הערכת עובדי הוראה

הוראת קבע מס' 0266 - החלפה

תאריך פרסום: י"ג באייר תשפ"א, 25 באפריל 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 25.4.2021
חוזר זה עוסק בהערכת עובדי הוראה של משרד החינוך במטרה לקדם את איכות ההוראה. הערכת עובדי ההוראה מתבצעת באופן עקבי וסדיר ומשמשת לשיפור עבודתו של עובד ההוראה, להערכת סיום שנת התמחות, לקבלת קביעות ולעלייה בדרגה. החוזר מתייחס לכל עובדי ההוראה למעט מנהלים ומתמחים. הנוהל חל על סגני מנהלים ראשונים, גננות, מורים, יועצים ומטפלים בחינוך המיוחד. תהליכי הערכה לעובדי הוראה בשלב התמחות ולמנהלי מוסדות חינוך מתפרסמים בחוזרים נפרדים.
הוראה זו עוסקת בכלל בעלי התפקידים שהם עובדי הוראה, למעט מנהלי מוסדות חינוך ומתמחים שנכללו גם הם בהוראה הקודמת. מקצת כלי ההערכה לעובדי ההוראה הותאמו למפות ממדים, וחלקים מנוהל ההערכה לקביעות ולקידום שונו.
 • התמחות וכניסה להוראה  מספר : 8.2-24  פורסמה בחוזר : עה/4(ג) בתאריך : ט' בכסלו תשע"ה ( 01 בדצמבר 2014)   
 • נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול  מספר : 8.2-23  פורסמה בחוזר : עה/3(ב) בתאריך : ט' בחשון תשע"ה ( 02 בנובמבר 2014)   
 • בהוראה מס' 105 "נוהל הערכה של עובדי הוראה וניהול " - הסעיפים הנוגעים להערכת מתמחים ולהערכת מנהלים בתוקף


   073 - 3931260
   aharacatmorim@education.gov.il
כלל מערכת החינוך

 

1.   רקע

1.1.         כללי

תהליכי הערכת עובדי הוראה מיועדים לקדם תהליכי התבוננות עמוקים על עבודת ההוראה - בגן הילדים, בכיתה, בזירות הבית ספריות ובעבודת הצוותים, ולחבר בין תהליכי ההערכה לבין ההתפתחות המקצועית של עובדי ההוראה לטובת שיפור תהליכי הוראה-למידה-הערכה במוסדות החינוך.

עובדי ההוראה נדרשים להערכה על פני כל רצף הקריירה. תהליכי ההערכה מתקיימים כהערכה מסכמת המשפיעה על אופן המשך העסקתו של המוערך במהלך שנת ההתמחות ובסיומה והערכה לגמר ניסיון (קביעות), והיא נעשית כהערכה מעצבת להתפתחותם המקצועית של עובדי ההוראה בכל שלב של קידום בדרגה.

ההערכה נעשית באמצעות מפת ממדים, בהלימה לדמות המורה המצופה במערכת החינוך. מפות הממדים ונוהלי ההערכה נבנו בשיתוף פעולה של מִנהל עובדי הוראה, ראמ"ה, לשכת המדען הראשי, כוח אדם בהוראה, נציגי המִנהלים השונים במשרד החינוך ובהתייעצויות עם בעלי תפקידים שונים בשטח (מפקחים, מנהלים, מדריכים, מורים, ומנהלות גנים).

 

כלל תהליכי ההערכה וכלי ההערכה מנוהלים ומתועדים במערכת מקוונת ייעודית של הערכת עובדי הוראה. נתוני ההערכות נשמרים חסויים במאגרי המשרד וחשופים רק לעובדי ההוראה המוערכים ולגורמים הרלוונטיים במטה ובמחוז. הכניסה למערכת המקוונת מתאפשרת רק באמצעות סיסמה אישית של המוערך והמעריך.

1.2.         מטרות תהליך ההערכה והמשוב

1.2.1לפתח תרבות ואורחות חיים במוסדות החינוך שבהם תהליכי ההערכה והמשוב הם אמצעי מעצב לקידום ההוראה, הלמידה וההתפתחות המקצועית. 

1.2.2להבנות את תפיסות התפקיד של המורים, הגננות, סגני המנהלים ובעלי התפקידים האחרים בצוות ההוראה, בהלימה למסמך דמות המורה ולמסמך הקווים המנחים בעשייה החינוכית בגן הילדים ובהלימה ליעדים שעל סדר היום החינוכי.

1.2.3להציב מדדי איכות מוסכמים ברמה הארצית, המשמשים שפה מנחה ומשותפת בתהליך הערכת עובדי הוראה, בתוך התחשבות במורכבות התפקידים והמשימות ובתוך הכרה בייחודיות של כל אחד מהם.

1.2.4לפתח שיח רפלקטיבי המקדם למידה והבוחן באופן ביקורתי את הסוגיות המוסריות, ההצלחות, הקשיים והאתגרים בתהליך ההערכה.

1.2.5להגביר את הזיקה בין תהליכי הערכה מעצבים לבין שיפור ביצועים והגברת האחריותיות (accountability) כערך מנחה בעבודת עובדי ההוראה במערכת החינוך.

1.2.6לסייע בתכנון תהליכי פיתוח מקצועי של עובדי ההוראה, בהתאמה לצרכים ולאתגרים שזוהו בתהליך ההערכה.

1.2.7לספק מידע שיטתי ולהרחיב את שיקול הדעת בתהליך קבלת ההחלטות לצורך מתן קביעות.

1.3.         כלי ההערכה המרכזי - מפת הממדים

מפת הממדים היא כלי שפותח להערכת עובדי הוראה, והיא כוללת הערכה עצמית של עובד ההוראה. מפת הממדים משקפת את עבודתו הרב־ממדית של עובד ההוראה ומאפשרת ליצור שפה משותפת בין כלל הגורמים במשרד החינוך (מפקחים, מנהלים, מורים, גננות, מדריכים ואנשי מטה) לבין המוערך עצמו בכל הנוגע למצופה מעובד ההוראה.

 

המפה מורכבת מארבעה ממדי־על, המשקפים את מכלול עבודתו של עובד ההוראה, ומחולקים ל־12 ממדים. ממדי־העל והממדים המרכיבים את מפות הממדים לאוכלוסיות שונות דומים מאוד ומשותפים להערכת עובדי ההוראה על פני רצף הקריירה שלהם. עם זאת הותאמו תהליכי הערכה לסיום התמחות, לשלב קבלת הקביעות ולקידום בדרגה, בהלימה להתפתחות המקצועית של עובד ההוראה בכל שלב, וכן הותאמו גם למאפייניהם הייחודיים של עובדי הוראה כמו גננות, מורים, עובדי הוראה ממקצועות הבריאות, מטפלים באומנות, יועצות, מורים לחינוך גופני ומורים במרכזי מחוננים.

תהליך ההערכה כולל גם הערכה עצמית המובילה לחשיבה רפלקטיבית. ייתכנו פערים בין תפיסת המעריך לתפיסת המוערך את עצמו. בכוחם של פערים כאלה לסייע לקיומו של דיאלוג משמעותי ולקדם את איכות העבודה.

 

2.   תהליכי ההערכה

2.1.         כללי

תהליכי ההערכה משמשים הן כהערכה מעצבת המכוונת לשיפור ולטיוב של ההוראה, הלמידה והחינוך במוסדות החינוך במהלך העבודה, הן כהערכה מסכמת.

עובדי ההוראה מוערכים על פני רצף הקריירה לארבע מטרות שונות:

א.         להערכת סיום התמחות נושא המפורט בחוזר נפרד

ב.         למתן רישיון לעיסוק בייעוץ

ג.         להערכת עובדי הוראה לשם קבלת קביעות (גמר ניסיון)

ד.         קידום בדרגה הערכה מעצבת לדרגות 29.

2.2.         הערכה לרישיון לעיסוק בייעוץ

הייעוץ החינוכי הוא מקצוע מסייע המתאפיין באוריינטציה אקדמית-מקצועית ונשען על ידע רב־תחומי ובין־תחומי: חינוך על היבטיו העיוניים והיישומיים, תהליכי למידה והוראה, פסיכולוגיה על ענפיה השונים (בעיקר התפתחותית, חברתית ואבנורמלית), סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וייעוץ ארגוני.

היועץ החינוכי שמתחיל את עבודתו במערכת החינוך ועומד בתנאי הסף לעבודה בייעוץ, מקבל רישיון ייעוץ זמני. הערכת היועץ החינוכי לרישיון ייעוץ קבוע מתבצעת על ידי המפקח על הייעוץ, הפועל במסגרת שפ"י - השירות הפסיכולוגי-ייעוצי של משרד החינוך.

תהליך ההערכה נמשך במהלך השנתיים הראשונות לעבודתו של היועץ. במהלך שנתיים אלה על היועץ ללמוד בקורסי התמחות לייעוץ, לקבל ליווי והנחיה (סופרוויז'ן) בקבוצה קטנה וגם ליווי מהמפקח על הייעוץ כחלק מתהליך ההערכה לקראת קבלת רישיון ייעוץ קבוע.

בשנה הראשונה:

א.     היועץ ישתתף בקבוצת ייעוץ והנחיה (סופרוויז'ן).

ב.      המפקח על הייעוץ ישתף את היועץ בתהליך הלמידה וההערכה שנדרש ממנו.

ג.       המפקח על הייעוץ יפגוש את היועץ בבית ספרו ויצפה בו בהתאם לצורך.

ד.      המפקח על הייעוץ יפגוש את היועץ במפגשי עמיתים ומליאות יועצים.

בשנה השנייה:

א.     המפקח על הייעוץ יקיים שיחת הכנה בשיתוף עם מנהל בית הספר/המפקחת על גני הילדים.

ב.      במהלך השנה, בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו, יקיים המפקח על הייעוץ שיחה מכינה עם היועץ לקראת התצפית, ולאחריה יגיע לפחות לביקור אחד במוסד החינוכי כדי לצפות בעבודת היועץ ולהעריכו בשלושה מוקדי עשייה של עבודת הייעוץ. בסיום התצפית יקיים המעריך שיחת משוב עם המוערך ויתעד אותה.

ג.       במהלך השנה יקיים גם מנהל בית הספר תצפית על עבודת היועץ ויאסוף עדויות ומידע מלווה. התצפית והעדויות יתועדו.

ד.      בתום כל התצפיות ולאחר שקיבל את חוות הדעת של מנהל בית הספר/המפקחת על גני הילדים, יקיים המפקח על הייעוץ שיחת משוב עם המוערך, שתתבסס על הכלי להערכת יועצים לרישיון ייעוץ. בשיחת המשוב ידונו בתפקודו של המוערך בכל אחד מהמרכיבים. מודגש כי בתהליך לקבלת רישיון ייעוץ יש להתייחס לכל המרכיבים, לציין נקודות חוזק, נקודות לשיפור ולבחור בהמלצה המתאימה לרמת תפקודו של היועץ.

ה.     לקראת שיחת הסיכום יתעד המפקח את הערכתו במערכת המקוונת, אך לא ישגרהּ. בד בבד ימלא היועץ הערכה עצמית. נתונים אלה יהיו הבסיס לשיחת המשוב.

ו.        בסיום תהליך ההערכה, ולא יאוחר מ־30.7 באותה שנת לימודים, ישגר המפקח על הייעוץ את הערכתו המלאה במערכת המקוונת.

ז.       המפקח על הייעוץ ימליץ על מתן רישיון קבוע או על הארכת תקופת הניסיון בשנה נוספת או על אי־מתן רישיון. במקרים שבהם הוחלט על הארכת תקופת הניסיון, יתקיים גם בשנה ג תהליך הערכה במתכונת ההערכה בשנה ב.

 

הערות:

במקרים שבהם היועץ החינוכי עובד תחת יותר ממפקח אחד, יש לקיים דיון משותף בין המוערך לממונים עליו ולהחליט מי מהם יהיה הגורם המעריך. הדיון ייעשה לפני תחילת תהליך ההערכה.

המפגשים והתצפיות יתקיימו פנים אל פנים ויתועדו.

2.3.         הערכת עובדי הוראה לקביעות (גמר ניסיון)

תהליך ההערכה לקביעות (לגמר ניסיון) לעובדי הוראה יתבצע על פי השלבים האלה:

א.     בתחילת שנת הלימודים יבדוק המעריך במערכת המקוונת מי הם המועמדים בתקופת ניסיון הנדרשים לתהליך ההערכה לצורך קביעת מעמדם. על המעריך לזמן את עובד ההוראה ולעדכן אותו בפרטי התהליך.

ב.     המעריך יתכנן עם כל מוערך בנפרד את תהליך ההערכה שלו ואת התאריכים שבהם יבוצעו התצפיות:

-         ההערכה למורים תכלול שתי תצפיות בשיעורים בכיתה ותצפית נוספת בזירה אחרת לבחירה (ישיבת צוות, הפסקה, אספת הורים, שיעור פרטני וכדומה).

-         ההערכה לגננות תכלול שתי תצפיות.

-         ההערכה לסגני המנהלים תכלול שלוש זירות ממרחבי פעולתו של הסגן.

-         ההערכה למטפלים תכלול שלוש תצפיות בעבודתם המקצועית.

ג.       לפני כל תצפית, למעט בתהליך הערכת גננות, יקיימו המעריך והמוערך שיחת הכנה לתצפית שתכלול תיאום ציפיות על הזירה הנצפית.

ד.      לאחר כל תצפית, במועד סמוך לסיומה, יקיים המעריך שיחת משוב למוערך. שיחת המשוב תתועד.

ה.     בתום כל התצפיות יקיים המעריך שיחת משוב עם המוערך שתתבסס על מפת הממדים. באמצעותה ידונו בתפקודו של המוערך בכל אחד מהממדים. מודגש כי בתהליך ההערכה לקביעת מעמד (קביעות, המשך ניסיון), יש להתייחס לכל הממדים שבמפה ולבחור מתוכם נקודות חוזק ונקודות לשיפור. שיחת המשוב תתועד.

ו.        בהתאם לנקודות לשיפור ייבחר המענה המתאים להמשך ההתפתחות המקצועית באותו ממד.

ז.       המוערך יבצע הערכה עצמית וישגר אותה.

ח.     בסיום תהליך ההערכה, ככל הניתן עד 15.5 באותה שנת לימודים, ישגר המעריך את הערכתו המלאה במערכת המקוונת.

הערות:

 • הערכה לקביעות תקֵפה גם לצורך קידום בדרגה, בתנאי שהקידום בדרגה יהיה בתוך שנתיים מסיום ההערכה לקביעות או לקביעת המעמד (לקביעות, הארכת ניסיון).
 • בהערכת סגן מנהל, יהיה המפקח שותף להערכתו של הסגן לקביעות. יש לוודא שהראיות התומכות בהערכת עבודתו של הסגן תתבססנה על פעילותו בבית הספר במרחבי תפקוד שונים, כגון תוכניות עבודה שונות, מסמכי הנחיה למורים, מסמכי מעקב אחר יישום השעות הפרטניות, תיאור המערך המסייע במסגרת הטיפול בפרט ועוד.
 • אם המוערך עובד תחת יותר מממונה אחד, יתקיים דיון משותף של המוערך עם כל אחד מהממונים עליו להחלטה, מי מהם יעריך את המוערך.
 • המפגשים והתצפיות ייערכו פנים אל פנים.

2.4.         הערכה מעצבת לקידום בדרגה

2.4.1כללי

ההערכה המעצבת מיועדת לקדם תהליכי התבוננות על עבודת ההוראה כדי לשפר את תהליכי ההוראה-למידה-הערכה. תהליך ההערכה משמש לשיח פדגוגי ולמשוב סביב נקודות חוזק ונקודות לשיפור בעבודת ההוראה.

עובדי ההוראה המועסקים בתנאי אופק חדש נדרשים להערכה מעצבת לקראת כל קידום בדרגה (דרגות 9-2). הערכה זו אינה תלויה במתן ציון, אך קיומה הוא אחד התנאים לקידום בדרגה. ההערכה מבוססת על יצירת תנאי שיתוף ואמון בין המעריך למוערך ומטרתה לקדם ולשפר את עבודתו של המוערך, את עבודת צוותי החינוך, ההוראה והניהול ואת היעדים של המוסד החינוכי.

ארבעה עקרונות מלווים את כל תהליכי ההערכה המעצבת:

-פשטות וגמישות

-שותפות של עובד ההוראה בתהליך ההערכה

-בחירה משותפת של הממדים, הזירות והתצפיות

-הערכה לשם למידה מקצועית מתמשכת.

2.4.2שלבי ההערכה

שלבי ההערכה המפורטים להלן מתייחסים למורים. לצורך הערכת בעלי תפקידים אחרים נעשות התאמות בתהליך ובמפות הממדים, כמפורט בטבלה בסעיף 2.4.3.

 • בתחילת כל שנת לימודים יתכנן המעריך את הערכת עובדי ההוראה שלו בהלימה למועדי סיום ההערכות המצוינים במערכת המתוקשבת, כך שיתאפשר קידומו של עובד ההוראה במועד. יש להקפיד להעריך את כל העובדים שצוינו במערכת כמי שחובה להעריכם.
 • המעריך והמוערך יקיימו שיחה לבחירת מרכיבי ההערכה ולבחירת זירות ההערכה בהתאם לתוכנית העבודה הבית ספרית ולמאפייני המוערך. מרכיבי ההערכה וזירות ההערכה שנבחרו יתועדו במערכת המקוונת להערכה. ההערכה תתבסס על מגוון מרכיבים, זירות וייצוגים המלמדים על עבודת ההוראה, ומומלץ כי תתבסס על כמה תצפיות בזירות שונות.
 • בשלב ההערכה יש לקיים עם המוערך שיחת הכנה לקראת כל תצפית ושיחת משוב בעקבות כל תצפית או ראייה.
 • בסוף תהליך ההערכה ינהלו המעריך והמוערך שיחת סיכום ובה יוגדרו לכל היותר, שתי נקודות חוזק ושתי נקודות לשיפור, וכן המלצות להמשך ההתפתחות המקצועית.
 • תהליך ההערכה יתועד וישוגר במערכת המקוונת. התהליך יכלול מידע על המרכיבים שנבחרו להערכה, על הזירות ועל הראיות ששימשו בהערכה, וכן על מרכיבי החוזק ומרכיבים לשיפור שבהם עובד ההוראה נדרש להמשך למידה והתפתחות מקצועית (שני תהליכים לכל היותר).
 • על עובד ההוראה לפרט בהערכה העצמית שלו תובנה ויעד להתפתחות בעקבות תהליך ההערכה שעבר, ולשגר אותם במערכת המקוונת. ההערכה העצמית היא חלק מהתהליך ובלעדיה לא יסתיים התהליך ולא יקודם עובד ההוראה.

 

הערה: את המפגשים ואת התצפיות יש לקיים פנים אל פנים.

 

2.4.3תהליכי ההערכה לתפקידים השונים

בטבלה שלפניכם מרוכז המידע לגבי תהליכי ההערכה השונים.

 

סיבת הערכה

מוערך

מעריך

כלי/מפת הערכה

סוג המלצה

רישיון ייעוץ

יועץ לקראת רישיון ייעוץ

המפקח הבכיר על הייעוץ

 

כלי להערכת יועצים חינוכיים

1.ממליץ על מתן רישיון ייעוץ קבוע.

2.ממליץ על שנת ניסיון נוספת.

3. אינו ממליץ על מתן רישיון קבוע.

גמר ניסיון- קביעות בהוראה

מורה

מנהל בית הספר

מפת ממדים להערכת מתמחות ומתמחים ומועמדות ומועמדים לגמר ניסיון

1. ממליץ על קביעות.

2. ממליץ על שנת ניסיון נוספת.

3. המלצה על הארכת ניסיון בפעם השנייה.

מורי חינוך גופני

מנהל בית הספר בשיתוף מפקח חינוך גופני

מפת ממדים להערכת מתמחים ומועמדים לגמר ניסיון בחינוך הגופני

יועץ

מנהל בית הספר בשיתוף היועץ הבכיר

 

כלי להערכת יועצים

מורים במרכזי מחוננים

מנהל מרכז מחוננים

מפת ממדים להערכת מתמחים ומועמדים לגמר ניסיון במרכזי מחוננים

מנהלות גן, גננות משלימות וגננות שילוב

מפקחת גני הילדים/מנהלת אשכול גנים/מנהלת מתי"א

מפת ממדים להערכת מתמחים בהוראה ומועמדים לקביעות בגיל הרך

קביעות בסגנות

סגני מנהלים

(סגן ראשון)

מפקח ומנהל בית הספר

כלי להערכת סגני מנהלים

1. ממליץ על קביעות

2. ממליץ על הארכת שנת ניסיון נוספת

 

הערכה מעצבת לקראת כל קידום בדרגה

(29)

מורה

מנהל בית הספר

מפת ממדים בעברית להערכה מעצבת למורים

 

 

אין המלצה

 

מורה לחינוך גופני

מנהל בית הספר (מומלץ לשתף מפקח חינוך גופני)

 

 

מפת ממדים להערכה מעצבת למורים לחינוך גופני

גננות

מפקחת/מנהלת אשכול גנים

מפת ממדים להערכה מעצבת של גננות

 

גננות בחינוך המיוחד

מפקח/מנהל מתי"א

עובדי הוראה ממקצועות הבריאות

ומטפלים באמצעות אומנות

מנהל מתי"א/מנהל בית ספר לחינוך מיוחד

 

מפת ממדים להערכה מעצבת לעובדי הוראה ממקצועות הבריאות ולמטפלים באמצעות אומנויות

 

סגני מנהלים

מנהל

כלי להערכת סגני מנהלים

ממליץ לקידום בדרגה

לא ממליץ על קידום בדרגה

יועץ חינוכי

מפקח על הייעוץ *

סיכום תהליך הערכת יועץ

אין המלצה

 • אם היועץ שימש כמורה וקודם לתפקידו כיועץ, וההערכה לקידום קודמת להערכה לרישיון לעסוק בייעוץ, המעריך יהיה מנהל בית הספר. ביתר המקרים המעריך הוא היועץ הבכיר.

3.   ערר על תהליך ההערכה

עובד הוראה יכול להגיש ערר על הערכה שקיבל.

3.1.         נוהל הגשת ערר

א.         עובד ההוראה יפנה לכתובת המייל haarachot.arar@education.gov.il להגשת ערר בצירוף טופס הגשת ערר אשר מופיע בפורטל עובדי הוראה/מתמחים תחת הכותרת "טפסים".

טופס בקשת הערר וכל מסמך רלוונטי נוסף יש לשלוח בתוך 30 יום ממועד שיגור ההערכה.

ב.         כל פנייה תיענה במייל חוזר המאשר שהפנייה לערר התקבלה והועברה לטיפול המחוז או הגורם הרלוונטי.

3.2.         ועדת הערר

ועדת הערר במחוז תתכנס מזמן לזמן לדיון בעררים שהוגשו על ידי עובדי ההוראה, למעט יועצים חינוכיים (כמפורט להלן). ערעור על הערכת היועץ תידון במטה.

 

3.2.1הרכב הוועדה במחוז

יו"ר הוועדה - מפקח המחוז או מי מטעמו.

משתתפים - מפקח רפרנט הערכה, נציג תחום כוח אדם בהוראה, מפקח כולל ולשיקול דעת הוועדה יוזמן גם ייעוץ משפטי.

הוועדה רשאית להזמין על פי שיקול דעתה בעלי תפקידים נוספים שאינם חברי ועדה – מדריכות הערכה, מנהל המוסד החינוכי או גורם אחר רלוונטי.

3.2.2דיון בערעורים על הערכת יועצים

מנהלת אגף הייעוץ או מי מטעמה יבחנו את הערעורים ויקבלו החלטה.

3.2.3מסירת ההחלטה

החלטת הוועדה המנומקת תועבר לעובד ההוראה והעתקים יועברו למעריך, לכוח אדם בהוראה וליחידה להערכת עובדי הוראה. עותק יישמר בתיק האישי של עובד ההוראה.

3.2.4סמכויות הוועדה

הוועדה מוסמכת לקבל את ערעורו של המערער או לדחות אותו, בתוך מתן הנמקה עניינית להחלטתה.

3.3.         ערר על ערר

עובד הוראה המבקש לערער על החלטת הוועדה, רשאי לעשות כן בתוך שבועיים מיום שליחת ההחלטה בערר אל עובד ההוראה.

עובד ההוראה יצרף מכתב מנומק, שבו יתייחס להחלטת הוועדה ובאופן מפורט לנימוקיה. את המכתב ישלח עובד ההוראה לכתובת המייל הרשומה מעלה.

הוועדה תקיים דיון חוזר באותו הרכב ובהשתתפות של נציג המטה מטעם יחידת הערכת עובדי הוראה ומנהלים.

הוועדה תמסור את תשובתה בתוך 45 יום ממועד הפנייה.

תשובת הוועדה סופית ואינה ניתנת לערעור נוסף.