הדרכת תלמידי כיתות י' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה

הוראת קבע מס' 0275 - החלפה

תאריך פרסום: ל' בתשרי תשפ"ב, 06 באוקטובר 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 6.10.2021
בהתאם להחלטת הממשלה מס' 1623 מיום 29 באפריל 2010, משרד החינוך נדרש להיערך לרעידת אדמה ולהדריך את התלמידים והמורים להתמודדות עמה. חוזר זה עוסק בהנחיות להדרכת תלמידי כיתות י' כיצד לבצע חילוץ קל בעת רעידת אדמה במסגרת התוכנית הרב- גילית "חינוך לחירום" ובמסגרת תוכנית המעורבות החברתית והסיוע לקהילה בשגרה ובשעת חירום. תוכנית ההדרכות תופעל החל משנת הלימודים התשע"ח.
ההדרכה תתבצע מול ספק אחד: חברת "מגן ניהול אסונות ומצבי חירום בע"מ" ולא מול חמישה ספקים כפי שהיה בעבר.
>> השוואה לגירסה הקודמת

   073 - 3931814
   dasibe@education.gov.il

   073 - 3934955
   moranca@education.gov.il

   073 - 3931065
   shaltiram@education.gov.il
בתי הספר העל-יסודיים בכל המגזרים.

 

1.   כללי

רעידת אדמה עלולה להתאפיין בריבוי נפגעים, לכודים ונעדרים. פעמים רבות בעת אירוע מסוג זה נוצר מחסור גדול בכוחות הצלה, וככל שעובר זמן פוחת הסיכוי להציל אנשים.

הנתונים מאירועי רעידות אדמה בעולם מראים שמצילי החיים הם דווקא אזרחים לא מיומנים שנמצאים בזירת האירוע. באירועים הללו התאפשרה הצלת חיי אדם באמצעים פשוטים ובסיסיים.

בבתי הספר מרוכזים תלמידים רבים בשטח צפוף. בעת רעידת אדמה בשעות הלימודים עלולים תלמידים רבים להילכד מתחת להריסות.

משרד החינוך, רשות החירום הלאומית ופיקוד העורף רואים חשיבות עליונה בשיפור ההיערכות של מדינת ישראל לרעידות אדמה. אחת הדרכים לעשות זאת היא להדריך את תלמידי כיתות י' כיצד לבצע חילוץ קל באמצעים בסיסיים ופשוטים להפעלה (לא בכלים מכניים), במסגרת התוכנית הרב גילית לחירום בבתי הספר. ההדרכה מגדילה באופן משמעותי את מספר האזרחים שיוכלו לסייע בפעולות החילוץ המידיות ברשויות המקומיות, במוסדות החינוך, במקומות העבודה ועוד.

ההדרכה תבוצע בשטח בית הספר על ידי ספק מטעם משרד הביטחון בתיאום עם משרד החינוך.

2.   מטרות ההדרכה

מטרות ההדרכה הן להקנות לתלמידים מיומנויות בסיסיות להצלת חיים בעת רעידת אדמה ולהיות אזרחים פעילים בחברה ובקהילה.

3.   תוכנית ההדרכה

 

מס"ד

 

 

הנושא

זמן ההדרכה

(כל שינוי כפוף לאישור פקע''ר ומשרד החינוך)

1

כיבוי אש + דליפת חומרים מסוכנים 

60 דקות

2

מבוא למחוללי האיום (רעידות אדמה, טרור, טילים, תאונות) ולקריסת מבנים

30 דקות

3

הנחיות התגוננות בתרחישי האיום השונים

30 דקות

4

הכרת הגופים במרחב האזרחי ותפקידם בשלב התגובה המידית

15 דקות

5

התנהגות האזרח ועקרונות ההתערבות

30 דקות

6

תפיסת ההפעלה של צוות החילוץ הקל

15 דקות

7

מאפייני אירוע הרס

45 דקות

8

עקרונות החילוץ הקל

45 דקות

9

מבחן עיוני מודרך

30 דקות

10

תרגילי התנסות בתחנות

120 דקות

11

תרגיל מסכם

180 דקות

 

 

סה"כ 10 שעות

4.   מבנה ההדרכה

4.1הדרכה תתקיים במשך 10 שעות לימוד בשני ימים נפרדים ורצופים:

ביום הראשון יועבר הפרק העיוני במהלך חמש שעות לימוד וביום השני יוקדשו חמש שעות לפרק המעשי ולתרגול. 

4.2הפרק העיוני יתקיים בכיתות הלימוד בבית הספר בנוכחות מורה.

4.3הפרק המעשי, תרגול התלמידים, יתקיים באתר התרגול בחצר בית הספר בנוכחות מורה.

4.4בחלקו הראשון של הפרק המעשי יתקיים תרגול הטכניקות שנלמדו בתחנות, ובחלקו השני יתקיים תרגיל מעשי מלא לכל הכיתה.

4.5בתום ההדרכה וההשתתפות בתרגיל המעשי ובמבחן המסכם יקבל כל תלמיד תעודה.

5.   הכנת בית הספר והנחיית התלמידים לפני ההדרכה

5.1יש ליידע את הצוות החינוכי כולו במטרותיה של תוכנית ההדרכה וכן במסגרת ובמבנה של תוכנית החירום בבתי הספר העל יסודיים.

5.2הצוות החינוכי נדרש לסייע בעת התרגול המעשי בהקפדה על כללי הבטיחות.

5.3חשוב לפרסם באתר הבית-ספרי מידע על ההדרכה, על מטרותיה ועל אופן ביצועה בבית הספר.

5.4יש להציג בפני התלמידים את מטרות ההדרכה ואת מרכיביה ולעדכן את ההורים מבעוד מועד בדבר ההכשרה.

5.5התלמידים נדרשים להחתים את ההורים על אישור השתתפות בהדרכה ולמסור אותו למחנך הכיתה או למנהל בית הספר (טופס אישור הורים מצוי בנספח ג'). 

5.6יש להנחות את התלמידים להגיע ליום ההכשרה המעשי באתר התרגול בבגדים ארוכים ובנעליים גבוהות/סגורות (כפי שמפורט בסעיף 7.2 דגשי בטיחות).

6.   תיאום בין הספק לבין בית הספר

6.1על הספק לתאם עם מנהל בית הספר את מועד ההדרכה ואת עיקרי תוכנית ההדרכה בכפיפות להנחיות הוראה זו, החל מחודש יוני לקראת שנת הלימודים הבאה.

6.2לקראת פגישת התיאום מוקד התיאום של הספק יישלח למנהל בית הספר טופס תיאום המסביר את התכנים והמבנה של ההדרכה ובו יתבקש המנהל לשבץ את המועדים להדרכה בתוכנית הלימודית הבית-ספרית. טופס התיאום מופיע בנספח ה'.

6.3טופס התיאום המלא יישלח בחזרה למוקד התיאום של הספק, חתום על ידי המנהל או מי מטעמו, תוך שבוע מהגעתו לבית הספר.

6.4יש לערב את רכז שכבה י' ואת רכז המעורבות החברתית כבר בשלב תיאום ההדרכה.

6.545 ימים לפני ההכשרה יגיע נציג מטעם הספק לבית הספר לסיור מקדים ולפגישה עם הצוות החינוכי, שבמהלכה יבוצע תיאום סופי לתוכנית ההכשרה, לרבות קביעת מיקום אתר התרגול בשטח בית הספר.

6.6חומרי הלימוד יוצגו ויועברו לנציג בית הספר בפגישת התיאום. חומרים אלו ייכתבו על ידי הספק בשפה העברית ו/או הערבית בהתאם לבקשת מנהל בית הספר.

6.7מנהל בית הספר יקבל מהספק את סיכום ההחלטות שהתקבלו בעת הסיור המקדים.

6.8כדי לקיים רצף חינוכי הגיוני יש לכוון לכך שההכשרה תיערך לאחר ביצוע ההדרכות בנושא עזרה ראשונה ובסמיכות אליהן.  

6.9סיכום תהליך התיאום

 

 

6.10אפשר לבצע שינויים ועדכונים של מועדי ההדרכות באמצעות מוקד התיאום של הספק הפועל בימים א'-ה' בין השעות 17:00-8:00.

6.11ההדרכה תתבצע מול חברת "מגן ניהול אסונות ומצבי חירום בע"מ"

טלפון: 09-7777930

פקס: 09-7777940

דוא"ל: office@magen-ltd.com

7.   דגשים בנושא אתר התרגול

7.1באחריות הספק להקים, לגדר ולשלט, עד יום לפני ביצוע התרגילים, את אתר התרגול בשטח שיוקצה על ידי בית הספר, שבו יכולים ארבעים תלמידים לתרגל בו זמנית בהתאם למפרט ולמבנה המוגדר בנספח א' (בהתאמה למכרז המחייב).

7.2דגשים בנושא בטיחות בעת התרגול

א.בניית האתר תתקיים בזמן שהתלמידים נמצאים בכיתות. באחריות סגל המורים לוודא זאת.

ב.יש לוודא כי נתיב הגישה לרכב החברה לשם פריקה והעמסה של הציוד באתר אינו מסכן את התלמידים והמורים.

ג.יש להגדיר מתחם נפרד לאמצעי החילוץ בסמיכות לאתר התרגול.

ד.יש לאפשר דרך גישה לרכב פינוי.

ה.יש להגדיר נקודת פינוי נפגעים (לצורך התרגול).

ו.על שטח האימון להיות מבודד או ניתן לבידוד כדי למנוע כניסה של תלמידים שלא לצורך. על שטח האימון להיות מרוחק ממערכות חשמל, גז או כל מערכת שמהווה סיכון בפעילות התלמידים. 

ז.על ממונה בטיחות בעבודה מטעמו של הספק לאשר כי אתר התרגול עומד בכלל החוקים והתקנות של בטיחות בעבודה.

ח.באחריות הספק להקים אתר תרגול מוצל או מקורה בהתאם לתנאי מזג האוויר, באופן שיאפשר רציפות של התרגול ללא תלות בתנאי מזג אוויר משתנים.

ט.אם האתר אינו מואר ומתקיימת פעילות בשעות החשכה, על הספק להאיר אותו.

י.הספק יהיה אחראי בלעדי להכין פרק הוראות בטיחות להכשרה שיאושר ע"י ממונה הבטיחות מטעמו. כמו כן הספק מחויב במינוי ממונה בטיחות לכל הכשרה, שיבקר ויאכוף את קיום כל הוראות הבטיחות על ידי כל מי שנכנס לאתר התרגול. בכל הכשרה ימונה אחד המדריכים כממונה בטיחות, בנוסף על תפקידו כמדריך.

יא.ממונה הבטיחות ימונה באמצעות כתב מינוי מסודר שיקבל מהספק טרם התרגול באתר.

יב.הספק יישא במלוא האחריות במקרה של הפרת הוראות הבטיחות. הוראות הבטיחות יפורטו בכתב ויוקראו על ידי ממונה הבטיחות להכשרה לכלל המשתתפים. על ממונה הבטיחות להכין תקציר של הוראות הבטיחות אשר יפורסם בכרזה ברורה וקריאה בכניסה לשטח מתקן התרגול.

יג.באחריות הספק לסמן את האתר לפי הצורך.

יד.התרגול באתר יבוצע בקבוצות קטנות של עד 10 תלמידים ויועבר על ידי מדריך מקצועי מטעם הספק.

טו.יש לוודא שיש מי שתייה זמינים לתלמידים במהלך התרגול.

טז.האחריות על בטיחות האתר והציוד היא של הספק בלבד, הן בהכנה, הן במהלך הפעילות והן בהפסקות.

יז.באחריות הספק לבצע תדריך וקריאת הוראות הבטיחות מתוך כרזה ומתוך תיק התרגיל לפני תחילתו של  כל תרגיל או תרגול בתחנה.

יח.יש להקפיד שפעילות התלמידים תתקיים אך ורק עם אמצעי מיגון: כובע מגן, קסדה, כפפות ומשקפי מגן.

יט.על התלמידים להיות מצוידים בזמן התרגול בנעליים גבוהות וסגורות, במכנסיים ארוכים עד כף הרגל (לרבות תלמידות דתיות וכד' - בנוסף לחצאית) ובשרוולים ארוכים.

כ.באחריות הספק לוודא את הימצאותה של ערכת עזרה ראשונה באתר התרגול לצורך טיפול במקרה של פציעה (בנוסף לערכת התרגול).

כא.באחריות בית הספר לוודא שמורה יהיה נוכח באתר התרגול במהלך התרגול כולו.

כב.באחריות הספק לפרק את המתקן ולנקות את השטח שבו הוקם המתקן מיד בסיום כל יום תרגול.

8.   האמצעים לתרגול שעל הספק להעמיד לתרגילי האימון

הספק יוודא את אספקת האמצעים המפורטים להלן ויוודא את כשירותם לפני כל אימון (בהתאמה למכרז המחייב).

 

הפריט

 

הכמות לצוות

סה"כ לכל הצוותים

מגבה מכני (ליבר)

1

4

מגבה לרכב (ג'ק)

1

4

אלונקה

1

4

פטיש 5 ק"ג

1

4

פטיש 2 ק"ג

1

4

לום (דקר) ארוך

1

4

לום (דקר) קצר

1

4

גרזן

1

4

מסור עץ

1

4

קסדה

10

44 (כולל למורים ולצוות נלווה)

ערכת תאורה ניידת

-

1 - ע"פ הצורך

גנראטור נייד

-

1

ערכת תמוכות

1

4

ערכה לתרגול עזרה ראשונה

-

1

את חפירה

1

4

טורייה

1

4

מספרי גזירה לברזל (תוכי)

1

4

משקפי מגן

10

44 (כולל לנלווים מהרשות)

מסכת פה-אף

10

40

כפפות עבודה

10

40

מכוש

1

4

מגאפון

-

2

בובות תרגול כבדות

5

20

אפוד / וסט לתלמיד מתנדב

-

לכל התלמידים

 

 


9.   נספחים

נספח א' תרשים אתר התרגול (בהתאמה למכרז המחייב)

 1. הקמת אתר התרגול היא באחריותו הכוללת של הספק.
 2. שטח  אתר התרגול יהיה לפחות 1010 X מ''ר.
 3. האתר יוקם על שטח ישר ומגודר, עם שער לכניסה וליציאה
 4. האתר יהיה בנוי משלושה רכיבים מרכזיים:

א.     גדר  10 מטרים כל צלע + שער כניסה ויציאה

ב.     4 תחנות לתרגול  - אחת בכל צלע של הגדר

ג.       אתר התרגול יכלול את האבזרים האלה:  

1)     הגדר: בגובה 2 מטרים, ובה שער כניסה ויציאה באחת הדפנות.

הגדר תוקם לפני הנחת האמצעים ותפורק לאחר הוצאת כלל האמצעים, ביום סיום התרגיל. הגדר יכולה להיות בנויה ממרכיבים פריקים, הניתנים להתקנה מהירה בשטחהגדר תכיל שער המאפשר כניסה ויציאה של התלמידים והמדריכים. יש למנוע כניסה / יש לבנות את הגדר כך שלא ניתן יהיה להיכנס לאתר שלא מהשער המוגדר כפתח הכניסה. 4 תחנות תרגול

א)     תחנה מס' 1: שבירה וחיתוך בטוןהתחנה תאפשר שבירה וחיתוך של בטון על ידי ארבעה מתרגלים בו זמנית. ארבעה מתרגלים נוספים ימתינו מאחור ויצפו בתהליך כדי ללמוד. לתרגול אפשר להשתמש באבני שפה של מדרכה או בקורות בטון.

ב)     תחנה מס' 2: תרגול חיתוך עץ באמצעות מסורהתחנה תאפשר תרגול של חיתוך עץ באמצעות מסור על ידי ארבעה מתרגלים בו זמנית. ארבעה מתרגלים נוספים ימתינו מאחור ויצפו בתהליך כדי ללמוד. לתרגול אפשר להשתמש בקורות עץ עשויות מעמודי חשמל וכד'.

ג)      תחנה מס' 3: חיתוך מתכת באמצעות מסור מתכת התחנה תאפשר תרגול של חיתוך מתכת באמצעות מסור חיתוך על ידי ארבעה מתרגלים בו זמנית. ארבעה מתרגלים נוספים ימתינו מאחור ויצפו בתהליך כדי ללמוד. לתרגול אפשר להשתמש בצינורות מתכת וכד'.

ד)     תחנה מס' 4: הגבהה והרמה התחנה תאפשר תרגול של הרמה באמצעות מגבה מכאני או לום הרמה על ידי ארבעה מתרגלים בו זמנית. ארבעה מתרגלים נוספים ימתינו מאחור ויצפו בתהליך כדי ללמוד. לתרגול אפשר להשתמש בלוחות בטון, במחסומי "ניו ג'רסי" העשויים מבטון או מפלסטיק ומלאים במים, בקורות ובכל אמצעי כבד אחר.

 

תרשים: תחנות ואתר תרגול מסכם

 

 

 

 

 

 

 


נספח ב'   עקרונות להפעלת צוותי חילוץ קל בבתי הספר (כיתות י'-י''ב)

 1. בעת התרחשות רעידת אדמה צפוי כי כוחות החירום לא יגיעו לבית הספר בשעות הראשונות ועל כן יש חשיבות רבה לסיוע שיגישו אזרחים מן השורה וביניהם תלמידי כיתות י'-י''ב בחילוץ נפגעים ולכודים מתחת להריסות. 
 2. צוותי החילוץ יתבססו על תלמידי כיתות י'-י''ב ומוריהם שעברו הדרכה ואשר ישתמשו באמצעים ובציוד של חילוץ קל שיעמדו לרשותם בבית הספר ואשר יסופקו על ידי גורמי הרשות המקומית וגורמי הביטחון
 3. צוותי החילוץ הקל  אמורים לסייע לגורמי הרשות המקומית וגורמי הביטחון בפעולות האלה:

א.איתור וחילוץ קל של לכודים גלויים

ב.טיפול ופינוי לנקודת ריכוז נפגעים

ג.כיבוי שרֵפות קטנות בשטח האירוע באמצעות מטפי כיבוי

ד.העברת מידע ותיאור תמונת המצב באתר

ה.הנחיית האזרחים המצויים בשטח האירוע להתנהגות נכונה ובטוחה

ו.סיוע לתלמידים ולאנשים בעלי מוגבלויות.

 1. חמישה שלבים לטיפול באירוע רעידת אדמה

א.הכנות

טרם קרות האירוע: מתן הכשרה לתלמידי כיתות י' וביצוע תרגולים.

ב.תגובה מידית

מיד עם התרחשות רעידת האדמה תבוצע התגוננות אישית ויציאה למרחב הפתוח לשטחי כינוס מוגדרים. בשלב זה יתבצע דיווח לגורמים הרלוונטיים.

ג.מענה ראשוני

המענה הראשוני יתחיל תמיד בפעילות יחידנית על פי עקרונות החילוץ הקל (סע''ר - סיוע עצמי ראשוני).

ד.מענה משלים

לאחר הפעילות היחידנית בשלב המענה הראשוני תתארגן היחידה ותעבור לפעילות צוות. בשלב זה יבוצעו פעולות שונות על פי תפיסת ההפעלה: חלוקה לחוליות, סריקות, סימון, חילוץ קל וכו'. בהמשך יינתן מענה רחב יותר על ידי כוחות ההצלה.

ה.שיקום

פעולות שיקום יבוצעו על ידי הרשות המקומית וגורמים נוספים.

 1. השליטה באירוע

א.השליטה על ניהול האירוע תיעשה על ידי מנהל בית הספר או סגנו בסיוע מטה החירום הבית ספרי (צל''ח).

ב.אם בית הספר ניזוק, יש למצוא מקום בטוח סמוך המאפשר את תפקוד הצל''ח במינימום אמצעים ומאפשר יכולת שליטה וקבלת נתונים מהשטח.

ג.בזמן אירוע יש לפעול על פי עקרונות הצל''ח (דיווח ואיסוף נתונים, עדכון הורים,  פינוי תלמידים בהתאם להנחיות גורמי הרשות ועדכון שוטף של גורמי הרשות (קב''ט מוס''ח/מוקד/מחלקת החינוך).

ד.דגשים לצל''ח

1)יש לקבוע נוהל רישום של התלמידים העוסקים במשימות הסיוע לחילוץ.

2)יש לקבוע שעות שבהן תתקיימנה הערכות מצב ועדכונים.

3)יש להיערך להעברת האחריות לגורמי הרשות המקומית ולגורמי הביטחון.

 1. שיטת הפעלת צוותי החילוץ הקל הבית-ספריים

א.הפעלת צוותי החילוץ הקל תתבסס על הנלמד בהדרכה ועל עבודה בצוותים ובחוליות. לכל צוות ימונו אחראי צוות ואחראי חוליות, תוך עדכון ותיאום עם מטה החירום הבית-ספרי (צל''ח)

ב.סדר פעולות מידי למנהל צוות החילוץ

1)יש לחלק את שטח הפעולה לגזרות עבודה לפי כמות המחלצים.

2)יש לקבוע את חלוקת העבודה בין הצוותים והחוליות לגזרות השונות.

3)יש להסביר מהן הפעולות שעל כל צוות לבצע:

 • תיאור המצב עד כה
 • חלוקת תפקידים: מי עושה ומה עושים
 • קביעת לוח זמנים לפעילות
 • קביעת שיבוץ ואחראים
 • חלוקת השטח לגזרות סריקה ראשוניות
 • קביעת לוחות זמנים (סריקה, מפגשים עִתיים)
 • עדכון בנקודות פינוי נפגעים וחללים
 • עדכון בהוראות הבטיחות
 • יש להדגיש את שיטת הסריקה והסימון של אזורי הפעולה.
 1. שיבוץ וחלוקת הצוותים/החוליות לגזרות אחריות

א.     כל צוות יתחלק לחוליות בנות שני אנשים לפחות.

ב.      בראש כל חוליה יעמוד תלמיד אחראי שייבחר על ידי המחנך.

ג.       עם התרחשות רעידת אדמה, בשלב התגובה המידית, יתפנו כל התלמידים מהמבנים, יתכנסו בנקודת כינוס המוגדרת מראש ויסתדרו בה על פי כיתות.

ד.      המחנכים ואנשי סגל בית הספר יגיעו אף הם לנקודת הכינוס ויחלקו את הכיתות לצוותים ולחוליות.

ה.     רכז הביטחון או מי מטעמו יקבע לאיזו גזרה תלך כל כיתה.

ו.        כל כיתה תפעל בגזרתה ותבצע משימות סריקה, פינוי, הגשת עזרה ראשונה וסילוק מפגעים המסכנים אנשים.

ז.       אזור שנפגע באורח קשה, שאין לתלמידים יכולת ואפשרות לפעול בו, יסומן כאסור לכניסה.

ח.     בתום פעילות הכיתות ירכז כל מחנך את כיתתו בנקודת הכינוס וידווח לצל''ח על תוצאות משימתו, ובכלל זה ידווח על נעדרים שעדיין לא אותרו ועל אזורים מסוכנים.

 


נספח ג' טופס אישור הורים

 

הורה נכבד,

שלום רב,

 

הנדון: אישור הורים להשתתפות ילדם בהדרכת חילוץ קל בעת רעידת אדמה

 

1.כחלק מהתוכנית הרב-גילית לחינוך לחירום ותוכנית המעורבות החברתית והסיוע לקהילה בשעת חירום, תתקיים הדרכת חילוץ קל לכיתות י' בבית הספר במסגרת תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

2.נהלים העוסקים בהדרכה מפורטים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, בסעיף 5.4-12 בחוזר הוראות הקבע עז/11 (א), "הדרכת תלמידי כיתות י' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה".

3.אבקש את אישורכם להשתתפות בנכם/בתכם בהדרכה.

__________________________________________________________

לכבוד

מנהל בית הספר

הריני מאשר את השתתפות בני/בתי בהדרכה.

שם התלמיד/ה: ______________________________________

שם ההורה: _________________________________________

החתימה: __________________________________________

התאריך: ___________________________________________


נספח ד'

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד: מנהל/ת בית הספר   שם בית הספר:____________________  

     רשות: __­­­_____________

 

 

הנדון: תוכנית להדרכת כיתות י' לחילוץ קל באמצעות חברות חיצוניות

 

1.רעידת אדמה מתאפיינת בריבוי של נפגעים, לכודים ונעדרים. מניתוח אירועי רעידת אדמה בעולם אנו למדים שמצילי החיים היו האזרחים שנכחו בזירת האירוע ובאמצעים פשוטים הצילו חיים.

2.משרד החינוך ופיקוד העורף רואים חשיבות עליונה בשיפור היערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה על ידי הדרכת תלמידי כיתות י' כיצד לבצע חילוץ קל באמצעים בסיסיים ופשוטים להפעלה (לא בכלים מכניים). ההדרכה מגדילה באופן משמעותי את מספר האזרחים שיוכלו להתנדב ולסייע בפעולות החילוץ המידיות.

3.ההדרכה תבוצע בשטח בית הספר על ידי ספק מטעם משרד הביטחון, בתיאום עם משרד החינוך ובכפיפות להנחיות בסעיף 5.4-12 בחוזר הוראות הקבע עז/11 (א), "הדרכת תלמידי כיתות י' לחילוץ קל בעת רעידת אדמה". 

4.הדרכת מחלץ קל היא הדרכת חובה כפי שמוגדר במתנ''ה, פרק שגרות,  סעיף: היערכות לחירום.


5.מבנה ההדרכה ודגשים להכנה

א.ההדרכה תתפרס על פני 10 שעות לימוד בשני ימים נפרדים ורצופים:

יום א' פרק עיוני (5 שעות) ויום ב' פרק מעשי ותרגול (5 שעות).

ב.הפרק העיוני ייערך בכיתות הלימוד בבית הספר בנוכחות מורה.

ג.הפרק המעשי ייערך באתר התרגול בחצר בית הספר בנוכחות מורה.

ד.בתום ההדרכה וההשתתפות בתרגיל המעשי ובמבחן המסכם יקבל כל תלמיד תעודה.

ה.התלמידים נדרשים להחתים את ההורים על אישור השתתפות בהדרכה ולהביא את האישור החתום למחנך הכיתה או למנהל בית הספר (טופס אישור ההורים מופיע בנספח ג' בהוראת הקבע בחוזר המנכ''ל). 

ו.יש להנחות את התלמידים להגיע ליום ההכשרה המעשי באתר התרגול בבגדים ארוכים ובנעליים גבוהות/סגורות (כפי שמפורט בחוזר).

6.שלב תיאום ההדרכה

א.טופס התיאום המלא יישלח בחזרה לאחר חתימת המנהל או מי מטעמו למוקד התיאום של הספק בתוך שבוע מהגעתו לבית הספר.

יש לערב את רכז שכבה י' ואת רכז המעורבות החברתית כבר בשלב התיאום.

ב.יש לקרוא את חוזר המנכ''ל בעיון לקראת פגישת התיאום.  

ג.כ-45 ימים לפני ההכשרה יגיע נציג מטעם הספק לבית הספר לשם סיור מקדים ולפגישה עם הצוות החינוכי, שבמהלכה יבוצע תיאום סופי לתוכנית ההכשרה, לרבות קביעת מיקום אתר התרגול בשטח בית הספר.

ד.יש לכוון לכך שההדרכה תיערך לאחר ביצוע ההדרכות בנושא עזרה ראשונה ובסמיכות אליהן כדי לקיים רצף בעל משמעות בתוכני ההדרכות.

7.נתוני המוסד החינוכי ומועדי ההדרכה

שם בית הספר: _____________ הכתובת: _____________

סמל בית הספר: _________ הטלפון בבית הספר: _________

הפקס':  ______________

שם איש קשר: ______________ התפקיד: _____________

הטלפון הנייד: ______________________

מועדי הדרכה:

א.מועד הפרק העיוני:  _________________

ב.מועד הפרק המעשי באתר התרגול: _________________

טבלת כיתות לתכנון ההדרכה:

הכיתה

שם המחנך/כת

מספר התלמידים

הערות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יש להחזיר טופס זה לפקס' שמספרו: ___________________

או לדוא''ל _____________________________________

יש להעביר את רשימות התלמידים ואת מספרי תעודות הזהות שלהם בדו"ח אקסל לדוא"ל _________________________.

יש להכין למדריכים רשימות של התלמידים המשתתפים בתרגול בחלוקה על-פי כיתות, לשם בדיקת הנוכחות.

הערות:____________________________________________

 

שם וחתימת מנהל בית הספר                                חותמת בית הספר

 

_____________________                 _______________________

 

 

 

בברכה,

 

                                                            חברת __________________

 

 

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בטלפון מספר _______________