, לא יאשר המפקח את הבקשה.

אם המנהל  מגיש בקשה להיעדרות, הוא יעביר את בקשתו אל הממונה בבעלות ולאחר קבלת האישור יעבירה אל המפקח לאישורו. 

המפקח יחווה את דעתו על הבקשה ויעביר אותה אל הנהלת המחוז לשם קבלת אישור. הבקשה, חוות הדעת והאישורים  יהיו על גבי טופס כדוגמת הטופס בנספח לחוזר זה.

2.2.5אפשר לאשר חופשה ללא תשלום לצורך קיום מצוות החאג', בתנאי שלא יצא באותה עת יותר ממורה אחד מבית הספר, ובתנאי שאותו מורה לא קיים מצווה זו קודם לכן.

בקשה לאישור יציאתם של שני מורים מאותו בית ספר תובא לדיון בפני ועדת חריגים במחוז בשיתוף מנהל בית הספר, מנהל המחוז והמפקח הכולל.

במקרים חריגים שבהם מתבקשת בקשה החורגת מהמפורט לעיל, היא תובא לדיון בפני מנהל אגף בכיר לכוח אדם בהוראה.

למען הסר ספק, קיום "אלעומרה" - העלייה לרגל למכה, לא תאושר במהלך שנת הלימודים,  אלא במהלך חופשות החורף, האביב והקיץ בהתאם ללוח החופשות והחגים לבתי הספר הערביים.

2.2.6האחריות להעברת הבקשה לממונה בבעלות לאחר קבלת חוות דעת המנהל ולאחר מכן להעברת הבקשה המאושרת אל המפקח לאישורו היא על עובד ההוראה. אם המנהל  מגיש את הבקשה, עליו להעביר אותה לאישורם של הממונה בבעלות והמפקח.

2.2.7אישור על היעדרות יינתן  רק לאחר שהמפקח הכולל  יאשר בכתב את הבקשה. הבקשה, חוות הדעת ואישור המפקח יהיו בכתב בהתאם לטופס הנספח לחוזר זה.

המפקח יעלה את החלטתו על הכתב ויעבירה למנהל המוסד החינוכי, לממונה בבעלות ולמנהל המחוז שבתחומו  המוסד החינוכי.

2.2.8לא יינתן אישור בדיעבד.

2.2.9הפרת האמור בסעיף זה תיחשב  עברת משמעת.


נספח א': טופס בקשה להיעדרות של עובד הוראה בחינוך הרשמי לצורך נסיעה לחו"ל במהלך שנת הלימודים

 

קישור להורדת הטופס

 

שם ביה"ס ________________    סמל המוסד ____________

 

היישוב __________________    המחוז ________________

 

שם עובד ההוראה _________________________________

מספר תעודת הזהות  ______________________________

מספר הטלפון ____________________________________

הכתובת ________________________________________

היקף המשרה של עובד ההוראה________________________   

מקצוע ההוראה של עובד ההוראה______________________

 

 

הנדון: בקשה להיעדרות ללא שכר לרגל נסיעה לחו"ל במהלך שנת הלימודים

 

תאריכי ההיעדרות מביה"ס: מתאריך _________ עד תאריך __________

סה"כ ____ ימי עבודה.

 

הנימוקים לבקשה:________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

 

המסמכים המצורפים: ______________________________________

 

התאריך __________ שם העובד  __________  החתימה __________

 

חוות דעת מנהל/ת ביה"ס         ממליץ        לא ממליץ

 

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

המלצת המפקח על ביה"ס:__________________________________

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

החלטת מנהל/ת המחוז: ____________________________________

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

 


נספח ב': טופס בקשה של עובד הוראה בבעלות להיעדרות ללא שכר לצורך נסיעה לחו"ל  במהלך שנת הלימודים

 

קישור להורדת הטופס

 

שם ביה"ס ________________    סמל המוסד _____________

 

היישוב ___________________    הבעלות ________________

 

שם עובד ההוראה _________________________

מספר תעודת הזהות  ______________________

מספר הטלפון ____________________________

הכתובת ________________________________

מספר השעות השבועיות שעובד ההוראה מלמד _______________

מקצוע ההוראה של עובד ההוראה ________________________

 

 

הנדון: בקשה להיעדרות ללא שכר לרגל נסיעה לחו"ל במהלך שנת הלימודים

 

הנימוקים לבקשה:________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

 

המסמכים המצורפים:______________________________________

 

_____________________________________________________

 

 

התאריך ________  שם העובד _________  החתימה  _____________

 

חוות דעת מנהל/ת ביה"ס (ימולא לגבי עובדי הוראה)   ממליץ  לא ממליץ              

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

החלטת הממונה בבעלות  מאשר      לא מאשר

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

החלטת המפקח/ת על בית הספר    מאשר      לא מאשר

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 


נספח ג': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד של עובד הוראה בחינוך הרשמי בשכר במהלך שנת הלימודים

 

קישור להורדת הטופס

 

שם ביה"ס ________________    סמל המוסד _____________

 

היישוב ___________________    המחוז _________________

 

שם עובד ההוראה _________________________

מספר תעודת הזהות  ______________________

מספר הטלפון ____________________________

הכתובת ________________________________

מספר השעות השבועיות שעובד ההוראה מלמד _______________

מקצוע ההוראה של עובד ההוראה ________________________

 

 

אבקש לקבל אישור לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים.

תאריכי ההיעדרות מבית הספר מתאריך _______ עד תאריך___________ סה"כ _______ ימי עבודה.

 

הנימוקים לבקשה:_______________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

 

המסמכים המצורפים:___________________________________________

 

___________________________________________________

 

 

חוות דעת המנהל/ת (ימולא לגבי עובד הוראה)   ממליץ   לא ממליץ

 

הנימוקים לבקשה:_______________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

 

התאריך________ שם המנהל/ת __________  החתימה____________

 

חוות דעת המפקח/ת על בית הספר       ממליץ       לא ממליץ

 

הנימוקים:______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________


 

התאריך _________ שם המפקח/ת ____________ החתימה________

 

חוות דעת מנהל/ת המחוז            ממליץ    לא ממליץ

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

התאריך __________ שם המנהל/ת המחוז ________ החתימה _______

 

החלטת הוועדה לנסיעות בתפקיד     מאשרת    לא מאשרת

 

מתאריך_________   עד תאריך_________

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

התאריך_________ שם יו"ר הוועדה ___________ החתימה ________

 

שם חבר הוועדה _______________   החתימה _______________

 

שם חבר הוועדה _____________     החתימה ________________

 

 

 


נספח ד': טופס בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר של עובד הוראה בבעלות במהלך שנת הלימודים

 

קישור להורדת הטופס

 

שם ביה"ס ________________    סמל המוסד _____________

 

היישוב ___________________    הבעלות ________________

 

שם עובד ההוראה _________________________

מספר תעודת הזהות  ______________________

מספר הטלפון ____________________________

הכתובת ________________________________

מספר השעות השבועיות שעובד ההוראה מלמד _______________

מקצוע ההוראה של עובד ההוראה ________________________

 

הנדון : בקשה לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים

 

אבקש לקבל אישור לנסיעה בתפקיד בשכר במהלך שנת הלימודים.

תאריכי ההיעדרות מבית הספר: מתאריך____ עד תאריך ______סה"כ____ ימי עבודה

 

הנימוקים לבקשה:_______________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

המסמכים המצורפים:____________________________________________

 

_____________________________________________________

חוות דעת מנהל/ת ביה"ס (ימולא לגבי עובד הוראה)   ממליץ   לא ממליץ

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

התאריך __________ שם המנהל _____________ החתימה_________

 

החלטת הגורם הממונה בבעלות המעסיקה   מאשר   לא מאשר

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 

התאריך_________________ שם המאשר ____________________

 

התפקיד ______________________

 

החתימה ______________________

 

החלטת המפקח הכולל על בית הספר       מאשר     לא מאשר

 

הנימוקים:______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________