מתנדבים במוסדות חינוך – תומכי חינוך והוראה

הוראת קבע מס' 0276 - חדש

תאריך פרסום: כ"א בחשון תשפ"ב, 27 באוקטובר 2021 | הוראה תקפה מתאריך: 27.10.2021
הוראה זו עוסקת במתנדבים במוסדות החינוך בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי, המשמשים תומכי חינוך והוראה. לשם כך הוגדרו המתנדבים כאנשים בוגרים, המגיעים אחת לשבוע לשעתיים לפחות או בוגרים המשרתים בשירות לאומי/אזרחי/שירות צבאי/ובשנת שירות המגיעים לשבוע עבודה מלא לצורך סיוע במוסד חינוכי (ללא שכר). ההוראה מנחה את המעורבים השונים בתהליך הקליטה של המתנדבים ובשגרת פעילותם במוסדות החינוך, ומבחינה בין התנהלות מחייבת לבין המלצות המיועדות למסגרת הפעילות בהתאם לאוכלוסיית התומכים.
הוראה חדשה זו מנחה את מערכת החינוך באשר לתהליך כניסת המתנדבים לבתי הספר ולגני הילדים בתפקידם כתומכי חינוך והוראה, ליוויים בשגרה, שילובם והוקרתם.

   073 - 3931357
   periar@education.gov.il
מוסדות רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים במערכת החינוך.

 

1.   רקע

1.1.         כללי

ההתנדבות היא ערך בעל חשיבות ומשמעות. ההתנדבות מאפשרת מעגל של נתינה וקבלה, ביטוי ערכי אהבת הזולת, נדיבות הלב, ערבות הדדית ומעורבות חברתית. קיימת חשיבות לקידום מעורבות של מתנדבים בבתי הספר ככוח עזר תוספתי.

מוסדות החינוך יכולים לבחור האם לשלב אצלם מתנדבים אם לאו, אך אם החליטו לשלבם, עליהם לעשות זאת באופן מיטבי למען התלמידים והצוות וכדי להבטיח את שביעות רצונם של המתנדבים ואת התמדתם. משרד החינוך משמש עוגן תמיכה פדגוגי אך המתנדבים מופעלים על ידי רשויות מקומיות או ארגוני מתנדבים.

1.2.         הגדרות

מתנדבים: מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר, למען זולתו, על פי הפניה של גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשית למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי (מתנדבים), תשל"ח-1978.

מתנדבים במערכת החינוך הם מבוגרים מעל גיל 18 הפועלים במוסדות החינוך שלא בשכר ומבלי שמתקיימים בינם לבין הבעלות המנהלת והמפעילה את בית הספר או כל גורם אחר יחסי עובד-מעסיק. הפעילות ההתנדבותית נעשית במשך שעתיים לפחות מדי שבוע לימודים ולתקופה של שלושה חודשים לפחות ברציפות, ונועדה לסייע לתלמידים ולצוות בבית הספר בתגבור לימודי, חברתי או רגשי ובשיעורי העשרה. למען הסר ספק: מתנדבים לא יחליפו עובדי הוראה, ועובד הוראה המועסק על ידי המדינה, הרשות המקומית או הבעלות, לא יוכל לשמש כמתנדב במסגרת עבודתו (גם לא נוסף על עבודתו).

מלגאים: אנשים שקיבלו מלגה למטרות לימודים המחויבים לתרום לקהילה כחלק מתנאי המלגה, כאשר פעילותם נעשית במסגרת מוסד חינוכי – בית ספר או גן ילדים.

משרתים: חיילים בשירות סדיר, חניכי שנת שירות (המפוקחים על ידי מִנהל חברה ונוער במשרד החינוך או אחרים), מתנדבים בשירות לאומי או בשירות אזרחי הפועלים במוסדות חינוך.

מוסדות חינוך: מוסדות חינוך רשמיים ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים.

גורם מפנה: עמותות וארגונים אשר עוסקים בהפעלת מתנדבים, משרתים ומלגאים בתוך מערכת החינוך, בין אם הם נתמכים על ידי משרד החינוך ובין אם אינם נתמכים, ובכללם רשויות מקומיות המפעילות מתנדבים.

2.   שילוב תומכי חינוך והוראה בפעילות המוסדית

תומכי חינוך והוראה מגיעים למוסדות החינוך ממסגרות מגוונות. חלקם פעילים במקומות עבודה, בארגונים או בעמותות הרשאים להפנות מתנדבים לפעילות התנדבות, חלקם משרתים, חלקם מופנים על ידי מחלקות המתנדבים ברשות המקומית.

מנהל המוסד החינוכי יקפיד על הפעולות האלה לטובת שילוב מיטבי של תומכי החינוך וההוראה ושל אוכלוסיית התלמידים והצוות החינוכי.

2.1.         פירוט תהליך השילוב

תומכי החינוך וההוראה המשתלבים במוסד חינוכי יגיעו אליו כאמור דרך ארגון, עמותה או באמצעות הרשות המקומית אשר עליהם תחול החובה לבטחם על ידי המוסד לביטוח לאומי (ביטוח נפגעי עבודה) מפני נזקי גוף שעלולים להיגרם למתנדב בתוך כדי פעילויות ההתנדבות בדרך אליה ובחזרה ממנה, אם הרשות המקומית או הארגון/ עמותה פעלו בהתאם להוראות הביטוח הלאומי בעניין. הרשות המקומית והארגונים /עמותות יבטחו את חבותם בגין הפעלת תומכי החינוך וההוראה בביטוח חבות בפני תביעות צד ג', ויחזיקו בפוליסת ביטוח חוקית ותקפה, שתכלול ביטוחים הולמים, בגבולות אחריות סבירים בהתאם לאופי ולהיקף פעילותם במשך כל תקופת הפעלת המתנדבים במוסדות החינוך והפנייתם.

לא ישולבו במוסד החינוכי תומכי חינוך והוראה שאינם רשומים באחד מהארבעה:

א.     עמותה המוכרת על ידי המוסד לביטוח הלאומי להפעלת מתנדבים;

ב.      גופים המוכרים להפעלת שירות לאומי שקיבלו הכרה מהרשות לשירות לאומי;

ג.       ארגון שהתקשר בחוזה עם משרד החינוך להפעלת מתנדבים;

ד.      רשות מקומית.

תהליך כניסת תומך החינוך וההוראה למוסד החינוכי חשוב ומרכזי שכן יש בו כדי להתוות את המשך הפעילות של תומך ההוראה מחד גיסא ושל מיצוי יכולותיו מול צורכי מוסד חינוכי מאידך גיסא. לשם כך על מנהל המוסד החינוכי או מי מטעמו לנהל בבית הספר אוגדן תומכי חינוך והוראה שבו יופיעו הפרטים שיפורטו בהמשך וכן הפעולות הנדרשות לצורך שילוב התומך במוסד החינוך.

מנהל המוסד החינוכי המעוניין שיפעלו מתנדבים בתחומו או מי מטעמו, יפתח אוגדן (לרבות תיקייה מקוונת) תומכי חינוך והוראה שיהיה מוגן מפני העברת המידע לגורמים מחוץ למערכת החינוך ללא הסכמה מפורשת בכתב מצד תומך ההוראה, ושבו יתועדו הפרטים והפעולות האלה:

א.     פרטים אישיים – שם מלא, מספר תעודת זהות, מספר טלפון, כתובת וכתובת מייל.

ב.      צילום תעודה מזהה של תומך החינוך וההוראה.

ג.       טופס הפניית מתנדב שהתקבל מהגורם המפנה.

ד.      לגבי תומך חינוך והוראה ממין זכר - אישור מעודכן לאותה שנת לימודים מטעם משטרת ישראל על היעדר עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים. יצוין כי על הרשות המקומית או העמותה/ארגון להפנות את המיועד להתנדבות למשטרה לצורך קבלת האישור או לציידו באישור במקרים שבהם העמותה/הארגון מקבלת מהמשטרה את האישור עבורו.

ה.     פרטי הגורם המפנה עמותה/ארגון/רשות מקומית, פרטי איש הקשר.

ו.        תיעוד מפגש עם המתנדב לשיחה אישית, לקירוב לבבות ולתיאום ציפיות.

ז.       שם איש צוות שנבחר להנגיש את המידע הנדרש לתומך ההוראה בביצוע תפקידו וללוותו.

ח.     מסמך המעיד על הכשרה מתאימה שעבר תומך ההוראה להבנת תפקידו, ולהבנת המערכת שאליה הוא מצטרף. הכשרה כזו יכולה להיות על ידי הגוף המפנה או על ידי קורס הכשרה מקוון שנבנה לצורך כך.

ט.     תוכנית שנתית המגדירה משימות בתוך שיתוף פעולה עם תומך החינוך וההוראה.

2.2.         שגרת העבודה והליווי

חשוב להכליל את תומך החינוך וההוראה במערך הכולל הקיים במוסד החינוכי. חשוב לבחון את מידת השתלבותו, לקיים עימו שיחות משוב תקופתיות, לדווח על הגעתו באוגדן תומכי החינוך וההוראה ולעקוב אחר התאמתו למשימה שאליה התנדב. רצוי לתת את הדעת לחיזוק תחושת השייכות של תומך החינוך וההוראה ולהוקרת פעולותיו באופן מכבד וראוי.

3.   נהלים והסדרות

3.1.         כללי

תומכי החינוך וההוראה במערכת החינוך מסייעים לצוותים ולתלמידים בשגרת היום-יום. למען הסר ספק: תומכי ההוראה הם כוח עזר בלבד שאיננו בעל כל סמכות או אחריות בכל הנוגע להיבטים השונים של הוראת התלמידים לרבות לעניין קידומם והישגיהם.

בשום מקרה לא יחליף תומך החינוך וההוראה איש מצוות ההוראה בעבודתו.

תומך החינוך וההוראה לא יישאר עם כיתה ללא מורה, גם לא לדקות ספורות.

ככלל, תומך החינוך וההוראה לא יחנוך תלמיד בודד. הפעילות תתקיים בקבוצה של שני תלמידים ומעלה בנוכחות של אנשי צוות המוסד החינוכי ובמיקום שייעד מנהל המוסד החינוכי לכך.

3.2.         עבודה פרטנית עם תלמיד

למרות הנאמר לעיל, במידת הצורך אפשר שתומך החינוך וההוראה יעבוד עם תלמיד באופן פרטני בתנאים האלה:

א.הלמידה תתקיים במרחב משותף ופתוח, אשר בו נמצאים ומשגיחים אנשי צוות נוספים, כגון כיתה, חדר מחשבים, ספרייה וכדומה.

ב.בהוראה מרחוק, מפגש של תומך חינוך והוראה עם תלמיד יחיד יתבצע רק לאחר שהורי התלמיד עודכנו ואישרו שהם נוכחים בבית בעת השיעור ורק אם המורה יכול להיכנס ולצפות בפעילות באופן מקוון והפעילות מתקיימת רק במהלך שעות הלימודים הרגילות.

3.3.         איסור קבלת שכר ומניעת ניגוד עניינים

א.תומך החינוך וההוראה לא יקבל שכר על עבודתו ולא ייווצרו בשום שלב יחסי עובד-מעסיק בין תומך ההוראה לבין המדינה או הרשות המקומית או הבעלות שמפעילה את המוסד החינוכי.

ב.אין לשלב במוסד החינוכי תומך חינוך והוראה כאשר קיים בשילובו חשש לניגוד עניינים בין פעילותו במוסד החינוכי לפעילויותיו האחרות.

3.4.         חוסר שביעות רצון מתפקודו של המתנדב

אם קיים חוסר שביעות רצון מצד הצוות החינוכי לעניין תפקודו או התנהלותו של תומך החינוך וההוראה, נדרש לקיים שיחת הבהרה ולתעד את האמור בה, ובמידת הצורך לבקש מהגורם המפנה לדאוג להפסקת פעילותו של תומך ההוראה במוסד החינוכי לאחר שהוצג בפני הגורם המפנה התיעוד הרלוונטי.

3.5.         מידע נוסף

על הגופים המפנים מתנדבים כתומכי חינוך והוראה למוסדות החינוך לפעול על פי נוהל הפניית מתנדבים, המפורט להלן:

  1. יש להנחות, לתדרך ולהגדיר את תחום אחריותם של המתנדבים לקראת הפעילות ובכל שעות הפעילות.
  2. יש לרכז ולנהל מעקב ורישום של המתנדבים.
  3. יש לצייד מראש את המתנדב בטופס הפניית מתנדב.
  4. יש למלא את ההפניה בשלושה עותקים: עותק אחד יינתן למתנדב, עותק אחד יועבר למוסד שבו הוא מתנדב ועותק אחד יישאר אצל הגורם המפנה לצורך מעקב - בכל מקרה אין לשלוח עותק לביטוח הלאומי.
  5. יש להפנות את המתנדב לפעולת ההתנדבות לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות.
  6. יש לנהל יומן הפניות מתנדבים, ובו יירשמו שמות המתנדבים ושאר הפרטים שבטופס ההפניה. כמו כן יירשמו ביומן שינויים בהפניה המקורית, מייד לאחר שהחליט עליהם מי שנתן את ההפניה.
  7. יש לספק לכל מתנדב הפניה למשך שנה אחת בלבד או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר לסיום.
  8. יש לספק הפניה מחודשת למתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת.
  9. במקרה של תאונה יש להפנות את המתנדב, בצרוף ההפניה, לשם הגשת תביעה למוסד לביטוח לאומי.

4.   סיום תהליך ההתנדבות

4.1הפסקת פעילות: מנהל המוסד החינוכי רשאי לדרוש מהגורם המפנה לדאוג להפסיק את פעילותו של תומך החינוך במוסד החינוך כאמור בסעיף 3 ה' בהנחיה זו.

4.2שיחת סיכום והוקרה: בעת סיום ההתנדבות, בין אם ביוזמת המתנדב ובין אם בהחלטת המוסד החינוכי, יקיימו עימו המנהל או איש צוות מטעמו שיחת סיכום שבה יוקירו את התנדבותו, וכן ויערכו, ככל האפשר, פרֵדה מכובדת מהתלמידים או מהכיתה שליווה.