פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי – נהלים

הוראת קבע מס' 0274 - החלפה

תאריך פרסום: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 6.10.2021
הוראה זו מפרטת את הנהלים להגשת בקשת הורים לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי, את הדרכים לבחינת הבקשה, את התנאים לאישור הפטור, את התנאים החלים עם מתן הפטור, את חובות ההורים עם קבלת הפטור, את הדרכים להגשת השגה על החלטת מנהל המחוז ואת ההתנהלות עם סיום הפטור ועם חזרתו של הילד למוסד חינוך. התפוצה: מנהלי מחוזות, מנהלי אגפים במשרד החינוך, מפקחים כוללים על בתי הספר ועל גני הילדים, מפקחים על הביקור הסדיר, מפקחים על הייעוץ החינוכי, פסיכולוגים מחוזיים, מנהלי שירותים פסיכולוגיים חינוכיים, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי אגפי רווחה ברשויות המקומיות, קציני ביקור סדיר, מנהלי בתי ספר וגני ילדים.
השינויים המרכזיים הגשת הבקשה לפטור וההתכתבות עם משרד החינוך יבוצעו באופן מקוון, באמצעות "פורטל הורים". יוקדמו מועדי הגשת הבקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי כדי לאפשר להורים ולילד להתארגן בעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל בזמן את תשובת מנהל המחוז, וכן לאפשר למערכת החינוך לבדוק את הבקשות ולהיערך להפעלת מסגרות החינוך ובכלל זה קביעת מצבת התלמידים לשנת הלימודים הבאה. בתוך כך יעבירו ההורים את בקשותיהם בין התאריכים 1.12–30.4 . שנת הלימודים תשפ"ב תיחשב שנת מעבר כדי לאפשר להורים להיערך לשינוי במועדים, ולכן יוכלו ההורים להגיש בשנה זו בקשות לפטור עד ליום 30.11.2021. החוזר מחדד כי ילד שהוריו קיבלו עבורו פטור לשם חינוך ביתי, מאבד את זכאותו להשתתפות בשירותים הניתנים במערכת החינוך, וכי חל איסור להצטרף לפעילות לימודית, חברתית או אחרת המאורגנת על ידי המוסד החינוכי או על ידי משרד החינוך ולפעילות שממומנת על ידי משרד החינוך. חידוד המשמעות של קבלת פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי והצהרת ההורים שהם מבינים את החובות החלות עליהם ואת משמעות הפטור. בעת ביקור הבית המקדים לדיון בבקשה לפטור, תישמע התייחסות אישית לחינוך הביתי של נער מגיל 15 ומעלה. סיום הפטור מחינוך ביתי - משפחה שקיבלה פטור לשם חינוך ביתי ועברה דירה מבלי לעדכן את משרד החינוך, הפטור מתבטל לאלתר מעצמו.
 • חינוך ביתי – נהלים  מספר : 3.1-37  פורסמה בחוזר : תשסט/8(א) בתאריך : ז' בניסן תשס"ט ( 01 באפריל 2009)   
 • חינוך ביתי - נהלים  מספר : 3.1-26  פורסמה בחוזר : תשסו/8(א) בתאריך : ד' בניסן תשס"ו ( 02 באפריל 2006)   

   073 - 3931793
   simaov@education.gov.il
כלל החייבים בחוק לימוד חובה וביישומו

 

1.        כללי

עמדת מערכת החינוך בישראל היא שמקומם של ילדים ונערים בגיל לימוד חובה הוא במסגרת מוסדות החינוך הפועלים בהתאם לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, חוק פיקוח על בתי הספר, התשכ"ט-1969 וחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008. על פי חוק לימוד חובה קיימת חובת לימוד במוסד חינוך מוכר החל בגן ילדים לגילי 3 ועד כיתה יב. שר החינוך ומי שהשר אָצַל לו סמכות זו רשאים לפטור מהחובה ללמוד במוסד חינוך מוכר את המבקשים פטור מהחוק האמור לשם חינוך ביתי במקרים שבהם יציגו המבקשים השקפת עולם מגובשת השוללת חינוך במסגרת מוסד חינוך או במקרים שקיימות נסיבות יוצאות דופן, מיוחדות וחריגות, שבעטיין ישתכנעו המוסמכים לכך במשרד החינוך להיענות לבקשת הורים שילדם לא ילמד במוסד חינוך מוכר, בתנאי שהגורמים המוסמכים ישתכנעו כי הילד עתיד לקבל או מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים, כמפורט בהמשך החוזר ובהתאם לתוכנית שאושרה. יובהר כי פטור זה ניתן עבור חינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ובשום מקרה לא עבור התכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד. מחלוקת מכל סוג שהוא בין ההורים לבין מוסד החינוך לא תשמש עילה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי.

הסמכות לאשר או לדחות בקשה לקבלת פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי נתונה בידי שר החינוך על פי סעיף 5(ב) של חוק לימוד חובה, התש"ט-1949. השר אָצַל את סמכותו זו למנהל הכללי ולמנהלי המחוזות.

חוק לימוד חובה חל על כל הורה לגבי ילדו ולפיכך כל עוד לא ניתן פטור, חייבים ההורים בקיום הוראות החוק, וחובה עליהם להבטיח את רישומו של הילד במוסד חינוך מוכר ואת ביקורו הסדיר במוסד כאמור.

2.        הגדרות

"הוועדה" ועדה מייעצת למנהל המחוז בעניין מתן פטור לחינוך ביתי.

"חוק חינוך מיוחד" - חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.

"חוק חינוך ממלכתי" - חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953.

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

"חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים" - חוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים, התשס"ח-2008.

"חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי" חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי תשנ"ב-1992

"חוק פיקוח על בתי ספר" - חוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969.

"ילד" - ילד או נער בגיל חינוך חובה.

"ילד עם צרכים מיוחדים" - כהגדרת תלמיד עם צרכים מיוחדים בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988.

"מבקש" / "מבקשים" אפוטרופוס על פי דין של הילד שעבורו מבוקש הפטור.

"מוסד חינוך" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה. מוסד חינוך שניתנה לגביו הוראת פטור לפי סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה ופועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר או מוסד חינוך תרבותי-ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים-ייחודיים.

"מענים לצרכים ייחודיים" - מענים לצורכי הילד ולמאפייניו, כגון מסגרות ותוכניות העשרה למחוננים ולמצטיינים, סיוע לימודי, מענה ללקויות למידה, מענים לתחביבים ולתחומי עניין, מענים לצרכים התפתחותיים ורגשיים וכדומה.

"פטור" פטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי.

"רפרנט מחוזי" - עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי.

"שלבי חינוך" חינוך גן ילדים (גילים 6-3), חינוך יסודי, חינוך על־יסודי (ובכלל זה חטיבת ביניים וחטיבה עליונה).

3.        מקרים שבהם לא תוגש בקשה לפטור לשם חינוך ביתי:

א.     הורה לילד בגיל 3 שחייב ברישום ובלימוד במוסד חינוך מוכר

סעיף זה מתייחס לחובת הרישום בגיל 3 בלבד, בהתאם לכללים המפורסמים על ידי אגף לחינוך קדם־יסודי, ולא באמצעות בקשה לחינוך ביתי.

כאשר המבוקש הוא המשך לימודים במסגרת חינוכית לפעוטות או פטור מטעמים אחרים מאלה שמנויים בחוזר זה לילד בן 3, בקשה תוגש לאחד מאלה -

א.1אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.

א.2אם הילד אמור ללמוד במוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי - אל מנהל המחוז החרדי.

ב.בקשה לפטור מטעמים אחרים

כאשר הורים מבקשים פטור מטעמים אחרים מהטעמים שמנויים בחוזר זה, תוגש בקשה לאחד מאלה, ולא תוגש בקשה לפטור לשם חינוך ביתי:

אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.

אם הילד אמור ללמוד במוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי - אל מנהל המחוז החרדי.

ג.      ילד חולה

אין להגיש בקשה לפטור בעניינו של ילד שעתיד לשהות בביתו מעל 21 ימים בהמלצת רופא. הוראות חוזר זה אינן חלות על ילד חולה לפי חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001. יש לפעול בעניין זה לפי הנחיות משרד החינוך. במקרה כזה יש לפנות אל האגף לחינוך מיוחד.

4.        הגשת בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי

הבקשה לפטור, כל המסמכים המצורפים לה וכן כל מסמך, הודעה בכתב הנדרשת בהתאם להוראות חוזר זה או פנייה אל המחוז תתבצע באמצעות מערכת מקוונת בפורטל ההורים של משרד החינוך.

א.בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי יכולה להיות מוגשת רק עבור ילד המתגורר בתחומי מדינת ישראל. בקשה שתוגש עבור ילד במועד שהוא והוריו אינם מתגוררים בתחומי מדינת ישראל או ששוהים מחוץ לגבולות המדינה לתקופה שעולה על 60 יום ברצף במועד הגשת הבקשה ובמהלך בדיקת הבקשה על ידי המשרד, לא תטופל.

ב.הבקשה לפטור תוגש הן עבור ילד שלמד בשנה קודמת במוסד חינוך מוכר הן עבור ילד שקיבל פטור והוריו מעוניינים לבקש פטור לשנה נוספת לקראת מועד פקיעתו.

ג.בקשה לחידוש פטור במעברים - במעבר בין שלבי חינוך נדרש בכל מקרה להגיש בקשה חדשה לפטור.

יובהר שאין בהגשת בקשה לפטור כדי לפטור את ההורים מהחובה לבצע רישום של ילדם למוסד חינוך או להבטיח את ביקורו במוסד החינוך עד לקבלת ההחלטה בבקשה.

4.1.   הנמען להגשת הבקשה

א.     הורה לילד בגיל לימוד חובה המעוניין בפטור עבורו, יגיש, ככלל, בקשה בכתב באמצעות המערכת המקוונת שבפורטל הורים לפטור לאחד מאלה:

 1. אל מנהל המחוז הגאוגרפי שבתחומו הילד מתגורר על פי כתובת המגורים במרשם האוכלוסין.
 2. אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המחוז החרדי - אל מנהל המחוז החרדי.

3.אם הילד לומד במוסד חינוך בפיקוח המִנהל לחינוך התיישבותי - אל מנהל המִנהל לחינוך התיישבותי.

ב.העתק הבקשה יישלח על ידי ההורים המבקשים אל מנהל המחלקה לחינוך ביישוב שבו הם מתגוררים.

ג.במקרה שבו בדיקת הבקשה לפטור טרם הסתיימה והורי הילד שינו כתובת מגורים, עליהם להודיע על כך למחוז שבו הוגשה הבקשה ולמחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד להתגורר.

4.2.   המועדים להגשת בקשה לפטור

א.     ככלל, הורה המעוניין בחינוך ביתי לילדו, יגיש בקשה לפטור. אפשר להגיש בקשה לפטור לשנת הלימודים העוקבת בין התאריכים  1.12–30.4, כדי לאפשר להורים ולילד להתארגן בעוד מועד ללמידה במסגרת חינוך ביתי ולקבל את תשובת מנהל המחוז בעוד מועד, וכן לאפשר למערכת החינוך לבדוק את הבקשות ולהיערך להפעלת מסגרות החינוך ובכלל זה קביעת מצבת התלמידים לשנת הלימודים הבאה.

הוראת מעבר - בשל החלת הוראות חדשות על מועדי הגשת בקשה לפטור וכדי לאפשר להורים זמן הסתגלות סביר, בשנת הלימודים תשפ"ב בלבד אפשר יהיה להגיש בקשות לפטור עד ליום 30.11.2021 כהוראת מעבר.

ב.      חריגים להגשת הבקשה שלא במועד

 1. במקרה שבו אי־אפשר היה להגיש את הבקשה בתקופה הנקובה לעיל, בשל שהות ממושכת ורצופה בחו"ל לתקופה העולה על שלושה חודשים.
 2. עולים חדשים שעלו לארץ לאחר המועד הנקוב לעיל.

3.תושבים חוזרים שחזרו לארץ לאחר המועד הנקוב.

ג.הליך הגשת הבקשה במקרים חריגים שהוגדרו לעיל - ההורים יפנו בבקשה חריגה למתן פטור בהתאם לסעיף 4.1. ההורים יצרפו לבקשה מכתב נלווה ובו יפרטו את הטעמים להגשה המאוחרת של הבקשה לפטור. ההורים יסבירו מדוע לא התאפשר להם להגישהּ במועד, ומדוע אי־אפשר להמתין עם הגשת הבקשה לשנת הלימודים הבאה. הבקשה תיבחן על ידי מנהל המחוז הרלוונטי, ואם יימצא כי אין הצדקה להגשה המאוחרת, תידחה הבקשה.

4.3.   הפרטים והמסמכים הנדרשים בעת הגשת הבקשה

א.     טופס בקשה באמצעות טופס בהתאם לנספח 1 הנמצא בפורטל הורים של משרד החינוך ומסמכים סרוקים שיועלו למערכת על ידי המבקש, חתומים על ידי אחד מאלה:

 1. שני ההורים - בהסכמתם ובחתימתם של שני ההורים, אלא אם יש החלטה שיפוטית של בית משפט מוסמך הקובעת אחרת, שתצורף לבקשה.
 2. הורה יחידני - בחתימת הורה אחד, ובתנאי שצירף אסמכתה שהוא האפוטרופוס היחיד.
 3. הורה אומנה - בחתימת הורה אומנה בצירוף אישור בכתב של מפקח האומנה לפי סעיף 51 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016 ואישור אפוטרופוס.

ב.      תצלום תעודות הזהות של המבקשים בצירוף הספחים שבהם הילד רשום.

ג.       אישור רישום למוסד חינוך. כאשר הבקשה מוגשת לקראת מועד פקיעת פטור קיים, אין צורך להגיש אישור זה.

ד.      אם הילד למד במוסד חינוך טרם הגשת הבקשה - תעודה אחרונה.

ה.     טופס ויתור סודיות, לפי הנוסח בנספח 3 לטובת משרד החינוך ועבור מסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות. יובהר כי אי־מילוי טופס ויתור סודיות יהיה שיקול בבחינת הבקשה.

ו.        פרטי המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע (שם, שם משפחה ומספר תעודת זהות).

ז.       מסמך המפרט את תפיסת העולם החינוכית של ההורים המחייבת, לדעתם, שחינוך ילדם ייעשה במסגרת חינוך ביתי.

ח.     תוכנית חינוך מפורטת לפי סעיף 4.4 שלהלן.

ט.     סדר יום שבועי ויומי של הילד, בהתאם לתוכנית.

י.        הצהרת המבקשים לפי סעיף 4.5 שלהלן.

4.4.   תוכנית חינוך מפורטת

כשם שיש גישות ותפיסות עולם שונות ללימוד ולחינוך במערכת החינוך הממוסדת, קיימות גם גישות ותפיסות עולם שונות במסגרת החינוך הביתי. יש הורים שיעדיפו גישה המבוססת על מועדים קבועים ועל הוראה מסודרת, ואחרים יעדיפו גישה פחות פורמלית המגיבה להתפתחות הילד, לנטיותיו, לתחומי ההתעניינות שלו ולמגוון צרכיו.

יובהר כי על ההורים המבקשים פטור לשם חינוך ביתי מוטלת האחריות לתכנון, ליישום ולהערכה של לימודי ילדם והתקדמותו. על המבקשים להבנות תוכנית ולפרט את כל המענים הנדרשים כדי לספק את כל צורכי החינוך והלימוד של הילד ולהוכיח שסביבות הלימוד שיצרו מאפשרות למידה והתפתחות חברתית ורגשית. כמו כן באחריות המבקשים לדווח מעת לעת לרפרנט המחוזי או למפקח שנקבע על העמידה בתוכנית ועל התקדמותו של הילד.

על התוכנית לכלול את כל הפרטים ולעמוד בכל התנאים האלה:

א.     כל הדרכים והכלים שבאמצעותם יספקו המבקשים את כל צורכי החינוך של הילד באופן שיבטיח רכישת מיומנויות לימודיות, רגשיות וחברתיות, לרבות העשרה לימודית ומענה לצרכיו הייחודיים או לפי מאפייני הילד.

ב.      התוכנית תאפשר את השתלבות הילד כתלמיד במוסד חינוך ברמת הלימוד התואמת את גילו או את רמת תפקודו, במקרה שהילד יחזור ללמוד במוסד חינוך.

ג.       פירוט של תחומי הידע השונים שאליהם נחשף הילד, בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתוכנית היסוד במערכת החינוך, כפי שהיא מתעדכנת מזמן לזמן ובהתאם לשכבת גילו או רמת תפקודו.

להלן תחומי הידע המרכזיים שבתוכנית היסוד. פירוט על תוכנית היסוד ועל המיומנויות הקשורות לתפקודי לומד ולערכים, בהתאמה לגיל הלומד, אפשר למצוא בתיק תוכניות לימודים באתרי משרד החינוך.

 1. חינוך לשוני - שפה עברית (לדוברי עברית) או ערבית (לדוברי ערבית)
 • משפחה שבה שפת האם שונה מעברית או ערבית ואשר מתוכננת לשהות בישראל באופן קבוע או לשהות בישראל מעבר לפרק זמן של שנה באחריות המבקשים שהילד ירכוש מיומנויות שפה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית).
 • משפחה המתוכננת לשהות בישראל לפרק זמן קצר משנה אחת ומקיימת חינוך ביתי, רשאית ללמד מיומנויות שפה בשפת אם אחרת. עם זאת, באחריות המבקשים ללמד את הילד שפה דבורה וכתובה באחת מהשפות הרשמיות (עברית או ערבית), ברמה שבה יוכל לקיים קשרים עם הסביבה.
 1. מתמטיקה
 2. מדעים
 3. אנגלית או שפה זרה אחרת (החל מגיל 8)
 4. עברית כשפה זרה נוספת לדוברי ערבית
 5. חינוך ערכי - תוכנית להקניית ערכים, שלא יסתרו את הערכים הקבועים בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי.
 6. כישורי חיים כולל פרטים על הפעילויות והמסגרות החברתיות הסדורות שיזמנו לילד אפשרויות מתאימות לפתח מיומנויות וכישורים חברתיים ולקיים קשרים חברתיים עם בני גילו או ברמת התפקוד שלו.

ד.      פירוט תחומי ידע נוספים:

 1. חינוך גופני
 2. כל תחום ידע או העשרה נוספים שהמבקשים והילד בוחרים.

ה.     כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו בחוק חינוך מיוחד, ימציאו המבקשים את האבחון במסגרת הגשת הבקשה:

 1. אם עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו כיצד הם יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים במקום השירותים שנקבעו על ידי הוועדה עבור הילד.
 2. אם לא עבר הילד ועדת זכאות ואפיון: המבקשים יפרטו כיצד הם יספקו את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון.

ו.        פרטים על האופן שבו המבקשים יספקו מענים לצרכים ייחודיים לפי המאפיינים של הילד (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה ואחרים).

ז.       פרטים על הדרכים להערכת העמידה בתוכנית והתקדמות הילד.

ח.     כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו – יוסיפו המבקשים לתוכנית שהגישו פירוט כיצד הם יספקו את המענים שייקבעו עבורו במסגרת אותן חוו‍ֹת דעת.

4.5.   הצהרת המבקשים

המבקשים יחתמו על הצהרה בהתאם לנספח 2 בפורטל הורים, כי ידוע להם שבמסגרת הפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי חלה עליהם האחריות הבלעדית לכל ההיבטים האלה:

 1. לדאוג לכל צרכיו החינוכיים, הלימודיים, הרגשיים והחברתיים של הילד.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד אשר אובחן עם צרכים מיוחדים על ידי גורם מקצועי כמשמעותו לפי חוק חינוך מיוחד:
 • אם הילד עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים שזכאותו לפי חוק חינוך מיוחד פוקעת עם קבלת הפטור וששירותי החינוך המיוחד שנקבעו עבורו בוועדה לא יסופקו לו במסגרת הפטור, וחלה עליהם החובה לספק את המענים שנקבעו במקום מערכת החינוך.
 • אם הילד לא עבר ועדת זכאות ואפיון: המבקשים מודעים לכך שאינו זכאי לשירותי החינוך המיוחד במסגרת הפטור, וחלה עליהם החובה לספק את המענים לצרכיו המיוחדים שהומלצו עבורו באבחון.

3.מבלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), כאשר מדובר בילד שהוועדה לחינוך ביתי ביקשה לקבל חוות דעת נוספות עבורו חלה על המבקשים החובה להציג את חוות הדעת ולספק את המענים שנקבעו עבורו במסגרת אותן חוות דעת.

4.בלי לגרוע מהאמור בס"ק (1), לדאוג ולספק מענים ייחודיים התואמים את המאפיינים של הילד (כגון מחוננות, מצוינות, לקויות למידה).

5.ידוע למבקשים שעם קבלת פטור לא חלה כל חובה של משרד החינוך או כל רשות מִנהלית אחרת לשאת בעלויות שכרוכות בחינוך ילדם.

6.ידוע למבקשים שילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי מוסדות החינוך או בתוכניות במימון משרד החינוך, אף אם היא אינה חלק מפעילות של מוסד חינוך כלשהו. בכלל זה, הילד לא יהיה רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר, תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה.

7.ידוע למבקשים שילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים המבוצע מטעם המשרד או מבחן לאיתור כלשהו אשר מיועד לתלמידי מערכת החינוך.

8.ידוע למבקשים שילד שקיבל פטור אינו רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.

9.ידוע למבקשים שילד שקיבל פטור לא יוכל לקבל תעודה ממוסדות החינוך או ממשרד החינוך, ובכלל זה תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד מלבד החלטת מנהל המחוז על מתן הפטור וקבלת תעודת בגרות, אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.

10.ידוע למבקשים שלא חלה כל חובה על הרשות המקומית או על משרד החינוך לבטח את ילדם בביטוח תאונות אישיות.

11.ידוע למבקשים שמוטלת עליהם האחריות לקבלת שירותי בריאות בתוקף חוק בריאות ממלכתי כגון חיסונים, וכן שעליהם לפנות ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריהם לקבלת המידע בנושא.

12.ידוע למבקשים כי במקרה שבו יחזור ילדם ללמוד במערכת החינוך, הוא ישובץ בהתאם לגילו, לרמת תפקודו ולפי מקום פנוי במוסדות החינוך.

13.ידוע למבקשים שמשרד החינוך לא יישא בכל אחריות בכל עניין ודבר שנוגע לקטין, לרבות רמת ההישגים הלימודים שאליה יגיע, רמת תפקודו ובכל עניין אחר.

14.ידוע למבקשים, שחלים בעניינם כל ההוראות לפי חוק הכשרות המשפטית, ובכלל זה סעיפים 15 ו־17 לחוק האמור.

5.        בחינת הבקשה לפטור

5.1.   הוועדה לחינוך ביתי במחוז

במחוז שבו תוגש בקשה לפטור בהתאם לסעיף 4.1, ימנה מנהל המחוז ועדה מייעצת לבחינת הבקשה (להלן – הוועדה).

א.     דיון בוועדה יתקיים בנוכחות בעלי התפקידים המפורטים להלן. מניין החברים בישיבות הוועדה לא יפחת מארבעה.

1)     יו"ר הוועדה: עובד משרד החינוך שהוא הרפרנט המחוזי המופקד על נושא חינוך ביתי מחוזי או סגן מנהל המחוז או מפקח המחוז;

2)     מפקח כולל בשלב החינוך הרלוונטי לגיל הילד. בדיון שעוסק בילד עם צרכים מיוחדים: מפקח כולל על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א;

3)     אחד מאלה: הפסיכולוג המחוזי, המפקח הממונה על הייעוץ או מי מטעמם;

4)     אחד מאלה: ממונה על אגף ילדים ונוער בסיכון במחוז או ממונה על הביקור הסדיר במחוז או מי מטעמם.

ב.יו"ר הוועדה רשאי לזמן לדיון בוועדה גורמים נוספים ובכלל זה מנהל מחלקת החינוך ברשות החינוך המקומית שבה התלמיד מתגורר, קצין ביקור סדיר, עובד סוציאלי ומנהל מוסד החינוך שבו הילד לומד או למד. עובדים נוספים ממשרד החינוך - על פי החלטת יו"ר הוועדה.

5.2.   ביקור בית מקדים

א.     בטרם קיום הדיון בוועדה, הרפרנט המחוזי לחינוך ביתי או מפקח כולל בשלב הגיל התואם את גיל הילד (להלן "המבקר") יבקר בביתו של הילד. המבקר רשאי לצרף לביקור חברי ועדה או עובדי משרד החינוך וכן מנהל מחלקת חינוך או קצין ביקור סדיר או גורם נוסף רלוונטי לפי שיקול דעתו או המלצת הוועדה. בעת ביקור בית לילד עם צרכים מיוחדים המבקר יהיה נציג הפיקוח על החינוך המיוחד או מנהל מתי"א.

ב.      מטרת ביקור הבית היא לפגוש את הילד ואת המבקשים בביתם ולשוחח איתם כדי להכיר אותם, ללמוד על הסביבה החינוכית ועל התנאים שמעמידים המבקשים לצורך קיום התוכנית המוצעת על ידם. במקרה שהילד שעבורו מבוקש הפטור הוא מעל גיל 15, יבקשו המבקרים לשמוע בשיחה אישית את התייחסותו של הילד לחינוכו בחינוך ביתי.

ג.       ביקור הבית הוא תנאי הכרחי לצורך המשך בחינת הבקשה שהוגשה. יובהר כי המשך הטיפול בבקשת הפטור מותנית בקיום ביקור בית.

ד.      הביקור יתקיים לפי התנאים האלה:

 1. מועד הביקור יתואם מראש עם המבקשים.
 2. בעת ביקור הבית, יהיו נוכחים:

(א)  הילד שעבורו מוגשת הבקשה לפטור;

(ב)  המבקשים;

(ג)    הגורם האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל ימות השבוע;

(ד)הגורמים שאמורים להשתתף ביישום התוכנית.

3.דוח הביקור יימסר לוועדה ויכלול את התייחסותו של הילד.

5.3.   בחינת הבקשה והתוכנית

א.     הוועדה תבחן את בקשת ההורים ואת המסמכים שהוגשו לרבות התוכנית המוצעת, דוח ביקור הבית וכל מסמך אחר.

ב.      כאשר הבקשה מוגשת עבור ילד שכבר קיבל פטור, תבחן הוועדה האם עמדו בכל הדרישות של הוראות חוזר מנכ"ל זה.

ג.       יו"ר הוועדה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לזמן את המבקשים ואת הילד לישיבת הוועדה. כאשר זימן יו"ר הוועדה את המבקשים והילד לישיבת הוועדה, חובה עליהם להגיע. במקרה שבו לא יגיעו לדיון, מנהל המחוז רשאי לדחות את הבקשה.

ד.      הוועדה רשאית לבקש מידע ובכלל זה מסמכים, חוות דעת ממסגרות חינוך, רשויות חינוך מקומיות ופנימיות וכן החלטות שהתקבלו בעניינו.

ה.     הוועדה רשאית להעביר למבקשים הערות, בקשות לתיקונים, להשלמות, לחוות דעת מומחים.

ו.        קיום המבוקש על ידי הוועדה יהיה תנאי להמשך בחינת הבקשה. אם המבוקש לא יקוים כנדרש או בתוך פרק זמן סביר לפי קביעת הוועדה, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.

ז.       כאשר מתעורר חשד סביר לשלום ילד שהוגשה לגביו בקשה לפטור, הוועדה רשאית לפנות לרשויות הרווחה בכתב ולבקש קבלת התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:

 • האם המשפחה מוכרת לרווחה?
 • האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
 • האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
 • האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

אם רשויות הרווחה יעבירו לידי הוועדה מידע אשר עולה ממנו כי קיים קושי במתן פטור, ישקול מנהל המחוז את דחיית הבקשה.

5.4.   המלצות הוועדה

א.     הוועדה תגיש למנהל המחוז חוות דעת בכתב הכוללת את המלצתה.

ב.      חוות הדעת תכלול אחד מהפרטים האלה לפחות:

 1. התניית מתן הפטור בתנאים שיש לקיימם מראש.
 2. המלצה למתן פטור אשר תכלול התייחסות למשך הזמן למתן הפטור, לתנאים למתן הפטור, לדרכים לשמירת קשר עם משרד החינוך, ובכלל זה קיום קשר שוטף עם המבקשים או הילד ולוח מועדים למעקב.
 3. המלצה לדחיית הבקשה אשר תכלול נימוקים לדחייה.

6.        החלטת מנהל המחוז

א.     מנהל המחוז ייתן את החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור בתוך 14 ימי עבודה מיום קבלת חוות הדעת של הוועדה אלא אם סבר שיש להחזיר את הבקשה לדיון נוסף בוועדה.

ב.      מנהל המחוז רשאי לקבוע בהחלטתו תנאים מקדימים כתנאי למתן הפטור.

ג.       מנהל המחוז רשאי לקבוע בפטור תנאים שיש לקיימם לאחר נתינתו.

ד.      מנהל המחוז יקבע בפטור את הדרכים שבהן יתבצע מעקב אחר קיום התוכנית.

ה.     מנהל המחוז יקבע את משך תקופת הפטור. הפטור יינתן בדרך כלל לשנת לימודים אחת. במקרים מיוחדים מנהל המחוז רשאי לקבוע משך פטור אחר קצר או ארוך משנת לימודים אחת. בכל מקרה משך מתן הפטור לא יעלה על שתי שנות לימודים רצופות.

7.        הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז בבקשה

א.מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לאשר או לדחות את הבקשה לפטור. העתק ההודעה יישלח אל מנהל מוסד החינוך שבו רשום הילד וכן אל מנהל מחלקת החינוך והקב"ס ברשות המקומית שבה מתגורר הילד.

ב.הודעה על דחיית בקשה תכלול את הטעמים שבגינם נדחתה הבקשה, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה, כאמור בסעיף 14 להלן, אל המנהל הכללי של משרד החינוך, באמצעות הממונה הארצי על החינוך הביתי.

ג.מנהל מוסד החינוך שבו רשום ילד שקיבל פטור יגרע אותו ממצבת התלמידים באופן מיידי.

8.        התנאים החלים עם מתן הפטור

כאשר מנהל המחוז החליט על מתן פטור, ומבלי לגרוע מסמכותו לקבוע תנאים כאמור בסעיף 6 לעיל, על הפטור יחולו כל התנאים האלה:

א.     כל תנאי שקבע מנהל המחוז עם מתן הפטור.

ב.      דיווח על התקדמות הילד ועל עמידה בתוכנית שנקבעה.

ג.       שמירה על קשר עם משרד החינוך, בדרכים שקבע מנהל המחוז.

ד.      ילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף בתוכניות אשר מיועדות לתלמידי מוסדות החינוך או בתוכניות במימון משרד החינוך, אף אם היא אינה חלק מפעילות של מוסד חינוך כלשהו. בכלל זה לא יהיה הילד רשאי לקחת חלק או להשתתף בהצגות, במסיבות כיתה, בתחרויות ספורט, בפעילויות דיגיטליות לרבות למידה מרחוק, בטיולים, בסיורים וכיוצא באלה, אשר היציאה אליהם או ההשתתפות בהם היא במסגרת פעילות הגן, הכיתה או בית הספר, תוכניות לתלמידים מחוננים או מצטיינים וכדומה.

ה.     ילד שקיבל פטור אינו רשאי להשתתף במבחן לאיתור תלמידים מחוננים או במבחן לאיתור כלשהו המיועד לתלמידי מערכת החינוך.

ו.        ילד שקיבל פטור אינו רשאי ללמוד במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות. יובהר כי אין מניעה שהתלמיד ילמד לקראת בחינות הבגרות במסגרת ביתית, לפי התוכנית שאושרה לו, וייגש לבחינות הבגרות.

ז.       ילד שקיבל פטור לא יוכל לקבל תעודה ממוסדות החינוך או ממשרד החינוך, ובכלל זה תעודה לסיום שנה או לסיום 12 שנות לימוד, מלבד החלטת מנהל המחוז על מתן הפטור וקבלת תעודת בגרות, אם עמד בכל התנאים הנדרשים לזכאות לתעודת בגרות במסלול אקסטרני.

ח.     אם מתעורר חשד סביר לשלום ילד במהלך התקופה שאושר לו פטור, הרפרנט המחוזי או ממונה על הביקור הסדיר במחוז ידווח בכתב לרשויות הרווחה ויבקש לקבל התייחסות לאחד או לכל הסעיפים שלהלן:

 1. האם המשפחה מוכרת לרווחה?
 2. האם חלה לגבי המקרה המובא חובת דיווח?
 3. האם מתקיימים בעניין המשפחה או הקטין הליכים כלשהם לרבות הליכים משפטיים או ועדות ברשות (כגון ועדת תכנון וטיפול)?
 4. האם ידוע על מניע כלשהו שלא לאשר פטור מחוק לימוד חובה?

ט.     הרפרנט המחוזי רשאי ליזום ביקור בית במהלך תקופת הפטור, לפי שיקול דעתו הבלעדית. אם ההורים לא יאפשרו ביקור בית, הדבר יהווה שיקול לאי־חידוש הפטור או לביטולו.

י.        הרפרנט המחוזי רשאי ליזום דיון נוסף בוועדה אם הוא סבור כי הנסיבות השתנו באופן מהותי מאז אישור הבקשה לפטור. הוועדה תהיה רשאית לזמן את הילד ואת המבקשים, לבקש לשנות את התוכנית החינוכית, לרבות בקשת אבחונים וחוות דעת פסיכולוגיות, רפואיות וכיו"ב.

9.        תוקפו של הפטור

א.     תוקף הפטור יהיה בהתאם למועדים הרשומים באישור הפטור שניתן על ידי מנהל המחוז.

ב.      הפטור יהיה בתוקף רק כאשר הילד מתגורר בתחומי מדינת ישראל. תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה, ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.

10.  חובות המבקשים עם קבלת הפטור

המבקשים מתחייבים לקיים כל תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה הפטור וכן כל תנאי מהתנאים והחובות שמוטלים עליהם לפי כל דין ולפי הוראות חוזר זה.

א.     לדווח לרפרנט המחוזי על יישום התוכנית שהוגשה ועל התקדמות הילד בהתאם ליעדים שהוגדרו.

ב.      למלא את כל ההנחיות והסייגים שנקבעו בעת מתן הפטור.

ג.       לשתף פעולה במהלך תקופת הפטור עם מנהל המחוז, הרפרנט המחוזי וחברי הוועדה.

ד.      להודיע לרפרנט המחוזי על שינוי במקרה שהתחלף המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר נמצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע מהפרטים שנמסרו עם הגשת הבקשה לפטור. ההודעה תימסר בתוך 14 ימים ותכלול את פרטי המבוגר המחליף.

ה.     להודיע לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך שבו קיבל את הפטור על שינוי בכתובת המגורים במקרה של מעבר דירה. ההודעה תימסר בכתב בתוך 14 יום בצירוף צילום ספח תעודת הזהות המעודכן. במקרה שבו כתובת המגורים החדשה נמצאת בתחומו הגאוגרפי של מחוז אחר מהמחוז שבו התקבל הפטור, יש להודיע על כך בכתב בתוך 14 יום גם אל מנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר. אי־מתן הודעה כאמור ישמש עילה לביטול פטור.

11.  פקיעת תוקפו של הפטור

א.     הפטור יפקע בתאריך שאותו מנהל המחוז קבע בעת מתן הפטור.

ב.      תוקפו של הפטור שניתן יפקע במקרה שבו הילד שוהה מחוץ לישראל במשך תקופה העולה על שלושה חודשים ברצף או שנמצא ששהותו בישראל אינה רציפה ופרק הזמן שהילד שוהה בחו"ל עולה על פרק הזמן שבו הילד שוהה בישראל.

ג.       במקרה של מעבר למקום מגורים בכתובת מגורים אחרת, מבלי לתת על כך הודעה לרפרנט המחוזי ולמנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית ובמקרה הצורך אף עדכון למנהל המחוז הגאוגרפי שאליו עבר הילד ואל מנהל מחלקת החינוך ביישוב שבתחומו עבר הילד להתגורר בהתאם לכללים בסעיף 10ה, יפקע מועד הפטור בתוך 30 יום.

מרגע פקיעת הפטור חלה על ההורים חובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם לחוק לימוד חובה. ההורים רשאים להגיש בקשה חדשה לפטור לפני מועד פקיעת הפטור המצוי ברשותם.

12.  עילות לביטול פטור שניתן

א.     מנהל המחוז רשאי לבטל את הפטור שניתן בשל אחד או יותר מהתנאים האלה:

 1. אם נוכח שלא התקיים או חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים למתן הפטור לפי הוראות חוזר זה ובכלל זה סעיף 8 לעיל.
 2. אם נוכח שביצוע ההיבטים הלימודיים בתוכנית כולל כינוס של ילדים נוספים אשר אינם הילדים שמתגוררים באותו תא משפחתי או שנמצא שההיבטים הלימודיים בתוכנית מתקיימים במסגרות קבוצתיות חלופיות ובכלל זה בית ספר שייעודו הכנה לבחינות בגרות.
 3. אם נוכח כי לא התקיים או חדל להתקיים תנאי מהתנאים שבמילויים הותנה הפטור או שתוכנית החינוך הביתי שאושרה אינה מיושמת בחלקה או במלואה על ידי המבקשים.
 4. לא נמסר דיווח לרפרנט המחוזי לחינוך ביתי במהלך תקופת הפטור בהתאם לסעיף 10 א או בהתאם לבקשת המפקח או הרפרנט לחינוך ביתי .
 5. סירוב המבקשים לשתף פעולה עם גורמים במשרד החינוך או עם חברי הוועדה ובכלל זה סירוב להתיר ביקור של נציג הוועדה במהלך שנת הלימודים.
 6. קבלת מידע שממנו עולה כי קיימת מניעה להמשך מתן הפטור.
 7. אם נוכח שקיים חשש לאי־התקדמותו של הילד בהתאם לתוכנית החינוך הביתי או קיים חשש ביחס למצבו הרגשי.
 8. אם לא השתכנע כי הילד מקבל חינוך שיטתי המקנה לו מענה לסך צרכיו הכולל מיומנויות למידה וידע, מיומנויות וכישורים חברתיים ורגשיים.
 9. אם לא התקבלה הודעה על מעבר למקום מגורים אחר, מבלי לגרוע באמור בהתאם לסעיף 10ה לעיל.

ב.טרם קבלת החלטה על ביטול הפטור יערוך מנהל המחוז שימוע בכתב לבעל הפטור: מנהל המחוז ישלח התראה בכתב שבה יודיע למבקשים כי הוא שוקל לבטל את הפטור, יפרט את הנימוקים לכך ויאפשר למבקשים להביא את התייחסותם בכתב לאמור בתוך 14 יום.

ג.בכל החלטה על ביטול פטור, תכלול ההחלטה את הנימוקים שבגינם ניתנה.

13.  הודעה בדבר החלטת מנהל המחוז על ביטול הפטור

א.מנהל המחוז יודיע בכתב למבקשים על החלטתו לבטל את הפטור שניתן. העתק ההודעה יישלח אל מנהל המחלקה לחינוך ואל הקב"ס ברשות המקומית;

ב.ההחלטה תכלול את הנימוקים שבגינם בוטל הפטור, ותציין כי המבקש רשאי להגיש השגה אל המנהל הכללי של משרד החינוך, כאמור בסעיף 14 להלן.

ג.עם ביטול הפטור חלה על ההורים החובה לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר, בהתאם להוראות סעיף 15(א) להלן.

14.  השגה על החלטת מנהל מחוז

במקרה של דחיית הבקשה לפטור או ביטול הפטור על ידי מנהל המחוז, רשאים המבקשים להגיש השגה בכתב בתוך 14 יום מהיום שבו נשלחה אליהם ההחלטה על דחיית הבקשה או על ביטול הפטור. ההשגה תוגש באמצעות ממונה חינוך ביתי ארצי בפורטל הורים אל המנהל הכללי, בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים כולל כל המסמכים שהוגשו במסגרת הבקשה המקורית לפטור וכולל החלטת מנהל המחוז.

המנהל הכללי רשאי לקבל כל החלטה.

15.  חזרת הילד למוסד חינוך

א.עם פקיעת תקופת הפטור או עם ביטולו על ידי מנהל המחוז, על ההורים לרשום באופן מיידי את הילד למוסד חינוך מוכר ולהקפיד על ביקורו הסדיר במוסד החינוך, בהתאם לחוק לימוד חובה.

ב.הורים המבקשים להפסיק את הפטור טרם מועד פקיעתו ולהחזיר את ילדם ללמידה במוסד חינוך מוכר, יודיעו על החלטתם לרפרנט המחוזי ולמנהל מחלקת החינוך ברשות שבה הם מתגוררים, ולאחר מכן ירשמו את ילדם למוסד חינוך מוכר.

ג.הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך וברשות יסייעו ברישומו של הילד כתלמיד במוסד חינוך מתאים.

ד.הגורמים הרלוונטיים בבית הספר יסייעו בקליטתו הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמיד במוסד החינוך וילוו את תהליך קליטתו.


16.  נספחים

נספח 1 בקשה לפטור

 

 

מדינת ישראל

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך

 

בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי

 

       תאריך: ___________

 

לכבוד

מנהל מחוז _____

שלום רב,

 

הנדון: בקשה לפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי

 

אנו, הורים/אפוטרופסים של הילד __________ ת"ז _____________

המתגורר בכתובת: רחוב ______________ מספר בית _______ מספר דירה _____ יישוב _____________

מספר טלפון ____________ דוא"ל _____________________ טלפון נייד 1 _____________  טלפון נייד 2 _______________

 

מבקשים לפטור אותנו מקיום הוראות חוק לימוד חובה במוסד חינוך מוכר כמשמעו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, לשם חינוך במסגרת חינוך ביתי.

 

מצ"ב:

1.תצלום של תעודת הזהות שבה הילד רשום/אישור אפוטרופסות על הילד

2.אישור רישום למוסד חינוך. כאשר הבקשה מוגשת לקראת מועד פקיעת פטור קיים, אין צורך להגיש אישור זה

3.תעודה אחרונה – אם הילד למד במוסד חינוך

4.הצהרת המבקשים לפי הנוסח בנספח 2

5. טופס ויתור סודיות, לפי הנוסח בנספח 3

6.פרטי המבוגר האחראי לחינוכו של הילד אשר יימצא עם הילד בכל אחד מימות השבוע (שם, שם משפחה ומספר תעודת זהות)

7.מסמך המפרט את תפיסת העולם החינוכית של ההורים המחייבת, לדעתם, שחינוך ילדם ייעשה במסגרת חינוך ביתי.

      8. תוכנית חינוך מפורטת

      9. סדר יום שבועי ויומי של הילד בהתאם לתוכנית.

 

 

בכבוד רב,

 

שם: ____________ ת"ז: ____________ חתימה _________ כתובת דוא"ל _____________ טלפון נייד ____________________

 

שם: ______________ ת"ז: ___________ חתימה ___________

כתובת דוא"ל ________________ טלפון נייד ________________

 

העתק: מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית

*על המבקשים להדפיס את הטופס, לחתום עליו ולצרף אותו סרוק לבקשה.


נספח 2: הצהרת המבקשים

 

מדינת ישראל

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך

 

הצהרת המבקשים

 

תאריך _______________

מחוז _______________

 

 

 

אנו החתומים מטה הורים/אפוטרופסים של הילד __________  ת"ז ________________ מצהירים כי ברור לנו שבמסגרת הפטור מחוק לימוד חובה לשם חינוך ביתי, שניתן לילדנו, חלה עלינו בלבד האחריות:

 • לעמוד בכל הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא חינוך ביתי החלות על ההורים המבקשים.
 • קראנו את כל הדרישות המנויות בחוזר לרבות סעיפים 4.5, 8, 11 ואנו מבינים את חובותינו ומתחייבים לספק לילדנו את כל צרכיו החינוכיים, הלימודיים, הרגשיים, האישיים, החברתיים והבריאותיים.

כמו כן, אנו מצהירים כי ידוע לנו:

 • כי לא חלה החובה על רשות החינוך המקומית או על מערכת החינוך לספק מענה כלשהו או לפעול בהתאם לחובות שהוטלו בדין על מערכת החינוך או על משרד החינוך כלפי מוסדות החינוך.

שם __________________ ת"ז________________ חתימה____________________

 

שם __________________ ת"ז__________________ חתימה____________________

 

 

*על המבקשים להדפיס את הטופס, לחתום עליו ולצרף אותו סרוק לבקשה.


נספח 3: ויתור על סודיות להעברת מידע לוועדה המייעצת לפטור מחינוך חובה לשם חינוך ביתי

 

 

מדינת ישראל

משרד החינוך

המנהל הפדגוגי

אגף יישומי חוק ומדיניות בחינוך

 

 

תאריך _______________

מחוז _______________

 

 

 

ויתור על סודיות להעברת מידע לוועדה המייעצת לפטור מחינוך חובה לשם חינוך ביתי

 

אנו החתומים מטה הורים/אפוטרופוסים של הילד _____________ תעודת זהות __________________מאשרים למנהל המסגרת החינוכית שבה לומד או למד ילדנו למסור את המידע שידוע למוסד החינוכי או שהועבר אליו על ידינו, לרבות חוות דעת, אבחונים וכל מסמך רלוונטי אחר המעיד על תפקודו הלימודי, הרגשי והחברתי ועל מצבו הבריאותי, הנמצא בידי המוסד החינוכי. אנו מאשרים כי המידע יועבר ליו"ר הוועדה לצורך דיון בבקשה למתן פטור מחינוך חובה לשם חינוך ביתי.

 

שם __________________ ת"ז __________________חתימה ____________________

 

שם __________________ ת"ז __________________חתימה____________________

 

*על המבקשים להדפיס את הטופס, לחתום עליו ולצרף אותו סרוק לבקשה.